SAMHANDLINGSKONFERANSEN Dag 1: Folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMHANDLINGSKONFERANSEN 2013. Dag 1: Folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid"

Transkript

1 SAMHANDLINGSKONFERANSEN 2013 QUALITY AIRPORT HOTELL GARDERMOEN, 5 6 MARS 2013 Formålet med konferansen Konferansen arrangeres av forbundsstyret for fylkes- og faggruppeledere i tråd med NSFs vedtekter (~ 7 fl. Formålet med konferansen er å styrke samhandlingen i organisasjonen og utvikle felles forståelse av politiske målsettinger og utfordringer for NSF. Dag 1: Folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid NSF har som en del av sitt formål å påvirke utviklingen i helsetjenesten slik at den til enhver tid er innrettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer. Med samhandlingsreformen er forebyggingsarbeidet løftet høyt opp på den helsepolitiske dagsorden. Den demografiske utviklingen med en sterk økning i andelen eldre, og en kraftig økning i livsstilssykdommer vil bidra til Økt etterspørsel efter helse- og omsorgstjenester og økte kostnader. For å møte og dempe denne utviklingen har samhandlingsreformen som mål å øke den forebyggende og helsefremmende innsatsen, for å redusere og utsette sykdom og behandlingsbehov. Sykepleiere har en sentral funksjon og yter vesentlige bidrag for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale ulikheter i helse. På landsmøtet i 2011 ble derfor helsefremmende og forebyggende sykepleie satt tydelig på dagsorden. I inneværende landsmøteperiode skal NSF jobbe for at helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom hele livsløpet har prioritet, jf landsmøtesak nr 4. Som en del av dette skal NSF utarbeide en helhetlig strategi for folkehelsearbeidet. NSF5 folkehelsestrategi vil tydeliggjøre NSF som en pådriver for økt prioritering av folkehelsearbeidet. Arbeidet vil starte opp i Som et ledd i dette ønsker vi å bruke Samhandlingskonferansen til å starte en diskusjon rundt strategien og få innspill til innholdet. Som grunnlag for dette har vi invitert innledere som fra ulike ståsted kan gi oss perspektiver, inspirasjon og ideer til dette arbeidet. Som forberedelse til konferansen anbefales følgende publikasioner: Folkehelsearbeidet veien til god helse for alle (IS-I 846): god-helse-for-alle/side r/defa ult. aspx Regionalt og lokalt folkehelsearbeid. Ressurser, organisering og koordinering. En baselineundersøkelse (NIBR-rapport 2012:13): lier.aspx?pid=584

2 PROGRAM TIRSDAG 5. MARS MØteleder: Solveig Kopperstad Bratseth TIDSPUNKT TEMA ANSVARLIG / FOREDRAGSHOLDER REGISTRERING OG LETT SERVERING INNLEDNING Eli Gunhild By FOLKEHELSE Nina Tangnæs Grønvold FOLKEHELSEMELDINGEN 2013 Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet DIALOG OG SPØRSMÅL Møteleder FOLKEHELSE OG INDIVID I ET Jorun Lervik, SYKEPLEIEPERSPEKTIV LUNSJ FOLKEHELSE I ET folkehelserådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag MINORITETSPERSPEKTIV GOD HELSE SAMAN OM SUNNE, Svein Neerland, TRYGGE OG LEVANDE seksjonsleder Folkehelse og LOKALSAMFUNN fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune DIALOG OG SPØRSMÅL Møteleder PAUSE M/ F UKT OG KAKE PILOT HELSESTASJON OG Astrid Grydeland Ersvik, leder SKOLEHELSETJENESTE Landsgruppen av helsesøstre TIDLIG INTERVENSJON RUS Åse Christiansen, ARENAMODELLEN I STAVANGER Ruskonsulent/ Klinisk spes. i psykiatrisk sykepleie, Sykehuset Stavanger HF DIALOG INNSPILL TIL NSFS MIDDAG FOLKEHELSESTRATEGI OG TJENESTEUTVIKLING KNYTTET TIL HELSEFREMMENDE ARBEID NSF

3 Dag 2: Samhandlingsreformen ett år etter Samhandlingsreformen ble iverksatt for ett år siden. NSF har hele tiden vært positiv til intensjonene i reformen, som blant annet innebærer Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid og oppbygging av tjenester lokalt. NSF var imidlertid skeptisk til valg av virkemidler og tempo i gjennomføringen. Mulige konsekvenser som det ble advart mot var: At det må brukes mer tid og ressurser på administrasjon, dvs økt byråkrati At kvalitet og pasientsikkerhet ville bli utfordret på grunn av mangelfull kompetanse og kapasitet i kommunene At de økonomiske virkemidlene ville gi vridningseffekter som går ut over tilbudet til pasientene NSF har i tillegg vært opptatt av behovet for en egen opptrappingsplan for å få til en ønsket satsing på helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Inntrykket så langt er at presset på helse- og omsorgstjenestene, og særlig sykepleierressursene, i kommunene har økt betydelig som følge av reformen. Pasientene skrives raskere ut fra sykehusene og er sykere ved utskrivning enn tidligere. Samtidig viser Kommunebarometeret fra september 2012 at en tredjedel av kommunene selv mener at de ikke har tilstrekkelig fagkompetanse til å gjennomføre reformen. 50% av disse oppgir at de først og fremst mangler sykepleiere. Hva er status og erfaringer med samhandlingsreformen så langt? Hvor langt har vi kommet i å realisere intensjonene i reformen og hvor bør veien gå videre? Vi setter også søkelyset på forsvarlighetskravet i lys av et profesjonsnøytralt lovverk og kompetansemangel i kommunene. Samhandlingsreformen åpner nye muligheter og roller for sykepleiere. Tilbyr sykepleierutdanningene studentene den kompetansen de trenger for å arbeide i fremtidens helse- og omsorgstjeneste, eller er det behov for endringer? Gjennom innlegg knyttet til disse temaene og dialog med plenum ønsker vi å bidra til å utvikle en felles forståelse for viktige politiske utfordringer og målsettinger for NSF fremover. Vi har bedt sentrale personer på myndighets- og tjenestenivå, fra pasient- og brukerrettighetsombudet og fra utdanningsinstitusjonene til å dele sine synspunkter og erfaringer. Dagen avsluttes med en paneldebatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet knyttet til Samhandlingsreformen. Høyre har i sitt utkast til partiprogram for neste stortingsperiode blant annet foreslått å fjerne ordningen med kommunal medfinansiering. Hva er alternativet?

4 PROGRAM I ONSDAG 6.MAR5 I MØteleder: Karen Kautzmann BjØro TIDSPUNKT TEMA ANSVARLIG / FOREDRAGSHOLDER INNLEDNING Eli Gunhild By SAMHANDLINGSREFORMEN ETT ÅR E1TER ERFARINGER så LANGT OG Toril Lahnstein, divisjonsdirektør VEIEN VIDERE, MED SÆRLIG VEKT ~Å Helsedirektoratet KOMMUNENE SAMHANDLINGSREFORMEN SETT FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN Grethe Fossum, Samhandlingsdirektør, ERFARINGER SÅ LANGT OG VEIEN Sykehuset Innlandet VIDERE FRA STYKKEVIS TIL HELT? Anne-Lise Kristensen, Helse-, SAMHANDLINGSREFORMEN SETt FRA sosial- og eldreombud i Oslo BRUKERNES STÅSTED PANELDEBATF - SPØRSMÅL OG Solveig Kopperstad Bratseth DIALOG Pause m/runds kker e.i ENDREDE KOMPETANSEBEHOV FOR Anne Marie Gran Bruun, SYKEPLEIERE SOM FØLGE AV Instituttleder, Høyskolen i SAMHANDLINGSREFORMEN Vestfold KONSEKVENSER FOR UTDANNINGENE FAGLIG FORSVARLIGHET I Jan Fredrik Andresen, direktør KOMMUNENE I LYS AV Helsetilsynet KOMPETANSEMANGEL OG PROFESJ0NSNØVTRALT LOVVERK PANELDEBATt - SPØRSMÅL OG Karl Elisabeth Bugge, Fagsjef DIALOG NSF OPPSUMMERING AV KONFERANSEN Eli Gunhild By, Solveig Kopperstad Bratseth og Karen BjØro Pause m/frukt POLITISK DEBATT MELLOM HØYRE Deltakere: Thomas Breen, AP OG ARBEIDERPARTIET OM Bent HØie, Høyre SAMHANDLINGSREFORMEN OG VEIEN VIDERE FOR NORSK Debattleder: Eva Bratholm HELSETJENESTE 3.30 Lunsj

5 Praktisk informasjon Hvor er det og hvordan kommer jeg dit? Konferansen finner sted på QualityAirport Hotell Gardermoen. Fra Oslo sentrum kan du ta flytoget/nsb til Cardermoen. Det går shuttlebuss fra terminalbygget til hotellet: Dette må man betale for. Er man flere sammen kan det derfor være like billig å ta en taxi. on no.flnn. &~n).onn e 00 Guallty Hotel Garderrnoen Atrport Quality Airport Hotel Gardermoen Qualitv Hotel Gardernn,oen Ledelnde knwe,,nnehslet. Sbunjebeos og gratis paeflrå~ ntrdpccliocetio)eln WOtaIlly 63926) 00 Ilnrnj ~ QuahyHotel på Gardernoen OtaloHolol på Gardeensoe Onst pen på Isenetet tårdoomåi g Oest slo på hotel Hode bestt3erns Bwsid olleede dog null., ed Benol ollered honell uin/ouolioy Flnnel-Gn.de,mnon hotell nnfonnlity-ttoi Checlt il, Feb) Checit att Feb) I CualIty Hotel Gardennoen V Aårporl 01 nniin Jessheim ned Jessheim. Norway..j l0&g - nnedncch&chniels en måte,?os.fr.e: fine frendw.ess ad Ihe stad. be ease at bonislig ~ _ Q4~ boo)ttg cnm, Claron Hotel Oslo Airport ssne,e Hos) Gnadon,e IS Gaudernnn,n. - I-fl i~ ttt&chtneeholels 00 Mg.meine Oesn Wenao,n Oslo Alipon hotel llalandia OtIn Airpoen HnloN el ein niodemes Hotel in der låahe (mehu Onanllty Ahrpotn

6

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

helsesøstre Tidsskrift for Effektive tiltak for å nå flere gutter landsgruppen av helsesøstre nsf

helsesøstre Tidsskrift for Effektive tiltak for å nå flere gutter landsgruppen av helsesøstre nsf I DETTE NUMMERET: Psykologisk førstehjelp til ungdom Elever lærer om sikkerhet Ungdomsrådet på Ahus Tidsskrift for helsesøstre nr. 1-2014 landsgruppen av helsesøstre nsf Effektive tiltak for å nå flere

Detaljer

PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER

PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER -hvordan oppnå mestring, livskvalitet, balanse og mening KONFERANSERAPPORT KONFERANSE PÅ SEM GJESTEGÅRD I ASKER 26. og 27. MAI 2014 UTARBEIDET AV NAKUHEL ASKER SEM, ASKER 2014

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer