GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F"

Transkript

1 Rapport fra arkeologisk registrering Oslo kommune Byantikvaren ARKEOLOGISK RAPPORT REGISTRERING GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F Saksnummer: 13/523 Oppdragsgiver: Rapport ved: Tidspunkt: Byantikvaren Petter Bogen arkitektkontor AS Geir Strandberg Sørgård

2 Forsidebilde: Gjenlagt prøvestikk.

3 OPPSUMMERENDE FAKTAARK ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Oslo kommune Gårdsnr.: 220 Bruksnr.: 71 m.fl. Tiltakshaver: Petter Bogen arkitektkontor AS Adresse: Lovisenberggata 15 D, E og F Navn på sak: Lovisenberggata 15 D, E og F Saksnr.: 13/523 Prosjektleder: Leif Håvard Lundø Vikshåland Feltleder: Geir Strandberg Sørgård Rapport sluttført: Planen er ikke i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Faglige konklusjoner: Automatisk fredete kulturminner Ingen synlige, potensial under bunn av tiltak Ikke vurdert konflikt utenfor tiltaksområdet Kulturminner som omfattes av KML 14 Ingen synlige, potensial under bunn tiltak Ikke vurdert konflikt utenfor tiltaksområde Merknader: (bevart matjordlag/ undergrunn, lengde på undersøkt område) Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner under registreringen.

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNNEN FOR REGISTRERINGEN BEMANNING, BEFARING OG TIDSROM GENERELT OM OMRÅDET ARKEOLOGISK METODE BESKRIVELSE AV REGISTRERINGEN OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER VEDLEGG... 4

5 1. BAKGRUNNEN FOR REGISTRERINGEN I forbindelse med planinitiativ for Lovisenberggata 15 D, E og F, gnr 220, bnr 71 m.fl., ble det stilt krav om arkeologisk registrering av planområdet. Bakgrunnen for kravet er at det tidligere er registrert flere fornminner i nærområdet. Siden det ble ansett som sannsynlig at det kunne finnes uregistrerte automatisk fredete kulturminner i området ble det fremmet krav om arkeologisk registrering, jf Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr undersøkelsesplikten. Tiltakshaver er Petter Bogen arkitektkontor AS for Diakonissehuset Lovisenberg. Kostnadene ved registreringen dekkes av tiltakshaver, jf Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr BEMANNING, BEFARING OG TIDSROM Ressurser Navn Dato Prosjektleder Leif Håvard Lundø Vikshåland Feltarkeolog Geir Strandberg Sørgård Tiltakshaver Petter Bogen arkitektkontor AS Registreringsperiode Kostnadsdekning av tiltakshaver jf KML 10 Ja X Nei 3. GENERELT OM OMRÅDET Planområdet omfatter Diakonissehuset Lovisenbergs eiendommer på Lovisenberg. I all hovedsak er planområdet bebygd med bygninger, parkeringsplasser, vei- og stinettverk med innslag av opparbeidete parkområder sentralt. Spor etter terrengmodifiseringer er synlig flere steder. Området heller noe fra sørvest mot nordøst. 1

6 Figur 1: Opparbeidet park mellom bygningsmassen. 4. ARKEOLOGISK METODE Dette prosjektet ble gjennomført ved bruk av overflateregistrering. Overflateregistrering er en metode som kan brukes for å påvise automatisk fredete kulturminner som er synlige i overflaten. Registreringen foregår ved at arkeologen systematisk visuelt søker gjennom reguleringsområdet, gjerne flere ganger, for å finne strukturer som gravhauger, røyser, fangstgroper, kullmiler etc. For å nærmere avklare strukturer og tykkelse på jordlag kan man bruke et jordbor. Under dette prosjektet ble det brukt et jordbor med diameter på 2 cm. I tillegg ble det under prosjektet åpnet to prøvestikk, for å avklare dybden på fyllmasser og kvalitetsikre jordborresultatene. 5. BESKRIVELSE AV REGISTRERINGEN Ettersom et av formålene med planreguleringen er at de områdene med høyest funnpotensial reguleres til hensynssone - bevaring av kulturmiljø (H570) med begrensninger på inngrep i bakken, ble det bestemt at registreringen skulle foregå mest mulig skånsomt. Det vil si at det skulle foregå et visuelt søk etter kulturminner på overflaten, tas prøver med jordbor og graves et fåtall prøvestikk for å avgjøre tykkelsen på det omrotede/påførte laget. Den arkeologiske registreringen ble utført og det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. Den visuelle befaringen og jordborprøvene viste at planområdet har gjennomgått en rekke terrengmodifikasjoner hvor det har blitt tilført en del masse. Opprinnelig ser området ut til å ha hatt en del leirskiferberg i dagen men dette har blitt dekt over og jevnet ut med store mengder homogen brun, noe leireholdig, matjord. Mengden 2

7 tilført masse over berg varierte fra cm. Naturlig opprinnelig undergrunn ble bare påtruffet i fire jordborprøver spredt over den sentrale delen av planområdet. Denne bestod av lys, noe brunlig, leire og lå mellom 50 og 70 cm under markoverflaten. Det ble gravd to prøvestikk i området for å kvalitetsikre jordborprøvene og se nærmere på det påfylte laget. Disse ble begge gravd i parkdraget sør for Lovisenberg diakonale sykehus (se vedlegg 2). Prøvestikk 1 var 40x40 cm i plan og 22 cm dypt. Prøvestikket ble gravd helt ned til fast berg, selv om de nederste 10 cm virket som naturlig forvitret leirskiferberg. Den homogene, sannsynligvis påførte, matjorden lå direkte ned på forvitringsmassene. I matjorden ble det kun gjort funn av en større teglsteinsbit. Prøvestikk 2 var 45x45 cm i plan og 31 cm dypt. Dette viste store likheter i massene med prøvestikk 1, selv om forvitringslaget var nærmere 5 cm tykt. I matjordlaget over ble det gjort funn av tegl, glass og fajanse. Figur 2: Prøvestikk 1, matjord direkte ned på forvitringsmasser og fast berg i bunnen. 6. OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER I forbindelse med endret reguleringsplan for Lovisenberggata 15 D, E og F ble det utført en arkeologisk registrering av planområdet, jf Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr.50 9 undersøkelsesplikten. Den arkeologiske registreringen fant sted Planområdet ble registrert ved hjelp av metoden overflatesøk og det ble i tillegg tatt to prøvestikk. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. 3

8 7. VEDLEGG 1) Oversiktskart 2) Kart over planområdet med prøvestikk og jordbordybder 4

9 1

10 1

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

12/4425. Lier kommune.

12/4425. Lier kommune. 12/4425. Lier kommune. Planområdet er uthevet i rødt omriss. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Ekeberg i Lier Saksnummer 12/4425 Kommune Lier Gårdsnavn Ekeberg Gårds- og 154/25

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT Rendalen kommune, Hedmark fylke Gnr./Bnr. 10/6 m.fl F.komm. saks nr: 08/27711 ØK-kartblad: CT 087-5-4

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kirke, gnr. 162 Rapport ved Torbjørn Preus Schou RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Silje Hauge 1 R A P P O R

Detaljer

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862).

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). David N. Simpson De kulturhistoriske samlinger Bergen Museum Universitetet i Bergen September

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

ARKEOLOGISK OVERVÅKNING AV ARBEIDENE MED NY E18 SENKETUNNEL PÅ SØRENGA

ARKEOLOGISK OVERVÅKNING AV ARBEIDENE MED NY E18 SENKETUNNEL PÅ SØRENGA Rapport Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo 57/2008 Revisjon nr.01. ARKEOLOGISK OVERVÅKNING AV ARBEIDENE MED NY E18 SENKETUNNEL PÅ SØRENGA DEL 1, TEKST Lise-Marie Bye Johansen NIKU prosjektnummer/

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO KULTURHISTORISK MUSEUM Arkeologisk seksjon. Prosjektplan

UNIVERSITETET I OSLO KULTURHISTORISK MUSEUM Arkeologisk seksjon. Prosjektplan UNIVERSITETET I OSLO KULTURHISTORISK MUSEUM Arkeologisk seksjon Prosjektplan Undersøkelse av automatisk fredet kulturminne (ID 176646, gravminne) Søknad om utbedring av eldre dreneringsgrøft Angard, 36/1,

Detaljer

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 2014-05-21 Dokument nr.: 03 Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 00 Rev. 00 Dato: 21/5-14

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Rapport 13/2008 Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Einar Eythórsson Elin Rose Myrvoll Forsidebilde: Napparvárri/Nabbaren på Stierdna/Stjernøya Foto Elin Rose Myrvoll 2008 II

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 33-3 Statsbygg, november 2004, revidert januar

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer