ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2009 2009"

Transkript

1 2009 ÅRSBERETNING 2009

2 Muligheter og utfordringer i Rom og Jord Geografiske fortrinn for en Internasjonal vekstnæring Overvåkning basert på fjernmåling representerer et internasjonalt vekstområde, og representerer et betydelig forretningsmessig potensial for Nord-Norge. Denne veksten kan relateres til et sterkt økende antall satellitter som bygges og skytes opp, samt et økende fokus på å benytte satellittbaserte tjenester innen miljø, klima, transport og sikkerhet. Stadig flere nasjoner satser på romvirksomhet, og dette betyr et økende behov for tjenester for å understøtte operasjonene samt å handtere og anvende dataene. Vår nordlige beliggenhet er en konkurransefordel for nedlasting av satellittdata fordi man får kontakt med alle omløpene til satellitter i polare baner. Slik overvåkning kan også skje via ubemannede flyvninger, hvor våre lange avstander og store områder gjør kostnadsbesparelsene store og vi kan ligge i forkant av utviklingen. I våre nærområder er det et økende fokus på Nordområdene både politisk og næringsmessig. Flere av de sirkumpolare landene viser en økt tilstedeværelse i nord. Som en følge av dette ser vi økende interessekonflikter mellom de nye og tradisjonell næringer, og også indikasjoner på at de ulike landene har ulik oppfatning m.h.p. tilgang og utnyttelse av naturressursene i området. Foruten behovet for oppdatert og pålitelig informasjon til polar og miljøforskning, er utvidelsene innen offshore olje og gass virksomheten og økt skipstrafikk som følge av endringen i isutbredelsen sentrale drivere. Gryende næringsklynge KSAT har siden etableringen i 2002 investert årlig over 50 millioner kroner i å bygge ut et nettverk av bakkestasjoner, etablere nye tjenester for bruk av satellittdata, samt inngå avtaler med satellitteiere for tilgang til data. KSAT opererer i dag verdens mest moderne bakkestasjon på Svalbard, og har siden 2007 også operert en satellittstasjon på Troll i Antarktis. I KSAT s stasjonsnettverk inngår videre hovedstasjonen i Tromsø samt en mottaksstasjon i Grimstad. Alle de store romorganisasjonene er i dag kunder hos KSAT, og nasjonalt betjenes daglig kunder som Forsvaret/Kystvakta, Kystverket, meteorologisk institutt samt en rekke FoU institusjoner med satellittdata og informasjonstjenester om oljesøl, skipstrafikk og is. KSAT har også det overordnede ansvaret for den satellittbaserte oljeovervåkningstjenesten i Europa i regi av EMSA (European Maritime Safety Agency). Den forretningsmessige utvikling for KSAT har gått fra en årlig omsetning på ca 50 millioner kroner i starten, til ca 250 millioner kroner i Produkter og tjenester som er utviklet med basis i behovene i nord tilpasses nå også til global bruk, og vi forventer den største veksten globalt i årene som kommer. hadde mer enn 100 personer ved inngangen til Andøya Rakettskytefelt og Kongsberg Spacetec hadde rundt 50 ansatte hver. Ved forskningsinstituttene Norsk Polarinstitutt, Norut, Høgskolen i Narvik, UNIS og Universitetet i Tromsø er det rundt 40 forskere relatert til fjernteknologi. Det er også hyggelig at det en fin tilvekst av nye etableringer. Norinnova var delaktig i etableringen av Aranica AS og Taco Scientific AS i 2009, og vi jobber nå i lag med studenter fra Mastergradstudiet i Business Creation and Entrepreneurship med etablering Eagle Eye basert på teknologi fra Norut. Alle disse tre nyetableringene er aktive deltagere i utviklingen av miljøet, og deltok i en omforent søknad til forskningsrådet for å få status som Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI). Utdanning og Innovasjon For å kunne være konkurransedyktig er næringen avhengige av tilgang til menneskelige ressurser med rett kompetanse, samt til FoU-resultater som kan operasjonaliseres i form av nye og bedre produkter og tjenester. Regionen tilbyr relevant utdanning. I tillegg til studiene ved Universitetet i Tromsø har blant annet Høgskolen i Narvik 25 plasser på sitt program for satellitteknologi. Senter for Fjernteknologi ved Universitetet i Tromsø er et samarbeid for å tydeliggjøre en langsiktig strategi for næringsutvikling, forskning og innovasjon. Sentret inkluderer hele det satellittbaserte miljøet i Tromsø fra forskning og utdanning, via systemutvikling, videre til tjenesteleveranser samt bruken av informasjonen. Sentret er også som et viktig virkemiddel for å opprettholde Tromsø-miljøets posisjon som et ledende internasjonalt miljø innen satellittbasert romvirksomhet. For ytterligere å styrke miljøets posisjon arbeides det nå også med å få på plass et SFI. Dr. Jan Petter Pedersen, Vice President, Products and Services KSAT Bård Hall Adm. Dir. Norinnova Antallet ansatte innen fjernteknologi er økende, og sysselsetter i dag rundt 250 personer i regionen. Den største aktøren KSAT Illustrasjon som viser hvordan isfjell er identifisert og fulgt vha satellitt radarbilder over en periode på 10 dager. KSAT arbeider nå med å ta i bruk dette som en tjeneste til kundene. 2 Årsberetning 2009

3 Styrets beretning 2009 Ivan Cato Burkow Morten Grav Ulf Hustad Hege Toft Karlsen Wenche Poppe Pål Vegar Storeheier VIRKSOMHETEN Norinnova er et innovasjonsselskap for teknologi og forskningsbaserte innovasjoner. Slike innovasjoner skal fremmes ved aktiv bruk av kompetanse, kontakt, kontor og kapital. Norinnova er et datterselskap av forsknings- og innovasjonskonsernet Norut. Norinnova ble stiftet som Forskningsparken i Tromsø i 1990, og feirer 20-års jubileum i På disse 20 årene har Norinnova oppnådd sin misjon om å skape nytt og styrke eksisterende næringsliv i Nord-Norge. Som aktiv eier har Norinnova vært involvert i å skape rundt 40 bedrifter med 450 høyteknologiske og kompetanseintensive arbeidsplasser. Som rådgiver har Norinnova vært involvert i enda flere etableringer. I 2009 har Norinnova oppnådd gode resultater på selskapets kjernevirksomhet innen forskningsbasert nyskaping og inkubasjon. De forskningsbaserte bedriftene Aranica, Taco Scientific, Marimol, Prophylix Pharma og Outdoor Environment Technology ble etablert. Flere av disse gikk videre i inkubator Tromsø, hvor også Capia, IntSys, Marealis, Scandinavian Dermal Ingredients var kunder i Norinnova er aksjonær i 3 av bedriftene. Tilveksten av gode ideer er god. I tillegg til 50 forskningsbaserte forretningsideer fra de nordnorske FoU-miljøene var Norinnova involvert i rundt 70 andre innovasjonsprosjekter og nyetableringer. Norinnova et godt grunnlag for nye etableringer gjennom innovasjonsprogrammene knyttet til Distribuert Inkubator, Kvinnovasjon, Gründerhjelpa og Mabit. Å etablere nytt næringsliv er svært krevende og krever et samspill mellom mange aktører. Norinnova har særlig fått støtte fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA - selskapet for industrivekst og Troms fylkeskommune til sitt innovasjonsarbeid i Et synlig bevis på at innovasjonsvirksomheten lykkes og at samarbeidet er fruktbart er at Forskningsparken utvider med et 3. byggetrinn. Barents BioCenter vil stå klart i årskiftet 2010/2011, og dette skal gi den gryende næringen innen marin bioteknologi bedre vekstvilkår. Innovasjon Inkubator Tromsø Inkubatorkonseptet ble etablert i Gjennom inkubatorkonseptet får kvalifiserte nyetableringer tilgang til forretningsmessig kompetanse, administrativ bistand, rimelige lokaler og risikovillig aksjekapital i oppstartsfasen. Dette konseptet er utviklet i samarbeid med SIVA, Innovasjon Norge og Tromsø kommune. Inkubator Tromsø har i 2009 videreutviklet en distribuert inkubatorløsning med næringshagene i Målselv, Nordreisa og Senja under samarbeidsprosjektet Distribuert Inkubator Troms. (DIT). Samarbeidet har skapt en vinn-vinn situasjon for alle parter, og har styrket det faglige innholdet og geografiske tilgjengeligheten for inkubatortilbud til entreprenører i Troms. I 2009 var totalt 11 selskaper deltakere i inkubatoren m/distribuert løsning. Totalt har 19 bedrifter flyttet ut av inkubatoren etter endt inkubatorperiode. Omsetningen i disse bedriftene var i 2008 på 145 mill. Inkubatorprogrammet er utvidet ut 2011, og har en årlig budsjettramme på 1,8 mill. med 50% finansiering fra SIVA. Dette programmet forutsetter 50% regional finansiering. I 2009 er det kommet til to nye aktiviteter relatert til Inkubator Tromsø: DIT-kvinnovasjon er et samarbeidsprosjekt mellom næringshagene og Norinnova i den distribuerte inkubatorløsningen. Bakgrunnen er regjeringens og KRD sin målsetting og krav om at kvinnandelen blant entreprenører skal være 40% innen SIVA har satt i gang aktiviteter over hele landet for å bidra til denne økningen, og DIT-kvinnovasjon er et av disse tiltakene. Vårt prosjekt ble startet høsten 2009 og har i første omgang finansiering ut Til programmet fikk vi 37 søknader/ forretningsideer fra 44 kvinner, og 18 av disse ble tatt opp i programmet, hvorav 11 er i Tromsø. Det er satt i gang tiltak for å rekruttere flere kvinner fra campus og akademia i Tromsø. Mat- og naturinkubator Troms er et samarbeid mellom Kystens Hus og Norinnova. Høsten 2009 lyste SIVA ut et mat- og naturinkubatorprogram. Kun tre nye matinkubatorer ble tatt opp i programmet, og vårt samarbeidsprosjekt var en av disse. Matinkubatoren har som formål å bidra til flere vekstbedrifter innen mat- og naturbaserte næringer i Troms. Målet er å rekruttere minst 4 bedrifter i 2010 og gjennomføre en fagsamling for disse. Matinkubatoren vil også inngå som et av tilbudene i DIT, og vi har ambisjoner om å utvikle samarbeidsrelasjoner mot inkubatornettverk i Finnmark og Troms fylke. Forskningsbasert nyskaping Nyskapingsvirksomhet og kommersialisering av FoU-resultater skjer i hovedsak gjennom samarbeid med FoU-miljøene i FOR- NY-programmet og Norges Forskningsråd. FORNY-programmet har som formål å kommersialisere FoU-resultater. FORNY-programmet arbeider med idégenerering, -bearbeiding, -beskyttelse og -utvikling frem til bedriftsetablering eller salg av lisenser. I dette samarbeidet inngår Universitetet i Tromsø og Norut-selskapene som de viktigste idégeneratorer og leverandører. I Narvik samarbeider Norinnova med Høgskolen i Narvik og Forskningsparken i Narvik AS. I 2009 har dette samarbeidet resultert i 6 kommersialiseringer i FORNY Nord-Norge. Av dette var det 5 bedrifter og 1 lisens. Idétilfanget i programmet var i 2009 på 50 forretningsidéer. Av disse er 9 idéer i kommersialiseringsfasen. TTO Nord AS og Norinnova AS har inngått en avtale om kommersialisering av FoU-resultater og fordelt rollene i dette arbeidet. TTO Nord har fokus på idésøk, idégenerering og bearbeiding i tidlig fase, mens Norinnova fokuserer på forretningsutvikling, bedriftsetablering og egenkapitalfinansiering. Norinnova vil derfor være naturlig samarbeidspart når en idé kan lede til bedriftsetablering. MABIT-programmet Norinnova har i 12 år hatt det administrative ansvaret for MABIT-programmet, et næringsrettet FoU program for utvikling av marin bioteknologisk industri. MABIT-programmets ledelse arbeider for videreføring av programmet i en ny 5-års periode fra , der man søker å styrke programmet finansielt gjennom et samspill mellom ulike statlige, regionale og private finansieringskilder. Forbruket av offentlige midler i MABIT-programmet utgjorde 8,3 mill., og dette utløste igjen 5,5 mill. i private midler fra næringa. Det gir 40% næringslivsfinansiering av programmet. Programmet ledes av en egen programkoordinator og et styre oppnevnt av styret i Norinnova. I 2009 finansierte MABIT-programmet 30 aktive FoU-prosjekter. INVESTERING Norinnovas tidlig såkornmidler er et viktig redskap for etablering av høyteknologiske bedrifter. Norinnova samarbeider godt med andre fond som kan investere i senere fa- Årsberetning

