Studieplan. SEPREP Ung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. SEPREP Ung"

Transkript

1 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: Studiet er etablert av Høgskolestyret:

2 Innholdsfortegnelse A. Overordnet beskrivelse av studiet Innledning Læringsutbytte Målgruppe Opptakskrav Studiets varighet, omfang og nivå Kompetanse Informasjonskompetanse Studiets innhold, oppbygging og organisering Internasjonalisering Undervisnings- og læringsformer Vurderingsformer Litteraturliste... 6 B. Emnebeskrivelser... 7 Emne 1: Psykiske lidelser/psykoseforståelse i et utviklingsperpektiv... 7 Emne 2: Forebygging, tidlig oppdagelse og behandling i et helhetlig perspektiv... 9 Emne 3: Tjenestenettverk og samhandling

3 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Stiftelsen SEPREP Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser - ble etablert i SEPREP har sin opprinnelse i et mangeårig faglig engasjement i å få til gode behandlingsmiljøer, -metoder og modeller overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Forutsigbare og gode relasjoner mellom fagutøvere, brukere og deres familier er vesentlig i dette arbeidet. SEPREP Ung representerer en videreføring av dette perspektivet hvor betydningen av tidlig oppdagelse og forebygging er vektlagt. SEPREP Ung forankres i det lokale barne- og ungdomspsykiatriske senter (BUP) eller distriktspsykiatriske senter (DPS). En lokal koordinator skal på vegne av programansvarlig institusjon lede det praktiske arbeidet. En styringsgruppe skal ha ansvar for å sikre lokale tilpasninger både i planleggingen og gjennomføringen av studiet/utdanningsprogrammet. Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse- og idrettsfag, tilbyr studiet på oppdrag fra stiftelsen SEPREP. Høgskolen i Hedmark godkjenner studiet og har det overordnede faglige ansvaret for studiet og for gjennomføring av eksamen. Stiftelsen SEPREP har det løpende faglige ansvaret for utvikling og gjennomføring av studiet. 2. Læringsutbytte En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten: har en helhetlig forståelse av ungdommens situasjon, og kunnskaper om hvordan den psykiske helsen påvirkes av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer har kunnskap om betydningen av tidlig oppdagelse, tidlig intervensjon og tidlig behandling har kunnskap om tidlige tegn på alvorlig psykisk lidelse, og faktorer som hemmer eller fremmer psykoseutvikling har kunnskap om relasjonsaspektet, brukermedvirkning og lokalmiljøets betydning Ferdighet Kandidaten: har ferdigheter innen samarbeid og samhandling kan, med bakgrunn i aktuell empiri, begrunne og iverksette tilnærminger og behandlingstiltak bruker seg selv på en konstruktiv måte i møte med ungdommen og familie/nettverk har oversikt og kunnskap om tjenestenettverk og henvisningsveier lokalt har en etisk og juridisk forankring som sikrer at menneskerettighetene blir ivaretatt 3

4 Generell kompetanse Kandidaten: anvender sine kunnskaper og ferdigheter slik at det bidrar til utvikling av kvalitet og brukermedvirkning i tjenestetilbudet forstår betydningen av flerfaglig og tverretatlig samhandling bidrar til å fremme samarbeid og samhandlingskompetanse både faglig og organisatorisk i de ulike ledd i tjenestenettverket 3. Målgruppe Målgruppen for utdanningen er ansatte innenfor kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre som har behandlings- og oppfølgingsansvar overfor ungdom med alvorlige psykiske lidelser. Videre omfatter målgruppen ansatte i skolesektoren, barnevernstjenesten, fastleger, politi og andre som i sitt daglige arbeid har kontakt med risikoutsatt ungdom og deres familier. 4. Opptakskrav Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag eller andre relevante fagområder, og tilsetting i minst 50% relevant stilling gjennom hele studiet. Søkere som er 25 år eller eldre, og som ikke dekker formelle opptakskrav, har rett til realkompetansevurdering. 5. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning med et omfang på til sammen 60 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over to år. 6. Kompetanse Studiet kvalifiserer for å arbeide innenfor psykisk helsevern for barn og unge, skole, sosialog helsetjeneste og andre relevante oppfølgingstjenester. Videreutdanningen gir kompetanse på høyere nivå innenfor fagfeltet alvorlige psykiske lidelser, med særlig vekt på forbygging og tidlig oppdagelse. Læringen baserer seg på å anvende kunnskap og erfaring gjennom veiledet praksis, slik at den enkelte deltaker får en økt personlig kompetanse og økt samhandlingskompetanse. 7. Informasjonskompetanse Studenten skal vurdere behovet for informasjon, og finne, vurdere, og gjøre seg nytte av informasjon i egen læring og skriving av oppgaver. Det legges vekt på evnen til å navigere i faglitteratur, kildeorientering og kritisk vurdering av kilder, samt kildehenvisninger. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å 4

5 fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildeanvisning ikke angis. Det vises til bibliotekets studiehjelpside: 8. Studiets innhold, oppbygging og organisering Hele studiet består av totalt 3 emner som utgjør 60 studiepoeng. Emne 1: Psykiske lidelser/psykoseforståelse i et utviklingsperspektiv, 15 studiepoeng Emne 2: Forebygging, tidlig oppdagelse og behandling i et helhetlig perspektiv, 15 Studiepoeng Emne 3: Tjenestenettverk og samhandling, 30 studiepoeng Temaene bygger på hverandre og vil følge en progresjon fra emne 1 til 3. Utdanningen tilstreber å være en integrert helhet. Teori kombinert med erfaringer fra eget arbeid med ungdom og familier bearbeides i ulike fora, og ulike arbeidsformer tas i bruk. Organisering Styringsgruppa og lokal koordinator ved det enkelte utdanningssted er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av studiet i sitt distrikt i samarbeid med ansvarlig for utdanningsprogrammet i SEPREP T.U. I løpet av utdanningens 2 år holdes 100 timers fellesundervisning (samlinger) organisert ved det lokale BUP/DPS. Vanligvis vil 1 dag i måneden være avsatt til dette. Undervisningen skjer i hovedsak gjennom fellesundervisning der de ulike emnene gjennomgås systematisk. Det er en faglig og pedagogisk sammenheng mellom emnene, der en knytter sammen teori og praksis. Mulighetene for varierte metoder som arbeid i smågrupper, rollespill o.l. vil utformes lokalt. Gruppeveiledning Det er obligatorisk gruppeveiledning i 80 timer gjennom 2 år, vanligvis organisert som 1 ½ klokketime to ganger i måneden. Veiledningen tar sikte på at den enkelte deltaker i gruppe reflekterer over egen virksomhet overfor ungdom og familier, og de reaksjoner og følelser dette arbeidet vekker. I veiledningen relateres problemstillinger til forståelsesmåter fra teori og erfaring, og deltakeren søker å integrere og bruke dette i egen praksis. Litteraturstudier Det er 40 timers arbeid i litteraturgruppene i løpet av utdanningens to år. Litteraturgruppen består av de samme deltakere som i veiledningsgruppen, og organiseres av deltakerne selv uten veileder. En stor del av utdanningen dreier seg om selvstudier med lesing av teori, forberedelse av framlegg i veiledningsgruppa, og arbeid med skriftlige gruppeoppgaver. 5

6 Ferdighetstrening Ferdighetstrening defineres som anvendelse av veiledet praksis. Kandidaten legger frem ulike problemstillinger fra praksis i veiledning. 9. Internasjonalisering Utveksling av studenter og forskere/gjesteforelesere til eller fra utlandet er ikke planlagt for dette studiet. Forskere og gjesteforelesere fra utlandet brukes i noen grad. 10. Undervisnings- og læringsformer Studiet er basert på varierte arbeidsmåter: forelesninger, veiledning, kollokviearbeid, skriftlig oppgaver, og individuelt arbeid relatert til egen praksis. Utdanningen er en integrert helhet hvor teori kombinert med erfaringer fra eget arbeid med ungdom og deres familier bearbeides i de ulike fora. 11. Vurderingsformer Det gis 2 skriftlige gruppeoppgaver, i emnene 1 og 2. Disse går over 3 måneder. En individuell hjemmeeksamen over sju dager gis i emne 1-3 etter at emne 3 er avsluttet. 12. Litteraturliste Ved studiestart er litteraturlisten tilgjengelig som eget dokument organisert under hvert emne. 6

7 B. Emnebeskrivelser 1. Emnets navn: Emne 1: Alvorlige psykiske lidelser/psykoseforståelse i et utviklingsperspektiv 2. Emnekode: 3. Studiepoeng: Semester: Vår eller høst 5. Språk: Norsk 6. Sist revidert: 7. Læringsutbytte En kandidat med fullført kvalifikasjon har tilegnet seg: Kunnskap Kandidaten: har innsikt i generelle utviklingstrekk hos ungdom, helsefremmende faktorer og hva som øker risiko for sykdom har innsikt i den betydningen gode relasjoner i familie, nærmiljø og skole har for psykisk helse og livskvalitet har kunnskap om risikogrupper og tidlige tegn på psykiske lidelser har kunnskap om alvorlig sykdomsutvikling i et livsløpsperspektiv med vekt på ungdommens og familiens egenopplevelse har kunnskap om psykoselidelser, også i kombinasjon med annen alvorlig problematikk som rus, traume og selvskading har kunnskap om etiske perspektiver i behandlings- og oppfølgingsarbeid Ferdighet Kandidaten: bruker seg selv på en konstruktiv måte i møte med ungdom og familie/nettverk Generell kompetanse Kandidaten: 7 anvender sine kunnskaper og ferdigheter slik at det bidrar til utvikling av kvalitet og brukermedvirkning i tjenestetilbudet 8. Innhold Menneskesyn og konsekvenser for tilnærming og behandling Forholdet mellom ungdommen, familien og fagutøver, med vekt på relasjon og brukerdeltakelse Trekk ved ungdomspopulasjonens psykiske helse ungdomskultur

8 Utviklingspsykologisk perspektiv risiko og beskyttelsesfaktorer Betydningen av tidlig oppdagelse og tidlig intervensjon Tidlige tegn på utvikling av psykiske lidelser Alvorlig psykisk sykdom hos ungdom diagnosegrupper, symptomer og forekomst Menneskers ulike opplevelse av psykose Psykose som selvforstyrrelse, innenfra-perspektivet Traume og psykose Utfordringer i møte med det flerkulturelle Kriminalitet og rus De tilbaketrukne ungdommene skolevegring Oppgaveskriving 9. Organisering og arbeidsformer Fellesundervisning, veiledning, gruppearbeid/kollokviegrupper. 10. Forkunnskaper Fullført og bestått emne 1: psykiske lidelser/psykoseforståelse i et utviklingsperspektiv. Emnekode: 11. Obligatoriske krav for å kunne gå opp til eksamen emne 1 - Studenten skal ha deltatt på 80 % av hver av de obligatoriske undervisningskomponentene; 25 timer fellesundervisning, 20 timer gruppeveiledning og 10 timer gruppearbeid/kollokviegruppe. - Studenten skal ha lagt fram minimum 1 situasjon fra arbeid med en ungdom/familie i veiledningsgruppa i gjeldende semester. 12. Vurderingsordning Skriftlig gruppeoppgave over tre måneder. Besvarelsen vurderes til Bestått/Ikke bestått. 13. Ansvarlig avdeling Avdeling for folkehelse. 8

9 1. Emnets navn: Emne 2: Forebygging, tidlig oppdagelse og behandling i et helhetlig perspektiv 2. Emnekode: 3. Studiepoeng: Semester: Vår og høst 5. Språk: Norsk 6. Sist revidert: 7. Læringsutbytte En kandidat med fullført kvalifikasjon har tilegnet seg: Kunnskap Kandidaten: har kunnskap om ungdommen og familien som sentrale aktører i alt samarbeid har oversikt over de viktigste tilnærmings- og behandlingsformer, metoder og modeller som er aktuelle for denne gruppen ungdommer, med vekt på tidlig intervensjon har innsikt i forebyggingsperspektivet og dets betydning har innsikt i dynamikken og samspillet mellom ungdommen, familien, øvrig nettverk og fagpersoner. Dette innebærer oppmerksomhet rundt egne følelser og reaksjoner for å forstå og forholde seg hensiktsmessig og målrettet i allianseskapende arbeid Ferdighet Kandidaten: har kunnskaper og ferdigheter til selvstendig å anvende metoder som er aktuelle i eget arbeid, og til å underbygge det strategiske perspektivet i valg av intervensjonsformer kan i samarbeid med ungdommen/familien planlegge og iverksette kortsiktige og langsiktige behandlings/oppfølgingstiltak. 8. Innhold 9 Forebyggende tiltak for å fremme trivsel og sunn psykisk helse hos ungdom Ungdom i risiko Familiens betydning; første møte, kriser, langtidsoppfølging, nettverksarbeid Forholdet mellom ungdom, familie og den profesjonelle hjelper, med vekt på relasjonen og på brukerdeltakelse Utredning, dokumentasjon, evaluering og målinger til hjelp i behandling Tidlig oppdagelse og tidlig intervensjon ved psykoser

10 Integrert behandling ved psykisk helse/rusproblematikk Anerkjente behandlingsformer og deres plass i et helhetlig behandlingstilbud; individuell psykoterapi, kognitiv terapi, gruppeterapi, miljøterapi i kommune og institusjon, psykososial rehabilitering, psykoedukativt familiearbeid, nettverksrettet arbeid, kreative metoder, løsningsfokusert tilnærming og medikamentell behandling m.m. Virksomme relasjoner og bedringsprosesser Forståelse av egne reaksjoner og bruk av disse i kontakt med ungdom og familier Alvorlige problemområder som selvmordsfare, aggresjon, vold og rus Tvang og alternativer behandlingsmessige og etiske aspekter, lovverk som regulerer virksomhetene og ivaretar ungdommens rettssikkerhet og menneskeverd 13. Organisering og arbeidsformer Fellesundervisning, veiledning, gruppearbeid/kollokviegrupper. 14. Forkunnskaper Fullført og bestått emne 1: psykiske lidelser/psykoseforståelse i et utviklingsperspektiv. Emnekode: 15. Obligatoriske krav for å kunne gå opp til eksamen emne 1 - Studenten skal ha deltatt på 80 % av hver av de obligatoriske undervisningskomponentene; 50 timer fellesundervisning, 40 timer gruppeveiledning og 20 timer gruppearbeid/kollokviegruppe. - Studenten skal ha lagt fram minimum 1 situasjon fra arbeid med en ungdom/familie i veiledningsgruppa i begge semestre. 16. Vurderingsordning Skriftlig gruppeoppgave over tre måneder. Besvarelsen vurderes til Bestått/Ikke bestått. 17. Ansvarlig avdeling Avdeling for folkehelse. 10

11 1. Emnets navn: Emne 3; Tjenestenettverk og samhandling 2. Emnekode: 3. Studiepoeng: Semester: Vår eller høst 5. Språk: Norsk 6. Sist revidert: 7. Læringsutbytte En kandidat med fullført kvalifikasjon har tilegnet seg: Kunnskap Kandidaten har innsikt i egen og andre faggruppers oppgaver og ansvarsområder overfor utsatt ungdom og familier, og er kjent med tjenestenettverk og henvisningsveier lokalt har innsikt i betydningen av å vurdere ny forskning, og bruke relevant informasjon i evaluering og forbedring av egen praksis har forståelse for betydningen av eget engasjement og innlevelse, og de muligheter og begrensninger dette representerer for den enkelte når det gjelder trivsel, faglig fornyelse og forebygging av utbrenthet i arbeidet Ferdighet Kandidaten har kunnskap og ferdigheter i å anvende aktuelle og gode samarbeidsmetoder og - modeller. kan anvende metoder for kartlegging, dokumentasjon, praksisevaluering og utviklingsarbeid. Generell kompetanse Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger kan anvende sine kunnskaper på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 8. Innhold 11 Lokale og regionale planer og den nasjonale sammenheng de inngår i

12 Aktuell lovgivning og andre offentlige føringer Helhetlig oppbygging av kompetanse og tjenestetilbud til utsatt ungdom Organisering, innhold og vedlikehold av helhetlig tjenestenettverk og lokale satsningsområder Helsefremmende og forebyggende arbeid, lokalsamfunnets betydning Kartlegging av lokale behov for tjenesteutvikling; metoder, eksempler og erfaringer Integrering av ulike tjenester, utvikling av nærmiljøtiltak Innhenting, systematisering og dokumentering av data i eget klinisk arbeid Evaluering av egen virksomhet Veien videre for den enkelte deltaker og for gruppen som helhet 9. Organisering og arbeidsformer: Fellesundervisning, veiledning, gruppearbeid/kollokviegrupper 10. Krav til forkunnskaper: Fullført og bestått emne 2: Forebygging, tidlig oppdagelse og behandling i et helhetlig perspektiv 11. Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen: - Studenten skal ha deltatt på 80 % av hver av de obligatoriske undervisningskomponentene; 25 timer fellesundervisning, 20 timer gruppeveiledning og 10 timer litteraturstudier i gruppe. - Studenten skal ha lagt fram minimum 1 situasjon fra arbeid med en ungdom/familie i veiledningsgruppa i gjeldende semester 12. Vurderingsordning Individuell hjemmeeksamen over 7 virkedager som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A F der E er laveste ståkarakter. 13. Ansvarlig avdeling: Avdeling for folkehelse. 12

13 Seprep Ung Obligatorisk litteratur Andersen, A. J. W. (2006). Tenkning som former praksiser. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 3(1), s. Berge, T. & Repål, A. (Red.) (2008). Håndbok i kognitiv terapi. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 1: Behandlingsalliansen i kognitiv terapi. 30 s. Borg, M. (2009). Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet: Brukererfaringer ved alvorlige psykiske lidelser. Dialog: Bulletin for SEPREP, 19(2), s. Borge, A.I.H. (Red). (2007). Resiliens i praksis: Teori og empiri i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk. 145 s. Fjell, A. (2010). Psykoedukativt eller kunnskapsbasert familiearbeid i tidlig fase av en psykoseutvikling. I L. Nilsen, K.L.K. Bjøro, E. Wego, & I.S. Bredal (Red.). Det sårbare mennesket. Stavanger: Hertervig Forlag s. Glistrup, K. & Killén, K.(2004). Det barn ikke vet har de vondt av: Familiesamtaler med psykisk syke foreldre og deres barn. Oslo: Pedagogisk forum. 173 s. Haavind, H., Øvreeide, H. (Red.) (2007). Barn og unge i psykoterapi. Oslo: Gyldendal akademisk. Bind 1: Kapittel 1 og 6. Bind 2: Kapittel s. Heimark, I. (2004). Selvskading: Å leve med meg selv og andre. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 1(3), s. Jenssen, A. G. og Tronvoll, I. M. (red.) (2012). Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Oslo: Universitetsforlaget. 210 s. Kirkengen, A. L. (2009). Hvordan krenkede barn blir syke voksne (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. 203 s. Kvello, Ø. (red.) (2008). Oppvekst: om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø. Kap. 1, 2, 6, 8, Oslo: Gyldendal Akademisk. 218 s. Lauveng, A. (2011). Noe mye mer annet. Ungdom og psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget. 327 s. Mesel, T. og Leer-Salvesen, P: (red.) (2013). Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. Kristiansand: Portal akademisk. 282 s. Mueser, K. T., Noordsy, D. L., Drake, R. E., & Fox, L. (2006). Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Oslo: Universitetsforlaget. S , 67-81, , , s. Møller, P. (2007). Schizofreni og selvet: Eksistensielle perspektiver på forståelse og utredning. Dialog: Bulletin for SEPREP, 17(1), s. 13

14 Ogden, T. (2009). Sosial kompetanse og problematferd i skolen (2.utg.) Oslo: Gyldendal Akademiske. 255 s. Petrie, H. (2007). Ung jente. Stavanger: Hertervig Forlag. 180 s. Rund, B. R. (red.)(2006). Schizofreni (2. utg.). Stavanger: Hertervig Forlag. Kap. 2: Schizofreni klinisk bilde og utbredelse. Kap. 4: Prodromalfasen innfallsporten til forebygging og psykopatologisk forståelse, Kap. 5: Schizofreni og full restitusjon, Kap. 8: Kognitiv funksjon hos ungdom med schizofreni, Kap 14: Tidlig intervensjon ved schizofreni og Kap. 17: Psykoedukativ behandling ved schizofreni. 89 s. Snoek, J.E. (2010). Møtet med den andre. Om psykisk helsearbeid i kommunen. Oslo: Akribe. 350 s. Thorgaard, L., & Haga, E. (2009). Relationsbehandling i psykiatrien: Bind 1. Gode relationsbehandlere og god miljøterapi. (2.utg). Stavanger: Hertervig forlag. 144 s. Vigrestad, T. og Hellandshølen, A.M. (2012). Åpne samtaler i nettverksmøter. En veileder. Oslo: Universitetsforlaget. 219 s. Øie, M. (2007). Kognitiv svikt ved schizofreni og behandlingsmessige konsekvenser. Dialog: Bulletin for SEPREP, 17(1), s sider Anbefalt litteratur Almvik, A. & Borge, L. (Red.). (2006) Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. Anstorp, T., Benum, K., & Jakobsen, M. (Red.) (2006). Dissosiasjon og relasjonstraumer: Integrering av det splittede jeg. Oslo: Universitetsforlaget. Askheim, O. P. (2003). Fra normalisering til empowerment: Ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal Akademisk. Barth, T. og Nësholm, C. (2007). Motiverende samtale endring på egne vilkår. Bergen: Fagbokforlaget Belin, S. (2010). Relation før metode: At arbejde med mennesker med alvorlige psykiske problemer. København: Akademisk forlag. Berg, I. K. & Miller, S. D. (1998). Rusbehandling: En løsningsfokusert tilnærming. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Berge, T., Axelsen, E. D., Nielsen, G. H., Nordhus, I. H., & Ommundsen, R. (Red.). (2003). Samtaler som forandrer: psykologisk teori i praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Bratteteig, M., Hove, I., & Aakerholt, A. (2008). Rusa eller gal? Sammenhenger mellom rusmisbruk og psykiske lidelser (4. utg.). Stavanger: Stiftelsen psykiatrisk opplysning. Brodtkorb, E. B. (2009). Med nese for omsorg: Hund som terapi. Stavanger: Hertervig Forlag. 14

15 Brodtkorb, E. B., & Jaer, E. B-J. (2006). To psyke én kjærlighet. Stavanger: Hertervig Forlag. Dalland, O. (2007). Metode og oppgaveskriving for studenter (4. utg). Oslo: Gyldendal Akademisk. Eggen, I. (2013). Fra traumer til vonde minner. Om dissosiasjon og integrering. Oslo: Universitetsforlaget. Evjen, R., Øiern, T., & Kielland, K.B. (2012). Dobbelt opp (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Gjertsen, P.-Å. (Red.) (2007). Forebyggende barnevern. Samarbeid for barnets beste. Bergen: Fagbokforlaget. Haram, A. (2004). Dialogens kraft: Når tanker blir stemmer. Oslo: Universitetsforlaget. Hart, S. og Scwartz, R (2008). Fra interaktion til relation. Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy. København: Hans Reizels Forlag Hauge, H. A., & Mittelmark, M. B. (Red.). (2003). Helsefremmende arbeid i en brytningstid. Fra monolog til dialog? Bergen: Fagbokforlaget. Henriksen, J-O., & Vetlesen, A. J. (2006). Nærhet og distanse: Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Holgersen, H., Binder, P-E., & Høstmark, G. N. (1999). Hinsides tilpasningsprinsippet: Refleksjoner over den psykoanalytiske psykologiens hermeneutikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36(7), Holum, L. C. & Toverud, R. (2013). Kan Individuell plan bidra til bedre koordinerte tiltak for unge med psykiske vansker? Fontene Forskning 1/13, Hummelvoll, J. K. (Red.). (2004). Helt ikke stykkevis og delt: Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Høie, M. M., & Drotts-Sjøberg, B-M. (2007). Forbannede elskede barn : Narkotikamisbruk sett i lys av pårørendes erfaringer. Oslo: Cappelen akademisk Jaer, E. B-J. (2008). Englehierarkiet: Et personlig dokument om schizofreni. (Rev. utg.). Stavanger: Hertervig Forlag. Jaer, E. B-J. (2008). En stemme for mye: En observatør. Stavanger: Hertervig Forlag. (Rev. utg.). Jordahl, H. & Repål, A. (2009). Mestring av psykoser: psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø (revidert utgave). Bergen: Fagbokforlaget. 15

16 Karlsson, B. (Red.). (2008). Se mennesket: Om forskning og klinisk arbeid i psykiatrisk sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kim-Cohen, J., Caspi, A., Moffitt, T.E., Harrington, H.L., Milne, B.J. & Poulton, R. (2003). Prior Juvenile Diagnosis in Adults With Mental Disorder. Developmental Follow-Back of a Prospective-Longitudinal Cohort. Arch gen psychiatry 60(7), Kingdon, D. G. & Turkington, D. (2007). Kognitiv terapi ved schizofreni. Oslo: Universitetsforlaget. Kjønstad, A. & Syse, A. (2012). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. (5. utg.). Kap. 10. Oslo: Gyldendal. Kjønstad, A. & Syse, A. (2012). Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett (5. utg.). Kap. 7. Oslo: Gyldendal. Kristiansen, G. H., Rydheim, S. H. og Thyness, E. M. (red.) (2013). Drøm i våken tilstand. Oslo: Abstrakt forlag. Lauveng, A. (2005). I morgen var jeg alltid en løve. Oslo: Cappelen. Lauveng, A. (2006). Unyttig som en rose. Oslo: Cappelen. Leavey, J.E., Flexhaug, M. & Ehman, T. (2008) Review of the literature regarding early intervention for children and adolescents aged 0-15 experiencing a first-episode psychiatric disturbance. Early Intervention in Psychiatry 2(4), s. Lemvik, B. (2006). Å skape gode livsvilkår: Psykisk helsearbeid i kommunen. Oslo: Kommuneforlaget. 117 s. Linderborg, Å. (2008). Meg eier ingen. Oslo: Versal Forlag. Lopez, M.N., Dominguez, A.C., Quintero, F.J., Rodrigues M.P., Moral A.F et al. (2008). Mental Retardation as a risk factor to develop a psychotic disorder. Actas Esp Psiquiatr, 36, Lorem, G. (2006). Samspill i psykisk helsearbeid: Forståelse, kommunikasjon og samhandling med psykisk syke. Oslo: Cappelen akademisk. Lundby, G. (Red.). (2009). Terapi som samarbeid: Om narrativ i praksis. Oslo: Pax Forlag. Løken, K. H. (2006). Sterk som en bjønn og lita som ei teskje. Om brukeres opplevelser og erfaringer med informasjon, kommunikasjon og medvirkning. Psykisk helse Resultatet fra kartleggingsarbeidet i brukerforum. Gjennomført i perioden november 2002 til februar Lokalisert på McGorry, P.D. Allott, K. & Jackson, H.J. (1999). Diagnosis and the staging model of psychosis. I P.D. McGorry & H.J. Jackson (red.), The Recognition and Management of Early Psychosis. A Preventive Approach. (2.utgave, s ). Cambridge: Cambridge University Press. 16

17 Moen, G. L. (2009). Barns møte med psykisk lidelse: En datters historie. Oslo: Cappelen akademisk. Molven, O. (2012). Helse og jus. (7. utg.). Hele boken unntatt kap. 20, Oslo: Gyldendal. Nafstad, H. (Red.). (2004). Det omsorgsfulle mennesket. 1. utg. 2. oppl. Oslo: Gyldendal Akademisk. Opjordsmoen, S., Vaglum, P., & Thorsen, G-R. B. (2008). Oss imellom: Om relasjonenes betydning for mental helse. (2. rev. utg.). Stavanger: Hertervig Forlag. Read, J., Mosher, L.R., & Bentall, R.P. (Red.) (2005). Galenskapens Gåta : Psykologiska, sociala och biologiska modeller för schizofreni. Ludvika: Dualis Förlag. Schibbye, A-L. L. (2006). Livsbevissthet: Om å være til stede i eget liv. Oslo: Universitetsforlaget. Schibbye, A-L. L. (2009). Relasjoner: Et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi. Oslo: Universitetsforlaget. Seikkula, J., & Arnkil, T. E. (2007). Nettverksdialoger. Oslo: Universitetsforlaget. 158 s. Sin, J., Moone, N. & Newell, J. (2007). Developing services for the carers of young adults with early-onset psychosis implementing evidence-based practice on psycho-educational family intervention. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14(3), s. Skærbæk, E. og Lillemoen, L. (2013). Verdi og verdighet. Etikk i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Storm, M. (2009). Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal akademisk. Svisdahl, M. (2008). Veien ut av psykisk lidelse. Erfaringer, bedringsprosesser og medborgerskap. Oslo: Cappelens akademisk. Syse, A. (2007). Psykisk helsevernloven: Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern: Kommentarutgave med forskrifter. (2. rev. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Sætre, S. (2006). Hugo: En biografi. Oslo: Stenersens Forlag. Topor, A. (2006). Hva hjelper? Veier til bedring fra alvorlige psykiske problemer. Oslo: Kommuneforlaget. 177 s. Ulvestad, A.K., Henriksen, A.K., Tuseth, A-G., & Fjeldstad, T. (Red.). (2007). Klienten den glemte terapeut: Brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. van Os, J. & Poulton, R. (1999). Environmental vulnerability and genetic-environmental interactions. I P.D. McGorry & H.J. Jackson (red.), The Recognition and Management of 17

18 Early Psychosis. A Preventive Approach. (2.utgave, s ). Cambridge: Cambridge University Press. Varvin, S. (2003). Flukt og eksil: Traume, identitet og mestring. Oslo: Universitetsforlaget. Vatne, S. (2006). Korrigere og anerkjenne: Relasjonens betydning i miljøterapi. (Oslo: Gyldendal Akademisk. Vaaland, T.Ø. (2007). Brev til en minister: Historier om psykisk helse og rus skrevet til Ansgar Gabrielsen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Wilken, J.P. & den Hollander, D. (2008). Rehabilitering og recovery: En integreret tilgang. København: Akademisk Forlag. Yung, A.R., Klosterkötter, J., Cornblatt, B. & Sculze-Lutter, F. (1999). At Risk mental state and prediction. I P.D. McGorry & H.J. Jackson (red.), The Recognition and Management of Early Psychosis. A Preventive Approach. (2.utgave, s ). Cambridge: Cambridge University Press. Øverland, S. (2006). Selvskading: En praktisk tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget Sentrale offentlige publikasjoner: (se og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. (2004). En ny arbeids- og velferdsforvaltning: Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver. (Norges offentlige utredninger [NOU] 2004:13). Oslo: Departementet. Arbeids- og sosialdepartementet. (2005). Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer Oslo: Departementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2009). Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. (Norges offentlige utredninger [NOU] 2009: 22). Oslo: Departementet. Folkehelseinstituttet. (2009) åringer fra vanlige familier i Norge hverdagsliv og psykisk helse. (Folkehelseinstituttet Rapport nr. 1, 2009). Oslo: Folkehelseinstituttet. Helsedepartementet. (2003). Resept for et sunnere Norge: Folkehelsepolitikken. (St.meld. nr. 16, ). Oslo: Departementet. Helsedirektoratet. (2008). Pårørende en ressurs. (Veileder IS-1512/2008). Oslo: Direktoratet. Helsedirektoratet. (2009, juni). Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern. (Rapport IS-1370/2009). Oslo: Direktoratet. Helsedirektoratet. (2009). Opptrappingsplanen for rusfeltet. Statusrapport (Rapport IS-1660/2009). Oslo: Direktoratet. Helsedirektoratet. (2012). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser. (publikasjon nr. IS-1948). Oslo: Direktoratet Helsepersonelloven, LOV (2010). Se også Ot.prp. nr. 13 ( ). Lokalisert på Helsetilsynet. (2009). Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid. (Helsetilsynet Rapport nr. 5, 2009). Oslo: Helsetilsynet. Helse- og omsorgsdepartementet. (2005). Mestring, muligheter og mening. (St.meld. nr. 25, ). Oslo: Departementet. 18

19 Helse- og omsorgsdepartementet. (2006). Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. (Helse- og omsorgsdepartementet Rapport ). Oslo: Departementet. Helse- og omsorgsdepartementet. (2008). Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid. (St.meld. nr. 47, ). Oslo: Departementet. Helse- og omsorgsdepartementet. (2012). Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (Meld. St. 30, ). Oslo: Departementet Kommunehelsetjenesteloven, LOV (2009). Lokalisert på: NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Pasientrettighetsloven, LOV (2010). Se også Ot.prp. nr. 12 ( ). Lokalisert på Psykisk helsevernloven, LOV (2008). Se også Ot.prp. nr. 11 ( ). Lokalisert på Sosialdepartementet. (2002). Tiltaksplan mot fattigdom. (St.meld. nr. 6, ). Oslo: Departementet. Sosial- og helsedepartementet. (1996). Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. (St.meld. nr 25, ). Oslo: Departementet. Sosial- og helsedirektoratet. (2005). Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. (Veileder IS-1332/2005). Oslo: Direktoratet. Sosial- og helsedirektoratet. (2006, april). Brukermedvirkning psykisk helsefeltet. Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen for psykisk helse. (Rapport IS-1315/2006). Oslo: Direktoratet. Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke oppgaver og samarbeid. (Rundskriv IS-15/2006). Oslo: Direktoratet. Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Rettssikkerhet ved tvang: Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. (IS-1335/2006). Oslo: Direktoratet. Sosial- og helsedirektoratet. (2006, februar). Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser. (Rundskriv IS-1349/2006). Oslo: Direktoratet. Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Psykisk helsevern for voksne. Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen. (Veileder IS-1388/2006). Oslo: Direktoratet. Sosial- og helsedirektoratet. (2007, mars). Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. (Veileder IS- 1405/2007). Oslo: Direktoratet. Sosial- og helsedirektoratet. (2008). Retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. (Rundskriv IS- 1511/2008). Oslo: Direktoratet. Sosial- og helsedirektoratet. (2010, januar). Individuell plan (Veileder IS-1253/2010). Oslo: Direktoratet. Sosialtjenesteloven, LOV (2009). Lokalisert på Spesialisthelsetjenesteloven, LOV (2009). Se også Ot.prp. nr. 10 ( ). Lokalisert på TIPS Sør-Øst.(2008). Psykose. Retningslinjer for førstehjelp. Oslo: Ullevål Universitetssykehus HF TIPS Sør-Øst (2008). Retningslinjer for familiearbeid ved psykose Tidlig intervensjon. Oslo: Ullevål Universitetssykehus HF 19

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s.

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s. SEPREP TU Obligatorisk litteratur Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s. Barth, T. og Näsholm, C. (2011). Motiverende samtale.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning med et omfang

Detaljer

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s.

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s. SEPREP TU Obligatorisk litteratur Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s. Barth, T. og Näsholm, C. (2011). Motiverende samtale.

Detaljer

Studieplan februar 2013. Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN

Studieplan februar 2013. Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

Studieplan februar 2013. Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN

Studieplan februar 2013. Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s.

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s. SEPREP TU Obligatorisk litteratur Andvik, E., Lyberg, A. og Gonzales, M.T. (2013). Erfaringer med å bo i egen bolig ved langvarige psykiske helseproblemer: En scoping review. Tidsskrift for Psykisk helsearbeid.

Detaljer

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Introduksjon og Del 1. Bergen: Fagbokforlaget. 103 s.

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Introduksjon og Del 1. Bergen: Fagbokforlaget. 103 s. SEPREP TU Obligatorisk litteratur Emne 1 Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Introduksjon og Del 1. Bergen: Fagbokforlaget. 103 s. Andersen, A. J. W.

Detaljer

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Delemne 1. Obligatorisk litteratur studieårene 2009-10 Brudal, L. F. (2006). Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-5.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon 4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon Emnekode: 4PH7701 Studiepoeng: 30 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Emneoversikt:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

STUDIEPLAN. Samhandling og utvikling av kunnskapsbasert praksis i behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser

STUDIEPLAN. Samhandling og utvikling av kunnskapsbasert praksis i behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser STUDIEPLAN Samhandling og utvikling av kunnskapsbasert praksis i behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser Etterutdanning for helsepersonell i kommunal og spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser

Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser FS kode RUSPSYKL Studiepoeng 15 Dato for etablering 16.01.2014 NOKUT akkreditert Ikke aktuelt Sist revidert 16.01.2014 Innledning Høgskolen i Hedmark har

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester. Innledning Lærernes første år i barnehage,

Detaljer

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.]

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.] Emnekode: PSYD 6100 Emnenavn: Tverrfaglig fundament i psykisk helsearbeid (30 sp) Studieår: 2015/2016 Kull: 2015 deltid Semester: Høst 2015 Studieprogram: Videreutdanning i Psykisk helsearbeid (Kjeller)

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON NO EN Rus og kommunikasjon Videreutdanningen i rus og kommunikasjonskompetanse tar for seg perspektiver og innsatser relevante for forebyggende arbeid og individuell behandling. RUS OG KOMMUNIKASJON Studiepoeng

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Drama Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Innledning I studiet

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser Skriv 2.1.2 Juni 2007 Høgskolen i Hedmark Avdeling for helse- og idrettsfag Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan. Juss for ledere i helse - og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Juss for ledere i helse - og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Juss for ledere i helse - og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplanener godkjent: 27.03.2014 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium over et semester. Innledning Lærernes første år i barnehage, grunnskole og videregående

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Undervisning i det flerkulturelle og flerspråklige klasserom Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning i Undervisning i det flerkulturelle og

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Emnekode: BRV300_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert desember 2016 Innledning Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor de sentrale elementene i en helhetlig psykosebehandling,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer