Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft"

Transkript

1 Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier 2) Utleiers tilbud med spesifikasjoner 3) Innleiers bestilling, tilbud/anbudsforespørsel med spesifikasjoner 4) Disse generelle vilkår 2. Partenes representanter Hver av partene utpeker en partsrepresentant som har fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne. 3. Kartlegging av behov og valg av Arbeidstaker Etter mottatt skriftlig eller muntlig oppdragsbestilling vil Utleier finne en kandidat for oppdraget. Når egnet kandidat er funnet, kontaktes Innleier for informasjon om kandidatens kvalifikasjoner og bakgrunn. I den grad Innleier ønsker flere aktuelle kandidater enn det som er avtalt, har Utleier rett til en godtgjørelse per ekstra kandidat. Utleier skal foreta en forsvarlig utvelgelse ved at formell kompetanse er i samsvar med Innleiers forespørsel. Referansesjekk er foretatt der dette er naturlig. Dersom Arbeidstaker likevel ikke oppfyller de kvalifikasjonskrav som er oppgitt ved bestilling eller misligholder oppdrag ved ikke å møte frem, skal Utleier så raskt som mulig stille nytt kvalifisert personell til rådighet. 4. Innleiers opplysningsplikt likebehandlingsprinsippet Innleier skal gi Utleier de opplysninger som er nødvendige for at Utleier skal kunne ivareta lovens krav om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår etter Arbeidsmiljøloven 14-12a. Likebehandlingsprinsippet omfatter: a) Arbeidstidens lengde og plassering b) Overtidsarbeid og nattarbeid c) Varighet og plassering av pauser og hvileperioder d) Ferie og fridager e) Lønn og utgiftsdekning f) Tilgang til Innleiers fysiske felles goder og tjenester For punkt a) og b) er forskjellsbehandling tillatt dersom det er begrunnet i andre forhold enn selve innleie, for eksempel kompetanse, erfaring mv. Innleier plikter å gi Utleier de opplysninger Utleier trenger for å oppfylle likebehandlingsprinsippet. Innleiers opplysningsplikt gjelder både ved inngåelse av avtale om oppdrag og under oppdragenes fulle varighet. Manglende opplysninger fra Innleier om lønn og arbeidsvilkår som medfører ekstra kostnader for Utleier kan belastes Innleier. Alle kostnader ved tilgang til Innleiers felles goder og tjenester bæres av Innleieren direkte i samme utstrekning som Innleier dekker dette for sine egne ansatte. Tlf: Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo PO Box 2900, 0230 Oslo, Norway

2 5. Oppdraget - ordrebekreftelse Etter Innleiers godkjennelse av kandidaten sender Utleieren skriftlig ordrebekreftelse som bl.a. skal angi navn på Arbeidstakeren, avtalt tid, sted varighet, arbeidsoppgaver, pris, lønn, feriepenger og andre vesentlige arbeidsvilkår. Innleieren skal gjennomgå ordrebekreftelsens innhold og er ansvarlig for å gi Utleieren beskjed uten ugrunnet opphold ved mulige feil eller mangler i innholdet. Innleier plikter ved bestilling av et oppdrag å fylle ut et opplysningsskjema. Opplysningsskjemaet legges ved ordrebekreftelsen. Innleier kan ikke endre oppdraget ved enighet med Arbeidstaker. Eventuelle endringer må avtales skriftlig med Utleiers representant, jf. punkt Innleiers instruksjonsrett Innleier har instruksjonsretten for Arbeidstakeren med ansvar for bl.a. den daglige veiledningen og arbeidsledelsen. Under arbeid hos Innleier skal Arbeidstaker arbeide etter Innleiers instruks og kontroll, og følge Innleiers arbeidsreglement og arbeidstid. Dersom endringer i oppgaver el medfører at Arbeidstakeren ville fått bedre lønn eller andre arbeidsvilkår hvis Arbeidstakeren hadde vært ansatt hos Innleier, økes prisen/vilkårene tilsvarende forholdsmessig med virkning fra tidspunktet for endringen, jf. punkt Oppdragspris og fakturering Oppdragspris fastsettes i den enkelte ordrebekreftelse. Tjenestene er merverdiavgiftspliktige, med unntak for formidling og utleie av arbeidskraft der Arbeidstaker skal utøve helsetjenester eller alternativ behandling, utleie av arbeidskraft som skal utøve sosiale tjenester eller undervisning etter unntakene i merverdiavgiftsloven 3-2 flg. Utleiers priser er basert på likebehandlingsprinsippet og betinget av at Innleier har gitt fullstendige og korrekte opplysninger om egne ansattes lønns- og arbeidsvilkår iht. lovens krav og punkt 4 ovenfor. Er ikke annet avtalt faktureres Innleier minimum hver 14. dag, basert på attesterte timelister og for fritid i samme omfang som Innleieren selv betaler lønn til egne ansatte på offentlige høytids- og helligdager, under korte velferdspermisjoner og annen fri som ikke regnes som ferie etter ferieloven. Timelistene skal være attestert av både Arbeidstaker og Innleier. Faktura forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato, med mindre annet er særskilt avtalt. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter lov om forsinkelsesrente. Oppdragspris inkluderer alle lønns- og personalkostnader, herunder bl.a. OTP og yrkesskadeforsikringer. I tillegg kommer mulig tillegg for overtid, ubekvem arbeidstid, skift mv, lønn for fritid som for Innleiers egne ansatte og tilgang til felles goder og tjenester, jf. punkt 4. Fakturagebyr belastes etter de til enhver tid gjeldende satser. 8. Prisjustering 8.1 Generell prisregulering Hvis annet ikke er avtalt eller 8.2 ikke gir rett til høyere prisregulering, oppreguleres prisene årlig fra 1. juni i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor (tabell merket: Med arbeidslønn som dominerende faktor ).

3 8.2 Endring av lønns- og arbeidsvilkår for Innleiers ansatte Etter likebehandlingsprinsippet har Arbeidstaker rett til tilsvarende endringer i lønns- og arbeidsvilkår som Innleiers egne ansatte. Honoreringen til Utleier justeres forholdsmessig automatisk tilsvarende med virkning fra tidspunktet for endringen. Prisen kan endres med tilbakevirkende kraft, og etterbetaling kan kreves, dersom prisen ikke har blitt regulert i samsvar med ovennevnte. 8.3 Lov- eller forskriftsendringer Dersom det blir gjort endringer i lover eller forskrifter, kan Utleier justere prisen eller andre vilkår i oppdraget for å få dekket de nødvendige og dokumenterte merkostnader som disse endringene medfører. 9. Overtidsarbeid og tillegg Innleier skal sørge for at Arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med arbeidsmiljøloven. Innleier skal holde Utleier orientert om omfanget av overtidsarbeid. 10. Sykefravær og sykepenger Arbeidstakers rett til sykepenger, sykemelding mv følger av lovverket, samt eventuell IA avtale eller tariffavtale som Utleier er underlagt. Utleier har ansvaret for å utbetale sykepenger til Arbeidstaker. Innleier blir ikke fakturert for timer hvor Arbeidstaker er syk eller ikke møter på jobb. 11. Ansvar for HMS Innleier er ansvarlig for at arbeidsforholdene på arbeidsstedet er i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser og at Arbeidstaker sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Innleier er videre ansvarlig for at forholdene er lagt til rette for at Arbeidstaker får utført sitt arbeid. Arbeidstaker skal tilpasse seg og etterleve Innleiers sikkerhetsinstrukser, arbeidsreglement og andre bestemmelser som gjelder for Innleiers egne ansatte og/eller oppdragets utførelse. Innleier skal informere, lære opp og kontrollere Arbeidstaker på samme måte som sine egne ansatte, bl.a. om Innleiers HMS-regler, at Arbeidstakeren er omfattet av Innleiers vernetjeneste og informasjon om hvem som er Arbeidstakerens lokale verneombud hos Innleier. Utleiers representant og/eller verneombud skal ved behov gis adgang til Innleiers virksomhet for kartlegging av arbeidsmiljøet og til å kontakte Innleiers vernetjeneste. Når samordningen av arbeidstidsordninger er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, er også dette Utleiers ansvar. 12. Rekruttering Innleier kan ikke, før det avtalte oppdraget er fullført, tilby Utleiers medarbeidere å tiltre som ansatt i Innleierens virksomhet eller i oppdrag for andre leverandører i Innleiers virksomhet, uten etter skriftlig avtale med Utleier. Hvis Innleier ansetter medarbeidere som har vært ansatt hos Utleier eller på annen måte engasjerer medarbeideren etter utløp av avtalt innleieoppdrag, slik at dette må anses som et rekrutteringsoppdrag, skal det betales et honorar som fremgår av ordrebekreftelsen. 13. Utleiers ansvar Innleier har instruksjonsretten, jf. punkt 6, og Utleier er ikke ansvarlig for arbeidsresultat eller annet direkte eller indirekte formuestap som følge av Arbeidstakerens feil eller forsømmelser. Utleiers ansvar begrenses til de tilfeller hvor det kan dokumenteres uaktsomhet i utvelgelsesprosessen eller for det tilfellet at Arbeidstaker ikke stilles til disposisjon til avtalt tid. I et slikt tilfelle begrenses

4 ansvaret til 5 millioner kroner, dersom annet ikke er avtalt. Har Utleier vært uaktsom ved utvelgelsen av Arbeidstaker har Innleier ikke krav mot Utleier hvor mangelen er rettet eller tilbud om dette er fremsatt. Utleier er uansett ikke ansvarlig i det tilfelle at Innleier har stått for utvelgelsen av kandidat. Hvis Innleier utleverer nøkler/adgangskort er tap av dette Innleiers ansvar. Utleier har ikke noe ansvar dersom forhold hos Innleier eller tredje person medfører at Arbeidstakeren ikke får utført sitt arbeid. På de områder hvor Utleier er forsikret vil Utleiers ansvar ovenfor Innleier uansett være begrenset til de forhold som dekkes av Utleiers forsikringer. 14. Solidaransvar og regress Innleier hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og ev annen godtgjøring etter kravet om likebehandling, jf. arbeidsmiljøloven 14-12c. Dersom Innleier har utbetalt lønn, feriepenger og ev annen godtgjøring til Arbeidstaker, har Innleier rett til å kreve regress av Utleier for de kostnader dette har påført Innleier. Dette gjelder imidlertid ikke dersom kravet fra Arbeidstaker skyldes at Utleier har mottatt gale, manglende eller ufullstendige opplysninger fra Innleier 15. Mislighold 15.1 Varsling Alt mislighold skal meldes skriftlig til den andre parten uten unødig opphold når parten oppdager misligholdet eller når parten med rimelighet måtte antas å ha oppdaget misligholdet. Hvis slik reklamasjon ikke foreligger kan misligholdet ikke påberopes Følger av mislighold Retting Begge parter kan kreve at mislighold av forutsatte kvalifikasjoner eller tilstedeværelse blir rettet ved bruk av en annen medarbeider hvis dette kan skje uten urimelig ulempe eller kostand Tilbakeholde betaling og prisavslag Innleier har rett til å holde tilbake betaling for den delen av arbeidet som er misligholdt til retting har funnet sted. Blir misligholdet ikke rettet har Innleier krav på prisavslag. Innleier kan ikke kreve avslag i prisen dersom Innleier eller tredje person hindrer Utleier i å levere den avtalte tjenesten Erstatning Begge parter kan kreve erstattet det tap parten måtte lide som følge av motpartens mislighold. Indirekte tap kan ikke kreves dekket. Som indirekte tap regnes bl.a. driftstap, avsavnstap, erstatning overfor tredje person og konsekvenstap. Utleiers ansvar er begrenset, jf. punkt 13. Ved brudd på punkt 18 andre ledd vedrørende forbud mot bruk av informasjon til innhenting av konkurrerende tilbud er Utleier berettiget til en erstatning på minimum 30 % av årskontraktssummen uten

5 at videre skadeerstatningskrav er utelukket Heving Innleier kan heve avtalen om et oppdrag dersom det foreligger vesentlig mislighold. Heving av ett oppdrag gir ikke rett til å heve andre oppdrag. Ved inngåelse av rammeavtaler eller avtaler som består av flere leveranser/oppdrag vil mislighold av et oppdrag/en leveranse bare gi rett til heving eller andre misligholdsbeføyelser mot det oppdrag/den leveranse som er misligholdt. Partenes avtaleforpliktelser for den øvrige del av den totale avtalen består uendret. Det kan således ikke gjøres misligholdsbeføyelser mot den øvrige del av den totale avtalen som ikke er misligholdt Misligholdt informasjonsplikt fra Innleier Innleier er objektivt ansvarlig overfor Utleier for ethvert økonomisk tap som følge av mislighold av plikten til å gi Utleier alle opplysninger som er nødvendig for likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår under hele oppdragets varighet. På Utleiers skriftlige forespørsel skal Innleier dokumentere de nødvendige opplysninger så snart det lar seg gjøre. Hvis Innleier ikke etterkommer krav fra Utleier eller egne tillitsvalgte om slike opplysninger innen tre arbeidsdager, kan Utleier heve det videre oppdraget og/eller kreve erstatning for sitt økonomiske tap i den forbindelse Forsinket betaling Ved forsinket betaling kan Utleier holde tilbake sin ytelse til betaling finner sted. Hvis Innleier ikke betaler innen syv dager etter at han har mottatt skriftlig varsel, har Utleier rett til å heve det aktuelle oppdraget. Når Innleier tidligere har misligholdt sin betalingsplikt kan Utleier kreve forskuddsbetaling for fremtidig utleie. Ved betalingsmislighold hvor Utleier hever et oppdrag har Utleier rett til erstatning etter erstatningsrettslige regler og prinsipper. I mangel av dokumentasjon for annet skal Utleier ha rett til en erstatning tilsvarende 20 % av det avtalte vederlaget for resten av kontraktstiden. 16. Oppsigelse av oppdraget Ethvert bekreftet og/eller påbegynt oppdrag er å anse som forpliktende for begge parter og kan ikke avbrytes før den avtalte perioden er utløpt. 17. Forsikringer Utleier har tegnet kollektiv skade og ulykkesforsikring for sine medarbeidere. Det er tegnet yrkesskadeforsikring for alle vikarer. 18. Taushetsplikt Partene er forpliktet til å hemmeligholde enhver forretningshemmelighet de måtte bli kjent med på grunnlag av avtaleforholdet mellom partene, og partene skal også for øvrig utvise tilbørlig aktsomhet i behandlingen av fortrolige opplysninger om den annen part. Plikten til hemmelighold og fortrolighet gjelder så lenge den aktuelle informasjon kan skade den annen part om den ble kjent, også etter at avtaleforholdet er opphørt.

6 Innleier kan ikke benytte seg av Utleiers dokumenter, opplegg, priskalkyler, planer mv ved innhenting av konkurrerende pristilbud etc. I arbeidsavtalen mellom Utleier og Arbeidstaker fremgår det at Arbeidstaker har taushetsplikt i forhold til fortrolig forretningsinformasjon Arbeidstakeren får kjennskap til hos Innleier. Utleiers medarbeidere kan ikke bringe med seg skriftlige arbeidsmaterialer eller dokumenter ut fra Innleiers lokaler uten etter å ha innhentet særlig tillatelse til dette. 19. Eiendomsrett/ bruksrett Innleier har opphavs- og eiendomsrettighetene til alt grunnlagsmateriale og ethvert resultat av arbeid utført av Arbeidstakeren for Innleier. Arbeidstakeren har rett til å benytte tilegnet faglig kunnskap i utførelsen av arbeidet for andre enn Innleier. 20. Opplysningsplikt Innleier forplikter seg til, så lenge avtalen varer, å opplyse om avtaler om tjenester som omfattes av denne avtale med andre utleiebedrifter. 21. Overdragelse av kontraktsforpliktelsene Verken Innleier eller Utleier kan overdra sine kontraktsforpliktelser uten at dette er skriftlig avtalt. 22. Samarbeid. Møter Begge parter er forpliktet til å samarbeide for å oppnå tilfredsstillende kvalitet og service i forbindelse med leveransen og vise lojalitet under gjennomføringen av kontrakten. Hver av partenes representanter kan kreve at det avholdes møter dersom de mener det er behov for det. Innkallelsen skal skje skriftlig med rimelig frist. Det lagets referat fra møtene. 23. Force Majeure Ved force majeure som streik i egen bedrift, lockout mv opphører hver av partenes forpliktelser så lenge force majeure virker. 24. Tvister Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister gjennom forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås skal tvisten bringes inn for norske domstoler. Oslo tingrett avtales som rett verneting hvis ikke annet er avtalt. Tlf: Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo PO Box 2900, 0230 Oslo, Norway

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer