Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014"

Transkript

1 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

2 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr Regnskap Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen barnehage 7 Gjenbruksbutikken Om Igjen Trosopplæring 10 Barne og ungdomsarbeid Zone 11 Søndagsskolen 12 Kor i kirken: Mini- og Barnegospel samt Sandnes Kirkekor 12 Diakoni 13 Misjon 14 Gudstjenesteutvalget 15 Årsmelding Møtepunkt Smeaheia Årsmelding Nærvær bypresten

3 Årsmelding Sandnes menighetsråd 2014 Sandnes menighetsråd har i løpet av året sammen med stab og frivillige arbeidet for at visjonen til Sandnes menighet: Nær Gud nær mennesket og målene våre: Sandnes menighet vil se det enkelte menneske og være et åpent og inkluderende trosfellesskap som gir mennesker mot og håp i hverdagen skal virkeliggjøres. Det har vært avholdt 10 ordinære møter og behandlet 64 saker. Det er svært mye vi er glad for: Gudstjenestene på søndager og onsdager er grunnleggende viktige, og får fortsette uten at noe eller noen hindrer dem. Det samme gjelder søndagsskolen. Dette er jo ingen selvfølge i vår verden. Ellers er vi svært glad for å ha fått nye salmebøker. Deretter: Menighetsbladet «Invitasjon» - er «oppe og står» igjen! Dette hadde ikke latt seg gjøre uten en gruppe frivillige også fra Smeahei - som i løpet av året har lagt ned svært mange timer for å få dette til. Kvinnefrokostene: To deilige formiddager i løpet av året som gir påfyll av åndelig og kroppslig mat av høy kvalitet. Mange frivillige bidrar og lager godt og inkluderende fellesskap takk. Barnearbeidet med Zone og barnekorene som gir gode møteplasser for barn, ungdom, voksne ledere og foreldre. Trosopplæringsarbeidet Stadig flere spor aktiveres. Om Igjen: Fortsatt har vi denne gaven i menigheten vår. Arbeidet som drives der gir oss fortsatt en økonomi uten særlige bekymringer. Den gir også gode muligheter for å møtes og ta en kopp kaffe og en prat. Diakoniarbeidet med blant annet Forbønnstjenesten: Daglig forbønn for menigheten, byen og landet og verden fortsetter. Også flere andre diakonale aktiviteter og tjenester. Økonomi: Bruktbutikken vår gir i år enda større tilskudd til menighetens inntekter og er et helt avgjørende bidrag for at økonomien skal gå i balanse. Vi kan redusere antall ofringer som går til egen virksomhet. Menigheten har allikevel en stram økonomi. Menighetens medlemmer utfordres nok en gang til deltakelse i den faste givertjenesten på den måten kan vi kanskje i nær framtid la alle ofringer gå til ekstern virksomhet. Stab: Vi er glad for å ha tatt imot to nye medlemmer av stab: Daglig leder Kjersti Kvaløy og kantor Tim Rishton. Vi får tilbakemeldinger om god samhandling og godt arbeidsmiljø. Andre ting vi har arbeidet med: Initiativ til felles ungdomsarbeid med flere menigheter: Dette arbeidet har ikke gitt konkrete resultater

4 Initiativ for å gå i gang med prosjektarbeid for menighetsutvikling: På bakgrunn av at stab og råd hadde forskjellig oppfatning av hva et slik prosjekt ville kunne tilføre menigheten ble ikke dette prosjektet igangsatt. Vi takker for all forbønn, omtanke og oppmuntring. For Sandnes menighetsråd Kari Torbjørnsen Oversikt over ansatte per : Prester: - Sokneprest, Ottar Almås (100%) - Menighetsprest/Prost, Ludvig Bjerkreim (50/50 %) - Prostiprest med særlig fokus på Møtepunkt Smeaheia, Aud Utbø Strandmyr (60%) Menighetsstab: - Daglig leder, Kjersti Kvaløy (100%) - Kantor, Ghislain Gourvennec (Vikar i 100%) ny kantor Tim Rishton fra (100%) - Menighetspedagog, Kristoffer Hodne Haugen (100%) - Diakon, Gunnlaug Hidle Sigmundsen (100%) - Trosopplæringsmedarbeider, Kristin Henriksen (60%) Barnehage: - Administrasjonsleder, Inger Else Erevik (70%) - Styrer/Fagutvikler, Maria Tharcious (60%) - Musikkpedagog, Maria Hellum Mjaaland (50%) svangerskapspermisjon - Vikar for musikkpedagog Christina Andersen (50%) - Renholder, Eli Thorsen (19%) - 4 -

5 Regnskap 2014 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Statlige tilskudd Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Tilskudd og gaver SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk

6 Givertjenesten 2014 i kroner pr måned Total kr ,- Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Vi takker alle våre faste givere og ønsker nye velkomne. Penger fra vår givertjeneste kommer godt med til drift av menighetssenteret. Det er på menighetssenteret ting skjer, både innenfor barne- og ungdomsarbeid, men også diakoni ved sorggrupper o.a. som benytter seg av våre lokaler. Lokalene må være i god stand og krever sitt vedlikehold. Flere av våre frivillige er allerede med og bidrar, og jeg håper at flere av våre flittige kirkegjengere dukker opp når vi holder dugnader og annet slik at vi kan holde kostnadene nede. I 2015 vil prosteboligen stå i fokus med tanke på oppgradering. UTDRAG AV STATSITIKKEN FOR SANDNES MENIGHET Kirkelig statistikk Kirkelig årsstatistikk Døpte med nr Døpte i menigheten Vigde Forbønn borg. ekteskap Gravferd Innmeldte i DNK Utmeldte i DNK Utmeldt annet samfunn Konfirmanter Forordna gudstj. totalt Gudstjen. søn/helligdag Andre gudstjenester Familiegudstjenester Musikkandakt, konsert Gudstjeneste m/nattverd Deltakere totalt Deltakere gudstjen. søn/helligdag Nattverdgjester totalt Statistikk skal man alltid ta med en klype salt. Det kan det være flere grunner til. Noen ganger kan man spørre om tallene virkelig stemmer. Hvis tallene først er riktige, er kanskje noe av det viktigste å kunne sammenligne tallene fra år til år. Da er første forutsetning at tallene er sammenlignbare. Antall deltakere på gudstjenester er avhengig av antall gudstjenester. Det er verdt å merke seg at i 2012 er gudstjenestene på Smeaheia med for første gang. Det virker med en gang inn på statistikken. I 2011 begynte vi å registrere hverdagsmessene på onsdager med nattverd. Det gir et betydelig større antall gudstjenester med nattverd, men drar samtidig ned på gjennomsnitt nattverddeltagelse pr. gudstjeneste totalt. Det som da kan være interessant er gjennomsnittlig frammøte og nattverddeltagelse pr. gudstjeneste på søn- og helligdager

7 Detaljerte årsmeldinger fra de enkelte avdelinger ÅRSMELDING BYGGEKLOSSEN ÅPEN BARNEHAGE 2014 Dessverre er ikke årsrapport kommet meg i hende til denne rapport gikk i trykken. I 2014 har Byggeklossen åpen barnehage vært åpen i 39 uker Vi har hatt tilbud i babysang 1 som er fra 3-9 måneder på tirsdager og babysang 2 som er fra 9 mnd -1år på torsdager, dette er en del av trosopplæringen i Sandnes menighet. Vi har hele høsten slitt med dårlig fremmøte på disse samlingene. Viser til tall under. Prestene informerer om tilbudet i dåpssamtaler, invitasjoner er sendt ut til alle barn i nabolaget og det er blitt delt ut brosjyrer på helsestasjonene. Barnehagen har i hele høst slitt med dårlig fremmøte og dette har preget arbeidet i barnehagen. Hva gjør vi, hvordan skal vi få flere brukere? Vi arbeider kontinuerlig med dette. Flere av våre brukere er innvandrere og har utfordringer med tanke på språk og kultur. Som dere ser av tallene under så er nedgangen fra vår til høst merkbar og vi kan bare be om at trenden vil snu våren Kjersti Kvaløy Mandag byggekl. Mandag babysang Tirsdag byggekl. Tirsdag babysang Onsdag byggekl. Onsdag babysang Torsdag byggekl. Frammøte totalt Antall dager Vår Høst Total Snitt pr dag Byggeklossen vår er 17,9 Snitt pr dag Babysang vår er 9,4 Snitt pr dag Byggeklossen høst er 5 Snitt pr dag Babysang høst er 3,5-7 -

8 Regnskap Byggeklossen 2014 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Tilskudd og gaver SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk

9 Årsmelding for Om Igjen 2014 Året startet med en stor flyttedugnad fra de gamle lokalene i Langgt 94 til de nye lyse og store lokalene i Storgt.52 a Mange hadde svart ja på spørreskjemaet til å være med på flyttingen. På en av dagene var ca. 40 stk. innom. De andre dagene var der fra 10 til 20 stk. med på utpakking, vasking og plassering av varer. Alt var godt planlagt, og på 10 dager var alt på plass. 13 jan. hadde vi orienteringsmøte for butikkmedarbeiderne med opplæring i nye rutine. Åpningsdagen var 14 jan, med snorklipping av ordfører Virak, kaffe og stor bløtkake. Mye folk og god stemning. I løpet av året har lederne for de 3 gjenbruksbutikkene i Sandnes hatt flere møte. Resultatet av det er en felles brosjyre/flyveblad med fasade bilder, adresser og åpningstider. 9 sep. hadde alle 3 butikker Superlørdag med Supertilbud. Dette ble så vellykket at det kommer til å gjentas. Vi forandret våre åpningstider for mer å følge sentrums tidene, og fra mars har vi også åpent om mandagene. Nye åpningstider er: Mandag til fredag kl til Lørdag til Der er avholdt 5 styremøter og to «firmafester» Fra høsten av fikk vi to nye i styret: Brit Munthe fra menighetsrådet og Monica Kristiansen fra butikken. Omsetningen har vært over forventning. Etter 11 mnd. og en uke rundet vi millionen. Årsomsetningen ble kr ,- Styret består av: Gerd Pedersen butikkleder, Bjørg Meberg sekretær Grete Fiksdal, Karen Thorsen, Brit Munthe, Monica Kristiansen. Gerd Pedersen 9

10 Årsmelding 2014 Trosopplæring 369 barn har vært i kirken i forbindelse med trosopplæringsarbeidet dette året (dåpssamtaler og konfirmasjon inkludert). Vi har startet 4 nye tiltak (Spor 6: Safari, Spor 9: MissionPossible, Spor 12: Juniorkonfirmanter, Spor 10: Basic II). Følgende spor har teams: Spor 4, Spor 7, Spor 8 og Spor 12. Vi ønsker teams rundt følgende spor: Spor 5, Spor 9, Spor 11 og konfirmantarbeidet. Spor 1: dåp, dåpsamtale: 26 jenter og 37 gutter (100%), 0 frivillige Spor 2: Babysang: 48 jenter og 38 gutter (137%), 0 frivillige Spor 4: 4 årsfest og bok: 23 jenter og 13 gutter (55 %) på Smeaheia og i Sandnes. 14 frivillige. Spor 5: Klubb i advent: 19 jenter og 3 gutter (31%), 2 frivillige Spor 6: Safari: 15 jenter og 13 gutter (28%), 1 frivillig Spor 7: Dåpsskole:21 jenter og 8 gutter (37%), 3 frivillige Spor 8: Tårnagentene: 15 jenter og 23 gutter (40%), 7 frivillige Spor 9: MissionPossible (Misjonsdag): 5 jenter og 4 gutter (8%), 1 frivillig Spor 10: Basic I: 4 jenter og 2 gutter (6%), 0 frivillige Spor 10: Basic II: 4 jenter og 5 gutter (10%), 0 frivillige Spor 11: Lys Våken: 10 jenter og 4 gutter (15%), 2 frivillige Spor 12: Juniorkonfirmanter: 2 jenter og 3 gutter, 2 frivillige Konfirmantåret i Sandnes menighet: 31 jenter og 29 gutter (63%), 5 frivillige 10

11 Årsmelding 2014 Zone Ca barn i alderen klasse kommer på Zone skoleåret 2014/ er betalende medlemmer, men det er som regel ca barn som kommer trofast hver gang. Det er en super gruppe barn med mye glede og energi. Vi har fire ungdomsledere i 9. og 10.klasse som betyr mye for barna og for klubben. Disse har fått og får oppfølging av Kristoffer Haugen og Gunnlaug Sigmundstad, så det er vi også veldig glade for. Vi har en ressursperson som lager kveldsmat (hadde to før jul), og tre uunnværlige voksenledere. Ansatte i Sandnes menighet tar ansvar for å holde andakt, og det er vi veldig takknemlige for. KM-styret (KFUK/KFUM) bidrar økonomisk, og det er ingen økonomiske bekymringer i klubben. I løpet av de siste to årene har vi fått oss bl.a. egen bålpanne og ordentlig bingoutstyr. Vi har en fast ramme for klubben. Vi starter med samlingsstund og andakt, fortsetter med ett tema for aktivitet og koser oss med kveldsmat til slutt. Aktiviteter vi har brukt, er f.eks. bingo, film, quiz, formingsaktiviteter, matlaging, tur til skøytebane mm. Barna synes å stortrives og gleder seg til klubbkveldene ut fra det vi får høre. I samlingsstundene er mange av barna aktive med spørsmål og innspill. I januar i år gjorde det inntrykk å ha besøk av Mariann Nygård, som fortalte om sønnen Adrian som ble helbredet ved bønn fra en alvorlig lidelse med matintoleranse og han satt i rullestol mm. Det var sterkt å høre om at Gud hadde gjort en så alvorlig syk gutt i nabolaget (Trones) fullstendig frisk. Adrian fungerer i dag normalt på ungdomsskolen. Ett høydepunkt barna gleder seg til nå er "FINALE ZONE" 13.mai med mulighet for overnatting i Melsheia. Denne overnattingsturen er mulig takket være Kristoffer Haugen og Gunlaug Sigmundstad som har tilbudt ZONE å være med på å arrangere denne. Det er utrolig sprekt og flott av dem! Det blir åpen Gudstjeneste for alle 14.mai og da håper vi mange, både små og store, kommer! :-) Zone har en utfordring med at det ikke er en klubb det er naturlig å rekruttere fra før barna er i 5.klasse og kan starte på ZONE. Mange av barna som går på ZONE kommer fra en klasse hvor to av ledernes barn går i. Vi er glade for at vi har barnegospel og søndagsskolen, men skulle gjerne også hatt flere tilbud, og gjerne en form for "klubb". Vi skulle også gjerne sett at det kunne vært en ungdomsklubb som barna kan fortsette i etter at de er blitt for store for ZONE. Vi skulle ønske at barn i nærmiljøet kunne bli vant med å gå fast på kirkelige aktiviteter. Vi som er ledere i klubben brenner for ett levende barne- og ungdomsarbeid i Sandnes menighet, og ser potensialet i en menighet i nærmiljøet, jf misjonsbefalingen. Hvis vi ønsker at kirken skal ha betydning for barna som vokser opp i vårt nærmiljø i dag, er det viktig at vi som ser betydningen av dette prioriterer dette på ulike måter nå. Vi håper og ber om at flere må se det som en utfordring å være leder for barn og ungdom i menigheten. Vi trenger også at flere rekrutterer barn til ZONE fra nærmiljøet. De som kommer pleier å trives. Vi registrerer at en del kristne familier velger andre menigheter for at barna skal finne seg til rette i en menighet med flere tilbud for flere aldersgrupper, og det kan gjøre at det er færre foreldre å spille på i menigheten etter hvert. ZONE og fremtiden: Det er stadig en utfordring å være nok voksne og flere å dele på oppgavene. Vi har stadig vært bekymret for om vi vil være nok voksne, men det har likevel hele tiden ordnet seg. Akkurat nå skulle vi gjerne hatt noen som kunne bidratt på kjøkkenet med kveldsmat. Det ideelle ville også være at vi var flere ledere, slik at det var lettere å be seg fri ved behov. En styrke for ZONE er det gode samarbeidet med de ansatte i menigheten. Det er veldig godt å merke støtte og hjelp derfra. 11

12 Rut Karin Nessa Årsmelding fra Søndagsskolen i Sandnes menighet 2014 Søndagsskolen i Sandnes menighet møtes hver søndag hvor det ikke er familiegudstjenester, langhelger eller ferier. Vi åpner skattekisten i kirken og går til menighetssenteret hvor vi starter med en felles samling ut fra Sprell Levende. Det er sang, lystenning, bønn, fortelling og kollekt til kirkens misjonsprosjekt i Thailand. Barna deler seg etter alder og løser oppdrag. Vi avslutter felles med velsignelsen. Det er stor variasjon i antall barn: 7-23 per gang. Høsten 2014 var gjennomsnittet 11 barn av ca. 30 betalende medlemmer. Dette er en nedgang i antall fremmøtte. Vi har opprettet en smstjeneste for å minne medlemmer og potensielle nye om søndagsskolen. Vi fokuserer på å invitere venner. Årsmelding Mini- og Barne gospel Dessverre er ikke årsrapport kommet meg i hende til denne rapport gikk i trykken. Det vært øvelser hele 2014 både i Mini- og Barnegospel. Ansvarlige har vært Kristin Henriksen og Stine Bore. Ludvig Bjerkreim pianist og medhjelper og Tim Rishton startet opp som pianist desember Årsmelding Sandnes Kirkekor Våren mars 2014 ble det avholdt årsmøte hjemme hos Bjørg Almås. Ghislain Gourvennec vikarierte i Gro Årsvolls stilling som organist fram til sommeren. Koret sang ved gudstjenesten 9. mars, 1. søndag i faste. "Kyrie" fra "Missa in simplicitate" av Jean Langlais ble framført. Ghislain Gourvennec hadde laget en korsats til "Ingen vinner frem til den evige ro". Denne ble også sunget sammen med menigheten. 2. påskedag, 21. april, var det Oppstandelsesfest i Sandnes kirke kl. 18. Kirkekoret, barnegospel og minigospel deltok. Dessuten var det et sammensatt orkester av strykere, blåsere, pauker og orgel. Det ble framført en motett av Kjell Mørk Karlsen: Fred være med dere og Nils Henrik Asheim: Høsten 2014 Gro Årsvoll sa opp som organist. Det ble tilsatt ny organist ut på høsten. Tim Rishton begynte i sin stilling desember 2014, koret hadde derfor ingen aktivitet denne høsten Det ble avholdt et styremøte i løpet av Styret 2014: Bjørg Almås - leder Marit Haugneland - kasserer Åse Meling - sekretær Wilhelm Pedersen - styremedlem Ghislain Gourvennec - kantor, vår 12

13 Årsmelding for diakoniutvalget 2014 Diakoniarbeidet i Sandnes menighet er et stort og flott arbeid som menigheten kan være stolt av. Det er ikke til å stikke under en stol at det aller viktigste diakonale arbeidet er det som skjer i møtet med enkeltmennesker. At vi alle kan bli møtt med respekt og bli verdsatt for den vi er, er utrolig viktig. Vi ønsker jo alle å bli sett og ivaretatt. Diakoniutvalget har i 2014 bestått av Reidun Riskedal, Marit Hauge, Kjetil Sande og diakonen. Kjetil Sande trakk seg i høst og Marit Meling fra menighetsrådet kom inn. Det har vært 2 møter. 1 representant var med i den praktiske tilretteleggingen av Alle Helgens samlingen i nov. TV-aksjonen 2014 gikk i år til Kirkens Nødhjelp. Diakonen ble tidlig kontaktet av kommunens koordinator med spørsmål om å ta ansvar for Trones og sentrum bydel. Utfordringen ble tatt på strak arm og det var et flott arbeid å være med på. Menigheten ble utfordret til å være i praktisk komite og som bøssebærere og stilte opp. Da dagen for innsamling kom var det faktisk mer enn nok bøssebærere. Resultatet steg med over fra 2013 til Tusen takk! Ektepararbeidet er vi sammen om i Styringsgruppa for «To på samme kurs». Diakonen er med i styringsgruppa som representant for prostiet. Det ble arrangert kurs for ca 12 par på Holmavatn i februar. Høsten satte styringsgruppa i gang arbeid med nytt kurs for Forbønnstjenesten går sin vante gang, hver dag kommer det noen og ber for alt og alle i Sandnes menighet. Flott for hele menigheten og bli ivaretatt i bønn. Det er nå 25 år siden Margot Aarstad startet opp dette arbeidet. Vi feiret 25-årsjubileet med en fin fest i november der alle bønnevaktene og staben var invitert. Kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 7 mars ble arrangert i Metodistkirka sammen med de forskjellige kirkesamfunna i byen. Diakonen tok fatt i et arbeid som hadde vært nede noen år. Arbeidet for 2015 er alt i gang på førjulsvinteren. Sorgarbeidet gjennom grupper og temakvelder går sin vante gang og er et viktig og livgivende arbeid for de som er berørte. Det er også noen som får individuell oppfølging i korte perioder. Vi hadde i ulike grupper som hadde lokaler i menighetssenteret. De frivillige sorggruppelederne blir også ivaretatt med temakveld, oppmuntring og samlinger etter behov. Medarbeiderteamet har oversikt over alle frivillige medarbeidere og fortsetter tradisjonen med å sende julebrev til alle frivillige. Sommerfest for hele menigheten ble arrangert i mai, og her ble alle frivillige takket av for god tjeneste i løpet av siste året. Ellers arrangerte vi på våre Lekekveld for alle ledere i barne-ungdomsarbeidet og i høst hadde vi medarbeidersamling for alle gudstjenestemedarbeidere. Fine og gode samlinger. Rusarbeid og hverdagsmesser. Sokneprest og diakon er fortsatt med i arbeidet sammen med byprestene om hverdagsmessene som er hver onsdag i kirken. Sokneprest og diakon har ansvar for en hverdagsmesse i mnd. Det oppleves verdifullt å kunne være med i denne tjenesten. Sandnes menighet har fortsatt ansvar for kirkekaffen og vi har fått flere frivillige til å være med i denne viktige tjenesten. Kirkekaffen blir satt utrolig stor pris på, både den gode maten og det gode bordfellesskapet som vi har etter hverdagsmessa bakerst i kirkerommet. Ellers har diakonen sammen med byprest Ingeborg Krager vært med i komitearbeidet for Messe for verdighet som ble arrangert i Domkirken i Stavanger. MILK-minilederkurs som startet høsten 2013 med 10 deltakere har hatt avslutning våren Vi avsluttet med overnattingstur til gapahuken til speiderne i Melsheia rundt Kristi Himmelfartsdag. De hadde da ansvar for friluftsgudstjenesten og naturstien på denne dagen. Kjekk tur og ikke minst flott med friluftsgudstjenesten og alt det sosiale i etterkant. Menighetspedagog og diakon har ansvar for dette prosjektet. 13

14 Fasteaksjonen 2014 ble gjennomført som vanlig. Konfirmanter og foreldre var på tur i menigheten. Vi tangerte såvidt resultatet fra «Om igjen» er et viktig diakonalt tiltak. Her møtes mange forskjellige både for å gjøre dugnad og for å kikke på de flotte varene. Kaffekroken med kaffe og småkaker er alltid klar. Takk til de som sørger for at kakebommene aldri er tomme Det er mange frivillige som legger ned tid og krefter av seg selv for at alt går på skinner dag inn og dag ut året gjennom. Forbønnstjenesten, og besøkene på alle institusjonene og eldresentrene er viktige hendelser som skjer året gjennom. Brukerne på institusjonene er dårlige, og det er svært tidkrevende for personalet å organisere dette. I samarbeid med alle institusjonene har vi nå andakt med nattverd minst en gang i halvåret som en del av våre institusjonsbesøk. Det vil også være mulig å få besøk med nattverd for de som ikke kan komme seg til ukens/månedens andaktsbesøk. Åremålsbesøkene, 100-åringene får besøk av prest. Slush, lederkurs for store barn fra 12 årsalder. Ca 8 kjekke ungdommer fullførte samlingene våren Nå i høst har det vært 7 som har fortsatt på enkeltsamlinger. Disse flott ungdommene er med som leder i trosopplæringstiltakene. Ansvarlige for Slush har vært menighetspedagog og diakon Åpen kirke, Mandagsbønn. Hver mandag fra kl er det stille time, uvabrutt av en tidebønnslesning ca halvveis i tidsrommet. Det er flott å være sammen for å løfte fram hele menigheten i bønn og ikke minst å være i kirkerommet sammen i stillhet. Strikkekafè: Prostiprest og diakon fortsatte med Strikkekafeèn på Om igjen på dagtid våren Flere strikkeglade damer møter opp til samlingene annenhver onsdag. Vi strikker, spiser formiddagsmat, drøser og deler et Gudsord sammen. Strikking er populært og salonghjørnet i annen etg i Om igjen er en flott plass. Diakonen er fortsatt med i konfirmantarbeidet. I Diakonen har også gått inn i Trosopplæringstiltakene og tatt ansvar for SPOR 12- Juniorkonfirmanter sammen med øvrig stab i Trosopplæringen. Gunnlaug Hidle Sigmundsen Diakon Misjonsengasjementet - Menighetens to misjonsengasjement for henholdsvis NMS (Thailand) og NORMISJON (Kambodsja) har fått flere kirkeofringer og overskudd fra arrangement. - Ikke minst er menigheten bevisstgjorte sitt misjonskall og forhåpentligvis misjonsglede! - Totalt overført til NMS (Thailand) kr ,- - Totalt overført NORMISJON kr ,- 14

15 ÅRSMELDING FOR GUDSTJENESTEUTVALGET I SANDNES MENIGHET 2014 Utvalgets medlemmer: Fra stab: sokneprest og kantor Øvrige: Fride Holhjem, Roger Bakke, Olaug Brådland Bjelland, Irene Ottøy Kristiansen. Utvalget har hatt tre møter i Situasjonen var dette året preget av overgangen til ny kantor. Ny kantor, Tim Rishton, deltok på de to møtene i høstsemesteret etter at han hadde tatt imot stillingen. Ny salmebok ble kjøpt inn og tatt i bruk, og det ble planlagt salmekvelder for våren Justert utgave av lokal grunnordning for gudstjenester i Sandnes menighet ble behandlet og sendt over til menighetsråd og biskop for godkjenning. Det anbefalte inventaret (nattverdbord i fire deler med mer), tilpasset gudstjenestereformen ble godkjent av menighetsråd og biskop og satt i produksjon. Ottar Almås 15

16 Årsmelding 2014 Møtepunkt Smeaheia Menighetsutvalget Menighetsutvalget har hatt 7 møter i perioden. Møtene er avholdt på menighetskontoret og det er behandlet 15 saker (til og med 13. januar 2015). Oversikten over økonomien har i denne perioden ikke vært god nok. Det har vært skifte av daglig leder og først mot slutten av perioden ble økonomien gjennomgått og det ble satt opp budsjett for Møtepunkt Smeaheia trenger å øke den faste givertjenesten for å holde forpliktelsen med delvis å lønne prest. Menighetsutvalget har søkt å markere Møtepunkt Smeaheia som en menighet tilknyttet Sandnes Menighet, men som skal høres og pleies på linje med Sandnes Menighet. En hovedsak for Menighetsutvalget i denne perioden har vært å få til vekst gjennom etablering av flere cellegrupper. Tre cellegrupper for voksne og en cellegruppe for barn er nå i drift. Aud Utbø Strandmyr har, blant annet i samarbeid med Bogafjell menighet vært med på å utarbeide cellegruppeopplegg. Følgende har sittet i perioden: Otto Voldsund (leder) Brit Jorunn Stangeland Enge Inger Marie Slettebø Fra Kirken har vår egen prest, Aud Utbø Strandmyr, vært fast medlem. Tjenestegrupper Følgende tjenestegrupper vært i funksjon i 2014: Grupper Ansvar Tilsynsvakt Rita Voldsund Vertskap Kyrre Olsen Meberg Tekniker / lyd Jone Tytlandsvik Pynting Anne Turid Vestbakke Kirkekaffe Brit Jorunn Stangeland Enge Otto Voldsund, leder MU Gudstjenester Det ble totalt feiret 20 gudstjenester, derav 13 med nattverd. Både høsten og våren deltok Smeaheia-konfirmanter i gudstjenester. Tjenestegruppene gjør en viktig jobb i Møtepunkt Smeaheia ved å legge til rette for et godt gudstjenestefellesskap. Både tjenestegruppene og søndagsskolen kunne gjerne hatt enda flere frivillige, men vi gleder oss over to nye medarbeidere i år, både i vertskapsgruppa og søndagsskole. Det var ingen dåp i Møtepunkt Smeaheia i Menighetsutvalget ønsker å finne mer ut av hva årsaken kan være, og presten vil forsøke å sette av tid til en enkel spørreundersøkelse. Som en støtte til menighetsarbeidet på Smeaheia stilte Sandnes menighet også i år inntil kr til disposisjon for vikarpianist, når våre frivillige pianister ikke kunne stille. Dette gjorde at vi leide inn vikarer til enkelte gudstjenester. Friluftsgudstjenester Det var to friluftsgudstjenester: 15. juni var det som vanlig friluftsgudstjeneste ved «bøka» i Smeaheia. Det var gledelig at også noen beboere med pleiere fra Lura boas kom. 14. september var det friluftsgudstjeneste på Horve 2. 10:14 bidro med drama, lesing av bønner og innsamling av offer. Etterpå ble det både grilling og kano-padling. Statistikk År

17 Antall gudstjenester Gudstj.deltakere, gj.snitt Gudstj. m søndagsskole x Søndagsskole: fremmøte, gj.snitt x Antall døpte Antall gudstj med nattverd Nattverdgjester, gj.snitt Misjonsprosjekt Menigheten har i 2014 fortsatt samarbeidet med NMS om å støtte 2 ulike misjonsprosjekter i Brasil. Vi støtter her både menighetsbygging og lederutvikling med fokus på barn og unge. Cellegrupper Møtepunkt Smeaheia hadde våren 2014 bare en aktiv cellegruppe for voksne. Vi startet høstsemesteret med å utfordre alle i menigheten til å bli med i cellegruppe, med det resultat at 3 nye cellegrupper startet opp. Cellegruppene har brukt et temabasert gudstjeneste-/cellegruppeopplegg som ble utarbeidet av flere menigheter i distriktet. 2 av gudstjenestene i høst tok utgangspunkt i temaer fra heftet. Det ble startet 1 barnecellegruppe for gutter i 4. og 5. klasse. 6 gutter er med. De møtes 1 gang pr måned hjemme hos hverandre. Foreldrene bytter på å lede gruppa. Det er planer om å starte 1 gruppe for jenter i 4. klasse i Inger Marie Slettebø Bønnesamlinger Bønnesamlingene var også i 2014 i Maurholen 51. Det var 9 samlinger i vårsemesteret og 4 samlingen i løpet av høsten. Fremmøtet har variert noe. Det lages et program for hvert semester med oversikt over datoer for bønnesamlingene. Barne- og ungdomsarbeid Søndagsskolen i Smeaheia Søndagsskolen har benyttet Sprell Levende. Søndagsskolen har hatt tre ledere, fordelt på to team. Ved slutten av 2014 meldte det seg en ekstra leder, slik at vi går inn i 2015 med to ledere på hvert team. Alle barna er i samme gruppe. Det kan være utfordrende å treffe alle aldersgruppene med opplegget vi driver, men vi jobber for å inkludere alle. Da alle er med på første del av gudstjenesten, og vi har tilgang på gymsal, blir samlingene for søndagsskolen beregnet til å vare i ca minutter. Etterpå brukes gymsalen av barna, og det er ingen tvil om at barna trives i gymsalen. I løpet av 2014 har vi hatt søndagsskole totalt 10 søndager, 5 om våren og 5 om høsten Antall barn registrert totalt, uansett antall oppmøter: 35 Antall barn møtt i gjennomsnitt: 16 Totalt antall betalende barn: 21 Det har vært 3 (4) medarbeidere i søndagsskolen, fordelt på 2 team. Torunn Haugland Hillestad, leder Søndagsskolen 17

18 Smeaheia 10:14 Smeaheia 10:14 hadde 13 samlinger for aldersgruppen år. Samlingene er annenhver fredag i skoleåret og 11 av disse har foregått på Smeaheia skole. De andre har vært utendørs på Smeaheia. 10:14 hadde en meget vellykket ski-weekend til Omlid leirsted i Sirdalen mars, der rundt 30 ungdommer var med, med mulighet for slalåm og langrenn september arrangerte 10:14 overnattingstur til Horve 2 (se under avsnitt «friluftsgudstjenester»). Noen sov innendørs andre i lavvo. Mange kjekke aktiviteter, bl.a. kanopadling og leirbål. Nytt av året var Hallovenn-arrangementet den 31.okt. Dette ble en stor suksess med 135 unger og 70 voksne på besøk. I alt 35 voksne og ungdommer stilte opp som arrangører. Her var det mange aktiviteter fordelt på gymsalen og amfiet med godteri i premie. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært gode. Fremmøtet har ikke vært så stort som året før, men i gjennomsnitt 30 per gang. Totalt har 129 ungdommer vært innom i De aller fleste deltakerne kommer fra Smeaheia. Totalt 49 har betalt medlemskap i Dette er omtrent samme tall som året før. Antall ledere pr kveld har vært 5 7. Det var stort sett presten vår, Aud Utbø Strandmyr, som hadde bibeldykkene, men også menighetspedagog i Sandnes, Kristoffer Hodne Haugen og representanter fra Acta har vært med. Vi ser tilbake på et år med mye liv og sprell og et 10:14 som i høyeste grad har hatt en viktig funksjon for Smeaheia, både i samfunnsmessig og åndelig sammenheng. Torgeir Øvstebø, leder 10:14 Trosopplæringstiltak 4-åringer 18 4-åringer sammen med foresatte og noen søsken deltok på til 4-årfesten på lørdagen og familiegudstjenesten på søndagen, der det ble delt ut 4-årsbøker. Frivillige fra 6. og 7. klasse gjorde en flott jobb som medhjelpere! De nylagde englene pyntet søndagens gudstjeneste. Trosopplæringsmedarbeider Kristin hadde preken. Sandnes Minigospel deltok med sang. Også 4- åringene sang, før de fikk utdelt 4-årsbøkene. 165 var til stede på søndagens gudstjeneste. 6-åringer Lørdag 5. og søndag 6. april deltok 14 6-åringer på 6-årsfest og familiegudstjeneste. «Påsken» var også temaet for alle aktivitetene på 6-årsfesten. Det ble laget palmegreiner og blomster i papp, en enkel grav, og alt ble brukt på søndagens familiegudstjeneste. 6-åringene fikk utdelt 6-årsbok. Det var eget 6-årskor, som opptrådte med herlig sangglede på søndagen. Sammen med prest og trosopplæringsmedarbeider ble det holdt ett komitemøte i forkant. Prestetjenesten på Smeaheia I tillegg til et knirkefritt samarbeid med alle i tjenestegruppene og søndagsskolen, har det vært en styrke i prestetjenesten å kunne samarbeide med den øvrige staben ved menighetskontoret om gudstjenestene; prost, sokneprest, diakon, kantor, menighetspedagog og trosopplæringsmedarbeider. Gjennom to de trosopplæringstiltakene (for 4- og 6-åringer) når vi bredt ut på Smeaheia, og vi har erfaring med at foreldre/foresatte støtter positivt opp om disse tiltakene. Dette gir gode muligheter til å møte flere som er bosatt på Smeaheia. I tillegg opplever jeg det positivt å møte dåpsforeldrene til dåpssamtale, de fleste fant sted i hjemmene. Jeg deltar jevnlig på 10:14. 10:14 gir gode muligheter til å bli bedre kjent med de unge på Smeaheia. Jeg også setter stor pris på samarbeidet med lederteamet i 10:14. I forbindelse med oppstart av cellegruppe for barn, har jeg brukt en del tid på samarbeid med Bogafjell og NMS for å redigere/ferdigstille et barnecellegruppe-opplegg til bruk på Smeaheia. Aud Utbø Strandmyr, prostiprest 18

19 Møtepunkt Smeaheia Regnskap 2014 Tekst INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor Refusjoner/Overføringer Statlige tilskudd Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Tilskudd og gaver SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte NETTO FINANSINNTEKTER/- UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT

20 VEDLEGG INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ ONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Møtepunkt Smeaheia, disposisjonsfond Søndagsskolen, disposisjonsfond Smeaheia 10:14, disposisjonsfond : kr : kr : kr : kr : kr

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 4.6.2015 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Årsmelding 2011. Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Årsmelding 2011. Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet ByMenigheten - Sandnes Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet Våre verdier Raus Utrustende Utadrettet ByMenigheten

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer