Dette er Sunnaas sykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er Sunnaas sykehus HF"

Transkript

1 Årsberetning 2011

2 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse. Sykehuset har 159 sengeplasser. Målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter skade og sykdom. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser inngår også i sykehuset, sammen med Regional koordinerende enhet for rehabilitering i Helse Sør-Øst. Enheten har oversikt over rehabiliteringstilbud i regionen, og system for å finne frem til kommunale tilbud. Forskning og undervisning er en sentral del av foretakets virksomhet. Sunnaas sykehus HF skal være «en vei videre» for pasienter og pårørende. Vi ønsker å bidra som sterke premissleverandører i arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling av spesialisthelsetjenesten generelt og rehabiliteringstjenestene spesielt. Vi driver vår virksomhet verdibasert. Kvalitet, trygghet og respekt er kjerneverdier for alle virksomhetene i Helse Sør-Øst RHF. For Sunnaas sykehus betyr dette å vise respekt for enkeltmennesket og å vise trygghet gjennom høy faglig kvalitet. Sunnaas sykehus HF har nedfelt profesjonalitet, engasjement og glede som foretakets tre kjerneverdier. Disse verdiene er valgt etter medvirkning fra de ansatte. Bevissthet og respekt for disse verdiene skal prege helseforetakets fellesskap og være styrende for vår handlemåte overfor pasienter, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere. Verdivalgene er førende, og sammen med de nasjonale og regionale verdiene, danner de den verdimessige forutsetningen for vårt tilbud. Organisasjonskart for Sunnaas sykehus HF Administrerende direktør Stab TRS nasjonalt kompetansesenter Servicesenter Forskningsavdelingen Klinikk Samhandlingsavdelingen

3 Styret ved Sunnaas sykehus HF Ingrid Stange, Mazyar Keshvari, Anine Zapffe, Mona Strøm,Trygve Westgård, Styreleder Tor Berge og adm.dir. Einar Magnus Strand, Venke Aune, Margaret Sandøy Ramberg, Kjell Veivåg, Ann-Sissel Pettersen, Beate Garfelt. Sunnaas sykehus HF fikk nytt styre i april 2012: Styreleder Stein-Are Agledal, nestleder Margareth Sandøy Ramberg. Styremedlemmer: Siri Baastad, Siri Vedeld Hammer, Afshan Rafig, Mona Strøm, Kjell Veivåg, Trygve Westgård. Fra de ansatte: Venke Aune, Ann-Sissel Pettersen, Anine Zapffe. Foretaksledelsen ved Sunnaas sykehus HF Hilde Westlie økonomidirektør Kirsti Bjune fagdirektør Einar Magnus Strand administrerende direktør Johan Stanghelle forskningsdirektør Judith Solberg leder, adm.direktørs sekretariat Inger Nitteberg avd.sjef, servisesenter Kirsten Sæther samhandlingssjef Marianne Jørstad HR-direktør Sveinung Tornås strategisjef Kathi Sørvig klinikksjef Nina Olkvam kommunikasjonsdirektør Sunnaass sykehus HF Styrets årsberetning for

4 Strategi 2020 rehabilitering en viktig suksessfaktor for god måloppnåelse Samhandlingsreformen, ny teknologi og e-helse, fokus på pasientsikkerhet, behov for flere i helseutdanning, store investeringsbehov, eldrebølgen. Det er mange utfordringer som påvirker strategiarbeidet som skal være veikartet for reisen frem mot Viktigst er pasientens behov, som står i sentrum når vi prioriterer, og da må kjernevirksomheten (klinikk og forskning) ta inn samhandling som en nødvendig premiss for god resultatoppnåelse. For pasientene er det viktig at det gis god informasjon om hvilke tilbud som finnes, kvaliteten på tilbudene og tilgjengeligheten til disse. I tillegg må det skapes forutsigbarhet i pasientforløpene fra akuttsykehusene via rehabiliteringsinstitusjonene til pasienten er hjemme i primærhelsetjenesten. På noen områder har det skjedd en positiv utvikling de siste årene, men fortsatt gjenstår mye viktig arbeid før tilbudene er komplette og tilfredsstillende. Rehabiliteringsfeltet - en brobygger På reisen mot 2020 vil samhandlingsreformen bidra til en gjensidig avhengighet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Rehabilitering vil bli en viktig bro mellom disse nivåene hvor pasientforløpet vil foregå begge veier. Dette vil igjen bidra til at rehabiliteringsinstitusjonene også får en stadig viktigere rolle i det forebyggende perspektivet. Rehabiliteringsfeltet må gis en sentral plass i utformingen av veikartet mot 2020 hvor forhold som kapasitet, kvalitet og respekten for fagfeltet prioriteres på lik linje med øvrige aktører og medisinske fagområder. En videre utvikling av rehabiliteringstilbudet må ta utgangspunkt i en gjennomgående prosess hvor det legges til grunn samme logikk som for de øvrige fagområdene. Dette medfører behov for en nasjonal oppgave- og funksjonsfordeling med sentralisering av de spisse og komplekse tilbudene og tilsvarende desentralisering av de ordinære tilbudene (for lavfrekvente og komplekse tilbud bør en nordisk oppgave- og funksjonsfordeling vurderes). I tillegg må det prioriteres ekstra ressurser til utdanning/kompetanseheving og forskning, slik at kvaliteten på pasienttilbudet holder jevnt nivå gjennom hele forløpet fra akutt til hjem. Nasjonalt kompetansesenter innen rehabilitering Rehabiliteringsfeltet trenger et nasjonalt lokomotiv for å sikre god resultatoppnåelse frem mot I tillegg bør det etableres et nasjonalt kompetansesenter for rehabilitering. Et slikt senter hører naturlig hjemme i et miljø som utøver omfattende rehabiliteringstjenester, kompetanseformidling og forskning. Det politiske Norge har erkjent at rehabilitering ikke har den posisjon og prestisje i helse- og omsorgstjenesten som de overordnede helse- og velferdspolitiske målene tilsier. Det har i ulike sammenhenger blitt nevnt fra Stortinget at Norge trenger et nasjonalt løft for rehabilitering. Dersom de helsepolitiske målene for fremtiden skal nås, må prioriteringsprosessene vurderes opp mot den samfunnsøkonomiske gevinsten, og da blir rehabiliteringstilbudet en helt avgjørende suksessfaktor. Einar Magnus Strand Adm.dir. 2 Sunnaass sykehus HF Styrets årsberetning for 2011

5 Sunnaas sykehus HF Styrets årsberetning 2011 Sunnaas sykehus HF (heretter SunHF) utfører spesialisthelsetjenester i samsvar med avtale inngått mellom Helse Sør- Øst RHF (heretter HSØ RHF) og SunHF. Avtalen regulerer HSØ RHF sin bestilling av helsetjenester fra SunHF for å ivareta deler av HSØ RHF sitt sørge for ansvar. Den formelle eierstyringen, herunder føringer for helseforetakets bruk av organisatoriske virkemidler, skjer i foretaksmøtet og nedfelles i foretaksprotokollen. Formålet med avtalen er å legge et grunnlag for leveransen av helsetjenester, beskrive vilkårene for den årlige bevilgningen og regulere partenes plikter og rettigheter, slik at de overordnede helsepolitiske mål oppfylles. SunHF leverer for 2011 i henhold til myndighetskravene på alle de seks innsatsområdene pasientbehandling, forskning og innovasjon, kunnskapsutvikling og god praksis, organisering og utvikling av fellestjenester, mobilisering av medarbeidere og ledere og bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring. Sunnaas sykehus HF SunHF har som virksomhetsidé å være landets ledende sykehus innen medisinsk rehabilitering med ønske om å bidra som sterk premissleverandør i arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling av spesialisthelsetjenesten generelt og rehabiliteringstjenestene spesielt. Foretakets målgrupper er pasienter med behov for rehabilitering etter ryggmargsskader, ervervet hjerneskade (moderate og alvorlige), alvorlige multitraumer, alvorlige brannskader og andre nevrologiske sykdommer. Sykehuset har i dag kliniske seksjoner på Nesodden, i Askim og i Oslo. Klinikken bruker storparten av sine ressurser til innlagte pasienter, men har også polikliniske tilbud og ambulante tjenester. TRS, et kompetansesenter for syv sjeldne diagnoser, inngår også i foretaket. Foretaket har i 2011 videreført ansvaret som regionssykehus med universitetsoppgaver i den medisinske spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. Omstillingsarbeid og strategiutvikling 2011 har vært et utfordrende, utviklende og positivt år for SunHF. Hovedfokus har vært rettet mot en total omorganiseringsprosess (OU-prosess) hvor selve prosessfasen ble gjennomført gjennom 1. halvår og implementering av styrets beslutninger gjennom 2. halvår. Hovedmålsettingen for å gjennomføre en slik prosess var å organisere hele foretaket slik at det var rustet for å møte utfordringene mot 2020 på en best mulig måte (organisere kjernevirksomheten så rasjonelt og effektivt som mulig, med fokus på kvalitet og høy faglig kompetanse på behandlingsprogrammene, samt skaffe handlingsrom for nødvendig utvikling av eiendomsmassen). Foretaket har vedtatt en langsiktig strategi for perioden , med utgangspunkt i HSØ RHFs strategi Det er lagt stor vekt på hvordan SunHF vil bidra til at eiers langsiktige strategiske mål kan nås, med bakgrunn i det ansvar og handlingsrom foretaket er gitt for fagfeltet spesialisert rehabilitering. Planen vil håndteres og rulleres i tråd med eiers strategiske arbeid, og utgjøre det overordnede målbilde for foretaket i perioden frem mot Klinikk, forskning og samhandling vil utgjøre bærebjelkene i foretakets satsning mot strategiske mål Foretaket står godt rustet til å møte nye utfordringer innenfor eget fagfelt spesielt og innenfor rehabiliteringsfeltet generelt. Sunnaass sykehus HF Styrets årsberetning for

6 Strategiske målsettinger forsterket fokus på evidensbaserte behandlingsprogram tverrfaglig arbeidsform og kontinuerlig kvalitets- og forbedringsarbeid integrering av forskning i klinikken videre utvikling av samhandlingsnettverket mot andre helseforetak, institusjoner og kommunehelsetjenesten økt satsing på kunnskapsutvikling og overføring til foretakets interessenter økt fokus på nye pasientgrupper etablering av utprøvende enhet for nye behandlingsformer Innsatsområder 1 Pasientbehandling Ventetider SunHF har hatt en gjennomsnittlig ventetid på 64 dager i Denne var synkende igjennom året. Fristbrudd I 2011 var det 5 fristbrudd til pasienter til poliklinisk konsultasjon med rett til nødvendig helsehjelp. Dette utgjør en andel på 0,9 %. Pasientene er ivaretatt. Epikrisetid Foretaket sendte i % av epikrisene innen syv dager etter at de ble utskrevet. Dette er en forbedring på 5 % fra Korridorpasienter Foretaket har ikke korridorpasienter. Pasientsikkerhet SunHF følger aktuelle områder i Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender 24/7 som gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten på oppdrag fra Helse- og omsorgsministeren. Høsten 2011 ble det gjennomført pasientsikkerhetsvisitter i samtlige team i klinikken. Her ble det oppsummert 33 forbedringsområder. Foretaksledelsen har vedtatt seks områder som skal følges opp i eget helseforetak. Styrket samhandling Foretaket har igjennom 2011 arbeidet aktivt for å styrke samhandling både internt og eksternt for å møte nye utfordringer i forbindelse med at samhandlingsreformen trådde i kraft fra Dette har vært gjennomført ved dialog med sykehusområdene, kommuner, brukere og interne prosesser i foretaket for å forberede de endringer som kommer med denne reformen. Likeverdige helsetjenester SunHF driver sin virksomhet verdibasert i tråd med HSØ RHF sin visjon om Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. De verdier som fremgår av SunHFs verdihåndbok skal omsettes til handlinger i forhold til samarbeidspartnere og ansatte på en faglig og etisk korrekt måte. 2 Forskning og innovasjon SunHF har vedtatt forskningsstrategi i tråd med HSØ. Styret har vedtatt at foretaket skal øke sin satsning på forskning til 7 % innen Foretaket har i løpet av 2011 hatt høy aktivitet. Dette har gitt 25 internasjonale - og 5 nasjonale publikasjoner. I tillegg har 5 ansatte avlagt doktorgrad i Sunnaass sykehus HF Styrets årsberetning for 2011

7 Igjennom 2011 har foretaket videreutviklet samarbeidet mellom forskning og klinikk ved hjelp av opprettelse av fagråd. Dette vil styrke samhandling - og helsetjenesteforskning. I årsskiftet 2011/12 vedtok foretaket strategiplan for innovasjonsarbeidet i foretaket, på bakgrunn av grundig utredning i Innovasjonsarbeidet er forankret i skjæringspunktet mellom klinikk, forskning, samhandling og strategi, hvor en representant fra hvert område utgjør innovasjonsteamet i foretaket. For 2012 vil en legge særlig vekt på å videreutvikle foretakets innovasjonskultur, sikre god intern organisering av arbeidet, bygge eksterne nettverk og søke midler til aktuelle innovasjonsprosjekter. I løpet av kort tid er det etablert tett samarbeid med blant annet Oslo MedTech rundt flere prosjekter. 3 Kunnskapsutvikling og god praksis Det er viktig å sikre god praksis og god kvalitet i pasientbehandlingen ved å gjøre kunnskap om beste praksis lett tilgjengelig. Hele pasientforløpet må betraktes som en sammenhengende prosess der alle ledd i kjeden er avgjørende for pasientens opplevelse av helsetilbudet. SunHF har utarbeidet 5 behandlingslinjer som er tilgjengelig på Intranettet. Foretaket arbeider med kvalitetsregistre for målgruppene i foretaket. 4 Organisering og utvikling av fellestjenester HSØ RHF har som mål at støttefunksjoner og fellestjenester skal understøtte og forbedre kjernevirksomhet og arbeidsprosesser. Det skal derfor etableres sterkere regional styring for å bedre kvaliteten og utnytte stordriftsfordeler innen IKT-, stabs- og støttefunksjoner. Utfordringer innen IKT-området Overgangen til Sykehuspartner (SP) har bydd på en rekke utfordringer i Spesielt gjelder dette tidvis ustabil driftssituasjon, samt lang ventetid på oppfølging av innmeldte behov. Fra februar 2012 skal SunHF over på SIKT-plattformen og det er store forventninger til at dette vil løse de fleste problemene som har vært inn mot SP. Foretaket har tatt del i utviklingen av IKT-feltet regionalt. Innkjøps- og logistikkprogrammet Fagområdet innkjøp og logistikk er et sentralt og prioritert satsingsområde for foretaket. SunHF er i gang med dokumentasjon for kostnader og besparelser for 1-10 års periode for anskaffelser gjort høsten Foretaket skal utvikle seg videre innen fagområdet og har samarbeid med Sykehuspartner i forhold til IKT-utfordringer. Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt er implementert. 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere SunHF skal være en attraktiv, verdibasert, høyt faglig kompetent arbeidsplass med et godt og utviklingsorientert arbeidsmiljø, som med fokus på faglig utvikling og pasientens beste, skal fremstå som landets fremste rehabiliteringsforetak. Sunnaas sykehus har utarbeidet HR-handlingsplan, med utgangspunkt i HR-strategi fra HSØ RHF, for å møte denne utfordringen. Sykefravær og HMS-avvik SunHF har gjennom flere år jobbet systematisk for å redusere sykefraværet. Foretaket bruker bevisst mulighetene som ligger i IA- avtalen, og har ledere som er godt skolerte i arbeidsgivers ansvar når det gjelder oppfølging av sykemeldte. Foretaket signerte ny IA- avtale høsten Sunnaass sykehus HF Styrets årsberetning for

8 Sykefraværet er redusert betraktelig de siste årene. Samlet sykefravær for 2011 er 7,3 %. Sykefraværet var noe økende i siste halvår. Det er ikke registrert alvorlige skader eller ulykker i foretaket i SunHF har ikke hatt hendelser hvor arbeidstilsynet har vært involvert i HMS saker er meldt i avviksystemet TQM. Disse sakene er behandlet fortløpende. Arbeidsmiljøsenter med arbeidsmiljørådgiver, bedriftsergoterapeut og hovedvernombud bidrar i koordineringen og gjennomføringen av HMS- arbeidet ved foretaket. Dette gjøres ved å være støttespillere for ledere i enkeltsaker, ved opplæring av ledere, lederrapportering, rapportering av antall gjennomførte medarbeidersamtaler og ved gjennomføring og oppfølging av årlig medarbeiderundersøkelse. I 2011 har SunHF undertegnet en avtale om samarbeid med Nesodden kommune om felles bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljø og bemanningsutvikling SunHF gjennomførte i 2011 den årlige medarbeiderundersøkelsen. Svarprosenten var på rundt 70 %. Dette er godt over gjennomsnittet for foretaksgruppen, men lavere enn tidligere år. 93 % av de som svarte oppgir at de er tilfreds. Oppfølgingsarbeidet blir nøye fulgt opp, og det jobbes nå målrettet i organisasjonen med resultatene fra undersøkelsen. Ansatte og tillitsvalgte er involvert i dette arbeidet i alle seksjoner, avdelinger og team. I 2011 ble det brukt gjennomsnittlig 544,1månedsverk. Dette tallet omfatter også bemanning til ekstraordinære prosjekter med særskilt finansiering. Tilsvarende var gjennomsnittelig bruk av månedsverk 565,1 i SunHF har til enhver tid fokus på å tilpasse og utvikle rett kompetanse i henhold til pasientprogrammene som tilbys. Rett person på rett sted med rett kompetanse er en av suksessfaktorene for å møte de økonomiske utfordringene i årene som kommer. SunHF har i godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene i 2011 jobbet mot et felles mål om reduksjon av antall deltidsansatte. Foretaket har gjennomført en kartlegging av antall ufrivillig deltidsansatte, og har blitt enige med organisasjonene om tiltak for å fjerne uønsket deltid og redusere andel deltidsansatte i henhold til måltallet. SunHF har pr ingen ansatte med ufrivillig deltid. Når det gjelder den totale andelen deltid, har foretaket ikke oppnådd store endringer, men har en nedadgående tendens med en reduksjon på 0,2 %. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde totalt 45 saker til behandling i Likestilling og diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Foretaket arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor foretakets virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. SunHF ønsker å tilrettelegge for mangfold blant de ansatte. Som IA-bedrift, er seniorpolitikk og en bevissthet rundt rekruttering av ansatte med minoritetsbakgrunn og ansatte med redusert funksjon prioriterte områder. Mangfold blant de ansatte gir økt kvalitet i pasienttilbudet da disse speiler de ulike pasienter bedre. Ansatte i SunHF representerer nasjonaliteter. SunHF har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. SunHF arbeider målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. 6 Sunnaass sykehus HF Styrets årsberetning for 2011

9 For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Iht. likestillingsloven av 1.januar 2003 har arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner plikt til å sette i verk tiltak for å fremme likestilling. Foretaket har en overvekt av kvinnelige arbeidstakere. Dette gjelder alle avdelinger og seksjoner. Dette gjenspeiles også i foretakets ledergruppe, hvor hovedtyngden av ledere er kvinner. Tilsvarende er foretakets styre sammensatt av 7 kvinner og 4 menn var det 16,3 % menn og 83,7 % kvinner ansatt i foretaket. Det er p.t. ikke registrert forskjellsbehandling hva gjelder lønnspolitikken, arbeidstid eller rekruttering Arbeidet med etikk, verdier og holdninger SunHF er en vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter i sykehuset. En vei videre innebærer erkjennelsen av at det finnes flere muligheter veier å gå. Foretakets rehabiliteringstjenester skal, med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdier og valg, bidra til retning og veivalg for å fremme vekst og utvikling for den enkelte. SunHF driver sin virksomhet verdibasert. Med basis i de tre nasjonale verdiene kvalitet, trygghet og respekt ønsker foretaket å legge særlig vekt på følgende verdier: Profesjonalitet: høy faglig kompetanse og nysgjerrighet i møtet med andre trygghet på egen rolle og evne til å møte andre med medmenneskelighet og empati Engasjement: å vise sterk interesse for arbeidsoppgavene å la seg utfordre og forplikte gjennom aktiv deltagelse i faglige utfordringer og arbeidsmiljø Glede: å forårsake glede gjennom optimisme og pågangsmot å bidra til følelsen av å være glad enten en jobber på og eller er bruker av sykehuset Foretaket har utarbeidet og implementert etiske retningslinjer. Ved foretaket er det etablert Klinisk Etikk-Komité (KEK) som skal arbeide for å utdype forståelsen av etiske dilemmaer i den kliniske hverdag. Gjennom sin funksjon skal KEK være rådgivende for foretakets beslutningstakere. 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Aktivitet Aktivitetstall målt i antall DRG poeng for heldøgn er 5910 i Dette er noe høyere enn resultatet for 2010 som var DRG. Poliklinisk aktivitet er økt kraftig de siste årene. I 2011 var det 1620 konsultasjoner. Det er noe lavere en for 2010 som var konsultasjoner. I tillegg ble det utført polikliniske konsultasjoner i prosjektet Raskere tilbake. Årsregnskapet SunHF avlegger sitt regnskap etter regnskapsloven. I henhold til krav i regnskapsloven 3-3 bekrefter styret og administrerende direktør at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetninger om fortsatt drift. Sunnaass sykehus HF Styrets årsberetning for

10 Årsregnskap for SunHF Foretaket hadde som mål å levere et positivt resultat på 11 millioner kroner. Totale inntekter for foretaket er 463,9 millioner og driftskostnadene er 454,8 millioner kroner som sammen med netto finansinntekter/ utgifter gir et positivt årsresultat på 9,5 mill kr. Det regnskapsresultat som herved legges frem innebærer at SunHF nesten nådde målet om balansert økonomiske resultat i forhold til styringsmålet for 2011 og at den underliggende aktivitet i foretaket var godt tilpasset inntektsgrunnlaget. Årsaken til avviket fra måltall på 11 millioner kroner forklares ved blant annet et høyere lønnsoppgjør en forventet og store kliniske utfordringer med svært krevende pasienter. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 17,6 mill kroner mens i 2010 netto kontantstrømmen var 52,2 mill kr. Forskjellen mellom driftsresultat og kontantstrøm fra driften skyldes hovedsakelig avskrivninger og at pensjonskostnaden er høyere enn årets premieinnbetaling. Finansielle og andre risikoer forbundet med økonomi Foretakets likviditet har igjennom 2011 vært bedre en budsjettert grunnet utsettelse av investeringer og mottatte årlige bevilgninger til diverse prosjekter blant annet Raskere tilbake. Foretaket har jobbet aktivt for å tilpasse aktiviteten til gitte rammer. Sykehusets likviditetsbeholdning per var ca 11 millioner kroner inkludert bundne skattetrekksmidler og innestående på konsernkonto. Innestående skattrekksmidler pr var på 10,8 millioner. Foretaket har ved utgangen av året 2011 ingen engasjement i finansmarkedet og er derfor ikke utsatt for noen finansiell risiko. Ved behov, den anstrengte likvide situasjon løses gjennom kredittramme fra Helse Sør-Øst RHF. Eierforhold og organisasjon Foretaket er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF. SunHF ble etablert som eget helseforetak fra SunHF har i 2011 vært lokalisert på Nesodden, Askim, Oslo og Stavern. Styre, revisjonskomite, administrasjon og tillitsvalgte Styret for SunHF hadde pr styreleder Stein-Are Agledal (Tor Berger var styreleder ut mai 2011), nestleder Ingrid Stange, Kjell Veivåg, Mayzar Keshvari,Trygve Westgård, Margaret Sandøy Ramberg, Beate Garfelt, ansattrepresentant Mona Strøm, ansattrepresentant Venke Aune, ansattrepresentant Anine Zappfe og ansattrepresentant Ann-Sissel Petersen. SunHF har en revisjonskomité som skal representere ulike sentrale funksjoner ved sykehuset. Deltagere er, leder kvalitetssjef, sekretær, provisor, sykepleiefaglig rådgiver, teamleder, arbeidsmiljørådgiver og hovedverneombud. Administrerende direktør er ansvarlig for at sykehuset har intern kontroll og avgjør om intern revisjoner skal brukes som en metode og et ledelsesverktøy. SunHF jobber hele tiden for å forbedre samarbeidsarenaer for medvirkning av ansatte og deres tillitsvalgte. Det foreligger en lokal avtale som skal sikre medvirkning og bidra til medbestemmelse på de ulike nivåene i organisasjonen. Virksomhetsstyring, intern styring og kontroll SunHF har som ett av hovedmålene i sitt strategidokument at de nasjonale verdier samt foretakets verdier er forankret i hele organisasjonen, og speiler all virksomhet ved SunHF. Det er utviklet eget lederprogram hvor det å leve verdiene vil være en av hovedbjelkene i programmet. Herunder å legge til rette for at mobilisering av medarbeidere, og de 12 prinsipper for medvirkning i omstilling, ivaretas på alle nivå i virksomheten. SunHF tilstreber å utvikle ledere som, i tråd med våre verdier, sørger for at ansatte gis mulighet til å holde seg faglig oppdaterte slik at de kan utføre sitt arbeid på en profesjonell og forsvarlig måte i tråd 8 Sunnaass sykehus HF Styrets årsberetning for 2011

11 med gjeldende etiske retningslinjer for de ulike fagprofesjoner. SunHF har etablert både tverrfaglige og særfaglige kompetanseprogram for alle i kliniske stillinger. SunHF har som filosofi at alle ansatte skal gis mulighet for å utvikle seg etter sitt potensial, og at mål for faglig utvikling og oppdatering skal være et tema på den årlige medarbeidersamtalen. SunHF har en organisasjonsstruktur med klare og tydelige ledernivåer, med dertil definerte fullmakter. Foretaket har gjennomgående enhetlig ledelse, og er i ferd med å utvikle egne lederavtaler og lederkrav på alle nivå i virksomheten. Disse vil være gjeldende i løpet av første tertial For å sikre intern styring og kontroll gjennomfører SunHF ledelsens gjennomgang tertialvis. I tillegg gjennomfører administrerende direktør månedlige dialogmøter med klinikker og avdelinger for å sikre løpende oppfølging på alle prioriterte driftsområder. Etter anbefaling fra konsernrevisjonen, innfører SunHF fra 2012 ordningen med at alle ledere skal få lederavtale som gjenspeiler medansvar for områder i oppdrag og bestilling for Internrevisjon Ordningen med internrevisjon ble innført ved SunHF som en gjennomgående ordning i På grunnlag av lovkrav og risikoområder meldt i ledelsens gjennomgåelse, blir det årlig utarbeidet et revisjonsprogram. Foretakets styre orienteres om vedtatt revisjonsprogram. Revisjonsprogrammet for 2011 er gjennomført etter planen, og status for lukking av avvik og anmerkninger rapporteres fra ledelsen til styret gjennom ledelsens gjenomgåelse. SunHF har i 2011 videreutviklet samarbeidet med Sykehusapotekene HF, og legemiddelhåndtering har i flere år vært et prioritert område for internrevisjon. Risikovurdering SunHF har innført som en fast ordning at hver seksjon og avdeling gjennomfører minimum tre risikoanalyser årlig. Metoden brukes i økende grad som et verktøy i endringsarbeid og omorganisering, samt i forbedringsarbeid generelt. Rapportering skjer tertialvis i ledelsens gjennomgåelse. Det er i 2011 gjennomført ny opplæring i metoden. Helhetlig kvalitetssystem Etter at sykehuset i 2009 for andre gang oppnådde tre års CARF-akkreditering, den gang av alle rehabiliteringsprogram, har sykehuset i 2011 startet det forberedende arbeidet med ny akkreditering fra CARF i Helsetjenester fra private leverandører SunHF har i 2011 i liten grad benyttet seg av helsetjenester fra private leverandører. Brukermedvirkning Brukernes kompetanse er sentral for utvikling av en god, kvalitativ behandling innen spesialisert rehabilitering. HSØ RHF sine 13 prinsipper for brukermedvirkning legges til grunn. Dette er formalisert gjennom et eget brukerutvalg. Brukerutvalget har representanter i foretaksstyret, kvalitetsutvalget, samt er aktivt deltakende i en rekke prosjektkomiteer. Brukerutvalget er oppnevnt av styret for SunHF for to år av gangen. Utvalget har hatt ni møter i Utvalget har deltatt aktivt i referanse-/styringsgrupper, råd og utvalg ved foretaket, og en representant fra utvalget møter på foretakets styremøter. Sunnaass sykehus HF Styrets årsberetning for

12 Større byggeprosjekter Foretaket har en gammel bygningsmasse der deler må kondemneres som areal brukt til pasientbehandling i løpet av få år. Disse byggene tilfredsstiller heller ikke HMS-kravene for ansatte. Etterslepet på vedlikehold av bygningsmassen er stort og sykehuset har tidligere ikke klart å frigjøre tilstrekkelige midler til dette formålet. I Økonomisk langtidsplan legges det opp til positive driftresultat i årene fremover, noe som er krevende. Dette skal skape handlingsrom for eiendomsutviklingen tilpasset en fremtidig sykehusdrift. Utvikling av eiendomsmassen er ett av de viktigste suksesskriteriene som ligger til grunn for at SunHF skal lykkes med sin virksomhetsstrategi, og på kort og lang sikt være i stand til å levere rehabiliteringstjenester med bakgrunn i kapasitetsbehovet. I møte ble styret informert om prioriterte investeringsprosjekter i HSØ RHF i perioden , der det anbefales at det på SunHF startes en reguleringsprosess. Prosessen baseres på de planene som foreligger og at et nytt mellombygg føres frem til behandling som konsept. Dette medfører at SunHF har iverksatt en reguleringsprosess som forventes å ta 1 1 1/2 år. Dersom optimal fremdrift i prosessen, kan det være aktuelt å ferdigstille nytt tverrbygg ultimo Finansieringen av dette utviklingsprosjektet på 225 millioner kroner er fordelt med 50 % lånefinansiering fra HSØ RHF, samt 50 % inndekning gjennom egenkapital. Ytre miljø Foretaket driver i liten grad virksomhet som kan medføre skade på det ytre miljø. Avfall bringes vekk fra foretaket til destruksjon/gjenvinning på forskriftsmessig måte ved godkjent mottak. I 2011 har foretaket forberedt virksomheten på mer konkret miljøsatsning i årene fremover igjennom prosjektet Miljøforum SunHF Takk for innsats og samarbeid Styret berømmer ledelse og medarbeidere for stor innsats og engasjement i en periode med store krav til effektivisering og krevende omstilling. Styret berømmer også brukernes og ansattes representanter for positivt og konstruktivt arbeid i Fremtidsutsikter og utfordringer Foretaket har en tilfredsstillende egenkapital og vil fremover tilfredsstille eiers balansekrav. SunHF dekker en viktig del av HSØ RHF sitt tilbud innen medisinsk rehabilitering. Styret har i Årlig melding for 2011 gitt en bred presentasjon av fremtidige utfordringer og mål- og hvilke strategiske valg som SunHF planlegger for å nå disse målene. Dette dokumentet finnes på Kort gjengitt er dette: Kondemnabel bygningsmasse Finansieringssystemet SunHFs nye rolle IKT Nye oppgaver med innovasjon Fem mål for virksomheten i foretaksgruppen 10 Sunnaass sykehus HF Styrets årsberetning for 2011

13 Disponering av årsresultatet Årsresultatet for SunHF er et overskudd på 9,5 millioner kroner. Foretakets positive driftsresultat foreslås tilført annen egenkapital. Fastsettelse av foretakets inngangsverdier foretas etter de samme prinsipper som for Sum eiendeler endres fra kr 646,4 millioner i 2010 til kr 614,9 millioner i Oslo, 28. mars 2012 Sunnaass sykehus HF Styrets årsberetning for

14 Sunnaass sykehus HF Årsregnskap og noter 2011 Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. SunHF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene (sykehusreformen) overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion øst til Helse Sør-Øst RHF. Virksomheten fra tidligere Sunnaas sykehus ble samme dag overført til SunHF. SunHF reguleres av lov om helseforetak av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virkning I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler ble gjenanskaffelseskost beregnet. I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om foreliggende takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av daværende Helsedepartementet ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene utarbeidet høsten Dette ble basert på at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det per var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden. Det følger av Helseforetakslovens at det er restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser. Vurderings- og klassifiseringsprinsipper Virksomhetsoverdragelser Fra 2003 ble virksomheten Drøbak Rehabiliteringssenter i det tidligere helseforetaket Bærum Sykehus HF overført til SunHF. Fra 2004 (mars) har foretaket (via Helse Øst RHF) overtatt virksomhet ved Askim sykehus (rehabiliterings avdeling) og fra februar 2005 bygg og tomter. Det er inngått driftsavtale mellom Nesodden Kommune og SunHF og driftsansvaret for Sunnaas sykehus skole er overdratt fra Nesodden kommune til SunHF. for en periode på 3 år, med virkning fra 1. august SunHF var i forhandlingene med Akershus fylke om videre status for Sunnaas sykehus skole. Virksomhet ved Sunnaas sykehus skole er blitt delt i to og 5 årsverk er blitt overført til Fylkrskommunen med virkning fra 1. avgust IKT funksjonen ved SunHF er i 2009 overført til Helse Sør-Øst RHF ved Sykehuspartner. Virksomhetsoverdragelsen er bokført etter regnskapsmessig kontinuitet, og med regnskapsmessig virkning fra 1. september Nettoeffekten av bokførte verdier av overførte anleggsmidler og forpliktelser knyttet til overførte medarbeidere er ført som et tingsuttak i form av en kapitalnedsettelse i helseforetakene, og et tingsinnskudd i Helse Sør-Øst RHF ved Sykehuspartner. 12 Sunnaass sykehus HF Årsregnskap og noter 2011

15 Barnehagens ansatte ble virksomhetsoverdratt til Nesodden kommune fra På samme tidspunkt ble bygningen solgt til Nesodden kommune. Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virkning Overføring av virksomhet mellom helseforetak skjer til bokført verdi som forutsettes å representere bruksverdi. Generelt om inntektsførings og kostnadsføringsprinsipper Inntektsførings- og kostnadsføringsprinsippene bygger på de grunnleggende regnskapsprinsippene om transaksjon, opptjening, sammenstilling og forsiktighet. I den grad regnskapet inneholder usikre poster bygger disse på beste estimat, basert på tilgjengelig informasjon på balansedagen. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra eier, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Inntekter fra Helse- og omsorgsdepartementet som går via det regionale helseforetaket er bruttoført i Helse Sør-Øst RHF. Grunnfinansiering Grunnfinansieringen består av basisramme drift og, avskrivningstilskudd. Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden midlene tildeles. Ved overtakelse av nye oppgaver der departementet har holdt igjen midler for deler av året, er tilsvarene beløp avsatt som en inntekt i regnskapet og en fordring på Helse- og omsorgsdepartementet. Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra HELFO og egenandeler), gjestepasientinntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er noe usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Sør-Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer både positive og negative avvik. Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto, dvs. kostnadsføring for kjøp av helsetjenester med tilhørende ISFrefusjon innen somatisk virksomhet, og inntektsføring for salg av helsetjenester. ISF inntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført Andre inntekter Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er inntekter knyttet til salg av barnehagen og fire personalboliger og leieinntekter fra utleie av ledige lokaler (Askim). Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. I tillegg gis det som driftstilskudd øremerkede tilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Disse tilskuddene kan overføres til fremtidige år. Prinsipper for kostnadsføring Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Sunnaass sykehus HF Årsregnskap og noter

16 Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid. Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld vises sammen med øvrig langsiktig gjeld. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris på over kr ,-. Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. Imaterielle eiendeler, herunder forskning og utvikling Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter balanseføres og avskrives over økonomisk levetid. Usikre forpliktelser Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil komme til oppgjør, og verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnadsføres forpliktelsen i resultatregnskapet og tas inn som en avsetning for forpliktelser i balansen. Egenkapitalinnskudd KLP Egenkapitalinnskudd i KLP er verdsatt til kost. Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Selskapets pensjonsforpliktelser, både sikret og usikret, beregnes som den diskonterte verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen. Det forutsettes at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den yrkesaktive perioden. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men verdi av overfinansiering i en ordning og underfinansiering i andre ordninger nettoføres i balansen såfremt pensjonsmidlene kan overføres mellom ordningene. Netto pensjonsmidler presenteres som andre langsiktige fordringer, mens netto pensjonsforpliktelser presenteres som avsetning for forpliktelser. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende 14 Sunnaass sykehus HF Årsregnskap og noter 2011

17 opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler. Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, resultatført virkning av avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift. Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i lønnskostnaden. Stortinget vedtok 25.juni 2010 Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009). Det er særlig to forhold i disse endringene som påvirker nivået på de beregnede pensjonskostnadene for 2010: 1) Lavere regulering av alderspensjon, fra dagens G-regulering til regulering tilsvarende «G 0,75pst.» 2) Effekten av en levealderjustering for årskullene 1953 og tidligere som følge av økt levealder. Effektene for senere årskull av levealdersjustering mv. vil bli vurdert senere. Norsk regnskapsstiftelse har i sin uttalelse lagt til grunn at den regnskapsmessige virkningen skal tas når hendelsen har inntruffet, dvs når endringene er vedtatt. De vedtatte planendringene er derfor hensyntatt regnskapsmessig i Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelageret nedskrives dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Trekk på konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig gjeld, og presentert på egen linje i kontantstrømoppstillingen. Likviditetsbeholdningen består av bundne midler og bankkonti utenfor konsernkontoordningen. Konsernkontoordning Innskudd og trekk på konsernkontoen er klassifisert som henholdsvis kortsiktig fordring eller kortsiktig gjeld mot Helse Sør-Øst RHF i det enkelte helseforetak. Renteinntekter-/kostnader er behandlet som konserninterne renter i helseforetaket. Endringer i regnskapsprinsipp og feil i tidligere perioder Virkningen av endringer i regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere perioder er ført direkte mot egenkapitalen. Enkelte tall i note1,3 og 4. for 2010 er endret for å gi sammenligbare tallstørrelser for de to siste årene. Skatt Foretakets virksomhet, sykehusdrift er ikke skattepliktig. Sunnaass sykehus HF Årsregnskap og noter

18 Årsregnskap Resultatregnskap (Alle tall i NOK 1000) Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger 6, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekt Finanskostnad Netto finansposter Resultat før skattekostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer til/fra annen egenkapital Sum overføringer Sunnaass sykehus HF Årsregnskap og noter 2011

19 Balanse per (Alle tall i NOK 1000) Note EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 0 0 Sum immaterielle eiendeler 0-2 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap/- foretak 0 0 Investeringer i FKV og TS 0 0 Investeringer i andre aksjer og andeler Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Note Sunnaass sykehus HF Årsregnskap og noter

20 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Strukturfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 28. mars Sunnaass sykehus HF Årsregnskap og noter 2011

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Strategidokumentet Sunnaas sykehus HF mot 2020 oppsummerer og tydeliggjør helseforetakets oppfølging av Helse Sør Øst RHF strategiske

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forslag til Styrets årsberetning for 2010

Forslag til Styrets årsberetning for 2010 Sunnaas sykehus HF Forslag til Styrets årsberetning for 2010 1 Sunnaas Sykehus HF Sunnaas sykehus HF utfører spesialisthelsetjenester i samsvar med avtale inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og Sunnaas sykehus

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF Styrets årsberetning 2012

Sunnaas sykehus HF Styrets årsberetning 2012 Sunnaas sykehus HF Styrets årsberetning 2012 Sunnaas sykehus HF utfører spesialisthelsetjenester i samsvar med avtale inngått mellom Helse Sør- Øst RHF og Sunnaas sykehus HF. Avtalen regulerer Helse Sør-

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 836 015 742 746 Aktivitetsbasert inntekt 2 84 241 74 114 Annen driftsinntekt 2 57 598 47 979 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 325 188 351 855 Aktivitetsbasert inntekt 2 130 763 104 366 Annen driftsinntekt 2 55 911 55 066 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Rehabiliteringsfeltet står ovenfor mange av de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene som kommer. Endringer i befolkningssammensetning,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r egnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer