En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008"

Transkript

1 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR En høst er på vei UB BILAG TIL F, FORSVARETS FORUM - NR FOTO: AK FOTO: UB Landsstyret samlet i Kristiansand «Syden» i Roga - land FOTO: UB

2 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 2 FORSVARETS PENSJONIST FOR BUND (FPF) er en landsomfattende organisasjon for alle som er fylt 50 år og får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret samt deres livsledsagere. Forbundet ble stiftet i 1983 og har ca medlemmer, fordelt på 45 lokale foreninger. FORMÅL Forsvarets Pensjonistforbund har som mål å: ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon i sam arbeid med landsomfattende pen sjonistsammenslutninger. samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter, staber og avdelinger, befals- og tjenestemannsorganisasjoner og andre organisa sjoner for å løse problemer av betydning for For svarets pensjonister. støtte arbeidet med forsvarstanken i det norske folk og derved styrke For svarets stilling i samfunnet. KONTAKT OSS: KONTOR: Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo TELEFONER: Leder Arild Kristensen, / Nestleder Karl O Bogevold / Org.sekr. Tor U. Bygmester / Kasserer Arnulf N Eilertsen / / Kontorsekr. Ingebjørg L Bangsund TELEFAKS: Telefonhenvendelse man-fre mellom kl E POST ADRESSE: HJEMMESIDE: 2 HILSEN FRA LEDER «Så tennes lys» Det mørkne mot vinter som lenge skal vare - en sommar blei borte, ein haust e på reis, og leia e lagt der vi alle må fare som tvungen turist på et år under veis. Fra diktsamlinga «Lys langs en fjord» av Helge Stangnes. Arild Kristensen Leder Igjen er det full bemanning i kontorene i første etasje i bygning 22 på Akershus festning. Og det er tid for å ta fatt på siste året i denne valgperioden. Etter årets lederkonferanse og vår 25-års jubileumsmarkering, var det godt å kunne ta sommerferie. Men nå er det atter tid for å se framover, og ta fatt på nye oppgaver. Landsstyret har gjennomført sitt høstmøte i Kristiansand i dagene 1. til 3. september, og gitt sine føringer for høstens arbeid. I det ligger å utarbeide ny Handlingsplan med tilhørende budsjetter for neste valgperiode. Organisatoriske forhold skal utredes og Landsmøtehotell for 2009 skal velges. Årets regulering av grunnbeløpet i folketrygden (G-beløpet) avstedkom mange sterke reaksjoner, så også fra vår side. At vi blir tatt til inntekt for noe vi som organisasjon er fundamentalt uenige i, må få konsekvenser for framtidig samarbeid med Norsk Pensjonistforbund. Her vil SAKO-konferansen i oktober bli en viktig arena for avklaring. Samarbeidsavtalen mellom Forsvaret og Forsvarets Pen sjonist - forbund skal iverksettes, og ikke minst gjøres kjent blant de militære sjefer som er blitt tildelt vertsavdelingsansvar for våre 45 foreninger. Det er mitt håp at denne samarbeidsavtalen blir så godt kjent, at når foreningenes ledere henvender seg med sine budsjettbehov, så blir de ønsket velkomne til foreskreven resursdialog med den største selvfølgelighet. Hva gjelder forbundets sin økonomi er jeg for det første spent på hva Statsbudsjettet gir i direkte tilskudd for budsjettåret Dernest skal det resterende, med referanse til samarbeids - avtale, kunne komme på plass i god tid før årsskiftet. Så får vi se om det er samsvar mellom liv og lære. Jeg avslutter med nok et vers fra Helge Stangnes. Dette fra samlingen «Landet og Lyset Så døyves dagen, så sløkkes tindan, så tennes lys under bratte fjell, så stilne fjorden, så spakne vindan, og alt er frostblå oktoberkveld. Ha en fin høst! REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN TELEFON: / (mobil) Redaksjonen avsluttet 8/ STOFFRIST NR 5/08 er 9/ MEDLEMSKONTAKT NR FOTO: FPF

3 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 3 GJESTESKRIBENTEN Øvre aldersgrense trenger vi den? Spørsmålet om vi trenger en lovfestet øvre aldersgrense er satt til debatt, - og det er flott! Statens seniorråd fattet, allerede før min tid som leder, det standpunkt at den øvre aldersgrensen er en urimelig inn - gripen i den enkeltes rett til å fortsette i arbeidslivet og at den derfor bør fjernes. Samtidig mener rådet at vi trenger en grundig gjennomgang av alle særaldersgrensene. Spørsmålet er om de fortsatt har en begrunnelse som er god nok for å forsvare dem! Selv har jeg gjennom mange år levd godt med at vi hadde en øvre grense, og har «trodd på» at det gir et bidrag til en verdig avgang fra arbeidslivet ved at arbeidsgiver da kunne si opp arbeidstakeren, nettopp på grunn av oppnådd alder. Dette standpunktet har vært i tråd med «den gjengse lærdom». Nye realiteter, nyere diskusjoner og ny gjennomtenkning, har fått meg til å snu i dette spørsmålet. I dag tror jeg at langt flere opplever aldersgrensen på 70 år som uverdig, enn det er arbeidstakere som ville opplevd det som uverdig å bli bedt om å slutte ved 72 eller 75 års alder fordi deres arbeidsevne ikke lenger var tilstrekkelig i forhold til opp gavene. Siden vi fikk Folketrygden i 1967 har gjenstående levealder etter fylte 70 år økt med mer enn 3 år for både kvinner og menn. Pensjonsalderen i Folketrygden er satt ned fra 70 til 67 år. Og, gjennom AFP til 62 år. Gjennomgående er eldres helse bedre enn i Det samme er kompetansen. I denne perioden har også bevisstheten om den enkeltes rett til i større grad å velge selv vært økende. Mange arbeidstakere vil selv ønske å bestemme når de skal tre ut av arbeidslivet. Et viktig poeng som jeg vil framheve er også knyttet til Pensjonsreformen og AFPs framtid. Vi skal fortsatt ha AFP og at alle skal ha rett til å gå av ved fylte 62 år. Deretter skal alle kunne kombinere arbeid og trygd. Det er jeg sterk tilhenger av. Men, samtidig er jeg alvorlig engstelig for at 62 år skal «sette seg» som den nye avgangsalderen. Staten trenger derfor å gi et sterkt og tydelig signal om at eldre er ønsket i arbeidslivet! Opphevelse av øvre aldersgrense kan være et viktig bidrag til dette. Det samme vil være en fordomsfri gjennomgang av de mange særaldersgrensene. MEDLEMSKONTAKT NR Ivar Leveraas (69) leder Statens seniorråd SENIOR Innta grunnstilling. Løft blikket opp og frem. Dette er «barnelærdom» for alle militære seniorer. Alle sivile seniorer kan trygt gjøre det samme, om ikke annet så i overført betydning, for det er det jeg vil frem til! Etter enhver nedtur må vi rette ryggen, løfte blikket og se mulighetene som ligger foran oss. Gjort er nemlig gjort, og det gir alltid konsekvenser på godt eller vondt. Det må også tidligere stortingspolitikere forstå, og ta ansvar for sine utførte private disposisjoner. (Riksrevisoren er ikke til å misforstå). AV TOR ULF BYGMESTER Hvor er vi? Hvor vil vi? Blikket opp og frem! Tenk at slike tanker passer så utmerket alltid? Prøv med deg selv! Hva vil du oppnå? Nettopp! Ja, det er viljen det kommer an på. Dette gjelder i alle livets faser, for enslige, for ektepar, familier, foreninger, forbund etc. etc. Oi sann! Her oppdager du kjapt at du finner deg igjen i en hel serie av forskjellige fora «hvor du hører hjemme» og hvor du må holde tunga rett i munnen samtidig som du ser opp og frem! Nå er det lettere å forstå hvorfor tiden ikke strekker ordentlig til. Hva skal du prioritere? Det blir opp til deg når du ser opp og frem! Enkelt ikke sant? Tenk deg at det er en «Riksrevisor» som ser deg. Hva tror du han sier? Ja, nettopp Start med deg selv! Det er deg og ditt liv det gjelder først og fremst. Det er kun luftslott som ikke trenger en solid velfungerende grunnmur. Slikt er lett og overse. Dere har sikkert hørt historien om brudgommen som om morgenen etter bryllupsnatta slo seg på brystet som en Gorilla og utbrøt «Dynamitt!!!» hvorpå brura reflektorisk svarte «Og bare fem cm lunte»! Budskapet til seniorene er: Lunta er tent se opp og frem! Vi gleder oss til fortsettelsen i hjemmene, i foreningene og i forbundet. FPF er potent, ser opp og frem og bare hør hvilken visjon: Et forbund med innflytelse og påvirkningskraft for verdier som er verdt å verne. Kjenner du det kribler etter å få bli med? Du er velkommen! Verken du eller oppgavene bør vente! At det haster skjønner du ved å se opp og frem! 3 FOTO: BB

4 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 4 Historisk trygdeoppgjør pensjonistene betaler en bekreftelse på politisk uforutsigbarhet Årets trygdeoppgjør er i havn. Minstepensjonister og unge funksjonshemmede fikk økt sine pensjoner, det er fullt ut fortjent. I den påfølgende debatt er det fra Regjeringen og deres talsmenn rettet sterk fokus på trygdeoppgjørets vinnere. Det er liten eller ingen oppmerksomhet på de som betaler gjennom underregulering av sine pensjoner. AV KARL O. BOGEVOLD Det kan også virke som drøftingspartenes hukommelse har blitt svekket på ett år, i trygdeoppgjøret fra 2007 ble partene enige om en protokolltilførsel om minstepensjonistene og unge uføre; «Staten viser til at en i samarbeid med organisasjonene vil kartlegge utviklingen i levekår og inntekt og vurdere mulige tiltak for disse gruppene som grunnlag for Regjeringens ordinære budsjettbehandling. Staten er innstilt på å inn gå en prosess med organisasjonene som deltar i trygdeforhandlingene i denne gjennomgangen». Hva kom ut av denne kartleggingen og hvorfor var det ikke plass for en eneste krone til disse gruppene, verken i Statsbudsjettet eller i revidert nasjonalbudsjett for 2008? Videre fremgår det; «Fra statens side er det vist til at det i for - bindelse med tidligere reguleringer av grunnbeløpet i enkelte år har vært lagt inn andre elementer enn bare grunnbeløpet, men at gjeldende retningslinjer ikke åpner for slike tiltak» Når en legger protokolltilførselen til grunn er det grunn til å stille spørsmål om hvorfor regjeringens «tilbud» for 2008 ble akseptert i drøftingene uten videre debatt? Og er ikke særtillegget et annet element i forhold til grunnbeløpet? Det er første gang i folketrygdens historie at en opplever at pensjonistgruppene settes opp mot hverandre i en «solidarisk om - fordeling «innenfor trygdeoppgjørets rammer. Torsdag 19. juni behandlet Stortinget trygdeoppgjøret for Behandlingen ble gjennomført etter folketrygdlovens bestemmelser, hvor det fremgår at grunnbeløpet fastsettes av Stor tinget og at det er Stortinget som gir bestemmelser om reguleringen. Ser en bakover i tid, så er det uforutsigbar - heten i forhold til regulering av pensjonene som er i øyenfallende, mange modeller har vært nyttet. Folketrygdens grunnbeløp er underregulert med ca 40 % siden 1967, i forhold til lønnsveksten i samme periode. Det er påfallende hvor liten politisk vilje det har vært for å gi pensjonistene den samme lønnsvekst som de yrkesaktive, dvs. den samme relative velstandsutvikling. Det må ikke glemmes at det velferdssamfunnet som de yrkesaktive arver er fremkommet gjennom innsats fra de som er pensjonister. Ved behandling av «Retningslinjer for trygdeoppgjøret» i Stortinget 28. mai 2003, øynet pensjonistene håp. Fra Inst.S.nr 223 ( ) fremkommer følgende; «Til grunn for reguleringa skal liggje venta inntektsutvikling for lønnstakarar i alt i regu - leringsåret etter justering av grunnbeløpet for avvik mellom venta og reell lønnsauke siste år». Sosialkomiteens flertall, som var medlemmene fra DNA, FrP, SV og SP, fremmet denne delen av innstillingen. I en pressemelding den 26. mai 2003 opplyste Bjarne Håkon Hansen blant annet: 4 MEDLEMSKONTAKT NR

5 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 5 FPf trekker den slutning at retningslinjene for trygdeoppgjøret er klare, og at årets trygdeoppgjør brøt med Stortingets vedtatte retningslinjer. Pensjonistene skal sikres en inntektsutvikling minst på linje med de yrkesaktive, og etterslepet fra året før skal kompenseres. Dette slår fler - tallet i sosialkomiteen fast i sin innstilling til nye retningslinjer for trygdeoppgjøret. I framtida skal det ikke være mulig å underregulere pensjonene. I tilfelle trygdeoppgjøret ett år fører til at pensjonistene ikke får samme lønnsutvikling som andre grupper, skal etter - slepet tas igjen i neste oppgjør. Er det grunn til å reise tvil om Stortingets vedtak og uttalelsene fra Bjarne Håkon Hansen? Det fremkommer ingen ting som tilsier at pensjonister skal inndeles i grupper, og at det skal kunne foretas fordeling mellom disse innenfor rammen for lønnsveksten. Tvert imot, det er grunnbeløpet som skal reguleres i takt med lønnsutviklingen og det er regjeringens ansvar å følge opp Stortingets vedtak. I forbindelse med trygdeoppgjøret i 2003 fremsto Bjarne Håkon Hanssen som flertallets fremste talsmann og Arbeiderpartiet sendte ut en pressemelding den 01. juli.03 Her fremkommer blant annet: På tross av klare stortingsvedtak om at pensjonistene skal ha samme inntektsutvikling som andre grupper, valgte Regjeringen å ta en omkamp med Stortinget om trygdeoppgjøret i år. Derfor skjedde det historiske at Stortinget den 19. juni stemte ned Regjeringens forslag til trygdeoppgjør. Det har aldri skjedd før. Hvorfor Regjeringen valgte å gå til kamp mot en million pensjonister og uføretrygdede, er en gåte. Men utfallet ble uansett full seier for pensjonistene og de trygdede. Jeg er tvert imot glad for at pensjonistene til slutt fikk det de har krav på og at de for fram - tida er sikret mot at Regjeringen skal la dem komme ut som lønnstapere. Forsvarets Pensjonistforbund vil hevde det politiske perspektiv på fremtid ikke er særlig imponerende, og det kan virke som om vedtak, ord og formuleringer har en annen betydning i 2008, enn hva de hadde i I flere innlegg fra Regjeringen og regjeringspartienes stortingsrepresentanter hevdes det at årets trygdeoppgjør har den samme økonomiske ramme som Stortinget har vedtatt, men at potten er fordelt slik at de som har minst får mest. Det er slik det må gjøres for å jevne ut forskjeller, alle kan ikke få like mye. Det foretas også en sammenlikning mellom vårens lønnsoppgjør og trygdeoppgjøret, som da får en felles lavlønnsprofil. Forsvarets Pensjonistforbund kan ikke slutte seg til at grupper blant pensjonistene settes opp mot hverandre i en fordelings- og utjevningspolitikk. Forbundet trekker videre den slutning at retningslinjene for trygdeoppgjøret er klare, og at årets trygdeoppgjør brøt med Stortingets vedtatte retningslinjer. Resultatet av årets trygdeoppgjør innebærer at alle som har opparbeidet seg rett til tilleggspensjon ikke får sine pensjoner regulert i takt med lønnsveksten. Dette gjelder ikke bare de som får gjennom folketrygden, men det om - fatter alle som får sine pensjoner regulert med bakgrunn i grunnbeløpets størrelse. Med hensyn til innføringen av pensjonsreformen i 2010, har alle pensjoner, opptjent på bakgrunn av pensjonsgivende inntekt, fått sitt pensjonsgrunnlag underregulert gjennom trygdeoppgjøret i Denne underreguleringen medfører en faktisk nedskriving av pensjonene med 0,65%. En nedskriving som aldri blir kompensert. Vi må bare konstantere at viljen til å under - regulere pensjoner under utbetaling lever i beste velgående. Forutsigbarheten blir forhåpentligvis bedre fra 2010, da legges det opp til lovfestet underregulering av pensjoner under utbetaling. MEDLEMSKONTAKT NR

6 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 6 Landsmøte I dagene 1. til 3. september var FPFs landsstyre samlet til møte på hotell Norge i Kristiansand. Mye hadde hendt siden forrige møte tidlig i mai, og sakslisten var derfor omfattende. Tradisjon tro møtte styremedlemmene på mandagskvelden slik at en var klar til «dyst» på tirsdags morgen den 2. Når landsstyret velger å legge sine møter utenfor Oslo så er det fast prosedyre at leder fra nærliggende forening blir invitert til å følge møtet som observatør. Denne gange var leder i FPF-Kristiansand, Willy Opland og leder for LP-Kjevik, Gunnar Wiik invitert. I forbindelse med styremiddag på tirsdagskvelden ble representanter for begge foreningene invitert med ledsagere. AV ARILD KRISTENSEN Svarbrev Leder FPF tok i sin åpningstale utgangspunkt i Forbundets styrende dokumenter hvor blant annet «veien til suksess» er beskrevet som krav til for at forbundet skal kunne nå sine oppsatte mål: En funksjonell organisasjon Beherske relevante arenaer for samarbeid og påvirkning Gode relasjoner og relevant kompetanse Enhetlig profil for markedsføring Overordnet infomasjon- og rekrutterings strategi Forutsigbar og stabil økonomi Lokalt engasjement i foreningene Faximile Han stilte spørsmål om lands - styret var tilfreds med statusen på disse områdene, og konkluderte med at dersom vi ikke kan svare bekreftende på disse punktene, har vi en jobb å gjøre. I den påfølgende debatt kom det fram at det på noen av områdene var det en positiv utvikling, men at det på den annen side så avgjort var områder som hadde forbedringspotensiale. Så ble det også denne gang reist spørsmål om det var samsvar mellom ambisjon og tilgjengelige ressurser. 6 MEDLEMSKONTAKT NR

7 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 7 Det ligger tross alt begrensninger i hva som er mulig «å få ut av» 3,5 årsverk og forholdsvis store arrangementsutgifter hvert år. Dette forholdet skulle bli nærmere belyst gjennom de saker som stod på sakskartet for møtet. Den innledende konstitueringen gikk som vanlig greit. Og det var få kommentarer til innkalling og godkjenning av sakskart og tidligere referater. Forbundets kasserer Arnulf Nicolai Eilertsen orienterte om økonomisk status per 31.08, hvilket lands - styre sa seg tilfreds med. Nestleder Karl O Bogevold ga en utførlig redegjørelse rundt årets trygdeoppgjør. Forbundet er svært lite tilfreds med at Stortingets føringer fra 2003, vedr. hvordan trygdeoppgjøret skal gjennom - føres, ikke ble fulgt denne gangen. At samordnende krav «selges i lukkede rom» er en situasjon som Forsvarets Pensjonistforbund ikke kan leve med i det lange løp. Her er forestående SAKO-konferanse i oktober en naturlig arena for avklaring. Andre hovedsaker på dette møtet var Organisatorisk utvikling og ressursbruk, Revisjon av handlingsplan og sist men ikke minst Landsmøtet På sistnevnte område hadde et utvalg bestående av Kirsten Helene Johnsen, Odd Køhl og Gunnar Johan Pedersen gjenn omført en utredning vedr. tid og sted for gjennomføringen. Det er klart at jo nærmere en flyplass en ønsker å legge et landsmøte, jo høyere er døgnprisen. I tillegg er prisene gunstigst i juni, før skoleslutt. Et grundig arbeid var utført i runde en, og kun mindre justeringer utestår før en siste runde Diskusjoner på landsstyremøte. FOTO: TBU med aktuelle kandidater kan gjennomføres. Utvalget fikk Landsstyrets fullmakt til å slutt - føre sitt arbeid, og tilkjennegi resultatet. Innenfor de to andre hoved - temaene ble det tidlig klart at et grundig utredningsarbeid er nødvendig. Det ble derfor besluttet å oppnevne et Organisasjonsutvalg og et Handlingsplanutvalg. Begge utvalgene fikk frist til 31. januar 2009 med å legge fram sine forlag for landsstyret. Dette for at tidsfrister for lokal behandling kan imøtekommes før landsmøtets endelige behandling i juni Ved møtets slutt ble det konkludert med at det hadde vært et møte med gode debatter og engasjement, og som vanlig gjennomført med en god sosial profil. MEDLEMSKONTAKT NR

8 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 8 Vi forstår at du i dag ikke har morgendagens pensjon som det mest fremtredende i din hverdag, men vet du hva levealderjustering og indeksering vil bety for din pensjon?

9 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 9 Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) har i mer enn 25 år arbeidet for pensjonister fra Forsvaret. FPF arbeider for at opparbeidede rettigheter og realverdien av din pensjon skal opprettholdes. Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap

10 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 10 Anmeldelse Viktig bok om norsk FN-innsats Så er nok en bok av Petter Marki kommet i handelen. Denne gangen er det historien om United Nations Emergency Force (UNEF) med undertittel: DANOR-Bataljonen og Det Norske feltsykehuset, Suez, Sinai og Gazastripen i perioden 1956 til Av Arild Kristensen Det er viktig for kommende slekter, at «historien» kommer på trykk og at hendelser blir dokumentert. Selv om tidsperioden 1956 til 67 ligger noe tilbake i tid, er det sikker mange av de til sammen nordmenn som stod vakt, gikk patrulje og utførte en betydelig del av sanitetstjenesten i området som vil finne boken leseverdig. For oss andre som ikke deltok, er boken en viktig dokumentasjon på en innsats som de som deltok og nasjonen, kan være bekjent av. Det er lov å gratulere med dette bok - verket som på en meget verdifullmåte beskriver den norske innsatse i Unitet Nations Emergency Force. Fra forfatternes eget forord, tar jeg med: Boka er først og fremst historien om den norske delen av den dansk-norske avdelingen, DANOR-bataljonen, og det norske feltsykehuset som deltok i operasjonen. Denne delen av beretningen om - fatter hva som skjedde fra henvendelsen om en mulig norsk deltagelse i FN-styrken ble mottatt, - opprettelsen av de første avdelingene på Trandum og på Sessvollmoen, og historien om alle de etterfølgende kontingentene i operasjonen. Historien er fortalt ved bruk av faktaopplysninger fra diverse kilder, mens det daglige liv i tjeneste og fritid er dokumentert gjennom befal og meniges egne beretninger og bilder fra opp - holdet i Midtøsten. Boken kan bestillet hos FNVLF på telefon nr eller e-post: Prisen er kr: 348,- + porto 10 MEDLEMSKONTAKT NR

11 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 11 DEN STORE AMERIKATUREN Fra kyst til kyst, en fan ta stisk tur fra New York til San Fransisco. Mange synes det er trivelig å møte andre FPFere fra de lokale foren - ingene til felles turer og etter det flotte cruiset vi var på i vår har jeg og Anita slått til med både Amerikatur og et nytt cruise i Middelhavet: Bli med på en utrolig opplevelsesrik tur «over there». Reisen går gjennom variert og storslagen natur og vil gi et godt bilde av USA. Vi tar fly til New York og hjem fra San Fransisco. Vi tar dere med buss gjennom 19 stater på tvers av USA. Alt er stort i Amerika - også skoger, jordbruksområder, prærien, Rocky Mountains og de amerikanske stor byene. Høydepunktene er mange: New York, Washington, Pentagon, Grand Canyon, Los Angeles, Hollywood, Mesa Verde, Sandstensarken, Chicago, Las Vegas, Mont Rushmore med presidentene, Californias vingårder, Stillehavets kyst. Rapid City som forruten å være «presidentenes by» også har en kopi av ei norsk stavkirke. Dette er skikkelig indianer og cowboyland. Vi skal drikke vin i Paso Robles og i Las Vegas kan vi gå på show i Caesar Palace. Vi spiser vafler og drikker kaffe i sjømannskirken i San Fransisco. Vi får et innblikk i Amishfolkets levesett og indiansk kultur, nasjonalparker. ja her får man sett «alt!» Ole og Anita fra Solgruppen vil være med og ta godt vare på dere. Velkommen! Avreise 2. juni Varighet 17 dager pris kun kr ,- Middelhavscruise med tre dager ved Venezia. Vi inviterer alle FPF medlemmer med venner til en eventyrlig vårtur. Bli med på et deilig cruise til Middelhavet og opplev verden fra sjøsiden. Et avslappende liv ombord på et moderne førsteklasses skip med mange fasiliteter kombineres med aktiviteter, sosialt samvær og utflukter i land. Et cruise er ekstra spesielt når man reiser sammen «som en storfamilie» på tur. Vi skal oppleve Dubrovnik, Ephsus, Santorini, Korfu og ikke minst hele tre netter skal vi tilbringe like ved sagnomsuste Venezia. Avreise med fly lørdag 24. april 2009, varighet: 12 dager pris fra kun kr ,- Prisen inkl.fly, en ukes cruise m/helpensjon, tre netter på hotell m/halvpensjon. Detaljert program på Amerikaturen og Cruiset er utarbeidet og de som ønsker dette tilsendt kan kontakte Solgruppen på tlf; (For alle kjøpelysne damer så har Anita tur til Beijing 15. mars 2009!!!!) Ole Engeskaug tlf; Det er begrenset med plasser så først til mølla får først malt... Solgruppen og Ole ønsker velkommen på tur! Hilsen Ole Engeskaug MEDLEMSKONTAKT NR

12 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 12 Forbundsnytt Terminering av avtale Avtalen mellom Acta og Forsvarets Pensjonistforbund er avsluttet. På bakgrunn av den negative omtale som Acta fikk i forbindelse med sitt samarbeid med pensjonistforeninger og seniorlag i juni, har Forsvarets Pensjonistforbund i samarbeid med Acta besluttet å avslutte det formelle samarbeidet som vi hadde med investeringsselskapet. Det er viktig å informere om at det var på initiativ fra selskapet at beslutningen ble fattet. Og at det var enighet om at terminering av inngått avtale var en riktig beslutning. (FPF) Priser for overnatting Vi får av og til forespørsel om hvor i landet det er mulig for Forsvarets pensjonister å overnatte og eventuelt spise i Forsvarets messer, når man er på reise/ferie. Oslo Kolsås Sessvollmoen Gardermoen Mågerø Rygge Kjeller Elverum Rena Lillehammer Kristiansand Stavanger Bergen Åndalsnes Alle forlegningskontorene tar nå betalt for overnatting, også fra ansatte og Forsvarets pensjonister. Prisen er kr 200,- pr. natt i FPT/Forsvarets boligtjeneste (FBOT) har velvillig bistått og her listet opp de stedene som har messer pr i dag, med telefonnummer til forlegningskontorene. Disse er: Dombås Trondheim Værnes Mosjøen Bodø Harstad Ramsund Sortland Tromsø Setermoen Bardufoss Skjold Porsangmoen Kirkenes enkeltrom. Når to personer deler rom er prisen totalt kr 300,- pr. natt. FPF ønsker lykke til og GOD REISE! TOR ULF BYGMESTER 12 MEDLEMSKONTAKT NR

13 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :55 Side 13 Bekymret for pensjonen? Over tre av fem nordmenn er overhode ikke bekymret over hvor mye de vil få i pensjon. Optimismen er tuftet på svake kunnskaper om pensjon, sier Dag Vidar Bautz i Norsk Pensjon. Nordmenn flest eier ikke en pensjonsbekymring i verden, viser en undersøkelse analyseselskapet Synovate har gjort for Norsk Pensjon. 62 prosent av respondentene i den landsrepresentative undersøkelsen svarer at de ikke er bekymret over sin økonomiske fremtid som pensjonist. AV HENNING POULSEN For mange kommer nok pensjonsbekymringene først den dagen de går av med pensjon, tror daglig leder i Norsk Pensjon, Dag Vidar Bautz. Dersom du er 20 år gammel og nettopp har startet i arbeidslivet, er det naturlig at du ikke tenker så mye på pensjonen din. Problemet er at nesten ingen setter seg inn i dette temaet, uansett alder eller livssituasjon. For mange kommer nok engasjementet først den dagen de går av med pensjon. Da er det for sent, advarer Dag Vidar Bautz, daglig leder for pensjonsportalen Norsk Pensjon. FOR AVSLAPPET Ytterligere 21 prosent av respondentene i undersøkelsen svarer at de verken er bekymret eller ubekymret, mens bare 13 prosent bekymrer seg over hvorvidt fremtidige pensjonsutbetalinger vil monne. Bautz tror nordmenns avslappede holdning til sin fremtidige pensjon, henger sammen med dagens behagelige økonomiske situasjon. De fleste av oss har ganske romslig økonomi, til tross for siste års renteoppgang. Jeg tror mange mangler fantasien til å forestille seg hvordan de vil få det som pensjonist, med betraktelig mer fritid og ditto mindre utbetalte penger, sier han. STOR UVITENHET Samme undersøkelse avdekker nemlig en betydelig kunnskapssvikt blant nordmenn flest når det gjelder pensjon. Omtrent halvparten har ingen som helst anelse om hvor mye de vil få i pensjonsutbetaling, mens tre av ti tror de vil få utbetalt tilsvarende prosent av sin nåværende lønn. Noe som kun er riktig dersom man jobber i staten. Og de 11 prosentene som regner med å få pensjon tilsvarende over 70 prosent av lønnen sin, lever i en helt egen verden. Jeg skjønner at det ikke akkurat er lystbetont å streve med kalkyler og beregninger for å planlegge fremtiden som pensjonist. Nettopp derfor er en fri og uavhengig pensjonsportal et viktig bidrag til folks økonomiske langtidsplanlegging. Du logger deg inn på portalen, taster inn noen data om deg Henning Poulsen. Foto: Scanpix selv og vips så har du et anslag over hvor mye du ligger an til å få i pensjon, forklarer Dag Vidar Bautz. OM NORSK PENSJON * Pensjonsportalen norskpensjon.no gir enkeltpersoner en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger. * Ble stiftet høsten 2006 av sju livsforsikringsselskaper, som alle er medlemmer i Finansnæringens Hoved - organisasjon (FNH). * Sammenstiller informasjon fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger og sammenlignbare data fra individuelle pensjonsog spareordninger. * Er gratis i bruk, og ikke-kommersiell. Innlogging skjer ved hjelp av Bank-ID, som de fleste nettbankkunder har i dag. * Åpen for alle pensjons - leverandører, både når det gjelder dataleveranser til portalen og eierskap i Norsk Pensjon AS. (KILDE: NORSKPENSJON.NO) (Denne saken er skrevet av Pressenytt for Norsk Pensjon. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.) MEDLEMSKONTAKT NR

14 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 14 Reisebrev fra FP Horten FOTO: UB Mandag 9. juni dro 49 reiselystne medlemmer av For - svarets Pensjonistforening Horten på langtur med Nett - buss og Frank Aarum som sjåfør. Leder Anne Marie Gjessing og Jarlsberg Reiser hadde lagt opp tur til Rogaland. Turen startet i solskinn og pent vær med retning nordover mot Kongsberg, og videre forbi Notodden og Seljord til Morge dal Hotell hvor vi spiste lunch. Deretter bar det nedover forbi Dalen og Valle til Nomeland, hvor vi tok av. Opp Fardalen (eller Farådalen) og opp på fjellet, og her lå snøen fortsatt i store områder; enkelte steder var det mer enn to meter høye brøytekanter, selv om veibanen var snøfri. Ned Austmannaskardet til Fidje land og Sirdal Høyfjellshotell. Middag på hotellet, og dans til èn-manns orkester hver kveld. Tirsdag 10. juni etter frokost kjørte vi til Stavanger. Vi skulle ut til ei øy, Sør-Hidle, litt nord for Stavanger, og tok hydro - foilen ut. Her startet gartner Åsmund Bryn i 1965 å planlegge og beplante øya med trær og busker. Han utformet øya, sammen med sønnen og svigerdatteren, til en praktfull naturhage «Flo og Fjære» med steinsatte og gresskledde stier, små idylliske dammer og fossefall. Hagen er full av sommerblomster, eksotiske vekster, busker og trær, det er verdens nordligste palmeøy. Dessverre var vi uheldig med været den dagen. Det blåste noe aldeles forferdelig, og inni - mellom kom det ei regnskur, men vi fikk både omvisning og historikk, lunsj i restauranten før avreise. Hjemturen gikk en litt annen vei slik at vi kom oppover Gloppedalen. Øverst oppe ligger Gloppedalsura, en ca 100 meter tykk ur av rasblokker oppå endemorenen, Nord-Europas største steinur, skapt for ca år siden. Turen hjemover fortsatte langs trange fjorder og over høye fjell. Vi var ikke hjemme før fredag ettermiddag. Takk til Anne Marie for nok en fenomenal tur, for alt forarbeid, og for at hun passer på oss underveis. Takk til Frank for behagelig kjøring og smittende humør. Takk til alle medreisende som sammen med Anne Marie og Frank gjorde turen til et minne for livet. Hele reisebrevet kan leses på foreningens hjemmeside. Gå inn på og klikk på Foreninger, på FP-Horten og på Medlemsinfo. KJELL CHR JOHNSRUD FOTO: UB 14 MEDLEMSKONTAKT NR

15 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :13 Side 15 KROATIA Gode medlems- ROVINJ: Den vakre byen Rovinj på Istria halvøya er rabatter! ett av Kroatias mest populære reisemål. Byen er omkranset av frodig skog, små øyer, krystallklart hav og fine turområder. Vi kan tilby flere hoteller i Rovinj som alle ligger vakkert til og med god standard. Hotel Park *** ligger rett over byens marina. Vakker utsikt mot havet og den gamle bydelen. Gangavstand til bysentrum med alle dens fasiliteter. Hotellet ligger like ved sjøen og stranden. Et tre-stjerners hotell med fire-stjerners standard. Hotel Istra**** ligger på øya St. Andrea, ca 15 min båttur fra byen Rovinj. Det går gratis ferje fra øya og inn til Rovinj ca. hver time fra kl 6 på morgenen til midnatt i sesongen. Hotellet er nyrenovert med helt ny SPA-avdeling og har egen strand. Hotel Eden **** ligger vakkert til i Rovinj. Hotellet har en fantastisk hage med bassenger, uterestaurant og rikelig med solsenger. Gangavstand til bysentrum og kort vei til stranden. Avreise med direktefly fra Gardermoen hver lørdag fra 12/4 18/10 OPATIJA: Vi kan også tilby reiser til det berømte Thalassotherapia Opatija, et universitetssykehus og rehabiliteringssenter for personer med bl.a. hjerte-/lungesykdommer, revmatiske lidelser, hudsykdommer, psykiatri, overvekt etc. Senteret ble totalrenovert i 2005 og har også et helt nytt thalassotherapi-/spa-anlegg på 2600 m 2. Senteret er et referansesenter for helsereiser for helsedepartement i Kroatia, og har internasjonalt ry. Vi tilbyr opphold med og uten behandlinger. Samme avreisedatoer som til Rovinj TUNISIA UNGARN HAMMAMET: I Hammamet kan vi tilby opphold på Thalassa Palace Nahrawess, et romslig og flott hotellanlegg. Hotellet har egen strand, et fint hageanlegg og bassenger både inne og ute. Hotellet har også et thalassotherapisenter på m 2. Med 70 behandlingsrom og tilsvarende antall terapeuter gis det gode og varierte behandlingsmuligheter. HEVIZ: Ønsker du å pleie kroppen eller bare leve «Det gode liv» i form av god mat & drikke, varme bad eller ulike velværebehandinger, er dette stedet. I Heviz kan vi tilby opphold på NaturMed Hotel Carbona, som har fine bademuligheter både ute og inne med det helsebringende thermalvannet som byen er så kjent for. 10 dagers turer med 8 dager i Heviz og 2 dager i Budapest Ta kontakt for nærmere informasjon og priser! Active Travel Norway AS Storgaten 32, 0184 Oslo 10. etg. i Guneriussenteret Tlf: Fax: E-post: Se vår nye nettside for mer informasjon og bestilling: MEDLEMSKONTAKT NR

16 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_ :12 Side 16 FOTO: TUB BLI MEDLEM I FORSVARETS PENSJONISTFORBUND INNMELDINGSBLANKETT: Tittel/grad:... Etternavn:... Fornavn:... Født:... Adresse:... Post nr:... Poststed:... Land: Tjeneste år:... Familie:... (G = gift. S = samboer. A 0 alene. E= etterlatt) Telefon fast:... Mobil:... E-post:... Når Pensjonert:... Siste tjenestested:... Underskrift:... Dersom også eventuelt ektefelle/samboer ønsker medlemskap, underskrives neste linje: Etternavn:... Fornavn:... Født:... Underskrift Ektefelle/samboer:... Opplysningen sendes primært til den lokale foreningen dersom du vet adressen eller til: Forsvarets Pensjonistforbund, Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo (innmeldingsblankett finnes også på FPF s hjemmeside F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D, B Y G N I N G 2 2, A K E R S H U S F E S T N I N G, O S L O T E L E F O N : T E L E FA K S : E - P O S T: p o s f p f o r b. n o R E D A K T Ø R : A R I L D K R I S T E N S E N H J E M M E S I D E : w w w. f p f o r b. n o D E S I G N : M A G N U S E I K L I T R Y K K : A K T I E T R Y K K E R I E T A. S

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

Strategidokument 2007-2013. Forord

Strategidokument 2007-2013. Forord 1 Strategidokument 2007-2013 Forord Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) møter nye og krevende utfordringer som følge av omorganiseringen av Forsvaret. Fra å være en samfunnsaktør med stor grad av lokalt

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

ROVINJ DEN KROATISKE PERLEN

ROVINJ DEN KROATISKE PERLEN 1 ROVINJ DEN KROATISKE PERLEN Bli med Pensjonistforbundet til vakre Kroatia ved Adriaterhavets kyst. Flott hotell, halvpensjon og byvandring i Rovinj. Mulighet for påmelding av flere utflukter. En uke

Detaljer

Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014

Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014 Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med FPVS) Geir Anda Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983 FSF vil påvirke FSF vil være

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE.

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. Programmet er ikke hesblesende! Vi skal nyte og kose oss, og det blir alltid litt tid til opplevelser på egen hånd i løpet av dagen,

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger

Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger Dag 1 Torsdag, 3. september Orkanger Værnes - København Chicago, IL Bussen går fra Orkanger kl. 03:00. Vi kjører til Værnes og tar flyet til København kl.

Detaljer

La Bella Italia VED BESTILLING FØR 28. FEBRUAR GIR VI DEG 10% REDUKSJON AV TOTALPRISEN. AMALFI KYSTEN

La Bella Italia VED BESTILLING FØR 28. FEBRUAR GIR VI DEG 10% REDUKSJON AV TOTALPRISEN. AMALFI KYSTEN VED BESTILLING FØR 28. FEBRUAR GIR VI DEG 10% REDUKSJON AV TOTALPRISEN. AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. Programmet er ikke hesblesende! Vi skal nyte og kose oss,

Detaljer

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN SINGELTUR - LISBOAKYSTEN Opplev Lisboa og de små havnebyene Estoril, Cascais og Sintra med oss! Hyggelige landsbyer og vakkert landskap spekket med vingårder og olivenmarker gjør Portugal til en perle

Detaljer

Vanskelighetsgrad 1 2 3 4 Hotel komfort 1 2 3 4

Vanskelighetsgrad 1 2 3 4 Hotel komfort 1 2 3 4 Toscana Elba 8 dagers guidet vandringstur Vanskelighetsgrad 1 2 3 4 Hotel komfort 1 2 3 4 Både Venus, den romerske skjønnhetsgudinnen, og Napoleon, den mektige franske keiseren, valgte seg Elba for sine

Detaljer

SINGELTUR - KROATIA. Hva gjør at man gang på gang kommer tilbake til Kroatia?

SINGELTUR - KROATIA. Hva gjør at man gang på gang kommer tilbake til Kroatia? SINGELTUR - KROATIA Hva gjør at man gang på gang kommer tilbake til Kroatia? Svaret er enkelt; Kroatia lokker med krystallklart vann, sjarmerende byer, et mildt klima, en rik kulturarv og en skjærgård

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Sorrentos perler Pensjonistforbundet

Sorrentos perler Pensjonistforbundet Sorrentos perler Pensjonistforbundet Få områder i Europa har så flott natur som Sorrentohalvøya sør i Italia. Sorrento møter oss med et majestetisk landskap bestående av fjell, dype daler og vakker flora.

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Vakre Gardasjøen. Velkommen på tur med Aller travel og Pensjonisforbundet! Høydepunkt:

Vakre Gardasjøen. Velkommen på tur med Aller travel og Pensjonisforbundet! Høydepunkt: 1 Vakre Gardasjøen En flott reise til et av Europas mest naturskjønne områder - Gardasjøen. Mot syd strekker vinmarker og olivenlunder seg ut til sjøen og mot nord reiser høye fjell seg som om man var

Detaljer

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og turister fra europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 2/2009 REFERAT Landsstyremøte nr 2/2009 ble avviklet på Rica Oslo Hotel i Oslo 21.- 23. apr. 2009. Deltakerliste Leder Nestleder Kasserer Org.sekretær Varamedlem

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

VANDRETUR CINQUE TERRE

VANDRETUR CINQUE TERRE VANDRETUR CINQUE TERRE Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger, ikke minst

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Høring Statsbudsjettet Arbeids- og sosialkomiteen

Høring Statsbudsjettet Arbeids- og sosialkomiteen Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo 18.10.2016 Høring Statsbudsjettet 2017- Arbeids- og sosialkomiteen 1. Melding til Stortinget om trygdeoppgjøret Pensjonistforbundet

Detaljer

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN 1 SINGELTUR - LISBOAKYSTEN Opplev Lisboa og de små havnebyene Estoril, Cascais og Sintra med oss! Hyggelige landsbyer og vakkert landskap spekket med vingårder og olivenmarker gjør Portugal til en perle

Detaljer

Dag 1, fredag 20. april 2007

Dag 1, fredag 20. april 2007 20. - 23. april 2007 Etter vel tre og en halv times flytur får vi den gode følelsen av å plante våre ben på sydelige breddegrader - Marbella! Spanias svar på Frankrikes St. Tropez. I Marbella er det varmere

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

NLF ønsker velkommen til Mid-America Trucking Show i Louisville, Kentucky, kombinert med solfylte dager i Florida. 21. 30.

NLF ønsker velkommen til Mid-America Trucking Show i Louisville, Kentucky, kombinert med solfylte dager i Florida. 21. 30. NLF ønsker velkommen til Mid-America Trucking Show i Louisville, Kentucky, kombinert med solfylte dager i Florida 21. 30. mars 2014 Vi skal først nyte noen solfylte dager i Florida og Fort Lauderdale hvor

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

La Bella Italia. Både Venus, den romerske skjønnhetsgudinnen, og Napoleon, den mektige franske keiseren, valgte seg Elba for sine vandreturer.

La Bella Italia. Både Venus, den romerske skjønnhetsgudinnen, og Napoleon, den mektige franske keiseren, valgte seg Elba for sine vandreturer. Toscana Elba 8 dagers guidet vandringstur La Bella Italia Både Venus, den romerske skjønnhetsgudinnen, og Napoleon, den mektige franske keiseren, valgte seg Elba for sine vandreturer. Vandringsturene vil

Detaljer

SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN

SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN Bli med på en spennende reise til to av Italias vakreste regioner, Veneto og Friuli! Vi bor flott i den fine badebyen Lido di Jesolo, og tar utflukter til unike Venezia, til

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Vi har to vakre reiser å velge mellom; Somontano og Penedès samt Rioja og Otero v/madrid. Reise 1: Somotano og Penedès

Vi har to vakre reiser å velge mellom; Somontano og Penedès samt Rioja og Otero v/madrid. Reise 1: Somotano og Penedès V I N T U R Ekjord har helt siden sin spede begynnelse vært opptatt av å tilby det norske markedet det beste av det beste av hva verden har å tilby av vin. Og vår erfaring er at vakker natur og omgivelser

Detaljer

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat.

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. Møte 02-2011. Møte avholdt på Lysaker 30.03.2011 kl. 10.00 Tilstede: Olav Lien, Tore Foss, Ola Arne Berg og Ola Gumdal, Per Hagesæter. Referat

Detaljer

Helsereise Eger 20. August 3. September 2013

Helsereise Eger 20. August 3. September 2013 Helsereise Eger 20. August 3. September 2013 Velkommen Tema Helse AS spesialiserer seg på behandlingsreiser med varighet på 2-3 uker for revmatikere og andre med muskel- og leddrelaterte lidelser. Den

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

Med Telemark Hageselskap til BORNHOLM solskinnsøya i Østersjøen i tiden lørdag 30. juli til onsdag 3. august 2016 5 dager.

Med Telemark Hageselskap til BORNHOLM solskinnsøya i Østersjøen i tiden lørdag 30. juli til onsdag 3. august 2016 5 dager. Med Telemark Hageselskap til BORNHOLM solskinnsøya i Østersjøen i tiden lørdag 30. juli til onsdag 3. august 2016 5 dager. Solskinnsøya i Østersjøen, som blant annet er kjent for sine rundekirker, hyggelige

Detaljer

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager På denne reisen skal vi oppleve det sydlige Polen, som rommer den gamle kongeby Krakow og naturperlen Zakopane. Vi skal oppleve den

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA Dette var en tur som Anne Berit vant fra bladet Nytt & Nyttig. De kalte det tur til Verona. Jeg kunne være med hvis jeg

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org Vår ref: Deres ref: - Dato: tirsdag, 1. oktober 2013 Åsgårdstrand Vel Strandparken Vel Arne Hessen Apenes Vel Til stede Dag Karlsen Falkensten Vel Borre Vel Helge Etnestad Seniorrådgiver, Kommuneutvikling,

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

USA-turer mars/april 2015 (oppdatert 27.08.14) INFORMASJON OM TURINNHOLD OG PRISER

USA-turer mars/april 2015 (oppdatert 27.08.14) INFORMASJON OM TURINNHOLD OG PRISER USA-turer mars/april 2015 (oppdatert 27.08.14) INFORMASJON OM TURINNHOLD OG PRISER Kom og Dans inviterer i samarbeid med APOLLO og RCCL til fantastiske USA-turer rundt påsken 2015. Vi kan love noen svært

Detaljer

En samarbeidspartner på vegen året rundt

En samarbeidspartner på vegen året rundt Budapest 6/9 10/9-15 Dag 1, søndag 6. September. Fra avtalt sted går bussen til Gardermoen hvor vi flyr med Norwegian til Budapest. Her møtes vi av vår guide som gir oss en liten «smak» av Budapest, både

Detaljer

Madlamark Skolekorps Korpstur 2015

Madlamark Skolekorps Korpstur 2015 Madlamark Skolekorps Korpstur 2015 Korpsturen 2015 går til området rundt Lübeck i Nord-Tyskland. Lübeck ligger kjempeflott til på Tysklands nordkyst. Byen er det gamle sentrum i det hanseatiske handelssamveldet.

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk

Detaljer

LISBOAKYSTEN: VANDRING OG KULTUR

LISBOAKYSTEN: VANDRING OG KULTUR LISBOAKYSTEN: VANDRING OG KULTUR Bli med på en kombinasjon av vandringer og kulturelle gåturer, hvor vi lærer å kjenne dette vakre området og dets vell av historiske kulturskatter. Vi bor i Estoril, en

Detaljer

HVITE SKATTER I SØR-SPANIA

HVITE SKATTER I SØR-SPANIA HVITE SKATTER I SØR-SPANIA Bli med på en reise utenom allfarvei, til vakre Andalucia! Andalucia er Spanias sydligste region og er kjent for sine lange flotte strender og for å ha mange soltimer. Vi bor

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Tilbud Gdansk 20. 24. oktober 2015 Åsane Senior Bowlere

Tilbud Gdansk 20. 24. oktober 2015 Åsane Senior Bowlere Tilbud Gdansk 20. 24. oktober 2015 Åsane Senior Bowlere Åsane Senior Bowlere Agnethe Hansen Vedr.: Tilbud på gruppereise Vi takker for hyggelig kontakt og forespørsel i anledning ovennevnte reise. TRAVELDESIGN

Detaljer

Sømna - Skålvær - Herøy - Dønna - Sandsundvær

Sømna - Skålvær - Herøy - Dønna - Sandsundvær Sømna - Skålvær - Herøy - Dønna - Sandsundvær Vi gjentar suksessen fra 2011, og legger igjen ut blant tallrike øyer, holmer og skjær på Helgelandskysten, og mot kommunene Herøy og Dønna. På denne vakre

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG

JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG Marbella 5 gode grunner for å reise til Marbella: Luksus og høy standard Hotell Middelhavs atmosfære Sjarmerende omland Stort utvalg av Golfbaner Jetset

Detaljer

Status for den norske pensjonsreformen

Status for den norske pensjonsreformen NFT 4/2007 Status for den norske pensjonsreformen av Fredrik Haugen Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005

Detaljer

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF)

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) 1. GENERELT Beretningen dekker perioden fra 1. jan 2011 fram til 31.des 2011. Dette er første gang at forbundets beretning er i fase med regnskapsåret.

Detaljer

EN SMAKEBIT AV PORTUGAL

EN SMAKEBIT AV PORTUGAL EN SMAKEBIT AV PORTUGAL Portugal er et av de rimeligste og mest fascinerende land i Europa. Hyggelige landsbyer, praktfulle strender, vakkert landskap spekket med vingårder og olivenmarker, samt storbyer

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Sykkel og vandring på Mallorca i påsken 2-9 April 2015

Sykkel og vandring på Mallorca i påsken 2-9 April 2015 Sykkel og vandring på Mallorca i påsken 2-9 April 2015 Port de pollenca er en perle som ligger i en bukt helt nord på øya Mallorca. Stedet byr på flott natur og har et fantastisk terreng både for vandring

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

BLI MED PÅ TUR TIL PORTUGAL.

BLI MED PÅ TUR TIL PORTUGAL. BLI MED PÅ TUR TIL PORTUGAL. Fra lørdag 17.oktober til lørdag 24.oktober 2015 8 dager Portugal et land av kontraster - fylt med flott natur, kultur, historie, idylliske små fiskerlandsbyer og ikke å forglemme,

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Spania 13. april dager «I Kristina Håkonsdatters fotspor»

Spania 13. april dager «I Kristina Håkonsdatters fotspor» Spania 13. april 2016 11 dager «I Kristina Håkonsdatters fotspor» Med historiker Terje Bratberg «En ung kvinne med øyne blå som vår himmel, med hår gyllent som vår sol og hud hvit som snøen på de skandinaviske

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

Velkommen på tur med Aller travel og Pensjonistforbundet!

Velkommen på tur med Aller travel og Pensjonistforbundet! 1 TYSKLANDS RIVIERA Langstrakte hvite sandstrender, flotte promenader med skogs parken i bakgrunnen slik framstår perlen KÜHLUNGSBORN et for oss ukjent feriested. Har du først vært her kommer du ikke til

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

SINGELTUR ROMA. Dette er en godt planlagt tur hvor vi på kort tid får med oss alle storhetene i selveste Roma!

SINGELTUR ROMA. Dette er en godt planlagt tur hvor vi på kort tid får med oss alle storhetene i selveste Roma! 1 SINGELTUR ROMA Dette er en godt planlagt tur hvor vi på kort tid får med oss alle storhetene i selveste Roma! Den beste måten å se byen på er å tusle gatelangs. Selv den minste lille gårdsplass har ofte

Detaljer

EN RIKTIG KLASSISK RHIN MOSEL TUR Fra søndag 26. juni til søndag 3. juli 2016 8 dager

EN RIKTIG KLASSISK RHIN MOSEL TUR Fra søndag 26. juni til søndag 3. juli 2016 8 dager EN RIKTIG KLASSISK RHIN MOSEL TUR Fra søndag 26. juni til søndag 3. juli 2016 8 dager Dette er en reise til vinens og romantikkens Tyskland, til området med de klassiske elvene Rhinen og Mosel, de gamle

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Bjørgvin Seniorklubb CINQUE TERRE. 6.-10.mai 2013

Bjørgvin Seniorklubb CINQUE TERRE. 6.-10.mai 2013 Bjørgvin Seniorklubb CINQUE TERRE 6.-10.mai 2013 Dette området har fått sitt navn etter 5 landsbyer som ligger ut mot havet på en vild kyststrekning syd for Genova. Her er det bratte fjell og klipper som

Detaljer

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015 Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser

Detaljer

«Trygdeoppgjøret» 2012

«Trygdeoppgjøret» 2012 Unios notatserie nr. 3/2012 «Trygdeoppgjøret» 2012 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 16. mai 2012 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

LitteraTur 2016. til Nord-Norge. Nestors LitteraTur 2016 går til Hamsuns rike - Nord-Norge! Tid: 7. 15. juni 2016 Sted: Nestor, Melsomvik

LitteraTur 2016. til Nord-Norge. Nestors LitteraTur 2016 går til Hamsuns rike - Nord-Norge! Tid: 7. 15. juni 2016 Sted: Nestor, Melsomvik LitteraTur 2016 til Nord-Norge Nestors LitteraTur 2016 går til Hamsuns rike - Nord-Norge! Tid: 7. 15. juni 2016 Sted: Nestor, Melsomvik Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979 LitteraTur til Nord-Norge

Detaljer

Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 TILBUD OM HELSETUR TIL ROMANIA. Vi tilbyr en tur til Romania for medlemmer av Møre og Romsdal Parkinsonforening.

Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 TILBUD OM HELSETUR TIL ROMANIA. Vi tilbyr en tur til Romania for medlemmer av Møre og Romsdal Parkinsonforening. Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 Hør på meg EKSTRANUMMER mars 2012 TILBUD OM HELSETUR TIL ROMANIA Vi tilbyr en tur til Romania for medlemmer av Møre og Romsdal Parkinsonforening. Turen starter i Molde/Ålesund

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 4/2010 REFERAT Landsstyremøte nr 4/2010 ble avviklet på Quality Hotel & Resort Sarpsborg den 6. 8. september 2010. Deltakerliste Leder Nestleder Org. sekretær

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 6/2009 REFERAT Landsstyremøte nr 6/2009 ble avviklet på Nythun høyfjellstue 23. - 25. november 2009. Deltakerliste Leder Nestleder Org. sekretær Kristensen,

Detaljer

Roadtrip for naturelskere

Roadtrip for naturelskere Roadtrip for naturelskere En reise du aldri vil glemme Reisen starter på Gardemoen klokken 07.55. Fra Gardemoen tar du fly til London, hvor det er to timer og 10 minutter til flyet til San Fransisco går.

Detaljer

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER Lésvos (Lesbos) er den tredje største øya i Hellas og den åttende største i Middelhavet. Her bor omtrent 90 000 mennesker og en tredjedel bor i hovedbyen Mytilene, som ligger

Detaljer

St. Hans på Stranddalen.

St. Hans på Stranddalen. St. Hans på Stranddalen. Sankthans og sesongåpning samme helgen! Vi reiser opp allerede i starten på uka for å gjøre alt klart, du kommer fredag kveld til kveldsbuffet med suppe og nybakt brød. Lørdag

Detaljer

ROMANTISKE NORD-ITALIA

ROMANTISKE NORD-ITALIA ROMANTISKE NORD-ITALIA En storslått reise til et av Europas mest naturskjønne områder - Gardasjøen. Mot syd strekker vinmarker og olivenlunder seg ut til sjøen og mot nord reiser høye fjell seg som om

Detaljer