Referater fra sokneråd og MU. Brev fra diakonistiftelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referater fra sokneråd og MU. Brev fra diakonistiftelsen"

Transkript

1 Innkalling soknera d kl Saksnr Sak Vedlagg 30/2014 Godkjenning av referat og innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes 31/2014 Div referater Referater fra SR og MUF Referater fra sokneråd og MU 32/2014 Orienteringer Personalsituasjon Brev fra diakonistiftelsen Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 33/2014 Sak fra NMS Bakgrunn NMS ønsker ett samarbeid om planting og revitalisering av menigheter. Forslag til vedtak: Bogafjell sokn ønsker å dele av sin kunnskap med andre menigheter. 33/2014 Økonomi Regnskap for april ble lagt frem. Brev fra diakonistiftelsen Brev og powerpoint fra NMS Div regnskapsrapporter Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes 34/2014 Ny ansatt ungdomsprest. Forslag om stillingsinnhold. Ungdomspresten skal jobbe med: BOG, CLS, Greenhouse, Greenhouse gudstjenester, ledertreningsprogram (Relé), konfirmantprogram. Ungdomspresten skal være med på barnecellegrupper og weekender og prestetjenester i soknet.

2 Forslag til vedtak: Innhold i ny stilling vedtas slik det legges frem. 35/2014 Eventuelt

3 Referat soknera d Tilstede: Gerd Håland, Anders Sætre, Jenny Marie Noddeland, Inger Trangsrud Hope, Torvald Nevland, Torhild Nødland, Sigbjørn Stangeland, Ove Sele, Gøran Byberg og Hans Egil Hansen (ref) Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd Vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer Personalsituasjon NAMU Weekend Vedtak: Orienteringen tas til etterretning 27/2014 Økonomi Vedtak: Godkjennes 28/2014 Program høsten 2014 og våren 2015 Programmet er ikke helt ferdig. Bla så har vi ikke fått inn Figgjo ferdig, men de store trekkene er klar for Bogafjell. Starter høsten og våren med bønneuke. Starter våren også med lederdøgn fra 9-10 januar. Dette for stab og sokneråd. Årsmøte og årsfest Forslag om å ha det på Figgjo. Vedtak: Godkjennes slik det legges frem. Staben jobber videre med programmet. En mer fullstendig plan legges frem på neste møte. 29/2014 Eventuelt: Evaluering av årsmøte- Positivt at det var så mange som var på årsmøte og engasjement. Positivt med felles fest. Positivt at det var så mange fra Figgjo. Viktig at årsregnskapet blir mer detaljert. Neste møte i soknerådet er onsdag 28 mai. Kl

4 REFERAT MU 8/4-14 Tilstede: Tove Kyllingstad, Knut Svindland, Solveig Overskott, Torvald Nevland, Gerd Håland og Jofrid Bøe Sak 26/14: Innkalling og saksliste godkjent. Sak 27/14: Referat godkjent. Sak 14/14: Status barnas aktivitetsdag. Hva skal overskuddet gå til? Forslag om å kjøpe inn noe som gjør denne dagen enklere å arrangere i fremtiden, f.eks partytelt, strømskap.. Evt gi en gave/ oppmerksomhet til idrettslaget som takk for lånet av banen. Vi prøver å innvitere på dørene uka før. De som kan blir med på dette 28/5 på kvelden. Vi ringer på hos alle husstander og deler ut info i stedet for å legge det i postkassene. Sak 15/14: Status basar. Ny komite er på plass. Dato for basaren må settes snart. Solveig tar kontakt med Jan Terje og hører hvilke lørdager i oktober som hallen er ledig. Sender ut forslag på mail. Sak 28/14: Drøftinger/ eventuelt. -Menighetsfest/ medarbeiderfest. Skal vi ha egen fest på Figgjo? Vanskelig å få folk til å være med å arrangere mer enn det vi allerede har. -Det ble bestemt å ha en markering/ avslutning for Asbjørn og Berit under kirkekaffien etter siste gudstjeneste. Forbønn under gudstjenesten, kake og en oppmerksomhet etterpå. Solveig sender en innvitasjon til Asbjørn og Berit. Torvald undersøker ang kake, og Gerd bestiller. -NaMu Gjennomgang av resultat 9/4 kl Ommund Rolfsen blir med.

5 Referat fra møte i Figgjo Menighetsutvalg Møtedato: Tirsdag Møtetid: Kl Møtested: Figgjo bedehus Til stede: Frafall: Knut Svindland, Tove Kyllingstad, Sveinung Skretting, Torvald Nevland, Gerd Håland, Hans Egil Hansen, Solveig Overskott Jofrid Halsne Bøe Sak MU 29/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: MU godkjenner innkalling og saksliste Sak MU 30/14 Godkjenning av referat fra forrige MU-møte. Vedtak: MU godkjenner referatet fra forrige MU Sak MU 21/14 Namu Vedtak 1): MU går inn for en «pakke»(alternativ 3) med to besøk og fem møtepunkter med Ommund Rolfsen over en to-års periode. Dette koster totalt ,-. MU gir mulighet for å øke rammen hvis det er behov for flere møtepunkter. Vedtak 2): Tove blir med i gruppen på tre personer som skal drive fram prosessen. Tove spør følgende personer: Leif Synnøve Kai Ove Kristin Tone Lise Erlend Gunnlaug Per Arne Randi Haaland Wigdis Geir Inge Sak MU 31/14 Økonomi Givertjenesten er uforandret, men kan ventes å gå noe ned. Vi har en «buffer «Som gjør det mulig å finansiere Namu-prosjektet. Det er nå mulig å få en månedlig oversikt over økonomien for Figgjo menighet. Denne vil bli tilsendt Gerd fortløpende Vi må satse mer på givertjenesten. Kort info på Gudstjenesten den 15.06, samt ny mail om dette. Diskusjoner til neste MU: Kalender som inntektskilde? Nettside med reklame

6 Sak MU 32/14 Markering av MU på Gudstjeneste 11/5 Gerd kjøper blomst fra MU, og er med på forbønn for Gøran Byberg. Videre er Tove med fra Figgjo. Sak MU 33/14 Gudstjenestedatoer Høst 2014 og vår 2015 er satt opp. MU går inn for faste ungdomsgudstejester i november, med ungdom fra menigheten. Første søndag etter sommeren settes opp ute, med mulighet for grilling v/fint vær Det blir lederweek-end januar, der MU inviteres med Barnas aktivitetsdag settes til 7.juni neste år, og det er avklart at det ikke er langhelg Sak MU 34/14 Drøftinger / eventuelt Status barnas aktivitetsdag : Torvald ordner hoppeslott. Det meste er i rute. Kake/markering 15.juni Solveig sender innbydelse til Asbjørn /Berit. Kake bestilles etter hvert Menighetsweek-end Solveig sjekker forskjellige alternativ Dugnad: Knut kaller sammen til dugnad før sommeren,for bl.a. å legge teppefliser Solveig Overskott Leder MU

7 Fra: Sølvi Gmail Sendt: 21. april :44 Til: Line Bøe Johnsen Emne: STØTTE TIL JOBB/AKTIVITETSSENTER/ ARBEIDSTILBUD Hei Line! Håper du har hatt en god og avslappende påske! Hører du er sykemeldt, men sender denne meldingen til deg siden det er du som har stått lengst i planarbeidet i forhold til jobb/aktivitetssenter på Bogafjell. Håper du også kan formidle dette videre til menighetsrådsleder/daglig leder og andre som er sentrale i arbeidet. Styret for stiftelsen har fulgt med i prosessene for jobb- og aktivitetssenteret. Det er stor velvilje i forhold til arbeidet for mennesker med utviklingshemming i Bogafjell. Samtidig er styret også klar over at søknaden som ble sendt inn, og slik saken ble framlagt av Rune Rasmussen, sannsynligvis vil avvike fra det som er mulig å gjennomføre. Derfor ønsker styret nå å stille Bogafjell menighet fritt til å revurdere og se hva som det nå er mulig å sette i gang og gjennomslag for. Bogafjell menighet vil nå få tid til å bestemme seg for hva de ønsker og har mulighet for, og så søke stiftelsen. Da er det samsvar mellom det man søker på og det man kan gjennomføre. Styret fattet følgende vedtak 2.april 2014: SAK 8/14 BOGAFJELL MENIGHET. STØTTE TIL JOBB/AKTIVITETSSENTER/ ARBEIDSTILBUD Det ble fattet følgende vedtak: Diakonistiftelsen meddeler Bogafjell menighet om at avtalen om støtte til aktivitets-/arbeidstilbud, vedtatt på styremøte 1. desember 2009, opphører fra 1. juni Styret vil, innenfor stiftelsens økonomiske rammer til enhver tid, se positivt på en ny søknad om støtte til diakonale tiltak for mennesker med utviklingshemming i Bogafjell menighet. Med de beste ønsker for arbeidet videre fra Sølvi Dahle Diakonistiftelsen Rogaland

8 Hei kjære kollegaer i Bogafjell menighet! NMS nettverk for misjonale menigheter er nå i innspurtsfasen i forbindelse med oppstart av et nytt menighetsplanteprosjekt i Tunsberg bispedømme. Hvis alle involverte parter går inn for prosjektet vil det kanskje allerede fra høsten av bli oppstart av Spikkestad menighet i nåværende Røyken menighet (midt mellom Oslo og Drammen). Her bygges det ut en ny drabantby/ pendlerby til Oslo (nesten ny bydel bare at den ligger utenfor Oslo og Asker). Her tenkes det en menighetsplanting med fokus på barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring og gudstjenesteliv. I nettverket vårt er dere en av de menighetene som har jobbet mest med lignende fokus og har mest kompetanse på området. Vi vil derfor utfordre dere til å aktivt bidra med kompetanse utveksling og eventuelt stille personer tilgjengelig for seminardager sammen med menighetsplante teamet i denne nye menighetsplantingen. Her må vi i neste omgang avklare nivået på involveringen og hva kapasitet dere har. Dette kan vi gjerne gjøre i form av en alternativ misjonsavtale hvis det er ønskelig. I tillegg til denne nye menighetsplantingen er vi i kontakt med andre menigheter i Oslo Bispedømme, som fra høsten av får trosopplæringsmidler og står i startfasen her, samtidig som de har et sterkt behov for samkjøring med fokus på menighetsutvikling generelt (samkjøring nytt og tradisjonelt menighetsarbeid). Disse linjene skriver jeg for å understreke at NMS nettverket trenger dere og kanskje dere også trenger denne tilknytningen til NMS nettverket. Kan ellers opplyse at vi allerede er i planleggingsstadiet for neste års nettverkskonferanse som vil ha fokus på tematikken smågrupper og cellegrupper. Her vil vi løfte opp alle utfordringene som ligger i cellegruppe arbeidet, både det som er oppmuntrende og byggende og dessuten det som er utfordrende og vanskelig. Hører gjerne fra dere så raskt som mulig om dette er en utfordring dere ser dere i stand til å ta på dere! Med vennlig hilsen Rolf Arne Tjøstheim Konsulent for menighetsutvikling Det Norske Misjonsselskap (NMS) Leder for NMS' nettverk for misjonale menigheter Tlf Mob E-post:

9 Tilknytning, ressurssamarbeid, kompetanse bygging og utveksling i et kreativt menighetsutviklende miljø innen Den norske kirke

10 Det er først og fremst DERES menighet Samtidig er dere VÅRT nettverk sitt flaggskip I tillegg er dere en kjempe ressurs for ANDRE menigheter i DnK Trosopplæring Cellegrupper for barn, konfirmanter, ungdom, voksne og eldre Gudstjenestefeiring med lokal involvering og deltakelse Listen kan gjøres kort eller lang

11 Menighetsplanting i Spikkestad, Røyken menighet (mellom Oslo og Drammen) HURTIG VOKSENDE BYDEL MIDT PÅ LANDET Drabantby/ soveby til Oslo Planter om kirke og oppstart av menighetsplanteprosjekt høsten 2014

12 Menighetsutvikling i Bakkehaugen menighet, Oslo Etablert menighet med nye utfordringer Retningen videre: Menighetsutvikling med fokus på gudstjenestefeiring for barnefamilier. Trosopplæring som drivhjul i menighetsutvikling

13 EKSEMPLER Ressursperson eller et team fra Bogafjell server en menighetsplanting og/eller en vanlig lokal menighet innen Dnk. Aktuelle tema trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling, gudstjenesten som menighetens storsamling for hele familien Ressurspersoner kan være både ansatt og frivillige, enkeltpersoner eller team De stilles til disposisjon for andre på denne måten og Bogafjell menighet selv dekker løpende utgifter. For ansatte går det inn i vanlig arbeidstid. Billetter dekkes via ny post på budsjettet: Misjon i Norge Andre aktuelle oppdrag f.eks bidrag på nasjonale eller lokale konferanser, eventuelt trekkes inn som hjelpere i nettverks menighetet ved spesielle anledninger. Eks. Torhild og Gerd på SENDT 2014 og Torhild i møte med Krosshaug menighets styringsgruppe Vurdere økonomisk støtte til misjon i Norge

14 Ved å bidra til andre får dere også mye igjen Setter dere grundigere inn hvorfor dere gjør hva dere gjør osv. Blir bevisste på hva dere står for og hvorfor Det er alltid noe å lære av andre

15 Årlig nettverkskonferanse med aktuell tematikk Lokale nettverkssamlinger for bygging av relasjon til menigheter som har samme type utfordringer

16 Bogafjell sokn F514 Barnecelle Ansvar: 487, 496, 497, 498 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Tilskudd og gaver SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Side 1(2)

17 Bogafjell sokn F514 Barnecelle Ansvar: 487, 496, 497, 498 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 2(2)

18 Bogafjell sokn F514 Bogafjell BOG Ansvar: 484, 493, 494, 495 Tekst Valgt periode Akk. hittil i år Regnskap Budsjett Differanse Diff. i % Regnskap Budsjett Differanse Diff. i % INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 1(1)

19 Tekst Bogafjell sokn F514 Bogafjell menigeht totalt Ansvar: 0, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 410, 440, 450, 460, 470, 471, 472, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, Akk. 499, hittil i 500, år 501, 502, 503 Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Statlige tilskudd Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Tilskudd og gaver SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) SUM BRUK AV AVSETNINGER Side 1(2)

20 Tekst Bogafjell sokn F514 Bogafjell menigeht totalt Ansvar: 0, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 410, 440, 450, 460, 470, 471, 472, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, Akk. 499, hittil i 500, år 501, 502, 503 Regnskap Budsjett I fjor Avsatt til disposisjonsfond SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 2(2)

21 Bogafjell sokn F514 Bogafjell totalt Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Statlige tilskudd Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Tilskudd og gaver SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) SUM BRUK AV AVSETNINGER Side 1(2)

22 Bogafjell sokn F514 Bogafjell totalt Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor Avsatt til disposisjonsfond SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 2(2)

23 Bogafjell sokn F514 Bogafjell trosopplæring Ansvar: 450 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Statlige tilskudd Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Side 1(2)

24 Bogafjell sokn F514 Bogafjell trosopplæring Ansvar: 450 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 2(2)

25 Bogafjell sokn F514 Bogafjell åpne barnehage Ansvar: 440 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Statlige tilskudd Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Tilskudd og gaver SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Side 1(2)

26 Bogafjell sokn F514 Bogafjell åpne barnehage Ansvar: 440 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 2(2)

27 Bogafjell sokn F514 Bogafjell bydelscafe Ansvar: 502 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 1(1)

28 Bogafjell sokn F514 Figgjo totalt Ansvar: 600, 602, 603, 604, 660, 680, 682, 683, 685, 687, 690, 691, 692 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Side 1(2)

29 Bogafjell sokn F514 Figgjo totalt Ansvar: 600, 602, 603, 604, 660, 680, 682, 683, 685, 687, 690, 691, 692 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 2(2)

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 4.6.2015 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 15.11.2012 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Tilstede: Leder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Fravær Nestleder Sekretær Leder Tennis Vara 2 Atle Busch

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008

Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008 Årsmelding for Ålgård Bedehus 2008 1 Årsmelding Lederforum Ålgård bedehus 2008 Hensikten med årsmeldingen er å gi Årsmøtet en kort oppsummering av året som har gått. Med i Lederforum: Leder: Endre O. Haus

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. oktober 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Fremmøtt: Håkon Rem Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer