RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT"

Transkript

1 RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT Rendalen kommune, Hedmark fylke Gnr./Bnr. 10/6 m.fl F.komm. saks nr: 08/27711 ØK-kartblad: CT Tidsrom i felt (dato): , Tiltakshaver: Timer i felt: 18 timer Deltakere: Timer for- og etterarbeid: 5 timer Rapport skrevet May-Tove Smiseth av/dato: Statskog SF & Svultningåsen Sameie Ove Holseng May-Tove Smiseth Konklusjon: Ingen automatisk fredete kulturminner ble funnet i undersøkelsesområdet. Et kulturminne utenfor undersøkelsesområdet (id.nr:121069) ble registrert. Vernestatus er foreløpig uavklart. Bilde 1: Panoramabilde av Svultningsåsen. Foto tatt av tiltakshaver.

2 1.0 Bakgrunn for undersøkelsen 2.0 Undersøkelsesområdet/topografi 3.0 Tidligere funn 4.0 Metode 5.0 Undersøkelsen 5.1 Funn/automatisk fredete kulturminner 6.0 Konklusjon 7.0 Litteratur 8.0 Vedlegg

3 1.0 Bakgrunn for undersøkelsen Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge gjeldende område til hyttebygging. De nærmeste kulturminnene vi kjenner til er kullgroper, jernfremstillingsanlegg og fangstgroper i området Holla-Grøndalen i nordøst, og en del kullgroper i hytteområdet ved Østvollen i sør. Ut ifra områdets topografiske forhold vurderes deler av området å ha til dels stort potensial for utmarksrelaterte kulturminner, og da spesielt med tanke på jernfremstillingsanlegg og kullgroper. Navn som Jønnbekken like sør for området styrker denne antagelsen. Begrepet kulturminne/kulturmiljø: -grunnlag for registreringsarbeidet Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder også lokaliteter som det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Med kulturmiljø er ment område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. I forvaltning av kulturminner og i kulturminneloven er det skilt mellom automatisk fredet kulturminner (fornminne) og kulturminne fra nyere tid. Begrepet automatisk fredet kulturminne og fornminne brukes ofte synonymt. Kulturminnelova inneholder en til dels omfattende og detaljert opplisting av kulturminner som er å oppfatte som automatisk freda i henhold til lova, jfr. 4. Dette er kulturminner som er beskytta på grunn av sin høye alder. I utgangspunktet dreier det seg om alle kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder, dvs. kulturminner som er eldre enn reformasjonen, (fra før 1537). Loven inneholder også egne fredningsbestemmelser knyttet til samiske kulturminner og skipsfunn. Denne typen kulturminner faller utenfor dette utredningsarbeidet. 2.0 Undersøkelsesområdet/topografi Undersøkelsesområdet er ca 2 km langt og varierer fra ca m bredt og ligger ca. 3 km øst for Renåvangen i vest. Undersøkelsesområdet består stort sett av blokkmark og myrlendt område ispedd tørre furumoer. 3.0 Tidligere funn Nærmeste funn ligger ved Holla sæter, nesten 5 km fra planområdet. Funnene innebærer slagghauger og kullgroper. 4.0 Metode Registreringen ble utført ved overflateregistrering. Overflateregistrering benyttes for å påvise kulturminner som er synlige på overflaten. Metoden foregår ved søk gjennom terrenget for å visuelt påvise strukturer som f.eks. gravminner, rydningsrøyser, kullgroper, fangstgroper, mm. I tvilstilfeller benyttes jordbor for å påvise eventuelle kull eller steinstrukturer i grunnen. Påviste automatisk freda kulturminner blir kartfestet ved bruk av GPS og beskrevet på registreringsskjema. I følge Kulturminneloven 4 er kulturminner eldre enn år 1537 automatisk freda. Nyere tids kulturminner er ikke omfattet av den automatiske fredningen, med unntak av samiske kulturminner eldre enn 100 år som også er freda. I hovedsak omfatter derfor registreringen ikke nyere tids kulturminner, men i en del tilfeller er det likevel vanlig å gi nyere tids kulturminner en enkel stedfesting samt en kortfattet dokumentering uten at disse blir freda.

4 Lokaliseringsfaktorer Vurderingen av et område for funn av kulturminner, bygger på den tilgjengelige informasjonen om landskapet, naturforholdene og kulturhistorien på stedet. Denne informasjonen settes i sammenheng med kunnskap om hvor det kan forventes å finne et gitt kulturminne eller en kulturminnekategori. Gjennom analyser av arkeologiske funn, er det etablert en kunnskap om hvilke faktorer ved landskap, natur og kulturspor som mest sannsynlig må være til stede for at bestemte kulturminner skal kunne finnes innenfor et område, også kalt lokaliseringsfaktorer. Ser vi på det regulerte området, vil spesielt tørre furumoer, samt høytliggende og selvdrenerende flater fremstå som et særpreget område. Her kan vi statistisk sett forvente å finne utmarksrelaterte kulturminner så som fangstgroper/anlegg, kullgroper, kullmiler, tjæremiler eller jernutvinningsanlegg. Ser vi på jernrike myrområder, kan det være at stedsnavn og navn på elver i området kan gi oss en pekepinn på om det i tidligere tider har blitt drevet jernutvinning i området. 5.0 Undersøkelsen Undersøkelsen ble påbegynt den Dette var det første snøfallet som la seg. Undersøkelsen ble påbegynt, men avbrutt etter et par timer på grunn av for dårlig sikt. Snødybden i seg selv var ikke spesielt stor. Undersøkelsen fortsatte en uke senere, den Mildværet hadde da pågått en uke, og det var opphold. Snøen som fremdeles lå, var ikke til hinder for at undersøkelsen kunne gjennomføres. Kartmaterialet vi hadde tilgjengelig var noe ukorrekt med tanke på myr/bløtområder og fast grunn. Dette bidro til å innskrenke undersøkelsesområdet noe. De bløteste partiene ble unngått. Sjansen for å gjøre funn i særdeles våte områder er små. Kanten av myrområdet ble undersøkt nøye. Her kan man på tørre furumoer vente å finne jernfremstillingsanlegg og kullgroper, om myra er jernholdig. De tørre flatene litt lengre i øst ble nøye undersøkt, her er mulighetene størst for å finne utmarksrelaterte kulturminner. Ingen funn ble derimot gjort innenfor undersøkelsesområdet. Et funn ble derimot gjort utenfor undersøkelsesområdet. En hule lå på nordøstsiden av Svultningsåsen (se bilde 2). Man må kunne anta at en slik hule kan ha vært brukt som ly og generelt oppholdssted over kortere tid. Hulen ble derfor innmålt inntil en nærmere undersøkelse kan gjennomføres (id.nr:121069). Vernestatus er midlertidig uavklart. I sør, ved vei gjennom undersøkelsesområdet ligger en laftet koie med jordgulv. Denne er ikke automatisk fredet. Det er få gjenværende koier av denne typen, og det bes om at det tas hensyn til dette under den videre planprosessen.

5 Bilde 2: Hulen (id.nr:121069) sett fra nordøst. Foto:MTS. 5.1 Funn/automatisk fredete kulturminner Det ble ikke registrert automatisk freda kulturminner innenfor undersøkelsesområdet. Et kulturminne ble målt inn like utenfor undersøkelsesområdet (id.nr:121069). Dette er ikke pr. i dag automatisk fredet. 6.0 Konklusjon Ingen automatisk fredete kulturminner kommer i konflikt med tiltak i planområdet. Hedmark Fylkeskommune Hamar, May-Tove Smiseth 7.0 Vedlegg Vedlegg 1: Oversiktskart Vedlegg 2: Kart med avmerking av hule Gjenpartsliste Planconsult AS, Dalbergstien 22 D, 0170 Oslo. Statsskog SF v/christian Sletengen, avd. Elverum, Søren R. Thornesveg 10, 7800 Namsos. Svultningåsen Sameie v/erik Røise, Sorgenfrigaten 16 A, 0365 Oslo. Odd Karlsen, Elvebakken 4, 1408 Kråkstad Rendalen kommune, Bergset, 2485 Rendalen Regionkonservator Hedmark fylkeskommune, top.ark.

6 Kulturhistorisk Museum, Fornminneseksjonen, top.ark.

7 Svultningsåsen ± Undersøkelsesområde Renåvangen!( Hule Symbolforklaring bygg_flate vann_flate vann_linje vegsituasjon_flate hoyde5m_linje!( hule Undersøkelsesområde Meters

12/4425. Lier kommune.

12/4425. Lier kommune. 12/4425. Lier kommune. Planområdet er uthevet i rødt omriss. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Ekeberg i Lier Saksnummer 12/4425 Kommune Lier Gårdsnavn Ekeberg Gårds- og 154/25

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland

Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland Figur 1: Bilde fra typisk situasjon for en metallsøker. Medlem av Rygene Detektorklubb måler inn funn med håndholdt GPS i nypløyd mark. Foto: Rygene Detektorklubb

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kulturminner og kulturmiljø

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg)

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Denne malen er ment å være et verktøy i utarbeidelsen av forvaltningsplaner for grøntanlegg (utomhusanlegg). Malen vil kunne benyttes i arbeidet

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER 4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER TORIL RINGHOLM Innovasjonsbegrepet kjenner vi først og fremst som en beskrivelse av industriell utvikling og nyskaping. Etter hvert ble det også tatt i bruk

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer