Protokoll. Styremøte #1/ Ullevål Stadion. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Styremøte #1/2012 18.01. 2012 Ullevål Stadion. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen"

Transkript

1 Protokoll Styremøte #1/ Ullevål Stadion Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Barn, bredde Kolfinna Magnusdottir Styremedlem Per Annar Lilleng Styremedlem Steinar Fagerheim Varamedlem Barn, bredde Mona Norhaug Faleide Varamedlem Teknisk Kunstløp Jeanette Skarstein Varamedlem Lars Kvaalen Generalsekretær Nils Einar Aas Forfall: Styremedlem Teknisk kunstløp Lise Røsto Jensen Varamedlem Teknisk hurtigløp Erik Julsrud Sak 1/2012 Godkjennelse av møteprotokoller Protokollutkast for styremøtene #11/2011 forelå til godkjenning. Protokollene ble godkjent med innkomne merknader Sak 2/2012 Rapportering av status komiteer og utvalg a) Anlegg Erland Kroken orienterte. Det planlegges et anleggsseminar sammen med de andre isidrettene på Hamar ifm. World Cup 10. til 12.februar. Formål er å utmeisle en felles anleggsstrategi for isidrettene, samt å utveksle erfaringer og se på hvordan man samlet sett kan utnytte ressurser og kompetanse for og nå felles mål om flere og bedre anlegg. Arbeidet i anleggsutvalget rapporteres å være godt og konstruktivt. Statistikken viser at isanlegg har fått lav andel av spillemidlene til anlegg. NIF har i et høringsdokument tatt til orde for at satsene for isanlegg oppjusteres. NSF kommer sammen med de andre isidrettene å levere en felles høringsuttalelse med støtte til dette forslaget. 1

2 Arbeidet med anleggspolitisk dokument fortsetter, og planen er å legge frem dette på ledermøtet i juni. Jevnaker kommune har vedtatt bygging av kunstisanlegg, forventet byggestart i Anleggsutvalget jobber sammen med lokale pådrivere for å realisere kunstisanlegg, og vil fortsatt bruke programsatsningmidlene som en katalysator. Det jobbes godt mange steder, deriblant i Bergen, Oslo, Lærdal og Trondheim. b) Bredde kunstløp Kolfinna Magnusdottir orienterte. Orienteringen ligger som vedlegg #1 til protokollen. Kolfinna Magnusdottir vil engasjere seg i ISU prosjektet fremover, herunder de økonomiske forutsetningene. Det arbeides for å få til en avtale om bruk av det svenske programmet for trenerutdanning, og å få dette integrert i den nye trenerløypa. c) Bredde nye grener Steinar Fagerheim orienterte. Det har vært gjennomført et møte mellom Morten Henriksen, Steinar Fagerheim og Nils Einar Aas. Det tas ny kontakt med Morten Henriksen med sikte på å arrangere et seminar med sikte på fremme av inline ila. våren Det er viktig at inline behandles som en egen gren og ikke bare som en trningsform for hurtigløp. Morten Henriksen har foreslått at det opprettes en nasjonal klubb for inline og at man knytter til seg ressurspersoner fra hele landet i denne klubben. Møte også avholdt med Morten K. Staubo vedr. kortbane. NSF vil holde nær kontakt med aktuelle klubber og miljøer fremover. Vi ser positivt på mulighetene som ligger i tildelingen av ungdoms OL i 2016 ift å utvikle kortbane, herunder utdanning av nye funksjonærer og dommere. d) Bredde hurtigløp Mona Norhaug Faleide orienterte. Breddeutvalget hadde møte den 25. november. Referatet ligger som vedlegg #2 til protokollen. Det er planlagt et oppfølgingsmøte ifm. LM i Harstad medio februar. Det vil fokuseres spesielt på klubbutvikling og jenteløftet fremover. Bøkkoløpet har blitt videreført denne sesongen. Breddeutvalget har kontaktet alle kretsene for å forhøre seg om deres ønsker og behov, herunder tilbudet om klubbutvikling. Det har så langt dessverre vær laber respons fra kretsene. Det vil utredes nærmere om det kan være aktuelt å få oppnevnt en breddeansvarlig i hvert kretsstyre. 2

3 Styret diskuterte også mulighetene for å få inn særskilte sponsorer til breddeidretten. Styret ser positivt på at det jobbes med å skaffe sponsorer til breddeprosjekter, men det er viktig at man ikke kommer i konflikt med de øvrige sponsoravtaler som NSF besitter. Breddeutvalget vil holde kontakt med NSF administrasjon for å forsikre seg om at det ikke oppstår slike komplikasjoner. e) TKH Marcel Vanberg orienterte. Arbeidet i komiteen fungerer meget tilfredsstillende. Det var uheldig at NC stevnet i Bergen måtte avlyses grunnet værforholdene. Terminlisten gir dessverre ikke rom for erstaningsstevne. Det var lav deltakelse under NC i Bjugn, TKH vil se på tiltak for å stimulere interessen. TKH vil initere en evaluering av avviklingen av siste distanse under NM allround. Man ser positivt på mulighetene knyttet til fellesstart som enkeltdistanse, men det blir antakelig ikke noen videre utprøving av dette i allround sammenheng. TKH vil iverksette regelharmonisering av fellesstart i tråd med ISUs regelverk. NSFs spesielle bestemmelser og NC reglement er oppdatert og i god orden. Det er avholdt diverse kurs, herunder TD kurs. Av saker som ligger foran nevnes arrangementsmal og oppdatering av veiledere for kretsenes autorisasjonsråd. TKH vil vurdere nærmere innkjøp av nasjonalt transpondersystem. f) TKK Orientering fra TKK ligger som vedlegg #3 til protokollen Sak 3/2012 Økonomi Sak 2/2012 tatt til orientering Generalsekretæren presenterte et foreløpig resultat for 2011, på kroner Dette var i tråd med estimatet som ble presentert i styremøtet i desember Tatt til orientering 3

4 Sak4 /2012 World Cup Hamar Generalsekretæren orienterte styret om at arbeidet med World Cup 2012 var i god rute. Det arbeides godt for å få oppmerksomhet og publikum til arrangementet, og det er bl.a. utarbeidet en flyer med invitasjon til alle skoleelever i mjøsregionen. NSF har søkt ISU om et ekstra tilskudd til arrangementet, og vi har fått tilbakemelding på at søknaden vil bli behandlet av styret i ISU medio april d.å.. Tatt til orientering Sak 5 /2012 Skøytesportens fremtid Styret diskuterte strategi og påvirkningsmuligheter overfor ISU. President og generalsekretær hadde hatt møte med KNSB under EM i Budapest, og de hadde et sammenfallende syn som NSF med tanke på utfordringer og muligheter. Det ble avtalt å avholde et mer formelt møte ifm. VM enkeltdistanser. Så langt har NSF vært opptatt å gi råd til ISU om prosesser som kan iverksettes for å komme i en mer offensiv dialog med de ledende skøytenasjoner og ledende TV selskaper om den strategiske utviklingen av hurtigløp. Så langt har dette gitt begrensede resultater, og NSF vil derfor vurdere å sende et notat til ISU der vi gjør rede for mer konkrete forslag til endringer. Styret gir president og generalsekretær fullmakt vil utarbeide et notat for diskusjon i styret og som senere vil oversendes ISU. Sak 6/2012 ISU kongressen ISU kongressen vil finne sted i Kuala Lumpur, Malaysia, juni d.å. NSF vil være representert ved president, leder TKH og TKK samt generalsekretær under ISU kongressen. Styret vil diskutere de innmeldte forslagene til kongressen når disse forligger fra ISU. Sak7/2012 NM sprint Marcel Vanberg gjorde rede for grunnen til at Håvard H. Lorentzen ble gitt dispensasjon til å starte i senior under NM sprint TKH er av den klare oppfatning at de har anledning til å gi slik dispensasjon. Det hadde blitt lagt vekt på to forhold: De antatt beste løperne bør gis anledning til å kunne konkurrere om kongepokalen. Stevnet var et viktig uttaksløp, og det var viktig å ha like og rettferdige forhold for å vurdere prestasjoner knyttet til uttaket. 4

5 Håvard H. Lorentzen er allerede etablert i verdenseliten på sprint/mellomdistanse og ønsket selv å starte i seniorklassen. For fremtiden vil TKH legge vekt på at OD og TD er godt informert i forkant, slik at uklarheter og misforståelser kan ryddes av veien tidligst mulig. Tatt til orientering Sak8/2012 NM representasjon Det gjenstod fra styremøte 11/2011 å beslutte NSF representasjon ved NM junior allround. NSF representanter under NM junior allround vil være Vibecke Sørensen og Nils Einar Aas. Sak9 /2012 Orienteringer President og generalsekretær orienterte om forholdet mellom NSF og Team CBA. Generalsekretæren orienterte om at det i samarbeid med OSK arrangeres skøytedag for Statnetts ansatte med familier på Frogner stadion den 1. februar. Kolfinna Magnusdottir orienterte om gledelig høyt nivå under NM/LM i kunstløp. Det er flere utøvere som nå behersker trippelhopp. TKH og TKK orienterte om at man ser på mulighetene for å arrangere NM allround og LM/NM kunstløp sammen i Stavanger i desember Erland Kroken orienterte om at arbeidet med skøytegallaen 2012 er i rute. Arrangementet finner sted 28. april i Asker. Sak10 /2012 Eventuelt Presidenten avklarte diverse spørsmål fra Mona Norhaug Faleide. Det er 3- tre- vedlegg til protokollen. 5

6 Vedlegg1: Oppdatering fra breddeutvalg kunstløp. På grunn av hektisk arbeidssituajson hos uvalgets leder har breddeutvalget innen kunstløp ikke vært like aktivt som ønsket. Innen kunstløp er hovedmålsetningen å få til en systematisert trenerutvikling i Norge. Trenerutviklingen vil i første omgang måtte være inn under ISU prosjektet i Finland. Trenerne som deltar i prosjektet for unik mulighet til videreutvikling, men samtidig blir øvrige trenere satt på sidelinjen hvis kompetanseoverføring ikke finner sted mellom de trenerne som deltar og de som står uten for. Det arbeides med å se på hvordan kompetansen kan overføres målrettet slik at både trenere og klubber er innforstått med at dette er utviklingsprogram for hele kunstløpssporten. For den langsiktige trenerutdanningen jobbes det med å få fri tilgang på trenerutdanningssystemet som det svenske forbundet har utarbeidet. Denne er i tråd med de tankesett som er lagt ned i ISU prosjektet. Ved godkjenning av bruk av systemet vil alle dokumenter måtte oversettes til norsk språk. Det er målsetning at dette skal bli klart til bruk fra høsten Tidlig frafall har vært et gjennomgående tema innen kunstløp. En av grunnene til frafall er at jenter i alderen år føler at det er vanskelig å kombinere sporten med skolegang og andre aktiviteter. For å være med i toppsjiktet trenges det stor innsats og dedikering til kunstløpsporten. Utøvere som ikke henger med i toppen føler at de får for lite oppmerksomhet fra trenere og i tillegg blir det tøft når de som er mindre tar de igjen. De siste årene har det vært enorm utvikling innen kunstløpsporten i Norge og avstanden innen de enkelte klassene øker. Etablering av Basic klassen, kom i stand til å møte noen av de behovene som dette har skapt. Kravene for å konkurrere i Basic er at utøvere har konkurrert i hvert fall opp til Springs og tanken er at klassen skal ta vare på utøvere som er kommet lengre og ønsker å drive sporten sin videre uten å satse alt på kunstløp. Det siste året har det kun vært fem utøvere registrert og konkurrert i Basic klassen. Det er breddeutvalget sin målsetning at denne klassen skal bli større. Det er viktig at klubben hjelper utøvere til å finne den riktige klassen å konkurrere i, slik at utøverne føler mostring og utvikling på det nivået som utøveren ønsker å oppnå. For å oppnå attraktivitet i klassen foreslås det at klassen blir tatt inn som egen klasse i NM/LM Det forventes at en slik satsing vil føre til at noen av utøverne som i dag konkurrerer i klassene Debs/Novice/Junior/Senior vil se det som attraktivt å oppnå gode resultater i Basic isteden for å oppnå lavere plasseringer i de øvrige klassene. Særskilt gjelder dette utøvere som ikke har tenkte å satse på internasjonalt nivå. De siste årene har det vært økning i antall gutter som konkurrerer. Det har vært fem stabile gutte utøvere i klassene cubs/springs/debs. Disse utøverne er på relativt likt nivå. For å opprettholde motivasjon hos disse foreslås det å lage egne tiltak rettet mot guttene. Det vil bli etablert egen tiltaksgruppe her i samarbeid med de involverte og det vil bli lagt frem forslag til aktiviteter i løpet av vårsesongen Det er startet en kunstløpsaktivitet i Bjugn i tilknytning til kulturskolen i Bjugn. Det er interesse for å få til klubbetablering i Bjugn. Dette vil breddeutvalget støtte opp om. Etablering av nye miljøer i Kristiansand og eventuelt Bjugn trykker på behovet for å etablere brukerveiledning og årshjul for klubbene. Arbeidet her vil bli igangsatt i løpet av vårparten og målsetningen er å ha første utkastet klart til sesongstart

7 Vedlegg 2: Referat møte i breddeutvalget i Norges Skøyteforbund, fredag 25.november 2011, Ullevål. Tilstede: Nils Einar Aas, Janniken Høybakk, Kristin Haugli, Knut Johannessen, Mona Norhaug Faleide, Camilla Farestveit og Lasse Sætre Meldt forfall: Kyrre Vatn og Tor Olsen Knut Johannessen ble invitert til å delta på møtet av leder, breddeutvalget, hurtigløp. Han var tilstede fra kl til Knut kom med mange klare og nyttige innspill. Sak 1/2011- Presetasjon av breddeutvalget. Se vedlegg. Se egen presentasjon link på NSF sin nettside under bredde. Sak 2/2011- Breddeutvalgets mandat. Innledning med Generalsekretær Nils Einar Aas. Nils Einar orienterte om strukturer for Breddeutvalget, samt hvordan budsjettet bør prioriteres. Fokus på de prosjektene som i dag fungerer og følge opp de. Samt se på nye arbeids oppgaver. Vi diskuterer prosjektene under støtteordningen post 3. Sak 3/2011- Økonomi. Nils Einar innformerte kort hvilke midler breddeutvalget hurtigløp disponerte. For å gjøre skøytesporten større i Norge må man jobbe med tiltak som kan til tider koste penger. Breddeutvalget ønsker at muligheten for å få tak i sponsor midler til evt. til tiltak. Kostnader for å administrere breddeutvalget skal holdes på et lavt nivå. Sak 4/2011- Møteplan m/handlingsplan. Hvordan skal breddeutvalget jobbe for å oppnå best mulig resultat. Med evt.fordeling av evt. arbeidsoppgaver. Breddeutvalget vil holde møter på naturlig møteplasser i forbindelse med NC, LM osv. telefon møter. Forslag: Januar: Tlf.møte Februar: Møte i forbindelse med LM Mars/april Møte Sak 5/2011- Post 3 søkere Tiltak som prioriteres i år er bl.a.: -Trener/lederutvikling -Aktivitetsutvikling i klubbene -Klubbutvikling for øvrig -Statnett ungdomssamling -Jenteløftet Fra NIFs informasjon om tildelinger med følgende retningslinjer: -Tiltakene skal gjennomføres i eller så nær klubben som mulig -Det skal dokumenteres god gjennomføring og resultatoppnåelse for barne (6-12 år)- og ungdomssatsing i 2011, særlig ungdom mellom 13-19år. -Det skal settes fokus på trener- lederutvikling. -Grupper som i dag er svakt representert i idrettslagene skal inkluderes. -Det blir vektlagt i tildelingen at Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter følges. -Tiltak til idrett i skolen kan være fornuftig virkemiddelbruk av deler av aktivitetsmidlene, under forutsetning av at de lokale idrettslagene er tiltaksansvarlig for middelbruken, og at idrettens egenkompetanse benyttes. P-rioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene blir bedre inkludert, inklusiv funksjonshemmede. Prosjekter som faller utenfor støtteordningen: 7

8 -Tiltak som er organisert utenfor de lokale idrettslagene -Reisestøtte til landslag el.l. på nasjonalt nivå -Støtte til utstyr Sak. 6 /2011-Statnettsamling. Sak.7/2011-Bøkko løpet. Sak.8/2011- Strategiplan for perioden med fokus på 1.1 Barn, bredde og rekruttering. Sak 9/2011- Handlingsplan for Jenteløftet. Sak ble diskutert under samme sak. Da dette er prosjekt som går i sammen under sak strategiplan. 1. Prosjektet Jenteløftet Mona og Camilla om erfaringer fra Jenteløftet Om arbeidet rundt samlingen på Østre Bolærne i juni og samlingen i Bjugn i oktober. Innspill på å samkjøre Jenteløftet på sommerisen i august, med Statnettsamlingen. Mona og Camilla med flere planlegger nye samlinger? Breddeutvalget skal lage en handlingsplan over 5 år. Hva vi ønsker å gjøre for at vi skal få flere jenter til å begynne med skøyter. Beholde de som er i miljøet. Og hvilke mål vi har for prosjektet. Breddeutvalget skal hver for seg lage et forslag som vi samkjører. Frist til å melde inn på e-post til Mona er 30 januar. 2. Prosjektet Statnett sommersamling Sommeris på Hamar. Det legges opp til sommersamling for yngre utøvere etter mal av tidligere år. Badeøkt i Ankerskogen, grill og sosial moro i tillegg til trening på barmark og is. Innspill på å samkjøre med Jenteløftet. Sommersamlingen Statnettsamling Lasse syr sammen det faglige opplegget, mens Terje Ulsrud tar etter avtale med NSF den praktiske siden. 2.Bøkkoløpet Har kjøpt inn flere effekter som ligger for salg på idrettsbutikken.no. Oppfordring gjennom nettsidene at klubbene legger Bøkkoløpet inn i terminlisten. Det ble diskutert, Bøkkoløpet inn skolene kan være et godt alternativ for økt skøyteaktivitet. 3. Rekruttering på steder det er is og aktivitet. Knut kom med innspill om fokus på de klubbene som har is anlegg. Gi de ideer om aktivitet. Bli gode eksempel for de klubbene som ønsker større aktivitet. 4. Trenerkurs Lasse orienterte om NIFs nye satsning på trenerløypa. Ny satsning på utdanning av trenere i idretts-norge. Lasse følger opp hurtigløp ammen med Sven Åge Svensson. Diskusjon fulgte hvordan skal vi få kretsene til å satse enda mer på utdanning av funksjonærer og trenere, aktivitet i klubbene? Enighet om at det er en god ide å sende ut en e-post til alle kretsene om de de har en representant på bredde i styret. 5. Klubbutvikling Som et nytt satsning prosjekt for breddeutvalget ble det diskutert mye rundt klubbutvikling. Vi tar kontakt med kretsene om de har noen veiledere, samt at kretsene går ut mot klubbene med tilbud om klubbutvikling. Breddeutvalget utarbeider et salgbart skriv om klubbutvikling der det virker interessant for klubben og sette av tid til dette arbeidet. - Første fase i klubbutviklingen blir Start- og oppfølgingsmøter Klubbens medlemmer involveres for å vurdere klubbens situasjon og foreslå tiltak. Det lages en felles fremdriftsplan. -Fase to, Klubbens utviklingsprogram, et grunnkurs for alle tillitsvalgte og medlemmer med en lederfunksjon i klubben. -Fase tre: Frittstående prosesser og organisasjonskurs 8

9 Kompetansebygging som fokuserer på spesifikke områder som kan få klubben til å fungere enda bedre. Ser på mulighetene for kurs for de som ønsker det i breddeutvalget. 6. Andre innspill Utnytte bedre at hele skøyte-norge er samlet på Hamar på sommerisen. Legge opp til foredrag, kurs og aktiviteter. Is aktivitet SFO,. Asker og Bergen har god erfaring med dette. Lage mal for skøyteskole barn, ligger en del stoff på nettsidene. Ta kontakt med klubber som har et godt opplegg her. Skøyteskole for voksne, Ta kontakt Aktiv Skøyteklubb, lage mal som legges ut på nettsidene. Anleggs komitéen følger opp de klubbene som ønsker hjelp på anlegg. Sak.10/2011- innkomne saker. Breddeutvalget har fått innspill fra: Anne Bjørnsmoen, Tynset IL 1. Det er uklokt å dele skoleklasser midt på sommeren. Ønsker at det blir som i skisporten. Breddeutvalget: Dette er internasjonale regler. Breddeutvlaget har ikke noen myndighet til å forandre dette. Men bringer det videre til NSF styret. 2. NM konseptet må evalueres. Med tanke på uttak og selve arrangement. Bjørnsmoen mener det bør kunne kopiere slik skisporten legger opp sin NM uke. Breddeutvalget bringer dette videre til NSF styret. 3. Sende evalueringsskjema til de som slutter. Slik at NSF kan avdekke forhold som ikke er til beste for norsk skøytesport. Breddeutvalget tar dette med seg videre i arbeidet med klubbutvikling. Kevin Eikerhagen, Hol IL 1. Er opptatt av rekruttering og klubber og kretser må bli flinkere til å arrangere mer lokale skøyteløp slik at det ikke blir store reise avstander og at det blir flere skøyteløp i nærområdet. Breddeutvalget tar også dette med seg i det videre arbeidet med klubbutvikling. Kristin Haugli, Jevnaker IL 2. Jevnaker ønsker fokus fra NSF og breddeutvalget på beslutningen som skal tas i kommunestyret på Jevnaker om å bygge kunstisbane. Dette skal vedtas 15 desember. Innspill fra Leinstrand og Falken ble ikke diskutert på møtet, da leder av praktiske årsaker ikke hadde noen mulighet til å registrere de da Mona N F reiste torsdag til Gardemoen, med ingen mulighet til registrere de. Men vil bli tatt med i det videre arbeid med klubbutvikling. Referent: Lasse Sætre 9

10 Vedlegg 3: Orientering teknisk kunstløp, styremøte Vellykket LM-NM Trondhjems Skøiteklubb avviklet et flott mesterskap. Godt organisert, høyt nivå og jevnt mellom medaljevinnerne i senior damer. Mer varierende nivå i resterende klasser. Utfordring mht. at oppgradering av det elektroniske utstyret ikke ble levert i tide før mesterskapet. Noen stopp i underveis i konkurransen (mellom løpere), men det fungerte bedre enn fryktet. Vi håper utstyret blir levert om kort tid slik at det kan brukes under de resterende stevnene. 2. Rink Results Stor suksess med Rink results som streamet mesterskapet live. Eier og primus motor Pål Dahle melder om 2500 unike IP adresser innom siden i løpet av januar. 3. LM-NM 2013 Ikke mottatt søknader om å arrangere LM- NM Etterlyste arrangør på NMbanketten. Fikk henvendelse fra Stavanger i går, de ønsker å arrangere, men har en del spm. som må avklares. Fortsetter dialogen. 4. Invitasjoner og representasjon Kari Anne Olsen, Youth Olympic Games, Østerrike.Invitert som kontroller. Mona Adolfsen, JVM, Hviterussland. Invitert som overdommer. Lise Røsto Jensen, Challenge Cup, Nederland. Invitert som overdommer. Cathrine Wessel, Nordics, Finland. Representasjon som dommer. Hege Røsto Jensen, Nordics, Finland. Representasjon som dommer. Hege Røsto Jensen, Challenge Cup, Nederland. Representasjon som dommer. Val Gardena, Italia- ikke avklart. 5. Elementstevne 10. mars AKK skal arrangere elementstevne, løperne går ikke program, men konkurrerer kun med elementer. Vi jobber med reglementet som skal publiseres i begynnelsen av februar. 6. Teknisk support Helge Kastet har vært teknisk support/drevet opplæring for arrangører av det elektroniske systemet. Han kommer til å gi seg etter denne sesongen. Han har vært tilstede på alle elektroniske stevner denne sesongen, og vi mener det er en nødvendighet for at det dyre utstyret skal bli håndtert som det skal, ergo det vil bedre ivaretatt. I tillegg sikrer det en korrekt teknisk gjennomføring av stevner. Vi ønsker å engasjere en ansvarlig for utstyret neste sesong. Kommer tilbake til dette. / Lise Røsto Jensen,

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #4/2012 14.05. 2012 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Teknisk kunstløp

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2011 (telefon) 26.09. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #8/2011 (telefon) 26.09. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #8/2011 (telefon) 26.09. 2011 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Barn, bredde Kolfinna Magnusdottir Styremedlem Teknisk

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen Protokoll Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Rune Gerhardsen Visepresident Torbjørn Digernes Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem

Detaljer

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Barn,

Detaljer

Protokoll. Styremøte #7/2011 20.08. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #7/2011 20.08. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #7/2011 20.08. 2011 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Barn, bredde Kolfinna Magnusdottir Styremedlem Teknisk hurtigløp

Detaljer

Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011. Av NSF 15. februar 2010

Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011. Av NSF 15. februar 2010 Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011 Av NSF 15. februar 2010 Rekruttering / barn / bredde Øke rekrutteringen i hurtigløp og kunstløp vesentlig. Skape fokus på skøyter som

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier sesongen 2004/2005 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger etterfølgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2004/2005.

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier 2017-2018 Per august 2017 (gjelder inntil annet er publisert). Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre:

Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre: Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre: President Vibecke Sørensen (42) Oslo Idrettslag Vibecke har vært president i NSF siden 2008. Før det har hun tre år som visepresident i styret. Vibecke kom

Detaljer

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent.

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 4 2002/2004 STED: Oslo Ullevål DATO: 31. januar - 1. februar 2003 TID: Fredag kl. 18.00 22.00, lørdag kl. 9.00 15.00 TIL STEDE: Anne Søvik Leder Uwe Kubosch Nestleder

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Uttakskriterer 2015-2016 Per oktober 2015 (gjelder inntil annet er publisert), Endringer er merket med understrek Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018 Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018 NSF legger følgende prinsipper Finn og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2017/2018.

Detaljer

Program NorgesCup 2 23.- 25. oktober 2015 Sørmarka Arena Stavanger

Program NorgesCup 2 23.- 25. oktober 2015 Sørmarka Arena Stavanger Info om stevnet: Program NorgesCup 2 23.- 25. oktober 2015 Sørmarka Arena Stavanger Norges Cup med fellesstart og enkeltdistanser. Stevnet er uttaksstevne til World Cup 1 og 2 i Calgary og Salt Lake City.

Detaljer

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler:

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1 KLASSEINNDELING OG DISTANSER 1.1 Internasjonale stevner Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1.2 Klasser/distanser Det konkurreres

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen 1. varamedlem IKKE MØTT: Morten Holdahl 2. varamedlem

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen 1. varamedlem IKKE MØTT: Morten Holdahl 2. varamedlem Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 06 2004/2006 STED: Telefonmøte DATO: 15. juni 2005, kl. 19-21:30 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Uttakskriterier kunstløp Per september 2012 (gjelder inntil annet er publisert)

Uttakskriterier kunstløp Per september 2012 (gjelder inntil annet er publisert) Uttakskriterier kunstløp Per september 2012 (gjelder inntil annet er publisert) Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland gjøres av klubbene

Detaljer

NSSF-ting Aktuelt fra Teknisk Komite

NSSF-ting Aktuelt fra Teknisk Komite NSSF-ting 2016 Aktuelt fra Teknisk Komite Denne TK-timen Gjennomgang av våre 55 behandlede saker siden nyttår Litt om arbeidet i TK Noen aktuelle saker / endringer i regelverk kommende sesong 2 NSSF Teknisk

Detaljer

Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen.

Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen. Øvrevoll Hosle IL Idrett kl 20 Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen. I tillegg møtte sportslig leder Georg Dyngeland og adm.leder Kirsten

Detaljer

Referat fra møte i Telemarkskomiteen Tirsdag 10. april 2012

Referat fra møte i Telemarkskomiteen Tirsdag 10. april 2012 www.skiforbundet.no Referat fra møte i Telemarkskomiteen Tirsdag 10. april 2012 TK-møte nr 22 2010-2012 Deltakere: Ikke til stede: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Martin Bartnes, Jørgen Steen Holst, Petter

Detaljer

Uttakskriterier kunstløp Per september 2014 (gjelder inntil annet er publisert)

Uttakskriterier kunstløp Per september 2014 (gjelder inntil annet er publisert) Uttakskriterier kunstløp Per september 2014 (gjelder inntil annet er publisert) Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland gjøres av klubbene

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

NSF sportslige satsing hurtigløp Skøytetinget 2011 Hamar 27-29. mai 2011

NSF sportslige satsing hurtigløp Skøytetinget 2011 Hamar 27-29. mai 2011 Norges Skøyteforbund NSF sportslige satsing hurtigløp Skøytetinget 2011 Hamar 27-29. mai 2011 Sportslig organisering hurtigløp 2011/2012 Forbundsgruppe Elite Olympiatoppen -faglig ressurspersoner Team

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: 24.078.2015 kl. 17.30 20.00 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: På telefon: Ullevål Morten Søgård (President), Stål Talsnes Henriette Løvar, Hilde Stenseth, Magnus Ramsfjell Stein Mellemseter,

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Sesongen 2016/2017

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Sesongen 2016/2017 Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap Sesongen 2016/2017 NSF legger følgende prinsipper Finn og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2016/2017.

Detaljer

Forslag til ledermøtet 2012

Forslag til ledermøtet 2012 Forslag til ledermøtet 2012 Til behandling under Toppidrett, fredag: 1) Buskerud Skøytekrets Hvordan ha en tett komunikasjon mellom krets, region, klubb og NSF, med tanke på aktive som er på elitelag.

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Kjære stupeklubber, trenere og ledere Stuputvalget vil takke for fornyet tillit på årets Svømmeting. Vi er meget fornøyd med at Anna Maja går

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx NY TEKNISK KOMITÉ RYTMISK GYMNASTIKK Det er nå kommet på plass en ny TKRG komité og vi i komiteen gleder oss til å jobbe med spennende oppgaver, og bidra til utvikling i rytmisk gymnastikk. Komiteen består

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Langtidsplan HSSK Vedtatt på kretstinget til HSSK 09.05.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Visjon... 2 3 Verdigrunnlaget... 2 4 Virksomhetsideen... 2 5 Handlingsplan...

Detaljer

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016 Hamar Idrettspark 29. april 2016 1 Dagsorden 1. Åpning Innledning v/leder Godkjenning av innkalling og teknisk opplegg til årsmøtet 2. Møteledelse a) Valg av møteleder

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/12 Mandag 23. august 2012 Kl. 14.00 på Ullevål stadion. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 VISJON, VERDIER OG VIRKSOMHET Amerikanske Idretter - FRA UNGDOM TIL LIVSSTIL Visjonen "fra ungdom til livsstil" skal prege arbeidet i organisasjonen og den organiserte aktiviteten

Detaljer

Landslagene 2005-2006

Landslagene 2005-2006 Landslagene 2005-2006 Landslagsgruppene 2005-2006 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Sportssjef:

Detaljer

Utkast til Handlingsplan

Utkast til Handlingsplan Region Nord Utkast til Handlingsplan NVBF Region Nord 2014-2016 1 Norges Volleyballforbunds satsningsområder vekst elite trenere/dommere anleggsutvikling organisasjon Volleyball = samspill for alle Vekst

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til barn, unge

Detaljer

PROTOKOLL Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 14. juni 2012

PROTOKOLL Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 14. juni 2012 PROTOKOLL Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 14. juni 2012 Til stede: Jon G. Olsen, leder Yngve Sommer Geir Ottesen Gondola Guttormsen Birgitte Dahlen Forfall: Marianne Mowe, NKU/FCI representant

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Vedlegg 2-2015 Side 1 av 30 Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Sportslig rapport for TSK 2014-2015 Dette året har TSK hatt en sportslig opptur på flere nivåer Sesongen startet med treninger ledet

Detaljer

Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. S A K S L I S T E

Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. S A K S L I S T E 4 Vår dato;; 17.11.2015 Vår referanse;; Til: Forbundsstyrets medlemmer Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. Møtested : Ullevål Station Møtestart : 24.november 2015 kl. 10.00 Møteslutt

Detaljer

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Lillehammer kunstløpklubb... 3 2. Mål og målgrupper... 5 3. SWOT-analyse... 6 4. Om økonomi og budsjett... 7 5. Om tiltaksplan...

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 1/24

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 1/24 2015 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 Versjon 11/5-2015 1/24 Innhold 1. Innledning... 4 2. Organisasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets møtevirksomhet... 4 2.3 Styrets

Detaljer

Viviana Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten som observatør. Agenda Sak nr: Sak Ansvarlig Frist Presse

Viviana Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten som observatør. Agenda Sak nr: Sak Ansvarlig Frist Presse Referat Styremøte Dato: 12.02.2013 19:00 21:00 Skype Møtetype Styremøte Møteleder Arild Andersen Referent Oliver Deltagere Forfall Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten

Detaljer

Uttakskriterier kunstløp

Uttakskriterier kunstløp Uttakskriterier kunstløp 2011-2012 Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland gjøres av klubbene selv, men klubbene skal bruke NSFs uttakskriterier

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I GU-BMX

PROTOKOLL MØTE I GU-BMX PROTOKOLL MØTE I GU-BMX Dag/dato: Fredag. 19. Juni 2015 Tidspunkt: 15:00 18:00. Sted: Quality Hotel Residence, Sandnes Deltakere: Referent: Forfall: Ken Olsen, Arvid Meland, Sebastian Kartfjord, Ken Meland,

Detaljer

Søknad. Satsningsteam for regionene. Innhold. Toppidrett

Søknad. Satsningsteam for regionene. Innhold. Toppidrett 29. februar 2012 1 Søknad Satsningsteam for regionene. Det skal opprettes rekrutteringsteam for alle tre treningsregioner i 2012. Treningsregionene er Region Vest, Region Øst og Region Sør, de er delt

Detaljer

NSF Ting

NSF Ting Norges Skøyteforbund Strategi- og handlingsplan 2013-15 Gruppearbeider NSF Ting 7.06.13 9.06.13 Prosess og mål Prosessen skal danne grunnlaget for en rullert strategiplan for perioden 2013-15. Det er hovedmål

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU STYREPROTOKOLL (B) - FRA STYREMØTE NR 1/2016 Oppegård 12.mars 2016 Til stede: Erik Lindholm, Christian

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

Narvik Idrettslag i 2013

Narvik Idrettslag i 2013 Narvik Idrettslag i 2013 NIL vil takke dere som sponsor for deres bidrag i år og kan vise til et meget godt idrettsår Sportslige aktiviteter 2013 har vært et godt år resultatmessig og laget har hatt to

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 2016

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 2016 Dato: 19. mai 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 5 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) president Per Olav Andersen POA) visepresident Gunhild

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: Onsdag 12.12.2016 kl. 17.30 20.30 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: På Skype: Møterom 3066 Idrettens Hus, Ullevål Morten Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Stål Talsnes, Dagfinn Loen,

Detaljer

NSF sportslige satsning kunstløp. Ledermøte 1-2. juni 2012

NSF sportslige satsning kunstløp. Ledermøte 1-2. juni 2012 NSF sportslige satsning kunstløp Ledermøte 1-2. juni 2012 Strategi- og handlingsplan 2011-13 1.2 Sportslige resultater kunstløp forslag til hovedelementer i rullert plan Hovedmål: Deltagelse i OL 2014

Detaljer

Uttakskriterier 2016 - Senior

Uttakskriterier 2016 - Senior Uttakskriterier 2016 - Senior Uttakskomité (UK) Senior Leder: Kenneth Buch, Landslagssjef Medlem: Birgitte Husebye, Landslagstrener Medlem: Emil Wingstedt, Landslagstrener Uttaksprosess: 1. UK gjør uttak

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

Protokoll fra Regionstyremøte nr. 09-1214 for NHF Region Innlandet.

Protokoll fra Regionstyremøte nr. 09-1214 for NHF Region Innlandet. RS-protokoll 09-1214 Lillehammer, 15. november, 2013 Protokoll fra Regionstyremøte nr. 09-1214 for NHF Region Innlandet. STED : Lillehammer Håkons Hall TID : Fredag 1. november kl. 1730 - lørdag 2. november,

Detaljer

Langrennskomiteens møte nr. 13, 2012-2014 Tirsdag 3. september 2013 Gardermoen Kl. 15.00 19.00 Park Inn Hotel

Langrennskomiteens møte nr. 13, 2012-2014 Tirsdag 3. september 2013 Gardermoen Kl. 15.00 19.00 Park Inn Hotel Langrennskomiteens møte nr. 13, 2012-2014 Tirsdag 3. september 2013 Gardermoen Kl. 15.00 19.00 Park Inn Hotel REFERAT REFERATSAKER 115. LK-møte nr. 12 (Oslo 10. juni ) RAPPORTERING 116. Rapportering fra

Detaljer

norges skøyteforbund 2011-2013 Høringsversjon

norges skøyteforbund 2011-2013 Høringsversjon norges skøyteforbund STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2013 Høringsversjon 2 Innhold Innledning... 3 Skøyteidrettene og samfunnet... 4 Visjon og hovedmål... 5 formål... 6 KJERNEverdier... 7 hovedmål og tiltak

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I NORGES SKØYTEFORBUND INNLEDNING TIL DISKUSJON PÅ SKØYTETINGET TORBJØRN DIGERNES STOREFJELL, 12.

ORGANISASJONSUTVIKLING I NORGES SKØYTEFORBUND INNLEDNING TIL DISKUSJON PÅ SKØYTETINGET TORBJØRN DIGERNES STOREFJELL, 12. ORGANISASJONSUTVIKLING I NORGES SKØYTEFORBUND INNLEDNING TIL DISKUSJON PÅ SKØYTETINGET TORBJØRN DIGERNES STOREFJELL, 12.-14- JUNI 2015 Bestillingen Tinget 2013 bestilte en utredning om organiseringen av

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Strategi- og handlingsplan 2011-13 Gruppearbeider. NSF Ting 27.05.11 29.05.11

Norges Skøyteforbund. Strategi- og handlingsplan 2011-13 Gruppearbeider. NSF Ting 27.05.11 29.05.11 Norges Skøyteforbund Strategi- og handlingsplan 2011-13 Gruppearbeider NSF Ting 27.05.11 29.05.11 Formål og prosess Skal gi innspill til en rullert strategiplan for perioden 2011-13 Styret legger frem

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.7 2016-18 Tidspunkt: Onsdag 21 juni 2017 Møtetid: 1400 1730 Sted: Scandic hotell, Oslo Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Anne Berit Lund

Detaljer

Styrereferat NBF 27.-28.8.11

Styrereferat NBF 27.-28.8.11 Dato: 27. og 28. august 2011 Sted: Rica Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent Karl Olav N Hansen Tilstede: Rune Handal ( RH), Jan Aasen (JAa), Per Watz ( PW), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk(TSL)

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Rogaland Skiskytterkrets Handlingsplan 2015/2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016

Rogaland Skiskytterkrets Handlingsplan 2015/2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016 ROGALAND SKISKYTTERKRETS - ORGANISASJON KRETSTING Valgkomité Hovedinstruktør KRETSSTYRET Jenteansvarlig Kretsutvikler Leder Nestleder Sekretær Kasserer

Detaljer

Forfall: Erik Baret (Styremedlem) Kathrine Steinsvik (Styremedlem) Mike McNeil (Vara)

Forfall: Erik Baret (Styremedlem) Kathrine Steinsvik (Styremedlem) Mike McNeil (Vara) Styremøte NRF 3-2014 Sted: Gardermoen Dato: 02/04-14 Tid: 18:00-21:00 Deltagere: Johan Bjørkevoll (President), Anders Teigland (Styremedlem), Kirsten Redmond (Styremedlem), Kevin Tobin (Styremedlem), Jose

Detaljer

NM Junior allround 8.-9. februar 2014

NM Junior allround 8.-9. februar 2014 NM Junior allround 8.-9. februar 2014 Velkommen Vi ønsker velkommen til det 52. Norgesmesterskap kvinner junior allround og det 77. Norgesmesterskap for menn junior allround i Vikingskipet 8.-9. februar

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

- GS informerte kort fra adm. info. fra administrasjonen

- GS informerte kort fra adm. info. fra administrasjonen REFERAT FRA STYREMØTE SM5/ 12-14 Onsdag 13. mars 2013 kl.17.30 på Maridalsveien 127 President Visepresident Varamedlem Erik Hansen Jon Erik Eriksen Tove Johannessen Marianne Talberg Jaswinder Pal Singh

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 9. 10.12.2011 Tid: Møtestart kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke

Detaljer