Generelle vilkår for bemanningstjenester av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013"

Transkript

1 Generelle vilkår for bemanningstjenester av Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester mellom Eterni og Oppdragsgiver består av Ordrebekreftelse, Generelle vilkår for bemanningstjenester, Leverandøravtalen og Prisvedlegget. For hvert enkelt oppdrag, basert på Oppdragsgivers bestilling, utformer Eterni en Ordrebekreftelse som beskriver innholdet og omfanget av oppdraget. Ordrebekreftelsen blir sendt elektronisk eller pr. post til kontaktperson hos Kontaktperson må på vegne av Oppdragsgiver gi tilbakemelding til Eterni uten ugrunnet opphold og senest innen tre dager dersom Ordrebekreftelsen ikke er i samsvar med bestillingen. Dersom Eterni ikke mottar slik tilbakemelding innen fristen, anses avtale som inngått i henhold Ordrebekreftelsen. De til enhver tid gjeldende Generelle vilkår for bemanningstjenester kommer til anvendelse på enhver bestilling av bemanningstjenester og regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold mellom Eterni og De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelig i kundeportalen på I tillegg gjelder Leverandøravtalen som anses akseptert ved signering eller ved første bestilling av oppdrag, med mindre noe annet er avtalt i det enkelte tilfellet. Kostnadene for bemanningstjenestene er regulert særskilt i Prisvedlegget som er vedlagt Leverandøravtalen. Dersom det skulle foreligge motstrid mellom bestemmelser i ovennevnte kontraktsdokumenter, gjelder denne prioritetsrekkefølge: A. Ordrebekreftelse, B. Generelle vilkår for bemanningstjenester, C. Leverandøravtale og D. Prisvedlegget. 2. Trygghetsgaranti Tygghetsgarantien innebærer følgende: a. Ansatt-garanti Vi garanterer at enhver medarbeider er ansatt i Eterni. Dette innebærer at Eterni betaler arbeidsgiveravgift og andre sosiale utgifter, i tillegg til lønn, feriepenger, lovbestemte forsikringspremier og eventuell sykelønn som medarbeiderne i henhold til regelverket har krav på. Eterni sørger for at skattetrekk og andre pliktige trekk blir foretatt. b. Kvalifikasjonsgaranti Vi garanterer at våre medarbeidere har de nødvendige faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper som Oppdragsgiver søker etter. Når det er nødvendig vil Eterni bistå med å innhente de nødvendige tillatelser i forbindelse med oppdraget. Dersom Oppdragsgiver ikke er fornøyd med det arbeid som en medarbeider utfører, må Oppdragsgiver straks varsle Eterni. Eterni vil da snarest mulig finne en erstatter til å utføre det oppdrag som er avtalt. c. Sykdomsgaranti Vi garanterer at vi ved sykdom og andre ikke avtalte-avbrudd i oppdragstiden så langt det er mulig vil sørge for kvalifisert erstatter i avbruddsperioden dersom Oppdragsgiver ønsker det. Eterni vil ikke fakturere Oppdragsgiver for fravær som skyldes sykefravær. d. Oppfølgingsgaranti Vi garanterer at Eterni har jevnlig oppfølging av medarbeiderne hos Dersom Oppdragsgiver ønsker det kan Eterni ha egne linjeledere på plass hos Oppdragsgiver som følger opp at arbeidet blir utført på en tilfredsstillende måte og i henhold til de forutsetninger som partene er enige om. e. Taushetspliktgaranti Vi garanterer at våre medarbeidere har vanlig taushetsplikt om partenes forretnings- og driftsforhold i henhold til slik dette er nedfelt i den enkelte medarbeiders arbeidskontrakt. f. AML-garanti Vi garanterer at rådgivere i Eterni har god kjennskap til arbeidsmiljølovens regler og tilhørende regelverk slik at Oppdragsgiver kan ha tillit til at Eterni overholder lover og regler som Eterni er bundet av. g. Garanti mot prissamarbeid Vi garanterer at Eterni ikke deltar i prissamarbeid eller andre handlinger som kan medføre en begrenset konkurranse i strid med gjeldende konkurranselovgivning. 3. Registrert og offentlig godkjent bemanningsleverandør Eterni Norge AS er registrert og offentlig godkjent som bemanningsleverandør av Arbeidstilsynet. 4. Bestilling a. Bestilling av bemanningstjenester formidles direkte til Eterni av kontaktperson hos Oppdragsgiver som har nødvendig fullmakt for bestilling på vegne av b. På bestillingstidspunktet må Oppdragsgiver spesifisere oppdragsperiode, arbeidstid, arbeidssted, arbeidsoppgaver, krav til kvalifikasjoner for stillingen og eventuelle andre krav og behov.

2 c. På bestillingstidspunktet må Oppdragsgiver i tillegg gi utfyllende skriftlig informasjon om bestemmelser som gjelder i Oppdragsgivers virksomhet i henhold til lov, forskrift, tariffavtale og/eller personalpolitiske retningslinjer som gjelder a)arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager og f) lønn og utgiftsdekning, slik at Eterni får de nødvendige opplysninger til å tilby medarbeideren de samme lønns- og arbeidsvilkår som medarbeideren ville fått ved direkte ansettelse i samme stilling hos d. Etter at Eterni har mottatt bestilling og funnet kandidat til stillingen, utformer Eterni en Ordrebekreftelse som beskriver oppdraget i henhold til bestillingen, pris m.m, jfr. pkt. 1. Når Oppdragsgiver har mottatt Ordrebekreftelsen, er bestillingen gjensidig forpliktende for partene og kan ikke avbrytes før oppdragsperiodens utløp. Oppdragsgiver skal gi tilbakemelding til Eterni uten ugrunnet opphold dersom Ordrebekreftelsen ikke er i samsvar med bestillingen. e. Etter at Eterni har mottatt bestilling og funnet kandidat til stillingen, utformer Eterni en Oppdragsbekreftelse til medarbeider som beskriver oppdraget samt lønns- og arbeidsvilkår. Oppdragsgiver mottar kopi av Oppdragsbekreftelse til medarbeider. Oppdragsgiver skal gi tilbakemelding til Eterni uten ugrunnet opphold dersom medarbeideren ikke er tilbydd minst de lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville fått ved direkte ansettelse hos 5. Endringer i avtalt oppdrag Endringer i avtalt oppdrag forutsetter skriftlig avtale mellom partene. Oppdragsgiver kan ikke avtale endringer i oppdraget direkte med medarbeiderne. a. Forlengelse av oppdrag Dersom Oppdragsgiver ønsker at oppdragsperioden skal forlenges utover den avtalte periode, må Eterni få melding om dette snarest mulig før den avtalte periode utløper. Eterni vil forsøke å avtale en forlengelse av oppdraget med den enkelte medarbeider. Ved aksept vil Eterni bekrefte forlengelsen skriftlig og Oppdragsgiver vil motta en ny Ordrebekreftelse. b. Endringer i lønns- og arbeidsvilkår Dersom det skjer endringer i Oppdragsgivers virksomhet vedrørende lønns- og arbeidsvilkår i.h.t pkt. 4 c, må Eterni få melding om dette uten ugrunnet opphold, og senest innen 1 måned, etter at endringen fant sted. Medarbeideren har i slike tilfeller rett til en ny oppdragsbekreftelse som beskriver de endrede lønns- og arbeidsvilkår. Dersom endringene påvirker prisingen av Oppdragsgivers bestilling, skal Oppdragsgiver motta ny Ordrebekreftelse, samt kopi av ny Oppdragsbekreftelse til medarbeider. c. Andre endringer Oppdragsgiver skal varsle Eterni uten ugrunnet opphold dersom Oppdragsgiver har behov for å gjøre endringer i oppdraget, f.eks. endring av arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted m.m, og Eterni skal samtykke til endringene før disse kan gjennomføres. Dersom endringen er vesentlig, skal medarbeideren også samtykke til endringen før endringen kan gjennomføres. Medarbeideren har i slike tilfeller rett til en ny oppdragsbekreftelse som beskriver det endrede oppdraget. Oppdragsgiver mottar ny Ordrebekreftelse samt kopi av ny Oppdragsbekreftelse til medarbeider. d. Reduksjon av bestilling/avbestilling. Oppdragsgivers behov for endringer kan ikke medføre at oppdragsperioden blir forkortet med mindre dette særskilt er avtalt i det enkelte tilfelle. Dersom slikt forbehold om oppdragsperiodens lengde er tatt, skal dette fremgå av Ordrebekreftelsen, ellers vil Oppdragsgiver bli fakturert i henhold til Ordrebekreftelsen. Oppdragsgivers behov for å avbestille bemanningstjenester er regulert i pkt.6 om oppsigelse. 6. Oppsigelse Ethvert bekreftet og/eller påbegynt oppdrag er gjensidig forpliktende for partene og kan ikke avbrytes før oppdragsperiodens utløp. Dersom Oppdragsgivers behov opphører eller reduseres før oppdragsperiodens utløp, gjelder følgende oppsigelsesfrister: Ingen oppsigelsesadgang ved oppdrag inntil 1 måned. Oppsigelsesfristen er 14 dager ved oppdrag fra 1 til 3 måneder. Oppsigelsesfristen løper fra dato for skriftlig oppsigelse. Oppsigelsesfristen er 1 måned ved oppdrag utover 3 måneder. Oppsigelsesfristen løper fra den første i måneden etter at oppsigelse skriftlig er meddelt Eterni. Oppsigelsesfristen er 1 måned ved oppdrag som løper inntil videre. Oppsigelsesfristen løper fra den første i måneden etter at oppsigelse skriftlig er meddelt Eterni. 7. Ansettelse av medarbeidere i Oppdragsgivers virksomhet Oppdragsgiver kan ikke tilby ansettelse til medarbeidere fra Eterni før det avtalte oppdrag er fullført og før det er gått tre måneder fra oppdraget ble avsluttet. Brudd på denne bestemmelse utløser et rekrutteringsgebyr tilsvarende 10 % av medarbeiderens brutto årlige godtgjørelse. Rekrutteringsgebyr påløper likevel ikke dersom medarbeideren allerede har arbeidet 1250 fakturerte timer hos 8. Timelister Oppdragsgiver har plikt til å kontrollere medarbeidernes timelister. Timeregistrering skjer elektronisk ukentlig via fil fra timeregistreringssystem, og over i Eterni sitt timeregistreringsprogram. Fil fra oppdragsgivers timeregistreringssystem skal sendes Eterni elektronisk hver mandag innen kl

3 Dersom Oppdragsgiver ikke benytter elektronisk timeregistrering, vil medarbeidere benytte Eterni sine standard trykte timelister som attesteres av Oppdragsgiver, og disse må være meddelt Eterni hver mandag innen kl Timeregistreringen er ansett som godkjent fra Oppdragsgiver når Eterni har mottatt fil eller attesterte trykte timelister. Timeregistreringen anses også som godkjent fra Oppdragsgiver dersom Oppdragsgiver unnlater å godkjenne timelistene innen fristen, med mindre Oppdragsgiver kan godtgjøre at timelistene er feilaktige. Oppdragsgivers innsigelser til utfylte timelister hensyntas likevel ikke dersom innsigelsene ikke skriftlig er meddelt Eterni innen 7 dager etter fakturadato. 9. Priser og justeringsbetingelser Eterni`s priser beregnes pr. arbeidstime og dekker lønn og sosiale kostnader (feriepenger, sykelønn, arbeidsgiveravgift, forsikringer og tjenestepensjon etter gjeldende regler) samt administrasjon og fortjeneste. Avtalt timepris er knyttet til fast timepris og/eller timepris multiplisert med avtalt faktor. Den avtalte faktor fremgår av Prisvedlegget. Oppdragsgiver skal kun betale for effektiv arbeidstid, det vil si eksklusiv spisetid, dersom annet ikke er særskilt avtalt i det enkelte tilfellet i.h.t pkt. 4c. Eterni har anledning til å regulere prisen i henhold til alminnelig lønnsutvikling, endring i sosiale omkostninger og andre direkte og indirekte kostnader. Endring skal skje med samme prosenttall som kostnadene stiger med fra den dato endringen har funnet sted. Ordinær prisregulering finner sted den 1. mai hvert år. Ved regulering benyttes Statistisk Sentralbyrå sin konsumprisindeks for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor. Tabell merket: Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor, benyttes, hvis ikke annet er særskilt avtalt. Se vedlagte link, punkt 6.1: Kalkylefaktoren kan endres hvis kostnadsbildet utover lønn endres utenfor Eterni sin kontroll. Eksempel på dette kan være endringer i arbeidsgiveravgift, lov om feriepenger, lovpålagte forsikringer og pensjoner, sosiale kostnader og lignende, eller innføring av nye krav gjennom EU-direktiv, endret lovgivning, eller innføring eller endringer i tariffavtaler eller personalpolitiske retningslinjer hos Eterni skal varsle Oppdragsgiver om endring av fast timepris og/eller kalkylefaktoren en måned før endringen kan tre i kraft. Fakturagebyr belastet etter de til enhver tid gjeldende satser. Fakturagebyret er p.t 65 kr. Eventuelle inkassogebyrer fra eksternt inkassoselskap eller annen ekstern innkreving dekkes ikke av forsinkelsesrenten og skal belastes Oppdragsgiver dersom inkassogebyr påløper. Merverdiavgift belastes etter de til enhver tid gjeldende regler. 10. Overtid, overtidstillegg, helligdagsgodtgjørelse o.l Overtid er kun tillatt innenfor de grenser som følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dersom det er nødvendig å arbeide utover ordinær arbeidstid, skal dette være avtalt og godkjent av Eterni. Ulike typer av tillegg (overtidstillegg/skifttillegg) blir fakturert Oppdragsgiver i tillegg til den avtalte timepris. Medarbeidere fra Eterni følger de interne satser for ulike typer av tillegg som gjelder i samme stilling i Oppdragsgivers virksomhet. For øvrig gjelder arbeidsmiljølovens regler om overtidstillegg. Eterni vil fakturere Oppdragsgiver disse satsene påplusset den avtalte faktor for ubekvem arbeidstid og overtid. Oppdragsgiver blir fakturert ordinær timepris for helligdager og offentlige høytidsdager når et oppdrag varer i 250 timer eller mer. Fakturering skjer når helligdager og offentlige høytidsdager inntreffer i oppdragsperioden. Merk: Ny AML 14-12a bokstav e. 11. Tjenestereiser Dersom medarbeidere gjennomfører tjenestereiser under oppdrag for Oppdragsgiver, dekker Oppdragsgiver alle relevante kostnader på grunnlag av spesifisert reiseregning. 12. Forretningsbetingelser Eterni utsteder faktura ukentlig eller hver 14. dag i henhold til timelister som er godkjent og attestert av Oppdragsgiver skal betale fakturabeløp senest 10 dager etter fakturadato med mindre andre betalingsbetingelser fremgår av Leverandøravtalen. Ved for sen betaling påløper renter i henhold til gjeldende lov om renter ved forsinket betaling fra forfallsdato til betaling skjer. Oppdragsgiver kan holde tilbake beløp som Eterni ikke har oversendt tilfredsstillende dokumentasjon for. Oppdragsgiver må i så tilfelle varsle Eterni om dette uten ugrunnet opphold etter at faktura er mottatt. Ved betalingsmislighold har Eterni rett til å kreve forskuddsbetaling for fremtidige leveranser av bemanningstjenester, eller Eterni kan velge å suspendere oppfyllelsen av sin gjenværende del av avtalen inntil Oppdragsgiver har betalt. 13. Oppdragsgivers daglige ledelse Oppdragsgiver skal sørge for at den enkelte medarbeider trives i oppdraget sitt. Oppdragsgiver skal gi nødvendig og tilstrekkelig informasjon til medarbeiderne om forholdene på arbeidsplassen, herunder både generelle og spesielle regler og rutiner som gjelder hos Oppdragsgiver og om andre forhold som er relevant for utførelsen av oppdraget. Oppdragsgiver må sørge for eventuelt nødvendig sikkerhetsutstyr i henhold til gjeldende lover og forskrifter og sikre at medarbeiderne bruker og får opplæring i bruk

4 av påbudt verneutstyr. Oppdragsgiver er ansvarlig for at arbeidsforholdene er i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Oppdragsgiver skal kontrollere utførelsen av oppdraget og herunder gi fortløpende tilbakemelding (reklamere) uten ugrunnet opphold ved manglende kvalitet mv fra medarbeider som er valgt ut til oppdraget når oppdraget ikke blir utført i henhold til Ordrebekreftelsen og/eller utførelsen av oppdraget ikke tilfredsstiller Oppdragsgivers forventninger. Medarbeidere skal ikke uten særskilt skriftlig avtale med Oppdragsgiver ha ansvar for nøkler, penger og/eller verdipapirer. Dersom Oppdragsgiver utleverer nøkler/adgangskort, er dette Oppdragsgivers ansvar. 14. Ansvar a. Ansvar for overholdelse av arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse Oppdragsgiver har ansvar for at arbeidsmiljølovens regler vedrørende midlertidig innleie er oppfylt. b. Ansvar for overholdelse av arbeidsmiljølovens regler om likebehandling av innleide medarbeidere Oppdragsgiver har ansvar for å medvirke til at innleide medarbeidere minst sikres de lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville ha fått ved direkte ansettelse hos Oppdragsgiver skal medvirke til å påse at medarbeideren blir likebehandlet med hensyn til de forhold som er nevnt i pkt. 4c. Så lenge oppdragsforholdet varer har Oppdragsgiver til enhver tid ansvar for at Eterni mottar de nødvendige opplysninger for overholdelse av arbeidsmiljølovens krav til likebehandling av innleide medarbeidere, jf. pkt. 4c og 5b. Eterni skal ikke under noen omstendigheter påføres ansvar for at kravet til likebehandling ikke er oppfylt, dersom manglende etterlevelse av kravet til likebehandling skyldes mangelfulle opplysninger fra Oppdragsgiver på bestillingstidspunktet eller senere i oppdragsperioden. Dersom Eterni påføres tap som følge av manglende etterlevelse av kravet til likebehandling, og dette skyldes mangelfulle opplysninger fra Oppdragsgiver, eller opplysninger om endrede lønns- og arbeidsvilkår mottatt senere enn 1 måned etter at endringen fant sted, kan Eterni kreve tapet dekket av c. Solidaransvar Oppdragsgiver hefter i.h.t arbeidsmiljølovens bestemmelser som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling. Oppdragsgiver hefter i denne forbindelse også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet. Det vises til arbeidsmiljølovens bestemmelser om solidaransvar. Dersom Oppdragsgiver påføres tap som følge av solidaransvaret, kan Oppdragsgiver kreve sitt tap dekket av Eterni. Dette gjelder likevel ikke ved forhold som nevnt i pkt. 14b - når tapet er oppstått som følge av mangelfulle opplysninger fra Oppdragsgiver til Eterni om forhold som er omfattet av Oppdragsgivers opplysningsplikt i pkt. 4c og 5b, eller - ved tap som er oppstått som følge av opplysninger om endrede lønns- og arbeidsvilkår mottatt senere enn 1 måned etter at endringen fant sted. d. Ansvar for instruksjon, styring og kontroll mv. Medarbeiderne er i tillegg til instrukser og Arbeidsreglement fra Eterni, underlagt Oppdragsgivers instruksjons- og styringsrett og kontroll, samt eventuelle arbeidsreglement hos Oppdragsgiver som medarbeiderne er gjort kjent med. Eterni er derfor ikke ansvarlig for arbeidsresultatet eller direkte ansvarlig for tap og skader på person eller ting, som følge av medarbeidernes feil eller forsømmelser, uaktsomme eller forsettelige og/eller straffbare handlinger, følgeskader eller unnlatelseshandlinger. Tilsvarende gjelder ansvar overfor tredjemann. Eterni er heller ikke ansvarlig for skader forvoldt ved brann eller eksplosjon. Eterni sitt ansvar er begrenset til Oppdragsgivers direkte tap som følge av utvist grov uaktsomhet, og omfatter således ikke tapt fortjeneste, indirekte tap og/eller konsekvenstap. Eterni sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til de forhold som dekkes av Eterni sine forsikringsordninger. 15. Forsikringer Eterni har følgende forsikringer: - Bedriftsansvarsforsikring. - Kriminalitetsforsikring. - Yrkesskadeforsikring. Oppdragsgiver er selv ansvarlig for forsikringer som gjelder virksomhetens personell, utstyr og eiendom for øvrig. 16. Mislighold av forpliktelser Dersom en av partene har blitt klar over at han ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, eller mener at den annen part har misligholdt sine forpliktelser, skal vedkommende part uten ugrunnet opphold meddele den annen part om dette. Dersom slik reklamasjon ikke foreligger innen fristen, kan misligholdet ikke påberopes. Ved mislighold skal den misligholdende part gis en rimelig frist til å rette forholdet. Dersom den misligholdende part unnlater å foreta det som er nødvendig for å rette forholdet, og misligholdet er av vesentlig betydning, gis dette rett til oppsigelse av avtalen med umiddelbar virkning.

5 Ved avtalebrudd har partene erstatningsansvar for økonomisk tap som påføres den annen part som følge av avtalebruddet i henhold til alminnelige erstatningsrettslige regler. Dersom avtalen består av flere oppdrag, vil mislighold av et oppdrag gi rett til misligholdsbeføyelser mot det oppdrag som er misligholdt. Partenes kontraktsforpliktelser for øvrige oppdrag består uendret. Det kan således ikke gjøres misligholdsbeføyelser mot andre oppdrag som ikke er misligholdt. Dette gjelder imidlertid ikke dersom misligholdet gjelder manglende betaling fra Ved betalingsmislighold har Eterni rett til å heve avtalen om bemanningstjenester for samtlige oppdrag som måtte være avtalt mellom partene. 17. Force Majeure Ingen av partene har misligholdt sine forpliktelser etter denne avtale dersom gjennomføring av forpliktelsen er blitt utsatt eller forhindret på grunn av force majeure. Det anses som force majeure hvis gjennomføring av avtalen forsinkes eller hindres på grunn av forhold som partene ikke kunne ha regnet med da avtalen ble inngått, eller på grunn av forhold som ligger utenfor partenes kontroll. Slike forhold er krig, brann, streik, lockout, bestemmelser fra myndighetene og lignende. Dersom en part påberoper seg force majeure, skal vedkommende umiddelbart sende skriftlig varsel til den annen part om forholdet. Dersom en force majeure-situasjon hindrer utførelsen av oppdraget i 90 dager eller mer, har partene rett til å terminere oppdraget. Bevisbyrden for at det foreligger en force majeure-situasjon, påligger den part som påberoper seg situasjonen. Partene dekker sine egne kostnader i forbindelse med force majeure-situasjonen. 18. Lovvalg og verneting Avtale om bemanningstjenester er underlagt bestemmelser i norsk lov. Tvist skal søkes løst gjennom forhandlinger. Ved eventuelt søksmål er Bergen tingrett verneting.

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til vintervedlikehold

Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til vintervedlikehold Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til Side 1 av 6 1 Utførelse av oppdraget 1.1 Underentreprenøren garanterer at Oppdraget vil bli fagmessig utført i samsvar med avtalen og i henhold til gjeldende bransjestandard.

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer