Måling av elektromagnetiske felt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måling av elektromagnetiske felt"

Transkript

1 EMF Consult leverer måletjeneste for kartlegging av elektromagnetisk belastning i hjemmet, i bilen eller på arbeidsplassen. Den elektromagnetiske belastningen vurderes i forhold til anerkjente føre var prinsipper og offisielle norske grenseverdier. Våre måletjenester tilbys gjennom et nettverk av uavhengige måleteknikere. Måleteknikerne er ikke ansatt i EMF Consult men jobber som selvstendige gjennom egne firmaer. Hver måletekniker står selv ansvarlig for selve måleoppdraget og kvaliteten av dette samt for fakturering fra eget firma. EMF Consult garanterer gjennom opplæring, etterutdanning og standardisering av målerapporter osv. for at måleteknikerne i vårt nettverk innehar riktig kompetanse og måleutstyr, samt at de følger våre etiske grunnprinsipper. Måling av elektromagnetiske felt Målested: Nedre Silkestrå Borettslag 0129 Oslo Tidspunkt for måling: Utførende firma: Måling utført av: Rapport skrevet av: Dato Tidsrom :00-11:00 EMF Consult Odd Magne Hjortland Odd Magne Hjortland Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nedre Silkestrå Borettslag, c/o OBOS Dag Andreassen Tlf.: E-post: Dato og revisjoner Rapport utgitt OMH Rev Dato Beskrivelse Sign EMF Consult Tel: Bakkeveien 5C E-post Krokstadelva Org.nr.: MVA

2 Side 1

3 Side 2 Innhold Formål... 3 Oppsummering og anbefalinger... 3 Generelt... 3 Anbefalinger... 3 Elektromagnetiske felt og virkning på mennesker... 4 Måleobjekt og omgivelser... 5 Synlige kraftlinjer etc Industri og anlegg... 6 Resultatene fra målingen... 6 Vedlegg 1 - Variasjon i måleresultatene Vedlegg 2 Grenseverdier... 8 Grenseverdier for elektromagnetiske felt fra strømnettet Datautstyr... 9 Vedlegg 3 - Måleutstyr Måleutstyr, frekvensområde og nøyaktighet... 10

4 Side 3 Formål Kartlegge elektromagnetiske felt i Nedre Silkestrå Borettslag, på Skøyen. Målingen gjennomføres i forbindelse med at enkelte beboere i borettslaget har utrykt engstelse i forhold til EMF etter at Hafslunds nye høyspent jordkabel ble lagt langsmed gang- og sykkelstien i nabolag. Engstelsen skyldes i hovedsak at mulig helserisiko ved langvarig eksponering for EMF ble trukket høyt frem i diskusjonen fra en aksjons-gruppe da kabelen ble installert. Under målingen deltok borettslagets styreleder, Dag Andreassen Oppsummering og anbefalinger Generelt De elektromagnetiske feltene fra kraftlinjen var på måletidspunktet, for hele borettslagets bygningsmasse, godt under Statens stråleverns grenseverdier og lå også godt under myndighetens utredningsnivå for magnetfelt (400nT eller 0,4µT). Magnetfeltene vil normalt variere en del gjennom sesongene og er vanligvis på sitt høyeste på vinterstid. Dette skyldes at man på vinteren bruker mer strøm enn på somrene og at magnetfeltet er direkte proporsjonalt med strømmen i kraftlinjene. Anbefalinger Måleresultatene, for hele borettslagets bygningsmasse, er på måletidspunktet maks 100nT (0,1µT), det vil si godt under myndighetens utredningsnivå. Maksimal verdi ble målt i 1 meters høyde over bakken på sydlig hjørne av Nedre Silkestrå 7 hvor kraftlinjen har sitt nærmeste punkt i forhold til bygningsmassen, se side 5 for detaljer. Hafslunds Nett opplyser at strømmen i kraftledningene på måletidspunktet var 386 Ampere (51 MW) Hafslunds Nett opplyser også at årsgjennomsnittet er på 157 Ampere. Omregnet vil derfor årsgjennomsnitt for høyeste målepunkt ligge på ca. 41nT (nano Tesla) tilsvarende 0,04 µt (mikro Tesla). Dette ligger godt under myndighetens utredningsnivå for magnetfelt. Det var dog enkelte punkter langs med gjerdet ved barnehagen hvor måleverdiene på måletidspunkt var over myndighetens utredningsnivå. Høyeste målte verdi her var 500nT tilsvarende et årsgjennomsnitt på 203nT. Dette igjen ligger under myndighetens utredningsnivå for magnetfelt. Over selve jordkabel traséen ble det målt et snitt på 6.000nT. Dvs. at årsgjennomsnitt vil ligge på ca. 2440nT rett over jordkabelen. Magnetfeltet fra jordkabelen avtar raskt med avstand og vil ligge under myndighetens utredningsnivå ca. 4-5 meter ut til hver side av traséen Dersom man skulle ønske å redusere magnetfeltet er det lite man kan gjøre for å skjerme magnetfelt da dette krever meget kostbare tiltak. Enkleste løsning dersom man ønsker at barna ikke skal utsettes for magnetfelt over myndighetens utredningsnivå er å bruke beplantning for å forhindre at barna leker i disse områdene.

5 Side 4 Elektromagnetiske felt og virkning på mennesker Vi blir alle påvirket av elektromagnetiske felter (EMF) i hverdagen. Mennesker reagerer forskjellig på miljøpåvirkningene som de utsettes for. Noen får ubehag eller utvikler overfølsomhet for elektromagnetiske felt. Tålegrensen varierer fra person til person. En oversikt over grenseverdier i vist i vedlegg 2 i denne rapporten. Elektromagnetiske felt fra strømnettet. Fra det vanlige strømnettet kommer det to typer elektromagnetiske felt, magnetisk og elektrisk felt. Magnetisk felt fører til at det induseres svake elektriske strømmer som sirkulerer inne i kroppen. I hovedtrekk er det enighet om effekt og grenseverdier, dog er det noen som er mer forsiktige enn andre i sine anbefalinger. Elektriske felt fører til at det induseres svake strømmer som går gjennom kroppen. Tyske bygningsbiologer anbefaler grenseverdier som er godt under de gjeldende norske verdiene. Magnetfeltet fra en trefase linje er proporsjonalt med strømmen som går i linjene. Magnetfeltet avtar med kvadratet på avstanden i luftstrekk. Magnetfeltet fra jordkabel er høyere rett over kabel enn tilsvarende luftledning men avtar nye raskere med avstand, se illustrasjon. Spesielt for eloverfølsomme. Personer som har utviklet eloverfølsommhet har lave - og ofte individuelle - tålegrenser og anbefales å følge tyske bygningsbiologer sine anbefalinger (se vedlegg 3). Nyttige linker for mer informasjon: Statens Strålevern: Folkets Strålevern: Forening for eloverfølsomme: EMF Consult:

6 Side 5 Måleobjekt og omgivelser Måleobjekt om målepunkter Jordkabel 132kV Nettstasjon Synlige kraftlinjer etc. Det er ingen synlige kraftlinjer men det ligger en høyspennings jordkabel langs medgang- og sykkelstien som går langsmed Nedre Silkestrå Borettslag. Linjestrekket kalles Hof Skøyen.

7 Side 6 Hafslund Nett opplyser følgende fakta om kraftlinjen Hof Skøyen: 1. Kabelen ligger i trekant forlegning 2. Systemspenningen er 132 kv. 3. Lasten på kraftlinjen var ca. 386 A på måletidspunktet. 4. Gjennomsnittlig last på linjene siste år (2014) ligger på 157 A. Industri og anlegg Ingen industrivirksomhet i nærområdet som skulle påvirke måleresultatet. Resultatene fra målingen Måleresultatene av magnetiske felt er vist i tabellen nedenfor. Målepunktene er markert i oversikt over måleobjekt på side 5. Kommenter til målingen: Målingene er utført med Gigahertz Solutions NFA1000, se vedlegg 3 for detaljer. Temperatur ved målingene: -3 С Målingene er foretatt 1 meter over bakken, bortsett fra måling 0 som er målt på bakkenivå. Statens Stråleverns grenseverdi for magnetfelt er på nT (200µT), dvs. at målingene ved boligmassen ligger godt under denne grenseverdien. Statens Stråleverns utredningsnivå for magnetfelt er på 400nT (0,4µT), dvs. at målingene ved boligmassen ligger under utredningsnivå.

8 Side 7 Vedlegg 1 - Variasjon i måleresultatene. 1. Alle måleresultater og opplysninger i rapporten gjelder de forhold som var på måletidspunktet. 2. Lavfrekvens magnetiske felt kan variere relativt mye i løpet av døgnet eller året. Dette fordi slike felt genereres av elektriske strømmer. Om vinteren med mye forbruk av elektrisk kraft vil strømmen i ledningsnettet være høyere enn om sommeren med lavt strømforbruk. Lav strøm gir lave magnetiske felt. Strømforbruket varierer også i løpet av døgnet slik at de magnetiske feltene også vil variere i løpet av døgnet.

9 Side 8 Vedlegg 2 Grenseverdier Offisielle grenseverdier og anbefalinger er relativt detaljerte og beskrevet i omfattende dokumenter. Hovedtrekkene i disse dokumentene er gjengitt i det etterfølgende. Hovedregelen til Statens Strålevern er at all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig. Grenseverdier for elektromagnetiske felt fra strømnettet. De fleste apparater i boliger og kontorlokaler har grunnfrekvens på 50 Hz. Et viktig unntak er induksjonskomfyrer som er kommet på markedet de senere årene. Disse lager et magnetisk felt i som varmer opp kokekarene, frekvensen på dette feltet er khz. Grenseverdiene for frekvenser over 2-3 khz er rundt regnet 10 ganger lavere er grenseverdien for vanlig strømnett (50 Hz). Lavfrekvens magnetfelt Magnetfelt fører til at det induseres svake elektriske strømmer som sirkulerer inne i kroppen. I hovedtrekk er det enighet om effekt og grenseverdier, dog er det noen organisasjoner som er mer forsiktige enn andre i sine anbefalinger. EU har ikke akseptert de siste anbefalingene fra ICNIRP og har derfor lavere grenseverdier enn Norge. Tyske bygningsbiologer, anbefaling for soverom (nt) Neglisjerbar Moderat Sterk Svært sterk < > 500

10 Side 9 Datautstyr TCO standarden for datautstyr har sin opprinnelse fra Tjänstemännens Centralorganisation i Sverige. Fra begynnelsen på 80-tallet merket de økende helseproblem hos sine medlemmer som arbeidet foran dataskjermer. I mangel av gode retningslinjer etablerte de sine egne krav til datautstyr (TCOstandarden). I dag er ca. 50 % av alle dataskjermer merket med TCO sertifikat. TCO grenseverdier for datautstyr Elektrisk felt Magnetisk felt TCO bånd 1 (5 Hz - 2 khz) 10 V/m (30 cm) 250 nt (30 cm) TCO bånd 2 (2 khz khz) 1 V/m (30 cm) 25 nt (30 cm) Måles med jord som referanse og TCO probe Referanser: Bioinitiative rapporten 2012 Europarådets resolusjon 1815 (2011) Seletun Rapporten 2009 Østerikske legeforeningens anbefaling (se side. 9) Tyske Byggbiologiske normer for soveplass (2008).

11 Side 10 Vedlegg 3 - Måleutstyr Måleutstyr, frekvensområde og nøyaktighet Frekvensområdet vi kan måle er 5Hz til 1MHZ og 27MHZ til 10GHz. Dette inkluderer de fleste av de elektromagnetiske kildene vi til daglig omgir oss med. Til målingen ble det benyttet instrumentene som er vist i oversikten nedenfor. Nøyaktigheten til dette måleutstyret er omtrent den samme som det Post og teletilsynet benytter (±4,5 db og ±5,3 db). Instrument Fabrikat, Type Frekvensområde Nøyaktighet LF Analysator Gigahertz Solutions, NFA Hz 1 MHz, 50 / 60 Hz: ±5 % 16 Hz - 30 khz: ±1 db 5 Hz khz: ±2 db LF analysatoren (NFA 1000) har logge mulighet slik at data kan registreres over en lengre tidsperiode ved behov (opp til 1,5 døgn, kan utvides til flere måneder).

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz Referanse: Sjømoen T-M 1, Lervik H 2, Heimdal P E 2, Klæboe L 1, Hannevik M 1. Radiofrekvente felt

Detaljer

Bolig nær høyspentanlegg

Bolig nær høyspentanlegg Bolig nær høyspentanlegg Å bo nær høyspentledninger En del mennesker er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg. Høyspentledninger er svært synlige og ruvende i terrenget

Detaljer

Mobilbruk, radiosignaler og helse

Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i juli 2010. Mobilbruk, radiosignaler og helse Hvordan fungerer

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

El-overfølsomhet. Informasjon til familie og venner. www.felo.no

El-overfølsomhet. Informasjon til familie og venner. www.felo.no El-overfølsomhet Informasjon til familie og venner www.felo.no noensinne. Elektromagnetiske felt og stråling (EMF) i hverdagen Vårt miljø og våre hjem blir i økende grad fylt med elektromagnetiske felt

Detaljer

Elektromagnetiske felt fra basestasjoner for mobiltelefoni

Elektromagnetiske felt fra basestasjoner for mobiltelefoni StrålevernRapport 2000:5 Elektromagnetiske felt fra basestasjoner for mobiltelefoni Målinger ved basestasjoner i Oslo-området 0HUHWH+DQQHYLN 1 ,QQKROG 6$00(1'5$* 6800$5

Detaljer

Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr

Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr Fevik 7. september 2012 Per Eirik Heimdal seksjonssjef Post- og teletilsynet Post- og teletilsynet Direktør Torstein Olsen Administrasjon Marked Nett Frekvens

Detaljer

Utredning varmepumper

Utredning varmepumper Utredning varmepumper Skrevet av: RIV: Oppdragsleder / kontaktperson RIV-Energi: Teknisk / økonomisk utredning RIAKU: Utredning akustikk RIE: Utredning elektro KS: Vidar Olsen Per Daniel Pedersen Trond

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg

Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg Strålevern Rapport 2005:8 Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Saxebøl G. (Leder av arbeidsgruppa).

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Elektromagnetiske felt forvaltning og helse

Elektromagnetiske felt forvaltning og helse Elektromagnetiske felt forvaltning og helse Lars Klæboe forsker, PhD Statens strålevern Stavanger 05.04.2011 2 Disposisjon Generelt om elektromagnetiske felt (EMF) Lavfrekvente felt Forvaltning Helse Høyfrekvente

Detaljer

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Innledning...2 1. Generelle vurderinger...3 2. Flom...4 Flom knyttet til Mjøsa...4 Flom knyttet til mindre vassdrag...5

Detaljer

Kartlegging av Strålevernets brev og nettekster

Kartlegging av Strålevernets brev og nettekster Kartlegging av Strålevernets brev og nettekster levert av Arkitekst mai 2010 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG OG ANBEFALING...4 BREV...6 Kommunikasjon/funksjon...6 Funn: Mange av brevene har en uklar funksjon

Detaljer

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen SAKSFRAMLEGG Sakstittel: Bekymring vedrørende elektromagnetisk stråling fra basestasjoner/mobilmaster og mulige helseeffekter Saken behandles

Detaljer

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon:

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: Oslo kommune Bystyrets sekretariat Saksframlegg Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: SPORTSSTIEN 4 - BYGGESAK - KLAGE OVER RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Mobiltelefoner og helseskader

Mobiltelefoner og helseskader Mobiltelefoner og helseskader Gunnhild Oftedal og Anders Johnsson, Institutt for fysikk, NTNU Teknologirådets rapport 01/02 Teknologirådet Prinsens gate 18 Pb. 522 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 31 83 00 Faks

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet - Åpen Rapport Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet Utfordringer i form av kostnader i nettet, og rutiner for håndtering av utfordrende elektriske apparater

Detaljer

Oppkoblede BARN. Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse

Oppkoblede BARN. Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse Oppkoblede BARN Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse Vi må ta risikoen på alvor for barnas skyld Bruken av trådløs teknologi har økt eksplosivt det siste tiåret, og det kommer

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Utgave 2 2011 Leder - Vel møtt til Dagskonferanse Lokale nyheter - Hva er det med Rogaland? - Fullt signal fra Stavanger Medlemmers hverdag - Foreldre

Detaljer

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG.

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. Innledning. Strøm hva er det? Støm er transport av elektroner fra et elektrisk potensial

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport Oslo Akershus og Østfold Kraftsystemutredning 2014 2034 Hovedrapport Forord Kraftsystemutredningen dekker det regionale kraftnettet i fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Nettet mates fra det riksdekkende

Detaljer

Fra eierne av Klivlebakken 3 og Jamtvegen 66 (Anne Karin Valstad og Jørn Eriksen, Ragnhild og Terje Haugdal) er det mottatt følgende merknad:

Fra eierne av Klivlebakken 3 og Jamtvegen 66 (Anne Karin Valstad og Jørn Eriksen, Ragnhild og Terje Haugdal) er det mottatt følgende merknad: Merknader fra naboer med kommentarer fra ansvarlig søker: Til saken er det mottatt merknader fra i alt 7 av naboene. Fra eierne av Klivlebakken 3 og Jamtvegen 66 (Anne Karin Valstad og Jørn Eriksen, Ragnhild

Detaljer