4 ser, bl.a. Norinnova Invest AS. Norinnova kjøper tjenester fra Norinnova Forvaltning på porteføljeforvaltning av forskningsbaserte etableringer. Norinnova AS har siden 1993 drevet såkorninvesteringer i forsknings- og teknologibaserte nyetableringer i Nord-Norge. Selskapets investeringer de siste årene har i hovedsak vært gjort gjennom deltagelse i såkornfondet Norinnova Invest. Så langt har Norinnova investert 51 mill. i 13 porteføljebedrifter og 22 mill. i investeringsselskap, forsknings- og kunnskapsparker. Det er knyttet høy risiko til slike investeringer, og man har avskrevet 15 mill. i eksisterende portefølje. Stort sett er alle disse resultat av nyere forskning. Selskapet har investert i over 30 etableringer siden Av disse er 13 aktive, 13 solgt med en gevinst på 8 mill. og 7 selskaper er avviklet med et tap på 10 mill. Norinnova har også gjort nedsalg i porteføljen for 13 mill. med en gevinst på 11 mill. Fra porteføljen av selskaper som Norinnova har solgt eller fortsatt har eierandeler i, er det investert over 500 mill. i egenkapital fra andre investorer. I 2009 var det 323 ansatte i den aktive såkorn-porteføljen, men tar man med solgte bedrifter og strategiske investeringer har investeringsvirksomheten vært delaktig i å skape rundt 450 arbeidsplasser, hovedsakelig i Nord-Norge. INNOVASJONSARENA Forskningsparken i Tromsø består i dag Forskningsparken i Tromsø består i dag av to bygninger. Den første ble ferdigstilt i 1994, mens andre byggetrinn ble åpnet i SIVA Tromsø Eiendom eier begge bygning-ene som nå praktisk talt er fullt utleid. I alt har omlag 650 personer sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken i Tromsø. Tredje bygge-trinn vil bli fullført i årskiftet 2010/2011 og vil romme Barents BioCenter. Totalt vil bygningsmassen være nærmere m 2. Norinnova er også hovedaksjonær i Linken, Forskningsparkens Møtesenter, som tilbyr velutstyrte lokaler og tjenester ved konferanser, møter og seminarer. Norinnova er med på å arrangere Næringslivsdagen og flere mindre konferanser. Nor-innovas mål er å utvikle kraftfulle, regionale møteplasser for kunnskapsoverføring, idémyldring og entreprenørutvikling. Slike innovasjonsarenaer skal være møteplasser hvor ulike aktører danner nye og verdifulle nettverk. STYRETS SAMMENSETNING OG MØTER Etter generalforsamlingen i juni 2009 har styret i Norinnova hatt følgende sammensetning: Ivan Cato Burkow styreleder), Konsernsjef Norut Morten Grav Investment manager Statoil ASA Ulf Hustad Regionleder SIVA Hege Toft Karlsen Konserndirektør Gjensidige Forsikring BA Wenche Poppe Administrerende direktør TTO Nord AS Pål Vegar Storeheier Forskningsdirektør Universitetet i Tromsø Kari Riddervold Administrerende direktør, Sparebanken Nord-Norge Invest AS (fratrådte 15. april 2010) Styret har i 2009 avholdt 5 møter og behandlet i alt 55 saker. ARBEIDSMILJØ, YTRE MILJØ OG KJØNNSBALANSE Selskapet holder til i Forskningsparken i Tromsø. Arbeidsmiljøet i bedriften oppleves å være godt. Det har ikke vært skader eller ulykker blant selskapets ansatte. Det totale sykefraværet gjennom året har vært 7,8%, herav 7,1% legemeldte. Kun 1,9% av dette var arbeidsrelatert. Selskapet vurderer ansettelser ut fra kompetanse og relevant erfaring. Ved årsskiftet var det 9 ansatte i Nor-innova hvorav 5 menn og 4 kvinner. Styret består av 4 menn og 3 kvinner. I 2009 ble det ikke gjort noen nyansettelse. Norinnova har et bevisst forhold til likestilling, og ser ikke behov for å iverksette tiltak. Norinnova har ansvar for utvikling av Forsk-ningsparken i Tromsø, hvor omlag 650 personer har sin arbeidsplass. Lokalene er moderne med energisparing og det er etablert et system for resirkulering av papir. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. ÅRSREGNSKAPET Aksjekapitalen og fondskapitalen sikrer et godt driftsgrunnlag for selskapet. Selskapets inntekter inklusive finansinntekter, var i 2009 på kr 18,1 mill. Samlede driftskostnader i perioden, inklusive finanskostnader, beløper seg til kr 22,9 mill. Selskapets driftinntekter har vært tilfredsstillende. Driftsresultatet var på minus 0,1 mill, men det endelige resultatet er preget av urealiserte tap i aksjeporteføljen. Dette gir et resultat før skatt på minus kr 4.8 mill. Det unoterte aksjemarkedet hadde et betydelig verdifall i Selv om aksjemarkedet kom sterkt tilbake i 2009, opplevde mange unoterte selskap et ytterligere verdifall i Norinnova har skrevet ned porteføljen i 2009 på kr mill. for å kompensere for betydelige urealiserte tap. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret anser selskapets stilling som god. Styret kjenner ikke til forhold av betydning for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av beretning, resultatregnskapet og balansen med noter. Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Styret foreslår at negativt årsresultatet etter skatt på kr disponeres slik: Avsetning til utbytte kr 0 Overføring fra annen egenkapital kr Selskapets egenkapital er ved årets utløp kr FREMTIDSUTSIKTER Norinnova er inne i en spennende fase med omstilling. Norinnova er etter opprettelsen av såkornfondet Norinnova Invest et mer spesialisert innovasjonsselskap. Norinnova ønsker å styrke tilbudet på forretningsutvikling og inkubasjon, samtidig som selskapet ønsker å påta seg administrasjon av flere prosjekter. Selskapet har et godt kapitalgrunnlag for oppfølgingsinvesteringer og investeringskapital til nye bedriftsetableringer. Som kommersialiseringsselskap for Universitetet i Tromsø og Norut-selskapene, har selskapet god tilgang til nye idéer og et stort kompetansenettverk. Norinnova har status som kommersialiseringsenhet i FORNY-programmet for FoU-miljøene i Nord-Norge. Dette gir et godt grunnlag for vurdering av nye prosjekter og investeringer. FORNYprogrammet og selskapets kapitalbase gir handlekraft i nyskapingsarbeidet basert på den kompetanse regionale FoU-miljø besitter innen de områder selskapet ser som fremtidige vekstnæringer. Denne ordningen er under revisjon, og selskapet er forberedt på å omstille seg nye rammebetingelser. Norinnova har vært gjennom en sterk omstilling de siste år. I 2005 overtok TTO Nord noe av virksomheten innen idé-stimulering og idé-arbeid. I 2008 ble Norinnova Invest og Norinnova Forvaltning dannet, og porteføljeforvaltningen ble lagt til Norinnova Forvaltning. Styret arbeider for å styrke innovasjonsvirksomheten i samarbeid med sentrale aktører. Styret vil avslutningsvis takke ledelsen og de ansatte for godt utført arbeid i Årsberetning 2009

5 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Driftsinntekter Prosjektinntekter Konsulentinntekter ekstraordinære Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 7, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinntekter Realisert gevinst salg aksjer Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Verdiregulering aksjer Verdiregulering lån porteføljeselskaper Forvaltningskostnader portefølje Andre finanskostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad 8 ( ) ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERFØRINGER Avsatt til utbytte 0 0 Overføringer til (- fra) annen egenkapital ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER ( ) ( ) Årsberetning

6 Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Ansvarlig lån Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer Markedsbaserte aksjer og aksjefond Markedsbaserte obligasjoner Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 6, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kapitalfond Forskudd Mabit Prosjekt Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsberetning 2009

7 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper anvendes: Driftsinntekter Salg av tjenester inntektsføres etterhvert som de opptjenes. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålyd-ende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Investeringer i aksjer og andeler (anleggsmidler) Aksjene bokføres som hovedregel til anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi anses varig lavere, nedskrives de aksjepostene det gjelder til virkelig verdi. Se note 2 for detaljer. Pensjonsmidler Foretaket har kollektive pensjonsforsikringer som omfatter alle ansatte fordelt på innskuddspensjon og ytelsesbasert pensjonsordning. Ytelsesordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Netto pensjonsforpliktelser knyttet til denne er beregnet og balanseført under langsiktig gjeld. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Selskapets pensjonordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Note 1 Varige driftsmidler Tomt Kontorutstyr Datautstyr Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Note 2 Aksjer Selskap Aksjekapital Antall aksjer Norinnova Pålydende Kostpris Lytix Biopharma AS Lofitorsk AS Senja steinbit AS Norinnova Forvaltning AS Stiftelsen Tromsø Internasjonale skole Northern Biolabs AS , Aranica AS Advanced Biopolymers AS Taco Scientific AS Calanus AS Scan Aqua AS Probio ASA Dualog AS Såkorninvest Nord AS Prophylix Pharma AS Orthogenics AS Forskningsparken Møtesenter AS ObexCode AS , Origo Nord AS Forskningsparken Narvik AS Norinnova Invest AS Sum kostpris totalt Nedskrivning for mindreverdi i porteføljen Totalt bokført verdi Årsberetning

8 Note 3 Ansvarlige lån i porteføljeselskaper Bokført verdi Prophylix Pharma AS Obex Code AS Norinnova Invest AS Scan Aqua AS Totalt Tapsavsetninger Balanseført verdi Note 4 Kortsiktige investeringer Anskaffelsekost Markedsverdi Bokført verdi Andeler; Sparebanken Nord-Norge Grunnfondsbevis Formuesforvaltning AS, aksjefond Sum Note 5 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,- Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i NorInnova AS pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer Sum Selskapets aksjonærer pr var: Navn Aksjer Sum aksjer Eierandel Stemmeandel SIVA ,2 % 24,2 % AL Industrier ASA ,6 % 1,6 % Aker Seafoods Melbu AS ,6 % 1,6 % Norut Tromsø AS ,6 % 50,6 % Troms Kraft Invest AS ,7 % 3,7 % Gjensidige Forsikring BA ,7 % 3,7 % Sparebanken Nord-Norge Invest AS ,9 % 3,9 % Hurtigruten ASA ,8 % 0,8 % Statoil New Energy AS ,0 % 10,0 % Totalt % 100 % Note 7 Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 9 personer. 4 ansatte har ytelsespensjon. Denne ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. De resterende, samt eventuelt nyansatte tilsluttes innskuddsbasert pensjonsordning. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatførte planavvik/estimatendringer 0 0 Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto pensjonsforpliktelse Årsberetning 2009

9 Økonomiske forutsetninger pr. 31/12-09 Diskonteringsrente 5,4 % Forventet lønnsregulering 4,5 % Pensjonsregulering 2,2 % G-regulering 4,3 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,7 % Forventet turnover 0,0 % Note 10 Tomt NorInnova AS eier tomten på m 2 som forskningsparkens 1. til 3. byggetrinn er bygget på. Tomten er aktivert i balansen til kr 1,- Note 11 Kapitalfondet NorInnova AS finansierer forsknings- og utviklingsprosjekter, gir ansvarlige lån og tegner aksjekapital. De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Note 8 Skattekostnad Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Fordring på skatt pga tilbakeført underskudd Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Pensjonsmidler/forpliktelse Driftsmidler Fordringer Sum % utsatt skattefordel Bevilgninger til FoU-prosjekter aktiveres ikke i regnskapet, men går til reduksjon av kapitalfondet. Aksjer og lån balanseføres som eiendeler i regnskapet. Dersom disse eiendelene må antas å ha mistet sin verdi, blir de nedskrevet i regnskapet og går til reduksjon av kapitalfondet Mottatt fra Kommunaldept Pr : Bevilget til forsknings- og utviklingsprosjekte Pr : Nedskrivning av aksjer og ansvarlige lån Kapitalfondet pr Bevilget til FoU-prosjekter 0 Tilbakeførte bevilgninger 0 Nedskrivning aksjer/fordringer Kapitalfondet pr Det som er nedskrevet utover kapitalfondets størrelse er vist som finanskostnader i resultatregnskapet Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Posten lønnskostnader er slått sammen av: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader ytelse Pensjonskostnader innskudd Andre lønnsrelaterte ytelser Sum For 2008 er innbetaling av pensjon delvis dekket av premiefond. Av denne årsak stemmer ikke årskostnad mot pensjonsopplysninger i note 7 for dette året. Gjennomsnittlig antall ansatte: 8 9 Note 13 Mabit Selskapet er engasjert til å ivareta drift av MABIT-programmet. I 2009 har selskapet mottatt kr 8,86 mill. på vegne av MABIT-programmet. I 2008 mottok selskapet kr 9,81 mill. Disponible midler til dekning av nye og pågående prosjekter utgjør kr 8,26 mill.pr Pengene er bokført på egen bankkonto plassering, motposten er Forskudd fra Mabit. Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn 1/1-31/ Pensjon Styret Andre ytelser 0 Honorar Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2009 utgjør kr ,- I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr ,- og attestasjoner div. prosjekt kr ,- Beløpene er inkl. andel mva. Note 13 Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum EK IB Årets underskudd UB Årsberetning

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer