Utviklingen på arbeidsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen på arbeidsmarkedet"

Transkript

1 SAMMENDRAG Arbeidsmarkedet strammes til. Den registrerte arbeidsledigheten ventes i løpet av høsten å være nede på samme nivå som på toppen av forrige høykonjunktur ved årtusenskiftet. Samtidig er veksten i sysselsettingen den største på 10 år, og Aetats bedriftsundersøkelse avdekker stor optimisme blant bedriftene i forhold til sysselsetting ett år frem i tid. Bedriftsundersøkelsen viser også at rekrutteringsproblemene fortsatt er vesentlig mindre enn i forrige høykonjunktur. Økt arbeidsinnvandring til Norge, blant annet for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft i bygg og anlegg og oljerelatert industri, kan være en viktig forklaring til dette. Netto innvandring til Norge var i 2005 det nest høyeste tallet som noen gang er registrert, og økt tilgang på arbeidskraft fra blant annet Polen bidrar til at innvandringen til Norge vil kunne bli minst like høy i Isolert sett bidrar arbeidsinnvandring innenfor områder der det er mangel på arbeidskraft til at lønninger og priser i Norge stiger mindre enn de ellers ville gjort, og at det totale sysselsettingsnivået i Norge kan holdes på et høyere nivå. Arbeidsinnvandring kan imidlertid også medføre at det blir mer krevende å skaffe seg jobb for ufaglært arbeidskraft og andre grupper som ikke har de kvalifikasjonene og egenskapene arbeidsgivere primært ønsker seg. Aetats bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft er særlig stor for yrkesgrupper innen bygg og anlegg og industrien som for eksempel tømrere, snekkere, platearbeidere, rørleggere og ingeniører og teknikere innen olje, bergverk og metallurgi. Mangelen på personer innen IKT-yrker ser fortsatt ut til å være relativt moderat. Aetat forventer at sysselsettingen vil øke med personer i 2006 og ytterligere i Dette betyr at vi oppjusterer anslaget fra forrige rapport om arbeidsmarkedet med personer for 2006 og ytterligere for Årsaken til dette er at sysselsettingsveksten de siste tre månedene ser ut til å ha vært rekordstor, kanskje enda sterkere enn for snart ti år siden. Vi antar at den økte veksten i sysselsettingen i stor grad vil bli dekket av økt yrkesdeltakelse og økt import av arbeidskraft. Den registrerte ledigheten forventes å avta med rundt personer i 2006 og ytterligere i Dette vil gi et årsgjennomsnitt på registrerte ledige i 2006 og i 2007, noe som er det samme anslaget som i Rapport om arbeidsmarkedet nr Vi regner med at ledigheten går kraftig ned de kommende månedene, men at reduksjonen etter hvert vil avta mot slutten av Det registrerte arbeidsledighetsnivået vil stabilisere seg på rundt i INNLEDNING Aetat gjennomfører hver vår en undersøkelse som kartlegger virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft ett år fram i tid og eventuelle rekrutteringsproblemer. Resultatene fra denne undersøkelsen, Aetats bedriftsundersøkelse, presenteres i en egen artikkel i denne rapporten. Bedriftsundersøkelsen gir viktig ny informasjon om arbeidsmarkedet siden vår forrige rapport om arbeidsmarkedet ble offentliggjort i mars i år. Vurderingene av utvikling og utsikter for arbeidsmarkedet i denne artikkelen vil derfor også basere seg på resultatene fra denne undersøkelsen. HOVEDTREKK Arbeidsledigheten går ned Norge har snart vært inne i en oppgangskonjunktur i tre år, og siden årsskiftet 2003/2004 har den registrerte arbeidsledigheten gått ned, se figur 1. Fra Figur 1: Utviklingen i den registrerte ledigheten, summen av registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere og arbeidsledige i henhold til Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser. Februar 1997 april 2006 (februar 2006). Sesongjusterte tall feb. 97 feb. 98 feb. 99 feb. 00 feb. 01 Arbeidsledige (AKU) Registrerte ledige og ordinære tiltak Registrerte ledige KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅS ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSER OG AETAT 1 For arbeidsledige i henhold til arbeidskraftundersøkelsene er det benyttet såkalte 3 måneders glidende gjennomsnitt. feb. 02 feb. 03 feb. 04 feb. 05 feb Aetat. Rapport om arbeidsmarkedet 2/2006

2 utgangen av april 2005 til utgangen av april 2006 har den registrerte arbeidsledigheten gått ned med personer (21 %). I alt var personer (2,8 %) registrert som arbeidsledig ved utgangen av april Figur 1 viser også at arbeidsledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser (AKU) har gått sterkt ned siden i fjor sommer. Siden den registrerte arbeidsledigheten begynte å gå ned for vel to år siden, har det blitt vel færre registrerte ledige. Fortsatt er det om lag flere registrerte arbeidsledige enn laveste nivå fra forrige oppgangskonjunktur for om lag sju år siden. Tilstrømningen av nye arbeidssøkere er på det laveste nivået som er målt i løpet av perioden Dette tilsier at nedgangen i den registrerte arbeidsledigheten vil fortsette. Sysselsettingen øker sterkt Antall sysselsatte målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser (AKU) øker nå sterkt. Fra 1. kvartal 1005 til 1. kvartal 2006 økte sysselsettingen med personer i følge AKU, korrigert for effekter av omlegging av AKU. Det tok relativt lang tid før veksten i sysselsettingen tok seg opp i denne oppgangskonjunkturen, se figur 2, men nå ser veksten i sysselsettingen ut til å være omtrent like høy som i 1997 og 1998 da sysselsettingen økte med henholdsvis og personer i årsgjennomsnitt. Den sterke veksten i etterspørselen etter arbeidskraft har også bidratt til at antall arbeidsledige målt ved AKU nå avtar sterkt samtidig som mange som tidligere var utenfor arbeidsstyrken nå melder seg på arbeidsmarkedet. Figur 2: Utviklingen i sysselsettingen. Sesongjusterte tall. 3 måneders glidende gjennomsnitt. Februar 1997 januar personer feb. 97 aug. 97 feb. 98 aug. 98 feb. 99 aug. 99 feb. 00 aug. 00 feb. 01 aug. 01 feb. 02 aug. 02 feb. 03 aug. 03 feb. 04 aug. 04 feb. 05 aug. 05 feb. 06 KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅS ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSER prosent Figur 3: Aetats sysselsettingsbarometer ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Aetats sysselsettingsbarometer viser differansen mellom andelen bedrifter som i følge bedriftsundersøkelsen venter vekst i sysselsettingen og andelen bedrifter som venter nedgang i sysselsettetingen ett år fram i tid. Forventningene til fremtidig sysselsetting har i løpet av perioden aldri vært mer optimistiske enn i 2006 med unntak av årene 1997 og 1998, se figur 4. Dette er i tråd med utviklingen i sysselsettingen de siste månedene i følge AKU. Rekordstor arbeidsinnvandring bidrar til moderat press på arbeidsmarkedet Av figur 4 ser vi imidlertid at andelen av bedriftene som oppgav rekrutteringsproblemer var langt mindre i 2006 enn i hele perioden , selv om det har vært en klar økning det siste året. Se egen faktaboks for vurdering av resultatene fra Aetats bedriftsundersøkelse i forhold til utviklingen i beholdningen av registerte stillinger. I 1996 og i 1997 var den registrerte arbeidsledigheten høyere enn i 2006, noe som isolert sett skulle tilsi at tilgangen på arbeidskraft var høyere. Bygg og anlegg og industri er to næringer der aktivitetsnivået nå er svært høyt. Innenfor disse næringene oppgav henholdsvis 44 og 32 prosent av virksomhetene i årets undersøkelse at de har rekrutteringsproblemer. Tilsvarende andeler i 1998 var 63 og 44 prosent. En lavere andel bedrifter innenfor alle industrigrener oppgir at de har rekrutteringsproblemer i år sammenlignet med det som ble oppgitt i Èn viktig årsak til at rekrutteringsproblemene oppleves som relativt lave i dag sammenlignet med tidligere, er at EU-utvidelsen har medført at tilgangen på arbeidskraft fra Øst-Europa har økt. Nettoinnvandringen til Norge i 2005 var personer totalt sett KILDE: AETATS BEDRIFTSUNDERSØKELSE Aetat. Rapport om arbeidsmarkedet 2/2006 3

3 Stramhet over tid beholdning ledige stillinger eller Aetats bedriftsundersøkelse? I denne faktaboksen vurderer vi to kilder som kan si noe om utviklingen i stramheten på arbeidsmarkedet over tid: 1. I Aetats bedriftsundersøkelse besvarer virksomhetene blant annet et spørsmål som går på om virksomheten har rekrutteringsproblemer. Andelen bedrifter som har rekrutteringsproblemer kan gi en indikasjon på hvor stramt arbeidsmarkedet er. 2. Aetat har i sitt register oversikt over alle praktisk talt alle stillinger som enten er meldt som oppdrag til Aetat lokal, registrert av arbeidsgiver på eller som er offentliggjort i aviser, tidsskrifter eller lignende. Vi teller opp alle ledige stillinger som blir offentliggjort i løpet av måneden og alle ledige stillinger som står registrert i Aetats registre ved utgangen av måneden. Antall ledige stillinger som står registrert ved utgangen av måneden, beholdningen av ledige stillinger, sier både noe om hvor mange stillinger som lyses ut, og hvor lenge stillingene står registrert. Beholdningen av ledige stillinger kan derfor også gi indikasjoner på stramheten på arbeidsmarkedet. Andelen av bedriftene i Aetats bedriftsundersøkelse som oppgav rekrutteringsproblemer var langt mindre i 2006 enn i hele perioden , selv om det har vært en klar økning det siste året, se figur 4 i teksten. Også målt ved registrerte ledige stillinger ved utgangen av måneden har presset på arbeidsmarkedet økt betydelig det siste året, se figur i denne faktaboksen. Målt på denne måten er presset kun litt lavere enn i Sammenlignbarheten over tid er imidlertid etter våre vurderinger mer usikker for beholdningen ledige stillinger enn resultatene fra Aetats bedriftsundersøkelse. Blant annet har andelen av de ledige stillingene som registreres av arbeidsgiver på økt sterkt i løpet av denne perioden. De fire første månedene i år utgjorde andelen stillinger som var registrert av arbeidsgiver på aetat.no i gjennomsnitt 34 prosent av beholdningen av ledige stillinger i alt. I 1998 og 2002 var tilsvarende andeler henholdsvis 0 og 25 prosent. Dette er stillinger som er aktive i stillingsdatabasen mer enn dobbelt så lenge som andre stillinger, og inngår dermed i større grad enn andre stillinger i beholdningstallene. Isolert sett trekker dette i retning av at beholdningstallene for ledige stillinger er høyere i dag enn for noen år siden. For å forsøke å ta hensyn til dette har vi også sett på utviklingen i antall ledige stillinger over tid når man kun ser på beholdningen av ledige stillinger som er annonsert i media. Også andre forhold kan imidlertid ha påvirket sammenlignbarheten over tid. Eksempelvis kan også arbeidsgiveres tilbøyelighet til å offentliggjøre ledige stillinger ha endret seg de siste årene. Vi ser av figur til faktaboks at samvariasjonen mellom slike stillinger og andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer i figur 4 er bedre. Både beholdningen av ledige stillinger annonsert i media og andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer er vesentlig lavere enn Alt i alt mener vi at disse momentene trekker i retning av å legge mer vekt på Aetats bedriftsundersøkelse enn beholdningen av ledige stillinger, når man vurderer utviklingen i stramheten på arbeidsmarkedet over flere år. Ved en vurdering av beholdningen av ledige stillinger, gir trolig utviklingen i antall ledige stillinger offentliggjort i media et mer dekkende bilde av utviklingen over tid enn beholdningen av ledige stillinger totalt sett. Antall ledige stillinger registrert ved Aetat ved utgangen av måneden. I alt og stillinger som er annonsert i media. Gjennomsnitt januar april (1997) I alt Annonsert i media i følge tall fra Statistisk sentralbyrå, se figur 5 2. Netto innvandring til Norge har kun vært høyere i 1999 da netto innvandringen til Norge var I følge Utlendingsdirektoratet ble det utstedt arbeidstillatelser til borgere av de nye EU-landene de tre første månedene i år. Dette var nesten en fordobling fra samme periode i fjor og gir indikasjoner om at 2 Netto innvandring påvirkes også av forhold utenfor arbeidsmarkedet. netto innvandring til Norge i 2006 kan bli på det høyeste nivået som noensinne er målt. Hele 7 av 10 arbeidstillatelser til borgere av de nye EU-landene blir gitt til polakker hvorav de aller fleste er menn. Mange polakker i Norge jobber innenfor bygg og anlegg og industri og er trolig en vesentlig årsak til at rekrutteringsproblemene innenfor disse næringene oppleves som langt mindre i dag enn i forrige høykonjunktur. Innvandrere fra Danmark og Sverige utgjør fortsatt et større antall sysselsatte 4 Aetat. Rapport om arbeidsmarkedet 2/2006

4 Figur 4: Andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer prosent Figur 5: Netto innflytting til Norge KILDE: AETATS BEDRIFTSUNDERSØKELSE KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ bosatt i Norge enn innvandrere fra Polen. Også i forrige høykonjunktur var det betydelig økning av utenlandsk arbeidskraft innenfor bygg- og anleggsvirksomhet og industri, vesentlig svensker og dansker. Isolert sett bidrar arbeidsinnvandring innenfor områder der det er mangel på arbeidskraft til at lønninger og priser i Norge stiger mindre enn de ellers ville gjort. Risikoen for at ubalanser i norsk økonomi oppstår og dermed behovene for en kontraktiv finans- og pengepolitikk blir mindre. Det totale sysselsettingsnivået i Norge kan dermed holdes på et høyere nivå. Arbeidsinnvandring kan imidlertid også medføre at det blir mer krevende å skaffe seg jobb for ufaglært arbeidskraft og andre grupper som ikke har de kvalifikasjonene og egenskapene arbeidsgivere primært ønsker seg. Som vi skal se seinere i artikkelen, er det relativt mange arbeidsledige med 1-2 årig videregående skole innenfor fagområder der det nå er stor mangel på arbeidskraft, mens ledigheten er svært lav for personer med de samme fagområdene og med fullført 3 årig videregående skole. UTSIKTER FOR 2006 OG 2007 Utviklingen internasjonalt Den økonomiske veksten internasjonalt avtok i 2005 noe sammenlignet med i Veksten ser ut til å kunne ta seg noe opp i I USA var det avdempet vekst i 4. kvartal i fjor, men veksten tok seg opp i 1. kvartal i år. Veksten i USA har i stor grad vært drevet av økt privat konsum. Økningen i konsumet har langt på vei vært finansiert ved økte boliglån muliggjort av en sterk prisøkning på boligmarkedet. Indikatorer for boligmarkedet i USA kan tyde på noe lavere aktivitet på boligmarkedet i USA. Risikoen for at boligmarkedet skal svekke seg er derfor tilstede, noe som kan bidra til at USA etter hvert vil gå inn i en nedgangskonjunktur. Dollaren har svekket seg betydelig de siste månedene, noe som blant annet har sammenheng med det store handelsunderskuddet. Dette bidrar positivt for den amerikanske eksportindustrien. Samlet er det ventet fortsatt vekst i USA, men noe lavere enn i Det har lenge vært ventet et omslag i USAs økonomi, men forventningene om tidspunktet for ny nedgangskonjunktur blir stadig skjøvet fram i tid. I Euro-området har veksten vært svak i 2005, men det er nå klarere tegn til bedring. Det er særlig eksportvekst som bidrar til bedret økonomisk utvikling i disse landene, mens veksten i det private forbruket er forsiktig. Forventningsindekser viser at næringslivet har tro på vekst. I Danmark og Sverige er det sterk vekst i økonomien. Den kinesiske økonomien har de siste årene hatt en årlig veksttakt på over 10 prosent. Sterk vekst i den kinesiske og indiske økonomien gir også positive impulser til Japans økonomi. Privat forbruk, offentlig forbruk og bedriftsinvesteringene vokser nå i Japan, og dette gir håp om at oppsvinget i Japan kan bli av mer varig karakter. Oljeprisen ligger på et høyt nivå, i overkant av 70 dollar. Høy oljepris skyldes både etterspørselssiden med vekst i blant annet USA og Kina som etterspør stadig mer olje, og uro i oljemarkedet knyttet til situasjonen i Iran. En høy oljepris virker isolert sett dempende på veksten i verdensøkonomien. Norge er nå i en høykonjunktur Oppgangskonjunkturen i Norge har nå vart i om lag tre år, og norsk økonomi er nå inne i en høykonjunk- Aetat. Rapport om arbeidsmarkedet 2/2006 5

5 tur med sterk vekst innenfor de fleste næringer. Veksten i investeringene innenfor oljerelatert virksomhet er rekordhøye og er en sentral årsak til den store aktivitetsveksten i norsk økonomi. Veksten i investeringene blant bedrifter i Fastlands-Norge er også betydelige, og det ser fortsatt ut til å være noe vekst i boligbyggingen. Kommuneøkonomien er også bedret og økte overføringer i 2006 vil gi vekstimpulser til norsk økonomi. Veksten i privat konsum ser imidlertid ut til å være relativt moderat, tatt i betraktning den generelt sterke veksten i norsk økonomi. Aktivitetsnivået innenfor bygg og anlegg ser fortsatt ut til å være stigende, og forventningene til vekst i sysselsettingen innenfor bygg og anlegg har aldri vært større i løpet av perioden i følge Aetats bedriftsundersøkelse. Innenfor industrien er det en trendmessig nedgang i sysselsettingen sett over flere år. Aktiviteten innenfor industrien, herunder oljerelatert industri og verftsindustri, er nå høy og sysselsettingen øker. Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for 1. kvartal 2006 viser at industribedrifter de siste kvartalene har vært mer optimistiske for kommende kvartal enn på lenge, og produksjonsindeksen viser en klart stigende utvikling, se figur 6. Aetats bedriftsundersøkelse viser at andelen industribedrifter som venter vekst i sysselsettingen nå er høyere enn på flere år, særlig for bedrifter som leverer investeringsvarer. I forrige høykonjunktur var en sterk lønnsvekst og styrking av den norske kronen, blant annet som følge av et raskt økende rentenivå, viktige faktorer for en svekket konkurranseevne blant norske bedrifter. Dette bidro til å forsterke den påfølgende konjunkturnedgangen i industrien. Stramheten på arbeidsmarkedet er foreløpig mindre enn den gang, og resultatene fra årets lønnsoppgjør så langt tyder på at lønnsveksten foreløpig er relativt moderat. Dette bidrar til at Figur 6: Produksjonsindeks for industrien (1995=100). Januar 1996 mars Trend jan. 96 jul. 96 jan. 97 jul. 97 jan. 98 jul. 98 jan. 99 jul. 99 jan. 00 jul. 00 jan. 01 jul. 01 jan. 02 jul. 02 jan. 03 jul. 03 jan. 04 jul. 04 jan. 05 jul. 05 jan. 06 økningen i rentenivået gjennom 2006 og 2007 blir forsiktig. De innstrammende virkningene av penge- og inntektspolitikken, gjennom blant annet dempet konsum og svekket konkurranseevne, forutsettes dermed å bli mer forsiktige enn for fire-fem år siden. Imidlertid har den norske kronen likevel styrket seg relativt mye målt mot Euro og den amerikanske dollaren. Dette svekker dermed norske bedrifters konkurranseevne. Sterk norsk krone kan blant annet skyldes at høy oljepris, generelt høy vekst i norsk økonomi og utsikter til forsiktige renteøkninger. Samtidig er inflasjonsutsiktene moderate, noe som gir økt tillitt til den norske kronen. Den høye oljeprisen kan isolert sett medføre at det høye investeringsnivået i oljesektoren videreføres lenger enn tidligere antatt, da flere felt vil være lønnsomme. Alt i alt forventer Aetat ett høyt aktivitetsnivå langt ut i 2006 slik at sysselsettingen i industrien fortsatt vil øke noe. Høyere sysselsetting gir økt privat kjøpekraft og vekst i det private forbruket flere sysselsatte i 2006 og 2007? Aktiviteten på arbeidsmarkedet er nå høy. Sysselsettingen øker sterkt, og det er stor nedgang i arbeidsledigheten. I følge Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser (AKU) økte sysselsettingen med personer i gjennomsnitt fra 2004 til Veksten i sysselsettingen har imidlertid tatt seg kraftig opp de siste månedene, og fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005 økte antall sysselsatte med personer 3 i følge AKU. Aetat forventer at sysselsettingen vil øke med personer i 2006 og ytterligere i Dette betyr at vi oppjusterer anslaget fra forrige rapport om arbeidsmarkedet med personer for 2006 og ytterligere for Årsaken til dette er at sysselsettingsveksten de siste tre månedene ser ut til å ha vært rekordstor, kanskje enda sterkere enn den rekordstore veksten for 10 år siden. Aetats bedriftsundersøkelse bekrefter at etterspørselen etter arbeidskraft er stor og at mangel på arbeidskraft foreløpig i begrenset grad demper veksten i sysselsettingen. Befolkningen i yrkesaktiv alder vil fortsette å øke noe i 2006 og Vi antar likevel at den økte veksten i sysselsettingen i stor grad vil bli dekket av økt yrkesdeltakelse og økt import av arbeidskraft. Når etterspørselen etter arbeidskraft er sterkt økende, melder flere personer seg på arbeidsmarkedet for å få jobb slik at yrkesdeltakelsen i befolkningen i KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ 3 Korrigert for effekter av omlegging av AKU. 6 Aetat. Rapport om arbeidsmarkedet 2/2006

6 Tabell 1: Aetats anslag for gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2006 og Forutsetninger om tiltaksnivået i 2006 og Faktiske tall Registrerte ledige, antall personer Registrerte ledige målt i prosent av arbeidsstyrken 3,5 % 2,7 % 2,5 % Tiltaksplasser (ordinære arbeidssøkere) ) ) ) 3) Arbeidsledighet, AKU i prosent av arbeidsstyrken 4,6 % 3,5% 4 3,2% 4 1) For 2005 er det gjennomsnittlig antall personer i tiltak ved utgangen av måneden som er brukt. Dette kan avvike fra noe fra antall tiltaksplasser. 2) Tiltaksnivået for 2006 er satt i tråd med statsbudsjettet for Dette tallet inkluderer ikke de omlag 500 tiltaksplasser som Oslo kommune disponerer. 3) Beregningsteknisk forutsettes samme tiltaksnivå i 2007 som i ) Omlegginger i AKU ser per 1. kvartal 2006 ut til isolert sett å gi en nedgang i antall AKU- arbeidsledige på 0,1 prosentpoeng. KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ OG AETAT Tabell 2: Endringer i arbeidsstyrke, sysselsetting og arbeidsledighet fra året før 1. Aetats anslag for 2006 og Faktiske tall for Arbeidsstyrke (AKU) Sysselsatte (AKU) AKU arbeidsledige Registrete helt ledige (Aetat) ) I anslagene er det korrigert for kjente effekter av omlegging av AKU per 1. kvartal 2006 KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ OG AETAT yrkesaktiv alder også øker. Aetat anslår at arbeidsstyrken vil kunne øke med personer i 2006 og med om lag personer i Den registrerte ledigheten forventes å avta med rundt personer i 2006 og ytterligere i Dette vil gi et årsgjennomsnitt på registrerte ledige i 2006 og i 2007, noe som er det samme anslaget som i Rapport om arbeidsmarkedet nr Vi regner fortsatt med at ledigheten går kraftig ned de kommende månedene, men at reduksjonen etter hvert vil avta mot slutten av Det registrerte arbeidsledighetsnivået vil dermed stabilisere seg på rundt i Anslaget for antall AKU-ledige er imidlertid nedjustert fra forrige rapport i tråd med den siste tids utvikling, og forventes nå å være større enn nedgangen for registrerte ledige, se tabell 2. Forventninger om større nedgang i antall AKU-ledige enn i antall registrerte ledige har sammenheng med at AKU-ledige begynte å gå ned på et seinere tidspunkt enn antall registrerte ledige, og at potensialet for sterk nedgang i arbeidsledigheten dermed er større for AKU enn for registertallene. Aetat bedriftsundersøkelse har vist at mangel på personell i dagens arbeidsmarked er moderat sammenlignet med forrige høykonjunktur, men at knappheten på arbeidskraft øker. Det er nå økende innvandring innenfor næringer hvor aktiviteten er høy, som bygg og anlegg, en del industri og servicenæringen. Denne utviklingen ser ut til å ha forsterket seg så langt i 2006, en utvikling vi forventer vil fortsette. Selv med et ledighetsnivå i 2007 omtrent som ved toppen av forrige høykonjunktur tror vi at presset på arbeidsmarkedet vil kunne være noe mindre enn den gangen. Aetat understreker at knytter seg stor usikkerhet til prognoser for utviklingen på arbeidsmarkedet. ARBEIDSMARKEDET FOR NOEN UTDANNINGSGRUPPER I dette avsnittet vil vi presentere noen utviklingstrekk for arbeidsmarkedet for utdanningsnivå og enkelte utdanningsfelt. Statistikken baserer seg på koblede data mellom SSBs utdanningsregister og Aetats arbeidssøkerregister. For mer utfyllende informasjon om datamaterialet og detaljert statistikk for flere faggrupper viser vi til Aetat. Rapport om arbeidsmarkedet 2/2006 7

7 Figur 7: Prosentvis endring i den registrerte ledigheten fra februar 2005 til februar Fordelt på utdanningsnivå og kjønn. 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % -30 % -35 % -3 % -12 % -15 % -18 % -20 % -20 % -20 % -16 % -23 % -31 % -29 % -26 % Uoppgitt utdanningsnivå Kvinner Menn Inntil grunnskole Videregående skole 1-2 år, i alt Videregående skole 3 år, i alt Universitet- og høyskoleutdanning lavere nivå 1-4 år Universitet- og høyskoleutdanning utover 4 år -17 % -24 % I alt alle utdanninger KILDER: AETAT OG STATISTISK SENTRALBYRÅ Figur 8: Den registrerte arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken. Februar Fordelt på utdanningsnivå og kjønn. Redusert arbeidsledighet for alle utdanningsnivåer Figur 7 viser at den registrerte ledigheten det siste året har gått ned for alle utdanningsnivåer for begge kjønn. Arbeidsledigheten har gått sterkest ned blant personer med fullført videregående skole og høyere utdanning inntil 4 år. På alle utdanningsnivåer har ledigheten gått sterkere ned for menn enn kvinner, noe som har sammenheng med at aktivitetsveksten i norsk økonomi har vært særlig stor innenfor mannsdominerte næringer som bygg og anlegg og industri. Innenfor offentlig sektor og varehandel der kvinner oftere er sysselsatt har bedringen på arbeidsmarkedet vært mindre. Arbeidsledigheten er avtakende med stigende utdanningsnivå, se figur 8. Vi ser imidlertid at arbeidsledigheten blant menn med 1 2 årig videregående skole er høyere enn blant menn med grunnskole som høyeste utdanning. Dette har trolig sammenheng med at personer som kun har grunnskole i gjennomsnitt er eldre enn personer som har 1-2 årig videregående skole. Den registrerte arbeidsledigheten er lavere blant eldre personer inntil 60 år enn blant yngre personer runder 30 år. Videre ser vi at arbeidsledigheten er litt lavere blant kvinner med utdanning inntil fire år enn blant kvinner med utdanning utover dette. Dette har sammenheng med at kvinner inntil fire år ofte har utdanning innen undervisning/førskole og helse der ledigheten er svært lav. 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 4,3 % 4,6 % 4,0 % 3,5 % 2,8 % 2,3 % Inntil grunnskole Kvinner Menn Videregående skole 1-2 år, i alt Videregående skole 3 år, i alt 1,7 % 1,4 % 1,5 % 1,1 % Universitet- og høyskoleutdanning lavere nivå 1-4 år Universitet- og høyskoleutdanning utover 4 år 3,2 % 2,9 % I alt alle utdanninger KILDER: AETAT OG STATISTISK SENTRALBYRÅ Lav ledighet for bygge- og anleggsfag, elektrofag, mekaniske fag og maskinfag Arbeidsledigheten har i denne oppgangskonjunkturen avtatt sterkt for personer med bakgrunn fra industri, bygg og anlegg og fra tekniske fagområder som IKT, ingeniører og sivilingeniører. Samtidig viser Aetats bedriftsundersøkelse at det nettopp er innenfor industri og bygg og anlegg bedriftene nå opplever størst mangel på arbeidskraft. Eksempler på enkeltyrker der det er et stor mangel på arbeidskraft er tømrere, kopper- og blikkslagere, platearbeidere, sveisere, murere, snekkere og rørleggere. Det er også mangel på en del sivilingeniører og ingeniører for eksempel innen olje, bergverk og metallurgi. Mangelen på dataingeniører- og teknikere og systemutviklere og programmerere er foreløpig mer moderat. Vi vil her se litt nærmere på om det også er slik at det er lav arbeidsledighet innenfor områder der bedriftene nå oppgir at det er mangel på arbeidskraft. Vi ser av tabell 3 at den registrerte ledigheten blant personer med bygge- og anleggsfag, elektro- 8 Aetat. Rapport om arbeidsmarkedet 2/2006

8 Tabell 3: Registrerte ledige per utgangen av februar Antall, i prosent av arbeidsstyrken og endring fra februar Utvalgte utdanningsfelt. Antall Prosent av Endring Prosentarbeids- fra ett år vis styrken tidligere endring Videregående skole 1-2 år, i alt ,0 % % Elektrofag, mekaniske fag og maskinfag ,5 % % Bygg- og anleggsfag ,4 % % Videregående skole 3 år, i alt ,5 % % Elektrofag, mekaniske fag og maskinfag ,8 % % Bygg- og anleggsfag ,8 % % Universitet- og høyskoleutdanning lavere nivå 1-4 år, i alt ,5 % % Naturvitenskapelige og tekniske fag (ingeniører m.fl.) i alt ,8 % % Biologiske fag 49 2,7 % % Fysiske og kjemiske fag 78 1,8 % % Matematikk og statistikk 18 2,6 % 0 Informasjons- og datateknologi 332 2,2 % % Elektrofag, mekaniske fag og maskinfag 417 1,4 % % Geofag 4 0,9 % -7 Bygg og anleggsfag 100 0,9 % % Næringsmiddelprod. 15 2,4 % -12 Andre og uspesifisert naturvitenskapelige og tekniske fag 329 2,5 % % Universitet- og høyskoleutdanning utover 4 år, i alt ,2 % % Naturvitenskapelige og tekniske fag (sivilingeniører m.fl.) i alt 632 1,2 % % Biologiske fag 102 2,3 % -5-5 % Fysiske og kjemiske fag 86 1,0 % % Matematikk og statistikk 13 1,1 % -3 Informasjons- og datateknologi 47 1,6 % % Elektrofag, mekaniske fag og maskinfag 117 0,9 % % Geofag 30 1,4 % -4 Bygg og anleggsfag 73 0,7 % % Andre og uspesifisert naturvitenskapelige og tekniske fag 164 1,7 % % KILDE: AETAT OG STATISTISK SENTRALBYRÅ fag/mekaniske fag/maskinfag på alle utdanningsnivåer har gått sterkere ned enn gjennomsnittet. Blant personer innenfor disse fagfeltene er også arbeidsledigheten svært lav blant personer med fullført 3-årig videregående skole eller høyere utdanning, tatt i betraktning at februar er en tid på året med mange permitterte innenfor bygg og anlegg og industri. Mange ledige uten fullført fagutdanning Vi ser imidlertid at det er relativt mange ledige blant personer med 1 2 årig elektrofag/mekaniske fag/ maskinfag og bygge- og anleggsfag, flere enn blant gjennomsnittet på tilsvarende utdanningsnivå. Dette viser at mange uten fullført fagutdanning innenfor disse områdene har problemer med å få jobb, selv om arbeidsgiverne oppgir stor mangel på arbeidskraft innenfor disse fagområdene. Det er dermed dårlig samsvar mellom de arbeidslediges kompetanse og den kompetansen arbeidsgiverne etterspør for disse fagområdene. Blant personer med høyere utdanning innenfor informasjons- og datateknologi er arbeidsledigheten fortsatt i overkant av gjennomsnittet på tilsvarende utdanningsnivå. Dette harmonerer med bedriftsundersøkelsen som bare avdekket moderat mangel på arbeidskraft innenfor dette området. Aetat. Rapport om arbeidsmarkedet 2/2006 9

Arbeidsmarkedet nå juli 2006

Arbeidsmarkedet nå juli 2006 Arbeidsmarkedet nå juli 2006 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Tormod Reiersen, tormod.reiersen@nav.no, 27. juli

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Norge er nå inne i en høykonjunktur med lav arbeidsledighet og svært sterk sysselsettingsvekst. Arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 1988 og går ned for alle yrkesgrupper og i alle fylker.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2006

Arbeidsmarkedet nå oktober 2006 Arbeidsmarkedet nå oktober 2006 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Eirik Åsland, eirik.asland@nav.no, 2. november

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG I den siste tiden har arbeidsmarkedet strammet seg ytterligere til. I august i år var antallet registrerte arbeidsledige hos NAV på 48 900. Dette er en nedgang på 16 800 sammenlignet med samme

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå ober 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG I løpet av første halvår i år skjedde det et omslag på arbeidsmarkedet, og det har vært en betydelig vekst i ledigheten de siste månedene. Tilgangen på ledige

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen

Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen Etter en svært høy vekst i sysselsettingen høsten 2007 avtok veksten i 2008. I april i fjor stoppet den opp og holdt seg deretter stabil. Så kom finanskrisen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet FAFO 5. februar 2009 Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet Markert omslag i arbeidsmarkedet 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Arbeidsmarkedet strammes nå til. Sysselsettingsveksten i 2006 var den sterkeste på tjue år, og arbeidsledigheten er på sitt laveste nivå siden 988. Tilgangen på nye arbeidssøkere har de siste

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

N o t a t 001 / 2 0 1 1. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2011

N o t a t 001 / 2 0 1 1. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2011 N o t a t 001 / 2 0 1 1 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2011 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser lønnsutvikling

Detaljer

Nedgangskonjunkturen til nå hva skiller denne fra de forrige?

Nedgangskonjunkturen til nå hva skiller denne fra de forrige? Nedgangskonjunkturen til nå hva skiller denne fra de forrige? Av: Johannes Sørbø og Jørn Handal sammendrag Vi har i denne artikkelen sett på utviklingen på arbeidsmarkedet i de tre siste nedgangskonjunkturene.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - januar 2006

Arbeidsmarkedet nå - januar 2006 Arbeidsmarkedet nå - januar 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet

Detaljer

Saksframlegg Vår dato 14.02.2014

Saksframlegg Vår dato 14.02.2014 Vår saksbehandler Dag Odnes, tlf. 23 06 31 19 Saksframlegg Vår dato 14.02.2014 Vår referanse 14/195-2 / FF - 460 Til: Forbundsstyret Fra: Forbundsledelsen Økonomisk og politisk rapport februar 2014 1.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå februar 2007

Arbeidsmarkedet nå februar 2007 Arbeidsmarkedet nå februar 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Tormod Reiersen, tormod.reiersen@nav.no, 1.

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig Norsk økonomi inn i et nytt år Sjeføkonom Tor Steig Internasjonalt BNP vekst anslag 2006-2008 2006 2007 2008 2009 6 5 4 3 2 1 0 US Euro zone Asia Pacific Source: Consensus Forecasts janura -2008 Konjunkturtoppen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Torbjørn Årethun, torbjorn.aarethun@nav.no,

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2017

Arbeidsmarkedet nå september 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå september 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Arbeidsmarkedet. Økonomiske analyser 1/2001

Arbeidsmarkedet. Økonomiske analyser 1/2001 Arbeidsmarkedet Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR) viser en vekst i samlet sysselsetting på 0,4 prosent i fjor, om lag det samme som i 1999. Ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå og prognoser fram til 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

LTLs markedsbarometer. Resultater fra 4. kvartal 2011

LTLs markedsbarometer. Resultater fra 4. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer Resultater fra 4. kvartal 2011 Hovedkonklusjoner 4. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene gikk overraskende opp i 4. kvartal, fra 8 til

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2015

Arbeidsmarkedet nå - september 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - mai 2009 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Saksframlegg Vår dato 14.02.2013

Saksframlegg Vår dato 14.02.2013 Vår saksbehandler Dag Odnes, tlf. 23 06 31 19 Saksframlegg Vår dato 14.02.2013 Vår referanse 13/260-2 / FF - 460 Til: Forbundsstyret Fra: Samfunnspolitisk avdeling Økonomisk og politisk rapport februar

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå september 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå november 2017

Arbeidsmarkedet nå november 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå november 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft etter utdanning 2010-2030

Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft etter utdanning 2010-2030 Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft etter utdanning 2010-2030 ved Ådne Cappelen, Hege Gjefsen, Marit Gjelsvik, Inger Holm og Nils Martin Stølen Rapporter 48/2013, Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/forskning/makroookonomi

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2016

Arbeidsmarkedet nå juli 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå i 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Yrkesdeltakelsen lavere enn i 1998

Yrkesdeltakelsen lavere enn i 1998 AV TORMOD REIERSEN SAMMENDRAG Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder som deltar i yrkeslivet, yrkesdeltakelsen, er et av de viktigste kriteriene for å vurdere om man lykkes med arbeids- og velferdspolitikken.

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05 Hovedstyremøte. juni Anslag for BNP-vekst i hos Norges handelspartnere. Prosent IR / IR / USA Japan Euroomr. Sverige HP Kilde: KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina ) Prosentvis vekst fra samme

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Av: Sigrid My k l e b ø Sammendrag Av de som ble arbeidsledige i oktober 2008, var en av tre fortsatt registrert som i juli

Detaljer

Rapport. om arbeidsmarkedet. Nummer 3 2005. Utviklingen på arbeidsmarkedet. Sterkest vekst i antall nye arbeidsplasser i Vest-Agder og Hedmark

Rapport. om arbeidsmarkedet. Nummer 3 2005. Utviklingen på arbeidsmarkedet. Sterkest vekst i antall nye arbeidsplasser i Vest-Agder og Hedmark Rapport om arbeidsmarkedet Nummer 3 2005 Utviklingen på arbeidsmarkedet Sterkest vekst i antall nye arbeidsplasser i Vest-Agder og Hedmark Nye yrkesvalhemma i 2004 Hvem har lange perioder som arbeidssøkere?

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Innvandrere og arbeidsledighet i 2009 v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Innvandrere og arbeidsledighet i 2009 v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Fafo Østforum seminar 3. desember 2009 Innvandrere og arbeidsledighet i 2009 v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Statistikk og utredning Hente kunnskap fra registrene Statistikk: Leverandør

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå april 2009 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge Av Frøydis Bakken Samandrag Norge er et av landene med høyest yrkesdeltakelse for. Det norske arbeidsmarkedet er likevel sterkt kjønnssegregert, både ved at og fortsatt

Detaljer

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på Saksframlegg Arkivsak: 15/1539-1 Sakstittel: UTVIKLING I ARBEIDSMARKED Saken skal behandles av: Formannskapet K-kode: X61 &32 Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Bakgrunnen

Detaljer

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Mange studier av «oljen i norsk økonomi» St.meld nr.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 2012 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2017

Arbeidsmarkedet nå juli 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå i 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2017

Arbeidsmarkedet nå august 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå august 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer