Generelle vilkår for bemanningstjenester av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013"

Transkript

1 Generelle vilkår for bemanningstjenester av Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester mellom Eterni og Oppdragsgiver består av Ordrebekreftelse, Generelle vilkår for bemanningstjenester, Leverandøravtalen og Prisvedlegget. For hvert enkelt oppdrag, basert på Oppdragsgivers bestilling, utformer Eterni en Ordrebekreftelse som beskriver innholdet og omfanget av oppdraget. Ordrebekreftelsen blir sendt elektronisk eller pr. post til kontaktperson hos Kontaktperson må på vegne av Oppdragsgiver gi tilbakemelding til Eterni uten ugrunnet opphold og senest innen tre dager dersom Ordrebekreftelsen ikke er i samsvar med bestillingen. Dersom Eterni ikke mottar slik tilbakemelding innen fristen, anses avtale som inngått i henhold Ordrebekreftelsen. De til enhver tid gjeldende Generelle vilkår for bemanningstjenester kommer til anvendelse på enhver bestilling av bemanningstjenester og regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold mellom Eterni og De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelig i kundeportalen på I tillegg gjelder Leverandøravtalen som anses akseptert ved signering eller ved første bestilling av oppdrag, med mindre noe annet er avtalt i det enkelte tilfellet. Kostnadene for bemanningstjenestene er regulert særskilt i Prisvedlegget som er vedlagt Leverandøravtalen. Dersom det skulle foreligge motstrid mellom bestemmelser i ovennevnte kontraktsdokumenter, gjelder denne prioritetsrekkefølge: A. Ordrebekreftelse, B. Generelle vilkår for bemanningstjenester, C. Leverandøravtale og D. Prisvedlegget. 2. Trygghetsgaranti Tygghetsgarantien innebærer følgende: a. Ansatt-garanti Vi garanterer at enhver medarbeider er ansatt i Eterni. Dette innebærer at Eterni betaler arbeidsgiveravgift og andre sosiale utgifter, i tillegg til lønn, feriepenger, lovbestemte forsikringspremier og eventuell sykelønn som medarbeiderne i henhold til regelverket har krav på. Eterni sørger for at skattetrekk og andre pliktige trekk blir foretatt. b. Kvalifikasjonsgaranti Vi garanterer at våre medarbeidere har de nødvendige faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper som Oppdragsgiver søker etter. Når det er nødvendig vil Eterni bistå med å innhente de nødvendige tillatelser i forbindelse med oppdraget. Dersom Oppdragsgiver ikke er fornøyd med det arbeid som en medarbeider utfører, må Oppdragsgiver straks varsle Eterni. Eterni vil da snarest mulig finne en erstatter til å utføre det oppdrag som er avtalt. c. Sykdomsgaranti Vi garanterer at vi ved sykdom og andre ikke avtalte-avbrudd i oppdragstiden så langt det er mulig vil sørge for kvalifisert erstatter i avbruddsperioden dersom Oppdragsgiver ønsker det. Eterni vil ikke fakturere Oppdragsgiver for fravær som skyldes sykefravær. d. Oppfølgingsgaranti Vi garanterer at Eterni har jevnlig oppfølging av medarbeiderne hos Dersom Oppdragsgiver ønsker det kan Eterni ha egne linjeledere på plass hos Oppdragsgiver som følger opp at arbeidet blir utført på en tilfredsstillende måte og i henhold til de forutsetninger som partene er enige om. e. Taushetspliktgaranti Vi garanterer at våre medarbeidere har vanlig taushetsplikt om partenes forretnings- og driftsforhold i henhold til slik dette er nedfelt i den enkelte medarbeiders arbeidskontrakt. f. AML-garanti Vi garanterer at rådgivere i Eterni har god kjennskap til arbeidsmiljølovens regler og tilhørende regelverk slik at Oppdragsgiver kan ha tillit til at Eterni overholder lover og regler som Eterni er bundet av. g. Garanti mot prissamarbeid Vi garanterer at Eterni ikke deltar i prissamarbeid eller andre handlinger som kan medføre en begrenset konkurranse i strid med gjeldende konkurranselovgivning. 3. Registrert og offentlig godkjent bemanningsleverandør Eterni Norge AS er registrert og offentlig godkjent som bemanningsleverandør av Arbeidstilsynet. 4. Bestilling a. Bestilling av bemanningstjenester formidles direkte til Eterni av kontaktperson hos Oppdragsgiver som har nødvendig fullmakt for bestilling på vegne av b. På bestillingstidspunktet må Oppdragsgiver spesifisere oppdragsperiode, arbeidstid, arbeidssted, arbeidsoppgaver, krav til kvalifikasjoner for stillingen og eventuelle andre krav og behov.

2 c. På bestillingstidspunktet må Oppdragsgiver i tillegg gi utfyllende skriftlig informasjon om bestemmelser som gjelder i Oppdragsgivers virksomhet i henhold til lov, forskrift, tariffavtale og/eller personalpolitiske retningslinjer som gjelder a)arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager og f) lønn og utgiftsdekning, slik at Eterni får de nødvendige opplysninger til å tilby medarbeideren de samme lønns- og arbeidsvilkår som medarbeideren ville fått ved direkte ansettelse i samme stilling hos d. Etter at Eterni har mottatt bestilling og funnet kandidat til stillingen, utformer Eterni en Ordrebekreftelse som beskriver oppdraget i henhold til bestillingen, pris m.m, jfr. pkt. 1. Når Oppdragsgiver har mottatt Ordrebekreftelsen, er bestillingen gjensidig forpliktende for partene og kan ikke avbrytes før oppdragsperiodens utløp. Oppdragsgiver skal gi tilbakemelding til Eterni uten ugrunnet opphold dersom Ordrebekreftelsen ikke er i samsvar med bestillingen. e. Etter at Eterni har mottatt bestilling og funnet kandidat til stillingen, utformer Eterni en Oppdragsbekreftelse til medarbeider som beskriver oppdraget samt lønns- og arbeidsvilkår. Oppdragsgiver mottar kopi av Oppdragsbekreftelse til medarbeider. Oppdragsgiver skal gi tilbakemelding til Eterni uten ugrunnet opphold dersom medarbeideren ikke er tilbydd minst de lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville fått ved direkte ansettelse hos 5. Endringer i avtalt oppdrag Endringer i avtalt oppdrag forutsetter skriftlig avtale mellom partene. Oppdragsgiver kan ikke avtale endringer i oppdraget direkte med medarbeiderne. a. Forlengelse av oppdrag Dersom Oppdragsgiver ønsker at oppdragsperioden skal forlenges utover den avtalte periode, må Eterni få melding om dette snarest mulig før den avtalte periode utløper. Eterni vil forsøke å avtale en forlengelse av oppdraget med den enkelte medarbeider. Ved aksept vil Eterni bekrefte forlengelsen skriftlig og Oppdragsgiver vil motta en ny Ordrebekreftelse. b. Endringer i lønns- og arbeidsvilkår Dersom det skjer endringer i Oppdragsgivers virksomhet vedrørende lønns- og arbeidsvilkår i.h.t pkt. 4 c, må Eterni få melding om dette uten ugrunnet opphold, og senest innen 1 måned, etter at endringen fant sted. Medarbeideren har i slike tilfeller rett til en ny oppdragsbekreftelse som beskriver de endrede lønns- og arbeidsvilkår. Dersom endringene påvirker prisingen av Oppdragsgivers bestilling, skal Oppdragsgiver motta ny Ordrebekreftelse, samt kopi av ny Oppdragsbekreftelse til medarbeider. c. Andre endringer Oppdragsgiver skal varsle Eterni uten ugrunnet opphold dersom Oppdragsgiver har behov for å gjøre endringer i oppdraget, f.eks. endring av arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted m.m, og Eterni skal samtykke til endringene før disse kan gjennomføres. Dersom endringen er vesentlig, skal medarbeideren også samtykke til endringen før endringen kan gjennomføres. Medarbeideren har i slike tilfeller rett til en ny oppdragsbekreftelse som beskriver det endrede oppdraget. Oppdragsgiver mottar ny Ordrebekreftelse samt kopi av ny Oppdragsbekreftelse til medarbeider. d. Reduksjon av bestilling/avbestilling. Oppdragsgivers behov for endringer kan ikke medføre at oppdragsperioden blir forkortet med mindre dette særskilt er avtalt i det enkelte tilfelle. Dersom slikt forbehold om oppdragsperiodens lengde er tatt, skal dette fremgå av Ordrebekreftelsen, ellers vil Oppdragsgiver bli fakturert i henhold til Ordrebekreftelsen. Oppdragsgivers behov for å avbestille bemanningstjenester er regulert i pkt.6 om oppsigelse. 6. Oppsigelse Ethvert bekreftet og/eller påbegynt oppdrag er gjensidig forpliktende for partene og kan ikke avbrytes før oppdragsperiodens utløp. Dersom Oppdragsgivers behov opphører eller reduseres før oppdragsperiodens utløp, gjelder følgende oppsigelsesfrister: Ingen oppsigelsesadgang ved oppdrag inntil 1 måned. Oppsigelsesfristen er 14 dager ved oppdrag fra 1 til 3 måneder. Oppsigelsesfristen løper fra dato for skriftlig oppsigelse. Oppsigelsesfristen er 1 måned ved oppdrag utover 3 måneder. Oppsigelsesfristen løper fra den første i måneden etter at oppsigelse skriftlig er meddelt Eterni. Oppsigelsesfristen er 1 måned ved oppdrag som løper inntil videre. Oppsigelsesfristen løper fra den første i måneden etter at oppsigelse skriftlig er meddelt Eterni. 7. Ansettelse av medarbeidere i Oppdragsgivers virksomhet Oppdragsgiver kan ikke tilby ansettelse til medarbeidere fra Eterni før det avtalte oppdrag er fullført og før det er gått tre måneder fra oppdraget ble avsluttet. Brudd på denne bestemmelse utløser et rekrutteringsgebyr tilsvarende 10 % av medarbeiderens brutto årlige godtgjørelse. Rekrutteringsgebyr påløper likevel ikke dersom medarbeideren allerede har arbeidet 1250 fakturerte timer hos 8. Timelister Oppdragsgiver har plikt til å kontrollere medarbeidernes timelister. Timeregistrering skjer elektronisk ukentlig via fil fra timeregistreringssystem, og over i Eterni sitt timeregistreringsprogram. Fil fra oppdragsgivers timeregistreringssystem skal sendes Eterni elektronisk hver mandag innen kl

3 Dersom Oppdragsgiver ikke benytter elektronisk timeregistrering, vil medarbeidere benytte Eterni sine standard trykte timelister som attesteres av Oppdragsgiver, og disse må være meddelt Eterni hver mandag innen kl Timeregistreringen er ansett som godkjent fra Oppdragsgiver når Eterni har mottatt fil eller attesterte trykte timelister. Timeregistreringen anses også som godkjent fra Oppdragsgiver dersom Oppdragsgiver unnlater å godkjenne timelistene innen fristen, med mindre Oppdragsgiver kan godtgjøre at timelistene er feilaktige. Oppdragsgivers innsigelser til utfylte timelister hensyntas likevel ikke dersom innsigelsene ikke skriftlig er meddelt Eterni innen 7 dager etter fakturadato. 9. Priser og justeringsbetingelser Eterni`s priser beregnes pr. arbeidstime og dekker lønn og sosiale kostnader (feriepenger, sykelønn, arbeidsgiveravgift, forsikringer og tjenestepensjon etter gjeldende regler) samt administrasjon og fortjeneste. Avtalt timepris er knyttet til fast timepris og/eller timepris multiplisert med avtalt faktor. Den avtalte faktor fremgår av Prisvedlegget. Oppdragsgiver skal kun betale for effektiv arbeidstid, det vil si eksklusiv spisetid, dersom annet ikke er særskilt avtalt i det enkelte tilfellet i.h.t pkt. 4c. Eterni har anledning til å regulere prisen i henhold til alminnelig lønnsutvikling, endring i sosiale omkostninger og andre direkte og indirekte kostnader. Endring skal skje med samme prosenttall som kostnadene stiger med fra den dato endringen har funnet sted. Ordinær prisregulering finner sted den 1. mai hvert år. Ved regulering benyttes Statistisk Sentralbyrå sin konsumprisindeks for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor. Tabell merket: Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor, benyttes, hvis ikke annet er særskilt avtalt. Se vedlagte link, punkt 6.1: Kalkylefaktoren kan endres hvis kostnadsbildet utover lønn endres utenfor Eterni sin kontroll. Eksempel på dette kan være endringer i arbeidsgiveravgift, lov om feriepenger, lovpålagte forsikringer og pensjoner, sosiale kostnader og lignende, eller innføring av nye krav gjennom EU-direktiv, endret lovgivning, eller innføring eller endringer i tariffavtaler eller personalpolitiske retningslinjer hos Eterni skal varsle Oppdragsgiver om endring av fast timepris og/eller kalkylefaktoren en måned før endringen kan tre i kraft. Fakturagebyr belastet etter de til enhver tid gjeldende satser. Fakturagebyret er p.t 65 kr. Eventuelle inkassogebyrer fra eksternt inkassoselskap eller annen ekstern innkreving dekkes ikke av forsinkelsesrenten og skal belastes Oppdragsgiver dersom inkassogebyr påløper. Merverdiavgift belastes etter de til enhver tid gjeldende regler. 10. Overtid, overtidstillegg, helligdagsgodtgjørelse o.l Overtid er kun tillatt innenfor de grenser som følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dersom det er nødvendig å arbeide utover ordinær arbeidstid, skal dette være avtalt og godkjent av Eterni. Ulike typer av tillegg (overtidstillegg/skifttillegg) blir fakturert Oppdragsgiver i tillegg til den avtalte timepris. Medarbeidere fra Eterni følger de interne satser for ulike typer av tillegg som gjelder i samme stilling i Oppdragsgivers virksomhet. For øvrig gjelder arbeidsmiljølovens regler om overtidstillegg. Eterni vil fakturere Oppdragsgiver disse satsene påplusset den avtalte faktor for ubekvem arbeidstid og overtid. Oppdragsgiver blir fakturert ordinær timepris for helligdager og offentlige høytidsdager når et oppdrag varer i 250 timer eller mer. Fakturering skjer når helligdager og offentlige høytidsdager inntreffer i oppdragsperioden. Merk: Ny AML 14-12a bokstav e. 11. Tjenestereiser Dersom medarbeidere gjennomfører tjenestereiser under oppdrag for Oppdragsgiver, dekker Oppdragsgiver alle relevante kostnader på grunnlag av spesifisert reiseregning. 12. Forretningsbetingelser Eterni utsteder faktura ukentlig eller hver 14. dag i henhold til timelister som er godkjent og attestert av Oppdragsgiver skal betale fakturabeløp senest 10 dager etter fakturadato med mindre andre betalingsbetingelser fremgår av Leverandøravtalen. Ved for sen betaling påløper renter i henhold til gjeldende lov om renter ved forsinket betaling fra forfallsdato til betaling skjer. Oppdragsgiver kan holde tilbake beløp som Eterni ikke har oversendt tilfredsstillende dokumentasjon for. Oppdragsgiver må i så tilfelle varsle Eterni om dette uten ugrunnet opphold etter at faktura er mottatt. Ved betalingsmislighold har Eterni rett til å kreve forskuddsbetaling for fremtidige leveranser av bemanningstjenester, eller Eterni kan velge å suspendere oppfyllelsen av sin gjenværende del av avtalen inntil Oppdragsgiver har betalt. 13. Oppdragsgivers daglige ledelse Oppdragsgiver skal sørge for at den enkelte medarbeider trives i oppdraget sitt. Oppdragsgiver skal gi nødvendig og tilstrekkelig informasjon til medarbeiderne om forholdene på arbeidsplassen, herunder både generelle og spesielle regler og rutiner som gjelder hos Oppdragsgiver og om andre forhold som er relevant for utførelsen av oppdraget. Oppdragsgiver må sørge for eventuelt nødvendig sikkerhetsutstyr i henhold til gjeldende lover og forskrifter og sikre at medarbeiderne bruker og får opplæring i bruk

4 av påbudt verneutstyr. Oppdragsgiver er ansvarlig for at arbeidsforholdene er i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Oppdragsgiver skal kontrollere utførelsen av oppdraget og herunder gi fortløpende tilbakemelding (reklamere) uten ugrunnet opphold ved manglende kvalitet mv fra medarbeider som er valgt ut til oppdraget når oppdraget ikke blir utført i henhold til Ordrebekreftelsen og/eller utførelsen av oppdraget ikke tilfredsstiller Oppdragsgivers forventninger. Medarbeidere skal ikke uten særskilt skriftlig avtale med Oppdragsgiver ha ansvar for nøkler, penger og/eller verdipapirer. Dersom Oppdragsgiver utleverer nøkler/adgangskort, er dette Oppdragsgivers ansvar. 14. Ansvar a. Ansvar for overholdelse av arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse Oppdragsgiver har ansvar for at arbeidsmiljølovens regler vedrørende midlertidig innleie er oppfylt. b. Ansvar for overholdelse av arbeidsmiljølovens regler om likebehandling av innleide medarbeidere Oppdragsgiver har ansvar for å medvirke til at innleide medarbeidere minst sikres de lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville ha fått ved direkte ansettelse hos Oppdragsgiver skal medvirke til å påse at medarbeideren blir likebehandlet med hensyn til de forhold som er nevnt i pkt. 4c. Så lenge oppdragsforholdet varer har Oppdragsgiver til enhver tid ansvar for at Eterni mottar de nødvendige opplysninger for overholdelse av arbeidsmiljølovens krav til likebehandling av innleide medarbeidere, jf. pkt. 4c og 5b. Eterni skal ikke under noen omstendigheter påføres ansvar for at kravet til likebehandling ikke er oppfylt, dersom manglende etterlevelse av kravet til likebehandling skyldes mangelfulle opplysninger fra Oppdragsgiver på bestillingstidspunktet eller senere i oppdragsperioden. Dersom Eterni påføres tap som følge av manglende etterlevelse av kravet til likebehandling, og dette skyldes mangelfulle opplysninger fra Oppdragsgiver, eller opplysninger om endrede lønns- og arbeidsvilkår mottatt senere enn 1 måned etter at endringen fant sted, kan Eterni kreve tapet dekket av c. Solidaransvar Oppdragsgiver hefter i.h.t arbeidsmiljølovens bestemmelser som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling. Oppdragsgiver hefter i denne forbindelse også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet. Det vises til arbeidsmiljølovens bestemmelser om solidaransvar. Dersom Oppdragsgiver påføres tap som følge av solidaransvaret, kan Oppdragsgiver kreve sitt tap dekket av Eterni. Dette gjelder likevel ikke ved forhold som nevnt i pkt. 14b - når tapet er oppstått som følge av mangelfulle opplysninger fra Oppdragsgiver til Eterni om forhold som er omfattet av Oppdragsgivers opplysningsplikt i pkt. 4c og 5b, eller - ved tap som er oppstått som følge av opplysninger om endrede lønns- og arbeidsvilkår mottatt senere enn 1 måned etter at endringen fant sted. d. Ansvar for instruksjon, styring og kontroll mv. Medarbeiderne er i tillegg til instrukser og Arbeidsreglement fra Eterni, underlagt Oppdragsgivers instruksjons- og styringsrett og kontroll, samt eventuelle arbeidsreglement hos Oppdragsgiver som medarbeiderne er gjort kjent med. Eterni er derfor ikke ansvarlig for arbeidsresultatet eller direkte ansvarlig for tap og skader på person eller ting, som følge av medarbeidernes feil eller forsømmelser, uaktsomme eller forsettelige og/eller straffbare handlinger, følgeskader eller unnlatelseshandlinger. Tilsvarende gjelder ansvar overfor tredjemann. Eterni er heller ikke ansvarlig for skader forvoldt ved brann eller eksplosjon. Eterni sitt ansvar er begrenset til Oppdragsgivers direkte tap som følge av utvist grov uaktsomhet, og omfatter således ikke tapt fortjeneste, indirekte tap og/eller konsekvenstap. Eterni sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til de forhold som dekkes av Eterni sine forsikringsordninger. 15. Forsikringer Eterni har følgende forsikringer: - Bedriftsansvarsforsikring. - Kriminalitetsforsikring. - Yrkesskadeforsikring. Oppdragsgiver er selv ansvarlig for forsikringer som gjelder virksomhetens personell, utstyr og eiendom for øvrig. 16. Mislighold av forpliktelser Dersom en av partene har blitt klar over at han ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, eller mener at den annen part har misligholdt sine forpliktelser, skal vedkommende part uten ugrunnet opphold meddele den annen part om dette. Dersom slik reklamasjon ikke foreligger innen fristen, kan misligholdet ikke påberopes. Ved mislighold skal den misligholdende part gis en rimelig frist til å rette forholdet. Dersom den misligholdende part unnlater å foreta det som er nødvendig for å rette forholdet, og misligholdet er av vesentlig betydning, gis dette rett til oppsigelse av avtalen med umiddelbar virkning.

5 Ved avtalebrudd har partene erstatningsansvar for økonomisk tap som påføres den annen part som følge av avtalebruddet i henhold til alminnelige erstatningsrettslige regler. Dersom avtalen består av flere oppdrag, vil mislighold av et oppdrag gi rett til misligholdsbeføyelser mot det oppdrag som er misligholdt. Partenes kontraktsforpliktelser for øvrige oppdrag består uendret. Det kan således ikke gjøres misligholdsbeføyelser mot andre oppdrag som ikke er misligholdt. Dette gjelder imidlertid ikke dersom misligholdet gjelder manglende betaling fra Ved betalingsmislighold har Eterni rett til å heve avtalen om bemanningstjenester for samtlige oppdrag som måtte være avtalt mellom partene. 17. Force Majeure Ingen av partene har misligholdt sine forpliktelser etter denne avtale dersom gjennomføring av forpliktelsen er blitt utsatt eller forhindret på grunn av force majeure. Det anses som force majeure hvis gjennomføring av avtalen forsinkes eller hindres på grunn av forhold som partene ikke kunne ha regnet med da avtalen ble inngått, eller på grunn av forhold som ligger utenfor partenes kontroll. Slike forhold er krig, brann, streik, lockout, bestemmelser fra myndighetene og lignende. Dersom en part påberoper seg force majeure, skal vedkommende umiddelbart sende skriftlig varsel til den annen part om forholdet. Dersom en force majeure-situasjon hindrer utførelsen av oppdraget i 90 dager eller mer, har partene rett til å terminere oppdraget. Bevisbyrden for at det foreligger en force majeure-situasjon, påligger den part som påberoper seg situasjonen. Partene dekker sine egne kostnader i forbindelse med force majeure-situasjonen. 18. Lovvalg og verneting Avtale om bemanningstjenester er underlagt bestemmelser i norsk lov. Tvist skal søkes løst gjennom forhandlinger. Ved eventuelt søksmål er Bergen tingrett verneting.

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Generelle forretningsvilkår Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår for arbeidsleie og rekrutteringsoppdrag som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge.

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av Servicebedriftenes Landsforening tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten

Detaljer

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft Innledning Vilkårene for utleie av arbeidskraft er basert på alminnelige kontraktbestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. De generelle

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr:. SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:.. 1. OMFANG

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

KONTRAKT. For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen

KONTRAKT. For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen KONTRAKT For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen Kontrakt skjøtsel og drift av parker og plasser Side 1 av 6 For denne kontrakten gjelder Standard

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK

AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK Vedlegg 4 AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK AVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende service ventilasjon 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. Vedlegg 2 RAMMEAVTALE Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: 12-006 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Kontrakt for tiltak i verneområde

Kontrakt for tiltak i verneområde Kontrakt for tiltak i verneområde mellom Statens naturoppsyn og TESTLEVERANDØR Kontraktsnummer: 16180288 Kontraktsnavn: Tiltak i verneområde ephorte-/saksnummer: 2016/9042 Innholdsfortegnelse 1. Parter

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Mellom OSLO KOMMUNE v/kultur- og idrettsbygg Organisasjonsnummer: 998 546 338 og Organisasjonsnummer: Konsulenttjenester virksomhetsstyring

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV

AVTALE OM LEVERING AV Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Byggeledere til prosjekter i Oslo og Akershus fylkesavdelinger MELLOM [Fyll inn leverandør] Leverandør [Fyll

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR Vedlegg 4 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende materiell rør 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR.

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR. AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER mellom Folketrygdfondet Org nr 971 525 061 og [Revisors navn] Org nr [NR.] Dato: [DATO] Utkast til kontrakt med bilag.docgas-71496 1 AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Avtaledokument. xxxx som leverandør, er det inngått følgende avtale (heretter benevnt Avtalen ) for levering av renholdstjenester til Oslo tinghus.

Avtaledokument. xxxx som leverandør, er det inngått følgende avtale (heretter benevnt Avtalen ) for levering av renholdstjenester til Oslo tinghus. Avtaledokument Mellom Oslo tinghus som oppdragsgiver bedriftsnummer: 97 47 14 647 besøksadresse: C. A. Hambros plass 4, 0164 Oslo postadresse: Postboks 8023 Dep 0030 Oslo fakturaadresse: Domstoladministrasjonen,

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

RAMMEAVTALE. Anskaffelse av vikartjenester i helse- og omsorgssektoren for Hof kommune HOVEDDOKUMENT

RAMMEAVTALE. Anskaffelse av vikartjenester i helse- og omsorgssektoren for Hof kommune HOVEDDOKUMENT RAMMEAVTALE Anskaffelse av vikartjenester i helse- og omsorgssektoren for Hof kommune HOVEDDOKUMENT Initialer oppdragsgiver: Initialer leverandør: Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 1 1.1

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 11. september 2012 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST...

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG 2 I KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 2 av 10 KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE mellom Nesodden kommune

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

RAMMEAVTALE

RAMMEAVTALE RAMMEAVTALE 2012-14669 MELLOM UNIVERSITETET I OSLO (ORG. NR 971 035 854) og XXXXXXXXXXXXXX (ORG. NR xxxxxxx) om levering av Service- og vedlikehold av vannfrie urinaler INNHOLD: Del I: AVTALEN Del II:

Detaljer

RAMMEAVTALE

RAMMEAVTALE RAMMEAVTALE 2012-3434 MELLOM UNIVERSITETET I OSLO (ORG. NR 971 035 854) og XXXXXXXXXXXXXX (ORG. NR xxxxxxx) om levering av Rådgivertjenester Sentral driftskontroll August 2012 INNHOLD: Del I: AVTALEN Del

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) og (leverandør) for oppdragsgiver for leverandør Sted / Dato Sted / Dato Side 2 av 7 1. KONTAKTPERSONER Hovedkontakt avtale,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: X Annet: Saksnummer: 2016/109135 Tittel: Redaksjonelle tjenester Leverandør: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for vaktmestertjenester

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

KONTRAKT. Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer