ETIKKERKLÆRING. GDF SUEZ Etikkerklæring 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETIKKERKLÆRING. GDF SUEZ Etikkerklæring 1"

Transkript

1 ETIKKERKLÆRING GDF SUEZ Etikkerklæring 1

2

3 Forord av Gérard Mestrallet 4 ETISKE PRINSIPPER OG KRETSEN AV DELTAKERE Fundamentale prinsipper 8 En krevende etisk utfordring 12 STYRING ETTER ETISKE REGLER Anvendelsesområde 16 Styresystem for ledere 18 Deontolog 22 Rapportering, kontroller og auditer 24 Den etikkerklæringen ble vedtatt av styret i GDF SUEZ 10. november 2009.

4 En bærekraftig bedrift er en etisk orientert bedrift. Dette er min overbevisning. Dette er prosjektet vi skal bære frem i GDF SUEZ. Konsernet GDF SUEZ er en av verdens fremste aktører innen energi og ledende på sine arbeidsfelt, med en strategisk posisjon i forhold til morgendagens store utfordringer: forsyningssikkerhet, kamp mot global oppvarming, bærekraftig utvikling. Det er naturligvis en fantastisk fordel å være en fremtredende aktør. Å bli oppfattet slik i en bransje der det er å helt avgjørende å vinne tillit fra forbrukere, bedriftsledere, offentlige myndigheter og øvrige interessenter, er absolutt nødvendig. Men det er også og fremfor alt et krav: kravet om kompromissløs respekt for verdier og bevisstheten om et spesielt ansvar. Dette kravet melder seg hver dag. Det bør være vår stolthet. En bærekraftig bedrift er en etisk orientert bedrift. Dette er min overbevisning. Dette er prosjektet vi skal bære frem i GDF SUEZ. Etikken er ledetråden i vår virksomhet. Etiske prinsipper styrker vår langsiktige industrielle visjon både i urolige tider og ellers. Det begynner med gjennomføringen av konsernets verdier. Det er våre medarbeidere som har valgt disse verdiene som forener teamene våre over hele verden, rundt en felles plattform: KRAVET, som garanterer våre ytelser på lang sikt overfor alle våre interessenter, ved å søke effektivitet og innovasjon kontinuerlig, til gagn for våre kunder og samfunnet vi betjener. ENGASJEMENTET, som gjør det mulig å forene utviklingen av vårt konsern med respekt for miljøet i de fundamentale tjenestene vi leverer. DRISTIGHETEN, som gjør at vi kan leve i nuet i en optimistisk ånd og bygge fremtiden med kreativitet. SAMHOLDET, som mobiliserer alle våre ansatte i felles teamånd for å gjøre energi og miljø til bærekraftige kilder for fremskritt og utvikling. 4 GDF SUEZ Etikkerklæring

5 Disse verdiene kan bare leve og blomstre gjennom vår daglige opptreden, og bare der er de sterke. Derfor forventer jeg at alle handler i samsvar med de etiske prinsippene som vi har definert. Nøyaktig ett år etter fusjonen som skapte det nye konsernet har Eksekutivkomiteen vedtatt den etiske politikken og de to tekstene som den er basert på: GDF SUEZ etiske erklæring og veiledningen «Etiske praksiser» som er blitt godkjent av Styret. Det nye konsernets erklæring inngår altså i en global og ambisiøs etisk politikk som tar sikte på å forankre etikken i strategi, styring og profesjonelle praksiser og dernest innføre instrumentene som trengs til å organisere og styre denne politikken, slik at vi kan måle i hvilken grad forpliktelsene kan realiseres. Våre etiske prinsipper kan uttrykkes i fire enkle regler: handle i samsvar med lover og regelverk, forankre en integritetskultur, utvise lojalitet og ærlighet, respektere andre. Dette er nøkkelordene som gjelder i alle våre profesjonelle handlinger over hele verden. Vi vet alle at det ikke er lett å vinne et positivt omdømme, mens det derimot er lett å tape det. Vi må alle bidra til å bygge opp og beskytte konsernets rykte, på en grundig og målbevisst måte. Etikk er en nødvendig dimensjon for å få GDF SUEZ industrielle og menneskelige prosjekt til å lykkes. Krav, engasjement, dristighet, samhold: La oss alle leve for disse verdiene med grundighet og stolthet. Paris, 10. november 2009 Gérard Mestrallet Generaldirektør og styreformann GDF SUEZ Etikkerklæring 5

6 Etiske prinsipper og deltakerkretsen av deltakere 6 GDF SUEZ Etikkerklæring

7 Fundamentale prinsipper for vår atferd GDF SUEZ Etikkerklæring 7

8 Fundamentale prinsipper Bedriftsverdiene til GDF SUEZ gir seg uttrykk i våre handlingsmåter. Konsernets etiske holdning gjenspeiler seg i de fundamentale prinsippene som styrer våre handlingsmønstre: oppfylling av lover og regelverk, integritet, lojalitet, ærlighet og respekt for andre. Handle i samsvar med lover og regelverk Generelt og under alle omstendigheter skal konsernets medarbeidere respektere de internasjonale, nasjonale, føderale og lokale regelverk samt reglene for profesjonell deontologi som gjelder for deres aktiviteter. Dette gjelder også unilaterale beslutninger og andre regler fra konsernet. Med hensyn til konsernets spesifikke regler kan enhetene imidlertid tilpasse sin organisasjonsmodus. Dette skjer for eksempel for å respektere lokale lover og visse sider ved den nasjonale kulturen som konkretiseres gjennom sedvaner og prosedyrer som er forskjellige fra våre praksiser. 8 GDF SUEZ Etikkerklæring

9 Forankre en integritetskultur GDF SUEZ vil ikke gjøre noe kompromiss angående integritetsprinsippet, som daglig skal bestemme konsernets forretningsforbindelser og profesjonelle praksiser. På bakgrunn av dette legger konsernet svært stor vekt på medarbeidernes moralske egenskaper. Vi må være bevisst at våre handlinger påvirker vårt omdømme. Det er derfor absolutt nødvendig at vi, under alle forhold, handler på en rettskaffen måte og fortsetter å fremme en integritetskultur. I praksis påbyr integritetsprinsippet å unngå enhver situasjon som kan skape konflikt mellom personlige interesser og konsernets vel. Integritetsprinsippet legger opp til overbevisningen om at visse fundamentale verdier må respekteres, det skaper en atmosfære preget av tillit og utgjør et effektivt forsvar mot korrupt atferd, som er en alvorlig trussel mot enhver bedrifts kommersielle fremtidsutsikter. GDF SUEZ Etikkerklæring 9

10 Utvise lojalitet og ærlighet For vårt konsern avhenger kvaliteten i en forretningsforbindelse først og fremst av kontaktpartnernes lojalitet og ærlighet, særlig i utførelsen av kontraktene. Disse egenskapene forlanger at man holder angitte løfter og er bevisst på grensene for hva vi kan gjøre, slik at man ikke lover ting vi ikke kan utføre. Derfor handler vi hver gang vi kommuniserer med våre kontaktpartnere, i god tro, i en konstruktiv ånd, med respekt for de forskjellige aktørenes forventninger ogmed ønsket om å gi ærlig, presis og komplett informasjon. Dette prinsippet gjelder ikke bare GDF SUEZ forhold til sine kunder, aksjonærer, investorer, leverandører, frivillige organisasjoner og den offentlige opinionen, men også den interne kommunikasjonen i konsernet, konsernets medarbeidere, mellom avdelinger og partene i arbeidslivet. Vårt konsern ønsker å gi de langsiktige forbindelsene med partnerne første prioritet. Dette perspektivet er uløselig knyttet til en lojal og ærlig oppførsel, som utgjør forankringspunktet for gjensidig tillit. I alle tilfeller avhenger GDF SUEZ suksess først og fremst av konsernets omdømme. Ut fra denne synsvinkelen er brudd på plikten til lojalitet og ærlighet en fare for bedriftens fremtid, og har også følger for vårt image, våre aksjonærer og ansatte. 10 GDF SUEZ Etikkerklæring

11 Respektere andre Prinsippet om respekt for andre er knyttet til gjensidighetsprinsippet. Vi har alle rettigheter å gjøre gjeldende og plikter å oppfylle. Derfor verdsetter GDF SUEZ alle like mye, enten det dreier seg om fysiske personer eller juridiske enheter. Dette prinsippet dekker bl.a. respekten for personers rettigheter, deres verdighet under alle omstendigheter og deres særtrekk, samt respekt for andre kulturer. Det gjelder også andres materielle og immaterielle eiendeler. Respekt for andre, som kreves av medarbeiderne i utøvelsen av deres profesjonelle virksomhet, skal også være bestemmende for hele GDF SUEZ-konsernets holdning overfor dem. Dette prinsippet bestemmer konsernets politikk angående respekt for privatlivet, mangfold, kamp mot diskriminering, samt nødvendigheten av å forebygge og straffe sjikane på arbeidsplassen. Sett i et bredere perspektiv bestemmer det også reglene for forbindelsene mellom konsernet GDF SUEZ og dets kontaktpartnere, samt reglene for konfliktløsning. GDF SUEZ forventer at medarbeiderne opptrer i samsvar med disse etiske prinsippene under alle forhold og uansett hvilken funksjon de utøver, hvilket ansvarsnivå de har og hvem som er deres kontaktpartnere. Vi har alle, fra medlemmene av konsernstyret til medarbeiderne på alle nivåer, plikt til å unngå enhver opptreden som kan skape tvil om GDF SUEZ etiske engasjement. GDF SUEZ Etikkerklæring 11

12 En krevende etisk utfordring De etiske reglene gjelder konkret for tre kretser der vårt konsern utøver sin virksomhet: konsernkretsen, som utgjøres av våre medarbeidere, enheter og aksjonærer; markedskretsen, der vi pleier forbindelse med våre kunder leverandører og konkurrenter; samfunnskretsen, som omgir oss der vi er etablert. Forsterkingen av et etisk krav i forretningspraksisen er et bevis på forbedring innen de tre kretsene samtidig: konsern, marked og samfunn. Denne forsterkingen av den etiske utfordringen er også et svar på de nye reguleringstendensene i verdensøkonomien, og tilsvarer en utvikling som samtlige deltakere ønsker. 1. Konsernkretsen: Å arbeide i en sunt klima bidrar til at konsernet fungerer godt, og derfor har GDF SUEZ satt 12 GDF SUEZ Etikkerklæring

13 i verk de nødvendige tiltak for å garantere akseptable levekår og et trygt arbeidsmiljø for sine ansatte. Konsernet anser også respekt og tillit som de avgjørende prinsippene for forholdet mellom de ansatte. Dette relasjonelle og etiske kravet gjelder også samtlige enheter og aksjonærer. Med hensyn til de sistnevnte anvender konsernet avanserte standarder for bedriftsstyring. 2. Markedskretsen: Kundetilfredshet, som er GDF SUEZ fremste prioritet, avhenger av klart identifiserte faktorer: kvaliteten på produktene og tjenestene, åpen dialog, prosedyretransparens og respekt for inngåtte forpliktelser og konkurranseregler. Disse prinsippene som konsernets medarbeidere må følge, gjelder også i forhold til leverandører og konkurrenter. I denne forbindelse kreves det at GDF SUEZ medarbeidere opptrer lojalt og utviser en rettferdig og upartisk holdning ved forhandlinger. De skal også sørge for at partnerne har et etisk engasjement av samme type som konsernets. 3. Samfunnskretsen: GDF SUEZ-konsernet ønsker å utøve ansvar på det sosiale plan, og engasjerer seg i de lokalsamfunn det er etablert i. Konsernet respekterer miljøet og det kulturelle mangfoldet. Det bestreber seg på å redusere mest mulig virksomhetens konsekvenser for miljøet, kommuniserer åpent om sine resultater og uløste oppgaver på dette området, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen miljø og humanitær virksomhet. Medarbeiderne er forpliktet til å støtte denne politikken, og konsernet oppmuntrer dem til å gjøre en aktiv innsats for lokalsamfunnet og en bærekraftig utvikling. GDF SUEZ Etikkerklæring 13

14 Styring etter etiske regler 14 GDF SUEZ Etikkerklæring

15 En erklæring som angår alle konsernets medarbeidere GDF SUEZ Etikkerklæring 15

16 Anvendelsesområde Etikkerklæringen gjelder alle medarbeidere og enheter i konsernet. Konsernet har opprettet en avdeling for etikk og compliance for å oppmuntre våre medarbeidere til å handle i samsvar med etiske regler og respektere gjeldende lover og regelverk. Prosessene som er innført i denne sammenhengen, gjelder hele konsernet. En arkitektur på tre nivåer GDF SUEZ etiske engasjement er basert på tre nivåer: data, organisasjonsstrukturer og profesjonell praksis. Gjeldende lovgivning, etikkerklæringen og verdiene utgjør forankringspunktene på det første nivået, grunnlaget som konsernet bygger på i en klart identifisert målsetting: handle profesjonelt på permanent vis og overalt i henhold til gjeldende regelverk i samsvar med reglene og handlingsprinsippene i vår etikkerklæring. Det andre nivået i ordningen gjelder organisasjonen. Dette går ut på å innføre strukturer og prosedyrer som egner seg for styring, utforming, ledelse og rapportering. 16 GDF SUEZ Etikkerklæring

17 Profesjonell praksis er det tredje og siste nivået. Dette er samtlige operasjonelle verktøy som stilles til medarbeidernes disposisjon for at de skal kunne handle i overensstemmelse med GDF SUEZ referansemodeller. Arbeidet med etikk understøttes av praktisk orienterte dokumenter. Dokumentene har som formål å hjelpe medarbeiderne konkret i deres opptreden og avgjørelser. De legger særlig vekt på lover, regler og normer for etikk og deontologi fra internasjonale, føderale, nasjonale og lokale reguleringsinstanser, samt profesjonelle fora. RESYMÉ GDF SUEZ etikkerklæring, som gjelder samtlige enheter i konsernet, skal også videreformidles av medarbeiderne utenfor konsernets grenser og meddeles alle medleverandører. Et svært bredt anvendelsesfelt Prinsippene i denne etikkerklæringen skal også fremmes av konsernets ansatte som sitter i styrer og oppsynsråd i bedrifter som ikke kontrolleres av GDF SUEZ. De ansatte i GDF SUEZ må etter behov sørge for å informere sine kontaktpartnere, bl.a. leverandørene, om at denne erklæringen foreligger og eventuelt sende dem nærværende dokument. GDF SUEZ Etikkerklæring 17

18 Styresystemet for ledere Alle medarbeidere i konsernet skal integrere GDF SUEZ etiske prinsipper i sin virksomhet. Styresystemet definerer klart ansvarsområdene på alle nivåer. GDF SUEZ ledere er de fremste garantister for at konsernets etikkerklæring etterleves. Derfor må de skaffe seg verktøyene de trenger for å følge opp etikkerklæringen og detektere eventuelle brudd på erklæringens regler. De må også innføre et system som kontrollerer at etikk- og compliance-ordningene iverksettes. I hver enhet utnevner lederen en deontolog og sørger for å gi ham eller henne de nødvendige menneskelige og budsjettmessige ressursene samt fullmakten vedkommende trenger i oppdraget. Sterk involvering fra ledelsens side Det må kontrolleres, individuelt og kollektivt, at gjennomføringen av etikkerklæringens regler inngår i alle ledernes tildelte oppgaver. Reglene som er fastsatt i dette dokumentet, må absolutt være kjent av alle medarbeidere som kan komme til å utøve 18 GDF SUEZ Etikkerklæring

19 en viktig kontrollfunksjon med hensyn til bedriftens gang eller virke inn på en del av bedriftens politikk. Disse medarbeidernes beslutninger har svært stor betydning når det gjelder etikk, og deres opptreden bør naturligvis være eksemplarisk. Når en leder i bedriftshierarkiet utpeker en person til en ansvarsstilling, må han eller hun sikre at den oppnevnte personen har kompetansen, autoriteten og ressursene som trengs til å gjennomføre bestemmelsene i konsernets etikkerklæring. En egnet styrestruktur Drivkraften til GDF SUEZ etiske engasjement kommer fra høyeste nivå i konsernet: styreformann og generaldirektør, hovedledelsen og COMEX, som valgte å gi konsernet de egnede strukturene. RESYMÉ Alle medarbeidere i GDF SUEZ skal holde frem konsernets etiske prinsipper, men lederne i bedriftshierarkiet har spesielle forpliktelser: formidle, motivere, lære opp og kontrollere. GDF SUEZ har satt opp en egnet ordning for å gi impulser til de etiske praksisene og sjekke at praksisene stemmer overens med inngåtte forpliktelser. Organiseringen av arbeidet med etikk og compliance overvåkes av konsernets styre. Komiteen for etiske regler, miljø og bærekraftig utvikling bistår konsernets styre, som den er knyttet til, i alle saker som gjelder ledelse, etikk og compliance. Komiteen skal kontrollere at samtlige medarbeidere følger de etiske reglene. Den skal også kontrollere gjennomføringen av prosedyrene som trengs for å oppdatere konsernets gjeldende etiske data. Avdelingen for etiske regler og compliance, som hører inn under Generalsekretariatet, har som oppgave å fremme integrering av etiske holdninger i konsernets globale perspektiv, strategi, ledelsesform og praksiser. Den foreslår grunnleggende gjennomføringstekster, gir støtet til at arbeidsgrenene og de funksjonelle avdelingene setter dem ut i livet, og passer på at de utfyller konsernets øvrige kontrollinstanser. GDF SUEZ Etikkerklæring 19

20 For øvrig har Avdelingen for etiske regler og compliance definert en proaktiv compliance-politikk for å sikre at compliance-ordningene som trengs for å styre konsernets etiske risikoer, implementeres og fungerer. Den leder et verdensomspennende nettverk av deontologer i konsernets arbeidsgrener og enheter. Compliance-komiteen, som ledes av konsernets deontolog, medlem av COMEX, legger opp retningslinjene for denne politikken. Komiteen kontrollerer iverksettingen, holder seg informert om feil og sørger for adekvat behandling av disse. Komiteens arbeid gjør det dermed mulig å gi styringsorganene og hovedledelsen en rimelig grad av trygghet for at GDF SUEZ etiske ordninger iverksettes og kontrolleres. Spredning Lederne i bedriftshierarkiet i GDF SUEZ garanterer at dette dokumentet distribueres blant deres medarbeidere slik at disse kan bli kjent med og gjennomføre konsernets etiske prinsipper i sitt daglige arbeid. Med dette formål sørger de ansvarlige for at erklæringen distribueres, og tar skritt med sikte på opplæring og motivering. De gir også hjelp og råd til de av deres medarbeidere som henvender seg til dem med etiske spørsmål eller problemstillinger. For å hjelpe lederne i bedriftshierarkiet med å utføre oppdraget stiller Avdelingen for etiske regler og compliance handlings- og kontrollressurser til disposisjon. Enhetens og/eller arbeidsgrenens deontolog, Personalavdeling, Juridisk avdeling og Avdeling for intern kommunikasjon kan også støtte dem i dette. Lederne skal kontrollere medarbeidernes kunnskaper om etiske og lovrelaterte forpliktelser, og det er derfor desto viktigere at de sørger for at deres praksiser stemmer overens med forpliktelsene. Når straffetiltak blir uunnværlige, må de utføres med respekt for lokale lover og sedvaner. 20 GDF SUEZ Etikkerklæring

21 GDF SUEZ Etikkerklæring 21

22 Deontolog Deontologen skal iverksette bestemmelsene i etikkerklæringen innen hans eller hennes enhet. Deontologen er både debattleder og initiativtaker, og skal bidra til å forebygge etiske risikoer ved å gi anstøtet til profesjonelle praksiser som stemmer overens med konsernets forpliktelser. I alle enheter med tilstrekkelig størrelse og selvstyre utnevner lederen en deontolog som skal sette i verk konsernets etiske prinsipper innen enheten. Deontologens oppdrag omfatter følgende hovedoppgaver: Formidle og om nødvendig forklare overfor medarbeiderne erklæringene, reglene eller retningslinjene som definerer konsernets etiske forpliktelser. Denne oppgaven skal utføres i nært samarbeid med enhetens ledelse. Utforme og overvåke utarbeidelsen av tilleggsdokumenter om ordningen for etikk og compliance som spesifikt gjelder enhetens etableringssted eller spesielle virksomhet. Kontrollere at de etiske prinsippene respekteres i enhetenes utviklingsstrategier og aktiviteter. 22 GDF SUEZ Etikkerklæring

23 Besvare medarbeidernes spørsmål og gi dem råd om etiske regler og compliance. Lede motiverings-, opplærings- og kommunikasjonsoperasjoner. Kontrollere iverksettingen av etikk- og compliancestrategiene som vil bli lagt til grunn ved utarbeidelsen av den årlige rapporten om enhetens compliance, som lederen skal sende konsernets deontolog. Sette opp liste over enhetens etiske risikoer. Deontologens ansvarsområder Deontologen utpekes ut fra sine personlige egenskaper: ærlighet, diskresjon, meglingsevner, evne til å se ting på avstand, oppsummeringsevne. Han eller hun er medlem av enhetens ledelse og/eller har direkte kommunikasjon med ledelsen. Deontologen har plikt til å holde for seg selv strengt fortrolig informasjon som meddeles ham eller henne i utøvelsen av oppdraget. En deontolog kan altså ikke uten vedkommendes samtykke gjengi navnet på en person som er anklaget for brudd på de etiske reglene eller som gir deontologen en informasjon. Denne fortrolighetsplikten utøves i samsvar med lokale lover og sedvaner. Deontologen skal i tillegg treffe alle nødvendige tiltak for at en person som angir et regelbrudd, ikke utsettes for hevntiltak. RESYMÉ Deontologen deltar i definisjonen av de yrkesetiske reglene og pliktene og kontrollerer at de følges i bedriften. Han eller hun gir hjelp og råd til enhver medarbeider som har spørsmål om etikk, og bidrar til å identifisere gode praksiser ved sin deltakelse i Konsernets Deontolognett. Deontologen deltar i forebygging av konsernets etiske risikoer ved å redigere en samsvarsrapport for sin enhet. En ordning for å følge opp de etiske målsettingene Deontologene gir vårt konsern en global oversikt over konsernets etiske praksiser. Med dette formål informerer deontologene regelmessig styrene og oppsynsrådene i deres enhet. De forskjellige informasjonene som rapporteres, inngår i redigeringen av den årlige rapporten om etikk som Konsernets Deontolog legger frem for styreformann/generaldirektør og Komiteen for etiske regler, miljø og bærekraftig utvikling, samt for styret. GDF SUEZ Etikkerklæring 23

24 Rapportering, kontroller og auditer Med utgangspunkt i organisasjonen implementert av Avdelingen for etiske regler og compliance har GDF SUEZ innført prosedyrer for å garantere at konsernets politikk på dette området settes ut i livet. I etikk og compliance som på en rekke andre områder, inngår den faste evalueringen av medarbeidernes kunnskaper og individuelle opptreden i arbeidet med kontinuerlig forbedring. Derfor har for eksempel ordningen for etikk og compliance i GDF SUEZ vært gjenstand for spørsmål i undersøkelsene om sosialt klima som jevnlig utføres av konsernets enheter. GDF SUEZ avdeling for etiske regler og compliance, som er ansvarlig for iverksettelsen av compliance-prosedyrene i konsernet, har som oppgave å innføre samsvarskontroller. Denne avdelingen sørger for at det utføres etiske kontroller og spesialetterforskninger på vegne av Komiteen for compliance og Komiteen for etiske regler, miljø og bærekraftig utvikling. 24 GDF SUEZ Etikkerklæring

25 Det er også innført en samsvarsprosedyre som svært detaljert tar for seg implementeringen av konsernets etiske politikk i arbeidsgrenene og enhetene. Alle deontologer skal utarbeide en årsrapport om fremskrittene deres enhet har oppnådd når det gjelder etiske regler og compliance i henhold til reglene og prosedyrene i GDF SUEZ, samt eventuelle spesifikke ordninger eller handlinger som enheten selv har tatt initiativ til. Til denne rapporten, som leveres til enheten deontologen hører inn under, vedlegges et samsvarsbrev fra lederen som sertifiserer hans eller hennes engasjement for å gjennomføre ordningen for etiske regler og compliance i organisasjonen som vedkommende har ansvar for. En beskyttelsesordning Konsernets Avdeling for etiske regler og compliance har også som oppgave å treffe alle nødvendige tiltak ved manglende etterlevelse av konsernets compliance-regler. Dette arbeidet skal utføres i samarbeid med ledelsen og de berørte lokale avdelingene og koordineres med de andre funksjonelle avdelingene i konsernet (juridisk avdeling, risiko, audit, intern kontroll, forsikring osv.). RESYMÉ Ordningen som GDF SUEZ har innført når det gjelder etikk og samsvar, gjør det mulig å foreta en regelmessig evaluering av kunnskaper og individuell oppførsel. Konsernets Avdeling for etiske regler og compliance som skal iverksette en ordning og prosedyrer på dette området, sørger for å gjennomføre etiske kontroller og spesialundersøkelser. Denne avdelingen samarbeider bl.a. med Juridisk avdeling, Auditavdelingen og Avdelingene for risikostyring og intern kontroll, og sikrer at det treffes tiltak ved brudd på GDF SUEZ regler. De interne avdelingene for kontroll og audit, som utfyller arbeidet til Avdelingen for etiske regler og compliance, skal være årvåkne for all informasjon som tilsier en eventuell krenkelse av reglene. De må også være oppmerksomme på eventuelle svake punkter i organiseringen av konsernets enheter. Disse avdelingene skal informere sine respektive ledelser om sine observasjoner. De skal også informere deontologen og om nødvendig utføre en spesifikk gjennomgang av visse anvendelsesområder i den etiske ordningen. GDF SUEZ Etikkerklæring 25

26 Oversettelsene av dette dokumentet kan være gjenstand for tolkning. Kun den franske versjonen gjelder. Alle GDF SUEZ-dokumenter om etiske spørsmål er tilgjengelige på Internett-området GDF SUEZ, på konsernets intranett og på det spesielle ekstranettet for etiske spørsmål. For opplysninger eller råd om etikk og compliance: Utgave november GDF SUEZ Etikkerklæring

27 Dette dokumentet er trykt på 100 % resirkulert, bestrøket Cyclus-papir produsert på en europeisk fabrikk som er sertifisert i henhold til ISO 9001 (for kvalitetsstyring) og ISO (for miljøstyring) og EMAS-akkreditert (for miljøinnsats). Etikkerklæringen er tilgjengelig på nettstedet gdfsuez.com, på intranett: og på det spesielle ekstranettet for etiske spørsmål: Redigering: Grafisk utforming: Redaksjonell utforming og realisering: Oversetting og utførelse: Fotos: Médiathèque GDF SUEZ (Cover, Getty p.4, Stéphane de Bourgies / Abaca Press p.7, Philippe Dureuil / GDF SUEZ p.15, Olivia Gay / Interlinks Image p.17, Gilles Crampes p.19, Etienne de Malglaive / Abaca Press p.21, Raf Beckers / Electrabel p.23, Pierre-François Grosjean p.25, Enzo dal Verme / Abaca Press) 11/2009

28 GDF SUEZ Logotype version Quadri 11/07/ , bd des Batignolles Paris - FRANCE Tél. : +33 (0) / Fax : +33 (0) Web : RÉFÉRENCES COULEUR B 80% C 100% Y 50% B 5% Våre verdier krav engasjement dristighet samhold gdfsuez.com 2 GDF SUEZ Etikkerklæring

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Antikorrupsjons program

Antikorrupsjons program Antikorrupsjons program 2 Innhold 1 Innledning...6 2 Etiske retningslinjer og antikorrupsjon...8 3 Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon...12 4 USAs Foreign Corrupt Practices Act...20 5 Corporate

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Hva er etikk? Etikk (av gr. ethos, skikk) er læren om de normer og verdier som skal styre våre handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt. Sagt på en annen måte er etikk de

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse*

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse* Corporate Governace Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse* Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? *connectedthinking Forord Corporate

Detaljer