Mennesker med løsninger. People with solutions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mennesker med løsninger. People with solutions"

Transkript

1

2

3 Mennesker med løsninger People with solutions ELTA Management og Møre Teknikk har gått sammen for å skape en sterk samling av kompetanse, ressurser og tjenester for sine kunder og samarbeidspartnere. Resultatet er Adima som i dag består av Adima Engineering, Adima Energy og Adima Industry. ELTA Management og Møre Teknikk har siden 1994 levert personell til sine samarbeidspartnere og er i dag gjennom Adima representert i Hammerfest, Brattvåg, Stord og Flekkefjord/Kvinesdal. Forretningsidé - Mennesker med løsninger Adima tilfører hele det norske industrimiljøet kompetanse gjennom levering av ressurser og tjenester, noe som best kommer til uttrykk i Adima sin forretningsidé. Målsetting Vi skal være markedsleder i Norge innen bemanningsløsninger til den landbaserte industrien og til petroleumsindustrien. Vi skal også være en foretrukket leverandør av ingeniørtjenester. ELTA Management and Møre Teknikk have combined to create a strong set of skills, resources and services for their customers and partners. The result is Adima, which now comprises Adima Engineering, Adima Energy and Adima Industry. ELTA Management and Møre Teknikk have supplied staff to their partners since 1994, and are now represented via Adima in Hammerfest, Brattvåg, Stord and Flekkefjord/Kvinesdal. Business strategy - People with solutions Adima provides Norwegian industry with skills by supplying resources and services, something which is best expressed in Adima s business strategy. Goal To be the Norwegian market leader in staffing solutions for the onshore and oil industry. We will also be a preferred supplier of engineering services.

4 Vi gir din virksomhet konkurransekraft Adima legger vekt på å være en effektiv bidragsyter til våre kunders forretningsprosesser, og har kontinuerlig fokus på hvordan kvaliteten på våre tjenester sikres best mulig. Vi formidler personell med høy kompetanse og erfaring innenfor ulike fagfelt til mekanisk industri, maritim industri og petroleumsindustri on- og offshore. Vi i Adima gir våre samarbeidspartnere den tryggheten som er nødvendig for å oppnå økt konkurransekraft i et stadig tøffere marked. Våre operatører, ingeniører og ledere er alle fast ansatt i Adima. Gjennom god og tett oppfølging, løpende kompetanseutvikling og tilrettelegging gjennom kurs og samlinger, oppnår vi vårt mål om å ha en stabil og solid stab med en kompetanse som til enhver tid er tilpasset våre kunder og samarbeidspartneres behov. Våre spesialområder og fagdisipliner Fagarbeidere: - CNC-operatører - Mekanikere - Montører - Sveisere - Platearbeidere - Industrirørleggere - Elektrikere - Automasjon- og instrumentteknikere - Stillasmontører og riggere, TT-personell, overflatebehandlere, industrimalere og isolatører - MC & commissioning Ingeniører og ledere: - Prosjekt- og Fabrikasjonsledelse - Konstruksjon og design - Kalkulasjon og styrkeberegning, prosess/piping/struktur - Anskaffelsesledere - Planleggere - Controllere - Dokumentkontrollere - Administrativ service - HMS personell - IT/Telecom/System

5 We make your business competitive Adima focuses on making an effective contribution to our customers business processes, and on the best way of ensuring the quality of our services at all times. We supply personnel with high levels of skills and experience within various fields to the mechanical industry, maritime industry and oil industry, on- and offshore. We at Adima give our partners the certainty they need to be more competitive in an increasingly tough market. Our operators, engineers and managers are all permanent Adima staff. Through good, close monitoring, constantly developing skills and organising courses and meetings, we achieve our aim of having sound, stable staff with skills to match what our customers and partners need at any time. Our specialisms and professional disciplines Skilled workers: - CNC operators - Mechanics - Fitters - Welders - Steel workers - Skilled pipefitters - Electricians - Automation and instrumentation engineers - Skilled workers for insulation, surface protection, access, scaffolding and rigging - MC & commissioning Engineers and managers: - Project and production management - Design and construction - Estimation and strength calculation, process/piping/structure - Procurement managers - Planners - Controllers - Document controllers - Administrative service - HSE staff - IT/Telecoms/System

6 Adima Engineering Spesialkompetanse innen ingeniørtjenester til olje- og gassindustrien, on- og offshore. Vi tilbyr også ingeniørtjenester til den øvrige industri. Adima Engineering tilbyr In-house ingeniørtjenester innenfor struktur, piping, prosess, mekanisk, elektro og instrument/ automasjon. Vår konsulentavdeling står til tjeneste for utleie av ingeniører innenfor de samme fagområder. Adima Engineering har som langsiktig målsetning å levere ingeniørtjenester til andre deler av energibransjen, som vindkraftindustrien, samt bygg og anleggsbransjen. Adima Engineering har sitt kontor i Hammerfest.

7 Adima Engineering Especially skilled for engineering services to the oil and gas industry, both on- and offshore. We also provide engineering services to other industries. Adima Engineering provides In-house engineering services in structures, piping, process, mechanical engineering, electrical engineering and instrumentation/ automation. We are at your service to hire out engineers in the same fields. Adima Engineering s long-term aim is to supply engineering services to other areas of the energy industry, such as wind power, and the construction and installation industry. Adima Engineering s headquarters are in Hammerfest

8 Adima Energy Er spesialisert på levering av ressurser og tjenester til olje- og gassindustrien, onog offshore. Dette inkluderer operatører, administrativt personell og nøkkelpersonell med arbeidsledelse. ISO Isolasjon, Stillas og Overflate Adima Energy har også en egen avdeling som har spesialisert seg på ISO-disiplinen innenfor olje- og gassindustrien, i tillegg til stillas- og tildekningsoppdrag for bygg- og anleggsmarkedet. I tillegg til industristillas tilbyr vi også fasadestillaser. Foruten tjenester innenfor stillas og tilkomstteknikk leverer vi fagpersonell til isolasjon og industrimaling fra vår ISO-avdeling. Adima Energy har hovedkontor i Hammerfest. For å ha nærhet til kunder og samarbeidspartnere har vi avdelinger på Stord, Stavanger og Flekkefjord.

9 Adima Energy Specialises in supplying resources and services to the oil and gas industry, both on- and offshore, including operators, administrative staff and key personnel with labour management Insulation, scaffolding and surfaces Adima Energy also has a separate department which specialises in insulation, scaffolding and surfaces disciplines in the oil and gas industry as well as scaffolding and roofing work for the construction and installation market. As well as industrial scaffolding, we also provide facade scaffolding. As well as scaffolding and access control system services, we also supply insulation and industrial painting specialists. Adima Energy s headquarters are in Hammerfest. To be close to our customers and partners, we also have local branches in Stord, Stavanger and Flekkefjord

10 Adima Industry Spesialkompetanse innen formidling og utleie av fagarbeidere innenfor tekniske fag og ingeniørtjenester til hovedsakelig marin- og landbasert industri. Vi har blitt en viktig leverandør av personell til det lokale- og nasjonale næringsliv. Våre ansatte innenfor marin- og landbasert industri er dermed lokalisert i virksomheter i ulike deler av landet. På tvers av Adima sitt totale virksomhetsområde tilbyr vi også tjenester innen rekruttering og utvelgelse av ledere og øvrige medarbeidere. På oppdrag fra våre kunder rekrutterer vi til stillinger innen kontor og administrasjon, økonomi, innkjøp mv. Adima Industry har hovedkontor i Brattvåg på Sunnmøre.

11 Adima Industry Special skills in recruiting and hiring out skilled workers in technical disciplines and engineering services primarily to marine and onshore industry. We have become a major supplier of staff to local and national business. Our staff in the marine and onshore industries are spread throughout businesses all over the country. Through Adima s total business area, we also offer services in recruiting and selecting managers and other staff. We also recruit staff for office, administration, finance, purchasing and other positions as instructed by our customers. Adima Industry s headquarters are in Brattvåg at Sunnmøre.

12 Adima sine verdier Adima s values VI har fokus på mennesker med løsninger og medmenneskelige verdier. Vi tilrettelegger for den enkelte og søker hele tiden å finne den rette kompetansen. VI har tro på at trivsel er nøkkel til suksess både for våre medarbeidere og samarbeidspartnere. Tett oppfølging av medarbeidere skal være med på å skape trivsel for våre ansatte. VI verdsetter god kommunikasjon mellom Adima og den enkelte medarbeider og samarbeidspartner. Dette for å alltid være i forkant og være med på å utvikle ethvert samarbeid på alle nivåer. VI mener alle mennesker har en verdi for vårt selskap på sine individuelle plan. Vi har fokus på erfaringer så vel som gode papirer, og mener at de med lang fartstid har mye å bidra med av holdninger og verdier for de som kommer etter. VI er kunnskapsrike, nøyaktige i vårt arbeid, tydelige i forventinger og krav, samt konsise. ÆRLIGHET, pålitelighet og troverdighet er viktige stikkord for at vi skal være den seriøse og ettertraktede samarbeidspartneren vi ønsker å være. Når vi sier at vi skal gjøre noe, så gjør vi akkurat det og gir tilbakemelding, raskt og konsist. DISSE VERDIENE gir våre kunder og samarbeidspartnere trygghet om at Adima leverer Mennesker med løsninger som igjen gir økt konkurransekraft og bedre resultat for alle parter. We focus on people with solutions and people skills. We organise for individuals and always try to find the right skills. We believe that job satisfaction is the key to success, for both our staff and partners. To care for our staff is part of creating job satisfaction. We value good communications between Adima and individual members of staff and partners, so we are always out front and involved in developing true partnerships at all levels. We believe everyone is worth something to our society at his or hers own individual level. We focus on experience as much as on the right qualifications, and believe that those with experience have a great deal to contribute in terms of attitudes and values to those who come after. We are knowledgeable, precise in our work, clear about what we expect and want, and concise. HONESTY, reliability and trustworthiness are important keywords for us to be the serious, preferred partner we want to be. If we say we will do something, we do precisely that and provide feedback, fast and consistently. THESE VALUES means that our customers and partners can be confident that Adima supplies People with solutions who in turn make business more competitive and provide better results for everyone involved. Telefon

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Entreprenøren uten høydeskrekk

Entreprenøren uten høydeskrekk TEMA: Olje/Offshore // ONS 2012 Nr. 4 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Lettere tilkomst med tau og sele: Entreprenøren uten høydeskrekk CAN AS har spesialisert seg på å løse utfordringer

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Årsrapport ANNUAL REPORT

Årsrapport ANNUAL REPORT Årsrapport ANNUAL REPORT The Ulstein Group ULSTEIN MEKANISKE VERKSTED HOLDING ASA The companies in the Ulstein Group are gathered under the holding company Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA which,

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

Vi har ingen grenser under vann. No limits under water

Vi har ingen grenser under vann. No limits under water Vi har ingen grenser under vann No limits under water En ledende undervannsentreprenør EB Marine i Stavanger er en av Norges fremste undervannsentreprenører med kunder innen segmenter som maritim industri,

Detaljer

Status Nyhamna EPCm project 4. november 14. Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project

Status Nyhamna EPCm project 4. november 14. Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project Status Nyhamna EPCm project 4. november 14 Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project Nyhamna EPCm NYHAMNA ONSHORE Client A/S Norske Shell 28. April 2012 Contract award Sept. 2013 Civil start-up

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2010 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12

ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12 Magasin for Depro - Årgang 3 - nr. 1-2014 ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12 Leder deprofil: Kåre

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

En optimal start på din karriere innen Management Consulting

En optimal start på din karriere innen Management Consulting En optimal start på din karriere innen Management Consulting Vi hjelper virksomheter med å ta riktige strategiske beslutninger og implementere løsninger som gir varige resultater Capgemini Consulting er

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer