Spesialpedagogikk, bachelor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialpedagogikk, bachelor"

Transkript

1 1 of :24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180 Pris (Gjelder kun for EVU) Fagområde Lærer og førskolelærer Studiested Notodden Innledning Spesialpedagogikk er et sentralt arbeidsfelt i en inkluderende barnehage, skole eller annet opplæringstilbud. Studiet bygger på ulike læringsperspektiver, men vil ha hovedfokus på interaksjon mellom individets læring og utvikling gjennom aktiviteter i sosiale kontekster. Kunnskap om barn og unges individuelle forutsetninger og læringsmiljøets betydning er vesentlig for å lykkes i arbeidet med tilpasset opplæring og inkludering. Kunnskaper og ferdigheter i forhold til kartlegging og tiltak er på sin side avgjørende for å ivareta den enkelte. I tillegg kreves et positivt menneskesyn for å lykkes i samhandling og opplæring av barn og unge med spesielle behov. Tidlig innsats og forebyggende spesialpedagogisk virksomhet er også avgjørende for å sikre muligheter til optimal læring og utvikling. Målgruppe og opptakskrav Generell studiekompetanse. Mål for studieprogrammet Etter endt bachelor utdanning i spesialpedagogikk skal studenten ha kompetanse for å tilpasse undervisningen til barn og unge med spesielle behov. Studiet kvalifiserer studentene til arbeid med spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Studenten skal tilegne seg teoretiske kunnskaper innenfor de ulike emnene som tilbys. Videre skal studenten kunne tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov samt synliggjøre holdninger som representerer likeverd overfor mennesker som har behov for tilpasset opplæring. For å oppnå denne målsettingen må studenten tilegne seg teoretiske kunnskaper, ferdigheter og utvikle holdninger i faget i tråd med emnebeskrivelsene. Studiet gir generell kompetanse i forhold til læring og utvikling, samt spesifikk kompetanse i forhold til barn, ungdom og voksne med særskilte opplæringsbehov. Målet for studiet er å utvikle studentenes fagkompetanse, didaktiske kompetanse, sosiale kompetanse, endrings- og utviklingskompetanse samt yrkesetiske kompetanse. Studiet kvalifiserer primært til arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov i barnehage, skole, videregående opplæring samt innen andre sektorer der læring og utvikling er en vesentlig del av

2 2 of :24 virksomheten. Studiet kvalifisere til opptak på master i pedagogikk/spesialpedagogikk. Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetting et i studiet bygger på målet for studieprogrammet og tar utgangspunkt i 12 hovedemner: Emnene er uavhengige av hverandre og kan følges enkeltvis som 15 studiepoengs emner. Den fleksible oppbygningen gjør det mulig å følge studiet både på deltid og heltid. Emnene på 2 og 3-årstrinn krever 30 stp pedagogikk eller spesialpedagogikk i forkunnskaper. Oppstart på bacheloroppgave krever at de andre modulene eller tilsvarende er fullført. Internasjonalisering Det vil bli gitt muligheter for praksis i utlandet. Undervisningen vil delvis foregå gjennom forelesninger og seminarer og arbeidsformene skal generelt preges av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledning av studentene både i forhold til teoretisk arbeid og praksis er også vektlagt. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom Fronter og Nefsis blir brukt som kommunikasjonsverktøy i læringsprosessen. Mye av kommunikasjonen mellom studenter og lærere vil foregå her. Det vil bli gitt veiledning individuelt og i grupper. Forholdet mellom teori/praksis Det vil være 1 uke praksis 1 studieår. Se under hvert emne. Det tas forbehold om mindre justeringer i planen. Skikkethet Carl-Magnus Nystad Nei Emnets navn S.poengO/V *) pr. semester S1(H)S2(V)S3(H)S4(V)S5(H)S6(V) SPES 301 Spesialpedagogikk med vekt på tilpasset O 15 opplæring SPES 302 Spesialpedagogikk med vekt på O 15 inkludering SPES 303 Spesialpedagogikk med vekt på O 15 lærevansker SPES 304 Spesialpedagogikk med fokus på O 15 funksjonshemning og utviklingshemning SPES 305 Språk- og kommunikasjonsvansker O 15 SPES 306 Matematikkvansker O 15 SPES 307 Flerspråklighet og lærevansker O 15 SPES 308 Adferds- og konsentrasjonsvansker O 15 SPES 309 Lese- og skrivevansker O 15 SPES 310 Nevrologiske- og sanserelaterte O 15 lærevansker SPES 311 Forebygging, rådgiving og samarbeid O 15 SPES BA oppgave O 15 Sum: *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne Adferds- og konsentrasjonsvansker SPES 308 SPES 308 Adferds- og konsentrasjonsvansker

3 3 of :24 30 stp spesialpedagogikk eller pedagogikk Kunnskaper: Kunne redegjøre for ulike nevrologiske og psykososiale lærevansker og hvilken betydning læringsmiljøet har for barn og unge med disse vanskene. Kunne redegjøre for relasjoners betydning i læringsarbeidet og kjenne de faktorene som fremmer godt samarbeid med barnet/den unge, foresatte og profesjonelle instanser. Gjøre rede for sentrale trekk ved sosial-kognitivt og sosiokulturelt læringsperspektiv og anvende denne teorien i faglige, didaktiske casedrøftinger og refleksjoner. Kunne benytte ulike typer kartleggings- og observasjonsmetoder. Kunne operasjonalisere metodene og reflektere over hvordan disse kan anvendes i praksis Kunne planlegge differensierte undervisningsopplegg med utgangspunkt den enkeltes behov og forutsetninger i et individ og interaksjonsperspektiv Kunne benytte kunnskap om beskyttelse- og risikofaktorer i spesialpedagogiskpraksis Kunne integrere kunnskap om kartlegging og observasjon i spesialpedagogiske tiltak. Kunne ta hensyn til den enkeltes styrker og utfordringer i sine spesialpedagogiske valg Kunne vurdere ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer både hos individet og i konteksten Kunne formulere læringsmål og kriterier for vurderingsarbeidet Kunne drøfte tilrettelegging i et inkluderende læringsmiljø et vil foruten teorier om atferds- og konsentrasjonsutfordringer generelt ha fokus på følgende punkt: Ulike funksjonsvansker. Forebyggende arbeid med fokus på risiko- og beskyttelsesfaktorer. Kartleggingsmetoder med fokus på dynamisk kartlegging. Didaktiske komponenter som anvendes i spesialpedagogiske virksomheter. Ulike læremidler, deriblant bruk av IKT. Lover, forskrifter, retningslinjer og andre offentlige dokumenter med relevans for spesialpedagogisk virksomhet. Undervisningen vil delvis foregå gjennom forelesninger og seminarer og arbeidsformene skal generelt preges av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledning av studentene både i forhold til teoretisk arbeid og praksis er også vektlagt. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium,

4 4 of :24 gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom Studiet vil være samlings- og nettbasert og Fronter blir brukt som kommunikasjonsverktøy i læringsprosessen. Mye av kommunikasjonen mellom studenter og lærere vil foregå her. Det vil bli gitt veiledning individuelt. Studenten vurderes på grunnlag av en individuell skriftlig caseoppgave. Oppgaven vurderes med bestått/ikke bestått. Denne oppgaven må være bestått for å kunne få gå opp til skriftlig eksamen. Studenten vurderes på grunnlag av en 4 timers skriftlig eksamen som vurderes med karakter All seminarvirksomhet og veiledning er obligatorisk. Obligatorisk undervisning på høgskolen markeres på semesterplanen. Høgskolens regler om maksimalt 20% fravær gjelder her, men det forventes at alle er tilstede i all obligatorisk virksomhet. Det tas forbehold om mindre justeringer i planen. Carl-Magnus Nystad Nei oppgave SPES BA SPES BA oppgave 30 stp spesialpedagogikk eller pedagogikk oppgaven skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der studentene skal formulere og svare på en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen skal reflektere sentrale faglige eller praktiske utfordringer i spesialpedagogisk virksomhet. Hensikten med oppgaven er å gi en helhetlig og sammenhengende framstilling av og forståelse for sentrale spørsmål i yrkesutøvelsen. Gjennom undervisning i temaene og arbeidet med oppgaven skal studenten opparbeide seg reflektert og kritisk kompetanse i forhold til spesialpedagogisk virksomhet. Etter endt emne skal studenten: Kunnskap ha innsikt i sentrale forskningsmetoder med relevans for studier av spesialpedagogiskvirksomhet redegjøre for sentrale faglige eller praktiske utfordringer i spesialpedagogisk virksomhet

5 5 of :24 redegjøre for emnet som den enkelte har fordypet i gjennom bacheloroppgaven kunne kritisk analysere relevant forskning innen det spesialpedagogiske fagområdet kunne anvende vitenskapeteoretiskmetodisk kunnskap i utforming av egen bacheloroppgave kunne tilegne seg ferdigheter i akademisk skriving på et forskningsmessig grunnlag vise faglig og kritisk refleksjon om viktige spørsmål knyttet til spesialpedagogisk virksomhet kan forholde seg selvstendig til forskningsetiske problemstillinger Tematisk skal arbeidet med bacheloroppgaven være forankret i et aktuelt tema innenfor det spesialpedagogiske arbeidsområdet. Oppgaven skal være et individuelt arbeid, men det individuelle arbeidet kan være en del av et større forskningsprosjekt, for eksempel knyttet sammen med andre studenters oppgave, eller faglæreres forskningsarbeid. Studenten skal gjennom prosessen i oppgavearbeidet orientere seg omfattende i litteratur og øvrig informasjon (artikler, fagblader, aktuell debatt) som er relevant for problemstillingen. Dette innebærer også å bruke ulike kilder på samme tema og ha et kritisk blikk på framstilling av "sannheter". I forkant av arbeidet med bacheloroppgaven vil det bli arrangert møter, samtaler og veiledninger som skal hjelpe studenten i gang. Det vil også bli arrangert et obligatorisk kurs i vitenskapsteori og forskningsmetoder (forskningskurs) som kunnskapsbase og generell forberedelse til oppgavearbeidet. IP sine retningslinjer for bacheloroppgaven i spesped skal ligge til grunn for arbeidet. Studenten får inntil 3 timer veiledning på arbeidet med bacheloroppgaven. Veiledning vil foregå delvis i grupper og individuelt. I gruppeveiledning er det en forutsetning at studenten bruker egen veiledningsfaglig innsikt til å bidra overfor de andre i gruppen. Oppgaven skal ha et omfang på maksimum 20 sider/ca ord (jfr. IP sine retningslinjer for bacheloroppgaven). Underveisvurdering Metodekurset og bacheloroppgaveseminaret er obligatorisk. Metodekurset og prosjektplan må være bestått for å kunne levere bacheloroppgaven. Sluttvurdering SPES 3012 Gradert vurdering av bacheloroppgaven. Det tas forbehold om mindre justeringer i planen. Carl-Magnus Nystad Nei Flerspråklighet og lærevansker SPES 307 SPES 307 Flerspråklighet og lærevansker

6 6 of :24 30 stp spesialpedagogikk eller pedagogikk Kunnskaper Kunne redegjøre for tospråklig utvikling innenfor språk, lesing og skriving Kunne redegjøre for diskurser knyttet til kultur, minoriteter og mangfold Kunne redegjøre for forholdet mellom morsmål og norsk som andrespråk Kunne observere, reflektere og forstå den enkeltes behov og forutsetninger i forhold til tospråklig utvikling i et individ og et interaksjonsperspektiv Kunne gjennomføre aktuelle kartleggingsprøver og tolke resultatet Kunne planlegge differensierte undervisningsopplegg for elever med tospråklig bakgrunn i tråd med resultater fra kartlegging både i et individ og et interaksjonsperspektiv Kunne legge til rette for samarbeid med foreldre som har minoritetsspråklig bakgrunn Kunne reflektere rundt beskyttelse- og risikofaktorer i spesialpedagogisk praksis Kunne integrere kunnskap om læring og tospråklighet med utgangspunkt i ulike lærings- og utviklingsteorier Kunne formulere læringsmål i tospråklig opplæringen og kriterier for vurderingsarbeidet med utgangspunkt i sentrale rammer og regelverk Kunne drøfte tilrettelegging i et inkluderende læringsmiljø Emnet tar for seg sosialisering, læring og særskilte opplæringsbehov hos barn og ungdom med minoritetsbakgrunn. Emnet dekker sentrale begreper, sammenhenger og læringsbetingelser og fokuserer også på kartlegging, planlegging og gjennomføring av opplæringen. Kultur, minoriteter og mangfold Forholdet mellom morsmål og norsk som andrespråk To-språklig språk, og lese- og skriveutvikling samt kartlegging Rammer og regelverk Undervisningen vil være samlings og nettbasert og vil bestå av forelesninger, seminarer og veiledning. Arbeidsformene vil generelt vær preget av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledningen vil foregå individuelt g i gruppe. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig arbeidsinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom Fronter og Nefsis vil bli brukt som kommunikasjonsverktøyi læringsprosessen. Studenten vurderes på grunnlag av en skriftlig 4 timers prøve som vurderes med gradert karakter. All seminarvirksomhet og veiledning er obligatorisk. Obligatorisk undervisning markeres på semesterplanen. Høgskolens regler om maksimalt 20% fravær gjelder, men det forventes at alle er tilstede i all obligatorisk virksomhet. Det tas forbehold om mindre justeringer i planen. Carl-Magnus Nystad

7 7 of :24 Nei Forebygging, rådgiving og samarbeid SPES 311 SPES 311 Forebygging, rådgiving og samarbeid 30 stp spesialpedagogikk eller pedagogikk Kunnskaper Kunne redegjøre for sentrale tradisjoner, perspektiver og metoder i spesialpedagogisk rådgivning Kunne redegjøre for lov og forskrifter knyttet til rådgivning i barnehage- og skolesammenheng samt bestemmelser om taushetsplikt og meldeplikt Kunne reflektere over betydningen av egen bakgrunn og personlighet i rådgivingsrollen samt utviklingen av egen rådgivingskompetanse Kunne anvende grunnleggende metodiske rådgivningsverktøy Kunne anvende fagkunnskap til å vurdere handlingsalternativer i konkrete rådgivningssituasjoner, samt reflektere kritisk over egne valg Kunne reflektere over betydningen av samarbeid på med foreldre, kollegaer, andre fagpersoner og instanser Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere et rådgivingsforløp Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere et samarbeidsforløp Kunne drøfte forholdet mellom rådgivning og didaktikk samt etiske dilemmaer i rådgivningssituasjonen et vil foruten teorier om tradisjoner, perspektiver og metoder knyttet til spesialpedagogisk rådgivning i stor grad bygge på praktiske oppgaver og case. Det vil særlig bli lagt vekt på evne til kommunikasjon, samtale og tilrettelegging for samarbeid. Undervisningen vil være samlings og nettbasert og vil bestå av forelesninger, seminarer og veiledning. Arbeidsformene vil generelt vær preget av praktisk trening, kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledningen vil foregå individuelt og i gruppe. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig arbeidsinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i

8 8 of :24 fellesskap og gjennom Fronter og Nefsis vil bli brukt som kommunikasjonsverktøyi læringsprosessen. Studenten vurderes på grunnlag av en skriftlig 4 timers prøve som vurderes med gradert karakter. All seminarvirksomhet og veiledning er obligatorisk. Obligatorisk undervisning markeres på semesterplanen. Høgskolens regler om maksimalt 20% fravær gjelder, men det forventes at alle er tilstede i all obligatorisk virksomhet. Det tas forbehold om mindre justeringer i planen. Carl-Magnus Nystad Nei Lese- og skrivevansker SPES 309 SPES 309 Lese- og skrivevansker 30 stp spesialpedagogikk eller pedagogikk Kunnskaper Kunne redegjøre for barns typiske utvikling i lesing og skriving Kunne redegjøre for generelle og spesifikke lese- og skrivevansker/dysleksii Kunne redegjøre for hvordan lese- og skrivevansker kan forebygges og oppdages Kunne observere, reflektere og forstå den enkeltes behov og forutsetninger i forhold til lese- og skriveutvikling i et individ og et interaksjonsperspektiv Kunne gjennomføre enkle kartleggingsprøver Kunne tolke kartleggingsresultater Kunne planlegge differensierte undervisningsopplegg for elever med generelle og spesifikke lese- og skrivevansker i tråd med resultater fra kartlegging Kunne analysere og vurdere elevers lesestrategier Kunne reflektere rundt beskyttelse- og risikofaktorer i spesialpedagogiskpraksis

9 9 of :24 Kunne integrere kunnskap om læring og barns utvikling med utgangspunkt i ulike lærings- og utviklingsteorier Kunne formulere læringsmål i lese- og skriveopplæringen og kriterier for vurderingsarbeidet Kunne drøfte tilrettelegging i et inkluderende læringsmiljø et vil foruten teorier om typisk utvikling av lese- og skriveferdigheter også ta utgangspunkt i ulike faktorer som påvirker hvordan man kan tilpasse lese- og skriveopplæringen til den enkelte elev: Kartlegging Tolking av resultater fra kartlegging Lese- og skrivevansker Tiltak for å forebygge eller avhjelpe lese- og skrivevansker Undervisningen vil være samlings og nettbasert og vil bestå av forelesninger, seminarer og veiledning. Arbeidsformene vil generelt vær preget av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledningen vil foregå individuelt g i gruppe. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig arbeidsinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom Fronter og Nefsis vil bli brukt som kommunikasjonsverktøyi læringsprosessen. Studenten vurderes på grunnlag av en skriftlig 4 timers prøve som vurderes med gradert karakter. All seminarvirksomhet og veiledning er obligatorisk. Obligatorisk undervisning markeres på semesterplanen. Høgskolens regler om maksimalt 20% fravær gjelder, men det forventes at alle er tilstede i all obligatorisk virksomhet. Det tas forbehold om mindre justeringer i planen. Carl-Magnus Nystad Nei Matematikkvansker SPES 306 SPES 306 Matematikkvansker

10 10 of :24 30 stp spesialpedagogikk eller pedagogikk Kunnskaper Kunne redegjøre for barns typiske utvikling i regning Kunne redegjøre for generelle og spesifikke matematikkvansker/dyskalkuli Kunne redegjøre for hvordan matematikkvansker kan forebygge og oppdages Kunne observere, reflektere og forstå den enkeltes matematiske behov og forutsetninger i et individ og et interaksjonsperspektiv Kunne gjennomføre enkle kartleggingsprøver i matematikk Kunne tolke kartleggingsresultater i matematikk Kunne planlegge differensierte undervisningsopplegg for elever med generelle og spesifikke matematikkvansker i tråd med resultater fra kartlegging i et individ og et interaksjonsperspektiv Kunne analysere og vurdere elevers tenkemåter og løsningsmetoder i et individ og et interaksjonsperspektiv Kunne reflektere rundt beskyttelses- og risikofaktorer i spesialpedagogisk praksis Kunne integrere kunnskap om læring og barns utvikling med utgangspunkt i ulike lærings- og utviklingsteorier Kunne formulere læringsmål i matematikk og kriterier for vurderingsarbeidet Kunne drøfte tilrettelegging i et inkluderende læringsmiljø et vil foruten teorier om typisk utvikling av regneferdigheter også ta utgangspunkt i ulike faktorer som påvirker hvordan man kan tilpasse matematikkundervisningen til den enkelte elev: Kartlegging Tolking av resultater fra kartlegging i matematikk Matematikkvansker Tiltak for å forebygge eller avhjelpe matematikkvansker Undervisningen vil være samlings- og nettbasert og vil bestå av forelesninger, seminarer og veiledning. Arbeidsformene vil generelt vær preget av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledningen vil foregå individuelt g i gruppe. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig arbeidsinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom Fronter og Nefsis vil bli brukt som kommunikasjonsverktøyi læringsprosessen. Studenten vurderes på grunnlag av en 4 timers skriftlig eksamen som vurderes med karakter. All seminarvirksomhet og veiledning er obligatorisk. Obligatorisk undervisning markeres på semesterplanen. Høgskolens regler om maksimalt 20% fravær gjelder, men det forventes at alle er tilstede i all obligatorisk virksomhet. Det tas forbehold om mindre justeringer i planen. Carl-Magnus Nystad Nei Nevrologiske- og sanserelaterte lærevansker SPES 310 SPES 310

11 11 of :24 Nevrologiske- og sanserelaterte lærevansker 30 stp spesialpedagogikk eller pedagogikk Kunnskaper Kunne redegjøre for forholdet mellom nevrologi, kognisjon, persepsjon og læring Kunne redegjøre for forholdet mellom hørselshemming og læring Kunne redegjøre for forholdet mellom synshemming og læring Kunne observere, reflektere og forstå den enkeltes behov og forutsetninger i et individ og et interaksjonsperspektiv Kunne gjennomføre enkle kartleggingsprøver og tolke resultatene Kunne planlegge differensierte undervisningsopplegg for elever med sanserelaterte lærevansker i tråd med resultater fra kartlegging Kunne legge tilrette for et utviklende læringsmiljø i en inkluderende skole Kunne integrere kunnskap om læring og sanserelaterte lærevansker med utgangspunkt i ulike lærings- og utviklingsteorier Kunne formulere individuelle læringsmål for barn og voksne med sanserelaterte lærevansker samt kriterier for vurderingsarbeidet et vil foruten teorier om kognisjon, nevrologi, persepsjon og læring også ta utgangspunkt i ulike faktorer som påvirker hvordan man kan tilpasse opplæringen til den enkelte. Det vil særlig bli lagt vekt på evidensbaserte tiltak inkludert tiltak for å kompensere og forebygge sekundære vansker Undervisningen vil være samlings og nettbasert og vil bestå av forelesninger, seminarer og veiledning. Arbeidsformene vil generelt vær preget av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledningen vil foregå individuelt g i gruppe. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig arbeidsinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom Fronter og Nefsis vil bli brukt som kommunikasjonsverktøyi læringsprosessen. Studenten vurderes på grunnlag av en skriftlig 4 timers prøve som vurderes med gradert karakter. All seminarvirksomhet og veiledning er obligatorisk. Obligatorisk undervisning markeres på semesterplanen. Høgskolens regler om maksimalt 20% fravær gjelder, men det forventes at alle er tilstede i all obligatorisk virksomhet. Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

12 12 of :24 Carl-Magnus Nystad Nei Spesialpedagogikk med fokus på funksjonshemning og utviklingshemning SPES 304 SPES 304 Spesialpedagogikk med fokus på funksjonshemning og utviklingshemning Generell studiekompetanse Kunnskaper: Kunne redegjøre for begrepene funksjonshemning og utviklingshemning og ulike forståelser av disse Kunne redegjøre for årsaksforklaringer til funksjons- og/eller utviklingshemning Kunne redegjøre for klassifisering av utviklingshemning Kunne redegjøre for aktuelle lover og forskrifter Kunne synliggjøre holdninger som representerer likeverd overfor mennesker som har en funksjonshemning eller en utviklingshemning Kunne planlegge undervisningsopplegg for mennesker som har en funksjonshemning eller en utviklingshemning med utgangspunkt i case Kunne evaluere undervisningsopplegg for mennesker som har en funksjonshemning eller en utviklingshemning med utgangspunkt i case Kunne vurdere bruk av aktuelt lovverk Kunne utvise grunnleggende respekt for menneskeverdet Kunne integrere kunnskap om funksjonshemning, utviklingshemning og læring Kunne tenke kritisk i forhold til publisert forskningslitteratur på området funksjonshemning/utviklingshemning

13 13 of :24 Studiet vil fokusere på definisjoner og forståelser av funksjonshemning og utviklingshemning. Ulike årsaksforhold og klassifisering vil bli vektlagt og ulike former for funksjonshemninger og utviklingshemninger vil bli eksemplifisert. På bakgrunn av den teoretiske forankringen vil god tilrettelegging av opplæringen stå sentralt med tanke på et etisk likeverdig opplæringstilbud. I denne sammenheng utfordres også studentene til kritisk tenkning i forhold til forskning på marginale grupper. Undervisningen vil delvis foregå gjennom forelesninger og seminarer og arbeidsformene skal generelt preges av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledning av studentene både i forhold til teoretisk arbeid og praksis er også vektlagt. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom Fronter blir brukt som kommunikasjonsverktøy i læringsprosessen. Mye av fagstoffet vil bli tilrettelagt på Internett med veiledning og oppgaver. Mye av kommunikasjonen mellom studenter og lærere vil foregå her. Det vil bli gitt veiledning individuelt og i grupper. Studenten vurderes på grunnlag av deltakelse i Forum på Fronter som vurderes til bestått og ikke bestått. Denne oppgaven må være bestått for å gå opp til hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen består av en skriftlig oppgave med fokus på kritisk analyse av en forskningsartikkel og vurderes med karakter. All seminarvirksomhet er obligatorisk. Obligatorisk undervisning på høgskolen markeres på semesterplanen. Høgskolens regler om maksimalt 20% fravær gjelder her, men det forventes at alle er tilstede i all obligatorisk virksomhet. Kari-Anne Næss Ja Spesialpedagogikk med vekt på inkludering SPES 302 SPES 302 Spesialpedagogikk med vekt på inkludering Generell studiekompetanse Kunnskaper:

14 14 of :24 Kunne redegjøre for inkluderingsbegrepet og den historiske utviklingen som ligger forut for inkluderingstanken Kunne skille inkludering, integrering og segregering Kunne redegjøre for ulike dilemmaer knyttet til inkludering Kunne redegjøre for sosialiseringsbegrepet og forhold som påvirker barn og unges sosialisering Kunne observere, reflektere over og forstå hvordan inkluderingen kan foregå Kunne samarbeide, planlegge og tilrettelegge for inkludering Kunne evaluere i hvilken grad man har lykkes i inkluderingsarbeidet Kunne integrere kunnskap om læring, sosialisering og kultur med tanke på å lykkes med en inkluderende opplæring Kunne formulere strategier for en inkluderende opplæring Kunne realisere spesialpedagogiske valg med tanke på inkluderende opplæring et vil foruten teorier om inkludering og sosialt, faglig og kulturelt fellesskap fokusere på ulike faktorer som påvirker graden av inkludering: Elevdeltagelse Likeverdighet Demokratisering Elevenes læringsutbytte Eksternale og internale faktorer Forholdet mellom inkludering og tilpasset opplæring Forholdet mellom inkludering og spesialundervisning Undervisningen vil delvis foregå gjennom forelesninger og seminarer og arbeidsformene skal generelt preges av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledning av studentene både i forhold til teoretisk arbeid og praksis er også vektlagt. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom Fronter blir brukt som kommunikasjonsverktøy i læringsprosessen. Mye av kommunikasjonen mellom studenter og lærere vil foregå her. Det vil bli gitt veiledning individuelt og i grupper. Studenten vurderes på grunnlag av deltakelse i forum på Fronter der den enkelte skal utarbeide innlegg og gi respons til medstudenters innlegg. Dette arbeidet vurderes med bestått/ikke bestått og må.værevurdert til bestått for å kunne få gå opp til skriftlig eksamen. Studenten vurderes på grunnlag av en 4 timers skriftlig eksamen som vurderes med karakter All seminarvirksomhet og veiledning er obligatorisk. Obligatorisk undervisning på høgskolen markeres på semesterplanen. Høgskolens regler om maksimalt 20% fravær gjelder her, men det forventes at alle er tilstede i all obligatorisk virksomhet. Kari-Anne Næss Ja Spesialpedagogikk med vekt på lærevansker SPES 303

15 15 of :24 SPES 303 Spesialpedagogikk med vekt på lærevansker Generell studiekompetanse. Kunnskaper Kunne redegjøre for begrepene normalitet og avvik Kunne redegjøre for hva som ligger i kognitiv utvikling Kunne redegjøre for skillet mellom spesifikke, generelle og sammensatte lærevansker Kunne observere, reflektere over og forstå forskjellen på normal og avvikende utvikling Kunne planlegge spesialpedagogiske tiltak ut fra system og individ perspektiv med utgangspunkt i case Kunne evaluere spesialpedagogiske undervisningsopplegg med utgangspunkt i case Kunne forstå sammenhengen mellom normalitet - avvik og generelle, spesifikke og sammensatte lærevansker Kunne integrere kunnskap om avvikende utvikling og læring Kunne eksemplifisere ulike former for generelle og spesifikke lærevansker Kunne bidra i tverretatlig samarbeid et vil foruten teorier om generelle, spesifikkeog sammensatte lærevansker fokusere på forholdet mellom normalitet og avvik. Videre fokuseres det på ulike faktorer som har betydning for ulike former for lærevankser: Utvikling og læring Kognitiv fungering og nonverbale evner Forsinket vs avvikende utvikling Generelle tiltak med utgangspunkt i individ og systemperspektiv Med utgangspunkt i den teoretiske forankringen vil god tilrettelegging av opplæringen stå sentralt med tanke på et etisk likeverdig og inkluderende opplæringstilbud. I studiet inngår 1 uke praksis der studentene skal gjennomføre et FOU-arbeid.

16 16 of :24 Undervisningen vil delvis foregå gjennom forelesninger og seminarer og arbeidsformene skal generelt preges av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledning av studentene både i forhold til teoretisk arbeid og praksis er også vektlagt. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom Fronter blir brukt som kommunikasjonsverktøy i læringsprosessen. Mye av kommunikasjonen mellom studenter og lærere vil foregå her. Det vil bli gitt veiledning individuelt og i grupper. Studentene har to kortoppgaver for å forberede sitt FOU-arbeid (praksis). Den ene oppgaven skal ha et teoretisk innhold og den andre skal beskrive metoden som skal brukes i FOU-arbeidet (praksis). De to oppgavene vurderes samlet og teller 45% av sluttkarakteren. FOU-oppgaven leveres skriftlig som grunnlagsdokument for en opponentgruppe bestående av medstudenter og lærere. Det muntlige framlegget vurderes av sensor og teller 55% av sluttkarakter. All seminarvirksomhet og praksis er obligatorisk. Obligatorisk undervisning på høgskolen markeres på semesterplanen. Høgskolens regler om maksimalt 20% fravær gjelder her, men det forventes at alle er tilstede i all obligatorisk virksomhet. Kari-Anne Næss Ja Spesialpedagogikk med vekt på tilpasset opplæring SPES 301 SPES 301 Spesialpedagogikk med vekt på tilpasset opplæring Generell studiekompetanse Kunnskaper: Kunne redegjøre for forholdet mellom pedagogikk spesialpedagogikk Kunne skille mellom læring, utvikling og undervisning Kunne redegjøre for ulike læringsteorier Kunne redegjøre for ulike selvoppfatnings-, mestrings- og motivasjonsteorier

17 17 of :24 Kunne prinsippene bak tilpasset opplæring Kunne observere, reflektere over og forstå den enkeltes behov og forutsetninger i et individ og interaksjonsperspektiv Kunne planlegge differensierte undervisningsopplegg med utgangspunkt i ulike læringssyn og tilpasset den enkeltes behov og forutsetniger Kunne anvende mestrings- og motivasjonsfremmede tiltak med utgangspunkt i ulike teorier og tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger Kunne integrere kunnskap om læring og barns utvikling med utgangspunkt i ulike læreings- og utviklingsteorier Kunne ta hensyn til den enkeltes styrker og utfordringer i sine spesialpedagogiske valg Kunne vurdere ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer både hos individet og i konteksten kunne formulere læringsmål og kriterier for vurderingsarbeidet et vil foruten teorier om læring, utvikling og tilpasset opplæring ta utgangpunkt i ulike faktorer som påvirker hvordan man kan tilpasse opplæringen til den enkelte elev: Læringsstrategier Mestring og motivasjon Elevforutsetninger lærerforutsetninger Skolekultur og hjemmekultur Undervisningen vil delvis foregå gjennom forelesninger og seminarer og arbeidsformene skal generelt preges av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledning av studentene både i forhold til teoretisk arbeid og praksis er også vektlagt. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom Fronter blir brukt som kommunikasjonsverktøy i læringsprosessen. Mye av kommunikasjonen mellom studenter og lærere vil foregå her. Det vil bli gitt veiledning individuelt og i grupper. Studenten vurderes på grunnlag av en skriftlig oppgave som vurderes med bestått/ikke bestått. Denne oppgaven må være bestått for å kunne få gå opp til skriftlig eksamen. Studenten vurderes på grunnlag av en 4 timers skriftlig eksamen som vurderes med karakter All seminarvirksomhet og veiledning er obligatorisk. Obligatorisk undervisning på høgskolen markeres på semesterplanen. Høgskolens regler om maksimalt 20% fravær gjelder her, men det forventes at alle er tilstede i all obligatorisk virksomhet. Kari-Anne Næss Ja Språk- og kommunikasjonsvansker SPES 305 SPES 305 Språk- og kommunikasjonsvansker

18 18 of :24 30 stp spesialpedagogikk eller pedagogikk Kunnskaper Kunne redegjøre for barns typiske språk- og kommunikasjonsutvikling Kunne redegjøre for generelle og spesifikke språkvansker Kunne redegjøre for hvordan språk- og kommunikasjonsvansker kan forebygges og oppdages Kunne observere, reflektere og forstå den enkeltes behov og forutsetninger i forhold til språklig og kommunikativ utvikling i et individ og et interaksjonsperspektiv Kunne gjennomføre enkle kartleggingsprøver og tolke resultatene Kunne planlegge differensierte undervisningsopplegg for elever med generelle og spesifikke språkvansker i tråd med resultater fra kartlegging både i et individ og et interaksjonsperspektiv Kunne analysere og vurdere elevers kommunikasjon og kommunikasjonsbehov Kunne reflektere rundt beskyttelse- og risikofaktorer i spesialpedagogisk praksis Kunne integrere kunnskap om læring og barns språk- og kommunikasjonsutvikling med utgangspunkt i ulike lærings- og utviklingsteorier Kunne formulere læringsmål i språk- og kommunikasjonsopplæringen og kriterier for vurderingsarbeidet Kunne drøfte tilrettelegging i et inkluderende læringsmiljø et vil foruten teorier om typisk språk- og kommunikasjonsutvikling også ta utgangspunkt i ulike faktorer som påvirker hvordan man kan tilpasse opplæringen til den enkelte elev: Kartlegging Tolking av resultater fra kartlegging Tiltak for å forebygge eller avhjelpe språk- og kommunikasjonsvansker inkludert prinsipper bak alternativ- og supplerende kommunikasjon Undervisningen vil være samlings- og nettbasert og vil bestå av forelesninger, seminarer og veiledning. Arbeidsformene vil generelt vær preget av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledningen vil foregå individuelt g i gruppe. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig arbeidsinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom Fronter og Nefsis vil bli brukt som kommunikasjonsverktøyi læringsprosessen. Studenten vurderes på grunnlag av en skriftlig 4 timers prøve som vurderes med gradert karakter. All seminarvirksomhet og veiledning er obligatorisk. Obligatorisk undervisning markeres på semesterplanen. Høgskolens regler om maksimalt 20% fravær gjelder, men det forventes at alle er tilstede i all obligatorisk virksomhet. Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

19 19 of :24 Carl-Magnus Nystad Nei

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer