Studieplan. SEPREP Ung

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. SEPREP Ung"

Transkript

1 Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: Studiet er etablert av Høgskolestyret:

2 Innholdsfortegnelse A. Overordnet beskrivelse av studiet Innledning Læringsutbytte Målgruppe Opptakskrav Studiets varighet, omfang og nivå Kompetanse Informasjonskompetanse Studiets innhold, oppbygging og organisering Internasjonalisering Undervisnings- og læringsformer Vurderingsformer Litteraturliste... 6 B. Emnebeskrivelser... 7 Psykiske lidelser/psykoseforståelse i et utviklingsperspektiv

3 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Stiftelsen SEPREP Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser - ble etablert i SEPREP har sin opprinnelse i et mangeårig faglig engasjement i å få til gode behandlingsmiljøer, -metoder og modeller overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Forutsigbare og gode relasjoner mellom fagutøvere, brukere og deres familier er vesentlig i dette arbeidet. SEPREP Ung representerer en videreføring av dette perspektivet hvor betydningen av tidlig oppdagelse og forebygging er vektlagt hos ungdom. SEPREP Ung forankres i det lokale barne- og ungdomspsykiatriske senter (BUP) eller distriktspsykiatriske senter (DPS). En lokal koordinator skal på vegne av programansvarlig institusjon lede det praktiske arbeidet, og en styringsgruppe skal ha ansvar for å sikre lokale tilpasninger både i planleggingen og gjennomføringen av studiet/utdanningsprogrammet. Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse- og idrettsfag, tilbyr studiet på oppdrag fra stiftelsen SEPREP. Høgskolen i Hedmark godkjenner studiet og har det overordnede faglige ansvaret for studiet og for gjennomføring av eksamen. Stiftelsen SEPREP har det løpende faglige ansvaret for utvikling og gjennomføring av studiet i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. 2. Læringsutbytte Kunnskap Kandidaten skal ha en helhetlig forståelse av ungdommens situasjon og kunnskaper om hvordan den psykiske helsen generelt påvirkes Kandidaten skal ha økt kompetanse om tidlige tegn på alvorlig psykisk lidelse og tidlig intervensjon, og faktorer som hemmer eller fremmer psykoseutvikling Kandidaten skal ha tilegnet seg kunnskap med særlig vekt på relasjonsaspektet, brukermedvirkning og lokalmiljøets betydning Ferdighet Kandidaten skal ha økt ferdighet innen samarbeid og samhandling Kandidaten skal, med bakgrunn i aktuell empiri, kunne begrunne og iverksette tilnærminger og behandlingstiltak Kandidaten skal kunne bruke seg selv på en konstruktiv måte i møte med ungdommen og familie/nettverk Kandidaten skal tilegne seg oversikt og kunnskap om tjenestenettverk og henvisningsveier lokalt Kandidaten skal ha en etisk og juridisk forankring som sikrer menneskeverdet Generell kompetanse Utdanningen skal totalt sett bidra til en økning av kvalitet og brukermedvirkning i tjenestetilbudet. Kandidaten skal ha fått større forståelse for de ulike yrkesgrupper og tjenesteinstanser imellom 3

4 Kandidaten skal ha økt evne til å fremme samarbeid og samhandlingskompetanse både faglig og organisatorisk i de ulike ledd i tjenestenettverket 3. Målgruppe Målgruppen for utdanningen er ansatte innenfor kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre som har behandlings- og oppfølgingsansvar overfor ungdom med alvorlige psykiske lidelser. Videre omfatter målgruppen ansatte i skolesektoren, barnevernstjenesten, fastleger, politi og andre som i sitt daglige arbeid har kontakt med risikoutsatt ungdom. Målgruppen for utdanningen skal representere personer i ulike typer helse-, undervisnings- og oppfølgingsarbeid overfor utsatte ungdommer og deres familier. 4. Opptakskrav Minimum 3-årig relevant utdanning (jf. målgruppene) på høgskole- eller universitetsnivå eller realkompetanse på tilsvarende nivå. 5. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet har et omfang på til sammen 60 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over to år. 6. Kompetanse Studiet kvalifiserer for å arbeide innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, skole, sosial- og helsetjeneste og andre relevante oppfølgingstjenester. Videreutdanningen gir kompetanse på høyere nivå innenfor fagfeltet alvorlige psykiske lidelser, med særlig vekt på forbygging og tidlig oppdagelse. Læringen baserer seg på å anvende kunnskap og erfaring gjennom veiledet praksis, slik at den enkelte deltaker får en økt personlig kompetanse. 7. Informasjonskompetanse Studenten skal vurdere behovet for informasjon, og finne, vurdere, og gjøre seg nytte av informasjon i egen læring og skriving av oppgaver. Det legges vekt på evnen til å navigere i faglitteratur, kildeorientering og kritisk vurdering av kilder, samt kildehenvisninger. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildeanvisning ikke angis. Det vises til bibliotekets studiehjelpside: https://www.hihm.no/hihm/hovedsiden/bibliotek/studiehjelp 4

5 8. Studiets innhold, oppbygging og organisering Studiet består av 3 temaer: Psykiske lidelser/psykoseforståelse i et utviklingsperspektiv Forebygging, tidlig intervensjon og behandling i et helhetlig perspektiv Tjenestenettverk og samhandling i et helhetlig perspektiv Temaene bygger på hverandre og vil følge en progresjon fra tema 1 til 3. Utdanningen tilstreber å være en integrert helhet. Teori kombinert med erfaringer fra eget arbeid med ungdom og familier bearbeides i ulike fora, og ulike arbeidsformer tas i bruk. Studiets oppbygging 1. semester 2. og 3.semester 4. semester Psykiske lidelser/psykoseforståelse i et utviklingsperspektiv Forebygging, tidlig intervensjon og behandling i et helhetlig perspektiv Tjenestenettverk og samhandling i et helhetlig perspektiv Samlinger Litteraturstudier Samlinger Litteraturstudier Skriftlig gruppeoppgave 1 Samlinger Litteraturstudier Skriftlig gruppeoppgave 2 Hjemmeeksamen Gruppeveiledning Gruppeveiledning Gruppeveiledning Ferdighetstrening Ferdighetstrening Ferdighetstrening Organisering Styringsgruppa og lokal koordinator ved det enkelte utdanningssted er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av studiet i sitt distrikt i samarbeid med ansvarlig for utdanningsprogrammet sentralt. I løpet av utdanningens 2 år holdes 100 timers fellesundervisning (samlinger) organisert ved det lokale BUP/DPS. Vanligvis vil 1 dag i måneden være avsatt til dette. Undervisningen skjer i hovedsak gjennom fellesundervisning der de ulike temaer gjennomgås systematisk. Det er en faglig og pedagogisk sammenheng mellom temaene, der en knytter sammen teori og praksis. Mulighetene for varierte metoder som arbeid i smågrupper, rollespill o.l. vil utformes lokalt. Gruppeveiledning Det er obligatorisk gruppeveiledning i 80 timer gjennom 2 år, vanligvis organisert som 1 ½ klokketime to ganger i måneden. Veiledningen tar sikte på at den enkelte deltaker i gruppe reflekterer over egen virksomhet overfor ungdom og familier, og de reaksjoner og følelser dette arbeidet vekker. I veiledningen relateres problemstillinger til forståelsesmåter fra teori og erfaring, og deltakeren søker å integrere og bruke dette i egen praksis. 5

6 Ferdighetstrening Ferdighetstrening defineres som anvendelse av veiledet praksis. Kandidaten legger frem ulike problemstillinger fra praksis i veiledning. Litteraturstudier Det er 40 timers arbeid i litteraturgruppene i løpet av utdanningens to år. Litteraturgruppen består av de samme deltakere som i veiledningsgruppen, og organiseres av deltakerne selv uten veileder. En stor del av utdanningen dreier seg om selvstudier med lesing av teori, forberedelse av framlegg i veiledningsgruppa, og arbeid med skriftlige gruppeoppgaver. Skriftlige gruppeoppgaver De to skriftlige gruppeoppgavene gis i temaene 1-3. Oppgavene er ment å gi en fordypning i faglige problemstillinger og vise praksis belyst med teori. Den skal gi mulighet til kritisk tenkning og utfordre deltakerne på å formulere seg i en flerfaglig sammenheng, og bidra til samarbeidstrening. Det blir gitt tilbakemelding på oppgavene av en ekstern fagperson oppnevnt av den lokale styringsgruppa og en intern fagperson/veileder. Det blir gitt veiledning på de skriftlige gruppeoppgavene. 9. Internasjonalisering Utveksling av studenter og forskere/gjesteforelesere til eller fra utlandet er ikke planlagt for dette studiet. 10. Undervisnings- og læringsformer Studiet er basert på varierte arbeidsmåter: forelesninger, veiledning, kollokviearbeid, skriftlig oppgaver, og individuelt arbeid relatert til egen praksis. 11. Vurderingsformer Studiet består av ett emne, og der er det en individuell hjemmeeksamen. 12. Litteraturliste Litteraturlisten er tilgjengelig som eget dokument ved studiestart. 6

7 B. Emnebeskrivelser Psykiske lidelser/psykoseforståelse i et utviklingsperspektiv Kode: Studiepoeng: 15 Semester: vår eller høst Språk: norsk Læringsmål: Studenten skal ved endt emne ha tilegnet seg: innsikt i generelle utviklingstrekk hos ungdom, helsefremmende faktorer og hva som øker risiko for sykdom innsikt i alvorlig sykdomsutvikling i et livsløpsperspektiv med vekt på ungdommens og familiens egenopplevelse innsikt i betydningen av gode relasjoner i familie, nærmiljø og skole kunnskap om psykoselidelser, også i kombinasjon med annen alvorlig problematikk som rus og selvskading kunnskap om risikogrupper og tidlige tegn på psykiske lidelser Innhold Generelle trekk ved ungdomspopulasjonens psykiske helse generell ungdomskultur Utviklingspsykologisk perspektiv risiko og beskyttelsesfaktorer Alvorlig psykisk sykdom hos ungdom diagnosegrupper, symptomer og forekomst Kunnskap om oppdagelse av tidlige tegn på helseproblemer Identifisering av risikofaktorer for utvikling av psykiske vansker Identifisering av tidlige tegn ved utvikling av psykiske lidelser generelt og de alvorlige psykiske lidelsene spesielt Menneskers ulike opplevelse av psykose Utfordringer i møte med det flerkulturelle Kriminalitet og rus i ungdomspopulasjonen De tilbaketrukne ungdommene - skolevegring Etikk og verdimessige perspektiver 7

8 Forebygging, tidlig intervensjon og behandling i et helhetlig perspektiv Kode: Studiepoeng: 30 Semester: Vår og høst Språk: Norsk Læringsmål Kandidatene skal ved endt emne ha tilegnet seg oversikt over de viktigste tilnærmings- og behandlingsformer, metoder og modeller som er aktuelle for denne gruppen ungdommer, med vekt på tidlig intervensjon innsikt i forebyggingsperspektivet og dets betydning innsikt i dynamikken og samspillet mellom ungdommen, familien, øvrig nettverk og fagpersoner. Dette innebærer oppmerksomhet rundt egne følelser og reaksjoner for å forstå og forholde seg hensiktsmessig og målrettet i allianseskapende arbeid kunnskaper og ferdigheter til selvstendig å anvende metoder som er aktuelle i eget arbeid, og til å underbygge det strategiske perspektivet i valg av intervensjonsformer forståelse av at ungdommen og familien er de sentrale aktører i samarbeidet Innhold: Ungdomskulturen ungdom og venner samtaler med ungdom Forebyggende tiltak for å fremme trivsel og sunn psykisk helse hos ungdom Ungdom i risiko for å utvikle alvorlig psykisk lidelse Familiens betydning; første møte, kriser, langtidsoppfølging, nettverksarbeid Helhetlig oppbygging av kompetanse og tjenestetilbud til utsatt ungdom Forholdet mellom ungdom, familie og den profesjonelle hjelper, med vekt på relasjonen og på brukerdelaktighet Diagnostisering, dokumentasjon, evaluering og målinger til hjelp i behandling Tidlige tegn på alvorlig psykisk lidelse Tidlig intervensjon ved psykoser Anerkjente behandlingsformer og deres plass i et helhetlig behandlingstilbud; individuell psykoterapi, kognitiv terapi, gruppeterapi, miljøterapi i kommune og institusjon, psykososial rehabilitering, psykoedukativt familiearbeid, nettverksrettet arbeid og medikamentell behandling m.m. Virksomme relasjoner og bedringsprosesser Forståelse av egne reaksjoner og bruk av disse i kontakt med ungdom og familier Alvorlige problemområder ved psykose som selvmordsfare, aggresjon, vold og rus Tvang og alternativer behandlingsmessige og etiske aspekter, lovverk som regulerer virksomheten og ivaretar pasientens/brukerens rettssikkerhet og menneskeverd 8

9 Tjenestenettverk og samhandling i et helhetlig perspektiv Kode: Studiepoeng: 15 Semester: Vår eller høst Språk: Norsk Læringsmål: Studentene skal etter endt studium ha tilegnet seg: innsikt i betydningen av organisatoriske og mellommenneskelige aspekter i arbeid med utsatt ungdom. kunnskap og ferdigheter i å anvende aktuelle og gode samarbeidsmetoder og - modeller. kunnskap om metoder for kartlegging, dokumentasjon, praksisevaluering og utviklingsarbeid innen fagutvikling og forskning forståelse for betydningen av eget engasjement og innlevelse, og de muligheter og begrensninger dette representerer for den enkelte når det gjelder trivsel, faglig fornyelse og forebygging av utbrenthet i arbeidet innsikt i betydningen av å vurdere ny forskning, og bruke relevant informasjon i evaluering og forbedring av egen praksis Innhold: Lokale og regionale planer og den nasjonale sammenheng de inngår i Aktuell lovgivning og andre offentlige føringer Organisering, innhold og vedlikehold av helhetlig tjenestenettverk og lokale satsningsområder Helsefremmende og forebyggende arbeid, lokalsamfunnets betydning Kartlegging av lokale behov for tjenesteutvikling; metoder, eksempler og erfaringer Integrering av ulike tjenester, utvikling av nærmiljøtiltak Innhenting, systematisering og dokumentering av data i eget klinisk arbeid Evaluering av egen virksomhet Veien videre for den enkelte deltaker og for gruppen som helhet Organisering og arbeidsformer: Forelesninger, veiledning, gruppearbeid. Krav til forkunnskaper: Ingen 9

10 Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen: - 2 skriftlige gruppeoppgaver vurdert til godkjent - Deltakerne skal ha deltatt på de tre obligatoriske undervisningskomponentene; samlinger, gruppeveiledning og ferdighetstrening Fraværsgrensen er 20 % innen hver komponent - Deltakerne skal ha lagt frem pasient/brukersituasjoner i veiledningsgruppen - Yrkesaktivitet, minimum 50 % stilling i relevant praksis under hele utdanningen For å fremstille seg til eksamen, må kandidaten ha gjennomført og fått godkjent alle de 4 ovenstående punktene. Vurdering: Individuell hjemmeeksamen over 7 virkedager som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A F der E er laveste ståkarakter. Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse og idrettsfag 10

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE AV SPESIALITETEN I PSYKOTERAPI... 4 2.1 DEFINISJON... 4 2.2 FUNKSJON OG VIRKEOMRÅDE... 4 2.3

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening

Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening Reglement for spesialistutdanningen med utfyllende bestemmelser og prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis. Innhold Reglement for spesialiteten

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 HØGSKOLEN I BERGEN Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 Høgskolen i Bergen v/ Institutt for Bygg- og jordskiftefag Institutt for Data- og realfag Institutt for Ergoterapi, fysioterapi og

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer