PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER"

Transkript

1 PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

2

3 PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H ,5 81,5 * H ,0 74,5 * H ,5 81,5 * H ,0 74,5 * H ,5 81,5 * H ,0 74, H ,5 81, H ,0 74, H ,5 72, H ,5 66, H ,5 65, H ,0 68, H ,5 55, * Kolonnen antall garasjer viser hvor mange garasjeplasser som inngår i kjøpesum. Der det ikke inngår garasjeplass er det mulig å kjøpe en for kr ,- 3

4

5 Viktig salgsinformasjon SELGER Spikkestadkvartalene Bolig KS ADRESSE Adresse for eiendommen er ennå ikke fastsatt av kommunen. Kjøpere vil få informasjon så fort adressen er kjent. BEBYGGELSE Spikkestadkvartalet trinn 1 vil bestå av 40 leiligheter fra 1. til 6. etasje og næringsareal i 1. etasje. AREALANGIVELSER Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i bruksareal (BRA), som er boligenes innvendige mål medregnet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses p-rom i prislisten dette er (litt forenklet uttrykt) leilighetens BRA fratrukket innvendige boder og veggene til disse. OVERTAGELSE Boligene i byggetrinn 1 antas ferdig for overtagelse 2. tertial Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Endelig overtagelsesdato meddeles tidligst med 3 måneders varsel og senest med 6 ukers varsel, som vil være å regne som en frist i henhold til Bustadoppføringslova. PRISER Se vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre pris på usolgte boliger/garasjeplasser uten forutgående varsling. BETALINGSBETINGELSER Ved utstedt 12 garanti etter Bustadoppføringslova skal håndpenger tilsvarende 10 % av kjøpesum betales til klientkonto. Renter på alle beløp innbetalt til klientkonto tilfaller i sin helhet selger, så fremt selger stiller garanti etter Bustadoppføringslova 47. Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at kjøpetilbud legges inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Kontraktsmalen innhentes hos selger eller lastes ned fra hjemmesiden. Det må påregnes at det stilles krav om finansieringsbevis eller annen tilfredsstillende dokumentasjon for finansiering av kjøpet før kjøpetilbudet aksepteres. Innbetaling av håndpenger ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke kan etableres pant i den ervervede boligen. Hovedoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) skal innbetales til klientkonto før overtagelse. Eventuelle tilvalg innbetales separat til klientkonto ved bestilling. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler selger at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. EVENTUELL ADGANG TIL UTLEIE AV EIENDOMMEN ELLER DELER AV DENNE TIL BOLIGFORMÅL Boligen har ingen utleieenhet, men seksjonen kan fritt leies ut jf. eierseksjonsloven. FORSIKRING Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger. GARANTIER Selger er etter Bustadoppføringslova 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i inntil 5 år etter overtagelsen. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i henhold til Bustadoppføringslova 47. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelt videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. FORRETNINGSFØRER Nedre Buskerud Boligbyggelag Postboks 1035 Bragernes, 3001 Drammen Telefon: E-post: TOMT Eiet tomt. Det kan bli foretatt grensejusteringer og eventuell sammenslåing / deling i forbindelse med utbyggingen. Tomtens areal etter justeringer er ennå ikke fastsatt. REGULERINGSFORHOLD/RAMMETILLATELSE «Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig, forretning og tjenesteyting i henhold til reguleringsplan for Spikkestadkvartalene. Prosjektet er en del av en større reguleringsplan. Kopi av reguleringsplan/kart/vedtekter kan innhentes hos selger. Detaljert reguleringsplan er godkjent. Eiendommen er rammesøkt, og det foreligger rammetillatelse for prosjektet. Byggingen er i gang. MATRIKKELNUMMER/ADRESSE Eiendommen har i dag gnr. 7 og bruksnummer 28,30 og 33 i Røyken Kommune. I forbindelse med utbyggingen vil eiendommen få tildelt nytt matrikkelnummer. Seksjonsnummer fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. SERVITUTTER/RETTIGHETER Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av servitutter tinglyst 5

6 på eiendommen kan fremlegges av selger. Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie den ut. LIGNINGSVERDI Ligningsverdien er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av ligningskontoret etter en beregningsmodell, som tar hensyn til om boligen er såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man eier). Ligningsverdien for primærboliger vil utg jøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se skatteetaten.no for nærmere informasjon. GARASJE/PARKERING Det vil bli etablert garasjeanlegg i kjeller. Organisering og lokalisering av parkeringsplasser og boder bestemmes av selger. BODER Det følger 1 innvendig bod i hver leilighet (hvis ikke annet er vist i salgstegning), som kan få tekniske installasjoner som sikringsskap, vann- fordelingsskap, eventuell hjemmesentral (IKT). Det følger også 1 sportsbod i kjeller per enhet. FELLESUTGIFTER Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter beløper seg til kr. 34,- pr. kvm BRA pr. mnd. Dette skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. FelIesutgiftene inkluderer renovasjon, trappevask, snømåking, plenklipping, vaktmestertjenester, kabel-tv, kommunale avgifter, felles strøm, samt felles forsikring på bygg og forretningsfører. I tillegg kommer kostnader til drift/vedlikehold av garasjeanlegget. Det foreligger pt. ikke regnskap eller budsjett for sameiet. Budsjett vil bli utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører og tas opp til vedtak på første sameiermøte. VEDTEKTER Vedtekter for sameiet er under utarbeidelse og foreligger ikke. Så snart dokumentene er vedtatt, vil de bli tilsendt kjøperne, eller de kan innhentes hos selger. EIERFORM/ORGANISERING Spikkestadkvartalet trinn 1 vil bli organisert som et eierseksjonsameie, med tilhørende garasje- og kjelleranlegg. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesum betaler kjøper dokumentavgift med 2,5 % av andel tomteverdi. Dokumentavgiften anslås til å være kr 93,- pr. kvm BRA. For en leilighet på 50 kvm BRA blir dokumentavgiften kr. 4650,- I tillegg påløper tinglysningsgebyrer p.t. kr 525 for skjøte og kr 727 pr. pantobligasjon (inkl. attest) som skal tinglyses i forbindelse med kjøpet. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til overskjøting. KOSTNADER VED AVBESTILLINGER Kjøp etter Bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes, vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Avbestilling skjer mot full erstatning for selgers økonomiske tap som følge av avbestillingen. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. ENERGIMERKING Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest. Leilighetene er foreløpig ikke energimerket. MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV TRANSAKSJONEN I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjons- kontroll av oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighets- havere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. KREDITTVURDERING / DOKUMENTASJON AV FINANSIERINGSEVNE Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. OVERDRAGELSE/RESALG Selger forbeholder seg rett til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner i henhold til kjøpekontrakten før overtagelse har funnet sted. Ved selgers godkjennelse av transport/ videresalg før overtagelse har funnet sted, må det påregnes et transport-/administrasjonsgebyr før overtagelse. Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler eller meglers underleverandør. Utbygger bærer ingen kostnader som følge av slike overdragelser. Eventuelle kostnader som følger av en slik overdragelse, eller opptrapping av garantier, må dekkes av transaksjonens øvrige parter. TILVALG Det vil bli utarbeidet en liste som viser hvilke tilvalg som tilbys og til hvilke priser. Muligheten til å bestille tilvalg vil være tidsbegrenset og kjøpere vil bli underrettet om dette. Det kan ikke påregnes tilvalg utover det som fremgår av listen. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og selger i en separat avtale. Tilvalg innbetales separat til meglers klientkonto ved bestilling. FORBEHOLD Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme juridiske person. 6

7 Selger står fritt til å bestemme seksjonsnummer i prosjekteringsprosessen, og det tas forbehold om eventuelle endringer av antall eierseksjoner i bygningene. Selger forbeholder seg retten til å kunne endre priser og betingelser for usolgte leiligheter og garasjeplasser uten varsel. Utearealet vil bli ferdigstilt til overlevering i den grad årstiden tillater det, eventuelt så snart som mulig etter overlevering. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse i forhold til Bustadoppføringslova 10. Ovennevnte er kun et estimat, og endelig overtagelsesdato vil avhenge av fremdriften i prosjekt- og byggearbeidene. Alle illustrasjoner, skisser, «møblerte» plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende bygningsmasse m.v. før budgivning. % av kjøpesummen inntil 5 år etter overlevering. For øvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. FØLGENDE DOKUMENTER UTGJØR EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Foreløpig utomhusplan/illustrasjonsplan Plantegninger Leveransebeskrivelse Kjøpetilbud Prisliste Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til selger med kopi av legitimasjon. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være sjakter, bærekonstruksjoner, innkassinger av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal og lignende. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Usolgte parkeringsplasser vil bli disponert av selger eller den han gir tillatelse inntil plassene eventuelt blir solgt. Selger tar forbehold om å legge parkeringsplasser som ikke er solgt til kjøperne av de respektive boligseksjonene inn i egen seksjon. Kjøper er kjent med at parkeringsplasser omfattet av dette avsnittet kan leies ut til eksterne brukere, også utenfor sameiet. Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. DIVERSE Boligene selges i henhold til lov om Bustadoppføring til kjøpere som regnes som forbrukere. Selger er pliktig å stille 12 bankgaranti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 7

8 Leveransebeskrivelse GENERELT Spikkestad kvartal 1, bygg 1, består til av 40 leiligheter fra 1 til 6 etasje og næringsareal i 1 etasje. Bygg 1 er delt i to. Den ene delen har Røyken Eiendom AS inngått avtale om kjøp. Den består av 27 omsorgsleiligheter og en 1 etasje som er tilrettelagt for forretning og tjenesteyting med utadrettet virksomhet. Disse arealer skal benytte oppgang A. På hjørnet ut mot torget er det planlagt en kafe. Den andre delen som dette salgsprospektet omhandler består av 13 selveierleiligheter med inngang fra oppgang B. Fra 2 til og med 5 etasje er det prosjektert 2 leiligheter pr etasje med balkongfasade mot syd og utsikt utover torget og stasjonen. Hele 6 etasje består av 5 selveierleiligheter. Under bygg 1 er det garasjekjeller med parkeringsplasser, rom med boder, etc. Teknisk rom på tak og i garasjekjeller. Denne garasjekjelleren vil etter hvert bli del av en større garasjekjeller for hele kvartal 1 med i alt 3-4 bygg. Inn og utkjørsel via Gamle Drammensvei. Midlertidig inn og utkjørsel til bygg 1 vil bli fra syd. Leilighetene i Spikkestad bygg 1, vil bli organisert som ett boligsameie. Nærmere informasjon om organiseringen finner du under annen informasjon fra eiendomsmegleren. Under bygg 1 ligger sameiets garasjeanlegg. Garasjeanleggets organisering er ikke endelig besluttet. Garasjeanlegget inneholder parkeringsplasser, boder, teknisk rom, rørføringer og kanaler. Selger planlegger ente å seksjonere parkeringsplassene som egne næringsseksjon hvor kjøpere som skal overta bruksrett til parkeringsplass vil eie en idiell eierandel av denne. Det vil for hver bruksrett til p-plass blir tinglyst skjøte med ideelle eierandelen i garasjeseksjonen for kjøper. Alternativt, kan garasjeanlegget bli fradelt som en egen anleggseiendom ( eget gnr/bnr). Det vil for hver bruksrett til p-plass bli tinglyst skjøte med den ideelle eierandelen i anleggseiendommen. En eventuell eierandel i garasjeanlegget kan bli knyttet til seksjonen slik at den følger med ved salg av seksjonen. Det tingsrettslige sameiet i nærings(parkerings) seksjon eller anleggseiendom vil derfor kunne bli et realsameie. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom prosjektbeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne prosjektbeskrivelsen og romskjemaet som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i tegnings- og salgsmaterialet er ment som eksempler og kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, fargevalg, dør og vindusform, antall vinduer på gavl- vegg, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg i fasade, beplantning etc. Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på leilighetstegningene. Endring av plassering av utstyr på bad kan også forekomme. ene vil bli utført som badekabin. Det pågår detaljprosjektering av sjakter, det kan derfor forkomme endringer av plassering, lengde og/ eller bredde på disse. Videre kan vindus- og balkongplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget. Toleransekrav for utførelse er iht. NS 3420 per desember Detaljer informasjon vedrørende toleranseklasser for de enkelte materialer/fag kan fås ved henvendelse til megler. KONSTRUKSJON Bygningen utføres med bærekonstruksjon hovedsakelig i betongelementer i bærende vegger og tak/dekker, med enkelte vegger med stålsøyler og dragere. Det vil bli synlige v-fuger i innvendig tak ved platedekkeskjøter i betong. Enkelte takarealer i leilighetene vil bli nedforet. Fasadeveggene utføres i hovedsak med isolert bindingsverk, men med enkelte vegger i betong som er isolert utvendig med mineralull. Utvendig består veggene hovedsakelig av puss, sementplatekledning og trefasade, innslag av betong. Enkelte fasadedetaljer kan være i andre materialer. Balkonger leveres med rekkverk med stående spiler i stål eller lakkert aluminium. På terrassene i 6 etasje vil rekkverket bestå av gesimskasse med rekkverk på toppen. For leilighet H0603 vil det være to terrasser. Rekkverk på den ene vil få rekkverk av tre blomstekasser. Balkongdekker leveres i betong med tretremmer. Balkonger er som en utvendig konstruksjon å anse. Mindre ansamlinger av vann kan oppstå på overflaten etter regnvær. Det er renne langs balkong i øverste etasje. Drypp ned i etasjen under vil forekomme. Leiligheten H 0601, H 0602 og H 0603 vil få inngang via oppgang B svalgang. Svalgangen leveres med dekke av betongheller eller treplatting. Innvendige lettvegger har stålstendere og er kledd med gipsplater. Yttertak er utført med fallskåret polystyren-/mineralullisolasjon og tekket med 2 lags papp eller tilsvarende. STANDARD INNVENDIG BEHANDLING Se vedlagte romskjemaer som nærmere beskriver overflatebehandling av gulv, vegg og tak i de ulike rommene. INNVENDIG HIMLINGSHØYDE OG NEDFORET HIMLING/INNKASSING Alle 13 leilighetene vil få ekstra god takhøyde netto ca 2, 60 meter. I leilighetenes entre/gang, bad/wc og innvendig bod kan det bli nedforet himling i hele etter deler av rommene. Himlingen skal ha en høyde på min 2,2 m over gulv. Over disse himlingene vil det være tekniske føringer som elektro, rør og ventilasjon og sprinkler. Over kjøkkenskap vil det være en innkassing av ventilasjonskanal for avtrekksvifte på kjøkken. Nedforede himlinger kan også forekomme i mindre områder i andre rom enn de ovennevnte. Tekniske rørføringer vil også i noen grad bli montert i taket og langs vegger utenom ovennevnte rom. I leilighetene vil slike 8

9 rørføringer bli skjult bak innkassinger. En horisontal innkassing av rør ved tak frem til vertikal innkassing langs vegg vil derfor kunne forekomme i enkelte rom. Nevnte konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert. Dette gjelder elektro, sanitær, ventilasjon og sprinkelanlegg. Det tas forbehold om endelig plassering og størrelse av sjakter, da dette kan måtte endres gjennom detalj- prosjekteringen. UTSTYR/STANDARD KJØKKEN Det henvises til romskjema for beskrivelse av type kjøkken som leveres som standard. Lengden på kjøkkenet vil være i henhold til det som fremkommer av leilighetens plantegning. Mindre avvik kan forekomme. Antall skap etc. leveres iht. den kjøkkentegning som gjelder for den enkelte leilighet. Ikke alle detaljer er ferdig prosjektert og detaljert kjøkken- tegningen vil derfor utleveres kjøper i forbindelse med tilvalgprosessen når detaljprosjekteringen er ferdig. Det leveres skap for innbygging av stekeovn med separat platetopp. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt stålkum i henhold til kjøkkentegning. Hvitevarer leveres ikke som standard, men kan bestilles i tilvalgprosessen, se nærmere beskrivelse bak. Varmtvann leveres fra varmeanlegget som er koblet mot «nærvarmesentralen». Det vil monteres vannmåler på forbruk av varmt tappevann i hver enkelt leilighet. GARDEROBE Det er 1 meter garderobeskap pr sengeplass. INNVENDIGE DØRER Hvite dører fra Swedoor AS, eller tilsvarende, med hvite karmer, type leveres i henhold til romskjema. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Gerikter leveres ferdig malt fra fabrikk. Innvendige gerikter og lister vil få synlige spiker/stift eller skruer. De fleste dører leveres med flate terskler for å sikre luftstrømning gjennom leiligheten slik at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt. BAD leveres som prefabrikert badekabin. De leveres med dusj og flislagt på vegger og gulv med fliser i henhold til romskjema. Det leveres innfelte spotter i tak både på bad. På bad leveres svingbare dusjvegger med klart herdet glass og aluminiums profiler. Dusjarmatur leveres montert på vegg. Gulvfisene levers i størrelse 20 cm x 20 cm. I dusjsonen vil flisegulvet være med fall 10 cm x 10 cm. erominnredning leveres i henhold til romskjema og tegning. Utenpåliggende speil og lysarmatur med en stikkontakt over. I tillegg leveres opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Det leveres vegghengt WC. Det vil bli teknisk sjakt med skap for rør-i-rør system og vannbåren varme i tilknytning våtrommene. Tilgang til sjakt vil være via luke i tilstøtende rom for inspeksjon, avlesing av målere etc. Plassering vil gjøres så lite sjenerende som mulig, men må samtidig være lett tilgjengelig for avstengning av vann dersom en lekkasje skulle oppstå. Hoved stoppekran vil være plassert i skap i badetaket. VINDUER/VINDUSDØRER Vinduer leveres med 2 lags energiglass, med U-verdi 1,2 W/ m2k. Vinduene leveres ferdig malt fra fabrikk. Utvendig farge tilpasset fasaden og hvit innvendig. Innvendige gerikter og lister vil få synlige spiker/stift eller skruer. Vinduer leveres med barnesikring og mekanisme for låsing i luftestilling. Nivåforskjell mellom utvendig balkong og terrasse og innvendig stuegulv er trinnfri og i henhold til teknisk forskrift, TEK10. HOVEDINNGANGSDØR TIL DEN ENKELTE LEILIGHET. Hovedinngangsdør leveres i malt utførelse med kikkhull fra fabrikk. FG-godkjent sikkerhetslås leveres. Inngangsdøren vil bli levert med dørpumpe dersom dette kreves av brann-/ rømningshensyn. Ringeklokke/calling anlegg med fargeskjerm vil bli montert i hver leilighet. GULVLISTER/GERIKTER I rom med eikeparkett leveres det eikelister langs gulv. Alle gerikter rundt vinduer og dører leveres i henhold til romskjema, ferdig malt fra fabrikk. Innvendige gerikter og lister vil få synlige spiker/stift eller skruer. Generelt leveres lister og foringer i hvitmalt MDF eller tilsvarende. I vindusposter må det unngås ha feks potter som er fuktige under, da MDF ikke tåler konstant vann over tid. SIKKERHETSUTSTYR Dette leveres røykvarsler i henhold til krav. Alarm leveres ikke, det må den enkelte installere selv etter overtakelse av leiligheten. Det leveres ett brannslukningsapparat eller eventuelt brannslange i kjøkkenskap under vask i hver leilighet. TEKNISKE ANLEGG VENTILASJON I byggene blir det montert et sentralt anlegg for balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Hoved aggregatene blir plassert i teknisk rom på taket, med kanalføringer frem til hver leilighet. Det blir avtrekk fra kjøkken og våtrom, og tilluft til hvert enkelt rom. Avtrekk fra kjøkken via volumhette over komfyr som styres med et mekanisk spjeld iht krav i TEK10. Avtrekk fra bad er konstant i henhold til krav i TEK 10. 9

10 ELEKTRISK ANLEGG Anlegget installeres i henhold til offentlige myndigheters forskriftskrav, dvs. NEK Det innebærer bl.a. at det monteres «komfyrvakt» på kjøkken. Alle kontaktpunkter er jordet. Fortrinnsvis benyttes skjult anlegg i lette vegger, men åpent anlegg må påregnes i vegger av betong og der det er krav i spesielle tilfeller. Det benyttes kun automatsikringer. Antall elektriske punkt i leilighetene er i henhold til NEK Elektriske punkt fremkommer av egen elektro tegning som utleveres i forbindelse med tilvalgprosessen. I forbindelse med tilvalg vil det bli mulig å bestille flere elektropunkt. SANITÆR Det monteres ettgreps blandebatterier på bad og kjøkken, opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og for vaskemaskin på bad, som anvist på tegning. Det leveres vegghengt toalett på bad. Tekniske rørføringer samles i et rør-i-rør skap som plasseres i en teknisk sjakt i tilknytning våtrom- met. Sjakten fremkommer på kontrakttegning. Vannmåler for måling av forbruk av varmt vann plasseres i dette skapet. SPRINKLERANLEGG I henhold til de siste tekniske forskriftene, TEK10, er det krav om sprinkleranlegg i alle boligene i prosjektet. Det vil plasseres sprinklerhoder på vegg ca. 20 cm nedenfor taket og det ligger rør skjult i veggene og eventuelt i innkassinger langs himling. Sprinklerhoder må ikke tildekkes med møbler el,l. slik at det hindrer dens funksjon. Man må også forsikre seg om at det ikke ligger sprinklerrør i veggen dersom man skal borre eller spikre i veggen. OPPVARMING Leilighetene leveres med vannbåren varmtvann tilknyttet nærvarmesentral. Denne nærvarmesentralen er foreløpig ikke avklart hvor skal ligge. Oppvarming av varmt forbruksvann og oppvarming av vann til leilighetens radiatorer vil inntil nærsentralen er på plass bli ved hjelp av elektrisk varmtvannsbereder montert i teknisk rom i garasjekjelleren. Det leveres to eller tre vegghengte radiatorer i hver leilighet. En radiator i stuen under hovedvinduet og i gangen eller på soverommet. Radiatorene vil få to eller tre lameller. Endelig størrelse og plassering vil bli inntegnet på kontrakttegningene etter at det er utført detaljprosjektering. Det er utført beregning av energibehovet i hver enkelt leilighet. Dersom det ved detaljprosjektering fremkommer at det ikke er nødvendig med radiator på soverommet, vil dette ikke bli levert. Nødvendig grunnvarme vil da eventuelt bil via ventilasjonsluften. Ved behov er det mulig å velge elektrisk ovn på soverom som tilvalg. egulv leveres med elektrisk varmekabler med termostat. Det monteres målere i hver leilighet som måler forbruket av varme. TV/DATA/TELEFON Det føres telefon, datalinje og kabel-tv frem til hver leilighet til et svakstrømskap. Dette skapet plasseres i bod eller liknende. Utbygger har inngått avtale på vegne av sameiet med GET for TV, telefon og data med inntil 5 års bindingstid. Fast telefonlinje fra Telenor leveres ikke. I standardleveransen inngår 1 stk. TV-/radiouttak og datapunkt levert med system basert på fiberkabler med signaler fra kabel-tv leverandør i uttaket monteres opp i stuen. Utvidede TV-pakker og internett via kabel-tv må kunden selv bestille fra signalleverandør som tillegg. Tilknytningsavgift for kabel-tv/data anlegg betales av kjøper. 1 stk. data/telefon uttak leveres i leilighetene plassert i svakstrømskapet for oppkobling av tråd- løst modem (internett). IP telefon inngår ikke som del av standardleveransen, det må den enkelte bestille direkte fra GET. Ytterligere TV- og telefonkontakter, med røropplegg, og tilknytning kan bestilles gjennom tilvalgprosessen. TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig. FELLESAREAL INNGANGSFORHOLD Hovedinngang til leilighetene er på plan 1, inngang B. Det vil være innvendig heis og trapperom til alle etasjer, og ned til parkeringskjeller. Alle postkasser blir plassert på hensiktsmessig sted ved hovedinngangene. Det leveres vinylbelegg på gulv i hovedinngang og trapperom. Det er malte vegger. Opptrinn i trapper males. (se for øvrig romskjema). Gulv i svalgang 6 etasje er betongheller eller treplatting. Dette er et uteareal og mindre vannansamlinger kan forekomme. 8 av leilighetene vil få egen inngangsdør fra innvendig korridor og tre leiligheter i 6 etasje har inngang fra svalgang. Biladkomst til p-kjeller er midlertidig i den sydlige delen av garasjekjelleren. Når alle fire byggene er bygget ut i kvartal 1 vi det være en stor felles garasje under alle byggene. Endelig inn og utkjørsel til garasjeanlegget vil bli fra Gamle Drammesvei. HEIS Alle leilighetene er tilgjengelige med heis fra trapperommet til oppgang B fra garasjeplan og hovedinngang direkte til leilighetsplan. 10

11 TRAPPER/TRAPPEROM Det leveres prefabrikkerte trapper i betong. Undersiden og vangene av trappeløp og repos er i malt hvit. Innvendige trapper og repos leveres med banebelegg. Opptrinn malte eller med belegg. Trapperommet og fellesganger har malte vegger SØPPELSYSTEM Det leveres nedgravde søppelsiloer i tilknytning til hvert enkelt byggetrinn. For bygg 1 er det prosjektert på nordsiden av bygget. GARASJEETASJE/PARKERING/SYKKELPARKERING Gulv:Betong, m/ oppmerkede biloppstillingsplasser. Vegger: Støvbundet/malt betong, leca eller gipsplater Himling: Mineralull/hvitmalt betong Synlige kabelbroer og rør langs tak og vegger Garasjekjelleren blir ventilert og oppvarmet slik at det til enhver tid er min +5 ºC. Fra garasjeanlegget er det adkomst med heis/trapp til alle leilighetsetasjene. Det selges parkeringsrettigheter i henhold til gjeldende prisliste og beskrivelse av organiseringen av parkeringsanlegget. Bredde på parkeringsplassene er ca. 2,25 meter. Laveste frie høyde er ca. 2,10 meter. Stedvis langs vegger i kjøresoner og langs vegger på deler av parkeringsplassene kan høyden være lavere. Det leveres 1 fjernkontroll pr parkeringsplass for åpning av garasjeport. I kjelleren er det også egne fellesarealer for sykkelparkering og barnevogner. I tillegg vil det være enkelte sykkelparkeringsplasser på bakkeplan i forbindelse med bygget. RØMINGSVEIER. Bygg 1 vil ha en felles plan for rømningsvei både trapperom A og B via rømningsvei via korridorer eller svalgangen i 6 etasje. Se plantegning. UTOMHUSARBEIDER Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet. En foreløpig plan for utomhusarealene er vedlagt i salgsmaterialet. BODER Alle leiligheter får en innvendig tørr klesbod på min 3 m² i leiligheten. I tillegg får alle leilighetene en 5 m² sportsbod i ett av bodrommene i kjeller. Alle overflater i sportsboder leveres som støvbundet betong, ubehandlet gipsplater og/eller nettingvegger type Troax eller tilsvarende. PORTTELEFON Det monteres ringetablåer ved hoved-inngangsparti og porttelefon med fargeskjerm og automatisk døråpner i hver leilighet. I tillegg leveres det ringeknapp utenfor hver leilighet. PIPE Det leveres ikke pipeløp. TILVALGSMULIGHETER Prosjektet er forutsatt gjennomført som serieproduksjon, med systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gjenspeiles i prosjektets organisering og byggetid, noe som igjen gir begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kan tillates og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene må bestilles. Det er prefabrikkerte baderomskabiner i prosjektet. Det vil ikke være mulig å foreta tilvalg på bad. Utbygger vil gi mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen bolig. Det vil bl.a. bli gitt mulighet for alternative fargevalg på vegger og parkett typer på gulv, samt endring av kjøkkenleveranse i henhold til leverandørens sortiment. Flere elektropunkter kan velges, det gjelder både stikkontakter, lampepunkter, TV-punkter og data-punkter. I tillegg kan det gjøres tilvalg på varme (flere rom med radiatorer eller panelovner. Det gjøres oppmerksom på at dette kan få konsekvenser for elektrisk opplegg og liknende som er skjult i veggene, slik at synlig kabling da vil kunne forekomme. Utbygger vil i god tid før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Alle kjøperne vil bli invitert til å delta på tilvalgsmøter hvor nærmere informasjon om muligheter for tilvalg vil gis. Selveierleilighetene vil ha bruksrett til utearealene rundt bygg 1. Fellesområdene vil bli opparbeidet med plen, noe beplantning. Veier til innganger vil bli i asfalt, plasstøpt betong eller hellelagt. Det leveres bord og benker i henhold til utomhusplan. Utforming og materialvalg blir levert i henhold til godkjent utomhusplan. Torget og fortau langs bygg 1 vil inngå i fellesarealet til sameiet og kvartal 1. Fortau og torg vil bli oppvarmet i vintersesongen med vannbåren varme. Dette driftes over felleskostnadene. 11

12 SPIKKESTAD BYGG 1 SELVEIERLEILIGHETENE ROMSKJEMA FELLESAREALER ROM GULV VEGGER TAK INNREDNING DIVERSE Hovedinngangsparti Trapper Vinylbelegg Vinylbelegg Malt Malt Malt Malt Postkasser. Dekorative lamper i tak Dekorative lamper i tak. Rekkverk. Universell utforming i begge trappeløpene Ringetablå / dørcalling med bilde og lydoverføring (videokamera) ved hovedinngangsdør. Skjerm med video overføring i leilighet. Innvendig korridor / felles oppholdssoner Vinylbelegg Malt Malt Dekorative lamper i tak. Tekniske rom i garasjekjeller og rom i 7 etg. Gulvbelegg Malt Malt Belysning og stikk ved behov. Garasje Støvbundet betong Kvistet, sårbehandlet og støvbundet betong med hvitfarge Garasjehimling hvit / støvbundet hvit betong Belysning stikk iht krav. Nøkkelbryter pluss 1 fjernkontroll pr garasjeplass. er Støvbundet Kvistet, sårbehandlet og støvbundet betong med hvitfarge. Nettingvegg / dør. Kvistet, sårbehandlet og støvbundet betong med hvitfarge Enkel belysning 12

13 SPIKKESTAD BYGG 1 SELVEIERLEILIGHETENE ROMSKJEMA STANDARDLEVERANSE Overflatebehandling leiligheter: ROM GULV VEGGER TAK INNREDNING DIVERSE Vindfang/gang Eikeparkett, matt 3 staver Lakkerte gulvlister Eikefarget dørterskel. Vegger, sparklet og malt, farge S-0500-N. Hvitmalt Inngangsdør med FG godkjent sikkerhetslås. Kikkehull. Hvitmalt innerdør Swedoor el. tilsv. med matt krom vrider. Automatisk døråpner/calling med farge skjerm Eikeparkett matt 3 staver. Lakkerte gulvlister. Eikefarget dørterskel. Vegger, sparklet og malt, farge S-0500-N. Hvitmalt Sigdal kjøkken med profilert front type Bello. Leveranse ihht kjøkkentegning for den enkelte leilighet. T-grep i rustfritt stål ca 30 cm. Laminat eik benkeplate med avrundet kant. Avtrekk over komfyr, med ventilator i stålfarge i overskap. Fliser over arbeidsbenk, 10X10 cm farge blank kremhvit. Hvitmalte dører der det inntegnet med profil type Swedoor eller tilsvarende med matt krom vrider. Kran i krom Lys under overskap. Hvitevarer leveres ikke. Innvendig bod med dør Eik parkett matt 3 stav. Lakkerte gulvlister Eikefarget dørterskel. Hovedsoverom Eik parkett matt 3 stav. Lakkerte gulvlister. Eikefarget dørterskel. erom 2 og 3 Eik parkett matt 3 stav. Lakkerte gulvlister. Eikefarget dørterskel. Vegger, sparklet og malt, farge S-0500-N. Vegger, sparklet og malt, farge S-0500-N. Vegger, sparklet og malt, farge S-0500-N. Hvitmalt Ingen innredning. Hvitmalt innerdør med profil, type Swedoor eller tilsvarende, med matt krom vrider. Hvitmalt 1 m garderobeskap pr. sengeplass. Leveres med stang og hyller. Type Sigdal eller tilsvarende Hvitmalt innerdør, med profil, type Swedoor eller tilsvarende, med matt krom vrider. Hvitmalt 1 m garderobeskap pr inntegnet sengeplass pr. rom. Type Sigdal eller tilsvarende, hvite og matt krom knott. Skapene leveres med hyller og stang, høyde ca 2,1 m. Lys i tak. Et stikk og lysbryter. Strømskap og TV svakstrømskap Mulig radiator ikke avklart plassering 13

14 Stue Eik parkett matt 3 stav. Lakkerte gulvlister. Eikefarget dørterskel. Elektrisk varmekabel. Mørk grå gulvflis 20 x 20 cm. 10 x 10 cm i dusjen. Eikefarget dørterskel. Vegger, sparklet og malt, farge S-0500-N. Hvit matt veggflis 20 X 50 cm Hvitmalt med V-fuger Ingen innredning. Hvite profilerte innerdører, type Swedoor eller tilsvarende med matt krom vrider. Hvitmalt eromsinnredning hvit med underskap. Det leveres ikke overskap, men utenpåliggende speil over hele innredningen. Over speil leveres veggmontert lampe. Nedfelt servant, farge hvit. Dusjhjørne/vegger i henhold til plantegning. Dusjarmatur montert på glidestang på vegg i stålfarge på glidestang, slange og dusjhode. Hvitt vegghengt toalett m/sete Hvitmalt innerdør med profil, type Swedoor eller tilsvarende. med matt krom vrider. Terrasse Betongheller. Balkong Betong med treplatting Betong der det er balkong over. Det leveres hvitt listverk rundt alle vinduer og dører, minimumsbredde 58 mm, med synlige spikerhoder/stifter etter montering Radiator. Skyvedør ut til balkong / terrasse Det levers innfelte spotlights i stålfarge, 4 stk i tak. Stikk monteres ved siden av speil. Opplegg for vaskemaskin/ tørketrommel. erom er planlagt levert som prefabrikkerte baderomkabiner. Rekkverk på balkong. Det skal settes opp et skille i glass/aluminium el. tilsvarende for å unngå innsyn fra naboleiligheter der hvor dette er nødvendig. Utelampe og stikk på terrasse. Lys i tak i bod. 14

15 - PLAN 2-5 Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: Salgsplan etasje 14 Tegning Tegn. nr /Rev Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom Prosjektert Tegnet Kontroll Målestokk 1 : 100 Prosjekt nr. Avdeling Ansv.: Avd. 3 SAL Gamle Drammensvei Spikkestad Gnr: 7 Bnr: 28/30/33 DETALJPROSJEKT Spikkestadkvartalene bolig AS SPIKKESTADKVARTALENE Omsorgs- og Eierleiligheter Rev. Revisjonen gjelder Utført Kontr. 8.1 m² Balkong 10 m² Trapp 13.1 m² Heis Trapp Heis 24.8 m² 4.2 m² Gang 4 m² Korridor 11.6 m² 4.1 m² 3.2 m² Korridor Depot 8.5 m² 3.1 m² 4.1 m² 8.2 m² Balkong 10 m² Gang 5.1 m² 24.1 m² 10.7 m² 6.2 m² 9.3 m² Balkong Balkong Balkong Balkong Felles 10.7 m² 8.5 m² Korridor Trapp 6.2 m² 3.1 m² 4.1 m² 4.2 m² Heis 9.3 m² Gang 5.1 m² 4.1 m² 3.2 m² Gang 4 m² 13.1 m² 8.2 m² 11.6 m² 8.1 m² 24.1 m² 24.8 m² Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: Salgsp etasje Tegning Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom 15 Prosjektert Prosjekt nr SPIKK O Sp Rev. Revisjonen gjelder 0 m Balkong 10 m² Balkong 10 m²

16 - PLAN 6 Heis 11 m² 4.2 m² Gang 4 m² 4.1 m² 3.2 m² 3.2 m² 4.1 m² 4.9 m² Gang 4.5 m² 7.6 m² 10.9 m² Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: 15 Salgsplan 6. etasje Tegning Tegn. nr /Rev Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom Prosjektert Tegnet Kontroll Målestokk 1 : 100 Prosjekt nr. Avdeling Ansv.: Avd. 3 SAL Gamle Drammensvei Spikkestad Gnr: 7 Bnr: 28/30/33 DETALJPROSJEKT Spikkestadkvartalene bolig AS SPIKKESTADKVARTALENE Omsorgs- og Eierleiligheter Rev. Revisjonen gjelder Utført Kontr. 7.3 m² 10.3 m² 14.5 m² Rømningsvei Trapp Heis 9.1 m² 22.2 m² 21.5 m² 10.8 m² 13.7 m² 19.4 m² 4.7 m² 4.9 m² 3.1 m² 4.7 m² 9.3 m² 10.7 m² 11.5 m² 9.1 m² 8.9 m² 5.6 m² 9.4 m² 6.5 m² 21.9 m² Balkong 10 m² Svalgang Svalgang 9.1 m² Svalgang 6.5 m² 4.7 m² 27.5 m² 11.5 m² 4.4 m² 10 m² Korridor Trapp 7.6 m² 4.9 m² 3.2 m² 4.1 m² 4.2 m² Heis 10.9 m² Gang 4.5 m² 4.1 m² 3.2 m² Gang 4 m² 11 m² 21.9 m² 9.4 m² 9.3 m² 19.4 m² 14.5 m² Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: Salgsp Tegning Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom Prosjektert 16 Prosjekt nr SPIKK O Sp Rev. Revisjonen gjelder 0 m Balkong 10 m²

17 Utomhusplan 17

18 21.5 m² H0201-H0301 H0401-H0501 Ant. Rom BRA P-ROM 4 85,5 81,5 9.1 m² 10.3 m² Rev. Revisjonen gjelder Utført Kontr. 6.2 m² 9.3 m² Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: Spikkestadkvartalene bolig AS SPIKKESTADKVARTALENE Omsorgs- og Eierleiligheter DETALJPROSJEKT Gamle Drammensvei Spikkestad Gnr: 7 Bnr: 28/30/33 Prosjekt nr Avdeling Avd. 3 Ansv.: SAL Prosjektert Tegnet Kontroll - Målestokk 1 : 100 Tegning Tegn. nr /Rev Leil H m² 8.5 m² 3.1 m² 4.1 m² Gang 5.1 m² 8.2 m² 24.1 m² Balkong 10 m² 18

19 21.5 m² H0202-H0302 H0402-H0502 Ant. Rom BRA P-ROM ,5 9.1 m² 10.3 m² Rev. Revisjonen gjelder Utført Kontr. Korridor 4.2 m² 4.1 m² 3.2 m² Gang 4 m² 11.6 m² Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: Spikkestadkvartalene bolig AS SPIKKESTADKVARTALENE Omsorgs- og Eierleiligheter DETALJPROSJEKT Gamle Drammensvei Spikkestad Gnr: 7 Bnr: 28/30/33 Prosjekt nr Avdeling Avd. 3 Ansv.: SAL Prosjektert Tegnet Kontroll - Målestokk 1 : 100 Tegning Tegn. nr /Rev Leil H m² Trapp Heis 13.1 m² 8.1 m² Balkong 10 m² 19 Rev. Revisjonen gjelder Utført Kontr. Spikkestadkvartalene bolig AS SPIKKESTADKVARTALENE Omsorgs- og Eierleiligheter DETALJPROSJEKT

20 21.5 m² 9.1 m² H0601 Ant. Rom BRA P-ROM 3 77,5 72, m² Rev. Revisjonen gjelder Utført Kontr. 9.1 m² Svalgang 6.5 m² 11.5 m² Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: Korridor Spikkestadkvartalene bolig AS SPIKKESTADKVARTALENE Omsorgs- og Eierleiligheter DETALJPROSJEKT Gamle Drammensvei Spikkestad Gnr: 7 Bnr: 28/30/33 Prosjekt nr Avdeling Avd. 3 Ansv.: SAL Prosjektert Tegnet Kontroll - Målestokk 1 : 100 Tegning Tegn. nr /Rev Leil H m² 4.4 m² 27.5 m² 10 m² Trapp Heis 13 m² 20

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Akseptert av selger Sted/dato.. / / KJØPETILBUD

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Plantegninger, bygg D Bygg D Leil. nr.: D101 3-roms BRA 69 m 2 P-ROM 65 m 2 Areal terrasse 24 m 2 Bygg D Leil. nr.: D102, D202, D302, D402 4-roms BRA

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no NØKKELINFORMASJON for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver.

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver. VIKTIGE OPPLYSNINGER SELGER Hyggeveien 5 AS Org.nr: 994 870 890 / Sørkedalsveien 10 A, 0369 OSLO HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Leil.nr. Antal l rom m2 BRA m2 P- ro

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, salgstrinn 2, bygg C Bygg C Leil. nr: C101 4-roms BRA 110 m 2 P-ROM 106 m 2 Areal balkong 24 m 2 4 Bygg C Leil.

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE

ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE Status Eieform Boligtype Ledig Eier (Selveier) Enebolig Pris 2 590 000,- 2 590 000,-

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012, rev. 22.01.2013 Leveransebeskrivelse Innledning _ _. Området er delt inntfemtelt, ÅITE^ der SeljeveienT-

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Selger

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III LEVERASEBESKRIVELSE BYGGETRI II OG III VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå LEVERASEBESKRIVELSE Selges nå VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste. UTOMHUSARBEIDER

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

Utsiktsleiligheter SVEIVEN

Utsiktsleiligheter SVEIVEN SKÅREDALSTOPPEN Utsiktsleiligheter SVEIVEN VED FOTEN AV BYENS VAKRE FRILUFTSOMRÅDER OM PROSJEKTET: Skåredalstoppen er perfekt for deg som ønsker en stilfull og moderne leilighet i et nyetablert boligområde

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

BRØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE

BRØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE BRØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner, teknisk beskrivelse

Detaljer

Leveranse interiør 01.11.2015

Leveranse interiør 01.11.2015 Leveranse interiør 01.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert,

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE PREMIUM LEVERANSE 4. ETASJE (TOPP LEILIGHETER) Denne beskrivelsen er sammen med vedlagt romskjema utarbeidet for å orientere om leilighetenes bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse: C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i 1. 4. etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS,

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Føstre etasje består av næringslokaler, samt inngang til boligene. De andre etasjene har også noen næringslokaler.

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no U lv e s e t h T e r r a s s e F j e l l k o m m u n e 3 6 at t r a k t i v e e i e r l e i l i g h e t e r m e d g a r a s j e p l a s s P p r o s j e k t e rt e b o l i g e r Forside www.ulvesethterrasse.no

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer.

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 6 etasjer med 17 leiligheter. Underetasjen består av næring og duplex-leiligheter som ikke tilhører Dovrekvartalet Borettslag. Alle balkongene i er innglasset.

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

Salgsoppgave med vedlegg

Salgsoppgave med vedlegg Salgsoppgave med vedlegg Bråtenfeltet, Begby - 12 nye 3-roms selveierleiligheter på ett plan. Meget solrikt og barnevennlig. Felles eiet tomt. Adresse: Beryllveien 5-27 1639 Gamle Fredrikstad Eiendomstype:

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Bo på solsiden av Førresfjorden

Bo på solsiden av Førresfjorden Bo på solsiden av Førresfjorden De kan se frem til gode dager de som kjøper leilighet i Småje 2 Godt å komme hjem til Småje! Bo på solsiden av Førresfjorden Av og til sier et bilde mer enn 30.000 ord.

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Salgsinformasjon Compact Living

Salgsinformasjon Compact Living Ansvarlig megler Salgsinformasjon Compact Living - BKS 3 - Sondre Henriksen, (m:) 928 46 438, e-post: sondre.henriksen@em1.no Eiendommens adresse Gateadresse er Hølen Verft. Larvik kommune vil gi nummer

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 28.5.2016 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

revidert 13.02.2012 revidert 08.05.2012 revidert 10.01.2013 ELEKTRO 1 dobbel stildcontakt pr. påbegynt 6 kvm 1 dobbel stikkontalct ved tak m/bryter.

revidert 13.02.2012 revidert 08.05.2012 revidert 10.01.2013 ELEKTRO 1 dobbel stildcontakt pr. påbegynt 6 kvm 1 dobbel stikkontalct ved tak m/bryter. Skanska Bolig AS Leveransebeskriveise Dato: 01.12.2011 revidert 13.02.2012 revidert 08.05.2012 revidert 10.01.2013 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR ENTRE (GANG) Lakkert 3 stavs tykkelse 14mm. m/staff

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

www.leiligheter-buggeland.no

www.leiligheter-buggeland.no www.leiligheter-buggeland.no Store flotte leiligheter i fine omgivelser!... noe mer enn bare en leilighet Buggelandstunet, som er en del av Bogafjell har alle ting du ønsker deg. Du er på E39 på bare kort

Detaljer

Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014

Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014 Leveransebeskrivelse Side 1 av 7 Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig sitt prosjekt

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

STRANDVEGEN PANORAMA 1-A02-4

STRANDVEGEN PANORAMA 1-A02-4 1 STRANDVEGEN PANORAMA 1-A02-4 Detaljer Pris: 3 500 000 kr By/Sted: Brumunddal Kommune: Ringsaker Fylke: Hedmark Finn kode: 77550858 Etasjer: 3 Bruksareal - m²: 89 Primærrom - m²: 83 Tomteareal - m²: 2900

Detaljer

Illustrasjonsfoto hth bad Mono Illustrasjonsfoto hth kjøkken Mono 2 Bjørvikkvartalet

Illustrasjonsfoto hth bad Mono Illustrasjonsfoto hth kjøkken Mono 2 Bjørvikkvartalet Bo godt, en spasertur fra det meste du trenger BJØRVIKKVARTALET BOLIGSAMEIE - hystadveien 13 - sandefjord Illustrasjonsfoto HTH bad Mono Illustrasjonsfoto HTH kjøkken Mono 2 Bjørvikkvartalet bjørvikkvartalet

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

302 203 103 202 102 301 201 101 203 103 302 202 102 301 201 101 Utbygger: Heldal Eiendom Spania SL Selger: Notar - Spania Megling SL calle Ruperto Chapi 12 03581 Albir Bygg Beliggenhet nærmest: Pris

Detaljer

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. 1. etasje inneholder Dovrekvartalet Borettslags «storstue». Dette er et felles selskapsrom og møte-/ aktivitetsrom

Detaljer

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner, teknisk beskrivelse

Detaljer

Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger. LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus. www.kjellergård.no

Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger. LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus. www.kjellergård.no Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus www.kjellergård.no 1. etasje Nr: A-1, B-1, C-1, D-1 BRA: 122 m 2 P-ROM: 117 m 2 Terrasse: 41, 10, Nr: A-2, B-2, C-2, D-2 BRA:

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 28.04.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo 2 FLEKSIBLE

Detaljer

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Eier/ selger JM Norge AS (JM) står som selger av boligprosjektet Elvelunden. Hjemmelshaver

Detaljer

Indre Vågen Atrium III (K7)

Indre Vågen Atrium III (K7) Romskjema Side 5 Indre Vågen Atrium III (K7) Forus 19.06.2012 Romskjema Standard leveranse Gang 14mm. Gulvlister i fiberduk og males akrylmaling. Nedsenket himling i hele eller deler, h = 2,2 m. Betongelementer

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde BYGGETRINN 2 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 15.08.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

PRISLISTE. www.bodo360.no

PRISLISTE. www.bodo360.no PRISLISTE www.bodo360.no PRISLISTE BODØ 360 Leilighet nummer Etasje Antall rom BRA Felles utgifter pr mnd. (30 pr. kvm) Pris leilighet Omk. Tot. pris inkl. omkostning 501 5 1 44,5 1 335 1 900 000 20 000

Detaljer