Bæringen. - Vi trenger valgmedarbeidere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. - Vi trenger valgmedarbeidere"

Transkript

1 Bæringen TORSDAG 14. APRIL 2011 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 4 ÅRGANG 23 Aktivitet gir høyere trivsel 10 skoler og nærmere 500 skolebarn har fått opplæring i rollen som trivselsledere. Trivselsprogrammet skal supplere skolenes arbeid mot mobbing. Side 7 KOMMUNESTYREVALG: Alle som jobber under valgdagen får opplæring og honorar for innsatsen. Jobben kan passe for studenter, hjemmearbeidende og pensjonister, sier valgstyrets nestleder Lisbeth Hammer Krog, valgstyrets sekretær Tone Halvorsen og førstekonsulent Irene Jensen ved formannskapskontoret. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN - Vi trenger valgmedarbeidere Dame på museum Alle Vespa-fans vet at scooteren er en dame. Nå har hun havnet på museum på Fornebu. Side 9 Bærum kommune trenger deg som ønsker å gjøre en samfunnsinnsats på valgdagen mandag 12. september. - Som valgmedarbeider får du være med på den høytidelige begivenheten samt et innblikk i hvordan et valg avvikles og hvilket arbeid som ligger bak, sier valgstyrets nestleder Lisbeth Hammer Krog. Valgmedarbeiderne er sentrale for gjennomføringen av høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Side 5 Samarbeider med barnevernet Samarbeid er stikkordet for Ivar som mistet omsorgen for de tre barna sine. Side 6 og 7

2 2 POLITIKK OG SAMFUNN Ny parsell på Kolsåsbanen SANDVIKA: Nå legges forslag til reguleringsplan for Kolsåsbanen mellom Valler og Gjettum ut til offentlig. Planen omfatter en lengde av Kolsåsbanen på 1700 meter fra Durudveien 33 til Dugnadsveien 6. Avstanden mellom nye Avløs stasjon og nye Gjettum stasjon, blir som i dag 1150 meter, mens mellom nye Gjettum og Hauger blir det nå 1450 meter mot 850 meter tidligere. Plan- og miljøutvalget behandlet saken 3. mars. Forslag til reguleringsplan kan leses på bibliotekene og på Veiledningskontoret i Kommunegården, samt på kommunens egne nettsider: under Politikk og demokrati. Ny IKT-strategi SANDVIKA: Bruk av åpen kildekode, digital erstatning for manuelle prosesser, bruk av standard programvare og økt delingskultur er noen av hovedprinsippene i kommunens IKT-strategi som kommunestyret tok til orientering 30. mars. Arbeidet med IKT-strategien og satsningsområdene innenfor dette ble ledet av et politisk sammensatt utvalg med Ole Kristian Udnes (H) i spissen. I tillegg satt Henning Kolstad (H) og Irene Kingsford (Ap) i utvalget. Politikerne har blant annet anbefalt at kommunen ikke skal egenutvikle egen programvare, men kjøpe inn standard hyllevare. Fri programvare med bruk av åpen kildekode skal benyttes som et alternativ til kommersielle produkter. - Bærum kommune skal ikke satse på egentutvikling av programvare. Vi er klare på at det skal stilles krav til bruk av åpne standarder og åpne datasystemer. Bærum kommune skal bidra til en delingskultur på IKTområdet i offentlig sektor, sa IKT-utvalgets leder Ole Kristian Udnes til kommunestyret. Utsetter kutt i budsjett «I lys av oppdaterte økonomiske rammer, vil formannskapet løpende vurdere omfanget av prosjekt 2012 og behovet for tiltak.» Det vedtok formannskapet enstemmig onsdag 16. mars. MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: SANDVIKA: Prosjekt 2012 ble initiert for å vise det politiske handlingsrommet til budsjettet for Nå skal politikerne vurdere kuttforslagene på nytt før sommeren, og etter valget i september. Mulige tiltak Rådmannen har sett på ulike omstillingstiltak i kommunens organisasjon. Foreløpig viser skissen til arbeidsgruppen et handlingsrom og tiltak på et idéstadium på millioner. Rådmannens forslag har vært drøftet i sektorutvalgene. Ved senere behandling vil også skatteinngangen være avsluttet. Harald Sævareid (SV) var kritisk til tre forhold i rådmannens forslag: Det er alvorlig og beklagelig når det nå foreslås 3 til 6-7 prosents kutt i Bærums budsjett at rådmannen bevisst utelater noe fordi «det ikke er politisk gjennomførbart». SV foreslo under møtet at rådmannen skal synliggjøre den økonomiske betydningen for 1) eiendomsskatt, 2) utsettelse av Rud idrettspark, og 3) salg av sykehjemmet i Altea. Alle Sævareids forslag ble nedstemt. V støttet forslaget om utsettelse av Rud, mens AP og V støttet forslaget om å vurdere økonomien ved et salg av Altea. Merete Skauge er nå valgt inn som nytt varamedlem i Overformynderiet for Høyre etter Elin Ribsskog, som søker frittak fra vervet grunnet sykdom. Bæringen Utgiver: Bærum kommune Informasjonsavdelingen 1304 Sandvika MER KONTROLL: Kommunerevisjonen har avdekket svakheter ved håndtering av rammeavtaler og fakturakontroll. Rådmannen gjennomfører i alt 23 ulike tiltak Styrker innkjøpsk KONTROLL: Kommunen styrker kontrollen med innkjøp etter såkalte parallelle rammeavtaler. PÅL HIVAND Tlf: SANDVIKA: Totalt gjennomføres 23 ulike tiltak for å bedre forvaltningen og kontrollen ved parallelle rammeavtaler. Parallelle rammeavtaler er avtaler hvor flere leverandører leverer samme varer eller tjenester til kommunen. En av svakhetene som er avdekket er blant Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Anne Johanne Enger Redaktør Synne Storvik annet hvordan innkjøpene fordeles mellom leverandørene i parallelle rammeavtaler. Bedre oppfølging av rammeavtaler På basis av kommunerevisjonens rapport om utbetalinger til leverandørene, har rådmannen nå gjennomført et omfattende internt prosjekt for å kartlegge hvilke tiltak som er best egnet til å styrke kommunens forvaltning av parallelle rammeavtaler. Blant tiltakene som gjennomføres er at dagens e-handelsløsning tas i bruk mer omfattende enn i Teknisk produksjon / trykk Senter Grafi sk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Vi tar også sikte på å gjennomføre strengere kontroll og hyppigere internrevisjoner. Økonomidirektør Astrid Auran Nesbø. dag. I tillegg gjennomføres styrket opplæring og sertifisering av innkjøpere og kontrollansvarlige for Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, telefon Stoffrist neste nummer ONSDAG 31. MARS 2010 rammeavtaler i kommunen. - Vi tar også sikte på å gjennomføre strengere kontroll og hyppigere internrevisjoner, sier økonomidirektør Astrid Auran Nesbø. Enklere å bruke - Vi legger stor vekt på gode verktøy og mer tilgjengelig informasjon til de berørte internt, og har fått mange gode innspill underveis. Samtidig ser vi at revisjons- og kontrollarbeidet har ført til økt bevissthet omkring kontroll på de ulike tjenestestedene, sier Auran Nesbø. Bærum kommune har i dag 129 Har du innspill? Send dem til: De neste utgavene kommer: 14. april, 5. mai og 16. juni

3 Nye boliger i Skuiveien SKUI: En prinsippplan for Skuiveien 101 ble vedtatt i formannskapet i mars. Den skal gi overordnede forutsetninger og gi retningslinjer for utbygging og arealbruk. Det legges opp også opp til boliger i rekkehus, noe som ikke lå i planen opprinnelig. Frivilligsentralen omorganiserer SANDVIKA: Formannskapet har vedtatt å endre organisasjonsform på Bærum Frivilligsentral, fra dagens samvirkemodell til en frittstående ideell organisasjon. Endringen sikrer en organisasjonsform som kan godkjennes for statlige tilskudd. Ny organisering skal sikre at frivilligsentralen i større grad enn tidligere, blir et verktøy for utvikling av hele frivilligheten i kommunen, blant annet innen idrett, kultur og humanitære organisasjoner og i befolkningen generelt. Interimstyret for nye foreningen Bærum Frivilligsentral skal bestå av tre representanter for frivillige organisasjoner i Bærum, en representant for uorganiserte frivillige (enkeltpersoner) i Bærum, og en representant for Bærum kommune. Beholder biblioteksfilialene SANDVIKA: Sektorutvalg levekår tok rådmannens kuttforslag i Prosjekt 2012 i kommunens budsjett til orientering 15. mars. Utvalget vedtok som tillegg til saken at relevante folkevalgte organer løpende skal vurdere behovet for tiltak, og det i lys av oppdaterte økonomiske rammer. På det nåværende tidspunkt gir likevel Sektorutvalget tydelige signaler om at det ikke skal nedlegges bibliotekfilialer, og at det ikke skal ikke kuttes i overføringer til eksterne, det vil si som for eksempel til organisasjoner innen idrett, kultur og kirke. POLITIKK OG SAMFUNN 3 Høring: Kommunedelplan for Sandviksvassdraget SANDVIKA: Formannskapet vedtok 6. april å legge kommunedelplan for Sandviksvassdraget ut på offentlig høring. Formålet med planen er å sikre grønnstruktur i tettbebyggelsen og vassdraget i forbindelse med framtidig arealforvaltning på strekningen Bjørum til Bjørnegårdsingen. Planen har særlig fokus på vassdragets biologiske verdier, næringsvirksomheten i området, samt flomproblematikk mellom Vøyenenga og Årenga. Blant annet foreslås det å tilbakeføre flere grøntområder, etablere nye turstier og å sikre korridorer på tvers av Skuidalen mot Tanumsplatået i vest og Rykkinn- og Bergerplatået i øst. Avvikler kommunale barnehagplasser for å bedre håndteringen av rammeavtaler og fakturaer i kommunen. ontrollen rammeavtaleleverandører. Kontroll av over faturaer foretas av rundt 1000 ulike ansatte på over 200 tjenestesteder. - Vi ser samtidig at et viktig ledd i kontrollarbeidet er å gjøre det enklere for den ansvarlige kjøpe inn på riktig måte og kontrollere fakturaer i ettertid. Oppfølging av anskaffelsesregelverket ble tatt til orientering av kommunestyret, da saken var oppe 30. mars. Rådmannen bes sette i gang nødvendige tiltak, og rådmannen orienterte også kommunestyret om allerede iverksatte tiltak på området. Forvaltningsrevisjonsrapporten barnevernets anskaffelser ble også tatt til orientering av kommunestyret 30. mars. Hovedfunnene i rapporten som kommunestyret ble behandlet viste blant annet innkjøp uten at en fulgte anskaffelsesregelverket. Ønsker ikke tidsstyrte bommer SANDVIKA: Bærum kommune går imot forslag om tidsdifferensierte bompengesatser. Fokus bør i stedet være på å styrke kollektivtilbudet til Oslo og å forbedre veistandarden. Det vedtok Sektorutvalg levekår 15. mars. Vedtaket kom til i forbindelse med kommunens høringsuttalelse til Staten vegvesen om tidsdifferensiering av bompenger. Utvalget vedtok et forslag fra Anne Espelien (Frp) hvor det blant annet heter: De fleste lønnmottakere skal være på arbeid mellom kl. 7 og 8 og slutter ved 4 tiden. Det er foreldre som må levere og hente barn før og etter arbeidstid. Det er disse som må passere bomringen i aktuelle tidsrom som straffes. En tidsdifferensiering av bomavgift er derfor nok en usosial skattelegging og har i praksis minimal betydning for luftforurensningen på lik linje med forsøk med miljøfartsgrense på E-18 i Oslo. Jeppe skjenker SANDVIKA: Serveringsstedet Jeppe AS på Stabekk er innvilget skjenkebevilling for alkohol innendørs til kl , og utendørs til kl Øl og vin på Sip & Dip LYSAKER: Sip & Dip på Lysaker er innvilget skjenkebevilling for øl og vin innendørs og utendørs mellom kl og BARNEHAGEPLASSER: Kommunale barnehager prioriterer rettighetsbarn ved opptak, det vil si barn som er født innen 31. august det året de søker barnehageplass. ILLUSTRASJONSFOTO Bærum kommune avvikler kommunale barnehageplasser. Alle som har krav på det får plass. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Bærum kommune har i kommende budsjettperiode ( ) budsjettert for drift av 7025 barnehageplasser, som fordeles mellom private og kommunale barnehager. Det er i ferd med å bli etablert flere nye private barnehageplasser. Med privat utbygging av barnehager blir det en overkapasitet på barnehageplasser. Det betyr at kommunen fremover planlegger å avvikle en del kommunale barnehageplasser. Det skal likevel sikres plass til de som har krav på barnehageplass i henhold til lov. I tillegg er det forventninger om at flere barn utover de som har rett rettighetsbarn får tilbud om plass. Dette gjelder barn som er født innen 31. august det året de søker barnehageplass. Rammetall på 7025 plasser - Vi forholder oss til rammetallet på 7025 plasser for kommende budsjettperiode. De siste årene og prognoser for årene som kommer, ser vi at behovet for antall barnehageplasser i kommunal regi vil variere. Vi kommer nå til å avvikle plasser på flere steder slik at det totale antallet som tilbys er i tråd med rammetallet for budsjettperioden, sier Førland Prioriterer rettighetsbarn I disse dager har det gått ut svar til foreldre som har søkt plass i kommunale barnehager. Fremdeles er det mange som ikke har fått svar, men disse kan regne med å få svar nærmeste fremtid. Kommunale barnehager vil prioritere rettighetsbarn ved opptak. Dette kravet gjelder ikke private barnehager. FAKTA: Fra 1. januar 2009 trådte loven om rett til barnehageplass i kraft. Rett til barnehageplass gjelder for barn mellom 1-5 år, der de yngste barna har fylt ett år innen 31. august ved gjeldende hovedopptak, og der det er blitt søkt plass innen hovedopptakets søknadsfrist. Barn som er født i september vil ha rett til plass fra august påfølgende år. Retten til barnehageplass gjelder bostedskommunen, og ikke en bestemt barnehage. I Bærum gikk fristen for hovedopptaket for barnehager ut 1. mars. POLITISKE MØTER Kommunestyret:...4. mai Formannskapet: mai Sektorutvalg levekår:...3. mai Sektorutvalg bistand og omsorg: april og 12. mai Plan- og miljøutvalget: april, 28. april og 12. mai Utvalg for samarbeid: mai Eldrerådet:...9.mai Funksjonshemmedes råd:...9. mai Klagenevnden:.. 2. mai og 18. mai Kontrollutvalget:...9. mai Alle møtene holdes i rådhuset. Kommunestyret starter kl 18:00. Formannskapet starter kl 19:00. Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politikk og demokrati. Der står det også møtested og tidspunkt.

4 4 NYHETER OG REPORTASJER Skjenking i Kommunegården SANDVIKA: Allminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikke inne og ute med skjenketid til klokken innendørs og klokken utendørs i Kommunegårdens kantine i Sandvika ble vedtatt av formannskapet 23. mars. Arrange as er i ferd med å pusse opp kantinelokalene i Kommunegården, og skal om kort tid åpne en kombinert kantine for ansatte i Kommunegården og restaurant for allmennheten. Formannskapet vedtok skjenkebevillingen 16. mars mot 2 stemmer, SV og KrF. Biler i gågata i Sandvika SANDVIKA: Det legges til rette for bilkjøring i gågaten i Sandvika, om flertallet i Sektorutvalg levekår for det som de vil. Sektorutvalgsleder Torill Hodt Heggen (H) la frem et fellesforslag fra H og Frp om at Rådmann Halmrasts vei skal åpnes for enveiskjøring i et OPS-samarbeid med gårdeiere. I forslaget lå det også at gårdeierne skal levere et kostnadsoverslag, og at antall trær skal bestå. Forslaget ble vedtatt 8 mot 5 stemmer (2V og 3AP). Heggen la også frem et forslag om at endringer i bruken av de nåværende gågatene skal ha som hensikt å skape liv i Sandvika. Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. Venstre er sterkt imot bilkjøring i gågaten og anket saken til formannskapet. Må legge frem ny plan SANDVIKA: Teleplan AS ønsker å bygge nytt kontorbygg i Magnus Poulsons vei. Planforslaget medfører behov for endringer av den gjeldende reguleringsplanen, endringer som blant annet innebærer en betydelig økning i utnyttelsen av bruttoarealet fra kvadratmeter til kvadratmeter. Saken ble behandlet 3. mars i Plan- og miljøutvalget, som sa nei til endringene. De vedtok at økningen av utnyttelsen ikke var å anse som mindre vesentlig endring og ber nå rådmannen fremme ny sak. I tillegg oppfordrer utvalget tiltakshaveren om å vurdere en helhetlig plan for området og ikke bare eiendommen rundt det nye kontorbygget. VEDTATT REGULERINGSPLAN: Reguleringsplanen for Høvik stasjon ble vedtatt av kommunestyret 30. mars. FOTO: GEODATA Ny Høvik stasjon og rampe ved E18 TRAFIKKMØTEPUNKT: Økt kapasitet med 26 tog per time, ny stasjon på Høvik med sideplattformer og tre midstilte sidespor blir resultatet når første strekning av det nye dobbeltsporet fra Skøyen til Asker åpnes i august MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: SYNNE STORVIK Tlf: HØVIK: Det blir fortgang i arbeidet med nye Høvik stasjon og ny avkjøringsrampe til og fra E18 når reguleringsplanen for området formelt er vedtatt av kommunestyret. Det skjedde onsdag 30. mars. Reguleringsplanen inkluderer også bedre tilrettelegging for syklister og nytt vende- og hensettingsanlegg for tog. Planen er et samarbeid mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen og Bærum kommune. Vendeanlegg Etter planen skal nytt dobbeltspor fra Asker til Lysaker åpnes i august. Senere skal dobbeltsporet forlenges til Skøyen. Målet er at kapasiteten skal øke fra tog i timen, til 26. For å oppnå en så stor utnyttelse, må det oppføres et vende- og hensettingsanlegg vest for Lysaker. Det planlegges derfor en ny stasjon på Høvik med sideplattformer og tre midtstilte sidespor. Den gamle stasjonsbygningen rives, selv om den er anbefalt bevart i kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer (vedtatt av kommunestyret 24. mars 2010). Stasjonsbygningen står ikke på Riksantikvarens eller Jernbaneverkets liste over vernede bygg. Mye trafikk Trafikksikkerheten i krysset Markalleen og avkjøringsrampen fra E18 til Høvik skal bedres. Syklistene skal få tryggere baner og bedre trafikksikkerhet. En del av planen er også ny spillvannledning og overvannsledning på nordsiden av jernbanesporene. Støyskjermer mot boligene langs jernbanen vil behandles i egen byggesak. Foreløpig prosjekterte høyder varierer mellom 2 og 7 meter over terreng. Reguleringsplanen ble vedtatt av formannskapet 16. mars og kommunestyret 30. mars. I tillegg vedtok kommunestyret to forslag fra Torill H. Heggens (H) om at støyberegninger skal underlegges ekstern, uavhengig kontroll og at vende- og hensettingssporet vurderes senkende med 0,5 meter på stasjonsområdet for å redusere behov for eksisterende skinnelegemer langs Markalleen. Interpellasjonen fra Anne Braathen (SV) om brukerstyrt personlig assistanse blir oversendt formannskapet. Det vedtok kommunestyret 30. mars. Kommunerepresentanten ønsker at kommunen stiller arbbeidet med konsesjonsgrunnlag og anbudsutsetting for BPA i bero inntil en norsk standard for dette foreligger. Forslaget om sekstimersdag med full lønnskompensasjon fra interpellanten Dag Gladmann Sørheim fra Rødt blir oversendt formannskapet. Han foreslår en forsøksordning for syke- og hjelpepleiere i kommunen. Gevinster, mener Sørheim, kan være blant annet høyere trivsel og lavere sykefravær.

5 NYHETER OG REPORTASJER 5 Skolemelding ut på høring SANDVIKA: Bærum kommunes melding for skolene, Skolemeldingen 2020, er sendt ut på høring til Skolenes samarbeidsutvalg, Bærum kommunale foreldreutvalg, Elevenes fellesutvalg, Ungdommens kommunestyre, Funksjonshemmedes råd og arbeidstakerorganisasjonene. De har frist til 15. april med å komme med høringssvar. Opprettholder dagens leirskoleordning SANDVIKA: Sektorutvalg Barn og unge opprettholder dagens ordning med rammeavtaler på leirskoleopphold. Sektorutvalget ber også om å utvide rammeavtalen med ytterligere 1-2 leirskoler, dersom dette er mulig. Det går frem av referatet fra sektorutvalgets møte 15. mars. Ber om kvartalsvis tilbakemelding SANDVIKA: Sektorutvalgsleder Anne Lene Hojem (H) ønsker at rådmannen skal gi sektorutvalget Barn og unge kvartalsvis tilbakemelding om bruk av eksterne konsulenter i barnevernet. Det kom frem under punktet eventuelt på sektorutvalgets møte 15. mars. Et samlet politisk utvalg sluttet seg til bestillingen fra utvalgslederen. - Bli med på høstens viktigste oppdrag Valgmedarbeidere søkes LOKALDEMOKRATI: Studenter, hjemmearbeidende, pensjonister eller andre som kunne tenke seg å delta på årets viktigste begivenhet: Bli med som valgmedarbeider mandag 12. september. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: - Valg er den viktigste dagen i et demokratisk samfunn. Som valgmedarbeider får du være med på denne høytidelige begivenheten samt et innblikk i hvordan et valg avvikles og hvilket arbeid som ligger bak, sier valgstyrets nestleder Lisbeth Hammer Krog. - Kan anbefale studenter å delta Valgstyret i Bærum er i ferd med å legge brikkene til det kommende kommunestyre- og fylkestingvalget, som avholdes mandag 12. september. Valgmedarbeiderne er sentrale på valgdagen, og for at gjennomføringen av valget skal bli vellykket. Hvert år stiller over 300 valgmedarbeidere opp i Bærum kommunes 27 valglokaler. Politikere, kommuneansatte LÆRERIKT: - Det er lærerikt å jobbe under valget, sier student Petter H. Myhre. MELD DERE PÅ: Ønsker du å jobbe under valget? Nå rekrutterer valgstyret medarbeidere, som vil gjøre en innsats på valgdagen 12. september. Fra venstre nestleder Lisbeth Hammer Krog og sekretær Tone Halvorsen i valgstyret og førstekonsulent Irene Jensen. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN og andre bidrar på lokaldemokratiets viktigste dag. Her har menigmann mulighet til å oppleve fellesskap med beslutningstakerne i kommunen, og stifte bekjentskap med flere av kommunens ansatte. Valgarbeid gir også et unikt innblikk i hvordan kommunevalg foregår. - Som valgmedarbeider følte jeg at jeg gjorde en viktig jobb som samfunnsborger. Å se til at valget gikk for seg etter gjeldende regler og være nøyaktig kom derfor lett. Det var en lærerik og interessant dag og jeg anbefaler studenter og andre unge å delta som valgmedarbeidere, sier Petter H. Myhre, som da var BI-student. Han tok imot stemmer i valglokalet, veiledet velgere, stod vakt innenog utendørs og fylte på stemmesedler i valgavlukkene. - Jeg var også med å telle opp stemmene helt til slutt, sier Myhre. Får opplæring Alle som melder seg som valgmedarbeider vil få nødvendig opplæring, og blir betalt for innsatsen. - Valgmedarbeidere opplever å være en del av den høytidelige handlingen det er å gjennomføre et valg. Det vil være erfarne valgmedarbeidere tilstede hele dagen, slik at nye blir ivaretatt på en god måte, sier Hammer Krog. Tilbakemeldingene vi får er at det er lærerikt og gøy å være med på valgarbeid. Valgmedarbeiderne må regne med å jobbe fra Alle som melder seg blir lønnet med 2000 kroner. Valgstyrets leder i Bærum er ordfører Odd Reinsfelt. Hvem skal jeg kontakte? Spørsmål og påmelding rettes til Irene Jensen på formannskapskontoret, telefon: / Påmeldingsskjema finnes også på internett: kommune.no/valg Påmelding snarest mulig og helst innen 1.mai. Send gjerne en e-post til: Aldersgrense: Må være fylt 18 år i løpet av Bålforbud i marka fra 15. april ASKER: Bålforbudet i skog og mark i Asker og Bærum gjelder fra 15. april til 15. september. Det innebærer at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark. Forbudet gjelder også de stadig mer populære engangsgrillene, om disse ikke er skikkelig sikret med brannsikkert underlag. Som en forsøksordning har Asker og Bærum Brannvesen, Bærum kommune og grunneier godkjent noen permanente bål- og grillplasser i marka som kan benyttes hele året for å gi mulighet for kos ved kaffebålet, også sommerstid. I marka gjelder dette ikke dersom det varsles om stor skogbrannfare. Bål- og grillplassene er å finne på Grønland, på Haugsvollen, ved Fløyta, ved Burudvann og på Kråka badeplass ved Bogstadvannet. I Bærum er det også forbud mot bål- og avfallsbrenning. Åpen brenning (dvs all brenning som skjer utendørs) og brenning av avfall i småovner er ulovlig i Bærum. Forbudet gjelder ikke utepeis, bruk av grill eller kaffebål på egen eiendom. Bålforbudet er innført på grunn av høy brannrisiko utendørs og plager bålrøyken påfører for astma- og allergikere, samt folk med lungesykdommer. Les mer på: Eller ta kontakt med: Asker og Bærum brannvesen, Tlf eller kommuneoverlegen i Bærum, Tlf

6 6 NYHETER OG REPORTASJER FRANSKMENN PÅ BESØK: Bærum kommune får stadig besøk fra utlandet som ønsker å se hvordan tjenestene blir organisert. Sist ute var Atriumgården i Sandvika som fikk besøk fra Frankrike av noen private utbyggerne som var interessert i driftsformen. Avdelingsleder Synnøve Størseth og fagutviklingssykepleier Line Løvik (midt i bildet) tok imot besøket. FOTO: SYNNE STORVIK CELEBERT BESØK: Venneforeningen på Østerås bo- og behandlingssenter inviterte til årets høydepunkt, da de mandag den 28. mars kunne presentere en konsert med Arve Tellefsen og Tor Espen Aspaas. På programmet stod norsk nasjonalromantikk med velkjente melodier fra Grieg, Svendsen og selvfølagelig Ole Bull. Tellefsen tok publikum med på en musikalsk reise med innlagte muntre historie. FOTO: HARALD R. WAUGH På ferie? Husk ferievaksiner - Skal du ut og reise i sommer, kan det være en god idé å tenke på vaksiner nå på våren. Noen vaksiner må gjentas for å ha effekt, andre har beskyttende effekt først etter noe tid, sier smittevernoverlege i Bærum kommune, Bjørg Dysthe. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: Bjørg Dysthe anbefaler at man vurderer vaksinering dersom man skal reise til land utenom USA og nordlige Europa. Råd om hvilke vaksiner som er viktige for de ulike områdene, får du på nettsidene til Nasjonalt Folkehelseinstitutt: Sørlandsferie - For de som ferdes mye i skog og mark langs kysten, kan det være fornuftig å vurdere vaksine mot skogflått-encefalitt (TBE). Det kom nye anbefalinger i fjor i og med at TBE-infisert flått har spredd seg i store deler av Sør- Norge. Dysthe forteller at dette gjelder kystområder i Telemark (Kragerø, Bamble og Porsgrunn), Larvik i Vestfold, Aust Agder (Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand og Vest Agder (Kristiansand, Søgne, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord). - Det finnes fortsatt ingen vaksine mot borreliose, som er den vanligste flåttsykdommen, understreker smittevernoverlegen. Kontaktdata Åpningstider på Folkehelsekontoret og priser på vaksiner finner du på no/reisevaksinasjon Folkehelsekontoret kan kontaktes på telefon: Folkehelsekontoret har åpent for vaksinering hver dag kl (til 1500 fra 23. mai) Tirsdager kl (unntatt i skoleferier). Adresse: Rådmann Halmrastsvei 2 i Sandvika, 2. etg Les mer om reisevaksiner på Folkehelseinstituttets nettsider: TIL BARNAS BESTE: Ivar har hatt en tyngre vei å gå enn de aller fleste foreldre. Han har brukt nettverket sitt med familie og venner og også samarbeid med barnevernet for at barna hans skal ha det bra. FOTO: SYNNE STORVIK Vil du være en kulturoperatør? Gjennom nettverket Kulturoperatørene kan alle som vil bidra med noe på fri-villig basis i Bærums kulturliv registrere seg, få kursing og ha et treffsted. HEGE DYRHAUG MOE SANDVIKA: Bærum kommune rekrutterer nå frivillige til nettverket Kulturoperatørene for dem som vil jobbe med kulturproduksjon i Bærum. Her står nettverksbygging og kulturjobbing i sentrum. - Kulturoperatørene er for folk i alle aldre som har lyst til å bidra i det frivillige kulturlivet, sier daglig leder Harriet Carlin i Bærum kulturråd. De som vil registrere seg i nettverket kan få tilbud om ulike typer kurs som gjør det lettere å få morsomme praksisjobber og knytte kontakter. Eksempler på slike kurs kan være sceneteknikk, markedsføring, bypynting og ulike barneaktiviteter i løpet av året. Listene over deltagere som er Til ba VANSKELIG VALG: Ivar måtte overlate de minste barna sine til barnevernet da hans kreftsyke kone døde. I ettertid ser han at det var riktig. Et godt nettverk og et bra samarbeid med barnevernet, gjør ham trygg på at han har gjort sitt til å gi barna sine en god barndom. VIGDIS BJØRKØY Tlf: BÆRUM: Da Ivars kone skjønte at sykdommen ikke lot seg stagge, kontaktet hun barnevernet. Hun forsto at Ivar kom til å få problemer med å ta seg av de tre guttene, hvorav en har Downs syndrom. Selv sliter han med bipolar lidelse og er syk i perioder. Han så det ikke da, men barnevernets inngrep i livet hans ble bra både for ham selv og for barna. - Da barnas mor ble syk, så hun at jeg sleit, forteller Ivar. Derfor måtte vi ta kontakt med helsetjenesten, vi måtte ha mer hjelp. De sendte bekymringsmelding til barnevernet og de satte i gang tiltak. I to år var barna hjemme, før de fikk fosterhjem. Eldstegutten bodde hjemme lenge, men da han gikk i 10. klasse, ble Ivar syk og så at gutten trengte et stabilt hjem og mer enn han klarte å tilby ham akkurat da. Eldstesønnen hadde hatt yngstemanns fosterhjem som besøkshjem i lengre tid og trivdes godt der. Da det buttet imot, spurte Ivar om ikke fosterhjemmet kunne ta imot eldstesønnen også. Og slik ble det. Kjempet mot Da hans kone døde, begynte Ivar en med i kulturnettverket vil gjøre det enklere å finne rett frivillig til rett arrangement fremover. - En gang i måneden blir det Kulturoperatørtreff hos Frivilligsentralen med suppeservering og nettverksbygging, sier Carlin. Startet av Bærum kulturråd, Frivilligsentralen og Bærum kommune.

7 NYHETER OG REPORTASJER 7 Sikring av skoleveier Trafikksikkerhetsutvalget i gjennom ordningen Aksjon Akershus fylkeskommune skoleveg, som skal gå til fysiske har bevilget rundt to millioner tiltak som bedrer trafikksikkerheten på barnas skolevei og i deres kroner til fire trafikksikkerhetstiltak langs fylkes- og kommunale veier i Bærum. Tiltakene er millioner kroner til 72 ulike i nærmiljø. Totalt ble det bevilget et spleiselag mellom kommunen Akershus. og fylket, og skal gjennomføres i år. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Bærum kommune fikk tildelt kroner Kommunen prioriterer - Tildelingen til Aksjon skoleveg i 2011 er gjort ut fra kommunenes egne prioriteringer, forteller Torill Beck i Statens vegvesen. Kommunene og fylkeskommunen spleiser på kostnadene, og kommunens andel må være på minst rnas beste... Valgte å samarbeide da barnevernet fikk omsorgen for barna ny kamp. Han gikk til tingretten for å få beholde omsorgen for barna sine. Men han vant ikke frem. Tingretten kom frem til at det beste for barna var å komme i fosterhjem. - Etter dommen i tingretten bestemte jeg meg for å samarbeide med barnevernet. Guttene skulle få det bra og det skulle jeg hjelpe dem med, fortsetter Ivar. Jeg har fått god kontakt med begge fosterhjemmene. Du trenger ikke å miste barna selv om de kommer i fosterhjem. Ivar forteller at han med Downs syndrom fortsatt bor i fosterhjemmet, selv om han nå er blitt voksen og ikke sorterer under barnevernet lenger. Nå skal han også bygge hus på nabotomten til fosterforeldrene sine. - Han har det bra, han vet jo ikke annet, sier Ivar og smiler. Det viktige nettverket - Det beste for barna er at de har god kontakt med meg, mine søsken og min kones søsken, understreker Ivar. Etter at barnevernet ble koblet inn, inviterte de til et nettverksmøte. Dette er møter som ikke bare er for fagfolk, men også for familiens nære familie og venner. - Jeg innkalte alle, og de som ville stilte opp på nettverksmøte. De som kom ble en trofast gjeng. Det er viktig å gi barna tillatelse til å være i fosterhjem, på den måten får de ikke dårlig samvittighet overfor biologisk familie. Samtidig er det viktig å samarbeide om grenser og andre hverdagslige ting, slik at de ikke får lov til en ting i Frivillig til byfesten Allerede nå er det mulig å melde seg som frivillig under Sandvika Byfest august. Pynte, rydde, rigge eller leke? Kontakt Kulturoperatørene for mer informasjon. fosterhjemmet og en ting hos biologisk familie. - Fosterhjem har fungert fint for meg, forteller Ivars eldste sønn. Han føler at han har god kontakt med faren hele tiden. Etter militæret har han flyttet for seg selv og er i jobb. Prioritere å være sammen Ivar understreker hvor viktig det er med samvær. Han har hatt barna annenhver helg, etter hvert også i feriene. Kontakten med barnas bestemødre er blitt prioritert, og barna har god forankring i sin biologiske familie. I tillegg har han følt seg velkommen i barnas fosterhjem. Han ble møtt på en god måte og både han og familien har kunnet komme på besøk til barna i deres nye hjem. Ivar har vært syk deler av sitt voksne liv. Sykdommen kommer og går. KULTUROPERATØRENE: Du trenger ikke å miste barna selv om de kommer i fosterhjem. 20 prosent. I tillegg må kommunen legge ned en betydelig egeninnsats for å gjennomføre tiltakene de blir tildelt midler til. Det er bevilget kroner til nytt fortau langs Glassverkveien ved Høvik Verk skole. Fortauet blir 2,5 meter bredt og 130 meter langt. I tillegg skal det bygges opp en skråning mot grøntarealer kroner er bevilget til nytt opphøyd gangfelt og opprusting av fortau i Snaret, ved krysset Konglefaret ved - Men barna er trygg i forhold til sykdommen. De vet at jeg må inn på sykehuset og at jeg er ute igjen etter noen uker. I samme åndedrag gir han gjerne barnevernet et råd. De bør bli bedre på samarbeid fra første stund, og lytte mer til foreldre som kommer i kontakt med dem. Ivar følte tidlig at han ikke kunne si hva han mente, fordi det kunne gjøre det vanskelig for ham i den senere prosessen. - Man blir redd for at det man sier skal bli brukt mot en senere. Det viktigste er jo at man kan føle seg trygg når man viser hvem man er. - Om du kommer inn i barnevernet eller annet vern, er det viktigste å samarbeide. Ivar kan ikke få understreket dette nok. Det var ikke så lett før det ble bestemt hvor barna skulle være. I dag gir barna uttrykk for de har det bra. De har vokst på denne erfaringen. Og for meg var det beste at de fikk et godt fosterhjem, sier Ivar. Barnevernet har mange tiltak - Barnevernet skal sørge for å gi barn som trenger det rett hjelp til rett tid, sier barnevernsleder Solveig Daasvand. Vi ønsker primært å sette inn tiltak for å endre situasjonen slik at familiene kan bli selvhjulpne. Barnevernet er mer enn omsorgsovertakelse. De fleste blir hjulpet i eget hjem. Her har barnevernet en rekke tiltak å sette inn, blant annet: Støttekontakter, besøkshjem, familieveiledning, miljøarbeideroppfølging, tiltak for enslige mindreårige flyktninger, hybelliv-kurs for de eldste ungdommene, Brannkameratene og Politikameratene som er gruppetiltak for barn/ungdom og mye mer. Ikke alle bekymringsmeldinger som kommer inn til barnevernet, hører til der. På mottaket blir meldingene behandlet og ca 13 % henvises videre til andre instanser i kommunen eller henlegges. Samler kontaktinformasjon og formidler oppdrag for de som vil jobbe frivillig med kulturproduksjon i Bærum. Arrangerer treff på Frivilligsentralen i Sandvika. Planlagte treff er 3. mai og 7. juni, begge dager kl og åpent for alle. Mer informasjon kan du få ved å gå inn på eller sende en e-post til Eiksmarka stasjon. Dagens fortau har dårlig kvalitet, og kantsteinen må oppgraderes. Det skal settes opp belysning på gangveien langs Nordveien ved Eikeli skole. Det er bevilget kroner av en totalkostnad på kroner. Belysningen langs gangveien er mangelfull, deler av strekningen mangler helt belysning. Nytt fortau langs Hosleveien Det blir nytt fortau langs Hosleveien: fra Øygardveien til Nadderudveien. Eksisterende lysmaster Nærmere 500 skolebarn fra 4. til 7. trinn er nå utdannet til trivselsledere i Bærum. Idéen er at økt aktivitet og trivsel reduserer knuffing i skolegåren, og sees på som et viktig supplement til skolenes arbeid mot mobbing. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: RYKKINN: I slutten av mars gikk startskuddet for 10 trivselskoler i Bærum. Aktivitet og lek i skolegården gir glade barn. Glade og aktive barn gir samhold. Trivselsprogrammet skal supplere skolenes øvrige arbeid mot mobbing. I trivselsskolene er det skolebarna selv som tar ansvaret for at medelevene trives på skolen. Barn fra Rykkinn og Lesterud skoler fikk forhåndsopplæring og underviste trivselslederne fra Skui, Eiksmarka, Stabekk, Tanum, Jong, Emma Hjorth, Høvik og Levre skoler. Elevene ble delt i grupper og fikk innføring i 12 ulike leker på forskjellige stasjoner. Vennskap og respekt Aktivitetene er enkle og de fleste krever lite utstyr. I prinsippet kan det minne om 17. mai i skolegården hver dag. - Når barna er i aktivitet og tar ansvar for at alle i skolegården skal ha det bra, øker trivselen og plaging og mobbing reduseres, sier Erik Damstuen fra Trivselsprogrammet. Han har gode resultater å vise til. - I hver klasse velges et antall trivselsledere etter strenge kriterier. En trivselsleder skal være vennlig og respektfull mot alle andre elever, og skal ikke ha vært innblandet i mobbing eller annen uro på skolen, forklarer Damstuen. Tar ansvar Erik Damstuen leder vertskapsbarna den første timen. Når hallen fylles av elever er det barna selv som instruerer. Og om man tror det blir støyete å drive undervisning med nærmere 250 barn i hallen, tar man faktisk feil. I Rykkinnhallen hersker ro, orden og aktiv glede. Hermine, Nora og Frederik fra Lesterud koser seg som trivselsledere. De har fått opplæring av skal fjernes og det anlegges ny natursteinmur og skråning mot boliger og friareal. Det kommer nytt rekkverk på deler av strekningen. Hele prosjektet har en kostnadsramme på millioner, mens tilskuddet fra Aksjon skoleveg er på kroner. En forutsetning for tildelingene er at tiltakene gjennomføres i år. Aktiv trivsel i skolegården «Det blir jo vår jobb å få med de som blir stående utenfor leken.» Hermine, Nora og Fredrik. Erik, og er i full gang med å undervise medelever fra andre skoler i Bærum. - Det er morsomt, og vi lærer nye leker og sånt. Noen av lekene kan vi fra før, men de brukes på nye måter, sier de tre elevene, som liker at de skal ha ansvar for å organisere lek på skolen. - Det er egentlig bare gøy, og det er veldig få på vår skole som ikke gidder å være med på ting. Men så blir det jo vår jobb å få med de som blir stående utenfor leken, sier de tre barna før de kaster seg inn i rollen som lærere igjen. Mer informasjon om Trivselsprogrammet og trivselsskole finnes på LEDER AN: Trivselslederne Hermine, Nora og Frederik fra Lesterud skole gleder seg til å ta jobben med å organisere lek i skolegården. Her spiller de fire på rad. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN FAKTA: Trivselsledere skal legge til rette for aktivitet i friminuttene og vise spesiell oppmerksomhet overfor de yngste elevene og elever som går mye alene. Velges blant klassens elever ved hemmelig valg. Elevene som velges skal være vennlige og respektfulle overfor alle elever. Trivselsledere kan ikke ha vært innblandet i mobbing eller uro. Velges for seks måneder. Kan gjenvelges. Elever som faller utenfor kriteriene kan ved god oppførsel velges senere. Læreren kan bruke skjønn ved utnevnelse/valg av trivselsledere. Trivselsledere kan få advarsel eller fratas vervet dersom oppgaven ikke skjøttes. Trivselslederne får diplom, samt et kulturkort som gir dem rabatt på arrangementer.

8 8 NYHETER OG REPORTASJER Elvepromenade på vent SANDVIKA: En forprosjektrapport om utforming av elvebredden langs Sandvikselva ble tatt til orientering av Sektorutvalg levekår 15. mars. Utvalget vedtok i tillegg at saken skal være i bero for å se den i sammenheng med Prosjekt 2012 og en gatebruksplan for Sandvika. Sandvika gjestebrygge ble navnet SANDVIKA: Gjestebryggen langs Kadettangens elvefront har fått navnet Sandvika gjestebrygge. Det vedtok Sektorutvalg levekår 15. mars. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag, og forslaget Kadettbrygga, foreslått av Morten Skauge (H), ble rådmannens forslag vedtatt 9 mot 4 stemmer (2 H, Frp og V). Sammen for barn og unge SANDVIKS: En statusrapport for arbeidet med tiltaksplanen for prosjektet Sammen for barn og unge ble tatt til orientering av Sektorutvalg levekår 15. mars. Sektorutvalget vedtok likevel å være uenig i rapportens tekst om at identifiserbare barn og unge og deres familier skal drøftes med organisasjoner og vel. Sektorutvalget vil at organisasjonene og vellene skal jobbe med sine primæroppgaver, og ikke involveres aktivt i gjennomføringen av en bekymringsveileder på et nivå som identifiserer enkeltmennesker. Utleie med kommunen i ryggen LEIE UT VIA KOMMUNEN? - For å dekke det store behovet for utleieboliger er vi helt avhengige av at huseiere vil leie ut gjennom oss. Vi finner rett leietaker til rett bolig og nærmiljø, forteller førstekonsulent Erik Asker ved Bolig- og oppfølgingskontoret i Bærum kommune. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: Erik Asker snakker med alle boligsøkere som oppsøker det kommunale kontoret, og danner seg et bilde av boligbehovet. Når han også kjenner utleierne, kan han sørge for en god match mellom utleier og leietaker. Han bistår både utleier og leietaker i prosessen. - Om utleier ønsker hjelp i hagen eller med huset, finner vi en leietaker som kan ta i et tak, smiler Asker, som gjerne kommer på befaring i eller utenom arbeidstid. Vanlige boligsøkere Bolig- og oppfølgingskontoret har en venteliste på godt og vel 100 personer og familier som er på jakt etter et sted å bo for en kortere eller lengre periode. De fleste har en midlertidig vanskelig situasjon på boligmarkedet på grunn av svekket økonomi. - Dette er en situasjon hvem som helst av oss kan havne i, for eksempel ved skilsmisse, sykdom, flytting, midlertidig ansettelse eller arbeidsledighet, sier tjenesteleder Oddbjørn Vik ved Bolig- og oppfølgingskontoret. - Mange kommer til oss fordi de ikke får lån i banken, men de har SANDVIKA: Bolig og oppfølgningskontoret holder jevnlig minikurs for leietakere. Her lærer UTLEIER PÅ TRYGG GRUNN: Bjørn Stange leier ut bolig på Jar gjennom Bolig- og oppfølgingskontoret i Bærum kommune. - Det er ryddige forhold og like betingelser som ved privat utleie, og da er det en fin måte å kunne bidra sosialt i samfunnet, mener han. BEGGE FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN som regel likviditet til å betale husleie. Vi bistår for øvrig også med å søke bostøtte. Trygge utleievilkår At Bolig- og oppfølgingskontoret kan finne bolig til de som har behov for det, betinger at det finnes utleiere som vil leie TILSTEDE FOR UTLEIER OG LEIETAKER: Førstekonsulent Erik Asker ved Bolig- og oppfølgingskontoret i Bærum kommune bistår med råd og tips til både utleier og leietaker. Her sammen med tjenesteleder Oddbjørn Vik. de hva som er viktig for å bli ansett som en trygg leietaker, og om plikter og rettigheter som ut gjennom kommunen. - Leiekontrakten inngås mellomutleier og leietaker, men vi tilbyr kommunal garanti som er like sikker som en depositumskonto. Videre bistår vi med råd og veiledning til både utleier og leietaker, og utleier får én person å forholde seg til her ved kontoret, forklarer Vik. KONKTAKTINFO: Erik Asker ved Bolig- og oppfølingskontoret er tilgjengelig for boligsøkere i NAVs kontorer på Løkketangen i Sandvika, hver torsdag mellom klokken 12 og 13. Han treffes på telefon for å avtale møte på et annet tidspunkt. Les mer på: bolig Telefon: Tel kommune.no (NB: Ikke sensitive opplysninger) Tilbyr kurs for leietaker og utleier leietaker. Det skal også lages kurs for utleiere, der kommunen vil informere om hvordan den ivaretar I 2010 formidlet Bolig- og oppfølgingskontoret cirka 100 leieforhold. Av disse var det kun to som måtte revurderes. BÆRUM: Bjørn Stange leier ut tre boliger i Bærum. To av dem er utleid gjennom Bolig- og oppfølgingskontoret i Bærum kommune, noe Stange synes fungerer bra. - Jeg har valgt leietaker ut fra kandidatene Erik Asker har plukket ut, og slipper dermed mange telefonsamtaler som en privat annonse fører med seg, sier utleieren. - Jeg synes det er flott at jeg kan yte litt sosial bistand gjennom boligutleie, særlig hvis dette medfører at noen kommer raskere tilbake til en normal tilværelse. Kommunen er en ryddig part, og jeg får like gode betingelser som ved privatutleie. Kommunen har noen ekstra utleiers rettigheter og interesser. - Kurset handler om hva utleier kan forvente av oss og hvordan - Begge klagene fikk en hyggelig løsning for både utleier og leietaker, smiler Erik Asker. Gode erfaringer forbehold i kontrakten og når det gjelder den kommunale garantien, men det er helt greit å forholde seg til, mener Bjørn Stange. Han legger til at mange av de kommunale boligsøkerne er litt fremmede for norsk kultur og norske forhold, noe som både byr på artige situasjoner og kan være litt tidkrevende. - Det er for eksempel ikke gitt at en leietaker fra Afrika vet hva det innebærer å forplikte seg til å måke snø, men det ordner seg jo raskt når snøen begynner å falle, smiler han. man på best mulig måte sikrer seg når man inngår en utleiekontrakt, forteller Erik Asker.

9 NYHETER OG REPORTASJER 9 10 partier i kommunevalget VALG 2011: Til årets kommunevalg er det 10 partier som har levert inn listeforslag innen fristen 31. mars 2011: Høyre, Det norske Arbeiderparti, Fremskrittspartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet. Støtte til Simula SANDVIKA: Bærum kommune gir sin fulle støtte til arbeidet for Simula Graduate School of Computing på Fornebu. Formannskapet vedtok å sende over sin høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 15. mars. Kommunen er medeier i denne forskerskolen, som ble etablert i Bidrag til Japan SANDVIKA: I forbindelsen med naturkatastrofen i Japan, bevilger Bærum kommune 1 kroner per innbygger til Norges Røde Kors, øremerket Jordskjelv- og tsunamirammede i Japan. Totalt bevilges kroner. Vårfeiing av veier SANDVIKA: Bærum kommune, Vei og trafikk har startet vårfeiingen av kommunale kjøreveier, gang- og sykkelveier, fortau og parkeringsplasser. Hovedsykkelruter/gang- og sykkelveier blir prioritert. Siden veinettet kun feies en gang må vi sikre oss at det ikke er snø og is i veibanen. All feiingen skal være ferdig til 17. mai. Du kan følge fremdriften på kommune.no/feiing. Ønsker å bli forsøkskommune SANDVIKA: Bærum kommune ønsker å bli forsøkskommune for leksehjelp fra trinn i stedet for leksehjelp på SFO for 1-4. trinn. Det kom opp i sektorutvalg Barn og unge sitt møte i februar. Sektorutvalgsleder Anen Lenje Hojem ber rådmannen sende Kunnskapsdepartementet en forespørsel om kommunen kan bli en slik forsøkskommune. VESPA-ENTUSIASTER: Fredrik Finckenhagen fra Snarøya og Tom Arheim fra Lysaker gjør som James Bond og Gregory Peck, de kjører scooteren: Vespa. BEGGE FOTO: SYNNE STORVIK Vespaer og parykker OPPLEV FORNEBU: Hva med å legge søndagsturen til Fornebu og oppleve et Vespa- eller et frisør- og parykkmuseum? De er begge de eneste av sitt slag i Norge. MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: FORNEBU: Frivillig engasjement og samlelidenskap fra enkeltpersoner pluss en engasjert kultursjef har ført til at Fornebu har fått sine to kanskje mest kuriøse museer: Vespa- og frisør- og parykkmuseet. Damen holder formen For tiden har jeg stilt ut syv av mine 14 scootere her på museet. Den eldste jeg har, som er den FAKTA: Det norske Vespa scooter museum og Det norske barber, frisør og parykkmuseum Sted: Fornebusvingen 23. Ved det gamle flytårnet på Fornebu Åpne hver søndag kl tredje jeg anskaffet meg, er en Vespa super 150cc, 1957-modell, sier Vespa-entusiast Tom Arheim fra Lysaker. Han er en av fem ildsjeler som startet museet, som åpnet i fjor. De andre er Ragnar Lien, Arne Eier, Einar Benestad, Øistein Barhaugen og Fredrik Finckenhagen. De har totalt cirka 30 scootere. - Holdt formen Den eldste scooteren på museet er fra På veggene henger det gamle hjelmer, vognmerker, deler og bilder. Den første Vespaen ble produsert av flyfabrikken Piaggio som etter krigen fikk forbud mot å lage krigsmateriell. Bedriften tegnet og bygde da sine første vespaer. Vespaen er en DAME. Hun har holdt formen i alle år, til tross for alle teknologsk fremskritt, sier Tom Arheim Den italienske ambassaden og Det italienske handelskammer har allerede vært på besøk på Vespamuseet. Søndag 29. mai blir det en stor italiensk dag på Fornebu, åpent for publikum, og ambassaden har varslet at de også vil feire nasjonaldagen 30. mai på området. Hår i mange fasonger Det norske barber,- frisør- og parykkmuseum er også helt unikt i norsk sammenheng. Her finnes historiske hårfønere, krølltanger og sakser. I tillegg en en oljefyrt hårføner fra 1800-tallet, og de første elektriske fra Erik Ruhs startet museet etter å ha samlet på kuriositeter fra barberog frisørbransjen i mange år. Til daglig driver han også parykkforretning i Oslo. Museet har tre parykker som Per Aabel brukte på teaterscenen, mens deres kanskje mest prominente gjest i butikken, Wenche Foss, nylig gikk bort. Kulturmangfold på Fornebu Begge museene har fått noen tusen kroner i etablerertilskudd fra kommunen, men all innsats og etableringsiver er det de frivillige som står bak. Lokaler leies for øvrig av Oslo kommune. I samme område holder billedkunstnere til. Café Odonate med galleri er like i nærheten. HÅRETE HOBBY: Erik Ruhs har samlet gjenstander fra barber,- frisørog parykkfaget. Det har det blitt museum av. Våraksjon i hus og hage Isi avfallsanlegg forbereder storinnrykk tross omfattende anleggsarbeid som nå pågår. Publikum oppfordres til å unngå rushet i helgene og benytte seg av kveldene på mandager til og med fredager. HAAKON BRAATHU ISI: Hele våraksjonsperioden vil alle private husholdninger fra Bærum få levere avfall gratis. Gratisordningen er en prøveordning, og kan bli utfordrende i forhold til trafikkavviklingen inne på området. Det er derfor viktig at alle forsøker å sortere lassene før de ankommer. På denne måten går besøket raskere unna og kødannelser kan kanskje unngås. Sorteringsguide finnes på Hageavfall Tilbudet om lokale hageavfallsmottak økes under våraksjonen. På Ramstad skole og Øvrevoll galoppbane vil det være åpent for levering av hageavfall på følgende datoer: Lørdag 30. april, lørdag 7. mai og søndag 8 mai samt lørdag 14. mai og søndag 15. mai. Åpningstiden er på disse dagene. Anleggsarbeider på Isi Kapasiteten på Isi kan bli noe begrenset i anleggsperioden, og det kan bli noe kødannelse inne på området. Porten stenges ved anleggets stengetid, men alle i køen (inne på anlegget) vil bli ekspedert. Ansatte på Isi avfallsanlegg håper publikum har forståelse for dette og ser frem til å åpne ny, større gjenvinningsstasjon i november MER INFORMASJON: Isi avfallsanlegg Forurensning og renovasjon Tlf og e-post: Åpningstider Fra etter påske til 17. mai vil Isi avfallsanlegg være åpent fra kl til på hverdager, og fra kl til på lørdager. Under våraksjonen vil Isi avfallsanlegg også være åpent alle søndager, kl for mottak av rent kvist/hageavfall. I tillegg er det også søndagsåpent for hageavfall på Isi 8. og 15. mai, kl Dette gjelder kun rene lass med hageavfall

10 10 Ungdomstjenesten i Bærum har et spenn av aktiviteter for barn og unge. Vi skal bidra til et godt oppvekstmiljø for unge mennesker i alderen år. Noen aktiviteter inkluderer også andre aldersgrupper. Facebook: Ungdomstjenesten i Bærum kommune tlf administrasjon: / PS3 SPILL PÅ MOTORSENTERET Stoler og ratt. Formel 1,WRC og Superbike. Flere spill kommer. Spillene er koplet sammen i nettverk. Arena Bekkestua - multianlegg for sport og kultur Facebook: Arena Bekkestua Gml. Ringeriksvei 55, Hverdager 14-22, lørdager 11-18, søndager Gratis jenteskate med instruktør: torsdager kl Cirka Sirkus: tirsdager. Capoeira: tirsdag otg torsdag Internett, kafé, konserter og diverse arrangementer. PÅSKE: Åpent mandag 18. april og tirsdag 19. april kl Stengt onsdag 20. april t.o.m. mandag 25. april. Stengt. 1. mai. Bærumungdommens motorsenter Facebook: Bærumungdommens Motorsenter Løxaveien 2, Rud, tlf Verksted for mekking av sykkel, bil og moped med veiledning fra kyndige. Kafe. trial, downhill, skiutflukter, kitekurs, surfekurs. Senteret er for ungdom opp til 25 år. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Medlemskap moped kr 100 og bil kr 200 per år. PÅSKE: Åpent fredag 15., mandag 18. og tirsdag 19. april kl Stengt onsdag 20. t.o.m. mandag 25. april. Rud Rampland -utendørs skatepark Minirampen og bowlen er uten snø. Vi håper resten av parken er uten snø i påsken. Åpent, men ubemannet. Skate på eget ansvar. Husk sikkerhetsutstyr! Dønski Fritidshus Rudsveien 45, tlf / Internett, leksehjelp, playstation, film, musikk og diverse arrangementer. Mandag, tirsdag og torsdag 16-20, fredag og lørdag Friluftsgruppe, jentegruppe, fotballgrupper, asiatisk dans og diverse arrangementer/turer i ferier og på helligdager. Alle har rett til grunnskole Minoritetsspråklige og norske voksne over 16 år, som helt eller delvis mangler norsk grunnskoleeksamen, får tilbud om undervisning. MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: EMMA HJORTH: Alle voksne i Norge har tilbud om gratis grunnskoleundervisning i henhold til Opplæringsloven. Minoritetsspråklige, og andre som måtte ha behov for tilpasset undervisning, får tilbud ved Voksenopplæringssenteret i Bærum. Grunnskole på heltid - Minoritetsspråklige og norske voksne over 16 år, som helt eller delvis mangler grunnskole, tilbys grunnskoleopplæring som fører fram til grunnskoleeksamen over år etter behov, sier undervisningsinspektør Solveig Ilebekk ved Voksenopplæringsenteret. Undervisningen består av fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Det settes standpunktkarakterer på normal måte i alle fag. Elevene går opp til to eksamener, en skriftlig og en muntlig. All undervisning foregår på dagtid, cirka 30 timer i uka. Grunnskoleeksamen for voksne er likestilt med grunnskoleeksamen fra ungdomsskolen, som gjør at elevene kan søke seg inn på videregående skole. Enkeltfag Ved skolestart blir hver enkelt elev innkalt til en samtale, for å avklare hvilke opplæringsbehov den enkelte har. Det blir også foretatt kartleggingsprøver i de enkelte fag. Undervisningen blir tilpasset deltakere på ulike nivå, men alle deltakere må ha bestått en norsktest før opptak, sier Ilebekk. Skoleåret følger skoleruten ellers i kommunen. Dvs at skoleåret starter medio august 2011 og varer til cirka 20. juni Søknadsfristen er 15. mai Det er også mulig for minoritetsspråklige og norske voksne over 16 år å følge eksamensrettet grunnskoleopplæring i enkeltfag på dageller kveldstid. Norsk grunnskole for voksne Søknadsfrist for grunnskoleopplæring for skoleåret 2011/2012 er 15. mai Tokerudkollen 35 på Emma Hjorth Tlf Valg for frem STORT OG VIKTIG SPRÅK: - Jeg syntes kinesisk hørtes gøy ut. Det er et språk som er viktig nå og blir enda viktigere i fremtiden, sier Sigurd. Han er en av åtte elever på åttende trinn på Hosletoppen skole som har valg kinesisk som sitt andre fremmedspråk. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: HOSLE: Fremmede lyder og tonefall brer seg i klasserommet, og lange setninger uttales og skrives på tavlen. Undervisningen foregår ved bruk av bokstaver og tegn fra vårt eget alfabet. - Vi kan selvfølgelig mye mer enn dette. Det går fort fremover, sier Per Christian med et smil, og forteller lekende lett hvilken dag han har bursdag. På kinesisk. Lærer Aslak Tvedt følger opp med et Jeopardy-spørsmål. - Når det er svaret, hva er så spørsmålet? En liten tenkepause, og så har flere av elevene løsningen. Fremtidsrettet Per Christian valgte kinesisk fordi Fire minutter i hver gruppe fikk 9.klasse-ungdommene til å vise sin løsning på et bølgekraftverk. 17 grupper ved Vøyenenga ungdomsskole hadde jobbet praktisk med tema i tre dager, og bare tre grupper skulle gå videre til fylkesfinalen dagen etter. VIGDIS BJØRKØY Tlf: VØYENENGA: Ungt entreprenørskaps Gründercamp gikk av stabelen i uken 14. til 18. mars. Vøyenenga ungdomsskole deltok i år som eneste skole i Bærum i Gründercampen. Ni skoler totalt deltok i fylkesfinalen. Gründercampen er en av flere aktiviteter i skolens tunge satsing på miljø og realfag. det er et språk som vil bli veldig stort, og som han regner med å få nytte av i fremtiden. - Kineserne holder på med mye rart, og vi får nok mer med dem å gjøre i fremtiden, sier han. - Og så er det litt annerledes enn det alle andre velger. Vetle henger seg på og vektlegger utsiktene til mye handel mellom Norge og Kina som en viktig grunn for å velge kinesisk. - Kina har verdens nest største økonomi og vil bli størst om ikke lenge. Det vil være en stor fordel å kunne språket når jeg skal ut i jobb senere, mener Jacob, mens Oscar valgte kinesisk mest fordi det virket spennende. - Og det er det jo, sier han og smiler. Bakgrunnskunnskap Lærer Aslak Tvedt har studert kinesisk både i Norge og i Kina, og har også et halvt år i Kina i regi av Utenriksdepartementet med seg i bagasjen. - Jeg har mye erfaring fra dagliglivet og legger opp undervisningen veldig praktisk. Noe grammatikk må vi gjennom. Det er noen basiskunnskaper som må på plass. Men så blir det heldigvis enklere når man kommer inn i språket Modell av bølgekraftverk Oppgaven lød som følger: Lag et bølgekraftverk som kan produsere strøm til en hytte eller et hus. Problemstillingen ble utdelt mandag morgen, og frem til torsdag arbeidet elevene med å lage en fysisk modell av bølgekraftverket. Prosjektet var vinklet primært ut fra naturfag, samfunnsfag og matematikk, og skulle ende i en fremføring. - Det var en vanskelig oppgave, sier en av elevene. Det er utfordrende å regne ut hvor mye strøm man kan produsere av bølgekraft. Gøy med praktisk prosjekt - Det er veldig gøy med et prosjekt som er mer praktisk enn det vi har på vanlige skoledager. Da vi satte oss ned for å finne ut hva vi skulle lage, kom vi på mer og mer. Dette er en positiv oppgave, bølgekraft KINESISK FOR FREMTIDEN: Sigurd (fra venstre), Per Christian, Vetle, Oscar og Jacob har tro på kinesisk som fremtidens språk. Lærer Aslak Tvedt bak elevene. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN og tankegangen, smiler læreren, som også legger inn litt politikk og er fremtiden, forteller Gruppe tre. En av dem tillegger: - Vi hadde aldri klart å regne ut kilowatt per time uten hjelp av mattelærerne. I tur og orden kommer gruppene inn og holder sitt fire minutter lange innlegg. Juryen besto av rektor Gro Bjørnsen Pfister, naturfaglærer Terje Tobiassen, kunst og historie i undervisningen. Gründercamp på Vøyenenga skole håndverkslærer Per Arne Joten, elevrådsrepresentant Thea Wisløff og sjef for Isi avfallsanlegg Haakon Braathu. Og hvordan gikk det i fylkesfinalen? - Gruppe tre ble trukket ut til å delta som en av seks grupper i den DETTE ER UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) En landsomfattende ideell organisasjon, etablert i Består av et nasjonalt sekretariat og 18 fylkesorganisasjoner Er medlem av den europeiske organisasjonen Junior Achievement Yong Enterprise og i den verdensomspennende organisasjonen Junior Achievement Worldwide. Skal gi barn og ungdom: Forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet. Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet. Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet. Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

11 11 PÅSKE: Eget aktivitetsprogram. Ta kontakt for mer informasjon. Helset Fritidssenter Facebook: Gry Helset Fritidssenter Skollerudveien 5, Bærums Verk, tlf Etter skoletid: 5. klasse 18 år hverdager fra Aktiviteter/ internett kafé: år: tirsdager kl og fredager kl Jentegruppe, guttegruppe, DJ kurs og gitarkurs. Juniorklubb: kl, torsdag Lan parties i helger og ferier. Ledig bandøving med instruktør. PÅSKE: Åpent fredag 15. april, så stengt t.o.m. mandag 25. april. Rykkinn Fritidssenter Facebook: Rykkinn fritidshus Tyttebærstien 30, tlf Ettermiddagstilbud: klasse, hverdager kl Lekser, mat, lek, rullekøyter og hobbyaktiviteter Aktiviteter/diskotek: 7. klasse 18 år, tirsdag kl og fredager kl Jentekveld, guttegruppe, bandøving, arrangementer og utleie. Utendørs aktivitetspark - ballbinge, basketball, skate, ake. PÅSKE: Åpent fredag 15. april, så stengt t.o.m. 25. april. Tanken aktivitetshus Eivind Lyches vei 13 (BI-parken), tlf Bandøving: hverdager kl , lørdager og søndager. Scene, kunstutstillinger og musikkstudio. Østerås fritidssenter Facebook: Frank østeråsklubben Eiksveien 104, tlf / Ettermiddagsåpent: hverdager for ungdom i 8 til 10. klasse. Kveldåpent: onsdag og fredag for ungdom i 8 til 10. klasse. Kult sted å treffe venner, band, spill, matlaging og film rom. Ledig bandøvings tid: Ta kontakt angående tid og tilgjengelig utstyr. PÅSKE: Åpent fredag 15. april, så stengt t.o.m. mandag 25. april. tiden Mer makt i unge hender - Ungdom bør ha muligheten til å bestemme over sin egen hverdag og til å påvirke beslutninger som angår dem. Det er det jeg legger i begrepet makt, sier 15 år gamle Adelina Trolle Andersen. Hun er den eneste ungdom i et offentlig utvalg som skal utrede unges makt og deltakelse. Utvalget er oppnevnt av regjeringen. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: KINESISK LOTTO: Med spill og praktiske setninger lærer elevene kinesisk. Det gjelder å finne setninger som hører sammen. avgjørende finalen, forteller undervisningsinspektør Christian Sørbye Larsen. Gruppen nådde ikke helt opp blant topp tre. Derimot vant Aryan Babai fra klasse 9d den store quizkonkurransen der alle deltakerne deltok. Aryan var den eneste som hadde rett på siste utfordring og dermed sto han igjen som vinner. RINGSTABEKK: - Våre synspunkter i saker som angår ungdom bør høres, sier Adelina, som mener beslutningstakerne har mye å hente på å lytte til ungdom fremfor å drive vitenskapelig forskning på saker som handler om de unge. Hun mener samfunnet er for dårlig til å trekke med seg og trekke veksler på ungdom. Adelina går i 10. klasse ved Ringstabekk skole, og er plukket ut som eneste ungdom til det regjeringsoppnevnte utvalget, Ungdommens maktutredning. Makt og innflytelse hvor og hvordan Adelina skrev et innlegg på Si D i Aftenposten, som handlet om at ungdom bør ha mer makt og hvordan ungdom kan høres. Et halvt års tid senere ble hun oppringt av en ansatt i Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Statsråd Audun Lysbakken hadde selv lest innlegget og ønsket Adelina med i utvalget sitt. Ungdommens maktutredning. Som eneste ungdom skulle hun gjerne hatt med seg noen flere på sin alder. Utvalget som består av offentlige ansatte, forskere og samfunnsvitere ledes av Trond Viggo Torgersen. UTREDER MAKT: Adelina Trolle Andersen fra Stabekk deltar i et regjeringsoppnevnt utvalg som utreder unges makt og deltakelse i samfunnet. Utvalget ledes av Trond-Viggo Torgersen. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Utvalget samles en til to dager i måneden. - De første tre samlingene har vi brukt til å spisse mandatet og formulere konkrete problemstillinger. Vi jobber i grupper og diskuterer mye for å finne ut på hvilke områder i samfunnet ungdom bør ha mer makt. I hovedsak dreier det seg om skolesituasjoner, sier Adelina. Unge rådgivere - Hvis ungdom skal få mer makt, må vi vite hva makt er og hvordan vi kan påvirke. Vi lærer lite om dette på skolen. På den andre siden er ungdom flinke på sosiale medier. Mange har skaffet seg innflytelse ved å bruke blogg og Facebook. Den bevisste 15-åringen synes voksne ofte klager over lite engasjement og initiativ blant unge. - Men det legges ikke godt til rette for at vi skal bli hørt, mener hun. Adelina synes det er greit at elevrådet får bestemme farge på en vegg, men ønsker at elevenes representanter skal få innflytelse også på viktige beslutninger som fattes. - På vår skole har vi lærere som tar oss med på råd, for eksempel om organisering og vurdering av prosjekter. Det gjør at vi får et sterkere forhold til arbeidet, sier Adelina. Hun synes det er flott at departementet viser at de ønsker å høre ungdommens stemmer. - Jeg er takknemlig for at jeg får være med i maktutredningen. Det er et spennende arbeid, avslutter Ringstabekk-eleven. Vårtegn for skatere RUD: Bowlen og Minirampen på Rud Rampland er måkt og er klar for bruk. Skateparken Rud Rampland ligger ved Bærumungdommens Motorsenter i Løxaveien 2 på Rud. FOTO: RUNE GUNDERSEN FARGERIK: Gruppe tre stilte med en flott modell av bølgekraftverk som skulle ha nok energi til en hytte. Det gjelder å utnytte havet som energikilde, sier Camilla, Margrethe, Iris, Magnus, Even og Arne. FOTO: SYNNE STORVIK

12 12 NYHETER OG REPORTASJER Leie av kulturscener SANDVIKA: Minimumsleietid for kulturscenene i Sandvika ble fra nyttår endret fra fire til fem timer. I sektorutvalg Levekår 5. april ble dette diskutert, og man kom fram til at ordningen var for dårlig formidlet. Det er nå bestemt at ordningen ikke justeres i år. Organisasjoner blir fakturert for den tiden de har vært klar over og er blitt enige om. Positive til nedgravde containere SANDVIKA: Anne Espelien (Frp) la frem et fellesforslag med H om nedgravde containere i sektorutvalg Levekår 5. april. Hennes forslag om at det gis anledning til at blokkområder og andre samarbeidende boenheter kan benytte nedgravde kontainere som renovasjonsløsning, ble enstemmig vedtatt. Hun la også frem et forslag om å lage en sak om å se på behovet for og kostnaden ved, og eventuelle andre konsekvenser av å etablere nedgravde søppelkontainere i tilknytning til offentlige friområder, eksempelvis Kadettangen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Annonser Kommunal støtte til aktivitetsanlegg i nærmiljø. Bærum kommune har opprettet en tilskuddsordning for tiltak på fysiske aktivitetsanlegg i nærmiljøet. Dette er en ordning hvor velforeninger, borettslag, huseierforeninger og andre lokale foreninger kan søke om midler. Ordning er tiltenkt og være et bidrag til å utvikle fellesområder i kommunen, slik at de brukes aktivt av barn og ung. Det kan søkes om midler til kjøp og drift av leke- og aktivitetsutstyr, hinderløyper, benker grillplasser etc. Støtten gis til anlegg, drift og vedlikehold av fysiske aktivitetsanlegg. Området hvor dette settes opp må være allment tilgjenglig. Ønskes det ytterligere informasjon om tilskuddsordningen, kontakt Natur- og idrett. Søknad og spørsmål sendes til: Bærum kommune, Natur- og idrett, 1304 Sandvika Søknad merkes søknad om stønad til nærmiljø Søknadsfrist: 1. mai. Vi søker avlastere for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Jobben består i å være sammen med en person som har demens (eks.alzheimer), slik at nærmeste pårørende får fri noen timer. Du får tilbud om veiledning for å utføre jobben. Arbeidstiden bestemmer du i stor grad selv, både hvor mange timer du vil jobbe og hvilke dager du ønsker. En ypperlig jobb for pensjonister som gjerne vil gjøre noe for andre. Lønnen er 172,93 kroner per time (pr mai 2010). Vi har en del avlastere, men trenger spesielt flere menn. Både kvinner og menn oppfordres til å ta kontakt. For nærmere informasjon kan du kontakte: Spesialkonsulent Torhild Bjørge tlf el. mobiltlf Fagkonsulent Wenche Johannessen Tlf eller mobil GRAVESTELL: Alle graveiere må se til at fast tilbør på gravminnet ikke er til sjenanse for daglig drift. FOTO: KIRKEGÅRDSKONTORET Rydd opp i gravpynt BLIR FJERNET: Stadig flere graveiere setter løs pynt på gravene, ofte langt på utsiden av gravene og utover det som er lov. Disse blir fjernet dersom den som har ansvar for graven ikke fjerner den selv. KAIA GUNBY BERGER SANDVIKA: Våren nærmer seg raskt, og etter hvert kommer også alt som ligger under snøen frem. Løs gravpynt som lykter, fakler, lys, kranser og plastblomster vil bli fjernet om våren dersom gravansvarlig ikke selv har fjernet det. Nå oppfordrer kirkegårdskontoret i Bærum gravansvarlige å se til gravstedene når snøen har smeltet bort. All pynt som ligger utenfor OM PYNTING PÅ GRAVENE: gravminnets bredde eller blomsterbedet er til hinder for den daglige driften på kirkegården fjernes. I mange år har Bærum kommune hatt tilbud om stell av grav mot betaling for de som ønsker det. For sommersesongen kan man velge mellom stell med eller uten blomster, og sommersesongen varer fra begynnelsen av juni til Bestill stell av grav Det er fortsatt mulig å bestille stell av grav for sommeren 2011, men det går fort mot plantetid, så eventuell bestilling må gjøres snarest mulig. Pris for gravstell uten blomster er kr 645, og med blomster kr 860. På kommunens nettside midten av september. De som betalte for gravstell i 2010 har automatisk fått tilsendt faktura med forespørsel om de ønsker stell også i år. Det sendes ikke ut purring, men dersom faktura ikke blir betalt, blir ikke graven stelt. står informasjon om gravstell med prisliste og elektronisk bestillingsskjema. Det er også mulig å ringe kirkegårdskontoret via kommunens sentralbord tlf Det er ikke noe krav om å ha eget gravminne eller blomsterbed på en grav, men dersom dette er etablert er det visse regler som gjelder: Utdrag fra vedtekter for kirkegårdene i Bærum, 6: Gravutstyr er til enhver tid gravansvarliges ansvar Fast tilbehør på gravminnet kan benyttes i den utstrekning det ikke er til sjenanse for andre, eller til hinder for daglig drift Lykt skal plasseres i fronten på gravminnet og skal være festet slik at den kan demonteres. Den må ikke stikke utenfor gravminnets kant Blomstervaser skal være av uknuselig materiale Grav eller deler av grav/gravsted kan ikke rammes inn med hekk eller døde materialer (steiner eller lignende). Dersom gravpynt eller blomster/vekster ikke er i tråd med vedtektene, kan kommunen fjerne dette. Bli valgmedarbeider! 12. september er det kommunestyre- og fylkestingvalg. I den anledning trenger vi personell til å arbeide i valglokalene på valgdagen. Å jobbe med valg er lærerikt, sosialt og spennende. Alle som jobber med valg får opplæring i de oppgaver de skal utføre. Arbeidstid: 08:00 23:00 Lønn: 2000 kroner. Interessert? Ta kontakt med oss på e-post: eller tlf ved Irene Jensen. Nettside med påmeldingsskjema: Invitasjon til åpen helsestasjon Helsestasjonspsykologene inviterer med dette foreldre med barn i helsestasjonsalder i Bærum kommune til åpen helsestasjon om tema: Positiv barneoppdragelse / Grensesetting Innhold vil være sentrale sider ved samspill foreldre barn, vanlige utfordringer som matsituasjon, leggesituasjon, m.m. Det vil settes av tid for spørsmål og diskusjon. Tid og sted: Torsdag 14. april kl på Sandvika helsestasjon Vel møtt! Helsestasjonspsykologene Kristian Oltedal og Gun- Mette B Røsand. Renovasjon i påskeuka Innsamling av husholdningsavfall Det vil bli noen forskyvninger i de faste hentedagene. Restavfall Alle abonnenter vil få hentet restavfallet en gang/uke. Papir/papp/drikkekartong og plastemballasje Se utlevert henteoversikt, Bæringen eller vår nettside. Åpningstider Isi avfallsanlegg Mandag 18. april kl Tirsdag 19. april kl Onsdag 20. april kl Skjærtorsdag til og med 2. påskedag stengt.

13 60 Velkommen til annonsesidene ANNONSER 13 Vi opplever en stor pågang på annonsesidene våre, og vi tror det vil være lurt å komme med en liten redegjørelse om hvorfor vi gjør som vi gjør på annonsesidene våre. Som kommunal avis og informasjonsorgan prioriterer Bæringen annonser og kunngjøringer fra de kommunale tjenestestedene våre. Da Bæringen ble opprettet for over 20 år siden var det etter et ønske om å opprette en informasjonskanal, der kommunen selv kunne annonsere. Vi tar med annonser fra organisasjonslivet i den grad det er plass, men plassen er først og fremst forbeholdt kommunens tjenestesteder. Vi oppfordrer annonsørene våre til å sende inn korte annonsetekster, som er ferdig til trykking. Dersom tekstene er lange (over 1000 tegn) forbeholder vi oss retten til å redigere i dem. Vi kan ikke love plass til bilder og illustrasjoner. Send annonsene på e-post til eller ring meg gjerne på : eller Neste annonsefrist til Bæringen som kommer ut 5. mai er fredag 15. april. Med vennlig hilsen, Nina Svendsen GODKJENTE PLANER: Plan- og miljøutvalget har vedtatt bebyggelsesplan for Bekkestua torg, PlanID Bærumsveien Y Bekkestua seniorsenter 60 Frøytunveien Kolsåsbanen Gamle Ringeriksvei Bekkestua Jens Rings vei Bekkestuveien Plan- og miljøutvalget har vedtatt detaljregulering for Fornebu område 4.1 felt A 2.2, PlanID Y Y Kleivveien Gratis kurs i hjemmekompostering for Bærum kommunes innbyggere Fra matavfall til kompost Kurset tar for seg hvordan mat- og hageavfall blir omdannet til næringsrik kompost, hvordan kompostbeholdere fungerer og hvordan du unngår insekter og lukt. Det holdes tre kurs i løpet av våren i samarbeid med Grønn Hverdag. Se datoer nedenfor. Kurssted Bærum kommune, Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, Sandvika Kursdager mandag 28.mars tirsdag 5.april onsdag 4.mai - alle dager kl Med kontrakt om hjemmekompostering får du kroner 587,50 i reduksjon på renovasjonsgebyret og du kan hente gratis strø på Isi avfallsanlegg. Kompostering gir et fint jordforbedringsprodukt til hagen. Kurset er gratis. For bindende påmelding og informasjon, kontakt: Tone Bye Moen, Tlf , tone.bye. Se også Forurensning og renovasjon Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Veolia Miljø. Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. (NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) Ved spørsmål ring: Veolia Miljø på / E-post: Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor: UKE 15 Omr 4: Kolsås-Bærums Verk april Omr 5: Lommedalen-Gullhaug april UKE 16 Omr 6: Haslum-Valler april Omr 11: Jar april Omr 7: Løkeberg-Blommenholm april Omr 8: Tanum- Jong-Sandvika april UKE 17 Omr 12: Østerås-Eiksmarka april Omr 13: Hosle april Omr 14: Grav-Øvrevoll april Omr 9: Bekkestua Høvik-Lysaker april Omr 15: Fornebu-Snarøya april Omr 10: Høvik verk april Krav om erstatning eller straksinnløsning etter plan- og bygningslovens 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet. Vedtaket kan etter Forvaltningslovens Kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Klagen sendes via Bærum kommune, 1304 Sandvika. Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Bærum lokallag samtalegruppen. NB! Våraksjonen Uke En av vellets hovedoppgaver om våren er å sørge for at vellets medlemmer kostnadsfritt får anled ning til å levere hageavfall (kvist, gress og løv) til en komprimatorbil. Innhentingen i år vil skje av Transportsentral Asker og Bærum i uke 18. Betingelsene for henting følger nedenfor. Hageavfallet må legges ved offentlig kjørevei senest i løpet av SØNDAG 1. MAI For at TA&B skal klare å få med hageavfallet, og for å sikre at det vil bli levert fritt på Isi Avfallsanlegg (etter de regler som Bærum Kommune har satt opp) påpekes følgende: Kvist og greiner buntes i bærbare bunter med greiner på maks. 10 cm diameter og maks lengde på 2 meter; Løv og småkvist legges i plastsekker, som må kunne løftes og som ikke må fylles med jord, stein og/eller grus. Sekkene skal ikke knyttes igjen med hyssing/tau, og må ikke være tunge; Kvistbunter og sekker med løv plasseres utenfor port ved kjørevei. Løv i sekker vil bli tømt i komprimatorbilen og sekker blir lagt igjen tomme ved porten; NB! Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i plastsekker! NB! FØLGENDE VIL IKKE BLI SAMLET INN: 1. Utlagt hageavfall som ikke tilfreds stiller ovenstående betingelser; 2. Dårlig buntet kvist/løs kvist og kvist med lengde OVER 2 meter; 3. Tunge sekker; 4. Urimelige store hauger som åpenbart er oppsamlet over lengre tid UKE 18 Omr 1: Emma Hjort-Skui...2. mai Omr 2: Berger-Gommerud...3. mai Omr 3: Hauger-Dønski-Evje...4. mai Omr 4: Kolsås-Bærums Verk...5. mai Omr 5: Lommedalen-Gullhaug...6. mai Innspill til Trafikksikkerhetsplan for Bærum Visjonen om at ingen skal bli drept eller varig skadd i trafikken står sentralt i dagens trafikksikkerhetsarbeid (TS-arbeid). Utover å fokusere på ulykkene som gir de alvorligste personskadene, er det nødvendig å styre TS-arbeidet slik at vi gjennomfører de mest effektive tiltakene. Bærum kommune vil i trafikksikkerhetsplanen for blant annet fokusere på fysiske tiltak. For å sikre at de riktige tiltakene kommer med, ber vi Bærums innbyggere om å komme med innspill. Alle innspill, små som store, vil bli vurdert. Spesielt ber vi om innspill knyttet til skole- og fritidsaktiviteter (gang-/ sykkelveier, fortau m.m.). Frist Forslag tiltak kan sendes Bærum kommune, Vei og trafikk; ved avd.leder Tom Linderud, kommune.no, tlf / , Trond Østbøll, eller Trang Tran,

14 14 ANNONSER Frivillighetens år i Bærum Usikker på hvordan din organisasjon kan ha glede av å delta på Børsen? Eller rett og slett nysgjerrig på hva FrivilligBørs er? Gå ikke glipp av Informasjonsmøtet i Festsalen i Rådhuset onsdag 11. mai kl Her vil du få informasjon og inspirasjon samt en forståelse av hva deltakelse på Børsen vil kunne tilføre nettopp din frivillige organisasjon. FrivilligBørs er en markeds- og møteplass mellom frivillige organisasjoner, næringsliv og kommunale tjenesteststeder - som i år holdes 10. november kl. 19:00 på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika. Her inngår deltakerne avtaler om bytte av tjenester til gjensidig nytte og glede for begge parter! På infomøtet treffer du entusiastiske representanter som tidligere har deltatt på FrivilligBørs Send en e-post til så tar vi kontakt med deg for nærmere informasjon om møtet. FRIVILLIGBØRS - invester litt tid så er du garantert utbytte! Etablerertjenesten i Asker og Bærum tilbyr våren 2011 Etablererkurs 28/4 og 26/5 kl Næringskurs: 28/4 kl Regnskapsforståelse Individuell veiledning: Torsdager kl og fredager kl 9-12 Etablererkursene, møtene i grunderforum og individuell veiledning gjennomføres i Kommunegården i Sandvika Næringskursene finner sted i Asker kulturhus. Påmelding til Veiledningstorget: eller Fastlege Tor Gulbrandsen ved Sandvika legesenter, skal f.o.m. 1/ starte på Løkketangen fastlegekontor i lokalene til Klinikk Pluss. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere våren 2011 Voksenopplæringssenteret i Bærum starter nye kurs for voksne innvandrere i januar. Gratis norskopplæring etter gjeldende regler. De som ikke har rett til gratis norskopplæring, må betale for kurset. For full kursbeskrivelse se Norwegian language and social orientation courses for adult immigrants start in January. For course information in English, please visit KVELDSKURS Norskkurs Kurs tilpasset nivået til den enkelte deltaker, med fokus på grunnleggende ferdigheter. Kurs: 24. jan 26. mai, 100 timer. Kursavgift kr. 6900,- Kurs i norsk på høyere nivå Forberedelse til skriftlig test i norsk på høyere nivå (Bergenstesten) Kurs: 24. jan 20. april, 78 timer. Kursavgift kr. 5500,- Kurs i skriftlig norsk Skrivekurs for deg som trenger spesiell trening i skriftlig norsk Kurs: 24. jan 26. mai, 100 timer. Kursavgift kr. 6900,- Kurs i samfunnskunnskap Kurs som gir deg informasjon om Norge og er på et språk du forstår. Det varierer hvilke språk vi tilbyr. Kurs etter behov med oppstart i uke 6 (del 1) og uke 17 (del 2) kl en kveld i uken. Det er bindende påmelding til alle kveldskurs, ved personlig fremmøte torsdag 6. eller mandag 10. januar fra kl Kursene tilbys med forbehold om endringer. Bærum kommune Voksenopplæringssenteret Emma Hjorths vei Sandvika Tlf e-post: «Grønn» Frivillighet på Lønnås bo- og rehabliteringssenter, Hosle Vi ønsker oss flere frivillige til å holde «Sansehagen» vår i orden til våren og sommeren. Ta kontakt med Hagelaget vårt ved Rolf Løvstad eller aktivitørene til en uformell prat. Kontakt tlf Utleie av møterom på Bekkestua og i Sandvika bibliotek våren 2011 Bekkestua bibliotek har til utleie en foredragssal og 4 mindre møterom. Sandvika bibliotek har til utleie 2 små møterom. Det er også mulighet for å ha utstillinger i bibliotekene i Sandvika, på Rykkinn, Eiksmarka og Høvik. Vi har ikke lenger utstillingsplass på Bekkestua bibliotek. For nærmere informasjon, se dokument om utleie under henvisningen Om biblioteket i rubrikken til høyre på hjemmesiden vår: Biblioteket på Bekkestua har kafé som tar imot bestilling på mat, kaffe og/eller te. Kaféverten heter Anna Asker, tlf.: Søknadsfrist for VÅREN 2011 : Nærmere opplysninger ved Lene Beggerud tlf , e-post: eller send e-post til Priser for leie av møterom 2011 : Foredragssal: Inntil 4 timer pr.dag Foreninger, lag og organisasjoner kr Kommersiell virksomhet kr Inntil 7 timer pr.dag Foreninger, lag, organisasjoner kr Kommersiell virksomhet kr Møterom 1,2 ( kan slås sammen- dobbel pris), 3 og 4 : Inntil 4 timer pr.dag: Foreninger, lag og organisasjoner: kr Kommersiell virksomhet: kr Inntil 7 timer pr.dag : Foreninger, lag, organisasjoner kr Kommersiell virksomhet kr Pensjonister/funksjonshemmedes foreninger betaler halv pris. Skal du leie ut bolig i Bærum? Boligkontoret i Bærum kommune er stadig på utkikk etter boliger til kommunens innbyggere i alle størrelser, både til enslige og til familier. Vi kjenner de potensielle leieboerne og finner en leieboer som passer inn i din bolig og i det lokale bomiljø. Kommunen stiller garanti for depositumet. Tenker du på å leie ut en bolig i Bærum, kontakt Erik Asker på Boligkontoret på tlf eller Butikkenfylesheletidenmed: Antikviteterogmalerier Flote,gamleognyemøbler Bøker,plater,videoetc NÅ:Kjempeutvalgavflotesykler Vitilbyrogsåmakuleringavsakspapirerogdokumenter kontaktossfortilbud. Åpningstiderforbutikken:Mandag,tirsdag,onsdagogtorsdag:kl.10 17, fredag:kl.10 14,oglørdag:kl Merinformasjonpåwww.moela.no,tlf TVogstereoanlegg El.artiklerogkjøkkenutstyr Sportsutstyr,sykler, golfutstyr,ruleskøytero.a. VelkommentilRingeriksveien193B,1339Vøyenenga(Bærum) «Et forum for aktive pensjonister. Et treffsted med et engasjerende og hyggelig miljø». Hjertelig velkommen til vår møtene i Forum 60+. Møtene er åpne for alle, holdes i Røde Korshuset tirsdager kl Tirsdag 3.mai «Forskning om universets skapelse» (Nytt fra Cern i Sveits) v/ Professor Bernhard Skaali Tirsdag 10.mai «Dialog som endrer» v/ Advokat Abid Raja Tirsdag 24.mai «Det glade og forpliktende seniorliv» v/samfunnsdebatant Ingeborg Moræus-Hansen Tirsdag 31.mai Ekskursjon «Forum 60+ seiler med Skibladner» Oppmøte ved Røde Korshuset kl Forhåndspåmelding og betaling like etter påske. Noen få plasser igjen Kontakttelefoner og CECIL ASTRUPS LEGAT Cecil Astrups legat skal nå utdele midler for Legatets vedtekter sier at renter av kapitalen skal anvendes til tiltak som tar sikte på å bedre barn og unges vilkår i nærmiljøet i Bærum kommune. Både grupper og enkeltpersoner kan søke. Nærmere opplysninger ved styrets formann: Soknepresten i Bryn menighet, tlf Skriftlig søknad med opplysninger om prosjektet, målgruppen og lignende sendes: Cecil Astrups legat, v/ legatstyret, Bærum overformynderi, 1304 Sandvika innen 30. april 2011.

15 ANNONSER 15 TILBUD TIL FORELDRE, BARN OG UNGDOM Bryr meg Alle kommunale tilbud og tjenester til barn, unge og deres foreldre finner du på Er du bekymret for deg selv en venn eller et barn, lurer på noe eller trenger råd, ta kontakt på e-post: eller telefon: Akutthjelp til barnefamilier Tilbud til familier som får et akutt hjelpebehov når mor eller far eller søsken blir syke, og som har barn under 12 år. Tilbudet gis etter en henvisning fra lege, helsesøster eller andre instanser i kommunen og har en varighet på inntil 4 uker. Akutthjelp til barnefamilier tilbyr samvær med barn, pass og stell, kjøring til barnehage/skole, eller besøk i åpen barnehage. Det er en behovsprøvd egenbetaling. Kontakt: Koordinator Lisbeth Ramdahl, Akutthjelp til barnefamilier, Bærum kommune. Telefon: , eller E-post: Barn mangler besøkshjem Barneverntjenesten har et stort behov for besøkshjem for barn i alderen 1 til 12 år. Vi trenger forskjellige typer besøkshjem som kan inkludere et barn i familielivet en helg i måneden. Veiledning og samlingskvelder etter behov. For med info eller uforpliktende samtale kontakt Thomas Edvardsen tlf: eller e-post eller gå inn på kommunens internettside for mer info eller elektronisk søknadsskjema. Enestående tenåringsforeldre Tilbud til tenåringsforeldre som lever alene med ungdom. Temafellesskap. Sted: Røde Kors-huset 3.etg, Elias Smiths vei 1, Sandvika. Tid: kl mai: Betraktninger om - og erfaringer fra arbeid med ungdom. v/jan R Karlsen, Tjenesteleder Utekontakten, Bærum kommune 6.juni: «La oss snakke om det: Hvordan beskytte oss mot psykisk vold og krenkelser fra dem vi en gang var glad i?» v/veslemøy Stinessen, Familievoldskoordinator / Spesialrådgiver, Bærum kommune. Kontakt/informasjon: Helsekontoret for barn og unge, telefon Familier i krise Tilbud til foreldre og andre foresatte med barn mellom 0 til 20 år, og som opplever at hverdagen er uhåndterlig. Råd og veiledning. Tilbudet er i regi av Helsekontoret for barn og unge i Bærum kommune. Gratis tilbud. Kontakt: Helsesøster Ellen Frøyhaug på eller eller e-post kommune.no. Se også Grupper for enslige foreldre med barn i alderen 0-6 år Er du forelder som er alene eller mye alene om omsorgen for barn? Ønsker du å treffe andre i samme situasjon? Ønsker du å diskutere barneoppdragelse med andre foreldre og erfarne fagpersoner? Da er du velkommen til: Sandvika helsestasjon, Rådmann Halmrast vei 2, Sandvika Annen hver onsdag, ulik uke kl Det blir servert et enkelt målt. Tilbudet er gratis. Dette er et samarbeid mellom Homestart og Helsekontoret for barn og unge. Send en sms eller ring før du kommer. Kontakt: Helsesøster Gerd Malum Kim, telefon Avlastning Stanga avlastnings- og ressurssenter er et tilbud om avlastning for psykisk syke barn og unge i alderen 12 til 18 år. Foresatte kan søke om avlastning ettermiddager og/eller helger. Målet er å gi familier til barn og unge med psykiske plager og sykdom en lettere hverdag, og å gi barnet/ungdommen et sted å treffe andre i samme situasjon. Søknad med vedlegg fra fastlege/bup sendes Tildelingskontoret, 1304 Sandvika. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Stanga, telefon , e-post: eller til Tildelingskontoret på telefon Støttekontakter søkes Tilrettelagt Fritid i Bærum kommune søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Av oppgavene til støttekontakten kan nevnes tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid, bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. Aldersgrense 18 år. Kontakt: Kirsten Hognestad Haugen telefon eller Ann Kristin Grøn telefon E-post: ELDRE Vern for eldre Er du eller kjenner du noen utsatt for overgrep eller vold? Ta kontakt med Vern for eldre i Bærum. Tjenesten er gratis og kan være anonym. Kontakt: Bekkstua seniorsenter telefon eller Rykkinn seniorsenter telefon E-post Det finnes mange kommuner. Som en av Norges største, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne og samfunnets vegne. Våre medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune kanskje ditt viktigste valg Jobb hos oss? Du finner ledige stillinger på

16 16 Seniorsentrene i Bærum Nedenfor følger oversikt over spesielle aktiviteter ved de ulike sentrene. BEKKESTUA Bærumsvn Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 14. april kl : Odd Georg Murud: Fridtjof Nansen: Idrettsmann, polarforsker og humanist kl : Torsdagsdansen med levende musikk. Lørdag 16. april kl : Lørdagstreff med ost og vin. Søndag 17. april, Palmesøndag: Ingen søndagskafé. Mandag 18. april: Vanlig åpningstid. Tirsdag 19. april: Vanlig åpningstid. Onsdag 20. april til og med mandag 25. april: Senteret stengt. Onsdag 27. april kl : Syng med oss ved Jan Larsen. Mandag 2. mai kl : Kirkens time med prest fra Haslum menighet. Onsdag 4. mai kl : Frokost for frivillige hjelpere Torsdag 5. mai kl : Rolf B. Wegner En snarvisitt bak murene. EKEBERG Hans Øverlandsvei 29. Tlf Mandag - fredag kl Søndag 17. april (palmesøndag): Åpent fra kl Mandag 18. april, tirsdag 19. april, onsdag 20. april: Åpent fra kl Skjærtorsdag., langfredag, påskeaften og 1. påskedag: Stengt. Søndagskafé mandag 25. april (2. påskedag): Åpent fra kl Søndag 1. mai fra kl : Søndagskafé. Onsdag 4. mai kl : Didrik Søderlind: «Orientering om Humanistetisk forbund». underholdning. Onsdag 27. april kl : Konsert med Gla sangerne. Torsdag 28. april kl : Quiz. Fredag 29. april kl : Frokost for frivillige. Mandag 2. mai kl : Knut Døhlen: Livets øyeblikk og tanker om tid. Onsdag 4. mai kl : Kommuneergoterapeut Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning, påmelding. KOLSÅS Brynsv Tlf Mandag - fredag kl Mandag 18. april kl : Film-matinè. Påskekrim. Tirsdag 19. april kl.12.00: Påskebuffet. Påmelding innen 12.april. Torsdag 28. april kl.13.30: Månedsmiddag. Påmelding innen 20.april. Søndag 1. mai kl.12.00: Søndagskafè. Mandag 2. mai kl : Odnys strikkekafè. Tirsdag 3. mai kl.12.00: Quiz-sprørrekonkurranse. Torsdag 5. mai kl : Flirekassen 5. Teatergruppen ved Rykkinn seniorsenter underholder. LOMMEDALEN OG BÆRUMS VÆRK Skolegata 10. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 28. april kl : Mannekengoppvisning, senterets mannekenger viser vårens og sommerens moter. Torsdag 5. mai kl : Øyvind Kvarstein: Prestens time. Kl 11.00: Marit Christensen: Ord som dreper. Kl 12.30: Trekning av vår/ sommerlotteriet. SNARØYA Snarøyvn Tlf Mandag, onsdag og torsdag kl 9 til 15 Torsdag 15. april kl : Tur til samvirkemuseet på Gjettum og lunsj på Strand restaurant etterpå. Påmelding. Lørdag 23. april kl : Påskelunsj, ta med egen mat og drikke. Torsdag 28. april kl : Lunsjbord. STABEKK OG JAR Ringsvn. 2. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 14. april kl : Frokost for frivillige. Fredag 15. april kl : Hilde Sofie Plau: Norsk familieleksikon.. Mandag 18. april kl : Påskelunsj. Påmelding og betaling senest 11.april. Fredag 29. april kl : Halfdan Hegtun: Folk jeg kom borti.. TANUM OG JONG Gml. Tanum vei 66. Tlf Mandag - fredag kl Tirsdag 26. april kl : Sigurd Dieserud: Syketransport i gamle dager. Torsdag 28. april kl : Middag. Påmelding. kl : Konsert på storskjerm. Søndag 1. mai kl : Søndagskafè. Tirsdag 3. mai kl : Lisa Strindberg: Filmens historie. Torsdag 5. mai kl : Frokost for frivillig. kl : Torsdagskafè med film. HASLUM Nesvn. 5. Tlf Mandag - torsdag kl Onsdag 20. april: Stengt. Tirsdag 26. april kl : Dugnad i hagen. Ta med rake. Onsdag 27. april kl : Grete Bentseng: Tanker om trær og mennesker. Fredag 29. april kl : Lokalhistorie. Søndag 1. mai kl : Søndagskafé. Mandag 2. mai kl : Åsterud barnehage synger våren inn. Tirsdag 3. mai kl : Pål Ivar Bergersen orienterer om Brittens opera Peter Grimes. Billetter til 6. juni formidles. Torsdag 5. mai kl : Jazz på Haslum. kl Harald Bergersens Trio spiller. HENIE ONSTAD Sonja Henies v. 12. Tlf Mandag - fredag kl Mandag 18. april kl : Vi viser film: Dr. Zhivago, del 1. Tirsdag 19. april kl : Vi viser film: Dr. Zhivago, del 2. Onsdag 20. april: Senteret stenger kl Tirsdag 26. april kl : Ettermiddagskaffe med RYKKINN Huginsv. 9. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 14. april kl : Påskelunsj. Påmelding. Fredag 15. april kl : Quiz spørrelek. Fredag 22. april kl : Langfredag. Åpen kafé ved brukerne. Onsdag 27. april kl : Birgit Gjernes: Bilder fra ein barndom. Fredag 29. april kl : Quiz spørrelek. kl : Vårfest i samarbeid med brukerrådet. Påmelding senest 15. april. Onsdag 4. mai kl : Mannekengoppvisning. Senterets egne mannekenger viser vårens og sommerens mote. SKUI Skuiløkka 13. Tlf Mandag - fredag kl Tirsdag 3. mai kl : Lunsjbord. Utlodning. Påmelding snarest og innen 28. april. Husk påmelding til vårturen 31. mai. ØSTERÅS Eiksvn. 98. Tlf Mandag - fredag kl Søndag 17. april, Palmesøndag kl : Åpent. Onsdag 20. april: Stengt. Torsdag 21. april, Skjærtorsdag kl : Åpent. Mandag 25. april kl : Åpent. Tirsdag 26. april kl : Dugnad i hagen. Onsdag 27. april kl : Torbjørn Færøvik: Kina en reise på livets elv. Onsdag 4. mai kl : Ole Martin Funderud: Fra Femunden til Glittertind.

17 Kultur og fritid 14. april til 5. mai 17 Mye dans og galskap Dansemiljøet i Bærum er inne i en storhetstid både på grasrotnivå og profesjonelt. Det skjer mer innen dans her, enn i (kanskje) noe annet område i kongeriket. Kulturhuset største satsning denne våren er Bounce Streetdance Companys oppsetning av Gjøkeredet. Her blir det mye energisk og flott dansing, krydret med store doser galskap! En fredag i slutten av april er det også Dansens dag i Bærum. Da kan du se mange lokale aktører opptre. Tips Bæringen om hva som skjer! Arrangementer som er åpne for alle prioriteres, og vi forbeholder oss retten til å redigere. Send inn til e-post: eller ring innen onsdag 15. april for utgivelsen 5. mai. Tlf SANDVIKA KRIMUKE SANDVIKA: Tor 14. april kl 18: Krimforfatterne Trude Teige og Kurt Hanssen presenteres i Sandvika bibliotek. Fre 15. april kl 12: Bokkafé med krimtips i Sentralhallen i Kommunegården. Krimquiz og utstilling i biblioteket. LOPPEMARKED Grav Skole JAR: Ar: Grav Skolekorps Lør 30. april kl 9 15 Søn 1. mai kl Bryn Skole BRYN: Lopper hentes tor 14. og fre 27. april (ikke ovner, data, hvitevarer). Ring mellom kl 17 og 22 for avtale om henting. Tlf , eller Loppehenting også på www. brynskolesmusikkorps.no. Lopper kan også leveres på skolen fre 29. april etter kl 19. Arr: Bryn skoles musikkorps Lør 30. april kl Søn 1. mai kl Auksjon søn kl 13 Haslum skole HASLUM: Arr: Haslum skoles jentekorps Lør 7. mai kl Auksjon kl FOREDRAG OG SMÅ EVENTS Hvordan eldes med kvalitet og verdighet? SANDVIKA: Foredrag idrettslege Øistein Endsjø. Arrangør er Seniorakademiet i Bærum som ble startet i Det er et forum for menneskelig kontakt, for utveksling av kunnskaper og erfaringer, for å stimulere eldre til en aktiv tilværelse. Bærum Kulturhus tor 28. april kl 11 Seniorkultur Tlf april: Påske- og blomstringstur til Holland mai: Cinque Terres i Italia mai: Praha med konsert mai: Sognda, Måløy, Gudbrandsdalen Arboretets dag Foredrag og omvisning på Øverland søndag 1. mai kl Arrangør Norges Vel Helt vilt II SANDVIKA: En stand-up forestilling om psykiatri av Inger Emilie Sitter. Musikkflekken søn 8. mai kl 19 MÅNEDENS ARKITEKTURMINNE I 2011 er det 100 år siden Norske Arkitekters Landsforbund ble stiftet. I Bæringen markeres jubileet med å presentere arkitektur i Bærum fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Bærum rådhus Et monumentalt og representativt bygg POLITISK SENTRUM: Sandvika har siden 1837 vært Bærums politiske og administrative senter. Befolkningsvekst og større krav til lokaldemokratiet utløste tidlig på 1900-tallet behov for et større herredshus som kunne erstatte det gamle i Løkkeåsveien 2. Bærum Rådhus ble påbegynt i GRO MAGNESEN SANDVIKA: Sammen med arkitekt Arnstein Arneberg, hadde Magnus Poulsson ( ) i 1917 vunnet arkitektkonkurransen om nytt rådhus i Oslo. Allerede to år før hadde Poulsson tegnet ukast til Bærum herredshus på Kadettangen, men planene ble aldri realisert. I 1919 brant Walles hotell i Sandvika og kommunen kjøpte branntomten. Hotellet lå der rådhuset ligger i dag. Hvit by Magnus Poulsson fikk i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for tomten og de nærmeste kvartalene. Hans visjon var at Sandvika skulle bli en hvit by. Rådhuset, Brambanigården, Budstikkagården og Sandvika kino (i dag teater), er i tråd med denne visjonen. Rådhusets første byggetrinn stod ferdig i 1927, og bestod av østfløyen og klokketårnet. I bygningen fantes blant annet herredsstyresal og kino. Rådhusets fløyer mot sjøen og mot Sandvikselva ble oppført i perioden I sistnevnte fløy lå kommunestyresal, formannskapssal, vigselsrom og festsal. De tre fløyene danner et velproporsjonert anlegg rundt den vakre borggården. Symbolbygg Tidlig på 1900-tallet rådet det en oppfatning om at offentlige bygninger skulle være viktige symbolbygg, som samtidig var monumentale og representative. Rådhusene skulle uttrykke autoritet, først og fremst ved et staselig tårn, men også vennlig å ta imot innbyggere og gjester. Forestillingen om hva et rådhus skulle være, var ofte en romantisk assosiasjon til italienske middelalderrådhus. Utfordringen for arkitektene lå i å skape funksjonelle bygninger i et norsk, moderne uttrykk. Magnus Poulsson var på studietur til Nord- Italia i 1926, og har sannsynligvis hentet mye inspirasjon til arbeidet med Bærum rådhus der. Dette sees blant annet i det høyreiste tårnet med hyldningsbalkong, klokkespill og ur, og i borggården med loggiaen. Rådhuset er oppført i hvitkalket teglstein med ornamenter i finhugget stein og i smijern. Ornamentikken har sine forbilder i middelaldergotikken, men er kraftigere og mer kantet enn sine forbilder. I 1930 ble rådhuset og arkitekten tildelt Houens Fonds Diplom, som er Norges fremste utmerkelse for god arkitektur. I Bærum er prisen også tildelt Veritasbygget på Høvik og arkitektene Lund+Slaatto. Arkitekten Poulsson regnes som en av landets mest markante arkitekter i første halvdel av 1900-tallet. Flere større oppdrag ble utført sammen med vennen Arneberg. Begge var med på å skape en nasjonal arkitektur med sterke røtter i norsk og nordisk byggetradisjon, begge var opptatt av antikvarisk arbeid, og begge var influert av kunstnermiljøet på Lysaker. Poulssons arkitektur blir ofte karakterisert som maskulin, han kombinerte tradisjonell norsk byggestil med moderne former på en meget personlig måte. Hans arbeider omfatter alt fra enkle arbeiderboliger og storslåtte villaer til forretningsbygg og kirker. Av andre bygg som Magnus Poulsson har tegnet i Bærum kan nevnes Oxenøen bruk ( ) og Klavenessbygget på Lysaker (1933). På Lysaker og Fornebu finnes flere av Poulssons villaer. Her lå også hans eget hus, Gullia, som brant ned i RÅDHUSTÅRNET med hylningsbalkong, baldakin og ur. Smijernsarbeidene er utført av smedmester Hertzenberg i Bærum. FOTO: ANNE SOFIE BJØRGE

18 18 Kultur og fritid GALLERIRUNDEN FØLELSER AV GJENKJENNELIGHET SANDVIKA: Hver måned presenteres en ny kunstner i Bærum Kulturhus. I april er det den velkjente Geir Yttervik som stiller ut malerier. Mine bilder er tegnet fra min egen forestillingsverden, fra direkte opplevelser, fra massemedia og fra kunsthistorie som et direkte spørsmål på hva som er autentiske opplevelser. I en verden som overflommes av bilder av alt og ingenting og samtidig være et utgangspunkt for et kunstneristk prosjekt. Mine malerier konstruerer bilder du føler du har sett før. De spiller på en følelse av gjenkjennelse eller det hjemlige, sier han. Yttervik er kjøpt inn av blant annet Nasjonalgalleriet, Museet for Samtidskunst og Bærum kommune. Bærum Kulturhus Til 2. mai: Geir Yttervik, Tap og begjær mai: Christine Ystad, «Øyeblikk på detaljplan», vernissage 4. mai kl 18. GALLERI SKALLUM STABEKK: 30. april 15. mai: Jan og Camilla Warholm, Flo og fjære, kunst og kunsthåndverk inspirert av havet. Åpning lør 30. april kl 12 EIKSMARKA BIBLIOTEK mai: Ingebjørg Magelssen, malerier DOTS AND STRIPES Streetda SANDVIKA: Fra 28. april vises en ny utstilling i glassmontrene utenfor Kommunegården i Sandvika. Utstillingen leker med kontraster i teknikk og form med dekor som en fellesnevner. Keramikkens tilsynelatende hardhet mykes opp av Sally Nossens myke former og prikkete dekor. Tekstilens mykhet strammes imidlertid til i Gunda Aarhus stripete design. PLUTSELIG SIST SOMMER : Malerier av Geir Yttervik kan du på veggene i Kulturhuset i april BÆRUM KUNSTFORENING SANDVIKA: Til 8. mai: Bård Breivik BÆRUM KUNSTHÅNDVERK SANDVIKA: Til 30. april: Gro Aakenes Sævig, separatutstilling med flotte kjoler og sjal som har Firenze og renes- Både Nossen og Aarhus har en solid bakgrunn i sine fag og har deltatt på flere utstillinger i Bærum og i resten av landet. Utstillingen står frem til 8. juni. ÅRETS VAKRESTE BOK NORGE: Katalogen «Ken Friedman Fluxus Collection Henie Onstad Art Centre laget av designbyrået NODE Berlin Oslo, ble kåret til Årets vakreste bok av designorganisasjonen Grafill. Katalogen ble utgitt i forbindelse med Henie Onstads to Fluxus-utstillinger sist høst. Fluxus-kunst kan for tiden ses i Sal Haken. INSANE IN THE BRAIN er en streetdance versjon av kultfilmen Gjøkeredet. sanse som inspirasjon RENESSANSE: Gro Aakenes Sævig stiller ut flotte kjoler, inspirert av renessansen HENIE ONSTAD KUNSTSENTER Til 1. mai: Terje Bergstad, Retrospektiv Til 1. mai: Terje Nicolaisen, Paperwork Til 29. mai: Jean Dubuffet, Dubuffet som arkitekt Til 29. mai: Fin Serck-Hanssen, Konsertbilder Tir 3. mai kl 12-12:45: formiddagsforedrag om Jan Groth NY DIREKTØR HØVIKODDEN: Tone Hansen blir ny direktør ved Henie Onstad kunstsenter. Hun har vært kurator ved kunstsenteret siden 2008, og har den siste tiden vært avdelingsleder. Hun etterfølger Karin Hellandsjø som fratrer og blir pensjonist 30. juli. Hansen begynner 1. august i en åremålsperiode på fem år. Hansen er utdannet ved Statens kunstakademi og Kunsthøgskolen i Malmø. Hun var stipendiat ved Megamonstermuseums-prosjektet og har vært styreleder for Unge Kunstneres Samfund. GALSKAP: Bounce Streetdance Company er Bærum Kulturhus største satsning denne våren, sier produsent for scenekunst Siri Leondardsen. Insane in the Brain settes opp hele fire ganger. MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: SANDVIKA: Bounce er verdenskjente for sin smittende energi og imponerende streetdance-ferdigheter, sier hun. Dansekompaniet har siden 2006 turnert med forestillingen Insane in the Brain over hele verden. Forestillingen er vist over 250 ganger for over mennesker. Flashmob Bounce står bak den legendariske flashmob-filmen til minne om Michael Jackson, sett av åtte millioner mennesker på YouTube. Våren 2010 gjorde kompaniet en hyllest til dansen på Globen i Stockholm med forestillingen The last Bounce. De spilte fem forestillinger for besøkende. Ingen annen artist har fylt - This action-packed show works like a dream The Daily Express

19 april til 5. mai nce med Gjøkeredet Ericssons Globe Arena på denne måten, sier hun. Bounce Streetdance Company ble dannet i 1997 av noen av de beste street-danserne i Sverige innen breaking, locking, popping, boogaloo, new school, lindy hop og stepp. Elektrisk, kul og kraftfull Insane in the Brain er en streetdance-versjon av kultfilmen Gjøkeredet, basert på teaterstykket av Dale Wasserman og Ken Keseys roman One Flew Over the Cuckoo s Nest. Handlingen utspiller seg på et psykiatrisk sykehus hvor alle pasientene er sløvet ned av medikamenter, og fullstendig underkastet sykehusledelsen og oversøster Ratched. Hovedpersonen McMurphy gjør - I can t recall when I last experienced such a fresh, fun and clearly told translation of a piece of contemporary literature into dance The Times opprør fra første stund. Dette blir en forestilling full av fart, humor og kraft i åtti minutter. Den passer for alle fra år, sier Leonardsen. Det spilles musikk av Missy Elliot, Dizzie Rascal, Gotan Project, David Holmes og Cypress Hill. Lokal workshop Bærum Kulturhus har tradisjon for å inkludere lokal ungdom når kjente dansekompanier kommer på besøk til kommunen. Minst en av danserne fra Bounce vil ha en workshop med ungdommer fra Kristine Glennes ballettskole, forteller Leonardsen. Hun forteller også at Kulturhuset arrangerer workshop for Fagborg videregående skole som kommer på besøk til Sandvika og for dansestudentene på Kunsthøyskolen i Oslo. FAKTA: Insane in the Brain Bærum Kulturhus ons 4., tor 5., fre 6. og lør 7. mai kl 19:30 Mer om forestillingene og arrangementene på Bærum kommunes kulturarenaer kan du lese på Her kan du også bestille billetter gebyrfritt Man-fre kl 12-17, lør kl Ved kveldsforestillinger åpner billettluken en time før forestilling. Telefon Bærum Kulturhus Claude Monets allé 27. Sandvika Teater Kinoveien 2 Lille Scene Rådm. Halmrasts v. 2 Musikkflekken Brambanis vei 2

20 Kultur og fritid 14. april til 5. mai KONSERTER Ungdommens Melodi Grand Prix SANDVIKA: Egne låter fremført av elever ved ungdomsskolene i Bærum Bærum Kulturhus tor 14. april kl 18 Bo Skovhus & Helmut Deutsch SANDVIKA: Verdensberømt dansk sanger på sjeldent norgesbesøk. Helmut Deutsch akkompagnerer på klaver. Bærum Kulturhus fre 29. april kl 19:30 Sang-stjerne fra Danmark Lomma Bluesband med Soulsisters SANDVIKA: Tradisjonsrik etter påskekonsert. Coverlåter innen R&B, rock, blues og soul Musikkflekken fre 29. april kl 21 Erlend Skomsvoll Konsert er AVLYST! KRISTINE GLENNES DANS & BALLETT FOTO: JOHN ANDRESEN Kulturbrunsj SANDVIKA: Unge talenter fra Rud videregående skole underholder med musikk, mens du kan nyte en fortreffelig lunsj. Bærum Kulturhus søn 1. mai kl 13 Arild Andersen SANDVIKA: Kontrabassist Arild Andersen Kalkmølla Kulturstasjon tor 5. mai kl Markahytter BÆRUM: Informasjon om markahyttene og marka, finner du på Pappa SANDVIKA: Hva skjer når to blir flere? Dette skal Sven Nordin finne ut av. Bærum Kulturhus tor 19. mai kl 19:30 Hele Bærum danser DANSEFEST: Mens 5000 skolebarn lærer samme dans, vil andre oppleve dansegleden på bygdas kjøpesentre, scener og institusjoner. Den 29. april er Dansens dag. GUDRUN SKRETTING BÆRUM: Mang en fot vil nok trampe takten når Seniordansen og Bærum Gammeldans spiller opp til dans omkring på bo- og behandlingssentrene. Skal du ut og handle kan du både på Bekkestua, Østerås og i Sandvika komme til å treffe dansende ungdom fra Rud videregående, Jump dansestudio og Bajazz, eller la Kirsti Skulleruds Ballettskole invitere deg til åpen dag på Stabekk. Internasjonalt blir det både utenfor Kulturhuset ved Bærum Internasjonale Folkedanslag, og i Sandvika teater lørdag 30.april, hvor Art and Dance Institute inviterer til gratis tamilsk forestilling. Just dance Mange skolebarn har allerede gledet seg lenge. I løpet av Dansens dag skal nemlig hele skolen lære de samme trinnene, liten som stor, elev som lærer. Bak prosjektet står 30-års jubilanten Kristine Glennes Dans & Ballett, KGB, og Den Kulturelle Skolesekken. - Bærum er en dansende kommune, forteller Nina Grøholt ved KGB. - Mange barn danser allerede, og nå ønsket vi å feire både Dansens Dag og jubileet ved å nå ut til enda flere. Derfor får tolv barneskoler den 28. og 29. april besøk av profesjonelle dansepedagoger. Trinn for trinn, og klassetrinn for klassetrinn øves dansen inn. Prosjektets navn er betegnende nok Hele skolen danser. - Vi har valgt oss musikk som er fengende og skulle være kjent for de fleste barn, og tittelen rommer vel essensen i opplevelsen, sier Grøholt, som har valgt seg Lady Gagas Just dance. Stor interesse Før vi startet samarbeidet med de store danseskolene i Bærum, var dans underrepresentert i vårt konsert-tilbud, forteller Hjørdis Holme, koordinator for Den Kulturelle Skolesekken ved Musikk- og Kulturskolen. Responsen var stor da hun i høst sendte tilbudet til skolene: Dans står jo på læreplanen, og da er det en kjemperessurs for skolene å få tilgang på profesjonelle dansepedagoger. I tillegg står de fritt til å bruke dansen ved alle slags anledninger senere. Dessverre fikk ikke alle skolene delta, men jeg kan glede dem med at vi ønsker å gjøre dette til et fast arrangement, smiler hun, og skryter av samarbeidet med KGB. SKOLEDANS: Det blir dans på skolene under Dansens dag. Ildsjeler for opplegget er Hjørdis Holme og Nina Grøholt. Lokalt leksikon ASKER OG BÆRUM: Budstikka har laget et flott internettleksikon for Asker og Bærum. Du kan lese om veier, steder, organisasjoner og mye, mye mer. Innbyggere kan også legge inn sine oppføringer i nettleksikonet. Se:

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.285 Referat fra 3. juni 2008

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014 Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM 25. februar 2014 Agenda 1) Hvordan arbeider det politiske styringssystemet i Bærum kommune? 2) Hvordan kan velene påvirke

Detaljer

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter.

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.281 Referat fra 8. april 2008

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 124.

E-post: Godkjenning av referat nummer 124. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.125 Referat fra 22. februar 2000 Tilstede: Harald Kjeldsberg, John Harald Wangen,

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.04.2016 Tid: 11:50 14:00 Til stede: 9 representanter. Marit Voll fikk permisjon fra og med sak

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.09.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet. Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 25.10.2016 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 66/16 Til sak: PS 72/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Her kommer KRONBLADET

Her kommer KRONBLADET Her kommer KRONBLADET ÅRGANG 2013 JANUAR Utgivelse nr. 7 INFORMASJONSBLAD om BLOMSTERENGA BARNEHAGE Ansvarlig for innhold og utgivelse: Per Jarle Hestnes Virksomhetsleder - barnehage JANUARTANKER Av Når

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Vedtekter Kommunale barnehager

Vedtekter Kommunale barnehager Vedtekter Kommunale barnehager Til høring januar/februar 2016 Vedtekter for kommunale barnehager i Ørland. 1. ADMINISTRASJON 1.1 Formål Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a.

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 15.05.2013 kl 19:00 Dato: Godkjent: 16.05.2013 Møteleder: Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) Følgende medlemmer møtte: H Ole Kristian Udnes,

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 26.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. øtested: Habornveien 61, møterom øterom hos Frevar Fra til saksnr.: 20/10 21/10 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra ungdomsråd 2015-2019 Møtested: Kantina, Hitra rådhus Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 16:00 17:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Regina

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier 3 Likestilling 4 Helse, med særskilt vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk 5

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Hvem er det som sikrer de helhetlige ansvaret for Jonas?

Hvem er det som sikrer de helhetlige ansvaret for Jonas? MANUAL MED TIPS TIL TEMAER FOR DISKUSJON ETTER Å HA SETT FILMEN TILFELLET JONAS Jeg vil være hos mamma, men det går ikke. Novellefilmen Tilfellet Jonas er en oppfølger av filmkonseptet Fredag ettermiddag

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Alta helsesenter Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Torfinn

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

Friposten juni/juli 2017

Friposten juni/juli 2017 Kjære frivillige, deltakere og andre samarbeidspartnere! August kommer fort nok og vi kan glede oss til følgende: Frivillig Onsdag: Starter igjen 16. august. Her er det mye spennende som skal skje utover

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Årsplan for gul og grønn gruppe

Årsplan for gul og grønn gruppe Årsplan for gul og grønn gruppe 7 barn på grønn gruppe. 2 jenter og 5 gutter 3 barn på gul gruppe. 1 jente og 2 gutter. Hverdagen vår vil bestå av fast dagsrytme og rutiner. Mandager er temadag. For at

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.367 Referat fra 9. oktober

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Brita Kleven Thorsvik Berit Musum FRP/VENSTRE Ove Morten Haugan Kristin Johanne Hildrum AP-KRF

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Brita Kleven Thorsvik Berit Musum FRP/VENSTRE Ove Morten Haugan Kristin Johanne Hildrum AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 13:25 Til stede: 8 representanter. Marit Voll gikk under behandlingen av sak

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 21.05.2015 Tidspunkt: 12:00 12.50 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Grete Bækken Mollan Varaordfører AP Anita

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll nr. 1/2014

Møteprotokoll nr. 1/2014 Møteprotokoll nr. 1/2014 Utvalg: Valgstyret Møtested: Tinbua, Rådhuset Dato: 26.05.2015 Tid: 14:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ogne Undertun Leder AP Hans Eide Nestleder

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO

REFERANSE JOURNALNR DATO Møtereferat Oppvekst og levekår Hundvåg skole Postadr.: Hundvågsvn. 75, 4085 Hundvåg Besøksadr.: Hundvågsvn. 75 Telefon: 51 59 88 00 Faks: 51 59 88 01 E-post: hundvag.skole@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Referat fra møte i RGB nr. 452 Nr.452

Detaljer

HP Bærum velforbund Rådmann Erik Kjeldstadli

HP Bærum velforbund Rådmann Erik Kjeldstadli HP 2018-21 Bærum velforbund 7.11.17 Rådmann Erik Kjeldstadli Bærum kommune i 2018-21: På vei mot 130.000 innbyggere (landets 5. største) Årlige investeringer på 2.1 2.6 mrd. Brutto driftsbudsjett på ca.

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 18:00-21:20 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 19.08.2015 Tid: 14:00 17.05 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn Gudmund

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.411 Referat fra 4. november 2014 Tilstede:

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR!

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR! MÅNEDSBREV BJØRKA JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper dere alle har hatt en fin juleferie. Vi er klare for et nytt år etter en veldig hyggelig desember, med pepperkaker, julemusikk, julegaver og masse hygge.

Detaljer

Protokoll ungdomsrådsmøte

Protokoll ungdomsrådsmøte Protokoll ungdomsrådsmøte 02.09.2011 Formannskapssalen 1.etg, Rådhuset Kl: 18:00 Til stede Forfall Ikke møtt Skjalg Hamnes, Anna Hagland, Jeanette Martinussen, Arne Petter Bartholsen, Odin Hamnes og Wilhelm

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage «Innledning» Godt Nyttår til dere alle sammen! Nå ser vi frem til et 2015 med godt samvær, lærerike opplevelser og spennende utfordringer på Valseverket.

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 04.06.2014 i forbindelse med møte i formannskapet Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer