En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008"

Transkript

1 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR En høst er på vei UB BILAG TIL F, FORSVARETS FORUM - NR FOTO: AK FOTO: UB Landsstyret samlet i Kristiansand «Syden» i Roga - land FOTO: UB

2 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 2 FORSVARETS PENSJONIST FOR BUND (FPF) er en landsomfattende organisasjon for alle som er fylt 50 år og får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret samt deres livsledsagere. Forbundet ble stiftet i 1983 og har ca medlemmer, fordelt på 45 lokale foreninger. FORMÅL Forsvarets Pensjonistforbund har som mål å: ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon i sam arbeid med landsomfattende pen sjonistsammenslutninger. samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter, staber og avdelinger, befals- og tjenestemannsorganisasjoner og andre organisa sjoner for å løse problemer av betydning for For svarets pensjonister. støtte arbeidet med forsvarstanken i det norske folk og derved styrke For svarets stilling i samfunnet. KONTAKT OSS: KONTOR: Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo TELEFONER: Leder Arild Kristensen, / Nestleder Karl O Bogevold / Org.sekr. Tor U. Bygmester / Kasserer Arnulf N Eilertsen / / Kontorsekr. Ingebjørg L Bangsund TELEFAKS: Telefonhenvendelse man-fre mellom kl E POST ADRESSE: HJEMMESIDE: 2 HILSEN FRA LEDER «Så tennes lys» Det mørkne mot vinter som lenge skal vare - en sommar blei borte, ein haust e på reis, og leia e lagt der vi alle må fare som tvungen turist på et år under veis. Fra diktsamlinga «Lys langs en fjord» av Helge Stangnes. Arild Kristensen Leder Igjen er det full bemanning i kontorene i første etasje i bygning 22 på Akershus festning. Og det er tid for å ta fatt på siste året i denne valgperioden. Etter årets lederkonferanse og vår 25-års jubileumsmarkering, var det godt å kunne ta sommerferie. Men nå er det atter tid for å se framover, og ta fatt på nye oppgaver. Landsstyret har gjennomført sitt høstmøte i Kristiansand i dagene 1. til 3. september, og gitt sine føringer for høstens arbeid. I det ligger å utarbeide ny Handlingsplan med tilhørende budsjetter for neste valgperiode. Organisatoriske forhold skal utredes og Landsmøtehotell for 2009 skal velges. Årets regulering av grunnbeløpet i folketrygden (G-beløpet) avstedkom mange sterke reaksjoner, så også fra vår side. At vi blir tatt til inntekt for noe vi som organisasjon er fundamentalt uenige i, må få konsekvenser for framtidig samarbeid med Norsk Pensjonistforbund. Her vil SAKO-konferansen i oktober bli en viktig arena for avklaring. Samarbeidsavtalen mellom Forsvaret og Forsvarets Pen sjonist - forbund skal iverksettes, og ikke minst gjøres kjent blant de militære sjefer som er blitt tildelt vertsavdelingsansvar for våre 45 foreninger. Det er mitt håp at denne samarbeidsavtalen blir så godt kjent, at når foreningenes ledere henvender seg med sine budsjettbehov, så blir de ønsket velkomne til foreskreven resursdialog med den største selvfølgelighet. Hva gjelder forbundets sin økonomi er jeg for det første spent på hva Statsbudsjettet gir i direkte tilskudd for budsjettåret Dernest skal det resterende, med referanse til samarbeids - avtale, kunne komme på plass i god tid før årsskiftet. Så får vi se om det er samsvar mellom liv og lære. Jeg avslutter med nok et vers fra Helge Stangnes. Dette fra samlingen «Landet og Lyset Så døyves dagen, så sløkkes tindan, så tennes lys under bratte fjell, så stilne fjorden, så spakne vindan, og alt er frostblå oktoberkveld. Ha en fin høst! REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN TELEFON: / (mobil) Redaksjonen avsluttet 8/ STOFFRIST NR 5/08 er 9/ MEDLEMSKONTAKT NR FOTO: FPF

3 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 3 GJESTESKRIBENTEN Øvre aldersgrense trenger vi den? Spørsmålet om vi trenger en lovfestet øvre aldersgrense er satt til debatt, - og det er flott! Statens seniorråd fattet, allerede før min tid som leder, det standpunkt at den øvre aldersgrensen er en urimelig inn - gripen i den enkeltes rett til å fortsette i arbeidslivet og at den derfor bør fjernes. Samtidig mener rådet at vi trenger en grundig gjennomgang av alle særaldersgrensene. Spørsmålet er om de fortsatt har en begrunnelse som er god nok for å forsvare dem! Selv har jeg gjennom mange år levd godt med at vi hadde en øvre grense, og har «trodd på» at det gir et bidrag til en verdig avgang fra arbeidslivet ved at arbeidsgiver da kunne si opp arbeidstakeren, nettopp på grunn av oppnådd alder. Dette standpunktet har vært i tråd med «den gjengse lærdom». Nye realiteter, nyere diskusjoner og ny gjennomtenkning, har fått meg til å snu i dette spørsmålet. I dag tror jeg at langt flere opplever aldersgrensen på 70 år som uverdig, enn det er arbeidstakere som ville opplevd det som uverdig å bli bedt om å slutte ved 72 eller 75 års alder fordi deres arbeidsevne ikke lenger var tilstrekkelig i forhold til opp gavene. Siden vi fikk Folketrygden i 1967 har gjenstående levealder etter fylte 70 år økt med mer enn 3 år for både kvinner og menn. Pensjonsalderen i Folketrygden er satt ned fra 70 til 67 år. Og, gjennom AFP til 62 år. Gjennomgående er eldres helse bedre enn i Det samme er kompetansen. I denne perioden har også bevisstheten om den enkeltes rett til i større grad å velge selv vært økende. Mange arbeidstakere vil selv ønske å bestemme når de skal tre ut av arbeidslivet. Et viktig poeng som jeg vil framheve er også knyttet til Pensjonsreformen og AFPs framtid. Vi skal fortsatt ha AFP og at alle skal ha rett til å gå av ved fylte 62 år. Deretter skal alle kunne kombinere arbeid og trygd. Det er jeg sterk tilhenger av. Men, samtidig er jeg alvorlig engstelig for at 62 år skal «sette seg» som den nye avgangsalderen. Staten trenger derfor å gi et sterkt og tydelig signal om at eldre er ønsket i arbeidslivet! Opphevelse av øvre aldersgrense kan være et viktig bidrag til dette. Det samme vil være en fordomsfri gjennomgang av de mange særaldersgrensene. MEDLEMSKONTAKT NR Ivar Leveraas (69) leder Statens seniorråd SENIOR Innta grunnstilling. Løft blikket opp og frem. Dette er «barnelærdom» for alle militære seniorer. Alle sivile seniorer kan trygt gjøre det samme, om ikke annet så i overført betydning, for det er det jeg vil frem til! Etter enhver nedtur må vi rette ryggen, løfte blikket og se mulighetene som ligger foran oss. Gjort er nemlig gjort, og det gir alltid konsekvenser på godt eller vondt. Det må også tidligere stortingspolitikere forstå, og ta ansvar for sine utførte private disposisjoner. (Riksrevisoren er ikke til å misforstå). AV TOR ULF BYGMESTER Hvor er vi? Hvor vil vi? Blikket opp og frem! Tenk at slike tanker passer så utmerket alltid? Prøv med deg selv! Hva vil du oppnå? Nettopp! Ja, det er viljen det kommer an på. Dette gjelder i alle livets faser, for enslige, for ektepar, familier, foreninger, forbund etc. etc. Oi sann! Her oppdager du kjapt at du finner deg igjen i en hel serie av forskjellige fora «hvor du hører hjemme» og hvor du må holde tunga rett i munnen samtidig som du ser opp og frem! Nå er det lettere å forstå hvorfor tiden ikke strekker ordentlig til. Hva skal du prioritere? Det blir opp til deg når du ser opp og frem! Enkelt ikke sant? Tenk deg at det er en «Riksrevisor» som ser deg. Hva tror du han sier? Ja, nettopp Start med deg selv! Det er deg og ditt liv det gjelder først og fremst. Det er kun luftslott som ikke trenger en solid velfungerende grunnmur. Slikt er lett og overse. Dere har sikkert hørt historien om brudgommen som om morgenen etter bryllupsnatta slo seg på brystet som en Gorilla og utbrøt «Dynamitt!!!» hvorpå brura reflektorisk svarte «Og bare fem cm lunte»! Budskapet til seniorene er: Lunta er tent se opp og frem! Vi gleder oss til fortsettelsen i hjemmene, i foreningene og i forbundet. FPF er potent, ser opp og frem og bare hør hvilken visjon: Et forbund med innflytelse og påvirkningskraft for verdier som er verdt å verne. Kjenner du det kribler etter å få bli med? Du er velkommen! Verken du eller oppgavene bør vente! At det haster skjønner du ved å se opp og frem! 3 FOTO: BB

4 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 4 Historisk trygdeoppgjør pensjonistene betaler en bekreftelse på politisk uforutsigbarhet Årets trygdeoppgjør er i havn. Minstepensjonister og unge funksjonshemmede fikk økt sine pensjoner, det er fullt ut fortjent. I den påfølgende debatt er det fra Regjeringen og deres talsmenn rettet sterk fokus på trygdeoppgjørets vinnere. Det er liten eller ingen oppmerksomhet på de som betaler gjennom underregulering av sine pensjoner. AV KARL O. BOGEVOLD Det kan også virke som drøftingspartenes hukommelse har blitt svekket på ett år, i trygdeoppgjøret fra 2007 ble partene enige om en protokolltilførsel om minstepensjonistene og unge uføre; «Staten viser til at en i samarbeid med organisasjonene vil kartlegge utviklingen i levekår og inntekt og vurdere mulige tiltak for disse gruppene som grunnlag for Regjeringens ordinære budsjettbehandling. Staten er innstilt på å inn gå en prosess med organisasjonene som deltar i trygdeforhandlingene i denne gjennomgangen». Hva kom ut av denne kartleggingen og hvorfor var det ikke plass for en eneste krone til disse gruppene, verken i Statsbudsjettet eller i revidert nasjonalbudsjett for 2008? Videre fremgår det; «Fra statens side er det vist til at det i for - bindelse med tidligere reguleringer av grunnbeløpet i enkelte år har vært lagt inn andre elementer enn bare grunnbeløpet, men at gjeldende retningslinjer ikke åpner for slike tiltak» Når en legger protokolltilførselen til grunn er det grunn til å stille spørsmål om hvorfor regjeringens «tilbud» for 2008 ble akseptert i drøftingene uten videre debatt? Og er ikke særtillegget et annet element i forhold til grunnbeløpet? Det er første gang i folketrygdens historie at en opplever at pensjonistgruppene settes opp mot hverandre i en «solidarisk om - fordeling «innenfor trygdeoppgjørets rammer. Torsdag 19. juni behandlet Stortinget trygdeoppgjøret for Behandlingen ble gjennomført etter folketrygdlovens bestemmelser, hvor det fremgår at grunnbeløpet fastsettes av Stor tinget og at det er Stortinget som gir bestemmelser om reguleringen. Ser en bakover i tid, så er det uforutsigbar - heten i forhold til regulering av pensjonene som er i øyenfallende, mange modeller har vært nyttet. Folketrygdens grunnbeløp er underregulert med ca 40 % siden 1967, i forhold til lønnsveksten i samme periode. Det er påfallende hvor liten politisk vilje det har vært for å gi pensjonistene den samme lønnsvekst som de yrkesaktive, dvs. den samme relative velstandsutvikling. Det må ikke glemmes at det velferdssamfunnet som de yrkesaktive arver er fremkommet gjennom innsats fra de som er pensjonister. Ved behandling av «Retningslinjer for trygdeoppgjøret» i Stortinget 28. mai 2003, øynet pensjonistene håp. Fra Inst.S.nr 223 ( ) fremkommer følgende; «Til grunn for reguleringa skal liggje venta inntektsutvikling for lønnstakarar i alt i regu - leringsåret etter justering av grunnbeløpet for avvik mellom venta og reell lønnsauke siste år». Sosialkomiteens flertall, som var medlemmene fra DNA, FrP, SV og SP, fremmet denne delen av innstillingen. I en pressemelding den 26. mai 2003 opplyste Bjarne Håkon Hansen blant annet: 4 MEDLEMSKONTAKT NR

5 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 5 FPf trekker den slutning at retningslinjene for trygdeoppgjøret er klare, og at årets trygdeoppgjør brøt med Stortingets vedtatte retningslinjer. Pensjonistene skal sikres en inntektsutvikling minst på linje med de yrkesaktive, og etterslepet fra året før skal kompenseres. Dette slår fler - tallet i sosialkomiteen fast i sin innstilling til nye retningslinjer for trygdeoppgjøret. I framtida skal det ikke være mulig å underregulere pensjonene. I tilfelle trygdeoppgjøret ett år fører til at pensjonistene ikke får samme lønnsutvikling som andre grupper, skal etter - slepet tas igjen i neste oppgjør. Er det grunn til å reise tvil om Stortingets vedtak og uttalelsene fra Bjarne Håkon Hansen? Det fremkommer ingen ting som tilsier at pensjonister skal inndeles i grupper, og at det skal kunne foretas fordeling mellom disse innenfor rammen for lønnsveksten. Tvert imot, det er grunnbeløpet som skal reguleres i takt med lønnsutviklingen og det er regjeringens ansvar å følge opp Stortingets vedtak. I forbindelse med trygdeoppgjøret i 2003 fremsto Bjarne Håkon Hanssen som flertallets fremste talsmann og Arbeiderpartiet sendte ut en pressemelding den 01. juli.03 Her fremkommer blant annet: På tross av klare stortingsvedtak om at pensjonistene skal ha samme inntektsutvikling som andre grupper, valgte Regjeringen å ta en omkamp med Stortinget om trygdeoppgjøret i år. Derfor skjedde det historiske at Stortinget den 19. juni stemte ned Regjeringens forslag til trygdeoppgjør. Det har aldri skjedd før. Hvorfor Regjeringen valgte å gå til kamp mot en million pensjonister og uføretrygdede, er en gåte. Men utfallet ble uansett full seier for pensjonistene og de trygdede. Jeg er tvert imot glad for at pensjonistene til slutt fikk det de har krav på og at de for fram - tida er sikret mot at Regjeringen skal la dem komme ut som lønnstapere. Forsvarets Pensjonistforbund vil hevde det politiske perspektiv på fremtid ikke er særlig imponerende, og det kan virke som om vedtak, ord og formuleringer har en annen betydning i 2008, enn hva de hadde i I flere innlegg fra Regjeringen og regjeringspartienes stortingsrepresentanter hevdes det at årets trygdeoppgjør har den samme økonomiske ramme som Stortinget har vedtatt, men at potten er fordelt slik at de som har minst får mest. Det er slik det må gjøres for å jevne ut forskjeller, alle kan ikke få like mye. Det foretas også en sammenlikning mellom vårens lønnsoppgjør og trygdeoppgjøret, som da får en felles lavlønnsprofil. Forsvarets Pensjonistforbund kan ikke slutte seg til at grupper blant pensjonistene settes opp mot hverandre i en fordelings- og utjevningspolitikk. Forbundet trekker videre den slutning at retningslinjene for trygdeoppgjøret er klare, og at årets trygdeoppgjør brøt med Stortingets vedtatte retningslinjer. Resultatet av årets trygdeoppgjør innebærer at alle som har opparbeidet seg rett til tilleggspensjon ikke får sine pensjoner regulert i takt med lønnsveksten. Dette gjelder ikke bare de som får gjennom folketrygden, men det om - fatter alle som får sine pensjoner regulert med bakgrunn i grunnbeløpets størrelse. Med hensyn til innføringen av pensjonsreformen i 2010, har alle pensjoner, opptjent på bakgrunn av pensjonsgivende inntekt, fått sitt pensjonsgrunnlag underregulert gjennom trygdeoppgjøret i Denne underreguleringen medfører en faktisk nedskriving av pensjonene med 0,65%. En nedskriving som aldri blir kompensert. Vi må bare konstantere at viljen til å under - regulere pensjoner under utbetaling lever i beste velgående. Forutsigbarheten blir forhåpentligvis bedre fra 2010, da legges det opp til lovfestet underregulering av pensjoner under utbetaling. MEDLEMSKONTAKT NR

6 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 6 Landsmøte I dagene 1. til 3. september var FPFs landsstyre samlet til møte på hotell Norge i Kristiansand. Mye hadde hendt siden forrige møte tidlig i mai, og sakslisten var derfor omfattende. Tradisjon tro møtte styremedlemmene på mandagskvelden slik at en var klar til «dyst» på tirsdags morgen den 2. Når landsstyret velger å legge sine møter utenfor Oslo så er det fast prosedyre at leder fra nærliggende forening blir invitert til å følge møtet som observatør. Denne gange var leder i FPF-Kristiansand, Willy Opland og leder for LP-Kjevik, Gunnar Wiik invitert. I forbindelse med styremiddag på tirsdagskvelden ble representanter for begge foreningene invitert med ledsagere. AV ARILD KRISTENSEN Svarbrev Leder FPF tok i sin åpningstale utgangspunkt i Forbundets styrende dokumenter hvor blant annet «veien til suksess» er beskrevet som krav til for at forbundet skal kunne nå sine oppsatte mål: En funksjonell organisasjon Beherske relevante arenaer for samarbeid og påvirkning Gode relasjoner og relevant kompetanse Enhetlig profil for markedsføring Overordnet infomasjon- og rekrutterings strategi Forutsigbar og stabil økonomi Lokalt engasjement i foreningene Faximile Han stilte spørsmål om lands - styret var tilfreds med statusen på disse områdene, og konkluderte med at dersom vi ikke kan svare bekreftende på disse punktene, har vi en jobb å gjøre. I den påfølgende debatt kom det fram at det på noen av områdene var det en positiv utvikling, men at det på den annen side så avgjort var områder som hadde forbedringspotensiale. Så ble det også denne gang reist spørsmål om det var samsvar mellom ambisjon og tilgjengelige ressurser. 6 MEDLEMSKONTAKT NR

7 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 7 Det ligger tross alt begrensninger i hva som er mulig «å få ut av» 3,5 årsverk og forholdsvis store arrangementsutgifter hvert år. Dette forholdet skulle bli nærmere belyst gjennom de saker som stod på sakskartet for møtet. Den innledende konstitueringen gikk som vanlig greit. Og det var få kommentarer til innkalling og godkjenning av sakskart og tidligere referater. Forbundets kasserer Arnulf Nicolai Eilertsen orienterte om økonomisk status per 31.08, hvilket lands - styre sa seg tilfreds med. Nestleder Karl O Bogevold ga en utførlig redegjørelse rundt årets trygdeoppgjør. Forbundet er svært lite tilfreds med at Stortingets føringer fra 2003, vedr. hvordan trygdeoppgjøret skal gjennom - føres, ikke ble fulgt denne gangen. At samordnende krav «selges i lukkede rom» er en situasjon som Forsvarets Pensjonistforbund ikke kan leve med i det lange løp. Her er forestående SAKO-konferanse i oktober en naturlig arena for avklaring. Andre hovedsaker på dette møtet var Organisatorisk utvikling og ressursbruk, Revisjon av handlingsplan og sist men ikke minst Landsmøtet På sistnevnte område hadde et utvalg bestående av Kirsten Helene Johnsen, Odd Køhl og Gunnar Johan Pedersen gjenn omført en utredning vedr. tid og sted for gjennomføringen. Det er klart at jo nærmere en flyplass en ønsker å legge et landsmøte, jo høyere er døgnprisen. I tillegg er prisene gunstigst i juni, før skoleslutt. Et grundig arbeid var utført i runde en, og kun mindre justeringer utestår før en siste runde Diskusjoner på landsstyremøte. FOTO: TBU med aktuelle kandidater kan gjennomføres. Utvalget fikk Landsstyrets fullmakt til å slutt - føre sitt arbeid, og tilkjennegi resultatet. Innenfor de to andre hoved - temaene ble det tidlig klart at et grundig utredningsarbeid er nødvendig. Det ble derfor besluttet å oppnevne et Organisasjonsutvalg og et Handlingsplanutvalg. Begge utvalgene fikk frist til 31. januar 2009 med å legge fram sine forlag for landsstyret. Dette for at tidsfrister for lokal behandling kan imøtekommes før landsmøtets endelige behandling i juni Ved møtets slutt ble det konkludert med at det hadde vært et møte med gode debatter og engasjement, og som vanlig gjennomført med en god sosial profil. MEDLEMSKONTAKT NR

8 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 8 Vi forstår at du i dag ikke har morgendagens pensjon som det mest fremtredende i din hverdag, men vet du hva levealderjustering og indeksering vil bety for din pensjon?

9 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 9 Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) har i mer enn 25 år arbeidet for pensjonister fra Forsvaret. FPF arbeider for at opparbeidede rettigheter og realverdien av din pensjon skal opprettholdes. Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap

10 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 10 Anmeldelse Viktig bok om norsk FN-innsats Så er nok en bok av Petter Marki kommet i handelen. Denne gangen er det historien om United Nations Emergency Force (UNEF) med undertittel: DANOR-Bataljonen og Det Norske feltsykehuset, Suez, Sinai og Gazastripen i perioden 1956 til Av Arild Kristensen Det er viktig for kommende slekter, at «historien» kommer på trykk og at hendelser blir dokumentert. Selv om tidsperioden 1956 til 67 ligger noe tilbake i tid, er det sikker mange av de til sammen nordmenn som stod vakt, gikk patrulje og utførte en betydelig del av sanitetstjenesten i området som vil finne boken leseverdig. For oss andre som ikke deltok, er boken en viktig dokumentasjon på en innsats som de som deltok og nasjonen, kan være bekjent av. Det er lov å gratulere med dette bok - verket som på en meget verdifullmåte beskriver den norske innsatse i Unitet Nations Emergency Force. Fra forfatternes eget forord, tar jeg med: Boka er først og fremst historien om den norske delen av den dansk-norske avdelingen, DANOR-bataljonen, og det norske feltsykehuset som deltok i operasjonen. Denne delen av beretningen om - fatter hva som skjedde fra henvendelsen om en mulig norsk deltagelse i FN-styrken ble mottatt, - opprettelsen av de første avdelingene på Trandum og på Sessvollmoen, og historien om alle de etterfølgende kontingentene i operasjonen. Historien er fortalt ved bruk av faktaopplysninger fra diverse kilder, mens det daglige liv i tjeneste og fritid er dokumentert gjennom befal og meniges egne beretninger og bilder fra opp - holdet i Midtøsten. Boken kan bestillet hos FNVLF på telefon nr eller e-post: Prisen er kr: 348,- + porto 10 MEDLEMSKONTAKT NR

11 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 11 DEN STORE AMERIKATUREN Fra kyst til kyst, en fan ta stisk tur fra New York til San Fransisco. Mange synes det er trivelig å møte andre FPFere fra de lokale foren - ingene til felles turer og etter det flotte cruiset vi var på i vår har jeg og Anita slått til med både Amerikatur og et nytt cruise i Middelhavet: Bli med på en utrolig opplevelsesrik tur «over there». Reisen går gjennom variert og storslagen natur og vil gi et godt bilde av USA. Vi tar fly til New York og hjem fra San Fransisco. Vi tar dere med buss gjennom 19 stater på tvers av USA. Alt er stort i Amerika - også skoger, jordbruksområder, prærien, Rocky Mountains og de amerikanske stor byene. Høydepunktene er mange: New York, Washington, Pentagon, Grand Canyon, Los Angeles, Hollywood, Mesa Verde, Sandstensarken, Chicago, Las Vegas, Mont Rushmore med presidentene, Californias vingårder, Stillehavets kyst. Rapid City som forruten å være «presidentenes by» også har en kopi av ei norsk stavkirke. Dette er skikkelig indianer og cowboyland. Vi skal drikke vin i Paso Robles og i Las Vegas kan vi gå på show i Caesar Palace. Vi spiser vafler og drikker kaffe i sjømannskirken i San Fransisco. Vi får et innblikk i Amishfolkets levesett og indiansk kultur, nasjonalparker. ja her får man sett «alt!» Ole og Anita fra Solgruppen vil være med og ta godt vare på dere. Velkommen! Avreise 2. juni Varighet 17 dager pris kun kr ,- Middelhavscruise med tre dager ved Venezia. Vi inviterer alle FPF medlemmer med venner til en eventyrlig vårtur. Bli med på et deilig cruise til Middelhavet og opplev verden fra sjøsiden. Et avslappende liv ombord på et moderne førsteklasses skip med mange fasiliteter kombineres med aktiviteter, sosialt samvær og utflukter i land. Et cruise er ekstra spesielt når man reiser sammen «som en storfamilie» på tur. Vi skal oppleve Dubrovnik, Ephsus, Santorini, Korfu og ikke minst hele tre netter skal vi tilbringe like ved sagnomsuste Venezia. Avreise med fly lørdag 24. april 2009, varighet: 12 dager pris fra kun kr ,- Prisen inkl.fly, en ukes cruise m/helpensjon, tre netter på hotell m/halvpensjon. Detaljert program på Amerikaturen og Cruiset er utarbeidet og de som ønsker dette tilsendt kan kontakte Solgruppen på tlf; (For alle kjøpelysne damer så har Anita tur til Beijing 15. mars 2009!!!!) Ole Engeskaug tlf; Det er begrenset med plasser så først til mølla får først malt... Solgruppen og Ole ønsker velkommen på tur! Hilsen Ole Engeskaug MEDLEMSKONTAKT NR

12 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 12 Forbundsnytt Terminering av avtale Avtalen mellom Acta og Forsvarets Pensjonistforbund er avsluttet. På bakgrunn av den negative omtale som Acta fikk i forbindelse med sitt samarbeid med pensjonistforeninger og seniorlag i juni, har Forsvarets Pensjonistforbund i samarbeid med Acta besluttet å avslutte det formelle samarbeidet som vi hadde med investeringsselskapet. Det er viktig å informere om at det var på initiativ fra selskapet at beslutningen ble fattet. Og at det var enighet om at terminering av inngått avtale var en riktig beslutning. (FPF) Priser for overnatting Vi får av og til forespørsel om hvor i landet det er mulig for Forsvarets pensjonister å overnatte og eventuelt spise i Forsvarets messer, når man er på reise/ferie. Oslo Kolsås Sessvollmoen Gardermoen Mågerø Rygge Kjeller Elverum Rena Lillehammer Kristiansand Stavanger Bergen Åndalsnes Alle forlegningskontorene tar nå betalt for overnatting, også fra ansatte og Forsvarets pensjonister. Prisen er kr 200,- pr. natt i FPT/Forsvarets boligtjeneste (FBOT) har velvillig bistått og her listet opp de stedene som har messer pr i dag, med telefonnummer til forlegningskontorene. Disse er: Dombås Trondheim Værnes Mosjøen Bodø Harstad Ramsund Sortland Tromsø Setermoen Bardufoss Skjold Porsangmoen Kirkenes enkeltrom. Når to personer deler rom er prisen totalt kr 300,- pr. natt. FPF ønsker lykke til og GOD REISE! TOR ULF BYGMESTER 12 MEDLEMSKONTAKT NR

13 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :55 Side 13 Bekymret for pensjonen? Over tre av fem nordmenn er overhode ikke bekymret over hvor mye de vil få i pensjon. Optimismen er tuftet på svake kunnskaper om pensjon, sier Dag Vidar Bautz i Norsk Pensjon. Nordmenn flest eier ikke en pensjonsbekymring i verden, viser en undersøkelse analyseselskapet Synovate har gjort for Norsk Pensjon. 62 prosent av respondentene i den landsrepresentative undersøkelsen svarer at de ikke er bekymret over sin økonomiske fremtid som pensjonist. AV HENNING POULSEN For mange kommer nok pensjonsbekymringene først den dagen de går av med pensjon, tror daglig leder i Norsk Pensjon, Dag Vidar Bautz. Dersom du er 20 år gammel og nettopp har startet i arbeidslivet, er det naturlig at du ikke tenker så mye på pensjonen din. Problemet er at nesten ingen setter seg inn i dette temaet, uansett alder eller livssituasjon. For mange kommer nok engasjementet først den dagen de går av med pensjon. Da er det for sent, advarer Dag Vidar Bautz, daglig leder for pensjonsportalen Norsk Pensjon. FOR AVSLAPPET Ytterligere 21 prosent av respondentene i undersøkelsen svarer at de verken er bekymret eller ubekymret, mens bare 13 prosent bekymrer seg over hvorvidt fremtidige pensjonsutbetalinger vil monne. Bautz tror nordmenns avslappede holdning til sin fremtidige pensjon, henger sammen med dagens behagelige økonomiske situasjon. De fleste av oss har ganske romslig økonomi, til tross for siste års renteoppgang. Jeg tror mange mangler fantasien til å forestille seg hvordan de vil få det som pensjonist, med betraktelig mer fritid og ditto mindre utbetalte penger, sier han. STOR UVITENHET Samme undersøkelse avdekker nemlig en betydelig kunnskapssvikt blant nordmenn flest når det gjelder pensjon. Omtrent halvparten har ingen som helst anelse om hvor mye de vil få i pensjonsutbetaling, mens tre av ti tror de vil få utbetalt tilsvarende prosent av sin nåværende lønn. Noe som kun er riktig dersom man jobber i staten. Og de 11 prosentene som regner med å få pensjon tilsvarende over 70 prosent av lønnen sin, lever i en helt egen verden. Jeg skjønner at det ikke akkurat er lystbetont å streve med kalkyler og beregninger for å planlegge fremtiden som pensjonist. Nettopp derfor er en fri og uavhengig pensjonsportal et viktig bidrag til folks økonomiske langtidsplanlegging. Du logger deg inn på portalen, taster inn noen data om deg Henning Poulsen. Foto: Scanpix selv og vips så har du et anslag over hvor mye du ligger an til å få i pensjon, forklarer Dag Vidar Bautz. OM NORSK PENSJON * Pensjonsportalen norskpensjon.no gir enkeltpersoner en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger. * Ble stiftet høsten 2006 av sju livsforsikringsselskaper, som alle er medlemmer i Finansnæringens Hoved - organisasjon (FNH). * Sammenstiller informasjon fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger og sammenlignbare data fra individuelle pensjonsog spareordninger. * Er gratis i bruk, og ikke-kommersiell. Innlogging skjer ved hjelp av Bank-ID, som de fleste nettbankkunder har i dag. * Åpen for alle pensjons - leverandører, både når det gjelder dataleveranser til portalen og eierskap i Norsk Pensjon AS. (KILDE: NORSKPENSJON.NO) (Denne saken er skrevet av Pressenytt for Norsk Pensjon. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.) MEDLEMSKONTAKT NR

14 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 14 Reisebrev fra FP Horten FOTO: UB Mandag 9. juni dro 49 reiselystne medlemmer av For - svarets Pensjonistforening Horten på langtur med Nett - buss og Frank Aarum som sjåfør. Leder Anne Marie Gjessing og Jarlsberg Reiser hadde lagt opp tur til Rogaland. Turen startet i solskinn og pent vær med retning nordover mot Kongsberg, og videre forbi Notodden og Seljord til Morge dal Hotell hvor vi spiste lunch. Deretter bar det nedover forbi Dalen og Valle til Nomeland, hvor vi tok av. Opp Fardalen (eller Farådalen) og opp på fjellet, og her lå snøen fortsatt i store områder; enkelte steder var det mer enn to meter høye brøytekanter, selv om veibanen var snøfri. Ned Austmannaskardet til Fidje land og Sirdal Høyfjellshotell. Middag på hotellet, og dans til èn-manns orkester hver kveld. Tirsdag 10. juni etter frokost kjørte vi til Stavanger. Vi skulle ut til ei øy, Sør-Hidle, litt nord for Stavanger, og tok hydro - foilen ut. Her startet gartner Åsmund Bryn i 1965 å planlegge og beplante øya med trær og busker. Han utformet øya, sammen med sønnen og svigerdatteren, til en praktfull naturhage «Flo og Fjære» med steinsatte og gresskledde stier, små idylliske dammer og fossefall. Hagen er full av sommerblomster, eksotiske vekster, busker og trær, det er verdens nordligste palmeøy. Dessverre var vi uheldig med været den dagen. Det blåste noe aldeles forferdelig, og inni - mellom kom det ei regnskur, men vi fikk både omvisning og historikk, lunsj i restauranten før avreise. Hjemturen gikk en litt annen vei slik at vi kom oppover Gloppedalen. Øverst oppe ligger Gloppedalsura, en ca 100 meter tykk ur av rasblokker oppå endemorenen, Nord-Europas største steinur, skapt for ca år siden. Turen hjemover fortsatte langs trange fjorder og over høye fjell. Vi var ikke hjemme før fredag ettermiddag. Takk til Anne Marie for nok en fenomenal tur, for alt forarbeid, og for at hun passer på oss underveis. Takk til Frank for behagelig kjøring og smittende humør. Takk til alle medreisende som sammen med Anne Marie og Frank gjorde turen til et minne for livet. Hele reisebrevet kan leses på foreningens hjemmeside. Gå inn på og klikk på Foreninger, på FP-Horten og på Medlemsinfo. KJELL CHR JOHNSRUD FOTO: UB 14 MEDLEMSKONTAKT NR

Kun i motbakker går det oppover...

Kun i motbakker går det oppover... Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_01-08 01-12-08 13:26 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 5 2008 Kun i motbakker FOTO: TUB går det

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NUMMER 1 2011 FPF på flyttefot: Fra bygn. 22 til bygn. 37 Side 24 Foto: AK BiLAg til F nr. 3-2011 Forsvaret status og utfordringer Foto: FMS/Anton LigAArden

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia FORSVARETS PENSJONISTFORBUND NUMMER 4 2010 BILAG til F NR. 12-2010 Foto: CHRIStIAN NØRStEBØ/F Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16 Seniorenes fellesorganisasjon en realitet Side 24 Bodø-pensjonister

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013 MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 4 2013 God Jul & Godt Nyttår n Leder: Leder 2 Ord til ettertanke 3 Ny statsråd 4 5 Forsvarssjef 6 7 Utfordringer i seniorpolitikken 8 9 Statens pensjonskasse

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER 75 1939 2014 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2014 www.lop.no Innhold

Detaljer

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015 Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 4 2014 Årg. 69 Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement Turtilbud 2015 God jul og godt nytt år! colorlab.no The Norwegian

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid

Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 5-2014 Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid s.4 Ekstraordinære tilstander Ønsker demokrati Positivt s.7 s.10 s.20 og ryddighet for TMD

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin

Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2013 Årg. 68 Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin colorlab.no The Norwegian

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen

Detaljer

SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT

SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 3 2014 Årg. 69 Etter landsmøtet: SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 2 2005 Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre side 5 side 8 side 10 Redaktøren Sommer, konsulenter og «Dansker»

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...»

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2008 Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» Soldater som gir sitt liv for fedrelandet «Betaler den nest høyeste

Detaljer