Generelle vilkår for bemanningstjenester av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013"

Transkript

1 Generelle vilkår for bemanningstjenester av Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester mellom Eterni og Oppdragsgiver består av Ordrebekreftelse, Generelle vilkår for bemanningstjenester, Leverandøravtalen og Prisvedlegget. For hvert enkelt oppdrag, basert på Oppdragsgivers bestilling, utformer Eterni en Ordrebekreftelse som beskriver innholdet og omfanget av oppdraget. Ordrebekreftelsen blir sendt elektronisk eller pr. post til kontaktperson hos Kontaktperson må på vegne av Oppdragsgiver gi tilbakemelding til Eterni uten ugrunnet opphold og senest innen tre dager dersom Ordrebekreftelsen ikke er i samsvar med bestillingen. Dersom Eterni ikke mottar slik tilbakemelding innen fristen, anses avtale som inngått i henhold Ordrebekreftelsen. De til enhver tid gjeldende Generelle vilkår for bemanningstjenester kommer til anvendelse på enhver bestilling av bemanningstjenester og regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold mellom Eterni og De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelig i kundeportalen på I tillegg gjelder Leverandøravtalen som anses akseptert ved signering eller ved første bestilling av oppdrag, med mindre noe annet er avtalt i det enkelte tilfellet. Kostnadene for bemanningstjenestene er regulert særskilt i Prisvedlegget som er vedlagt Leverandøravtalen. Dersom det skulle foreligge motstrid mellom bestemmelser i ovennevnte kontraktsdokumenter, gjelder denne prioritetsrekkefølge: A. Ordrebekreftelse, B. Generelle vilkår for bemanningstjenester, C. Leverandøravtale og D. Prisvedlegget. 2. Trygghetsgaranti Tygghetsgarantien innebærer følgende: a. Ansatt-garanti Vi garanterer at enhver medarbeider er ansatt i Eterni. Dette innebærer at Eterni betaler arbeidsgiveravgift og andre sosiale utgifter, i tillegg til lønn, feriepenger, lovbestemte forsikringspremier og eventuell sykelønn som medarbeiderne i henhold til regelverket har krav på. Eterni sørger for at skattetrekk og andre pliktige trekk blir foretatt. b. Kvalifikasjonsgaranti Vi garanterer at våre medarbeidere har de nødvendige faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper som Oppdragsgiver søker etter. Når det er nødvendig vil Eterni bistå med å innhente de nødvendige tillatelser i forbindelse med oppdraget. Dersom Oppdragsgiver ikke er fornøyd med det arbeid som en medarbeider utfører, må Oppdragsgiver straks varsle Eterni. Eterni vil da snarest mulig finne en erstatter til å utføre det oppdrag som er avtalt. c. Sykdomsgaranti Vi garanterer at vi ved sykdom og andre ikke avtalte-avbrudd i oppdragstiden så langt det er mulig vil sørge for kvalifisert erstatter i avbruddsperioden dersom Oppdragsgiver ønsker det. Eterni vil ikke fakturere Oppdragsgiver for fravær som skyldes sykefravær. d. Oppfølgingsgaranti Vi garanterer at Eterni har jevnlig oppfølging av medarbeiderne hos Dersom Oppdragsgiver ønsker det kan Eterni ha egne linjeledere på plass hos Oppdragsgiver som følger opp at arbeidet blir utført på en tilfredsstillende måte og i henhold til de forutsetninger som partene er enige om. e. Taushetspliktgaranti Vi garanterer at våre medarbeidere har vanlig taushetsplikt om partenes forretnings- og driftsforhold i henhold til slik dette er nedfelt i den enkelte medarbeiders arbeidskontrakt. f. AML-garanti Vi garanterer at rådgivere i Eterni har god kjennskap til arbeidsmiljølovens regler og tilhørende regelverk slik at Oppdragsgiver kan ha tillit til at Eterni overholder lover og regler som Eterni er bundet av. g. Garanti mot prissamarbeid Vi garanterer at Eterni ikke deltar i prissamarbeid eller andre handlinger som kan medføre en begrenset konkurranse i strid med gjeldende konkurranselovgivning. 3. Registrert og offentlig godkjent bemanningsleverandør Eterni Norge AS er registrert og offentlig godkjent som bemanningsleverandør av Arbeidstilsynet. 4. Bestilling a. Bestilling av bemanningstjenester formidles direkte til Eterni av kontaktperson hos Oppdragsgiver som har nødvendig fullmakt for bestilling på vegne av b. På bestillingstidspunktet må Oppdragsgiver spesifisere oppdragsperiode, arbeidstid, arbeidssted, arbeidsoppgaver, krav til kvalifikasjoner for stillingen og eventuelle andre krav og behov.

2 c. På bestillingstidspunktet må Oppdragsgiver i tillegg gi utfyllende skriftlig informasjon om bestemmelser som gjelder i Oppdragsgivers virksomhet i henhold til lov, forskrift, tariffavtale og/eller personalpolitiske retningslinjer som gjelder a)arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager og f) lønn og utgiftsdekning, slik at Eterni får de nødvendige opplysninger til å tilby medarbeideren de samme lønns- og arbeidsvilkår som medarbeideren ville fått ved direkte ansettelse i samme stilling hos d. Etter at Eterni har mottatt bestilling og funnet kandidat til stillingen, utformer Eterni en Ordrebekreftelse som beskriver oppdraget i henhold til bestillingen, pris m.m, jfr. pkt. 1. Når Oppdragsgiver har mottatt Ordrebekreftelsen, er bestillingen gjensidig forpliktende for partene og kan ikke avbrytes før oppdragsperiodens utløp. Oppdragsgiver skal gi tilbakemelding til Eterni uten ugrunnet opphold dersom Ordrebekreftelsen ikke er i samsvar med bestillingen. e. Etter at Eterni har mottatt bestilling og funnet kandidat til stillingen, utformer Eterni en Oppdragsbekreftelse til medarbeider som beskriver oppdraget samt lønns- og arbeidsvilkår. Oppdragsgiver mottar kopi av Oppdragsbekreftelse til medarbeider. Oppdragsgiver skal gi tilbakemelding til Eterni uten ugrunnet opphold dersom medarbeideren ikke er tilbydd minst de lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville fått ved direkte ansettelse hos 5. Endringer i avtalt oppdrag Endringer i avtalt oppdrag forutsetter skriftlig avtale mellom partene. Oppdragsgiver kan ikke avtale endringer i oppdraget direkte med medarbeiderne. a. Forlengelse av oppdrag Dersom Oppdragsgiver ønsker at oppdragsperioden skal forlenges utover den avtalte periode, må Eterni få melding om dette snarest mulig før den avtalte periode utløper. Eterni vil forsøke å avtale en forlengelse av oppdraget med den enkelte medarbeider. Ved aksept vil Eterni bekrefte forlengelsen skriftlig og Oppdragsgiver vil motta en ny Ordrebekreftelse. b. Endringer i lønns- og arbeidsvilkår Dersom det skjer endringer i Oppdragsgivers virksomhet vedrørende lønns- og arbeidsvilkår i.h.t pkt. 4 c, må Eterni få melding om dette uten ugrunnet opphold, og senest innen 1 måned, etter at endringen fant sted. Medarbeideren har i slike tilfeller rett til en ny oppdragsbekreftelse som beskriver de endrede lønns- og arbeidsvilkår. Dersom endringene påvirker prisingen av Oppdragsgivers bestilling, skal Oppdragsgiver motta ny Ordrebekreftelse, samt kopi av ny Oppdragsbekreftelse til medarbeider. c. Andre endringer Oppdragsgiver skal varsle Eterni uten ugrunnet opphold dersom Oppdragsgiver har behov for å gjøre endringer i oppdraget, f.eks. endring av arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted m.m, og Eterni skal samtykke til endringene før disse kan gjennomføres. Dersom endringen er vesentlig, skal medarbeideren også samtykke til endringen før endringen kan gjennomføres. Medarbeideren har i slike tilfeller rett til en ny oppdragsbekreftelse som beskriver det endrede oppdraget. Oppdragsgiver mottar ny Ordrebekreftelse samt kopi av ny Oppdragsbekreftelse til medarbeider. d. Reduksjon av bestilling/avbestilling. Oppdragsgivers behov for endringer kan ikke medføre at oppdragsperioden blir forkortet med mindre dette særskilt er avtalt i det enkelte tilfelle. Dersom slikt forbehold om oppdragsperiodens lengde er tatt, skal dette fremgå av Ordrebekreftelsen, ellers vil Oppdragsgiver bli fakturert i henhold til Ordrebekreftelsen. Oppdragsgivers behov for å avbestille bemanningstjenester er regulert i pkt.6 om oppsigelse. 6. Oppsigelse Ethvert bekreftet og/eller påbegynt oppdrag er gjensidig forpliktende for partene og kan ikke avbrytes før oppdragsperiodens utløp. Dersom Oppdragsgivers behov opphører eller reduseres før oppdragsperiodens utløp, gjelder følgende oppsigelsesfrister: Ingen oppsigelsesadgang ved oppdrag inntil 1 måned. Oppsigelsesfristen er 14 dager ved oppdrag fra 1 til 3 måneder. Oppsigelsesfristen løper fra dato for skriftlig oppsigelse. Oppsigelsesfristen er 1 måned ved oppdrag utover 3 måneder. Oppsigelsesfristen løper fra den første i måneden etter at oppsigelse skriftlig er meddelt Eterni. Oppsigelsesfristen er 1 måned ved oppdrag som løper inntil videre. Oppsigelsesfristen løper fra den første i måneden etter at oppsigelse skriftlig er meddelt Eterni. 7. Ansettelse av medarbeidere i Oppdragsgivers virksomhet Oppdragsgiver kan ikke tilby ansettelse til medarbeidere fra Eterni før det avtalte oppdrag er fullført og før det er gått tre måneder fra oppdraget ble avsluttet. Brudd på denne bestemmelse utløser et rekrutteringsgebyr tilsvarende 10 % av medarbeiderens brutto årlige godtgjørelse. Rekrutteringsgebyr påløper likevel ikke dersom medarbeideren allerede har arbeidet 1250 fakturerte timer hos 8. Timelister Oppdragsgiver har plikt til å kontrollere medarbeidernes timelister. Timeregistrering skjer elektronisk ukentlig via fil fra timeregistreringssystem, og over i Eterni sitt timeregistreringsprogram. Fil fra oppdragsgivers timeregistreringssystem skal sendes Eterni elektronisk hver mandag innen kl

3 Dersom Oppdragsgiver ikke benytter elektronisk timeregistrering, vil medarbeidere benytte Eterni sine standard trykte timelister som attesteres av Oppdragsgiver, og disse må være meddelt Eterni hver mandag innen kl Timeregistreringen er ansett som godkjent fra Oppdragsgiver når Eterni har mottatt fil eller attesterte trykte timelister. Timeregistreringen anses også som godkjent fra Oppdragsgiver dersom Oppdragsgiver unnlater å godkjenne timelistene innen fristen, med mindre Oppdragsgiver kan godtgjøre at timelistene er feilaktige. Oppdragsgivers innsigelser til utfylte timelister hensyntas likevel ikke dersom innsigelsene ikke skriftlig er meddelt Eterni innen 7 dager etter fakturadato. 9. Priser og justeringsbetingelser Eterni`s priser beregnes pr. arbeidstime og dekker lønn og sosiale kostnader (feriepenger, sykelønn, arbeidsgiveravgift, forsikringer og tjenestepensjon etter gjeldende regler) samt administrasjon og fortjeneste. Avtalt timepris er knyttet til fast timepris og/eller timepris multiplisert med avtalt faktor. Den avtalte faktor fremgår av Prisvedlegget. Oppdragsgiver skal kun betale for effektiv arbeidstid, det vil si eksklusiv spisetid, dersom annet ikke er særskilt avtalt i det enkelte tilfellet i.h.t pkt. 4c. Eterni har anledning til å regulere prisen i henhold til alminnelig lønnsutvikling, endring i sosiale omkostninger og andre direkte og indirekte kostnader. Endring skal skje med samme prosenttall som kostnadene stiger med fra den dato endringen har funnet sted. Ordinær prisregulering finner sted den 1. mai hvert år. Ved regulering benyttes Statistisk Sentralbyrå sin konsumprisindeks for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor. Tabell merket: Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor, benyttes, hvis ikke annet er særskilt avtalt. Se vedlagte link, punkt 6.1: Kalkylefaktoren kan endres hvis kostnadsbildet utover lønn endres utenfor Eterni sin kontroll. Eksempel på dette kan være endringer i arbeidsgiveravgift, lov om feriepenger, lovpålagte forsikringer og pensjoner, sosiale kostnader og lignende, eller innføring av nye krav gjennom EU-direktiv, endret lovgivning, eller innføring eller endringer i tariffavtaler eller personalpolitiske retningslinjer hos Eterni skal varsle Oppdragsgiver om endring av fast timepris og/eller kalkylefaktoren en måned før endringen kan tre i kraft. Fakturagebyr belastet etter de til enhver tid gjeldende satser. Fakturagebyret er p.t 65 kr. Eventuelle inkassogebyrer fra eksternt inkassoselskap eller annen ekstern innkreving dekkes ikke av forsinkelsesrenten og skal belastes Oppdragsgiver dersom inkassogebyr påløper. Merverdiavgift belastes etter de til enhver tid gjeldende regler. 10. Overtid, overtidstillegg, helligdagsgodtgjørelse o.l Overtid er kun tillatt innenfor de grenser som følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dersom det er nødvendig å arbeide utover ordinær arbeidstid, skal dette være avtalt og godkjent av Eterni. Ulike typer av tillegg (overtidstillegg/skifttillegg) blir fakturert Oppdragsgiver i tillegg til den avtalte timepris. Medarbeidere fra Eterni følger de interne satser for ulike typer av tillegg som gjelder i samme stilling i Oppdragsgivers virksomhet. For øvrig gjelder arbeidsmiljølovens regler om overtidstillegg. Eterni vil fakturere Oppdragsgiver disse satsene påplusset den avtalte faktor for ubekvem arbeidstid og overtid. Oppdragsgiver blir fakturert ordinær timepris for helligdager og offentlige høytidsdager når et oppdrag varer i 250 timer eller mer. Fakturering skjer når helligdager og offentlige høytidsdager inntreffer i oppdragsperioden. Merk: Ny AML 14-12a bokstav e. 11. Tjenestereiser Dersom medarbeidere gjennomfører tjenestereiser under oppdrag for Oppdragsgiver, dekker Oppdragsgiver alle relevante kostnader på grunnlag av spesifisert reiseregning. 12. Forretningsbetingelser Eterni utsteder faktura ukentlig eller hver 14. dag i henhold til timelister som er godkjent og attestert av Oppdragsgiver skal betale fakturabeløp senest 10 dager etter fakturadato med mindre andre betalingsbetingelser fremgår av Leverandøravtalen. Ved for sen betaling påløper renter i henhold til gjeldende lov om renter ved forsinket betaling fra forfallsdato til betaling skjer. Oppdragsgiver kan holde tilbake beløp som Eterni ikke har oversendt tilfredsstillende dokumentasjon for. Oppdragsgiver må i så tilfelle varsle Eterni om dette uten ugrunnet opphold etter at faktura er mottatt. Ved betalingsmislighold har Eterni rett til å kreve forskuddsbetaling for fremtidige leveranser av bemanningstjenester, eller Eterni kan velge å suspendere oppfyllelsen av sin gjenværende del av avtalen inntil Oppdragsgiver har betalt. 13. Oppdragsgivers daglige ledelse Oppdragsgiver skal sørge for at den enkelte medarbeider trives i oppdraget sitt. Oppdragsgiver skal gi nødvendig og tilstrekkelig informasjon til medarbeiderne om forholdene på arbeidsplassen, herunder både generelle og spesielle regler og rutiner som gjelder hos Oppdragsgiver og om andre forhold som er relevant for utførelsen av oppdraget. Oppdragsgiver må sørge for eventuelt nødvendig sikkerhetsutstyr i henhold til gjeldende lover og forskrifter og sikre at medarbeiderne bruker og får opplæring i bruk

4 av påbudt verneutstyr. Oppdragsgiver er ansvarlig for at arbeidsforholdene er i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Oppdragsgiver skal kontrollere utførelsen av oppdraget og herunder gi fortløpende tilbakemelding (reklamere) uten ugrunnet opphold ved manglende kvalitet mv fra medarbeider som er valgt ut til oppdraget når oppdraget ikke blir utført i henhold til Ordrebekreftelsen og/eller utførelsen av oppdraget ikke tilfredsstiller Oppdragsgivers forventninger. Medarbeidere skal ikke uten særskilt skriftlig avtale med Oppdragsgiver ha ansvar for nøkler, penger og/eller verdipapirer. Dersom Oppdragsgiver utleverer nøkler/adgangskort, er dette Oppdragsgivers ansvar. 14. Ansvar a. Ansvar for overholdelse av arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse Oppdragsgiver har ansvar for at arbeidsmiljølovens regler vedrørende midlertidig innleie er oppfylt. b. Ansvar for overholdelse av arbeidsmiljølovens regler om likebehandling av innleide medarbeidere Oppdragsgiver har ansvar for å medvirke til at innleide medarbeidere minst sikres de lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville ha fått ved direkte ansettelse hos Oppdragsgiver skal medvirke til å påse at medarbeideren blir likebehandlet med hensyn til de forhold som er nevnt i pkt. 4c. Så lenge oppdragsforholdet varer har Oppdragsgiver til enhver tid ansvar for at Eterni mottar de nødvendige opplysninger for overholdelse av arbeidsmiljølovens krav til likebehandling av innleide medarbeidere, jf. pkt. 4c og 5b. Eterni skal ikke under noen omstendigheter påføres ansvar for at kravet til likebehandling ikke er oppfylt, dersom manglende etterlevelse av kravet til likebehandling skyldes mangelfulle opplysninger fra Oppdragsgiver på bestillingstidspunktet eller senere i oppdragsperioden. Dersom Eterni påføres tap som følge av manglende etterlevelse av kravet til likebehandling, og dette skyldes mangelfulle opplysninger fra Oppdragsgiver, eller opplysninger om endrede lønns- og arbeidsvilkår mottatt senere enn 1 måned etter at endringen fant sted, kan Eterni kreve tapet dekket av c. Solidaransvar Oppdragsgiver hefter i.h.t arbeidsmiljølovens bestemmelser som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling. Oppdragsgiver hefter i denne forbindelse også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet. Det vises til arbeidsmiljølovens bestemmelser om solidaransvar. Dersom Oppdragsgiver påføres tap som følge av solidaransvaret, kan Oppdragsgiver kreve sitt tap dekket av Eterni. Dette gjelder likevel ikke ved forhold som nevnt i pkt. 14b - når tapet er oppstått som følge av mangelfulle opplysninger fra Oppdragsgiver til Eterni om forhold som er omfattet av Oppdragsgivers opplysningsplikt i pkt. 4c og 5b, eller - ved tap som er oppstått som følge av opplysninger om endrede lønns- og arbeidsvilkår mottatt senere enn 1 måned etter at endringen fant sted. d. Ansvar for instruksjon, styring og kontroll mv. Medarbeiderne er i tillegg til instrukser og Arbeidsreglement fra Eterni, underlagt Oppdragsgivers instruksjons- og styringsrett og kontroll, samt eventuelle arbeidsreglement hos Oppdragsgiver som medarbeiderne er gjort kjent med. Eterni er derfor ikke ansvarlig for arbeidsresultatet eller direkte ansvarlig for tap og skader på person eller ting, som følge av medarbeidernes feil eller forsømmelser, uaktsomme eller forsettelige og/eller straffbare handlinger, følgeskader eller unnlatelseshandlinger. Tilsvarende gjelder ansvar overfor tredjemann. Eterni er heller ikke ansvarlig for skader forvoldt ved brann eller eksplosjon. Eterni sitt ansvar er begrenset til Oppdragsgivers direkte tap som følge av utvist grov uaktsomhet, og omfatter således ikke tapt fortjeneste, indirekte tap og/eller konsekvenstap. Eterni sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til de forhold som dekkes av Eterni sine forsikringsordninger. 15. Forsikringer Eterni har følgende forsikringer: - Bedriftsansvarsforsikring. - Kriminalitetsforsikring. - Yrkesskadeforsikring. Oppdragsgiver er selv ansvarlig for forsikringer som gjelder virksomhetens personell, utstyr og eiendom for øvrig. 16. Mislighold av forpliktelser Dersom en av partene har blitt klar over at han ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, eller mener at den annen part har misligholdt sine forpliktelser, skal vedkommende part uten ugrunnet opphold meddele den annen part om dette. Dersom slik reklamasjon ikke foreligger innen fristen, kan misligholdet ikke påberopes. Ved mislighold skal den misligholdende part gis en rimelig frist til å rette forholdet. Dersom den misligholdende part unnlater å foreta det som er nødvendig for å rette forholdet, og misligholdet er av vesentlig betydning, gis dette rett til oppsigelse av avtalen med umiddelbar virkning.

5 Ved avtalebrudd har partene erstatningsansvar for økonomisk tap som påføres den annen part som følge av avtalebruddet i henhold til alminnelige erstatningsrettslige regler. Dersom avtalen består av flere oppdrag, vil mislighold av et oppdrag gi rett til misligholdsbeføyelser mot det oppdrag som er misligholdt. Partenes kontraktsforpliktelser for øvrige oppdrag består uendret. Det kan således ikke gjøres misligholdsbeføyelser mot andre oppdrag som ikke er misligholdt. Dette gjelder imidlertid ikke dersom misligholdet gjelder manglende betaling fra Ved betalingsmislighold har Eterni rett til å heve avtalen om bemanningstjenester for samtlige oppdrag som måtte være avtalt mellom partene. 17. Force Majeure Ingen av partene har misligholdt sine forpliktelser etter denne avtale dersom gjennomføring av forpliktelsen er blitt utsatt eller forhindret på grunn av force majeure. Det anses som force majeure hvis gjennomføring av avtalen forsinkes eller hindres på grunn av forhold som partene ikke kunne ha regnet med da avtalen ble inngått, eller på grunn av forhold som ligger utenfor partenes kontroll. Slike forhold er krig, brann, streik, lockout, bestemmelser fra myndighetene og lignende. Dersom en part påberoper seg force majeure, skal vedkommende umiddelbart sende skriftlig varsel til den annen part om forholdet. Dersom en force majeure-situasjon hindrer utførelsen av oppdraget i 90 dager eller mer, har partene rett til å terminere oppdraget. Bevisbyrden for at det foreligger en force majeure-situasjon, påligger den part som påberoper seg situasjonen. Partene dekker sine egne kostnader i forbindelse med force majeure-situasjonen. 18. Lovvalg og verneting Avtale om bemanningstjenester er underlagt bestemmelser i norsk lov. Tvist skal søkes løst gjennom forhandlinger. Ved eventuelt søksmål er Bergen tingrett verneting.

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge.

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av Servicebedriftenes Landsforening tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten

Detaljer

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft Innledning Vilkårene for utleie av arbeidskraft er basert på alminnelige kontraktbestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. De generelle

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.

AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr. AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren og Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Produsenten i tilknytning til produksjonen av Filmens/produksjonens

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Sporveien Oslo AS' standardvilkår for tjenestekjøp

Sporveien Oslo AS' standardvilkår for tjenestekjøp Sporveien Oslo AS' standardvilkår for tjenestekjøp 1. Generelt Sporveien Oslo AS' standardvilkår for tjenestekjøp ("Standardvilkårene") gjelder for all levering av tjenester ("Leveransen") fra eksterne

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET Implementering av vikarbyrådirektivet Foreløpig utgave desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Om veilederen side 3 2. Reglene gjelder kun ved innleie fra

Detaljer

Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2.

Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Oppdragsgiver) og xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Leverandør) Kjøp av Vikartjenester

Detaljer

Avtalevilkår Interaxo og ProsjektHotell eroom

Avtalevilkår Interaxo og ProsjektHotell eroom Avtalevilkår Interaxo og ProsjektHotell eroom Denne avtalen sikrer rettighetene og pliktene mellom JOINT Collaboration AS org.nr.983 443 117 (heretter kalt Leverandøren) og Kunden. 1. Generelle bestemmelser

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter)

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter) Unntatt offentlighet, jf offentlighetsloven 23 Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom Vestre Viken HF Org.nr.: 894 166 762 (senere kalt Oppdragsgiver) og. Org.nr: (senere kalt Tjenesteyter)

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Generelle Innkjøpsvilkår

Generelle Innkjøpsvilkår Generelle Innkjøpsvilkår 1. Anvendelse 1.1. Disse generelle innkjøpsbetingelser gjelder for Cermaq Norway AS. 1.2. De alminnelige bestemmelsene i lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven) kommer

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR

Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR 1. Anvendelsesområde Disse forretningsvilkår regulerer Advokatfirmaet BA-HR DAs ( BA-HR ) oppdragsutførelse. 2. Oppdraget Oppdraget skal utføres som avtalt,

Detaljer

Forretningsbetingelser for LanguageWire

Forretningsbetingelser for LanguageWire Forretningsbetingelser for LanguageWire kunden når skriftlig aksept av tilbudet har nådd frem til LW. 1. BRUKSOMRÅDE 1.1 Nedenstående forretningsbetingelser brukes på alle avtaler om oversettelsesoppgaver

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING

Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING FOR ENGASJEMENT I ENKELTSTÅENDE SPILLEFILMPRODUKSJON Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE STANDARD STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Stavanger kommune er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS BILAG 1 TIL BESTILLINGSSKJEMA FOR INTERNETTAKSESS ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS 1. Generelt Lynet Internett AS, organisasjonsnummer 893 086 862 MVA er leverandør av tjenestene slik de er omtalt

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 10 KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG 2 AV 10 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer