ETIKKERKLÆRING. GDF SUEZ Etikkerklæring 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETIKKERKLÆRING. GDF SUEZ Etikkerklæring 1"

Transkript

1 ETIKKERKLÆRING GDF SUEZ Etikkerklæring 1

2

3 Forord av Gérard Mestrallet 4 ETISKE PRINSIPPER OG KRETSEN AV DELTAKERE Fundamentale prinsipper 8 En krevende etisk utfordring 12 STYRING ETTER ETISKE REGLER Anvendelsesområde 16 Styresystem for ledere 18 Deontolog 22 Rapportering, kontroller og auditer 24 Den etikkerklæringen ble vedtatt av styret i GDF SUEZ 10. november 2009.

4 En bærekraftig bedrift er en etisk orientert bedrift. Dette er min overbevisning. Dette er prosjektet vi skal bære frem i GDF SUEZ. Konsernet GDF SUEZ er en av verdens fremste aktører innen energi og ledende på sine arbeidsfelt, med en strategisk posisjon i forhold til morgendagens store utfordringer: forsyningssikkerhet, kamp mot global oppvarming, bærekraftig utvikling. Det er naturligvis en fantastisk fordel å være en fremtredende aktør. Å bli oppfattet slik i en bransje der det er å helt avgjørende å vinne tillit fra forbrukere, bedriftsledere, offentlige myndigheter og øvrige interessenter, er absolutt nødvendig. Men det er også og fremfor alt et krav: kravet om kompromissløs respekt for verdier og bevisstheten om et spesielt ansvar. Dette kravet melder seg hver dag. Det bør være vår stolthet. En bærekraftig bedrift er en etisk orientert bedrift. Dette er min overbevisning. Dette er prosjektet vi skal bære frem i GDF SUEZ. Etikken er ledetråden i vår virksomhet. Etiske prinsipper styrker vår langsiktige industrielle visjon både i urolige tider og ellers. Det begynner med gjennomføringen av konsernets verdier. Det er våre medarbeidere som har valgt disse verdiene som forener teamene våre over hele verden, rundt en felles plattform: KRAVET, som garanterer våre ytelser på lang sikt overfor alle våre interessenter, ved å søke effektivitet og innovasjon kontinuerlig, til gagn for våre kunder og samfunnet vi betjener. ENGASJEMENTET, som gjør det mulig å forene utviklingen av vårt konsern med respekt for miljøet i de fundamentale tjenestene vi leverer. DRISTIGHETEN, som gjør at vi kan leve i nuet i en optimistisk ånd og bygge fremtiden med kreativitet. SAMHOLDET, som mobiliserer alle våre ansatte i felles teamånd for å gjøre energi og miljø til bærekraftige kilder for fremskritt og utvikling. 4 GDF SUEZ Etikkerklæring

5 Disse verdiene kan bare leve og blomstre gjennom vår daglige opptreden, og bare der er de sterke. Derfor forventer jeg at alle handler i samsvar med de etiske prinsippene som vi har definert. Nøyaktig ett år etter fusjonen som skapte det nye konsernet har Eksekutivkomiteen vedtatt den etiske politikken og de to tekstene som den er basert på: GDF SUEZ etiske erklæring og veiledningen «Etiske praksiser» som er blitt godkjent av Styret. Det nye konsernets erklæring inngår altså i en global og ambisiøs etisk politikk som tar sikte på å forankre etikken i strategi, styring og profesjonelle praksiser og dernest innføre instrumentene som trengs til å organisere og styre denne politikken, slik at vi kan måle i hvilken grad forpliktelsene kan realiseres. Våre etiske prinsipper kan uttrykkes i fire enkle regler: handle i samsvar med lover og regelverk, forankre en integritetskultur, utvise lojalitet og ærlighet, respektere andre. Dette er nøkkelordene som gjelder i alle våre profesjonelle handlinger over hele verden. Vi vet alle at det ikke er lett å vinne et positivt omdømme, mens det derimot er lett å tape det. Vi må alle bidra til å bygge opp og beskytte konsernets rykte, på en grundig og målbevisst måte. Etikk er en nødvendig dimensjon for å få GDF SUEZ industrielle og menneskelige prosjekt til å lykkes. Krav, engasjement, dristighet, samhold: La oss alle leve for disse verdiene med grundighet og stolthet. Paris, 10. november 2009 Gérard Mestrallet Generaldirektør og styreformann GDF SUEZ Etikkerklæring 5

6 Etiske prinsipper og deltakerkretsen av deltakere 6 GDF SUEZ Etikkerklæring

7 Fundamentale prinsipper for vår atferd GDF SUEZ Etikkerklæring 7

8 Fundamentale prinsipper Bedriftsverdiene til GDF SUEZ gir seg uttrykk i våre handlingsmåter. Konsernets etiske holdning gjenspeiler seg i de fundamentale prinsippene som styrer våre handlingsmønstre: oppfylling av lover og regelverk, integritet, lojalitet, ærlighet og respekt for andre. Handle i samsvar med lover og regelverk Generelt og under alle omstendigheter skal konsernets medarbeidere respektere de internasjonale, nasjonale, føderale og lokale regelverk samt reglene for profesjonell deontologi som gjelder for deres aktiviteter. Dette gjelder også unilaterale beslutninger og andre regler fra konsernet. Med hensyn til konsernets spesifikke regler kan enhetene imidlertid tilpasse sin organisasjonsmodus. Dette skjer for eksempel for å respektere lokale lover og visse sider ved den nasjonale kulturen som konkretiseres gjennom sedvaner og prosedyrer som er forskjellige fra våre praksiser. 8 GDF SUEZ Etikkerklæring

9 Forankre en integritetskultur GDF SUEZ vil ikke gjøre noe kompromiss angående integritetsprinsippet, som daglig skal bestemme konsernets forretningsforbindelser og profesjonelle praksiser. På bakgrunn av dette legger konsernet svært stor vekt på medarbeidernes moralske egenskaper. Vi må være bevisst at våre handlinger påvirker vårt omdømme. Det er derfor absolutt nødvendig at vi, under alle forhold, handler på en rettskaffen måte og fortsetter å fremme en integritetskultur. I praksis påbyr integritetsprinsippet å unngå enhver situasjon som kan skape konflikt mellom personlige interesser og konsernets vel. Integritetsprinsippet legger opp til overbevisningen om at visse fundamentale verdier må respekteres, det skaper en atmosfære preget av tillit og utgjør et effektivt forsvar mot korrupt atferd, som er en alvorlig trussel mot enhver bedrifts kommersielle fremtidsutsikter. GDF SUEZ Etikkerklæring 9

10 Utvise lojalitet og ærlighet For vårt konsern avhenger kvaliteten i en forretningsforbindelse først og fremst av kontaktpartnernes lojalitet og ærlighet, særlig i utførelsen av kontraktene. Disse egenskapene forlanger at man holder angitte løfter og er bevisst på grensene for hva vi kan gjøre, slik at man ikke lover ting vi ikke kan utføre. Derfor handler vi hver gang vi kommuniserer med våre kontaktpartnere, i god tro, i en konstruktiv ånd, med respekt for de forskjellige aktørenes forventninger ogmed ønsket om å gi ærlig, presis og komplett informasjon. Dette prinsippet gjelder ikke bare GDF SUEZ forhold til sine kunder, aksjonærer, investorer, leverandører, frivillige organisasjoner og den offentlige opinionen, men også den interne kommunikasjonen i konsernet, konsernets medarbeidere, mellom avdelinger og partene i arbeidslivet. Vårt konsern ønsker å gi de langsiktige forbindelsene med partnerne første prioritet. Dette perspektivet er uløselig knyttet til en lojal og ærlig oppførsel, som utgjør forankringspunktet for gjensidig tillit. I alle tilfeller avhenger GDF SUEZ suksess først og fremst av konsernets omdømme. Ut fra denne synsvinkelen er brudd på plikten til lojalitet og ærlighet en fare for bedriftens fremtid, og har også følger for vårt image, våre aksjonærer og ansatte. 10 GDF SUEZ Etikkerklæring

11 Respektere andre Prinsippet om respekt for andre er knyttet til gjensidighetsprinsippet. Vi har alle rettigheter å gjøre gjeldende og plikter å oppfylle. Derfor verdsetter GDF SUEZ alle like mye, enten det dreier seg om fysiske personer eller juridiske enheter. Dette prinsippet dekker bl.a. respekten for personers rettigheter, deres verdighet under alle omstendigheter og deres særtrekk, samt respekt for andre kulturer. Det gjelder også andres materielle og immaterielle eiendeler. Respekt for andre, som kreves av medarbeiderne i utøvelsen av deres profesjonelle virksomhet, skal også være bestemmende for hele GDF SUEZ-konsernets holdning overfor dem. Dette prinsippet bestemmer konsernets politikk angående respekt for privatlivet, mangfold, kamp mot diskriminering, samt nødvendigheten av å forebygge og straffe sjikane på arbeidsplassen. Sett i et bredere perspektiv bestemmer det også reglene for forbindelsene mellom konsernet GDF SUEZ og dets kontaktpartnere, samt reglene for konfliktløsning. GDF SUEZ forventer at medarbeiderne opptrer i samsvar med disse etiske prinsippene under alle forhold og uansett hvilken funksjon de utøver, hvilket ansvarsnivå de har og hvem som er deres kontaktpartnere. Vi har alle, fra medlemmene av konsernstyret til medarbeiderne på alle nivåer, plikt til å unngå enhver opptreden som kan skape tvil om GDF SUEZ etiske engasjement. GDF SUEZ Etikkerklæring 11

12 En krevende etisk utfordring De etiske reglene gjelder konkret for tre kretser der vårt konsern utøver sin virksomhet: konsernkretsen, som utgjøres av våre medarbeidere, enheter og aksjonærer; markedskretsen, der vi pleier forbindelse med våre kunder leverandører og konkurrenter; samfunnskretsen, som omgir oss der vi er etablert. Forsterkingen av et etisk krav i forretningspraksisen er et bevis på forbedring innen de tre kretsene samtidig: konsern, marked og samfunn. Denne forsterkingen av den etiske utfordringen er også et svar på de nye reguleringstendensene i verdensøkonomien, og tilsvarer en utvikling som samtlige deltakere ønsker. 1. Konsernkretsen: Å arbeide i en sunt klima bidrar til at konsernet fungerer godt, og derfor har GDF SUEZ satt 12 GDF SUEZ Etikkerklæring

13 i verk de nødvendige tiltak for å garantere akseptable levekår og et trygt arbeidsmiljø for sine ansatte. Konsernet anser også respekt og tillit som de avgjørende prinsippene for forholdet mellom de ansatte. Dette relasjonelle og etiske kravet gjelder også samtlige enheter og aksjonærer. Med hensyn til de sistnevnte anvender konsernet avanserte standarder for bedriftsstyring. 2. Markedskretsen: Kundetilfredshet, som er GDF SUEZ fremste prioritet, avhenger av klart identifiserte faktorer: kvaliteten på produktene og tjenestene, åpen dialog, prosedyretransparens og respekt for inngåtte forpliktelser og konkurranseregler. Disse prinsippene som konsernets medarbeidere må følge, gjelder også i forhold til leverandører og konkurrenter. I denne forbindelse kreves det at GDF SUEZ medarbeidere opptrer lojalt og utviser en rettferdig og upartisk holdning ved forhandlinger. De skal også sørge for at partnerne har et etisk engasjement av samme type som konsernets. 3. Samfunnskretsen: GDF SUEZ-konsernet ønsker å utøve ansvar på det sosiale plan, og engasjerer seg i de lokalsamfunn det er etablert i. Konsernet respekterer miljøet og det kulturelle mangfoldet. Det bestreber seg på å redusere mest mulig virksomhetens konsekvenser for miljøet, kommuniserer åpent om sine resultater og uløste oppgaver på dette området, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen miljø og humanitær virksomhet. Medarbeiderne er forpliktet til å støtte denne politikken, og konsernet oppmuntrer dem til å gjøre en aktiv innsats for lokalsamfunnet og en bærekraftig utvikling. GDF SUEZ Etikkerklæring 13

14 Styring etter etiske regler 14 GDF SUEZ Etikkerklæring

15 En erklæring som angår alle konsernets medarbeidere GDF SUEZ Etikkerklæring 15

16 Anvendelsesområde Etikkerklæringen gjelder alle medarbeidere og enheter i konsernet. Konsernet har opprettet en avdeling for etikk og compliance for å oppmuntre våre medarbeidere til å handle i samsvar med etiske regler og respektere gjeldende lover og regelverk. Prosessene som er innført i denne sammenhengen, gjelder hele konsernet. En arkitektur på tre nivåer GDF SUEZ etiske engasjement er basert på tre nivåer: data, organisasjonsstrukturer og profesjonell praksis. Gjeldende lovgivning, etikkerklæringen og verdiene utgjør forankringspunktene på det første nivået, grunnlaget som konsernet bygger på i en klart identifisert målsetting: handle profesjonelt på permanent vis og overalt i henhold til gjeldende regelverk i samsvar med reglene og handlingsprinsippene i vår etikkerklæring. Det andre nivået i ordningen gjelder organisasjonen. Dette går ut på å innføre strukturer og prosedyrer som egner seg for styring, utforming, ledelse og rapportering. 16 GDF SUEZ Etikkerklæring

17 Profesjonell praksis er det tredje og siste nivået. Dette er samtlige operasjonelle verktøy som stilles til medarbeidernes disposisjon for at de skal kunne handle i overensstemmelse med GDF SUEZ referansemodeller. Arbeidet med etikk understøttes av praktisk orienterte dokumenter. Dokumentene har som formål å hjelpe medarbeiderne konkret i deres opptreden og avgjørelser. De legger særlig vekt på lover, regler og normer for etikk og deontologi fra internasjonale, føderale, nasjonale og lokale reguleringsinstanser, samt profesjonelle fora. RESYMÉ GDF SUEZ etikkerklæring, som gjelder samtlige enheter i konsernet, skal også videreformidles av medarbeiderne utenfor konsernets grenser og meddeles alle medleverandører. Et svært bredt anvendelsesfelt Prinsippene i denne etikkerklæringen skal også fremmes av konsernets ansatte som sitter i styrer og oppsynsråd i bedrifter som ikke kontrolleres av GDF SUEZ. De ansatte i GDF SUEZ må etter behov sørge for å informere sine kontaktpartnere, bl.a. leverandørene, om at denne erklæringen foreligger og eventuelt sende dem nærværende dokument. GDF SUEZ Etikkerklæring 17

18 Styresystemet for ledere Alle medarbeidere i konsernet skal integrere GDF SUEZ etiske prinsipper i sin virksomhet. Styresystemet definerer klart ansvarsområdene på alle nivåer. GDF SUEZ ledere er de fremste garantister for at konsernets etikkerklæring etterleves. Derfor må de skaffe seg verktøyene de trenger for å følge opp etikkerklæringen og detektere eventuelle brudd på erklæringens regler. De må også innføre et system som kontrollerer at etikk- og compliance-ordningene iverksettes. I hver enhet utnevner lederen en deontolog og sørger for å gi ham eller henne de nødvendige menneskelige og budsjettmessige ressursene samt fullmakten vedkommende trenger i oppdraget. Sterk involvering fra ledelsens side Det må kontrolleres, individuelt og kollektivt, at gjennomføringen av etikkerklæringens regler inngår i alle ledernes tildelte oppgaver. Reglene som er fastsatt i dette dokumentet, må absolutt være kjent av alle medarbeidere som kan komme til å utøve 18 GDF SUEZ Etikkerklæring

19 en viktig kontrollfunksjon med hensyn til bedriftens gang eller virke inn på en del av bedriftens politikk. Disse medarbeidernes beslutninger har svært stor betydning når det gjelder etikk, og deres opptreden bør naturligvis være eksemplarisk. Når en leder i bedriftshierarkiet utpeker en person til en ansvarsstilling, må han eller hun sikre at den oppnevnte personen har kompetansen, autoriteten og ressursene som trengs til å gjennomføre bestemmelsene i konsernets etikkerklæring. En egnet styrestruktur Drivkraften til GDF SUEZ etiske engasjement kommer fra høyeste nivå i konsernet: styreformann og generaldirektør, hovedledelsen og COMEX, som valgte å gi konsernet de egnede strukturene. RESYMÉ Alle medarbeidere i GDF SUEZ skal holde frem konsernets etiske prinsipper, men lederne i bedriftshierarkiet har spesielle forpliktelser: formidle, motivere, lære opp og kontrollere. GDF SUEZ har satt opp en egnet ordning for å gi impulser til de etiske praksisene og sjekke at praksisene stemmer overens med inngåtte forpliktelser. Organiseringen av arbeidet med etikk og compliance overvåkes av konsernets styre. Komiteen for etiske regler, miljø og bærekraftig utvikling bistår konsernets styre, som den er knyttet til, i alle saker som gjelder ledelse, etikk og compliance. Komiteen skal kontrollere at samtlige medarbeidere følger de etiske reglene. Den skal også kontrollere gjennomføringen av prosedyrene som trengs for å oppdatere konsernets gjeldende etiske data. Avdelingen for etiske regler og compliance, som hører inn under Generalsekretariatet, har som oppgave å fremme integrering av etiske holdninger i konsernets globale perspektiv, strategi, ledelsesform og praksiser. Den foreslår grunnleggende gjennomføringstekster, gir støtet til at arbeidsgrenene og de funksjonelle avdelingene setter dem ut i livet, og passer på at de utfyller konsernets øvrige kontrollinstanser. GDF SUEZ Etikkerklæring 19

20 For øvrig har Avdelingen for etiske regler og compliance definert en proaktiv compliance-politikk for å sikre at compliance-ordningene som trengs for å styre konsernets etiske risikoer, implementeres og fungerer. Den leder et verdensomspennende nettverk av deontologer i konsernets arbeidsgrener og enheter. Compliance-komiteen, som ledes av konsernets deontolog, medlem av COMEX, legger opp retningslinjene for denne politikken. Komiteen kontrollerer iverksettingen, holder seg informert om feil og sørger for adekvat behandling av disse. Komiteens arbeid gjør det dermed mulig å gi styringsorganene og hovedledelsen en rimelig grad av trygghet for at GDF SUEZ etiske ordninger iverksettes og kontrolleres. Spredning Lederne i bedriftshierarkiet i GDF SUEZ garanterer at dette dokumentet distribueres blant deres medarbeidere slik at disse kan bli kjent med og gjennomføre konsernets etiske prinsipper i sitt daglige arbeid. Med dette formål sørger de ansvarlige for at erklæringen distribueres, og tar skritt med sikte på opplæring og motivering. De gir også hjelp og råd til de av deres medarbeidere som henvender seg til dem med etiske spørsmål eller problemstillinger. For å hjelpe lederne i bedriftshierarkiet med å utføre oppdraget stiller Avdelingen for etiske regler og compliance handlings- og kontrollressurser til disposisjon. Enhetens og/eller arbeidsgrenens deontolog, Personalavdeling, Juridisk avdeling og Avdeling for intern kommunikasjon kan også støtte dem i dette. Lederne skal kontrollere medarbeidernes kunnskaper om etiske og lovrelaterte forpliktelser, og det er derfor desto viktigere at de sørger for at deres praksiser stemmer overens med forpliktelsene. Når straffetiltak blir uunnværlige, må de utføres med respekt for lokale lover og sedvaner. 20 GDF SUEZ Etikkerklæring

21 GDF SUEZ Etikkerklæring 21

22 Deontolog Deontologen skal iverksette bestemmelsene i etikkerklæringen innen hans eller hennes enhet. Deontologen er både debattleder og initiativtaker, og skal bidra til å forebygge etiske risikoer ved å gi anstøtet til profesjonelle praksiser som stemmer overens med konsernets forpliktelser. I alle enheter med tilstrekkelig størrelse og selvstyre utnevner lederen en deontolog som skal sette i verk konsernets etiske prinsipper innen enheten. Deontologens oppdrag omfatter følgende hovedoppgaver: Formidle og om nødvendig forklare overfor medarbeiderne erklæringene, reglene eller retningslinjene som definerer konsernets etiske forpliktelser. Denne oppgaven skal utføres i nært samarbeid med enhetens ledelse. Utforme og overvåke utarbeidelsen av tilleggsdokumenter om ordningen for etikk og compliance som spesifikt gjelder enhetens etableringssted eller spesielle virksomhet. Kontrollere at de etiske prinsippene respekteres i enhetenes utviklingsstrategier og aktiviteter. 22 GDF SUEZ Etikkerklæring

23 Besvare medarbeidernes spørsmål og gi dem råd om etiske regler og compliance. Lede motiverings-, opplærings- og kommunikasjonsoperasjoner. Kontrollere iverksettingen av etikk- og compliancestrategiene som vil bli lagt til grunn ved utarbeidelsen av den årlige rapporten om enhetens compliance, som lederen skal sende konsernets deontolog. Sette opp liste over enhetens etiske risikoer. Deontologens ansvarsområder Deontologen utpekes ut fra sine personlige egenskaper: ærlighet, diskresjon, meglingsevner, evne til å se ting på avstand, oppsummeringsevne. Han eller hun er medlem av enhetens ledelse og/eller har direkte kommunikasjon med ledelsen. Deontologen har plikt til å holde for seg selv strengt fortrolig informasjon som meddeles ham eller henne i utøvelsen av oppdraget. En deontolog kan altså ikke uten vedkommendes samtykke gjengi navnet på en person som er anklaget for brudd på de etiske reglene eller som gir deontologen en informasjon. Denne fortrolighetsplikten utøves i samsvar med lokale lover og sedvaner. Deontologen skal i tillegg treffe alle nødvendige tiltak for at en person som angir et regelbrudd, ikke utsettes for hevntiltak. RESYMÉ Deontologen deltar i definisjonen av de yrkesetiske reglene og pliktene og kontrollerer at de følges i bedriften. Han eller hun gir hjelp og råd til enhver medarbeider som har spørsmål om etikk, og bidrar til å identifisere gode praksiser ved sin deltakelse i Konsernets Deontolognett. Deontologen deltar i forebygging av konsernets etiske risikoer ved å redigere en samsvarsrapport for sin enhet. En ordning for å følge opp de etiske målsettingene Deontologene gir vårt konsern en global oversikt over konsernets etiske praksiser. Med dette formål informerer deontologene regelmessig styrene og oppsynsrådene i deres enhet. De forskjellige informasjonene som rapporteres, inngår i redigeringen av den årlige rapporten om etikk som Konsernets Deontolog legger frem for styreformann/generaldirektør og Komiteen for etiske regler, miljø og bærekraftig utvikling, samt for styret. GDF SUEZ Etikkerklæring 23

24 Rapportering, kontroller og auditer Med utgangspunkt i organisasjonen implementert av Avdelingen for etiske regler og compliance har GDF SUEZ innført prosedyrer for å garantere at konsernets politikk på dette området settes ut i livet. I etikk og compliance som på en rekke andre områder, inngår den faste evalueringen av medarbeidernes kunnskaper og individuelle opptreden i arbeidet med kontinuerlig forbedring. Derfor har for eksempel ordningen for etikk og compliance i GDF SUEZ vært gjenstand for spørsmål i undersøkelsene om sosialt klima som jevnlig utføres av konsernets enheter. GDF SUEZ avdeling for etiske regler og compliance, som er ansvarlig for iverksettelsen av compliance-prosedyrene i konsernet, har som oppgave å innføre samsvarskontroller. Denne avdelingen sørger for at det utføres etiske kontroller og spesialetterforskninger på vegne av Komiteen for compliance og Komiteen for etiske regler, miljø og bærekraftig utvikling. 24 GDF SUEZ Etikkerklæring

25 Det er også innført en samsvarsprosedyre som svært detaljert tar for seg implementeringen av konsernets etiske politikk i arbeidsgrenene og enhetene. Alle deontologer skal utarbeide en årsrapport om fremskrittene deres enhet har oppnådd når det gjelder etiske regler og compliance i henhold til reglene og prosedyrene i GDF SUEZ, samt eventuelle spesifikke ordninger eller handlinger som enheten selv har tatt initiativ til. Til denne rapporten, som leveres til enheten deontologen hører inn under, vedlegges et samsvarsbrev fra lederen som sertifiserer hans eller hennes engasjement for å gjennomføre ordningen for etiske regler og compliance i organisasjonen som vedkommende har ansvar for. En beskyttelsesordning Konsernets Avdeling for etiske regler og compliance har også som oppgave å treffe alle nødvendige tiltak ved manglende etterlevelse av konsernets compliance-regler. Dette arbeidet skal utføres i samarbeid med ledelsen og de berørte lokale avdelingene og koordineres med de andre funksjonelle avdelingene i konsernet (juridisk avdeling, risiko, audit, intern kontroll, forsikring osv.). RESYMÉ Ordningen som GDF SUEZ har innført når det gjelder etikk og samsvar, gjør det mulig å foreta en regelmessig evaluering av kunnskaper og individuell oppførsel. Konsernets Avdeling for etiske regler og compliance som skal iverksette en ordning og prosedyrer på dette området, sørger for å gjennomføre etiske kontroller og spesialundersøkelser. Denne avdelingen samarbeider bl.a. med Juridisk avdeling, Auditavdelingen og Avdelingene for risikostyring og intern kontroll, og sikrer at det treffes tiltak ved brudd på GDF SUEZ regler. De interne avdelingene for kontroll og audit, som utfyller arbeidet til Avdelingen for etiske regler og compliance, skal være årvåkne for all informasjon som tilsier en eventuell krenkelse av reglene. De må også være oppmerksomme på eventuelle svake punkter i organiseringen av konsernets enheter. Disse avdelingene skal informere sine respektive ledelser om sine observasjoner. De skal også informere deontologen og om nødvendig utføre en spesifikk gjennomgang av visse anvendelsesområder i den etiske ordningen. GDF SUEZ Etikkerklæring 25

26 Oversettelsene av dette dokumentet kan være gjenstand for tolkning. Kun den franske versjonen gjelder. Alle GDF SUEZ-dokumenter om etiske spørsmål er tilgjengelige på Internett-området GDF SUEZ, på konsernets intranett og på det spesielle ekstranettet for etiske spørsmål. For opplysninger eller råd om etikk og compliance: Utgave november GDF SUEZ Etikkerklæring

27 Dette dokumentet er trykt på 100 % resirkulert, bestrøket Cyclus-papir produsert på en europeisk fabrikk som er sertifisert i henhold til ISO 9001 (for kvalitetsstyring) og ISO (for miljøstyring) og EMAS-akkreditert (for miljøinnsats). Etikkerklæringen er tilgjengelig på nettstedet gdfsuez.com, på intranett: og på det spesielle ekstranettet for etiske spørsmål: Redigering: Grafisk utforming: Redaksjonell utforming og realisering: Oversetting og utførelse: Fotos: Médiathèque GDF SUEZ (Cover, Getty p.4, Stéphane de Bourgies / Abaca Press p.7, Philippe Dureuil / GDF SUEZ p.15, Olivia Gay / Interlinks Image p.17, Gilles Crampes p.19, Etienne de Malglaive / Abaca Press p.21, Raf Beckers / Electrabel p.23, Pierre-François Grosjean p.25, Enzo dal Verme / Abaca Press) 11/2009

28 GDF SUEZ Logotype version Quadri 11/07/ , bd des Batignolles Paris - FRANCE Tél. : +33 (0) / Fax : +33 (0) Web : RÉFÉRENCES COULEUR B 80% C 100% Y 50% B 5% Våre verdier krav engasjement dristighet samhold gdfsuez.com 2 GDF SUEZ Etikkerklæring

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

VEILEDNING Etisk praksis

VEILEDNING Etisk praksis VEILEDNING Etisk praksis ET KREVENDE ETISK ENGASJEMENT 4 FELLES PRAKSIS PÅ ALLE NIVÅER 6 HVORDAN KOMMUNISERE OM ET ETISK PROBLEM? 14 SENTRALE HOLDEPUNKTER FOR ETIKK I DAGLIGLIVET 18 Et krevende etisk

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Alle medarbeidere og andre som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med gjeldende etiske normer og lovverk. Formålet med de etiske retningslinjene

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER i Helse Sør-Øst Visjon og verdier Helse Sør-Øst sin visjon er å skape: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted,

Detaljer

Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå

Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå Aina Hauge Avdelingssjef Operasjonsavdelingen Kirurgisk Klinikk Stavanger Universitetssjukehus Lederutfordringer på overordnet nivå Felles mål

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

Etiske retningslinjer for TINE

Etiske retningslinjer for TINE Etiske retningslinjer for TINE Tillit er ferskvare, Gjennom lang tid har TINE bygd opp sin tillit og troverdighet i samfunnet. Men vi vet at det dessverre ikke tar lang tid å bryte den ned. Alle som en

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen

Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen Forord Kriminalomsorgen er samfunnets straffegjennomføringsapparat. Etaten utøver derfor betydelig samfunnsmakt overfor enkeltindivider. Som alle andre som

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD Merk, dette er en oversettelse av et originalt dokument på engelsk. AVTALE MELLOM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET OM UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

Etiske retningslinjer. og regler for gaver og personlige fordeler

Etiske retningslinjer. og regler for gaver og personlige fordeler Etiske retningslinjer og regler for gaver og personlige fordeler Bærum kommunes oppgaver er å arbeide for fellesskapets beste. Kommunens ansatte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste.

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

Etiske retningslinjer Forfatter: Hilde Lærum Versjon: 1.3 Godkjent av: Halvard Helgesen ID: 1096 Gyldig fra: Revisjonsfrist:

Etiske retningslinjer Forfatter: Hilde Lærum Versjon: 1.3 Godkjent av: Halvard Helgesen ID: 1096 Gyldig fra: Revisjonsfrist: Forfatter: Hilde Lærum Versjon: 1.3 Godkjent av: Halvard Helgesen ID: 1096 Gyldig fra: 31.10.2012 Revisjonsfrist: 31.10.2013 Etiske retningslinjer ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SVELVIK KOMMUNE 1

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA

Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA for utvikling av gode arbeidsforhold i Veidekke ASAs globale virksomhet 1. Forord Denne avtalen er forhandlet fram

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer