SSA-R Rammeavtalen. Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester. Statens standardavtale SSA-R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SSA-R 2015. Rammeavtalen. Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester. Statens standardavtale SSA-R"

Transkript

1 SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015

2 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Avtale om [navn på anskaffelsen] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter kalt Leverandøren) og [Skriv her] (heretter kalt Kunden) Sted og dato: [Skriv sted og dato her] Ikrafttredelsestidspunkt: [Skriv her] [Kundens navn her] [Leverandørens navn her] Kundens underskrift Leverandørens underskrift Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part. Henvendelser Med mindre annet fremgår av bilag 4, skal alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: Hos Kunden Navn: Stilling: Telefon: E-post: Hos Leverandøren Navn: Stilling: Telefon: E-post: SSA-R juli 2015 Side 2 av 8

3 Statens standardavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Rammeavtalen Direktoratet for forvaltning og IKT, juli 2015 Innhold 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER FORMÅL OG OMFANG BILAG TIL AVTALEN VARIGHET OG OPPSIGELSE OPSJON PÅ FORLENGELSE PARTENES REPRESENTANTER TILDELING AV KONTRAKT INNENFOR RAMMEAVTALEN TILDELING AV KONTRAKTER (PROSEDYRE FOR AVROP) AVTALEVILKÅR FOR DE ENKELTE TILDELTE KONTRAKTER LEVERANDØRENS PLIKTER PLIKT TIL Å SVARE PÅ HENVENDELSER TILBUDSPLIKT KUNDENS PLIKTER KUNDENS ANSVAR OG MEDVIRKNING PLIKTER SOM GJELDER KUNDE OG LEVERANDØR SAMARBEID TAUSHETSPLIKT VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER PRISER PRISENDRING MISLIGHOLD MISLIGHOLD AV RAMMEAVTALEN MISLIGHOLD AV TILDELTE KONTRAKTER TVISTER RETTSVALG FORHANDLINGER MEKLING DOMSTOLS- ELLER VOLDGIFTSBEHANDLING... 7 SSA-R juli 2015 Side 3 av 8

4 Statens standardavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Rammeavtalen Direktoratet for forvaltning og IKT, juli ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 FORMÅL OG OMFANG Denne avtalen er en rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren om leveranse av varer og/eller tjenester som er beskrevet i bilag 1 og i tildelingskontraktene (bilag 3). Rammeavtalen gir Kunden, og de oppdragsgivere som er listet i bilag 1, rett til å kjøpe varer eller tjenester som er dekket av denne rammeavtalen innenfor rammeavtalens omfang og varighet. Kunden og øvrige oppdragsgivere er ikke forpliktet til å kjøpe noen bestemt mengde varer eller tjenester i rammeavtaleperioden. 1.2 BILAG TIL AVTALEN Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei) Ja Nei Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder, og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen Bilag 2: Prosedyrer for tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen Bilag 3: Avtalevilkår for kontrakter som kan tildeles innenfor rammeavtalen med utfylte bilag Bilag 4: Administrative bestemmelser Bilag 5: Pris og prisbestemmelser Andre bilag: x x x x x 1.3 VARIGHET OG OPPSIGELSE OPSJON PÅ FORLENGELSE Med mindre annet fremgår av bilag 4, gjelder rammeavtalen fra det tidspunkt som er angitt på avtalens forside (ikrafttredelsestidspunkt) og i 2 (to) år. Kunden har rett til å forlenge rammeavtalen med ytterligere ett år av gangen inntil 2 ganger. Varsel om forlengelse skal gis skriftlig senest 3 (tre) måneder før rammeavtalen utløper. Kunden kan si opp rammeavtalen med 3 (tre) måneders skriftlig varsel, dersom det foreligger saklig grunn. Oppsigelsen påvirker ikke allerede tildelte kontrakter (avrop). Andre frister kan avtales i bilag 4. SSA-R juli 2015 Side 4 av 8

5 Statens standardavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Rammeavtalen Direktoratet for forvaltning og IKT, juli PARTENES REPRESENTANTER Hver av partene skal ved inngåelsen av rammeavtalen oppnevne en representant som er bemyndiget til å opptre på vegne av partene i saker som angår rammeavtalen. Bemyndiget representant for partene, og prosedyrer og varslingsfrister for eventuell utskiftning av disse, spesifiseres nærmere i bilag TILDELING AV KONTRAKT INNENFOR RAMMEAVTALEN 2.1 TILDELING AV KONTRAKTER (PROSEDYRE FOR AVROP) Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen foretas i henhold til prosedyrene fastsatt i bilag AVTALEVILKÅR FOR DE ENKELTE TILDELTE KONTRAKTER Den enkelte tildelte kontrakt skal baseres på avtalevilkårene som er spesifisert i bilag 3. Hvis det er gjennomført minikonkurranse, suppleres vilkårene med resultatene fra minikonkurransen. 3. LEVERANDØRENS PLIKTER 3.1 PLIKT TIL Å SVARE PÅ HENVENDELSER Leverandøren plikter å besvare Kundens henvendelser så raskt som mulig. Konkrete frister kan være avtalt i bilag TILBUDSPLIKT Hvis rammeavtalen er tildelt bare én leverandør, eller tildeling skjer etter fastsatt rangering ved parallelle rammeavtaler, plikter Leverandøren å levere i henhold til Kundens tildelinger innenfor rammeavtalen. Hvis Kunden har inngått parallelle rammeavtaler med flere leverandører, og det skal gjennomføres minikonkurranse mellom leverandørene i forbindelse med den enkelte tildeling, plikter Leverandøren å gi tilbud i minikonkurransen i den utstrekning det fremgår av bilag KUNDENS PLIKTER 4.1 KUNDENS ANSVAR OG MEDVIRKNING Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter etter denne avtalen og tilhørende tildelingskontrakter. SSA-R juli 2015 Side 5 av 8

6 Statens standardavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Rammeavtalen Direktoratet for forvaltning og IKT, juli PLIKTER SOM GJELDER KUNDE OG LEVERANDØR 5.1 SAMARBEID Partene skal lojalt samarbeide og medvirke til rammeavtalens gjennomføring. Henvendelser fra den annen part skal besvares uten ugrunnet opphold. Partene skal uten ugrunnet opphold varsle hverandre om forhold de forstår eller bør forstå kan få betydning for rammeavtalens gjennomføring. Eventuelle øvrige bestemmelser om partenes samarbeid spesifiseres i bilag TAUSHETSPLIKT Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med rammeavtalen og gjennomføringen av rammeavtalen med avrop, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Taushetsplikten gjelder også etter at rammeavtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører 5 (fem) år etter at rammeavtalen er avsluttet, med mindre annet følger av lov eller forskrift. Taushetsplikt er ellers regulert i den enkelte tildelingsavtale og i relevant lov eller forskrift. 6. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 6.1 PRISER Alle priser og nærmere betalingsbetingelser fremgår av bilag 5 eller av den enkelte tildelingskontrakt med bilag. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i prisbilaget til den enkelte kontrakt, er alle priser oppgitt eksklusiv merverdiavgift, men inkludert toll og eventuelle andre avgifter. Alle priser er i norske kroner. 6.2 PRISENDRING Prisene kan endres hvert årsskifte tilsvarende økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen) med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble inngått. Annen indeks kan avtales i bilag 5. Prisene kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for Leverandørens priser eller kostnader. For øvrig er prisene faste i avtaleperioden og kan kun endres i den utstrekning det fremgår av bilag 5. SSA-R juli 2015 Side 6 av 8

7 Statens standardavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Rammeavtalen Direktoratet for forvaltning og IKT, juli MISLIGHOLD 7.1 MISLIGHOLD AV RAMMEAVTALEN Eventuelt mislighold av rammeavtalen håndteres i henhold til alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjeparter. 7.2 MISLIGHOLD AV TILDELTE KONTRAKTER Mislighold og sanksjoner knyttet til den enkelte tildeling er regulert i den enkelte tildelingskontrakt. 8. TVISTER 8.1 RETTSVALG Partenes rettigheter og plikter etter denne rammeavtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 8.2 FORHANDLINGER Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av rammeavtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. 8.3 MEKLING Dersom en tvist i tilknytning til denne rammeavtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling. Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten. Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene. 8.4 DOMSTOLS- ELLER VOLDGIFTSBEHANDLING Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. SSA-R juli 2015 Side 7 av 8

8 Statens standardavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Rammeavtalen Direktoratet for forvaltning og IKT, juli 2015 Kundens hjemting er verneting. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift. ***** SSA-R juli 2015 Side 8 av 8

9 BILAG 1: OVERORDNET BESKRIVELSE AV DE YTELSER RAMMEAVTALEN GJELDER OG OVERSIKT OVER DE OPPDRAGSGIVERE SOM KAN TILDELE KONTRAKTER UNDER RAMMEAVTALEN AVTALEN PUNKT 1.1 FORMÅL OG OMFANG 1. OM NORSK HELSENETT SF OG HELSENETTET Norsk Helsenett SF er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vårt oppdrag er å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten. Norsk Helsenett sine kunder omfatter alle helseforetakene og de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Helsenettet er en kommunikasjonsarena som består av alle tilknyttede virksomheter, de tjenestene de benytter, samt de kommunikasjonselementene og -systemene som binder dem sammen. For å bli tilknyttet Helsenettet må kunden akseptere en kundeavtale som regulerer overordnede rettigheter og plikter mellom partene. Norsk Helsenett benytter samband som bærer av tjenestene vi leverer i helsenettet. Norsk Helsenett har per tiden ca samband totalt i sambandsporteføljen. Det finnes også løsninger som ikke kreves samband fra Norsk Helsenett, men hvor kunden benytter internett som bærer av helsenettet. Bestilling av nye samband foretas av Norsk Helsenett direkte mot aktuelle sambandsleverandører. Det er etablert rutiner og det stilles krav til dialog/kommunikasjon, både ovenfor Norsk Helsenett selv og sambandsleverandørene. Disse blir beskrevet i et eget avsnitt, jfr. pkt NORSK HELSENETT SIN MÅLSETTING Norsk Helsenett skal inngå rammeavtale med en leverandør som skal bistå Norsk Helsenett ved oppretting av nye kunder, samt teknikerbistand for eksisterende kunder. Leverandøren vil her opptre på vegne av Norsk Helsenett på operativt nivå med kartlegging og installasjon av kunder. I de tilfeller hvor kunden benytter internett som bærer av helsenettet, kreves det likevel kartlegging og installasjon på lik linje som om sambandet er levert av Norsk Helsenett. I Norsk Helsenett har under utvikling en ny løsning hvor det skal benyttes felles router med sambands leverandørene og dette vil kunne medføre at konfigurering av router utgår på de lokasjoner det omfatter og medfører prisendring, jfr. bilag 5 samlet pris og prisbestemmelser. 3. OPPDRAGSGIVER Det er Norsk Helsenett som er kontraktspart i denne avtalen, og som vil gjøre avrop på avtalen.

10 4. INFRASTRUKTUR Kommunikasjonsmessig er helsenettets infrastruktur i dag i hovedsak todelt. Til større aktører, som sykehus, tjenesteleverandører, leveres høyhastighetskommunikasjon med multi-vpn funksjonalitet. I all hovedsak er denne delen av nettet per i dag basert på Telenors Nordic Connect tjeneste. Basert på ulike kommunikasjonsbehov tilbys ulike VPN med ulik funksjonalitet til ulike grupper av kunder. Norsk Helsenett startet i 2015 byggingen av et landsdekkende høytilgjengelig nettverk for helse- og omsorgssektoren - Neste Generasjon Kjernenett - basert på bl.a. optiske kanaler levert av Broadnet. Norsk Helsenett har påstartet en migrering fra dagens Telenors Nordic Connect mot Neste Generasjon Kjernenett. Til mindre kunder leveres kommunikasjonssamband i hovedsak basert på SHDSL og fiber fra to operatører. Disse har i dag felles utvekslingspunkt i Tromsø, men det etableres per tiden nye utvekslingspunkter i Tromsø, Trondheim og Oslo. På toppen av denne transportkapasiteten fra ulike leverandører kjøres i dag DMVPN (Dynamic Multipoint VPN). Det kan informeres om at det pågår en løpende oppgradering av kapasitet mot sluttkunder i form av at det benyttes fiber som kan bære høyere båndbredder. Videre har Norsk Helsenett besluttet at det kan benyttes internett som bærer for de kunder som ønsker dette. 5. OMFANG Norsk Helsenett har ca samband over hele Norge. Denne avtalen vil i hovedsak bli benyttet for mindre kunder, hvorav sambandsporteføljen utgjør 2600 samband. Det er forventninger om at virksomhetens aktivitet er økende, men dette vil kunne variere bl.a. av fremtidig organisering, teknologi og endrede rammevilkår. Oppdragsgiver kan ikke garantere for noe bestemt volum tilknyttet denne rammeavtalen. I 2015 ble det forbrukt over 2000 timer på oppkoblinger av mindre kunder og antall timer vil være økende. For aktører med høyere krav til integrasjon i helsenettet enn det som forespørres her kan det være aktuelt å benytte andre rammeavtaler. Norsk Helsenett forbeholder seg videre retten til å konkurranse utsette særskilte tjenester/oppdrag dersom det innenfor avtaleperioden skulle oppstå store behov for denne type tjenester. 6. KUNDER AV NORSK HELSENETT Man er/blir kunde når Norsk Helsenett godkjenner et kundeforhold. Nedenfor følger en oversikt over hvilke typer kunder som er tilknyttet helsenettet Alders- og sykehjem Fylkeskommuner Manuell terapeut Rehabiliteringssenter Allmennlege Fysioterapeut Optiker Rus, kommune Ambulansestasjon Helseforetak (HF) Partner, medisinske tjenester Rus, privat Apotek Kommunehelsetjeneste Partner, registre og informasjonsinnhold Rus, sykehus Bandagist Kiropraktor Partner, tekniske tjenester Spesialisthelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste Knutepunktsleverandør Pleie- og omsorg, kommune Sykehus, offentlig BUP Kommune Psykiater Sykehus, privat DPS Legevakttjeneste Psykolog Tannlege Fengselshelsetjeneste Leverandører Regionalt Helseforetak (RHF)

11 7. GEOGRAFISK SPREDNING Kundene som bestiller tilknytning til helsenettet er lokalisert over hele Norge. Fordelingen tilsvarer omtrent befolkningstettheten i landet. Denne avtalen vil i hovedsak bli benyttet for mindre kunder, hvorav fordeling på tilknytninger til helsenettet fylkesvis omtrentlig slik: Akershus 9 % Finnmark 2 % Sogn og Fjordane 3 % Nordland 6 % Oslo 12 % Svalbard 0 % Møre og Romsdal 5 % Vestfold 5 % Aust-Agder 3 % Hedmark 4 % Troms 5 % Oppland 4 % Rogaland 7 % Sør-Trøndelag 6 % Nord-Trøndelag 3 % Østfold 5 % Buskerud 5 % Hordaland 9 % Vest-Agder 3 % Telemark 4 %

12 8. RUTINE VED BESTILLING AV SAMBAND Ved tilknytning som kunde og medlem av helsenettet må det bestilles et samband fra en av våre sambandsleverandører. Dette gjøres av Norsk Helsenett sitt kundesenter. Ved bestilling skal Leverandør få en kopi av bestilling fra Norsk Helsenett slik at han er informert om pågående ordre og han skal videre ta direkte kontakt med aktuell kunde for å avtale tidspunkt for en kartlegging. Sambandsleverandør skal sende Leverandør kopi på bekreftelser som blir sendt til kunde med dato for levering av sambandet. Da er Leverandør informert om når samband blir levert og kan avtale installasjonsdato med kunden. Leverandør skal få kopi av alle mottaksmeldinger/ordrebekreftelser/endringsmeldinger/ferdigmeldinger fra sambandsleverandør, i de tilfeller hvor leverandøren får en rolle i prosessen videre. Norsk Sambands- Leverandør Helsenett leverandør Kunde bestiller samband hos Norsk Helsenett Norsk Helsenett bestiller samband av sambandsleverandør. Kopi av bestilling sendes Leverandør Sambandsleverandør mottar bestilling fra Norsk Helsenett Leverandør mottar informasjon om bestilt samband fra Norsk Helsenett, inkludert informasjon om Kunde Sambandsleverandør oversender avtalt dato for montrering av linje for kunden til Norsk Helsenett, med kopi til leverandør Leverandør avtaler og gjennomfører kartlegging med Kunde. Dette skal gjøres innen 5 virkedager fra mottatt informasjon. Dato formidles Norsk Helsenett per e-post Sambandsleverandør leverer/monterer sambandet og sender en ferdigmelding til Norsk Helsenett, med kopi til leverandør Leverandør avtaler installasjon med kunde. Dato for installasjon formidles til Norsk Helsenett per e-post Leverandør gjennomfører installasjon. Installasjonsskjema sendes Norsk Helsenett på e-post Dersom det ved installasjon av helsenettet eller ved utførelse av arbeid på lokasjonen, oppdages at samband ikke er levert som avtalt skal den enkelte tekniker kunne feil melde som leveransesvikt direkte til Norsk Helsenett på telefon

13 9. LEVERANDØRENS OPPGAVER A. KARTLEGGING AV KUNDEN Leverandøren er ansvarlig for å avtale tidspunkt for kartlegging med kunde. Avtale tidspunkt for kartlegging gjør leverandør så snart han mottar melding fra Norsk Helsenett at ordre på oppkobling av samband er oversendt sambandsleverandør, senest innen 5 virkedager. Kartleggingsdato skal informeres av Leverandør til Norsk Helsenett. Avtalt dato sendes til sammen med navn på kunde. let med kartleggingen er å avdekke om lokalt kontor er klart for tilkobling til helsenett. Hvis det oppdages feil eller mangler som må utbedres så skal denne rapporten inneholde tilstrekkelig informasjon til at det kan iverksettes nødvendige bestillinger eller tiltak. Valgt leverandør skal sammen med Norsk Helsenett lage en fullstendig instruks- og rutinebeskrivelse for kartlegging hos kunde etter signert kontrakt. Kartleggingen skal utføres ved fysisk oppmøte hos kunden og leverandør skal sammen med kundens tekniske kontaktperson gjøre dem oppmerksom på eventuelle endringer som må til for å kunne tilknyttes helsenettet. Norsk Helsenett vedlegger "Instruks og skjema for kartlegging av lokal enhet" som et eksempel for å gi leverandør en bedre forståelse for hva oppgaven ved kartlegging består av. B. KONFIGURERING AV ROUTER Før installasjon skal leverandør konfigurere Norsk helsenett sin router som skal installeres hos kunden. For tilgang til Legekontorweb vil leverandør få tilgang til LK-web for å laste ned konfigurasjon for router som skal benyttes på lokasjon. Norsk Helsenett vil bistå med instruktører for nødvendig opplæring innenfor en ramme på 2 dager. Leverandør må selv stå for evt. reise, kost og losji. Norsk Helsenett har under utvikling en ny løsning hvor det skal benyttes felles router med sambands leverandørene og dette vil kunne medføre at konfigurering av router utgår på de lokasjoner det omfatter og medfører prisendring jfr. bilag 5 samlet pris og prisbestemmelser C. INSTALLASJON HOS KUNDEN Tidspunkt for installasjon skal Leverandøren avtale direkte med kontaktperson hos kunden under kartleggingen. Tidspunktet skal kommuniseres til Norsk Helsenett så snart avtalen er gjort. Tidspunkt sendes til sammen med navn på kunde. Under installasjon skal Leverandøren utføre følgende oppgaver: Kontroll av at sambandet er tilgjengelig. Omlegging av IP-adresser på alt IP-basert utstyr i Lokasjonens LAN Tilpasse DNS-oppsett hos kunden Teste oppkoblingen mot helsenettet via Kundens Kundesenter (pr tlf 02017) Installasjon av internett og e-post. Eventuelt hjemmekontorbruker Avklare ansvarsforhold og rutiner overfor kunden Signere og returnere installasjonsgodkjenning sammen med kunden Valgt leverandør skal sammen med Norsk Helsenett lage en fullstendig instruks- og rutinebeskrivelse for installasjon hos kunden etter signert kontrakt.

14 D. TEKNIKERBISTAND Leverandør skal kunne opptre på vegne av Norsk Helsenett ved behov for utførelse av arbeid ute hos eksisterende kunder av Norsk Helsenett, hvor arbeide er relatert til helsenettet. Dette kan eksempelvis være ved flytting av utstyr hos kunden. E. LAGERHOLD Norsk Helsenett har et behov for oppretting av et lager for eget bruk og for kundespesifikt utstyr. Dette vil eks. være routere som sendes til sluttbrukere av Norsk Helsenett samt servere og annet utstyr som kjøpes inn. Dette innebærer at leverandør er mottaksadresse for utstyr som bestilles. Ved anskaffelser som foretas gjennom ulike avtaler i Norsk Helsenett sin avtaleportefølje vil det foretas bestillinger av utstyr fra ulike leverandører. Norsk helsenett vil gjennom denne avtalen forspørre tilbud på lagerhold for utstyr som kjøpes for bruk i regi av Norsk Helsenett. Lagerholdet vil omfatte routere, servere og annet relevant utstyr som benyttes og leverandør får ansvaret for å foreta utsending og logistikk på vegne av Norsk Helsenett. Leverandør må sammen med Norsk Helsenett opprette et eget område hvor status på lager beholdning til enhver tid vises. Lagerhold av utstyr vil også omfatte ajourhold av serienummer på utstyr. I det ligger det et ansvar for at utstyr registreres når det sendes ut fra lager for montering og det meldes Norsk Helsenett med aktuelt serienummer og sluttkundenavn. Sentralt lager for Norsk Helsenett skal ha fysisk plassering i Trondheim. Responstid for utsending skal være maksimum 24 timer etter mottatt autorisert melding om utsending på hverdager.

15 10. KRAV TIL LEVERANDØR Kravene oppstilt nedenfor er minimumskrav. Leveransekapasitet Krav Kategori Svar Kommentar Med 3 måneders varsel fra Norsk Helsenett må leverandør være i stand til å utføre kartlegginger og installasjoner på et større antall lokasjoner, opptil 50 lokasjoner per måned. Norm for informasjonssikkerhet Krav Kategori Svar Kommentar Leverandøren må forplikte seg til å kjenne til og opptre i henhold til krav i norm for informasjonssikkerhet i helse-, sosial- og omsorgssektoren heretter omtalt som normen ( Alle oppgaver Leverandøren utfører som oppdrag for Norsk Helsenett skal følge relevante krav i normen og skal verifiseres ved egenkontroll. Leverandør skal signere taushetserklæring med Norsk Helsenett Kommunikasjon mellom leverandør og Norsk Helsenett Krav Kategori Svar Kommentar Leverandøren har ansvar for å gi Norsk Helsenett tilbakemeldinger: Avtalt tidspunkt for Kartlegging Utfylt kartleggingsskjema Avtalt tidspunkt for Installasjon Utfylt installasjonsgodkjenningskjema Eventuelt endringsmelding All kommunikasjon skal foregå pr e-post til Alle E-poster skal ha ensartede emnefelt, som defineres i samarbeid med Norsk Helsenett. Dersom Leverandør blir forhindret å møte til avtale skal kontaktperson hos kunde kontaktes umiddelbart og e-post skal sendes til Norsk Helsenett.

16 Kartlegging av kunde Krav Kategori Svar Kommentar Leverandør gjennomfører kartlegging av kunder etter informasjon gitt under pkt. 9 A kartlegging av kunden Kartlegging etter kl 16. Leverandør bes å beskrive muligheter for arbeid hos lokasjonen utenfor normalarbeidstid. Priser må spesifiseres. Hasteleveranse innen 10 virkedager skal tilbys og prises spesifisert Installasjon hos kunde Krav Kategori Svar Kommentar Leverandør gjennomfører installasjon hos kunder etter informasjon gitt under pkt. 9 C installasjon hos kunden Installasjoner etter kl 16. Leverandør bes å beskrive muligheter for arbeid hos lokasjonen utenfor normalarbeidstid. Priser må spesifiseres. Hasteleveranse innen 10 virkedager skal tilbys og prises spesifisert Teknikerbistand Krav Kategori Svar Kommentar Leverandør kan opptre på vegne av Norsk Helsenett ved behov for utførelse av arbeid ute hos eksisterende kunder av Norsk Helsenett, hvor arbeide er relatert til helsenettet. Viser til pkt. 9 D. Lagerhold Krav Kategori Svar Kommentar Leverandør tilbyr opprettelse og drift av lager på vegne av Norsk Helsenett. Viser til pkt. 9 E.

17 BILAG 2: PROSEDYRER FOR TILDELING AV KONTRAKTER INNENFOR RAMMEAVTALEN 1. Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen foretas i henhold til prosedyrene fastsatt i dette bilag. 2. Det skal inngås rammeavtale med én leverandør og tildeling av kontrakter under rammeavtale tildeles på bakgrunn av kontraktsvilkårene i rammeavtalen, supplert med generelle avtalevilkår fastsatt i bilag Norsk Helsenett vil i løpet av avtaleperioden tildele valgt leverandør konkrete leveranser, bestående av Kartlegging av nye kunder Konfigurering av nødvendig utstyr Installasjon Teknikerbistand I tillegg vil det tildeles en kontrakt for opprettelse av et lager for eget bruk og for kundespesifikt utstyr, som beskrevet i bilag Etter signert rammeavtale vil det umiddelbart bli utarbeidet fullstendige instruks- og rutinebeskrivelser innenfor alle områdene. Dette gjøres i samarbeid mellom Norsk Helsenett og leverandør på rammeavtalen. 5. Kunden forbeholder seg i spesielle tilfeller retten til å foreta enkeltanskaffelser av ytelser som er omfattet av avtalen utenfor avtalen dersom dette av tekniske og/eller økonomiske årsaker vurderes nødvendig.

18 BILAG 3: AVTALEVILKÅR FOR OPPDRAG SOM KAN TILDELES INNENFOR RAMMEAVTALEN MED UTFYLTE BILAG For hvert oppdrag som tildeles, vil følgende avtalevilkår gjøres gjeldende, som supplement til bestemmelsene gitt i SSA-R generell avtaletekst 2015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Kunden har fremstilt sine behov og krav i Bilag 1 - Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen. Omfanget og gjennomføringen av hvert oppdrag skal leverandør og Norsk Helsenett sammen planlegge gjennom å lage fullstendige instruks- og rutinebeskrivelser for kartlegging, konfigurasjon og installasjon hos kunde, samt teknikerbistand og lagerhold etter signert kontrakt. FREMDRIFT Det settes som krav at Leverandør skal avtale kartlegging med Kunde, innen 5 virkedager fra mottatt informasjon om bestilling av samband AVBESTILLING Oppdraget kan avbestilles av Norsk Helsenett med 5 dagers skriftlig varsel. Ved avbestilling før oppdraget er fullført skal Norsk Helsenett betale: a) Det beløp Konsulenten har til gode for allerede utført arbeid. b) Konsulentens dokumenterte merkostnader knyttet til omdisponering av personell. c) Andre direkte kostnader som Konsulenten påføres som følge av avbestillingen. d) Et gebyr på 4 (fire) prosent av avtalt vederlag for hele oppdraget. BRUK AV UNDERLEVERANDØRER Dersom leverandør engasjerer underleverandør til å utføre arbeidsoppgaver som følger av denne avtalen, er leverandøren fullt ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene på samme måte som om leverandøren selv stod for utførelsen. Bruk og utskifting av eventuell underleverandør skal godkjennes skriftlig av Norsk Helsenett. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Godkjente underleverandør skal angis i bilag 4. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, gjelder følgende: Konsulenten skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge for at egne og eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle Konsulentens forpliktelser under denne avtalen, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av forskriften som allmenngjør tariffavtalen. På områder som ikke er dekket av allmenngjort tariffavtale, skal Konsulenten sørge for at de samme ansatte ikke har dårligere lønnsog arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder for arbeid utført i Norge. Alle avtaler Konsulenten inngår, og som innebærer utførelse av arbeid som direkte medvirker til å oppfylle Konsulentens forpliktelser under denne avtalen, skal inneholde tilsvarende betingelser.

19 Dersom Konsulenten ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Kunden rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen, tilsvarende ca. 2 (to) ganger innsparingen for Konsulenten, inntil det er dokumentert at forholdet er bragt i orden. Oppfyllelse av Konsulentens forpliktelser som nevnt ovenfor skal dokumenteres ved enten en egenerklæring eller tredjepartserklæring om at det er samsvar mellom aktuell tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Konsulentens og eventuelle underleverandørers forpliktelser. Konsulenten skal på forespørsel fra Kunden legge frem dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Kunden og Konsulenten kan hver for seg kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som Kunden har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Konsulenten kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av Konsulentens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Konsulentens ytelser, fremgår av bilag 5. Utlegg, inklusive reise- og diettkostnader, samt reisetid dekkes ikke. Alle priser oppgitt eksklusive merverdiavgift. Alle priser er i norske kroner. Hvis Norsk Helsenett ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Leverandøren sende Norsk Helsenett skriftlig varsel om at avtalen vil bli hevet, hvis oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt. FAKTURERING Vederlag og utlegg skal faktureres til de tider som fremgår av bilag 5. Vederlag basert på løpende timer faktureres etterskuddsvis pr. måned hvis ikke annet er avtalt i bilag 5. I så fall skal fakturert beløp gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom. Betaling skal skje etter faktura per 30 (tretti) kalenderdager. Konsulentens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at Kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til det avtalte vederlag. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg skal angis særskilt. Faktura sendes i EHF-format til Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne. LEVERANDØRENS MISLIGHOLD Det foreligger mislighold fra Leverandørens side hvis tjenesten ikke er i samsvar med de funksjoner, krav og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom Leverandøren ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen. Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Norsk Helsenett forhold eller force majeure. Kompensasjon ved forsinkelse Blir ikke avtalt tidspunkt overholdt, og det ikke skyldes force majeure eller Kundens forhold, foreligger en forsinkelse fra Leverandørens side som gir grunnlag for kompensasjon. I de tilfeller leverandør ikke avtaler kartlegging innen 5 virkedager eller ikke møter til avtalt tidspunkt, uten at det er gitt varsel på forhånd både til Norsk Helsenett og sluttkunden, vil det påløpe en kompensasjonsbot på kr. 2000,-. Heving Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan Norsk Helsenett etter å ha gitt Leverandøren skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve hele eller deler av avtalen med øyeblikkelig virkning. Erstatning Norsk Helsenett kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder merkostnader Norsk Helsenett får ved dekningskjøp, tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med Leverandørens mislighold, med mindre Leverandøren godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes Leverandøren. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen ekskl. merverdiavgift. Økonomiske kompensasjoner kommer til fradrag i eventuell erstatning for samme forsinkelse eller hendelse.

20 BILAG 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene. AVTALEN PUNKT 1.4 PARTENES REPRESENTANTER Bemyndiget representant for partene: For Norsk Helsenett: Navn Terje Olafsen Tittel Senior kunderådgiver Adresse Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim Telefon / E-post For Konsulenten: Navn Tittel Adresse Telefon E-post Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette _3_uker i forkant.

21 NØKKELPERSONELL Konsulentens nøkkelpersonell: Navn Stilling Kompetanseområde BRUK AV UNDERLEVERANDØR Konsulentens godkjente underleverandører: Navn Org.nr Leveranseområde LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Aktuell tariffavtale samt samsvarserklæring: (Her identifiseres allmenngjort tariffavtale eller aktuell landsomfattende tariffavtale, samt inntas egenerklæring evt. tredjepartserklæring om samsvar mellom aktuell tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Leverandørens og eventuelle underleverandørers forpliktelser) BRUK AV TREDJEPART Kundens valgte tredjeparter: Navn Org.nr Arbeidsområde

22 BILAG 5 SAMLET PRIS OG PRISBESTEMMELSER AVTALEN PUNKT 6 VEDERLAG Alle priser skal oppgis i norske kroner, og prisene oppgis eksklusiv merverdiavgift. Det skal inngis en fast pris per oppdrag som omfatter samtlige kostnader (blant annet timer, reisetid, reise- og diettkostnader) 1. Priser knyttet til kartlegging hos kunde, konfigurering av router, installasjon og tilknyttet prosjektledelse oppgis som fastpris i følgende tabell: Estimert antall oppdrag per måned Koordinering / prosjektledelse (grunnpris) Konfigurering og test av NHN-router Kartlegging hos kunde Installasjon av helsenettet hos kunde Total pris Prosentvis prisøkning av total pris ved hasteleveranse Prosentvis prisøkning av total pris ved kartlegging og installasjon etter kl Normalleveranser Liten (antall IP-adresser: < 5) 6 Middels (antall IP-adresser: 5-10) 5 Stor (antall IP-adresser: 10-20) 2 Ekstra stor (antall IP-adresser: > 20) 2 2. Priser for teknikerbistand oppgis som timepriser i følgende tabell: Personell kategori Timepriser eks. mva Tekniker 0-3 års relevant erfaring Tekniker 4-7 års relevant erfaring Tekniker fra 8 års relevant erfaring

23 3. Priser tilknyttet lagerhold oppgis som en fastpris per år Kategori Pris per år, eks. mva Lagerhold, inkluder utsendelse av utstyr, oversikt over enhver tids beholdning og ajourhold av serienummer på utstyr. FAKTURERING Spesifisert faktura skal oversendes i EHF, merkes med henvisning til kontrakten og stiles til: Norsk Helsenett SF Attn: <settes inn ved kontraktsinngåelse> Postboks Trondheim

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Avtale om Ventilasjon og anlegg med varme/kjølemedie.

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Basert på statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel SSA-B enkel juli 2015 Statens standardavtale

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Bistand e-læring Avtalenummer: Avtalens tidsrom: ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom:

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom:

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom: Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester Avtalenummer: Avtalens tidsrom: RAMMEAVTALE OM KJØP AV IT- KONSULENTTJENESTER Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden)

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren)

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren) KONTRAKT NR.: Side 1 av 8 VEDLEGG 5 RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr. 974 760 746 (Kunden) og org.nr. (Leverandøren) Sted og dato: [Kundens navn her] [Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Avtale om konsulentbistand Avtale om Konsulentbistand til CTO DVU: IT-sikkerhetsrådgiver er inngått mellom:

Detaljer

Rammeavtale grafiske tjenester

Rammeavtale grafiske tjenester Sak nr 201100295 Rammeavtale grafiske tjenester RAMMEAVTALE Rammeavtale grafiske tjenester Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Garanti-instituttet for eksportkreditt (heretter kalt

Detaljer

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: X Annet: Saksnummer: 2016/109135 Tittel: Redaksjonelle tjenester Leverandør: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel Avtale om: Kunde: Leverandør: Periode: Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer:

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: SSA - B juli 2015 SSA-B juli 2015 Side 2 av 14 Avtale

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM. Kontrakt nr

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM. Kontrakt nr KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM Kontrakt nr. 2431007 Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV IKT-RELATERT UTSTYR FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING

AVTALE OM LEIE AV IKT-RELATERT UTSTYR FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING AVTALE OM LEIE AV IKT-RELATERT UTSTYR FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING Leieavtale av maskinvare Avtale om leie av IKT-relatert utstyr for Statens landbruksforvaltning mellom: (heretter kalt Utleieren)

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og

Detaljer

Statens standardavtale SSA-R

Statens standardavtale SSA-R Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R Side 1 av 16 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester

Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester Konsept for rammeavtaler del 2 Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester Avtalens navn: IT rammeavtale Samlet vederlag: Avtalens tidsrom: Del 1, Bakgrunnsnotat, finner du her: http://www.difi.no/hovedenkel.aspx?m=53794

Detaljer

RAMMEAVTALE for kjøp av IKT Konsulenttjenester

RAMMEAVTALE for kjøp av IKT Konsulenttjenester Kundens saksnr: 2014/276 Kundens avtalenr: 90xxxx RAMMEAVTALE for kjøp av IKT Konsulenttjenester (Kunden ) Orgnummer: 987 601 787 (Leverandøren) Orgnummer: xxx xxx xxx Ikrafttredelsestidspunkt:

Detaljer

Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946

Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946 Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946 Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) og Nittedal kommune (heretter kalt

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

versjon 2015 Innhold:

versjon 2015 Innhold: Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen... 2 Bilag 2: Prosedyrer

Detaljer

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato:

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: xx.02.2015 15.09.2015 Opsjoner: Ja Avtalen er inngått mellom (heretter kalt

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015 Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen...

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Kvalifikasjonsgrunnlagets vedlegg 5 RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren)

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Kjøpsavtale for Varekjøp

Kjøpsavtale for Varekjøp Kjøpsavtale for Varekjøp Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Kjøp av lett lastebil inkl. serviceavtale Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal kommune (heretter

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KONSULENTKJØP PROSJEKTLEDELSE

RAMMEAVTALE FOR KONSULENTKJØP PROSJEKTLEDELSE RAMMEAVTALE FOR KONSULENTKJØP PROSJEKTLEDELSE Rammeavtale for konsulentkjøp IT Kontrakt om partsforpliktelser mellom: NDLA (heretter omtalt som Kunden) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt som Leverandør)

Detaljer

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel Avtale om: bistand til prosjektet "Kost-/nytteanalyser

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bilag 1 Åpen anbudskonkurranse for å anskaffe rammeavtale for arrangementsbistand Senter for IKT i utdanningen ønsker å inngå en avtale for anskaffelse av tjenester knyttet til kjøp av bistand til gjennomføring

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem.

Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem. 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom NDLA (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel Avtale om: Rammeavtale for grafisk design

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av Rådgivningstjenester Vann og avløp

Rammeavtale for kjøp av Rådgivningstjenester Vann og avløp Rammeavtale for kjøp av Rådgivningstjenester Vann og avløp med rammeavtalenummer: [saksnr] er [dato] inngått mellom: Navn: Hias IKS Postadresse: Sandvikavegen 136, N-2312 OTTESTAD Besøksadresse: Sandvikavegen

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Norges forskningsråd (heretter kalt Forskningsrådet) og. firmaet.., organisasjonsnr... (heretter kalt leverandøren)

Rammeavtale. mellom. Norges forskningsråd (heretter kalt Forskningsrådet) og. firmaet.., organisasjonsnr... (heretter kalt leverandøren) Rammeavtale mellom Norges forskningsråd (heretter kalt Forskningsrådet) og firmaet.., organisasjonsnr... (heretter kalt leverandøren) om kjøp av Konsulenttjenester-.. Saksnr.. Henvendelser Alle henvendelser

Detaljer

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold Innhold 1. Kontraktsvilkår for... 2 1.1 Leverandørens ytelse... 2 1.2 Underleverandører... 2 1.3 Lønns- og arbeidsvilkår... 2 1.4 Kundens ansvar og medvirkning... 3 2 Vederlag og betalingsbetingelser...

Detaljer

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K lille SSA-K_lille 19-03-2009 Avtale om kjøp,

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Veiledende bilag til SSA R Rammeavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA R Rammeavtalen versjon 2015 Veiledende bilag til SSA R Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen...

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 19-03-2009 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om er inngått mellom:

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 01-12-2013 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 01-12-2013 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Statens standardavtale om konsulentoppdrag. Avtalen brukes til utrednings- og utviklingsoppgaver der Konsulenten skal levere et selvstendig produkt

Statens standardavtale om konsulentoppdrag. Avtalen brukes til utrednings- og utviklingsoppgaver der Konsulenten skal levere et selvstendig produkt Statens standardavtale om konsulentoppdrag Oppdragsavtalen Avtalen brukes til utrednings- og utviklingsoppgaver der Konsulenten skal levere et selvstendig produkt Avtalens navn: Mulighetsstudie støttetjenester

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I dette

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Leieavtale konvolutteringsmaskin inkludert service og vedlikehold

Leieavtale konvolutteringsmaskin inkludert service og vedlikehold Leieavtale konvolutteringsmaskin inkludert service og vedlikehold Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Leie av konvolutteringsmaskin inkludert service og vedlikehold til 1 år

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O 13-04846-4 136-2013 - Kontraktsdokument ssa-o_01-07-2012-v2_1.doc 1348949_3_0

Detaljer