Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 15:50

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 29.10.2015 Tid: 09:00 15:50"

Transkript

1 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 15:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Christin Lindberg Skansen Varaordførar AP Olav Gisle Noraberg Medlem AP Nils Kristian Moe Medlem AP Torleiv Hvistendahl Medlem AP Anne Serine Nærum Medlem AP Martha Schrøder Momrak Medlem AP Øyvind Kile Medlem AP Nils Vidar Pettersen Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Tone Irgens Veum Medlem SP Svein Slyngstad Medlem SP Per Helge Seltveit Medlem SP Guro Blessum Libjå Medlem SP Ellen Elisabeth Gasman Medlem SP Thor Inge Levang Medlem SP Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fylgjande frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Ketil O. Kiland rådmann Kjersti Bergland utvalssekretær Saker til handsaming:(sak nr./år, f.o.m. t.o.m.) 65/15 93/15 Merknader til møteboka: Godkjenning av protokoll: Erik Skjervagen ordførar

2 Fellestenesta utvalssekretær Rådmannen si godkjenning, jfr. sakshandsamingsrutiner pkt. 12.0: Ketil O. Kiland rådmann

3 Saksliste Utvalssaksnr PS 65/15 Innhald Referatsaker PS 66/15 Økonomigjennomgang pr PS 67/15 Investeringsrekneskapen 2015 PS 68/15 Vidareføring av VandreTelemark-prosjektet i 2016 og 2017 PS 69/15 PS 70/15 Sal av festetomt 38/1 - festenr 2 med tilleggsareal Reguleringsplan Moghusfeltet, 2. gongs handsaming PS 71/15 Oppmoding om busetting av flyktningar for perioden PS 72/15 Evaluering av REMNF PS 73/15 Val til råd for eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne PS 74/15 Val av hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg PS 75/15 Val av hovudutval for plan og miljø PS 76/15 Val av administrasjonsutval PS 77/15 Val av valnemnd PS 78/15 Val av skattetakstnemnd for eigedomsskatt PS 79/15 Val av overskattetakstnemnd for eigedomsskatt PS 80/15 Val av medlem til kyrkjeleg fellesråd PS 81/15 Val til Vest-Telemark Tinget PS 82/15 Val til kommunal heimevernnemnd PS 83/15 Val til representantskapen i Renovest IKS PS 84/15 Val av medlem til styret for Fyresdal Bygdemuseum PS 85/15 Val til representantskapet i Agder og Telemark kontrollutvalssekretariat PS 86/15 Val til representantskapet i Telemark kommunerevisjon IKS PS 87/15 PS 88/15 PS 89/15 IKA Kongsberg - Oppnemning av representant til representantskapet Oppnemning av medlemer til villreinnemnda for Setesdalsområdet Oppnemning av representatnt til felles samarbeidsutval for Fyresdal kultur- og oppvekst PS 90/15 Legevakta i Arendal - val av representant til styret PS 91/15 Val av nestleiar i kontrollutvalg for perioden PS 92/15 Val av barnas representant Fyresdal 20. oktober 2015 Erik Skjervagen ordførar Fellestenesta utvalssekretær

4 Eit samrøystes kommunestyret vedtok å handsame sak 93/15 Høyring av innbyggjarane sine meiningar i kommunereforma som vart lagt fram på møtet. Kommunestyret ynskjer at referatsaker vert sett til opp på slutten av sakslista og sak 65 vert difor flytta til slutt på sakslista i dag. Sak 91 vert handsama mellom sak 72 og 73

5 PS 65/15 Referatsaker RS 311/15 Referat frå Vest-Telemarkrådet RS 312/15 Orienteringar RS 313/15 Kontrollrapport skjenk m/røyk - Meieriet RS 314/15 Tilskot til Betania den frie evangeliske forsamling RS 315/15 Tilskot til Den evangelisk lutherske frikirke RS 316/15 Tilskot til Evangelische gemeinde deutscher sprache in Norwegen RS 317/15 Tilskot til Oslo katolske bispedømme RS 318/15 Tilskot til Sjamanistisk forbund RS 319/15 Tilskot til Somalisk trossamfunnet i Notodden RS 320/15 Tilskot til Svenska kyrkan i Norge RS 321/15 Tilskot til Syvendedags adventistsamfunnet den norske union RS 322/15 Tilskot til Vest-Telemark muslimske trudomssamfunn RS 323/15 Tilskot til Guds menighet vegårshei RS 324/15 Tilskot til Human etisk forbund RS 325/15 Tilskot til Kristensamfunnet i Norge RS 326/15 Tilskot til Metodistkirken i Norge RS 327/15 Tilskot til Central jam-e-mosque world islamic misson Norway RS 328/15 Søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga gbnr. 92/66 RS 329/15 Søknad om fritak for kommunale gebyr - Bondal 62/1 (campingplass) RS 330/15 Borggrendsvegen 499 8/4 - Søknad om dispensasjon frå TEK i samband med tilbygg våningshus RS 331/15 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Soliåsen nord 17/123 RS 332/15 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 17/1 RS 333/15 Fyresdal Næringshage, Fase 2, Søknad om rammeløyve RS 334/15 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 37/1 Århus RS 335/15 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 16/1 RS 336/15 Fyresdal Næringshage, Fase 2, Igangsettingssøknad 1

6 RS 337/15 Rapportering til kommunestyret september - oktober RS 338/15 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 47/1 RS 339/15 Søknad om tilskot til avløpsanlegg - Tortveit 35 80/1 RS 340/15 Søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Dølemoe 36/24 RS 341/15 Borggrendsvegen 499 8/4 - tilbygg våningshus RS 342/15 Søknad om utsleppsløyve - Tortveit 35 80/1 RS 343/15 Libakkane 9 35/7-5 - carport i tilknyting til bustadhus RS 344/15 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 16/1 I møtet: Administrasjonen la fram måloppnåing så langt i år og utfordringar for neste år og framover. Ordføraren får fullmakt til å invitere dei andre eigarane av VTK as til eit eigarskapsmøte for å diskutere utbyttepolitikken i selskapet med den hensikt å auke utbytte til eigarane. I samband med budsjettarbeidet for 2016 vert det vurdert å Innføre eigedomsskatt for alle i Fyresdal kommune kommunestyret ynskjer at det vert halde eit folkemøte før kommunestyremøte i desember. IKM Maskinering AS er i dag nedlagt og alle er oppsagt. I kommunestyremøte 25. oktober 2007 vart det gjort vedtak om at fyrstemann som skaut ulv i Fyresdal skulle få ei gåve på kr 1.000,- for å dekke eventuelle utgifter. Eit samrøystes kommunestyret ynskjer nå å utbetale denne gåva til Laje Gaaren som 25. oktober 2015 skaut ein ulv på garden sin i Kleivgrend. Orientering om framdriftsplan for Hamaren Aktivitetspark. Ny opplæringsdag for folkevalde 12. november.

7 PS 66/15 Økonomigjennomgang pr Den økonomiske stoda pr vert teken til vitande. Driftsrammene vert endra slik: Sektor Utgift Inntekt Fellestenester Sektor for helse og omsorg Sektor for kultur og oppvekst Sektor for plan og teknikk Finans Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen. Den økonomiske stoda pr vert teken til vitande. Driftsrammene vert endra slik: Sektor Utgift Inntekt Fellestenester Sektor for helse og omsorg Sektor for kultur og oppvekst Sektor for plan og teknikk Finans PS 67/15 Investeringsrekneskapen 2015 Investeringsrekneskapen for 2015 vert teke til vitande og ein føretek fylgjande justeringar: - Bruk av fondsmidlar til barnehage/varmepumpetrase med 8 millionar vert overført til lånefinansiering. - Utgifter til prosjekt Aktivitetspark i Hamaren vert overført frå drift med dekning av prosjektinntekter frå Heim=Fyresdal. - Nettoinntekter ved kjøp og sal av areal vert avsett til ubundne investeringsfond. - Utgifter i samband med ny brønn vert dekt av ubruka lånemidlar. - Tilrettelegging av industritomter vert dekt av ubundne investeringsfond. - Utlån av startlån dekkast av ubruka lånemidlar Prosjekta, ventilasjonsanlegg på helsehuset og renseanlegg Hauggrend, bør settast på vent inntil ny finansiering er på plass. Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen. Investeringsrekneskapen for 2015 vert teke til vitande og ein føretek fylgjande justeringar:

8 - Bruk av fondsmidlar til barnehage/varmepumpetrase med 8 millionar vert overført til lånefinansiering. - Utgifter til prosjekt Aktivitetspark i Hamaren vert overført frå drift med dekning av prosjektinntekter frå Heim=Fyresdal. - Nettoinntekter ved kjøp og sal av areal vert avsett til ubundne investeringsfond. - Utgifter i samband med ny brønn vert dekt av ubruka lånemidlar. - Tilrettelegging av industritomter vert dekt av ubundne investeringsfond. - Utlån av startlån dekkast av ubruka lånemidlar Prosjekta, ventilasjonsanlegg på helsehuset og renseanlegg Hauggrend, bør settast på vent inntil ny finansiering er på plass. PS 68/15 Vidareføring av VandreTelemark-prosjektet i 2016 og 2017 Fyresdal kommune er positiv til å vidareføre Vandre-Telemarkprosjektet i 2016 og 2017, fram til Visit Telemark kan overta. Ein ser det som viktig å nytte marknadspotensialet i det som er bygd opp av gode og kvalitetssikra vandreruter i regionen, samt å vidareutvikle det forretningsmessige ved å etablere eit nett av Vandrar velkomen-bedrifter. Kommunen løyver kr ,- årleg i 2016 og 2017 til delfinansiering, under føresetnad av tilsvarande løyving frå dei sju andre deltakarkommunane. Løyving frå næringsfondet, kto Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen. Fyresdal kommune er positiv til å vidareføre Vandre-Telemarkprosjektet i 2016 og 2017, fram til Visit Telemark kan overta. Ein ser det som viktig å nytte marknadspotensialet i det som er bygd opp av gode og kvalitetssikra vandreruter i regionen, samt å vidareutvikle det forretningsmessige ved å etablere eit nett av Vandrar velkomen-bedrifter. Kommunen løyver kr ,- årleg i 2016 og 2017 til delfinansiering, under føresetnad av tilsvarande løyving frå dei sju andre deltakarkommunane. Løyving frå næringsfondet, kto PS 69/15 Sal av festetomt 38/1 - festenr 2 med tilleggsareal Fyresdal kommune sel festetomt 38/1-2 til nåverande festar, Gunvor Aslestad Metveit, for 40% av takstverdien. I tillegg seljast ca 300 kvm som tilleggsareal til tomta jfr. Vedlagte kart til lik pris om for festetomta. Kjøpar ber alle kostnader med oppmåling og tinglysing i samband med kjøpet. Handsaming i Formannskap Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen. Vedtak i Formannskap Fyresdal kommune sel festetomt 38/1-2 til nåverande festar, Gunvor Aslestad Metveit, for 40% av takstverdien. I tillegg seljast ca 300 kvm som tilleggsareal til tomta jfr. Vedlagte kart til lik pris

9 som for festetomta. Kjøpar ber alle kostnader med oppmåling og tinglysing i samband med kjøpet. Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen. Fyresdal kommune sel festetomt 38/1-2 til nåverande festar, Gunvor Aslestad Metveit, for 40% av takstverdien. I tillegg seljast ca 300 kvm som tilleggsareal til tomta jfr. Vedlagte kart til lik pris som for festetomta. Kjøpar ber alle kostnader med oppmåling og tinglysing i samband med kjøpet. PS 70/15 Reguleringsplan Moghusfeltet, 2. gongs handsaming I medhald av plan- og bygningslova 12-12, vert framlegg til reguleringsplan for Moghusfeltet, gnr/bnr 34/43 og del av gnr/bnr 34/2 vedteken med dei endringar som gjeng fram av saka. Handsaming i Formannskap Samrøystes i samsvar med innstillinga frå rådmannen. Vedtak i Formannskap I medhald av plan- og bygningslova 12-12, vert framlegg til reguleringsplan for Moghusfeltet, gnr/bnr 34/43 og del av gnr/bnr 34/2 vedteken med dei endringar som gjeng fram av saka. Tilleggsframlegg frå Olav Gisle Noraberg: Tilrettelegging av byggeklare tomter med VA, veg og fiber blir gjennomført i samsvar med det som kjem fram i kommunestyresak 53/14. Samrøystes i samsvar med vedtaket i formannskapet med tilleggsframlegget frå Olav Gisle Noraberg. I medhald av plan- og bygningslova 12-12, vert framlegg til reguleringsplan for Moghusfeltet, gnr/bnr 34/43 og del av gnr/bnr 34/2 vedteken med dei endringar som gjeng fram av saka. Tilrettelegging av byggeklare tomter med VA, veg og fiber blir gjennomført i samsvar med det som kjem fram i kommunestyresak 53/14. PS 71/15 Oppmoding om busetting av flyktningar for perioden Fyresdal kommune tek imot 10 flyktningar i året for perioden

10 Familiesameining kjem i tillegg. Dette skjer etter dialog mellom rådmann, leiinga ved Telemark Lys AS og IMDI. Familiar frå Syria kan om IMDI melder slikt behov prioriterast. Om det høver seg slik at størrelsen på familiar fører til at kommunen må ta imot fleire enn 10 flyktningar det enkelte år vil kommunen vere positiv til det. Framlegg frå Tone I. Veum: Saka vert utsatt til neste møte. 7 røyster for å utsette saka til neste møte. 10 røyster for å handsame saka nå Saka vart så handsama: Framlegg frå Senterpartiet v/tone I. Veum: Fyresdal kommune tek imot 15 flyktningar i året for perioden Familiesameining kjem i tillegg. Dette skjer etter dialog mellom rådmann, leiinga ved Telemark Lys AS og IMDI. Familiar frå Syria kan om IMDI melder slikt behov prioriterast. Ekstratilskot frå staten disponerast av utval for oppvekst, kultur og omsorg. 10 røyster for innstillinga frå rådmannen. 7 røyster for framlegget frå Senterpartiet. Fyresdal kommune tek imot 10 flyktningar i året for perioden Familiesameining kjem i tillegg. Dette skjer etter dialog mellom rådmann, leiinga ved Telemark Lys AS og IMDI. Familiar frå Syria kan om IMDI melder slikt behov prioriterast. Om det høver seg slik at størrelsen på familiar fører til at kommunen må ta imot fleire enn 10 flyktningar det enkelte år vil kommunen vere positiv til det. PS 72/15 Evaluering av REMNF REMNF evaluerer måten rådet har fungert på for perioden og gir si tilråding til kommunestyret på korleis dei to gruppene rådet representerer på best mogleg måte kan fungere for neste kommunestyreperiode. Handsaming i Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Rådmannen klargjorde for saka og rådet evaluerte dei 4 åra som har vore. Det kom fram to framlegg. - Vidareføre som i dag, eit felles råd for eldre og for menneske med nedsett funksjonsevne, men med auka tal representantar, opp til sju, inklusiv ein politikar. - Lage to råd, eit eldreråd og eit råd for menneske med nedsett funksjonsevne Dette blei det stemt over og det blei fleirtal 3 mot 1 for å ha to råd. Tal på representantar i desse råda bør vere fem, inklusiv ein politikar Dersom kommunestyre likevel vel å ha eitt felles råd ynskjer dagens råd at: Kommunestyret vel leiar, frå pensjonistane, og nestleiar frå brukarorganisasjonane

11 Leiar bør site for to år av gonga, då bør nestleiaren gå opp som leiar. Vedtak i Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne ynskjer i neste kommunestyreperiode å ha to råd, eit eldreråd og eit råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Desse råda bør vere samansett av fem representantar. Dersom kommunestyre likevel vel å ha eitt felles råd ynskjer dagens råd at: Rådet skal ha 3 representantar frå pensjonistane og 3 representantar frå brukarorganisasjonar, samt ein politikar. Kommunestyret vel leiar, frå pensjonistane, og nestleiar frå brukarorganisasjonane Leiar bør site for to år av gonga, då bør nestleiaren gå opp som leiar. Rådet oppretthaldast som eit utval men brukargrupperepresentasjonen vert auka til 3 representantar frå kvar gruppe. Samansettninga blir då 3 representantar frå pensjonistlaget og 3 representantar frå menneske med nedsett funksjonsevne, samt ein valt politiker. Samrøystes i samsvar med framlegget frå Arbeiderpartiet. Rådet oppretthaldast som eit utval men brukargrupperepresentasjonen vert auka til 3 representantar frå kvar gruppe. Samansettninga blir då 3 representantar frå pensjonistlaget og 3 representantar frå menneske med nedsett funksjonsevne, samt ein valt politiker. PS 73/15 Val til råd for eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne Saka vert utsett til representantane frå brukarorganisasjonane er klare. Samrøystes i samsvar med framlegget frå Senterpartiet. Saka vert utsett til representantane frå brukarorganisasjonane er klare.

12 PS 74/15 Val av hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Det vart samrøystes vedteke å bruke avtaleval. Medlem: Nils Kristian Moe, leiar Anne Serine Nærum, nestleiar Torleiv Hvistendahl Medlem: Svein Slyngstad Ellen Elisabeth Gasmann Varamedlem: Elise Lauvrak Anne Mette Momrak Peter Gruszewski Varamedlem: Gjermund Z. Bergsland Bjørg Hopland Arne Dag Lassemo Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg : Medlem: Varamedlem: Nils Kristian Moe, AP, leiar Elise Lauvrak, AP Anne Serine Nærum, AP, nestleiar Anne Mette Momrak, AP Torleiv Hvistendahl, AP Peter Gruszewski, AP Svein Slyngstad, SP Gjermund Z. Bergsland, SP Ellen Elisabeth Gasmann, SP Bjørg Hopland, SP Arne Dag Lassemo, SP PS 75/15 Val av hovudutval for plan og miljø Det vart samrøystes vedteke å bruke avtaleval. Medlem: Nils Vidar Pettersen, leiar Øyvind Kile, nestleiar Ingunn Lauvrak Medlem: Guro Libjå Thor Inge Levang Varamedlem: Aase Øksland Karl Rune Hansen Tine Kile Varamedlem: Lars Egil Libjå Janne Teksle Øystein Libjå

13 Hovudutval for plan og miljø : Medlem: Nils Vidar Pettersen, AP, leiar Øyvind Kile, AP, nestleiar Ingunn Lauvrak, AP Guro Libjå, SP Thor Inge Levang, SP Varamedlem: Aase Øksland, AP Karl Rune Hansen, AP Tine Kile, AP Lars Egil Libjå, SP Janne Teksle, SP Øystein Libjå, SP PS 76/15 Val av administrasjonsutval Det vart samrøystes vedteke å bruke avtaleval. Medlem: Olav Gisle Noraberg, leiar Martha S. Momrak, nestleiar Medlem: Tone I. Veum Varamedlem: Christin Skansen Torleiv Hvistendahl Varamedlem: Kjell Sverre Thoresen Ellen Elisabeth Gasmann Administrasjonsutval : Medlem: Olav Gisle Noraberg, AP, leiar Martha S. Momrak, AP, nestleiar Tone I. Veum, SP Varamedlem: Christin Skansen, AP Torleiv Hvistendahl, AP Kjell Sverre Thoresen, SP Ellen Elisabeth Gasmann, SP PS 77/15 Val av valnemnd Framlegg frå ordføraren: Formannskapet vert valt som valnemnd.

14 Samrøystes i samsvar med framlegget frå ordføraren. Formannskapet vert valt som valnemnd for perioden PS 78/15 Val av skattetakstnemnd for eigedomsskatt Helge Kiland fortset som leiar. Inga L. Grythe går inn som medlem for Tor Bendik Midtgarden. Lars Egil Libjå går inn som varamedlem for Anne Skålid. Nils Vidar Pettersen går inn som nestleiar for Olav Gisle Noraberg. Samrøystes i samsvar med framlegga frå Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Skattetakstnemnd for eigedomsskatt : Medlemer Helge Kiland, leiar Nils Vidar Pettersen, nestleiar Inga L. Grythe Personlege varamedlemer Lars Egil Libjå Aslak Momrak Svein Åge Skifjeld Samrøystes i samsvar med vedtaket i valnemnda. Skattetakstnemnd for eigedomsskatt : Medlemer Helge Kiland, leiar Nils Vidar Pettersen, nestleiar Inga L. Grythe Personlege varamedlemer Lars Egil Libjå Aslak Momrak Svein Åge Skifjeld PS 79/15 Val av overskattetakstnemnd for eigedomsskatt

15 Kim Hopland går inn som fast medlem i staden for Helge Kiland. Samrøystes i samsvar med framlegget frå Senterpartiet. Overskattetakstnemnd for eigedomsskatt Medlemer Personlege varamedlemer Eva Greivstad, leiar Tone Skræi Helga Ramsvatn, nestleiar Arild Stiansen Inge Homme Terje Sveinsson Kim Hopland Ketil Skålid May Britt B. Festervoll Tone Austjord Framlegg frå ordføraren: Som vedtaket i valnemnda med fylgjande endring: Øyvind Kile går inn som personleg varamedlem for Helga Ramsvatn. Samrøystes i samsvar med framlegget frå ordføraren. Overskattetakstnemnd for eigedomsskatt Medlemer Personlege varamedlemer Eva Greivstad, leiar Tone Skræi Helga Ramsvatn, nestleiar Øyvind Kile Inge Homme Terje Sveinsson Kim Hopland Ketil Skålid May Britt B. Festervoll Tone Austjord PS 80/15 Val av medlem til kyrkjeleg fellesråd Ingunn Lauvrak går inn som fast medlem i Fyresdal kyrkjelege fellesråd Per Helge Seltveit går inn som varamedlem. Samrøystes i samsvar med framleggar frå Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ingunn Lauvrak går inn som fast medlem i Fyresdal kyrkjelege fellesråd Per Helge Seltveit går inn som varamedlem.

16 Samrøystes i samsvar med vedtaket i valnemnda. Ingunn Lauvrak går inn som fast medlem i Fyresdal kyrkjelege fellesråd Per Helge Seltveit går inn som varamedlem. PS 81/15 Val til Vest-Telemark Tinget Kjell Sverre Thoresen går inn som medlem i Vest-Telemark Tinget med Tone I. Veum som vara. Samrøystes i samsvar med framlegget frå Senterpartiet. Fyresdal kommune oppnemner, i tillegg til eit kommunestyremedlem, personlege varamedlemer for ordføraren, varaordføraren og rådmannen til Vest-Telemark Tinget. Medlemer Ordføraren Varaordføraren Kjell Sverre Thoresen Rådmannen Personlege varamedlemer Tone I. Veum Som vedtaket i valnemnda med fylgjande tillegg: Personleg vara for ordføraren Nils Kristian Moe Personleg vara for varaordføraren Anne Serine Nærum Samrøystes i samsvar med framlegget frå Arbeiderpartiet. Vest Telemark Tinget : Medlemer Ordføraren Varaordføraren Kjell Sverre Thoresen Rådmannen Personlege varamedlemer Nils Kristian Moe Anne Serine Nærum Tone I. Veum Kommunalsjef

17 PS 82/15 Val til kommunal heimevernnemnd Nils Kristian Moe går inn som medlem av kommunal heimevernsnemnd Thor Inge Levang går inn som medlem av kommunal heimevernsnemnd Samrøystes i samsvar med framlegga frå Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nils Kristian Moe går inn som medlem av kommunal heimevernsnemnd Thor Inge Levang går inn som medlem av kommunal heimevernsnemnd Samrøystes i samsvar med vedtaket i valnemnda. Nils Kristian Moe går inn som medlem av kommunal heimevernsnemnd Thor Inge Levang går inn som medlem av kommunal heimevernsnemnd PS 83/15 Val til representantskapen i Renovest IKS Ordførar med varaordførar som vara Thor Inge Levang som medlem med Guro Libjå som vara. Samrøystes i samsvar med framlegga frå Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Representantar til representantskapen i Renovest IKS : Medlemer: Varamedlemer: Ordførar Varaordførar Thor Inge Levang Guro Libjå

18 Samrøystes i samsvar med vedtaket i valnemnda. Representantar til representantskapen i Renovest IKS : Medlemer: Varamedlemer: Ordførar Varaordførar Thor Inge Levang Guro Libjå PS 84/15 Val av medlem til styret for Fyresdal Bygdemuseum Olav Åge Dale går inn som fast medlem av styret i Fyresdal Bygdemuseum. Thor Inge Levang går inn som vara til styret i Fyresdal Bygdemuseum. Samrøystes i samsvar med framlegga frå Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Olav Åge Dale går inn som fast medlem av styret i Fyresdal Bygdemuseum. Thor Inge Levang går inn som vara. Samrøystes i samsvar med vedtaket i valnemnda. Medlem til styret i Fyresdal Bygdemuseum: Olav Åge Dale går inn som fast medlem med Thor Inge Levang som vara. PS 85/15 Val til representantskapet i Agder og Telemark kontrollutvalssekretariat

19 Christin Skansen går inn som medlem i representantskapet i Agder og Telemark Kontrollutvalssekretæriat IKS Kjell Sverre Thoresen går inn som varamedlem i representantskapet i Agder og Telemark Kontrollutvalssekretæriat IKS Samrøystes i samsvar med framlegga frå Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Representant til representantskapen i Agder og Telemark Kontrollutvalssekretæriat IKS : Christin Skansen med Kjell Sverre Thoresen som vara. Samrøystes i samsvar med vedtaket i valnemnda. Representant til representantskapen i Agder og Telemark Kontrollutvalssekretæriat IKS : Christin Skansen med Kjell Sverre Thoresen som vara. PS 86/15 Val til representantskapet i Telemark kommunerevisjon IKS Christin Skansen går inn som medlem i representantskapet i Telemark Kommunerevisjon IKS. Kjell Sverre Thoresen går inn som varamedlem i representantskapet i Telemark Kommunerevisjon IKS. Samrøystes i samsvar med framlegga frå Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Representant til representantskapen i Telemark Kommunerevisjon IKS : Christin Skansen med Kjell Sverre Thoresen som vara. Samrøystes i samsvar med vedtaket i valnemnda. Representant til representantskapen i Telemark Kommunerevisjon IKS : Christin Skansen med Kjell Sverre Thoresen som vara.

20 PS 87/15 IKA Kongsberg - Oppnemning av representant til representantskapet Fellesframlegg frå Arbeiderparti og Senterpartiet: Svein Slyngstad går inn som fast representant med Anne Serine Nærum som vara. Samrøystes i samsvar med framlegget frå Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Representant til representantskapet i IKA Kongsberg : Svein Slyngstad med Anne Serine Nærum som vara. Samrøystes i samsvar med vedtaket i valnemnda. Representant til representantskapet i IKA Kongsberg : Svein Slyngstad med Anne Serine Nærum som vara. PS 88/15 Oppnemning av medlemer til villreinnemnda for Setesdalsområdet Torleiv Hvistendahl går inn som medlem i villreinnemnda for Setesdalsområdet Guro Libjå går inn som varamedlem i villreinnemnda for Setesdalsområdet Samrøystes i samsvar med framlegga frå Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Representant til villreinnemnda for Setesdalsområdet : Torleiv Hvistendahl med Guro Libjå som vara.

21 Guro Libjå som representant med Torleiv Hvistendahl som vara. Samrøystes i samsvar med framlegget frå Arbeiderpartiet. Representant til villreinnemnda for Setesdalsområdet : Guro Libjå med Torleiv Hvistendahl som vara. PS 89/15 Oppnemning av representatnt til felles samarbeidsutval for Fyresdal kultur- og oppvekst Torleiv Hvistendahl går inn som representant i felles samarbeidsutval for Fyresdal kultur og oppvekst Ellen Elisabeth Gasmann går inn som vararepresentant i felles samarbeidsutval for Fyresdal kultur og oppvekst Samrøystes i samsvar med framlegga frå Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Representant til felles samarbeidsutval for Fyresdal kultur og oppvekst : Torleiv Hvistendal med Ellen Elisabeth Gasmann som vara. Samrøystes i samsvar med vedtaket i valnemnda. Representant til felles samarbeidsutval for Fyresdal kultur og oppvekst : Torleiv Hvistendal med Ellen Elisabeth Gasmann som vara. PS 90/15 Legevakta i Arendal - val av representant til styret

22 Anne Serine Nærum går inn som representant til samarbeidesutvalet for Legevakta i Arendal Ellen Elisabeth Gasmann går inn som vararepresentant til samarbeidesutvalet for Legevakta i Arendal Samrøystes i samsvar med framlegga frå Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Representant til samarbeidsutvalet for Legevakta i Arendal : Anne Serine Nærum med Ellen Elisabeth Gasmann som vara. Samrøystes i samsvar med vedtaket i valnemnda. Representant til samarbeidsutvalet for Legevakta i Arendal : Anne Serine Nærum med Ellen Elisabeth Gasmann som vara. PS 91/15 Val av nestleiar i kontrollutvalg for perioden Kontrollutval : Medlem: Annveig Veum Aas, Leiar Per Helge Seltveit, Nestleiar Olav Åge Dale Varamedlem: 1. Gunnar Kvasjord 2. Thorstein Wøllestad 3. Inga Lorentzen Grythe Samrøystes i samsvar med framlegget frå Senterpartiet. Kontrollutval : Medlem: Annveig Veum Aas, Leiar Per Helge Seltveit, Nestleiar Olav Åge Dale Varamedlem: 1. Gunnar Kvasjord 2. Thorstein Wøllestad 3. Inga Lorentzen Grythe PS 92/15 Val av barnas representant

23 Elise Lauvrak vert barnas representant i perioden Samrøystes i samsvar med framlegget frå Arbeiderpartiet. Elise Lauvrak vert barnas representant i perioden Aase Øksland vert barnas representant i perioden med Svein Slyngstad som vara. Samrøystes i samsvar med framlegget frå Arbeiderpartiet. Barnas representant i perioden : Aase Øksland med Svein Slyngstad som vara. PS 93/15 Høyring av innbyggjarane sine meiningar i kommunereforma Tidlegare vedtak i kommunestyret om å nytte folkeavrøysting som metode når alternativa er klare og innbyggjarane si meining skal høyrast i kommunereforma står ved lag. I tillegg gjennomførast ei innbyggjarundersøking. Fyresdal kommune vil nytte seg av tilskotet frå Regjeringa med kr ,-. Som innstillinga frå rådmannen men stryke andre setning. 10 røyster for framlegget frå Arbeiderpartiet. 7 røyster for innstillinga frå rådmannen. Tidlegare vedtak i kommunestyret om å nytte folkeavrøysting som metode når alternativa er klare og innbyggjarane si meining skal høyrast i kommunereforma står ved lag. Fyresdal kommune vil nytte seg av tilskotet frå Regjeringa med kr ,-.

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.10.2015 Tid: 9:30 10:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Leiar AP

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunhuset Dato: 28.01.2016 Tid: 19:00 20:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Tone Irgens Veum Medlem SP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Aslak Snarteland Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Tone Irgens Veum Medlem SP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Aslak Snarteland Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 24.09.2015 Tid: 20:00 20:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 28.04.2016 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.10.2015 Tid: 08:30 16:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:35

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:35 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 30.03.2017 Tid: 19:00 19:35 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 26.03.2015 Tid: 17:45 18:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Siw Berve Varaordførar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 09:00 18:15

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 09:00 18:15 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 18.05.2017 Tid: 09:00 18:15 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 21:30

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 21:30 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 05.07.2018 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 24.04.2014 Tid: 19:00 20:00

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 24.04.2014 Tid: 19:00 20:00 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 24.04.2014 Tid: 19:00 20:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:50

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:50 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 30.11.2017 Tid: 19:00 19:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Per Helge Seltveit Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Per Helge Seltveit Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Samfunnshuset og Næringshagen Dato: 27.10.2016 Tid: 09:00 16:15 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:30

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:30 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 25.01.2018 Tid: 19:00 19:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Nils

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 14.

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 14. Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 14.30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Siw Berve Varaordførar AP. Olav Gisle Noraberg i sak AP

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Siw Berve Varaordførar AP. Olav Gisle Noraberg i sak AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.09.2015 Tid: 18:00 18:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 11.05.2016 Tid: 10:10 10:15 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Leiar

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.01.2016 Tid: 13:00 14:45

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.01.2016 Tid: 13:00 14:45 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.01.2016 Tid: 13:00 14:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:45

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:45 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 27.04.2017 Tid: 19:00 19:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Christin Lindberg Skansen Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Christin Lindberg Skansen Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 30.05.2013 Tid: 19:00-20:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Siw Berve Varaordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Hamaren, Fyresdal Næringshage Dato: 05.06.2019 Tid: 08:30 10:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Tone Irgens Veum Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Tone Irgens Veum Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.11.2015 Tid: 08:30 13:10 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:45

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:45 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 22.03.2018 Tid: 19:00 19:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Øyvind Kile Medlem AP Anne Serine Nærum Medlem AP Nils Kristian Moe Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Øyvind Kile Medlem AP Anne Serine Nærum Medlem AP Nils Kristian Moe Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 21.06.2018 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Tone Irgens Veum Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Tone Irgens Veum Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Hamaren, Næringshagen Dato: 05.09.2018 Tid: 08:30 09:20 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Berit Gulbrandsen Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Berit Gulbrandsen Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetyresalen, Kommunehuset Dato: 18.04.2013 Tid: 19:00 21:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Ingunn Lauvrak Medlem AP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Guro Blessum Libjå Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Ingunn Lauvrak Medlem AP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Guro Blessum Libjå Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.12.2015 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.06.2016 Tid: 08:30 10:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Hamaren, Fyresdal næringshage Dato: 07.12.2016 Tid: 08:30 11:20 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 13:00-14:00

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 13:00-14:00 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.06.2016 Tid: 13:00-14:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Hamaren, Næringshagen Dato: 06.06.2018 Tid: 08:30 15:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Anne Serine Nærum Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Anne Serine Nærum Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad:, Kvipt gjestegard Dato: 18.01.2017 Tid: 08:00 17:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Anne Serine

Detaljer

Medlem. Medlem. Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Medlem. Medlem. Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 14.09.2016 Tid: 14:00 15:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutval for plan og miljø Møtestad: Hamaren, Næringshagen Dato: 23.05.2017 Tid: 08:30-11:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Nils Vidar Pettersen

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Svein Slyngstad Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Svein Slyngstad Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 02.03.2016 Tid: 09:00 09:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 10:00 11:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Siw Berve Varaordførar

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 10:00-12:45

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 10:00-12:45 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.02.2015 Tid: 10:00-12:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Anne Serine Nærum Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Anne Serine Nærum Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 18.11.2014 Tid: 08:30-14:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Nils Kristian Moe Leiar AP Torleiv Hvistendahl Medlem AP Svein Slyngstad Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Nils Kristian Moe Leiar AP Torleiv Hvistendahl Medlem AP Svein Slyngstad Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren, Næringshagen Dato: 07.03.2018 Tid: 08:30 09:20 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Tone Irgens Veum Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Tone Irgens Veum Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Hamaren, Næringshagen Dato: 18.09.2019 Tid: 14:00 15.30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Tone Austjord Medlem

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Fyresdal Telemark År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for Telefon: Noraberg

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Fyresdal næringshage Dato: 24.11.2016 Tid: 19:00 19:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren, Fyresdal næringshage Dato: 10.11.2016 Tid: 08:30 09:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 02.12.2015 Tid: 13:30 14:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle Noraberg Leiar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Lillian Levang Medlem FAG

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Lillian Levang Medlem FAG Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 03.10.2012 Tid: 13:30 15:15 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle Noraberg Leiar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Anne Serine Nærum Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Anne Serine Nærum Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.06.2015 Tid: 08:30 11:20 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Nils Kristian Moe Leiar AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Nils Kristian Moe Leiar AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.01.2016 Tid: 09:00 11:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.04.2016 Tid: 08:30 10:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Kjell Sverre Thoresen etter SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Kjell Sverre Thoresen etter SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 26.05.2016 Tid: 09:00 18:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: kommunestyresalen, kommunehuset Dato: 04.05.2016 Tid: 09:00 11:15 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Anne Serine Nærum Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Anne Serine Nærum Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 14.04.2015 Tid: 08:30 12:10 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 10:15

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 10:15 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.11.2015 Tid: 09:00 10:15 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Svein Slyngstad Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Svein Slyngstad Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren, Næringshagen Dato: 02.02.2017 Tid: 08:30 12:20 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer - Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer -

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer - Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer - Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.02.2015 Tid: 13:30 15:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 19:00 21:10

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 19:00 21:10 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.06.2015 Tid: 19:00 21:10 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Per Helge Seltveit Medlem SP Nils Kristian Moe Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Per Helge Seltveit Medlem SP Nils Kristian Moe Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 13.09.2018 Tid: 19:00 21:15 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.04.2014 Tid: 08:30 10:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 26.03.2015 Tid: 19:00 21:10 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Siw Berve Varaordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Svein Slyngstad Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Svein Slyngstad Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 01.06.2016 Tid: 09:00 11:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.10.2014 Tid: 19:00 21:05 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Medlem Medlem. Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Anne Mette Hjort-Jensen Momrak

Medlem Medlem. Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Anne Mette Hjort-Jensen Momrak Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 13.04.2016 Tid: 14:00 14:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle Noraberg Leiar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 24.01.2013 Tid: 19:00 21:00

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 24.01.2013 Tid: 19:00 21:00 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 24.01.2013 Tid: 19:00 21:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutval for plan og miljø Møtestad: Hamaren, Næringshagen Dato: 04.09.2018 Tid: 08:30 11:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Elise Lauvrak

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side 1

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side 1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Kommunesty ret Møtest ad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 17.11.2011 Tid: Kl 19:00 Kl 18:00 Gruppemøte Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00.

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Ellen Elisabeth Gasman Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Ellen Elisabeth Gasman Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 01.09.2016 Tid: 09:00 10:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00-11:30

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00-11:30 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 03.09.2015 Tid: 10:00-11:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2.

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2. Fyresdal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtestad: Møteleiar: Fyresdal kommunehus, møterom 2.høgda Kjell Sverre Thoresen Til stades: Leiar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.01.2015 Tid: 08:30 10:55 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tid: 15:00 21:35

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tid: 15:00 21:35 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tid: 15:00 21:35 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Kristoffer Roholdt MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Olav H.

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Kristoffer Roholdt MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Olav H. Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 14.03.2013 Tidspunkt: 18:30 20:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle Noraberg Leiar AP Tone Irgens Veum Medlem SP Anne Mette Hjort-Jensen Medlem

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle Noraberg Leiar AP Tone Irgens Veum Medlem SP Anne Mette Hjort-Jensen Medlem Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Hamaren, Næringshagen Dato: 03.05.2018 Tid: 13:00 14:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle Noraberg

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav Gisle Noraberg Medlem AP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav Gisle Noraberg Medlem AP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.01.2016 Tid: 08:30 11:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.03.2015 Tid: 08:30-13:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Rita Tuften Metveit Medlem FAG. Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer

Rita Tuften Metveit Medlem FAG. Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Hamaren, Næringshagen Dato: 07.03.2018 Tid: 14:00 15:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle Noraberg

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Øyvind Kile Medlem AP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Øyvind Kile Medlem AP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Fyresdal næringshage Dato: 15.12.2016 Tid: 13:00 15:10 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 20:40

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 20:40 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 15.06.2017 Tid: 19:00 20:40 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Nils Vidar Pettersen Medlem AP Anne Serine Nærum Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Nils Vidar Pettersen Medlem AP Anne Serine Nærum Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 08.05.2018 Tid: 19:00 20:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Martha Schrøder Momrak Medlem AP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Martha Schrøder Momrak Medlem AP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.06.2016 Tid: 19:00 21:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Fyresdal Næringshage Dato: Tid: 14:00 17:45

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Fyresdal Næringshage Dato: Tid: 14:00 17:45 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Fyresdal Næringshage Dato: 31.01.2019 Tid: 14:00 17:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.06.2013 Tid: 18:00 19:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FYRESDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FYRESDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Fyresdal kommune ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FYRESDAL Kontrollutvalet si årsmelding til kommunestyret 2011 side 1 av 5 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Saamund Gjersund Medlem BL

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Saamund Gjersund Medlem BL Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.04.2015 Tid: 19:00 21:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 09:00 14:45

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 09:00 14:45 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 26.10.2017 Tid: 09:00 14:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle Noraberg Varaordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Christin Lindberg Skansen Medlem AP Saamund Gjersund Medlem BL

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Christin Lindberg Skansen Medlem AP Saamund Gjersund Medlem BL Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 28.05.2015 Tid: 19:00 19:55 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Siw Berve Varaordførar AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Siw Berve Varaordførar AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.09.2013 Tid: 08:30 11:20 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Hilde Berntsen MEDL AP Einar Søreide MEDL AP Terje Nekstad MEDL AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Hilde Berntsen MEDL AP Einar Søreide MEDL AP Terje Nekstad MEDL AP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 18:30 19:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE PROTOKOLL Måndag 25. april 2016 blei det halde møte i representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen f.o.m. sak 3/16. Dagleg leiar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 08.10.2014 Tid: 13:30 14:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle Noraberg Leiar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.05.2016 Tid: 08:30 12:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.07.2015 Tid: 13:30 19:10

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.07.2015 Tid: 13:30 19:10 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.07.2015 Tid: 13:30 19:10 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Siw Berve Varaordførar AP Anne Serine Nærum Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Siw Berve Varaordførar AP Anne Serine Nærum Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tid: 08:30 10:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Formannskap/økonomiutval

Formannskap/økonomiutval Seljord kommune Møteprotokoll Formannskap/økonomiutval Utval: Møtestad: Møterom 2, Kommunehuset Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Bjørg Kyrkjebø Staaland MEDL AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Bjørg Kyrkjebø Staaland MEDL AP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 01.12.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein E.

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 20:50

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 20:50 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 28.03.2019 Tid: 19:00 20:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 03.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00.

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf.

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Berit Gulbrandsen Medlem AP Bjørn Nome Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Berit Gulbrandsen Medlem AP Bjørn Nome Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tid: 19:00 19:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Askje MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Askje MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.01.2011 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Saamund Gjersund Medlem BL. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Saamund Gjersund Medlem BL. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.09.2015 Tid: 08:30 10:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer