VEILEDNING Etisk praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING Etisk praksis"

Transkript

1 VEILEDNING Etisk praksis

2

3 ET KREVENDE ETISK ENGASJEMENT 4 FELLES PRAKSIS PÅ ALLE NIVÅER 6 HVORDAN KOMMUNISERE OM ET ETISK PROBLEM? 14 SENTRALE HOLDEPUNKTER FOR ETIKK I DAGLIGLIVET 18

4 Et krevende etisk engasjement GDF SUEZ-konsernets etikkerklæring definerer den generelle rammen for de ansattes profesjonelle opptreden. Denne veiledningen, Etisk praksis, har til hensikt å angi de konkrete anvendelsesformene innen denne generelle rammen. Veiledningen kan naturligvis ikke dekke alle mulige tilfeller som kan forekomme. SPØRSMÅL/SVAR Hvem henvender denne veiledningen seg til? Den henvender seg til styremedlemmene i konsernets selskaper og til de ansatte (fast eller midlertidig ansatte) i konsernets enheter, samt til enhver person som et tredjepartsselskap har utplassert i en av konsernets enheter. Hver medarbeider skal, i sin daglige opptreden, i utøvelsen av sitt yrke og overfor forretningsforbindelsene, overfor samtlige kontaktpartnere han eller hun møter, sette konsernets verdier og etiske prinsipper ut i livet: handle i samsvar med lover og regelverk, forankre en integritetskultur, utvise lojalitet og ærlighet, respektere andre. Alle skal handle fornuftig og med kritisk sans. Det er derfor normalt at man tar opp arbeidsrelaterte etiske spørsmål og dilemmaer med sine kolleger og ledere. 4 GDF SUEZ Etisk praksis

5 Skjelne mellom etiske handlinger og unngå feil er målsettinger som gir bedriften fremragende ytelser. De innebærer både et sterkt personlig engasjement og teaminnsats. Grunnet sine spesielle ansvarsområder skal lederne kommunisere GDF SUEZ etiske prinsipper til sine medarbeidere. Lederne er også ansvarlige for at ordningen Etiske regler og compliance implementeres i de operasjonelle og funksjonelle organisasjonsmodusene i konsernets enheter. De skal derfor ikke bare informere medarbeiderne på en praktisk og konkret måte om reglene de skal følge, men også kontrollere at de har forstått dem. Lederne skal også gi medarbeiderne råd og oppmuntre dem til å ta opp etiske spørsmålsstillinger og spørsmål angående reglenes gjennomføring. Lederen skal ikke nøle med å informere sin egen ledelse eller enhetens deontolog om vanskelighetene som han eller hun kan møte i iverksettelsen av denne politikken. Lederen skal også kontrollere at medarbeiderne viser respekt for reglene de skal følge. Men det er fremfor alt gjennom sitt eget eksempel at lederen viser medarbeiderne hva etikk og compliance egentlig betyr. Alle, uansett funksjon, er ansvarlige for sin egen opptreden og tar ansvar for konsekvensene av sine valg. En medarbeider som begår en handling som står i strid med de etiske reglene, utsetter seg for disiplinære, administrative, sivile og strafferettslige sanksjoner, i henhold til reglene som gjelder i medarbeiderens enhet. Både den person som utfører en uetisk ordre og den som gir den, vil bli holdt ansvarlige når slike ordrer utføres. En person som utsettes for press for å handle i strid med GDF SUEZ prinsipper eller mot sin samvittighet, bes henvende seg til en person som kan hjelpe. RÅD ANVENDE NÆRHETSPRINSIPPET Konsernets etiske dokumenter definerer regler og generelle prinsipper. Enhetene blir bedt om å anvende disse prinsippene og tilpasse dem i henhold til nærhetsprinsippet, ut fra lokale regler og politikken som enhetens ledelse har definert. Konsernet godtar for eksempel gaver dersom disse holdes på et fornuftig nivå. Det må aldri være tvil om givernes og mottakernes ærlighet, uavhengighet og objektivitet. Det er naturligvis nødvendig at denne regelen tilpasses i land der loven forbyr slike gaver. Den kan også utfylles av andre regler som setter grenser for gavenes verdi i en enhet der ledelsen ønsker dette. Lokalt må lederne gi medarbeiderne klare instruksjoner om gavenes grenseverdier. GDF SUEZ Etisk praksis 5

6 Felles praksis på alle nivåer Etikkerklæringen inneholder generelle etiske prinsipper som alle må følge i sine profesjonelle praksiser og sin opptreden i forhold til alle kontaktpartnere i konsernet. Disse prinsippene er organisert i tre kretser. KONSERNKRETSEN GDF SUEZ etikk gjelder fremst i den kretsen som utgjøres av konsernets medarbeidere, enheter og aksjonærer. Medarbeidere GDF SUEZ ønsker å opprettholde krevende, men harmoniske forhold mellom medarbeiderne på alle nivåer. I denne sammenhengen er enhver ansvarlig for å få alle medarbeidere til å utføre sine oppgaver på gode fysiske og moralske betingelser. Menneskeverdet skal alltid respekteres ved utøvelsen av lederansvar og lederskap. Konsernet ønsker å fremme et innbyrdes forhold mellom de ansatte som er basert på høflighet, respekt, gjensidig anerkjennelse og diskresjon. GDF SUEZ fordømmer moralsk og seksuell trakassering. 6 GDF SUEZ Etisk praksis

7 Konsernet respekterer privatliv og mangfold, og vurderer medarbeiderne først og fremst ut fra kompetanse. GDF SUEZ krav om høy grad av profesjonalisme virker gunstig inn på enkeltpersonenes profesjonelle og personlige utvikling. Samarbeidsånden, som vi legger spesielt stor vekt på, er basert på en åpen konstruktiv dialog som forsterker samholdet i konsernet. Konsernet setter alt inn på å informere medarbeiderne om sine målsettinger og utfordringer slik at de involveres lettere i konsernets liv. GDF SUEZ bestreber seg også på at de ansatte i alle land der vi er etablert, har gode levekår i forhold til den lokale levestandarden. Konsernet satser også på å treffe alle adekvate tiltak for å beskytte medarbeidernes helse og sikkerhet på arbeidsplassen. GDF SUEZ Etisk praksis 7

8 COMPLY OR EXPLAIN Alle skal handle i overensstemmelse med lover og regelverk. Når det gjelder konsernets spesifikke regler, kan enhetene imidlertid tilpasse sin organisasjonsmodus. For eksempel, for å respektere loven og tilpasse visse sider ved den lokale kulturen som gir seg uttrykk i sedvaner som er forskjellige fra våre praksiser. I så fall må forskjellene godkjennes av enheten man hører inn under før det innføres en egen prosedyre. Reglene for unntak svarer til prinsippet vi kaller comply or explain (følg regelen eller forklar deg). Ved unntak må det gjøres rede for begrunnelsen, som også må aksepteres formelt av deontologen i enheten man hører inn under. Et slikt unntak kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende hvis det er lovstridig. Enhver unntaksordning som oppdages etter iverksettelse uten den overordnede enhetens samtykke, vil bli ansett som brudd på denne regelen. Redegjørelsen må være klar og tilbørlig begrunnet, foreligge i skriftlig form og oppfylle loven og konsernets etiske prinsipper. Konsernets enheter Konsernet GDF SUEZ sørger for at de mellommenneskelige relasjonene i konsernets enheter er preget av transparens og likevekt. Konsernet sørger spesielt for å gi nøyaktig og sannferdig informasjon. Når enhetene i GDF SUEZ gjør forretninger seg imellom, skal de være like påpasselige og lojale som overfor kunder, leverandører og andre eksterne partnere. Enhetene som arbeider i en lovregulert kontekst, skal respektere de obligatoriske prosedyrene, særlig når det gjelder kommersielt følsom informasjon. Ut fra prinsippet om logisk samsvar og lojalitet skal enhetene også innføre ordninger lokalt som gjør det mulig å konkretisere innholdet i den etiske erklæringen og oppfylle dens krav. Aksjonærer Vårt konserns utvikling avhenger bl.a. av evnen til å finne kapitalen det trenger til investeringer. Aksjonærene viser lederne i GDF SUEZ tillit når det gjelder å styre selskapet på en sunn måte og oppnå bedre resultater. I dette øyemed anvender vi avanserte standarder innen bedriftsstyring bl.a for å gi aksjonærene garanti for optimal vekst og avkastning. Utover den nødvendige anvendelsen av reglene som er definert av finansmarkedenes kontrollmyndigheter, kontrollerer konsernet at aksjonærene behandles likt og setter sin ære i å gi nøyaktig, åpen, oppriktig og kontrollerbar informasjon i rett tid. 8 GDF SUEZ Etisk praksis

9 MARKEDSKRETSEN GDF SUEZ etiske regler gjelder ikke bare internt i konsernet, men også i forholdet til det eksterne markedet som utgjøres av konsernets kunder, leverandører og konkurrenter. Kundene Våre kunders tilfredshet og konsernets fremtid avhenger av en rekke klart definerte faktorer: disponibilitet, fantasi, innovasjon, konstant forbedring av kvalitet og sporbarhet, bl.a. med hensyn til helse og sikkerhet, integrering av den sosiale dimensjonen i den delen av virksomheten som er offentlig tjeneste. Disse kravene forutsetter en åpen dialog basert på en presis, sannferdig informasjon, respekt for reglene knyttet til kommersielt sensitiv informasjon, åpenhet ved prosedyrene som iverksettes av konsernet og, naturligvis, respekt for inngåtte forpliktelser og konkurranseregler. Leverandører Kvaliteten på produktene og tjenestene som GDF SUEZ leverer til sine kunder, avhenger også av konsernets evne til å oppnå fremragende ytelser fra leverandører og partnere. Derfor må valget av våre leverandører være upartisk og basert på klart definerte krav. Konsernet velger altså disse leverandørene ut fra deres profesjonalitet og konkurransedyktighet i et perspektiv bygget på tillit. Ved alle forhandlinger skal konsernets kvalitetsprinsipper følges. I denne sammenhengen gjelder den kollektive dimensjonen i kjøpsbeslutningen samtlige berørte kontaktpartnere. Rettferdighet og upartiskhet skal være bestemmende for relasjonene med leverandørene for å beholde et likevektig og objektivt forhold til disse. Innkjøperne må utvise en uklanderlig etisk holdning og følge gjeldende lover og regelverk, bl.a. konkurranseregler. GDF SUEZ Etisk praksis 9

10 De etiske prinsippene kommer også til uttrykk når miljø- og samfunnsproblemene integreres i kriteriene for valg avleverandører. GDF SUEZ forplikter sine forretningspartnere og underleverandører til å etablere etiske, miljøorienterte og sosiale regler og respektere praksiser som er kompatible med konsernets verdier. Konkurrentene Vårt konsern respekterer markedsreglene: Det følger konkurransereglene og reglene for regulerte markeder ved å opptre lojalt, og forplikter seg bl.a. til å forby ærekrenkelse og baksnakking av konkurrentene. Konsernet verner også om konfidensielle opplysninger og fabrikasjonshemmeligheter som tilhører konsernet eller er betrodd det av leverandører eller partnere. Konsernet vil kun bruke legale og ærlige midler for å innhente opplysninger om konkurrentene. 10 GDF SUEZ Etisk praksis

11 SAMFUNNSKRETSEN GDF SUEZ avslører sine store energiutfordringer i det 21. århundre. Målsettinger som kan nås med respekt for de forpliktelser konsernet har definert med hensyn til bærekraftig utvikling. Samfunnet Konsernet utøver aktiviteter som plasserer det i sentrum i de lokalsamfunnene der det er etablert. Det legger særlig vekt på å støtte disse. GDF SUEZ fører også en aktiv solidaritetspolitikk overfor vanskeligstilte befolkningsgrupper, eventuelt i samarbeid med offentlige instanser. Konsernet utfører også mesén- og sponsorvirksomhet samt aktiviteter med lokal forankring, i samråd og partnerskap med lokale myndigheter, for å støtte disses initiativ. Disse aktivitetene må foregå på ærlig, åpent og lovlig vis. GDF SUEZ anser integritet for å være et av grunnprinsippene i konsernets etikk. Konsernet fordømmer korrupsjon i alle dens former og sørger for at medarbeiderne som arbeider for å etterfølge dette prinsippet, ikke lider noen overlast. Dessuten forplikter konsernet seg til å avholde seg fra enhver finansiering av politiske partier, unntatt i land der slik finansiering er tillatt og begrenset av lovens bestemmelser. Eventuell finansiell støtte som gis i denne rammen, skal oppfylle lovens regler og de definerte interne reglene på det strengeste. I samarbeid med de lokale aktørene søker GDF SUEZ også å forstå og respektere alle forskjellige kulturer. I denne sammenhengen har konsernet dialog og partnerskap med frivillige organisasjoner innen miljø og humanitært arbeid for å gjennomføre konkrete aksjoner i samsvar med konsernets kompetanse. Det oppmuntrer også medarbeiderne til å engasjere seg personlig i samfunns- og foreningsliv. GDF SUEZ Etisk praksis 11

12 GDF SUEZ oppfyller de høyeste etiske standarder GDF SUEZ handlingsprinsipper bygger på internasjonale referansetekster, bl.a.: Den universelle menneskerettserklæringen og tilleggskonvensjonene Konvensjonene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper De forente nasjoners konvensjon mot korrupsjon Vår planet GDF SUEZ legger spesielt stor vekt på miljø, miljøvern og bærekraftig utvikling. Konsernets politikk for bærekraftig utvikling understreker dette klart ved å angi at respekt for menneskeverdet og for miljøet er av grunnleggende betydning for GDF SUEZ identitet og verdier. Konsernet er klar over sitt ansvar i forhold til nåværende og fremtidige ansvarsområder, og definerer sin strategi og sine målsettinger i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling og gjør rede for sine resultater. Det respekterer lovens bestemmelser og de lokale regelverkene. Konsernet lytter også til forventninger og ønskemål fra kunder, lokalbefolkning, ansatte og lokalsamfunnet. Det er også oppmerksomt på utslippene og konsekvensene av dets aktiviteter, og ønsker å dele sine målsettinger for miljøet med sine partnere, leverandører og eventuelt eierne til anleggene det driver. 12 GDF SUEZ Etisk praksis

13 Konsernet bruker metodene og teknikkene som er best egnet til å fremme en bærekraftig utvikling. Det oppmuntrer til forskning og innovasjon for å utvikle knowhow omkring kvalitet og sikkerhet, gjenvinning og resirkulering av materialer, økonomi og naturressurser, samt reduksjon av plager og forstyrrelser. Å handle etisk og i samsvar med konsernets regelverk og forpliktelser, dvs. sette compliance-prinsippet ut i livet, er en permanent målsetting i GDF SUEZ. Alle konsernets medarbeidere skal utføre sine profesjonelle oppgaver etter å ha definert og evaluert dem sammen med ledelsen. GDF SUEZ Etisk praksis 13

14 Hvordan kommunisere om et etisk problem? En rekke dokumenter er stilt til konsernmedarbeidernes disposisjon som forklarer målsettingen og innholdet i den etiske politikken om samsvaret og de gir konkrete eksempler. SPØRSMÅL/SVAR Hva betyr compliance? Dette begrepet omhandler en rekke ordninger som skal settes i verk for å realisere samsvarsmålsettingen. Compliance er en serie dynamiske handlinger, men samsvar er en tilstand. Situasjonenes variable karakter og diversitet gjør det imidlertid umulig å foregripe alle tilfeller. For å finne et svar som samsvarer med våre etiske regler er det av og til nødvendig å drøfte situasjonen med andre. Alt etter spørsmålsstillingen kan du henvende deg til en kollega eller til ledelsen (begynn med din direkte overordnede), til en annen leder som har kompetanse knyttet til ditt spørsmål (personalforvaltning, sikkerhet, juridiske saker osv.), til en representant for de ansatte hvis loven tillater dette, og naturligvis til deontologen. I den utstrekning dette kan angå oppførselen til personer man kjenner, er det ofte en delikat affære å stille spørsmål om etikk. 14 GDF SUEZ Etisk praksis

15 OPPLÆRING I ETIKK Opplæring for ledere i funksjonelle og operasjonelle stillinger er tilgjengelig i form av vanlige opplæringsøkter eller online. Temaene som behandles, er bl.a.: Motivasjon for etikk i rammen av bedriftens virksomhet Forretningsetikk Konkurransereglene i EU Tiltak mot korrupsjon i den internasjonale utviklingen Etisk metode i rammen av offentlige kontrakter Ledelsens ansvar, etisk risiko, intern kontroll, audit Det trengs derfor mot til å ta opp disse emnene og legge frem det etiske dilemmaet. Men det er den eneste utveien for å stoppe uakseptabel praksis og utløse forbedrende mekanismer. Ingen som i god tro stiller spørsmål om etikk eller compliance, skal oppleve mottiltak eller sanksjoner på grunn av dette. For ytterligere opplysninger, ta kontakt med Avdelingen for etiske regler og compliance, deontologen i din enhet eller i din arbeidsgren. En medarbeider som er offer for slike tiltak, kan legge saken frem for deontologen i hans eller hennes enhet eller for konsernets deontolog, som så i samråd med ledelsen, skal finne frem til mulighetene for å beholde eller gjenopprette de berørte personenes legitime rettigheter. Deontologene skal under alle omstendigheter hemmeligholde all informasjon som meddeles dem. GDF SUEZ Etisk praksis 15

16 Etisk e-post, en egnet ordning GDF SUEZ har stilt til disposisjon for samtlige medarbeidere en e-postadresse der de kan spørre konsernets deontolog ved tvil om etisk riktig opptreden eller hvis de har konstatert brudd på reglene for etikk og compliance. Denne prosedyren erstatter ikke andre eksisterende kommunikasjonskanaler (ledelse, representanter for de ansatte, offentlige myndigheter osv.), men kommer i tillegg til disse. Den må anvendes i samsvar med lokale lovlige forpliktelser siden visse lokale regelverk definerer tilfeller av obligatoriske prosedyrer. Nyttig å vite Samtlige tilleggsdokumenter til erklæringen og denne veiledningen er tilgjengelige for alle konsernets medarbeidere på intranettet og det spesielle ekstranettet for etiske spørsmål. Misbruk av denne prosedyren kan føre til sanksjoner. Brukere som handler i god tro, kan derimot ikke utsettes for sanksjoner. Brukerens identitet og identiteten til eventuelle anklagede personer, behandles konfidensielt. Brudd på konfidensialitetsprinsippet kan føre til sanksjoner. Prosedyren tar først og fremst sikte på å identifisere brudd på reglene for regnskap, audit og bekjempelse av korrupsjon, samt andre alvorlige regelbrudd som kan sette bedriftens vitale interesser eller de ansattes fysiske eller moralske integritet på spill. Andre feil kan identifiseres i henhold til lokale regelverk. Henvendelser i alle slike saker kan rettes til enhetenes deontologer og/eller konsernets deontolog med forskjellige midler, bl.a. e-post som sendes: 16 GDF SUEZ Etisk praksis

17 RÅD Hvem kan du henvende deg til? Flere opplysninger om etikk og compliance i konsernet Konsernets fremste etiske retningslinjer handle i samsvar med lover og regelverk forankre en integritetskultur utvise lojalitet og ærlighet respektere andre passord: ethics Du nøler når det gjelder etisk opptreden eller har spørsmål til prosedyren som skal følges. Du ønsker å få et råd. Du anser at bedriftens regler er brutt eller i ferd med å overtres. Du anser at du er blitt eller vil bli involvert i en handling som er mot reglene i din bedrift. Ta i alle disse tilfellene kontakt med personer du har tillit til: dine kolleger, din sjef, Juridisk avdeling, en representant for de ansatte hvis loven tillater dette, deontologen i din enhet eller, om nødvendig, en representant for konsernet osv. GDF SUEZ Etisk praksis 17

18 Sentrale holdepunkter for etikk i dagliglivet Når vi står overfor et etisk dilemma, må vi aldri miste av syne indikatorene angitt i dette dokumentet eller nøle med å søke hjelp fra ledelsen. Bedrageri Bedrageri i bedriften er et alvorlig tema som ofte undervurderes. Men bedrageriene fører til finansielle kostnader som ofte kan være svært høye og vanskelige å få dekket, og representerer generelt en risiko for enkeltindivider ogbedrifter. For GDF SUEZ er bedrageri uansett form uakseptabelt. Enhver bedragersk handling kan føre til iverksettelse av sanksjonene som er anført i lokal og internasjonal lov og konsernets interne regler. Vi anser her som bedrageri enhver frivillig eller skjult handling eller unnlatelse foretatt i den hensikt å bedra eller omgå gjeldende lover eller bedriftsregler, for at bedrageren selv eller en tredjeperson skal oppnå en materiell eller moralsk uberettiget fordel. Bedrageriet kan anta en rekke former: tyveri av penger, eiendeler eller data, bevisst modifisering, skjuling eller ødeleggelse av dokumenter, skriftlig falskneri eller falske erklæringer, forfalskning av regnskap, kopiering, hvitvasking av penger, svindel, korrupsjon osv. 18 GDF SUEZ Etisk praksis

19 Korrupsjon Korrupsjon, som er uttrykk for et dyptgripende onde, er et hinder for bedriftens drift. Korrupsjon medfører kostnader som reduserer den økonomiske effektiviteten, er utslag av manglende solidaritet og kan svekke omdømmet og integriteten til de som må bære følgene uten selv å være skyldig i forholdet. Derfor forbyr GDF SUEZ korrupsjon i alle former, uansett tidspunkt, sted og omstendigheter. Korrupsjon er en ulovlig avtale mellom to eller flere personer. Dette er en av bedrageriets former. Man kan generelt skjelne mellom to typer korrupsjon: Den aktive korrupsjonen, som består i å gi andre en fordel for å omgå en beslutningsmekanisme (tillatelse, rett, leveranse, marked, kontrakt osv.). Den passive korrupsjonen, som består i å motta en fordel som vederlag for innflytelse utøvd med sikte på å omgå en beslutning. Passiv korrupsjon er ikke nødvendigvis resultatet av oppfordring, og kan tvert imot være knyttet til utpressing. BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON Konsernet har frivillig forpliktet seg til følgende: De forente nasjoners Global Compact, hvis 10. prinsipp er kampen mot korrupsjon Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), et sivilt forum for bekjempelse av korrupsjon Deltakelse i den franske seksjonen i den frivillige organisasjonen Transparency International Korrupsjon gir seg utslag i forskjellige handlinger: vederlag, ulovlig provisjon, underslag, uberettiget betaling for en offentlig tjeneste osv. I dette siste tilfellet antar korrupsjonen formen av utpressing. Utpressing består i å forlange en uberettiget belønning for å innvilge et salg (eller en kontrakt, en tillatelse) dette kan gå fra et krav om utbetaling av penger én gang eller daglig til fysiske trusler mot bestemte personer og deres familier. Korrupsjonshandlingene lettes av og til ved bruk av kommeriselle mellomledd, som gjør det mulig å skjule dem eller unndra dem fra etterforskning. For å unngå slike ordninger har konsernet etablert en intern rammeprosedyre som det er obligatorisk å gjennomføre ved bruk av kommersielle mellomledd. Gjensidighetsprinsippet Et eksempel på god praksis når det gjelder invitasjoner (i den grad den lokale loven tillater dette) går ut på at man aldri inviterer en kunde til et sted der sistnevnte ikke ville kunne gjengjelde invitasjonen. GDF SUEZ Etisk praksis 19

20 Forby enhver illojal praksis sau for eksempel samråd med konkunrrenter for å: Legge inn anbud med avtalt pris. Fastsette en kjøps- eller salgspris. Begrense produksjonen, investeringene, innovasjonen og bruk av disse. Fordele eller segmentere markedene, avsetningene eller forsyningskildene, etter territorium, kundetype eller andre kriterier. Eliminere en konkurrent, en kunde, en leverandør eller en nykommer på markedet. Still deg selv disse tre spørsmålene før du godtar eller gir en gave: Kan gaven endre min holdning til personen eller selskapet? Er min sjef enig i at jeg gir (mottar) denne gaven? Kan jeg snakke uten blygsel om gaven med mine medarbeidere og nærmeste? Konkurranse Konsernet legger svært stor vekt på at konkurransereglene respekteres og avviser alle konkurransehemmende praksiser. Det henstilles til konsernets medarbeidere om å opptre uklanderlig i forhold til konkurrenter, kunder, leverandører og prospekter. Følgende handlinger er forbudt: ulovlig konkurransebegrensende avtale, misbruk av dominerende posisjon, korrupsjonshandlinger, utveksling av gradert informasjon, diskriminerende, ublu priser eller rovpriser, osv. Alle medarbeidere i konsernet skal utelukkende bruke lovlige og etiske midler for å søke informasjon om konkurrentene. Inntrenging og skjuling av identitet er forbudt. De skal ikke ærekrenke eller baktale konkurrentene, og avstår fra å dra fordel av unøyaktige, forfalskede eller deformerte dokumenter. Og når en enhet i konsernet griper inn på et regulert marked, må den sørge for å informere medarbeiderne om bestemmelsene som angår dem og kontrollere at de følger dem. Gaver, invitasjoner og reiser Generelt ønsker konsernet å begrense mest mulig antallet gaver og invitasjoner og tilsvarende kostnader, enten de gis eller mottas av konsernets medarbeidere. Gavenes hyppighet ogbeløp skal bestemmes av ledelsen. For å vite hvordan denne politikken gjennomføres konkret i enheten medarbeideren tilhører, kan han eller hun rådføre seg med sin sjef. Gavene og invitasjonene er tegn på høflighet, og må svare til lokale sedvaner og preferanser. Du må aldri gi eller motta en gave eller invitasjon som av en eller annen grunn er forbundet med ubehag eller risikerer å gi din kontaktpartner eller dine omgivelser en følelse av ubehag. Alle forslag om reiser som mottas eller tilbys i en profesjonell ramme, krever ledelsens forutgående samtykke. Ikke glem å kontrollere reglene i din enhet. 20 GDF SUEZ Etisk praksis

21 Interessekonflikter Med interessekonflikt menes bl.a. en situasjon der bedømmelsen til en person i yrkessituasjonen kan influeres i uforholdsmessig stor grad av en sekundær interesse som er forskjellig fra bedriftens. Dette er for eksempel tilfelle når en medarbeider befinner seg i en situasjon der han risikerer å treffe en beslutning ut fra egeninteresse, familiemedlemmers eller venners interesser i stedet for bedriftens. I tvilstilfeller er det klokt at medarbeideren kontrollerer med ledelsen at han eller hun ikke står i en interessekonflikt. Dette rådet gjelder spesielt hvis du eller noen av dine nærmeste har interesser i en bedrift eller instans som er konsernets kunde, konkurrent eller leverandør. Det er også relevant hvis du utøver en profesjonell aktivitet utenfor konsernet. Har du ansvarsverv i foreninger eller lokale styringsinstanser som er kunder av konsernet, anbefales det at du avstår fra å stemme når det gjelder å tildele en kontrakt eller treffe en beslutning om et selskap i konsernet. Konsernets finansmedarbeidere skal oppgi sine potensielle eller reelle interessekonflikter til deres sjef eller deontologen i deres enhet, i henhold til Konsernets regler for finansmedarbeidere. Eksempel på evaluering av en potensiell risiko for interessekonflikt Hvis du svarer ja på et av de følgende fem spørsmålene, befinner du deg potensielt i en interessekonflikt: 1 Er jeg eller en av mine nærmeste leder, eier, disponent, ansatt eller rådgiver i ett eller flere selskaper av følgende type (bortsett fra selskapet jeg tilhører i GDF SUEZ-konsernet): Leverandør av tjenester eller varer til min enhet eller en enhet i konsernet? Konkurrent til mitt selskap eller et selskap i konsernet? 2 Har jeg eller en av mine nærmeste en direkte eller indirekte finansiell interesse i ett eller flere selskaper av følgende type (bortsett fra selskapet jeg tilhører i GDF SUEZ-konsernet): Leverandør av tjenester eller varer til min enhet eller en enhet i konsernet? Konkurrent til min enhet eller en enhet i konsernet? Et selskap med en aktivitet som tilsvarer den jeg personlig utøver i konsernet? 3 Har jeg eller en av mine nærmeste anledning til å delta i en beslutningsprosess eller gi en anbefaling angående forholdet mellom en enhet i GDF SUEZ og et selskap utenfor konsernet, som svarer til kriteriene angitt i spørsmålene 1 og 2? 4 Har jeg eller en av mine nærmeste anledning til å delta i en beslutning eller gi en anbefaling angående en enhet i GDF SUEZ i rammen av et politisk oppdrag eller et foreningsverv? 5 Har jeg selv eller en av mine nærmeste godtatt eller blitt tilbudt en gave, reise eller en annen materiell eller finansiell fordel av en leverandør, kunde eller konkurrent?

22 Prinsippene for valg av salgsagenter Følgende liste, som ikke nødvendigvis er komplett, er det minimum som må forlanges av salgsagenter. De må: Nyte et godt omdømme, ha et godt relasjonsnett, en anerkjent profesjonell kompetanse og god kunnskap om lovgivning, kontekst og lokale sedvaner. Ikke være ansatt eller være offisiell agent for et lokalsamfunn, et politisk part, en potensiell kunde eller en konkurrent. Oppfylle regelverket som gjelder for virksomheten; Ikke være utpekt utelukkende på grunnlag av en anbefaling fra en potensiell kunde. Være utvalgt og godkjent i henhold til gjeldende prosedyre. Lobbyvirksomhet Konsernet definerer lobbyvirksomhet som fremme av konsernenhetenes interesser ved hjelp av objektiv informasjon fra opinionsledere og/eller ansvarlige for lokalsamfunnene der disse enhetene virker på det tekniske, økonomiske og sosiale plan. Hensikten er å gjøre konsernet kjent, fremme dets image, verdier, arbeidsfelt og tjenester, og forsvare dets interesser. Når en institusjon eller et land regulerer lobbyistenes aktivitet, må enhetene respektere det lokale regelverkets bestemmelser og kun bruke profesjonelle lobbyister som handler tilsvarende. Samtidig, når det finnes regler for lobbyistopptreden eller deontologi utarbeidet av lobbyistenes yrkesforbund, følger enhetenes lobbyister disse. Uansett skal lobbyistene ved sine kontakter alltid oppgi identiteten til personene eller instansene de arbeider for. De skal heller ikke ta betaling for å gi eller motta informasjon. Konsernet ønsker spesielt å minne dem om risikoen for interessekonflikt og korrupsjon. Særlig når de arbeider i utlandet skal medarbeiderne passe på å ikke gi inntrykk av at konsernet eller enheten de representerer, søker å utøve ubetimelig innflytelse på landets indre politiske saker. Mesenvirksomhet og partnerskap Mesenvirksomhet og partnerskap er tillatt innen rammen av konsernets politikk på dette området, som er definert i en tilsvarende erklæring. Disse aktivitetene er utslag av en samfunnsengasjert og sosialt ansvarlig holdning. Kun personer med behørig tillatelse fra sin sjef har anledning til å beslutte eller starte slike operasjoner. Medarbeiderne skal passe på at disse initiativene er berettiget og at de ikke skaper interessekonflikter eller utgjør en omdirigert finansieringsmåte. 22 GDF SUEZ Etisk praksis

23 Støtte til politiske aktiviteter Konsernet forplikter seg til å avholde seg fra enhver finansiering av politiske partier, unntatt i land der slik finansiering er tillatt og begrenset av lovens bestemmelser. Eventuell finansiell støtte som gis i denne rammen, skal strengt oppfylle de definerte interne reglene. Slik støtte må reduseres mest mulig, og man må her unngå enhver partisk eller urettferdig holdning. Eventuelle pengegaver må først være klarert fra konsernets deontolog. Enhetene i GDF SUEZ forplikter seg til ikke å bidra til å støtte institusjoner, partier eller kandidater med ekstremistiske holdninger. Kommunikasjon I sin kommunikasjonspolitikk satser konsernets enheter på å gi eksakt, komplett, presis og forståelig informasjon, som publiseres i rett tid. I tillegg til enhetens leder er det bare personer med tilbørlig fullmakt som har rett til å uttrykke seg i enhetens navn. En medarbeider som ønsker å ta ordet offentlig, publisere eller intervjues om et emne som gjelder en enhet i konsernet, må altså ha tillatelse fra en bemyndiget person (unntatt spesielle omstendigheter angitt i regelverket). Alle medarbeidere som ikke har slik fullmakt, kan imidlertid uttrykke seg fritt, på betingelse av at de presiserer på forhånd at de uttrykker seg på egne vegne og ikke i enhetens navn. De skal spesielt passe på å unngå å involveres i et partisk standpunkt eller å fremheve sine funksjoner i enheten for å gi meningene tyngde. GDF SUEZ Etisk praksis 23

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

ETIKKERKLÆRING. GDF SUEZ Etikkerklæring 1

ETIKKERKLÆRING. GDF SUEZ Etikkerklæring 1 ETIKKERKLÆRING GDF SUEZ Etikkerklæring 1 Forord av Gérard Mestrallet 4 ETISKE PRINSIPPER OG KRETSEN AV DELTAKERE Fundamentale prinsipper 8 En krevende etisk utfordring 12 STYRING ETTER ETISKE REGLER Anvendelsesområde

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge. ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord RANDABERG KOMMUNE OKTOBER 2010 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer Randaberg kommune Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord Randaberg kommune Etiske retningslinjer Retningslinjene er

Detaljer

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp LHLs etiske retningslinjer for innkjøp 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Etiske retningslinjer for innkjøp

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

Etiske retningslinjer. og regler for gaver og personlige fordeler

Etiske retningslinjer. og regler for gaver og personlige fordeler Etiske retningslinjer og regler for gaver og personlige fordeler Bærum kommunes oppgaver er å arbeide for fellesskapets beste. Kommunens ansatte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste.

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD Merk, dette er en oversettelse av et originalt dokument på engelsk. AVTALE MELLOM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET OM UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk Etiske retningslinjer for god forretningsetikk 2 Disse reglene for god forretningsetikk er godkjent av Cargotecs styre, og definerer våre felles arbeidsmetoder. Vi ønsker å gjøre Cargotec til den ubestridte

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

Etiske retningslinjer for Bydrift KF

Etiske retningslinjer for Bydrift KF Etiske retningslinjer for Bydrift KF 2012 Side 1 av 6 Etikken sitter i hele kroppen Longyearbyen er et lite sted der hver og en utgjør en synlig del av samfunnet enten det er på butikken, på et sted med

Detaljer