remko elt 3-2, 10-6 og 18-9 elektriske varmevifter med seperat termostat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "remko elt 3-2, 10-6 og 18-9 elektriske varmevifter med seperat termostat"

Transkript

1 remko elt 3-, 0- og -9 elektriske varmevifter med seperat termostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold, eller dersom det gjøres forandringer på anlegget uten leverandørens godkjenning. ed forbehold for endringer!

2 REKO ELT 3- Electric heaters

3 REKO ELT 3-,0- og-9 Sikkerhetsforskrifter REKOs elektriske varmevifter har høy nytteverdi og lang levetid takket være omfattende kvalitetskontroll av materialer og funksjon. Fare kan allikevel oppstå hvis enheten brukes av personer som ikke er fortrolige med bruksanvisningen eller hvis enheten brukes på utilsiktet måte. De som har ansvar for drift av enhetene må sjekke drifts- og sikkerhetsinnretninger for feil og mangler før oppstart. I tillegg må det sjekkes at ingen beskyttelsesinnretninger mangler. Enheter med feil eller mangler som kan påvirke driftssikkerheten skal umiddelbart slås av. Drift av enhetene må skje i samsvar med lokale forskrifter og med bruk av angitte sikkerhetsrutiner. Foreskrevne sikkerhetsavstander til brennbare materialer må overholdes. Åpninger for luftinntak og utblåsning må aldri blokkeres. Utblåsnings åpning må ikke innsnevres eller tilkobles rør eller slanger. Fremmedlegemer må aldri anbringes i enheten Varmeviften må ikke tildekkes mens den er i drift. Varmeviften må ikke brukes i nærheten av bad, dusj, svømmebasseng og lignende. Varmeviften må ikke brukes direkte under en stikkontakt. Varmeviften må ikke utsettes for direkte vannstråler. Sørg for at vann ikke trenger inn i enheten Varmevifter må ikke bruke i rom hvor det kan være eksplosjonsfare. Alle utvendige kabler må beskyttes mot skade (f.eks. skade forvoldt av dyr) Forlengelse av nettkabelen må bare utføres av autoriserte elektrikere under hensyn til enhetens ytelse, kabellengde og lokal anvendelse. Beskrivelse Enhetene er utelukkende konstruert for elektrisk bruk, og for fullautomatisk, universell og problemfri drift. Varmeviftene er utstyrt med spesielle innkapslete varmeelementer med lydsvake vedlikeholdsfri aksialvifter. De har sikkerhets- og kjøletermostat, romtermostat og kabel med jordet stikkontakt. Enhetene oppfyller alle sikkerhetskrav i de relevante EU- direktiver. Enhetene er driftssikre og lette å betjene. Anvendelse Avfukting av nybygg. Oppvarming av utendørs arbeidsplasser, eller til bruk i haller og produksjonslokaler som ikke er utsatt for brannfare. Kontinuerlig eller midlertidig oppvarming av rom. Avising av maskiner og kjøretøy og ikkebrennbare lagervarer under iakttakelse av passende sikkerhetsavstand. Drift Alle enheter kan brukes til oppvarming eller ventilasjon avhengig av innstilling på hovedkontakt. Varmeviften ELT 3- har varmeinnstilling og vifteinnstilling. Varmeviftene ELT 0- og ELT -9 har 3 varmeinnstillinger. 3

4 off off. stage heating. stage heating 3. stage heating Enhetene kan utstyres med en romtermostat (tilbehør) som kan plugges i for å sikre en konstant romtemperatur. Når den forhåndsvalgte temperatur nåes stanser oppvarmingen, og den starter opp igjen når temperaturen har falt under den fastsatte verdien. Når enheten slås av, enten med hovedbryter eller romtermostat, vil viften fortsette å gå en stund for å kjøle ned varmeelementer før den slår seg av automatisk. Elektrisk tilkobling skal bare gjøres over en dedikert sikringskurs som er beskyttet med en jordfeilbryter Vifte I denne stilling er det bare viften som går. Varme og termostatstyring er ikke mulig.. Sett hovedkontakt til ønsket funksjon. Varme uten romtermostat Enheten kjører med konstant belastning.. Tilslutt den medfølgende brokopling til termostatsokkel på enheten.. Sett hovedkontakt til ønsket funksjon. Oppstart Drift og overvåking av enhetene må bare utføres av personer som har mottatt tilstrekkelig opplæring i bruk av enheten. Sjekk at enheten tilkobles korrekt spenning. ELT 3-30V/~ ELT 0- and ELT V/3~. Sett hovedkontakt på stilling Sett pluggen i en stikkontakt av korrekt type. Hovedkontakt innstillinger Hovedkontakt ELT 3- Hovedkontakt ELT 0- ELT -9 ELT 3- ELT 0- ELT -9 heating off off. stage heating heating. stage heating off 3. stage heating For at utstyret skal fungere optimalt, 3 skal det ikke brukes i omgivelsestemperatur høyere enn 5 C Oppvarming med romtermostat Enheten kjører fullautomatisk avhengig av innstilt temperatur.. Fjern brokoplingsplugg.. Tilslutt termostatplugg 3 på romtermostat (tilbehør) til termostatsokkel. 3. Anbring romtermostat 4 på et passende sted. Termostatens sensor må ikke utsettes for direkte varmluftsstrøm eller anbringes på en kald overflate. 4. Forhåndsinnstill ønsket romtemperatur på romtermostaten. 5. Sett hovedkontakt til ønsket funksjon ELT 3- ELT 0- ELT -9 ELT 3- ELT 0- ELT -9 off. stage heating. stage heating 3. stage heating 4

5 Slå av. Sett hovedkontakt på stilling 0 (AV). Pass på! Viktig informasjon om nedkjølingsfasen. Viften fortsetter å kjøre for å kjøle ned enheten og slår seg av når en tilstrekkelig lav temperatur er nådd. Viften kan starte igjen flere ganger før den slår seg av permanent. Strømforsyningen må aldri frakobles (unntatt I nødstilfelle) før hele avkjølingsperioden er avsluttet. Garantien dekker ikke skade som følge av overoppheting. Vedlikehold Regelmessig stell og overholdelse av noen få grunnleggende betingelser vil sikre feilfri drift og lang levetid. Før det utføres arbeid på enheten må strømforsyning koples fra. Vær oppmerksom på følgende punkter: Enheten må vedlikeholdes og rengjøres regelmessig. Enheten skal holdes ren og støvfri, og bare rengjøres med en tørr eller lett fuktig klut. Bruk ikke høytrykksvasker. Bruk ikke rengjøringsmidler som kan skade miljøet eller som er etsende eller inneholder løsemidler. Kontroller sikkerhetsinnretninger jevnlig. Kontroller beskyttelsesgitter på luftinntak og avtrekk jevnlig og rengjør etter behov. Pass på ikke å skade termostatens sensor eller kapillarrør når beskyttelsesgitter fjernes eller monteres. Feilsøking Før det utføres arbeid på enheten må strømforsyning koples fra. Justering og vedlikehold skal utføres av autorisert spesialist. Enheten (viften) starter ikke:. Kontroller sikringer. Kontroller plugg til strømforsyning 3. Kontroller hovedkontakt 4. Kontroller at viften kjører korrekt Enheten avgir ikke varme. Kontroller hovedkontakt. Kontroller hjelperelé /vernebryter (ELT 0- / ELT -9). 3. Kontroller overtemperaturreléets funksjon, eller kapillarrør (hvis skadet) 4. Kontroller om termostat- eller brokoplingsplugg er tilkoplet 5. Kontroller termostatfunksjon: Termostaten må være innstilt på høyere temperatur enn romtemperaturen. Hvis enheten ikke virker, etter at alle funksjonskontroller er gjennomført, tilkalles autorisert servicepersonell. Service og garanti Drift og bruk på annen måte enn her angitt er ikke tillatt. I tilfelle av tilsidesettelse av påbud for korrekt drift og vedlikehold fraskriver produsenten seg ansvar og garantien bortfaller. Korrekt bruk Enhetene er konstruert med tanke på oppvarming og ventilasjon i industriell og kommersiell sammenheng. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som oppstår ved at enhetene blir brukt på annen måte enn slik det er beskrevet i disse instruksjonene, eller hvis det ikke blir tatt hensyn til relevante lokale lover og forskrifter. 5

6 Splittegning ELT /03 Deleliste transporthåndtak 04 ytterkabinett kjøletermostat overopphetingsrelé 0 5 innerkabinett varmeelement varmeelement frontplate beskyttelses gitter, avtrekk bæreplate 039 vifteblad 0390 clutchlamell viftemotor bakplate nettkabel med plugg 0390 strekkavlastning 07 7 brokoplingsplugg 009 termostatholder 00 9 hovedkontakt 0 0 vernebryter 003 terminalblokk, x 03 3 hjørnestolpe beskyttelsesmuffe, liten 0304 Ikke vist: termostatplugg 000 Vi forbeholder oss rett til å endre konstruksjoner og dimensjoner med henblikk på tekniske forbedringer

7 Splittegning ELT / Deleliste transporthåndtak 04 ytterkabinett innerkabinett beskyttelses gitter, avtrekk frontplate bæreplate støttekonsoll 0794 overopphetingsrelé med sensor beskyttelsesslange vifteblad clutchlamell B Ø 0395 viftemotor bakplate strekkkavlastning brokoplingsplugg 009 termostatholder 00 7 hovedkontakt terminalblokk, 5 x vernebryter beskyttelsesmuffe 0304 varmeelement overopphetingsrelé 0 3 kjøletermostat hjørnestolpe 003 Ikke vist: nettkabel med plugg 00 Ikke vist: termostatplugg 000 Vi forbeholder oss rett til å endre konstruksjoner og dimensjoner med henblikk på tekniske forbedringer 7

8 Splittegning ELT Deleliste transporthåndtak 04 ytterkabinett Konustopp pakning Innerkabinett med utblåsningskonus beskyttelses gitter, avtrekk 0353 frontplate bæreplate overopphetingsrelé med sensor støttekonsoll beskyttelsesslange 0795 vifteblad 053 clutchlamell B ø viftemotor bakplate strekkkavlastning 079 termostatholder 00 7 brokoplingsplugg 009 beskyttelsesgitter, luftinntak beskyttelsesmuffe hovedkontakt vernebryter 00 terminalblokk, 5 x overopphetingsrelé 0 4 kjøletermostat varmeelement 0799 Ikke vist: nettkabel med plugg 079 Ikke vist: termostatplugg 000 Vi forbeholder oss rett til å endre konstruksjoner og dimensjoner med henblikk på tekniske forbedringer

9 Teknisk data 3-, 0- og -9 Type ELT 3- ELT 0- ELT -9 Nominell varmeytelse kw 3, 0,5 Variabel varmeytelse kw x 3, 3 x 3,5 3 x Luftkapasitet m³/h Strømforsyning V 30/~ 400/3~ 400/3~ Frekvens Hz erkestrøm A 3,9 4,9 7,5 aks. kraftforbruk kw 3,5 0,5, Avsikring (påkrevet) A (treg) 3 Lydtrykkniveau LpA m ) db (A) Dimensjon Lengde mm Bredde mm Høyde mm Vekt kg, 0,0 7,4 ) støymåling DIN

10 Koblingsskjema ELT 3- ELT 0-30 V / ~, N, PE / 50 Hz 400 V / 3~, N, PE / 50 Hz 400 3/N ~ 50Hz ELT 3- ELT 0- L N PE L L L3 N PE 30 V / ~, N, PE / 50 Hz 400 V / 3~, N, PE / 50 Hz 400 3/N ~ 50Hz L N PE L L L3 N PE L L L3 N 5 4 L N PE L L L3 N 5 4 L N PE HW HW HW HW S 3 3 A 4B 4 A 5B S 3 3 3A A B 4B 4 HR A 5B 3A B a b HR a 4 b HW A K A A A K 3 3 S S L V L L V4 V L3 L V V4 L3 V S H V H V3 V V5 V3 V5 3 4 HW S HR = contactor = terminal strip S = operating switch HR HW = contactor heating element = terminal fanmotor strip S S = operating temperature switch limiter (with sensor) HW K = heating contactor element = fanmotor recool thermostat S = temperature limiter (with sensor) K K = contactor = thermostat recool thermostat socket = temperature limiter K = contactor = thermostat socket ELT V / 3~, N, PE / 50 Hz ELT -9 L L L3 N PE 400 V / 3~, N, PE / 50 Hz L L L3 N PE L L L3 N L L L3 N S S C C A A A A K K K A A A A K 3 3 L V L L V4 V H V H V3 V L3 L V V4 V5 V3 HW L3 V S V5 HW S 0

11 Strøm Lys Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr. 4 7, 73 Varme Avfuktning Sikkerhet Holte Industri a.s. 30 GVARV Telefon: Telefaks: E-post:

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret!

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret! REMKO ATR 1 + 2 Temperaturstyringsenhet dag/natt Bruk Teknologi Les disse instruksjonene nøye før anlegget monteres og tas i bruk! Ved feil montering, bruk eller vedlikehold, eller dersom det gjøres forandringer

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io BRUKSANVISNING INVERTER GENERATOR LC3500io Les bruksanvisningen før strømaggregatet tas i bruk Røykenveien 70 1386 Asker tlf. 66753000 www.kcl.no INNLEDNING Takk for at du valgte LONCIN LC3500io inverter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer