PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER"

Transkript

1 PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

2

3 PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H ,5 81,5 * H ,0 74,5 * H ,5 81,5 * H ,0 74,5 * H ,5 81,5 * H ,0 74, H ,5 81, H ,0 74, H ,5 72, H ,5 66, H ,5 65, H ,0 68, H ,5 55, * Kolonnen antall garasjer viser hvor mange garasjeplasser som inngår i kjøpesum. Der det ikke inngår garasjeplass er det mulig å kjøpe en for kr ,- 3

4

5 Viktig salgsinformasjon SELGER Spikkestadkvartalene Bolig KS ADRESSE Adresse for eiendommen er ennå ikke fastsatt av kommunen. Kjøpere vil få informasjon så fort adressen er kjent. BEBYGGELSE Spikkestadkvartalet trinn 1 vil bestå av 40 leiligheter fra 1. til 6. etasje og næringsareal i 1. etasje. AREALANGIVELSER Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i bruksareal (BRA), som er boligenes innvendige mål medregnet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses p-rom i prislisten dette er (litt forenklet uttrykt) leilighetens BRA fratrukket innvendige boder og veggene til disse. OVERTAGELSE Boligene i byggetrinn 1 antas ferdig for overtagelse 2. tertial Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Endelig overtagelsesdato meddeles tidligst med 3 måneders varsel og senest med 6 ukers varsel, som vil være å regne som en frist i henhold til Bustadoppføringslova. PRISER Se vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre pris på usolgte boliger/garasjeplasser uten forutgående varsling. BETALINGSBETINGELSER Ved utstedt 12 garanti etter Bustadoppføringslova skal håndpenger tilsvarende 10 % av kjøpesum betales til klientkonto. Renter på alle beløp innbetalt til klientkonto tilfaller i sin helhet selger, så fremt selger stiller garanti etter Bustadoppføringslova 47. Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at kjøpetilbud legges inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Kontraktsmalen innhentes hos selger eller lastes ned fra hjemmesiden. Det må påregnes at det stilles krav om finansieringsbevis eller annen tilfredsstillende dokumentasjon for finansiering av kjøpet før kjøpetilbudet aksepteres. Innbetaling av håndpenger ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke kan etableres pant i den ervervede boligen. Hovedoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) skal innbetales til klientkonto før overtagelse. Eventuelle tilvalg innbetales separat til klientkonto ved bestilling. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler selger at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. EVENTUELL ADGANG TIL UTLEIE AV EIENDOMMEN ELLER DELER AV DENNE TIL BOLIGFORMÅL Boligen har ingen utleieenhet, men seksjonen kan fritt leies ut jf. eierseksjonsloven. FORSIKRING Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger. GARANTIER Selger er etter Bustadoppføringslova 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i inntil 5 år etter overtagelsen. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i henhold til Bustadoppføringslova 47. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelt videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. FORRETNINGSFØRER Nedre Buskerud Boligbyggelag Postboks 1035 Bragernes, 3001 Drammen Telefon: E-post: TOMT Eiet tomt. Det kan bli foretatt grensejusteringer og eventuell sammenslåing / deling i forbindelse med utbyggingen. Tomtens areal etter justeringer er ennå ikke fastsatt. REGULERINGSFORHOLD/RAMMETILLATELSE «Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig, forretning og tjenesteyting i henhold til reguleringsplan for Spikkestadkvartalene. Prosjektet er en del av en større reguleringsplan. Kopi av reguleringsplan/kart/vedtekter kan innhentes hos selger. Detaljert reguleringsplan er godkjent. Eiendommen er rammesøkt, og det foreligger rammetillatelse for prosjektet. Byggingen er i gang. MATRIKKELNUMMER/ADRESSE Eiendommen har i dag gnr. 7 og bruksnummer 28,30 og 33 i Røyken Kommune. I forbindelse med utbyggingen vil eiendommen få tildelt nytt matrikkelnummer. Seksjonsnummer fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. SERVITUTTER/RETTIGHETER Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av servitutter tinglyst 5

6 på eiendommen kan fremlegges av selger. Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie den ut. LIGNINGSVERDI Ligningsverdien er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av ligningskontoret etter en beregningsmodell, som tar hensyn til om boligen er såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man eier). Ligningsverdien for primærboliger vil utg jøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se skatteetaten.no for nærmere informasjon. GARASJE/PARKERING Det vil bli etablert garasjeanlegg i kjeller. Organisering og lokalisering av parkeringsplasser og boder bestemmes av selger. BODER Det følger 1 innvendig bod i hver leilighet (hvis ikke annet er vist i salgstegning), som kan få tekniske installasjoner som sikringsskap, vann- fordelingsskap, eventuell hjemmesentral (IKT). Det følger også 1 sportsbod i kjeller per enhet. FELLESUTGIFTER Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter beløper seg til kr. 34,- pr. kvm BRA pr. mnd. Dette skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. FelIesutgiftene inkluderer renovasjon, trappevask, snømåking, plenklipping, vaktmestertjenester, kabel-tv, kommunale avgifter, felles strøm, samt felles forsikring på bygg og forretningsfører. I tillegg kommer kostnader til drift/vedlikehold av garasjeanlegget. Det foreligger pt. ikke regnskap eller budsjett for sameiet. Budsjett vil bli utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører og tas opp til vedtak på første sameiermøte. VEDTEKTER Vedtekter for sameiet er under utarbeidelse og foreligger ikke. Så snart dokumentene er vedtatt, vil de bli tilsendt kjøperne, eller de kan innhentes hos selger. EIERFORM/ORGANISERING Spikkestadkvartalet trinn 1 vil bli organisert som et eierseksjonsameie, med tilhørende garasje- og kjelleranlegg. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesum betaler kjøper dokumentavgift med 2,5 % av andel tomteverdi. Dokumentavgiften anslås til å være kr 93,- pr. kvm BRA. For en leilighet på 50 kvm BRA blir dokumentavgiften kr. 4650,- I tillegg påløper tinglysningsgebyrer p.t. kr 525 for skjøte og kr 727 pr. pantobligasjon (inkl. attest) som skal tinglyses i forbindelse med kjøpet. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til overskjøting. KOSTNADER VED AVBESTILLINGER Kjøp etter Bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes, vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Avbestilling skjer mot full erstatning for selgers økonomiske tap som følge av avbestillingen. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. ENERGIMERKING Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest. Leilighetene er foreløpig ikke energimerket. MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV TRANSAKSJONEN I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjons- kontroll av oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighets- havere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. KREDITTVURDERING / DOKUMENTASJON AV FINANSIERINGSEVNE Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. OVERDRAGELSE/RESALG Selger forbeholder seg rett til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner i henhold til kjøpekontrakten før overtagelse har funnet sted. Ved selgers godkjennelse av transport/ videresalg før overtagelse har funnet sted, må det påregnes et transport-/administrasjonsgebyr før overtagelse. Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler eller meglers underleverandør. Utbygger bærer ingen kostnader som følge av slike overdragelser. Eventuelle kostnader som følger av en slik overdragelse, eller opptrapping av garantier, må dekkes av transaksjonens øvrige parter. TILVALG Det vil bli utarbeidet en liste som viser hvilke tilvalg som tilbys og til hvilke priser. Muligheten til å bestille tilvalg vil være tidsbegrenset og kjøpere vil bli underrettet om dette. Det kan ikke påregnes tilvalg utover det som fremgår av listen. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og selger i en separat avtale. Tilvalg innbetales separat til meglers klientkonto ved bestilling. FORBEHOLD Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme juridiske person. 6

7 Selger står fritt til å bestemme seksjonsnummer i prosjekteringsprosessen, og det tas forbehold om eventuelle endringer av antall eierseksjoner i bygningene. Selger forbeholder seg retten til å kunne endre priser og betingelser for usolgte leiligheter og garasjeplasser uten varsel. Utearealet vil bli ferdigstilt til overlevering i den grad årstiden tillater det, eventuelt så snart som mulig etter overlevering. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse i forhold til Bustadoppføringslova 10. Ovennevnte er kun et estimat, og endelig overtagelsesdato vil avhenge av fremdriften i prosjekt- og byggearbeidene. Alle illustrasjoner, skisser, «møblerte» plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende bygningsmasse m.v. før budgivning. % av kjøpesummen inntil 5 år etter overlevering. For øvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. FØLGENDE DOKUMENTER UTGJØR EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Foreløpig utomhusplan/illustrasjonsplan Plantegninger Leveransebeskrivelse Kjøpetilbud Prisliste Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til selger med kopi av legitimasjon. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være sjakter, bærekonstruksjoner, innkassinger av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal og lignende. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Usolgte parkeringsplasser vil bli disponert av selger eller den han gir tillatelse inntil plassene eventuelt blir solgt. Selger tar forbehold om å legge parkeringsplasser som ikke er solgt til kjøperne av de respektive boligseksjonene inn i egen seksjon. Kjøper er kjent med at parkeringsplasser omfattet av dette avsnittet kan leies ut til eksterne brukere, også utenfor sameiet. Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. DIVERSE Boligene selges i henhold til lov om Bustadoppføring til kjøpere som regnes som forbrukere. Selger er pliktig å stille 12 bankgaranti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 7

8 Leveransebeskrivelse GENERELT Spikkestad kvartal 1, bygg 1, består til av 40 leiligheter fra 1 til 6 etasje og næringsareal i 1 etasje. Bygg 1 er delt i to. Den ene delen har Røyken Eiendom AS inngått avtale om kjøp. Den består av 27 omsorgsleiligheter og en 1 etasje som er tilrettelagt for forretning og tjenesteyting med utadrettet virksomhet. Disse arealer skal benytte oppgang A. På hjørnet ut mot torget er det planlagt en kafe. Den andre delen som dette salgsprospektet omhandler består av 13 selveierleiligheter med inngang fra oppgang B. Fra 2 til og med 5 etasje er det prosjektert 2 leiligheter pr etasje med balkongfasade mot syd og utsikt utover torget og stasjonen. Hele 6 etasje består av 5 selveierleiligheter. Under bygg 1 er det garasjekjeller med parkeringsplasser, rom med boder, etc. Teknisk rom på tak og i garasjekjeller. Denne garasjekjelleren vil etter hvert bli del av en større garasjekjeller for hele kvartal 1 med i alt 3-4 bygg. Inn og utkjørsel via Gamle Drammensvei. Midlertidig inn og utkjørsel til bygg 1 vil bli fra syd. Leilighetene i Spikkestad bygg 1, vil bli organisert som ett boligsameie. Nærmere informasjon om organiseringen finner du under annen informasjon fra eiendomsmegleren. Under bygg 1 ligger sameiets garasjeanlegg. Garasjeanleggets organisering er ikke endelig besluttet. Garasjeanlegget inneholder parkeringsplasser, boder, teknisk rom, rørføringer og kanaler. Selger planlegger ente å seksjonere parkeringsplassene som egne næringsseksjon hvor kjøpere som skal overta bruksrett til parkeringsplass vil eie en idiell eierandel av denne. Det vil for hver bruksrett til p-plass blir tinglyst skjøte med ideelle eierandelen i garasjeseksjonen for kjøper. Alternativt, kan garasjeanlegget bli fradelt som en egen anleggseiendom ( eget gnr/bnr). Det vil for hver bruksrett til p-plass bli tinglyst skjøte med den ideelle eierandelen i anleggseiendommen. En eventuell eierandel i garasjeanlegget kan bli knyttet til seksjonen slik at den følger med ved salg av seksjonen. Det tingsrettslige sameiet i nærings(parkerings) seksjon eller anleggseiendom vil derfor kunne bli et realsameie. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom prosjektbeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne prosjektbeskrivelsen og romskjemaet som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i tegnings- og salgsmaterialet er ment som eksempler og kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, fargevalg, dør og vindusform, antall vinduer på gavl- vegg, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg i fasade, beplantning etc. Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på leilighetstegningene. Endring av plassering av utstyr på bad kan også forekomme. ene vil bli utført som badekabin. Det pågår detaljprosjektering av sjakter, det kan derfor forkomme endringer av plassering, lengde og/ eller bredde på disse. Videre kan vindus- og balkongplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget. Toleransekrav for utførelse er iht. NS 3420 per desember Detaljer informasjon vedrørende toleranseklasser for de enkelte materialer/fag kan fås ved henvendelse til megler. KONSTRUKSJON Bygningen utføres med bærekonstruksjon hovedsakelig i betongelementer i bærende vegger og tak/dekker, med enkelte vegger med stålsøyler og dragere. Det vil bli synlige v-fuger i innvendig tak ved platedekkeskjøter i betong. Enkelte takarealer i leilighetene vil bli nedforet. Fasadeveggene utføres i hovedsak med isolert bindingsverk, men med enkelte vegger i betong som er isolert utvendig med mineralull. Utvendig består veggene hovedsakelig av puss, sementplatekledning og trefasade, innslag av betong. Enkelte fasadedetaljer kan være i andre materialer. Balkonger leveres med rekkverk med stående spiler i stål eller lakkert aluminium. På terrassene i 6 etasje vil rekkverket bestå av gesimskasse med rekkverk på toppen. For leilighet H0603 vil det være to terrasser. Rekkverk på den ene vil få rekkverk av tre blomstekasser. Balkongdekker leveres i betong med tretremmer. Balkonger er som en utvendig konstruksjon å anse. Mindre ansamlinger av vann kan oppstå på overflaten etter regnvær. Det er renne langs balkong i øverste etasje. Drypp ned i etasjen under vil forekomme. Leiligheten H 0601, H 0602 og H 0603 vil få inngang via oppgang B svalgang. Svalgangen leveres med dekke av betongheller eller treplatting. Innvendige lettvegger har stålstendere og er kledd med gipsplater. Yttertak er utført med fallskåret polystyren-/mineralullisolasjon og tekket med 2 lags papp eller tilsvarende. STANDARD INNVENDIG BEHANDLING Se vedlagte romskjemaer som nærmere beskriver overflatebehandling av gulv, vegg og tak i de ulike rommene. INNVENDIG HIMLINGSHØYDE OG NEDFORET HIMLING/INNKASSING Alle 13 leilighetene vil få ekstra god takhøyde netto ca 2, 60 meter. I leilighetenes entre/gang, bad/wc og innvendig bod kan det bli nedforet himling i hele etter deler av rommene. Himlingen skal ha en høyde på min 2,2 m over gulv. Over disse himlingene vil det være tekniske føringer som elektro, rør og ventilasjon og sprinkler. Over kjøkkenskap vil det være en innkassing av ventilasjonskanal for avtrekksvifte på kjøkken. Nedforede himlinger kan også forekomme i mindre områder i andre rom enn de ovennevnte. Tekniske rørføringer vil også i noen grad bli montert i taket og langs vegger utenom ovennevnte rom. I leilighetene vil slike 8

9 rørføringer bli skjult bak innkassinger. En horisontal innkassing av rør ved tak frem til vertikal innkassing langs vegg vil derfor kunne forekomme i enkelte rom. Nevnte konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert. Dette gjelder elektro, sanitær, ventilasjon og sprinkelanlegg. Det tas forbehold om endelig plassering og størrelse av sjakter, da dette kan måtte endres gjennom detalj- prosjekteringen. UTSTYR/STANDARD KJØKKEN Det henvises til romskjema for beskrivelse av type kjøkken som leveres som standard. Lengden på kjøkkenet vil være i henhold til det som fremkommer av leilighetens plantegning. Mindre avvik kan forekomme. Antall skap etc. leveres iht. den kjøkkentegning som gjelder for den enkelte leilighet. Ikke alle detaljer er ferdig prosjektert og detaljert kjøkken- tegningen vil derfor utleveres kjøper i forbindelse med tilvalgprosessen når detaljprosjekteringen er ferdig. Det leveres skap for innbygging av stekeovn med separat platetopp. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt stålkum i henhold til kjøkkentegning. Hvitevarer leveres ikke som standard, men kan bestilles i tilvalgprosessen, se nærmere beskrivelse bak. Varmtvann leveres fra varmeanlegget som er koblet mot «nærvarmesentralen». Det vil monteres vannmåler på forbruk av varmt tappevann i hver enkelt leilighet. GARDEROBE Det er 1 meter garderobeskap pr sengeplass. INNVENDIGE DØRER Hvite dører fra Swedoor AS, eller tilsvarende, med hvite karmer, type leveres i henhold til romskjema. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Gerikter leveres ferdig malt fra fabrikk. Innvendige gerikter og lister vil få synlige spiker/stift eller skruer. De fleste dører leveres med flate terskler for å sikre luftstrømning gjennom leiligheten slik at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt. BAD leveres som prefabrikert badekabin. De leveres med dusj og flislagt på vegger og gulv med fliser i henhold til romskjema. Det leveres innfelte spotter i tak både på bad. På bad leveres svingbare dusjvegger med klart herdet glass og aluminiums profiler. Dusjarmatur leveres montert på vegg. Gulvfisene levers i størrelse 20 cm x 20 cm. I dusjsonen vil flisegulvet være med fall 10 cm x 10 cm. erominnredning leveres i henhold til romskjema og tegning. Utenpåliggende speil og lysarmatur med en stikkontakt over. I tillegg leveres opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Det leveres vegghengt WC. Det vil bli teknisk sjakt med skap for rør-i-rør system og vannbåren varme i tilknytning våtrommene. Tilgang til sjakt vil være via luke i tilstøtende rom for inspeksjon, avlesing av målere etc. Plassering vil gjøres så lite sjenerende som mulig, men må samtidig være lett tilgjengelig for avstengning av vann dersom en lekkasje skulle oppstå. Hoved stoppekran vil være plassert i skap i badetaket. VINDUER/VINDUSDØRER Vinduer leveres med 2 lags energiglass, med U-verdi 1,2 W/ m2k. Vinduene leveres ferdig malt fra fabrikk. Utvendig farge tilpasset fasaden og hvit innvendig. Innvendige gerikter og lister vil få synlige spiker/stift eller skruer. Vinduer leveres med barnesikring og mekanisme for låsing i luftestilling. Nivåforskjell mellom utvendig balkong og terrasse og innvendig stuegulv er trinnfri og i henhold til teknisk forskrift, TEK10. HOVEDINNGANGSDØR TIL DEN ENKELTE LEILIGHET. Hovedinngangsdør leveres i malt utførelse med kikkhull fra fabrikk. FG-godkjent sikkerhetslås leveres. Inngangsdøren vil bli levert med dørpumpe dersom dette kreves av brann-/ rømningshensyn. Ringeklokke/calling anlegg med fargeskjerm vil bli montert i hver leilighet. GULVLISTER/GERIKTER I rom med eikeparkett leveres det eikelister langs gulv. Alle gerikter rundt vinduer og dører leveres i henhold til romskjema, ferdig malt fra fabrikk. Innvendige gerikter og lister vil få synlige spiker/stift eller skruer. Generelt leveres lister og foringer i hvitmalt MDF eller tilsvarende. I vindusposter må det unngås ha feks potter som er fuktige under, da MDF ikke tåler konstant vann over tid. SIKKERHETSUTSTYR Dette leveres røykvarsler i henhold til krav. Alarm leveres ikke, det må den enkelte installere selv etter overtakelse av leiligheten. Det leveres ett brannslukningsapparat eller eventuelt brannslange i kjøkkenskap under vask i hver leilighet. TEKNISKE ANLEGG VENTILASJON I byggene blir det montert et sentralt anlegg for balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Hoved aggregatene blir plassert i teknisk rom på taket, med kanalføringer frem til hver leilighet. Det blir avtrekk fra kjøkken og våtrom, og tilluft til hvert enkelt rom. Avtrekk fra kjøkken via volumhette over komfyr som styres med et mekanisk spjeld iht krav i TEK10. Avtrekk fra bad er konstant i henhold til krav i TEK 10. 9

10 ELEKTRISK ANLEGG Anlegget installeres i henhold til offentlige myndigheters forskriftskrav, dvs. NEK Det innebærer bl.a. at det monteres «komfyrvakt» på kjøkken. Alle kontaktpunkter er jordet. Fortrinnsvis benyttes skjult anlegg i lette vegger, men åpent anlegg må påregnes i vegger av betong og der det er krav i spesielle tilfeller. Det benyttes kun automatsikringer. Antall elektriske punkt i leilighetene er i henhold til NEK Elektriske punkt fremkommer av egen elektro tegning som utleveres i forbindelse med tilvalgprosessen. I forbindelse med tilvalg vil det bli mulig å bestille flere elektropunkt. SANITÆR Det monteres ettgreps blandebatterier på bad og kjøkken, opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og for vaskemaskin på bad, som anvist på tegning. Det leveres vegghengt toalett på bad. Tekniske rørføringer samles i et rør-i-rør skap som plasseres i en teknisk sjakt i tilknytning våtrom- met. Sjakten fremkommer på kontrakttegning. Vannmåler for måling av forbruk av varmt vann plasseres i dette skapet. SPRINKLERANLEGG I henhold til de siste tekniske forskriftene, TEK10, er det krav om sprinkleranlegg i alle boligene i prosjektet. Det vil plasseres sprinklerhoder på vegg ca. 20 cm nedenfor taket og det ligger rør skjult i veggene og eventuelt i innkassinger langs himling. Sprinklerhoder må ikke tildekkes med møbler el,l. slik at det hindrer dens funksjon. Man må også forsikre seg om at det ikke ligger sprinklerrør i veggen dersom man skal borre eller spikre i veggen. OPPVARMING Leilighetene leveres med vannbåren varmtvann tilknyttet nærvarmesentral. Denne nærvarmesentralen er foreløpig ikke avklart hvor skal ligge. Oppvarming av varmt forbruksvann og oppvarming av vann til leilighetens radiatorer vil inntil nærsentralen er på plass bli ved hjelp av elektrisk varmtvannsbereder montert i teknisk rom i garasjekjelleren. Det leveres to eller tre vegghengte radiatorer i hver leilighet. En radiator i stuen under hovedvinduet og i gangen eller på soverommet. Radiatorene vil få to eller tre lameller. Endelig størrelse og plassering vil bli inntegnet på kontrakttegningene etter at det er utført detaljprosjektering. Det er utført beregning av energibehovet i hver enkelt leilighet. Dersom det ved detaljprosjektering fremkommer at det ikke er nødvendig med radiator på soverommet, vil dette ikke bli levert. Nødvendig grunnvarme vil da eventuelt bil via ventilasjonsluften. Ved behov er det mulig å velge elektrisk ovn på soverom som tilvalg. egulv leveres med elektrisk varmekabler med termostat. Det monteres målere i hver leilighet som måler forbruket av varme. TV/DATA/TELEFON Det føres telefon, datalinje og kabel-tv frem til hver leilighet til et svakstrømskap. Dette skapet plasseres i bod eller liknende. Utbygger har inngått avtale på vegne av sameiet med GET for TV, telefon og data med inntil 5 års bindingstid. Fast telefonlinje fra Telenor leveres ikke. I standardleveransen inngår 1 stk. TV-/radiouttak og datapunkt levert med system basert på fiberkabler med signaler fra kabel-tv leverandør i uttaket monteres opp i stuen. Utvidede TV-pakker og internett via kabel-tv må kunden selv bestille fra signalleverandør som tillegg. Tilknytningsavgift for kabel-tv/data anlegg betales av kjøper. 1 stk. data/telefon uttak leveres i leilighetene plassert i svakstrømskapet for oppkobling av tråd- løst modem (internett). IP telefon inngår ikke som del av standardleveransen, det må den enkelte bestille direkte fra GET. Ytterligere TV- og telefonkontakter, med røropplegg, og tilknytning kan bestilles gjennom tilvalgprosessen. TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig. FELLESAREAL INNGANGSFORHOLD Hovedinngang til leilighetene er på plan 1, inngang B. Det vil være innvendig heis og trapperom til alle etasjer, og ned til parkeringskjeller. Alle postkasser blir plassert på hensiktsmessig sted ved hovedinngangene. Det leveres vinylbelegg på gulv i hovedinngang og trapperom. Det er malte vegger. Opptrinn i trapper males. (se for øvrig romskjema). Gulv i svalgang 6 etasje er betongheller eller treplatting. Dette er et uteareal og mindre vannansamlinger kan forekomme. 8 av leilighetene vil få egen inngangsdør fra innvendig korridor og tre leiligheter i 6 etasje har inngang fra svalgang. Biladkomst til p-kjeller er midlertidig i den sydlige delen av garasjekjelleren. Når alle fire byggene er bygget ut i kvartal 1 vi det være en stor felles garasje under alle byggene. Endelig inn og utkjørsel til garasjeanlegget vil bli fra Gamle Drammesvei. HEIS Alle leilighetene er tilgjengelige med heis fra trapperommet til oppgang B fra garasjeplan og hovedinngang direkte til leilighetsplan. 10

11 TRAPPER/TRAPPEROM Det leveres prefabrikkerte trapper i betong. Undersiden og vangene av trappeløp og repos er i malt hvit. Innvendige trapper og repos leveres med banebelegg. Opptrinn malte eller med belegg. Trapperommet og fellesganger har malte vegger SØPPELSYSTEM Det leveres nedgravde søppelsiloer i tilknytning til hvert enkelt byggetrinn. For bygg 1 er det prosjektert på nordsiden av bygget. GARASJEETASJE/PARKERING/SYKKELPARKERING Gulv:Betong, m/ oppmerkede biloppstillingsplasser. Vegger: Støvbundet/malt betong, leca eller gipsplater Himling: Mineralull/hvitmalt betong Synlige kabelbroer og rør langs tak og vegger Garasjekjelleren blir ventilert og oppvarmet slik at det til enhver tid er min +5 ºC. Fra garasjeanlegget er det adkomst med heis/trapp til alle leilighetsetasjene. Det selges parkeringsrettigheter i henhold til gjeldende prisliste og beskrivelse av organiseringen av parkeringsanlegget. Bredde på parkeringsplassene er ca. 2,25 meter. Laveste frie høyde er ca. 2,10 meter. Stedvis langs vegger i kjøresoner og langs vegger på deler av parkeringsplassene kan høyden være lavere. Det leveres 1 fjernkontroll pr parkeringsplass for åpning av garasjeport. I kjelleren er det også egne fellesarealer for sykkelparkering og barnevogner. I tillegg vil det være enkelte sykkelparkeringsplasser på bakkeplan i forbindelse med bygget. RØMINGSVEIER. Bygg 1 vil ha en felles plan for rømningsvei både trapperom A og B via rømningsvei via korridorer eller svalgangen i 6 etasje. Se plantegning. UTOMHUSARBEIDER Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet. En foreløpig plan for utomhusarealene er vedlagt i salgsmaterialet. BODER Alle leiligheter får en innvendig tørr klesbod på min 3 m² i leiligheten. I tillegg får alle leilighetene en 5 m² sportsbod i ett av bodrommene i kjeller. Alle overflater i sportsboder leveres som støvbundet betong, ubehandlet gipsplater og/eller nettingvegger type Troax eller tilsvarende. PORTTELEFON Det monteres ringetablåer ved hoved-inngangsparti og porttelefon med fargeskjerm og automatisk døråpner i hver leilighet. I tillegg leveres det ringeknapp utenfor hver leilighet. PIPE Det leveres ikke pipeløp. TILVALGSMULIGHETER Prosjektet er forutsatt gjennomført som serieproduksjon, med systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gjenspeiles i prosjektets organisering og byggetid, noe som igjen gir begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kan tillates og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene må bestilles. Det er prefabrikkerte baderomskabiner i prosjektet. Det vil ikke være mulig å foreta tilvalg på bad. Utbygger vil gi mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen bolig. Det vil bl.a. bli gitt mulighet for alternative fargevalg på vegger og parkett typer på gulv, samt endring av kjøkkenleveranse i henhold til leverandørens sortiment. Flere elektropunkter kan velges, det gjelder både stikkontakter, lampepunkter, TV-punkter og data-punkter. I tillegg kan det gjøres tilvalg på varme (flere rom med radiatorer eller panelovner. Det gjøres oppmerksom på at dette kan få konsekvenser for elektrisk opplegg og liknende som er skjult i veggene, slik at synlig kabling da vil kunne forekomme. Utbygger vil i god tid før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Alle kjøperne vil bli invitert til å delta på tilvalgsmøter hvor nærmere informasjon om muligheter for tilvalg vil gis. Selveierleilighetene vil ha bruksrett til utearealene rundt bygg 1. Fellesområdene vil bli opparbeidet med plen, noe beplantning. Veier til innganger vil bli i asfalt, plasstøpt betong eller hellelagt. Det leveres bord og benker i henhold til utomhusplan. Utforming og materialvalg blir levert i henhold til godkjent utomhusplan. Torget og fortau langs bygg 1 vil inngå i fellesarealet til sameiet og kvartal 1. Fortau og torg vil bli oppvarmet i vintersesongen med vannbåren varme. Dette driftes over felleskostnadene. 11

12 SPIKKESTAD BYGG 1 SELVEIERLEILIGHETENE ROMSKJEMA FELLESAREALER ROM GULV VEGGER TAK INNREDNING DIVERSE Hovedinngangsparti Trapper Vinylbelegg Vinylbelegg Malt Malt Malt Malt Postkasser. Dekorative lamper i tak Dekorative lamper i tak. Rekkverk. Universell utforming i begge trappeløpene Ringetablå / dørcalling med bilde og lydoverføring (videokamera) ved hovedinngangsdør. Skjerm med video overføring i leilighet. Innvendig korridor / felles oppholdssoner Vinylbelegg Malt Malt Dekorative lamper i tak. Tekniske rom i garasjekjeller og rom i 7 etg. Gulvbelegg Malt Malt Belysning og stikk ved behov. Garasje Støvbundet betong Kvistet, sårbehandlet og støvbundet betong med hvitfarge Garasjehimling hvit / støvbundet hvit betong Belysning stikk iht krav. Nøkkelbryter pluss 1 fjernkontroll pr garasjeplass. er Støvbundet Kvistet, sårbehandlet og støvbundet betong med hvitfarge. Nettingvegg / dør. Kvistet, sårbehandlet og støvbundet betong med hvitfarge Enkel belysning 12

13 SPIKKESTAD BYGG 1 SELVEIERLEILIGHETENE ROMSKJEMA STANDARDLEVERANSE Overflatebehandling leiligheter: ROM GULV VEGGER TAK INNREDNING DIVERSE Vindfang/gang Eikeparkett, matt 3 staver Lakkerte gulvlister Eikefarget dørterskel. Vegger, sparklet og malt, farge S-0500-N. Hvitmalt Inngangsdør med FG godkjent sikkerhetslås. Kikkehull. Hvitmalt innerdør Swedoor el. tilsv. med matt krom vrider. Automatisk døråpner/calling med farge skjerm Eikeparkett matt 3 staver. Lakkerte gulvlister. Eikefarget dørterskel. Vegger, sparklet og malt, farge S-0500-N. Hvitmalt Sigdal kjøkken med profilert front type Bello. Leveranse ihht kjøkkentegning for den enkelte leilighet. T-grep i rustfritt stål ca 30 cm. Laminat eik benkeplate med avrundet kant. Avtrekk over komfyr, med ventilator i stålfarge i overskap. Fliser over arbeidsbenk, 10X10 cm farge blank kremhvit. Hvitmalte dører der det inntegnet med profil type Swedoor eller tilsvarende med matt krom vrider. Kran i krom Lys under overskap. Hvitevarer leveres ikke. Innvendig bod med dør Eik parkett matt 3 stav. Lakkerte gulvlister Eikefarget dørterskel. Hovedsoverom Eik parkett matt 3 stav. Lakkerte gulvlister. Eikefarget dørterskel. erom 2 og 3 Eik parkett matt 3 stav. Lakkerte gulvlister. Eikefarget dørterskel. Vegger, sparklet og malt, farge S-0500-N. Vegger, sparklet og malt, farge S-0500-N. Vegger, sparklet og malt, farge S-0500-N. Hvitmalt Ingen innredning. Hvitmalt innerdør med profil, type Swedoor eller tilsvarende, med matt krom vrider. Hvitmalt 1 m garderobeskap pr. sengeplass. Leveres med stang og hyller. Type Sigdal eller tilsvarende Hvitmalt innerdør, med profil, type Swedoor eller tilsvarende, med matt krom vrider. Hvitmalt 1 m garderobeskap pr inntegnet sengeplass pr. rom. Type Sigdal eller tilsvarende, hvite og matt krom knott. Skapene leveres med hyller og stang, høyde ca 2,1 m. Lys i tak. Et stikk og lysbryter. Strømskap og TV svakstrømskap Mulig radiator ikke avklart plassering 13

14 Stue Eik parkett matt 3 stav. Lakkerte gulvlister. Eikefarget dørterskel. Elektrisk varmekabel. Mørk grå gulvflis 20 x 20 cm. 10 x 10 cm i dusjen. Eikefarget dørterskel. Vegger, sparklet og malt, farge S-0500-N. Hvit matt veggflis 20 X 50 cm Hvitmalt med V-fuger Ingen innredning. Hvite profilerte innerdører, type Swedoor eller tilsvarende med matt krom vrider. Hvitmalt eromsinnredning hvit med underskap. Det leveres ikke overskap, men utenpåliggende speil over hele innredningen. Over speil leveres veggmontert lampe. Nedfelt servant, farge hvit. Dusjhjørne/vegger i henhold til plantegning. Dusjarmatur montert på glidestang på vegg i stålfarge på glidestang, slange og dusjhode. Hvitt vegghengt toalett m/sete Hvitmalt innerdør med profil, type Swedoor eller tilsvarende. med matt krom vrider. Terrasse Betongheller. Balkong Betong med treplatting Betong der det er balkong over. Det leveres hvitt listverk rundt alle vinduer og dører, minimumsbredde 58 mm, med synlige spikerhoder/stifter etter montering Radiator. Skyvedør ut til balkong / terrasse Det levers innfelte spotlights i stålfarge, 4 stk i tak. Stikk monteres ved siden av speil. Opplegg for vaskemaskin/ tørketrommel. erom er planlagt levert som prefabrikkerte baderomkabiner. Rekkverk på balkong. Det skal settes opp et skille i glass/aluminium el. tilsvarende for å unngå innsyn fra naboleiligheter der hvor dette er nødvendig. Utelampe og stikk på terrasse. Lys i tak i bod. 14

15 - PLAN 2-5 Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: Salgsplan etasje 14 Tegning Tegn. nr /Rev Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom Prosjektert Tegnet Kontroll Målestokk 1 : 100 Prosjekt nr. Avdeling Ansv.: Avd. 3 SAL Gamle Drammensvei Spikkestad Gnr: 7 Bnr: 28/30/33 DETALJPROSJEKT Spikkestadkvartalene bolig AS SPIKKESTADKVARTALENE Omsorgs- og Eierleiligheter Rev. Revisjonen gjelder Utført Kontr. 8.1 m² Balkong 10 m² Trapp 13.1 m² Heis Trapp Heis 24.8 m² 4.2 m² Gang 4 m² Korridor 11.6 m² 4.1 m² 3.2 m² Korridor Depot 8.5 m² 3.1 m² 4.1 m² 8.2 m² Balkong 10 m² Gang 5.1 m² 24.1 m² 10.7 m² 6.2 m² 9.3 m² Balkong Balkong Balkong Balkong Felles 10.7 m² 8.5 m² Korridor Trapp 6.2 m² 3.1 m² 4.1 m² 4.2 m² Heis 9.3 m² Gang 5.1 m² 4.1 m² 3.2 m² Gang 4 m² 13.1 m² 8.2 m² 11.6 m² 8.1 m² 24.1 m² 24.8 m² Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: Salgsp etasje Tegning Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom 15 Prosjektert Prosjekt nr SPIKK O Sp Rev. Revisjonen gjelder 0 m Balkong 10 m² Balkong 10 m²

16 - PLAN 6 Heis 11 m² 4.2 m² Gang 4 m² 4.1 m² 3.2 m² 3.2 m² 4.1 m² 4.9 m² Gang 4.5 m² 7.6 m² 10.9 m² Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: 15 Salgsplan 6. etasje Tegning Tegn. nr /Rev Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom Prosjektert Tegnet Kontroll Målestokk 1 : 100 Prosjekt nr. Avdeling Ansv.: Avd. 3 SAL Gamle Drammensvei Spikkestad Gnr: 7 Bnr: 28/30/33 DETALJPROSJEKT Spikkestadkvartalene bolig AS SPIKKESTADKVARTALENE Omsorgs- og Eierleiligheter Rev. Revisjonen gjelder Utført Kontr. 7.3 m² 10.3 m² 14.5 m² Rømningsvei Trapp Heis 9.1 m² 22.2 m² 21.5 m² 10.8 m² 13.7 m² 19.4 m² 4.7 m² 4.9 m² 3.1 m² 4.7 m² 9.3 m² 10.7 m² 11.5 m² 9.1 m² 8.9 m² 5.6 m² 9.4 m² 6.5 m² 21.9 m² Balkong 10 m² Svalgang Svalgang 9.1 m² Svalgang 6.5 m² 4.7 m² 27.5 m² 11.5 m² 4.4 m² 10 m² Korridor Trapp 7.6 m² 4.9 m² 3.2 m² 4.1 m² 4.2 m² Heis 10.9 m² Gang 4.5 m² 4.1 m² 3.2 m² Gang 4 m² 11 m² 21.9 m² 9.4 m² 9.3 m² 19.4 m² 14.5 m² Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: Salgsp Tegning Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom Prosjektert 16 Prosjekt nr SPIKK O Sp Rev. Revisjonen gjelder 0 m Balkong 10 m²

17 Utomhusplan 17

18 21.5 m² H0201-H0301 H0401-H0501 Ant. Rom BRA P-ROM 4 85,5 81,5 9.1 m² 10.3 m² Rev. Revisjonen gjelder Utført Kontr. 6.2 m² 9.3 m² Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: Spikkestadkvartalene bolig AS SPIKKESTADKVARTALENE Omsorgs- og Eierleiligheter DETALJPROSJEKT Gamle Drammensvei Spikkestad Gnr: 7 Bnr: 28/30/33 Prosjekt nr Avdeling Avd. 3 Ansv.: SAL Prosjektert Tegnet Kontroll - Målestokk 1 : 100 Tegning Tegn. nr /Rev Leil H m² 8.5 m² 3.1 m² 4.1 m² Gang 5.1 m² 8.2 m² 24.1 m² Balkong 10 m² 18

19 21.5 m² H0202-H0302 H0402-H0502 Ant. Rom BRA P-ROM ,5 9.1 m² 10.3 m² Rev. Revisjonen gjelder Utført Kontr. Korridor 4.2 m² 4.1 m² 3.2 m² Gang 4 m² 11.6 m² Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: Spikkestadkvartalene bolig AS SPIKKESTADKVARTALENE Omsorgs- og Eierleiligheter DETALJPROSJEKT Gamle Drammensvei Spikkestad Gnr: 7 Bnr: 28/30/33 Prosjekt nr Avdeling Avd. 3 Ansv.: SAL Prosjektert Tegnet Kontroll - Målestokk 1 : 100 Tegning Tegn. nr /Rev Leil H m² Trapp Heis 13.1 m² 8.1 m² Balkong 10 m² 19 Rev. Revisjonen gjelder Utført Kontr. Spikkestadkvartalene bolig AS SPIKKESTADKVARTALENE Omsorgs- og Eierleiligheter DETALJPROSJEKT

20 21.5 m² 9.1 m² H0601 Ant. Rom BRA P-ROM 3 77,5 72, m² Rev. Revisjonen gjelder Utført Kontr. 9.1 m² Svalgang 6.5 m² 11.5 m² Bjørn Vidar Eriksen Harald Haraldsen Svein Arne Lerkelund Carl Erik Utengen arkitekt/driftsøkonom Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass Drammen Tlf.: Faks.: E-post: Korridor Spikkestadkvartalene bolig AS SPIKKESTADKVARTALENE Omsorgs- og Eierleiligheter DETALJPROSJEKT Gamle Drammensvei Spikkestad Gnr: 7 Bnr: 28/30/33 Prosjekt nr Avdeling Avd. 3 Ansv.: SAL Prosjektert Tegnet Kontroll - Målestokk 1 : 100 Tegning Tegn. nr /Rev Leil H m² 4.4 m² 27.5 m² 10 m² Trapp Heis 13 m² 20

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN BYGG E 36 LEILIGHEER 2-4 ROM VELKOMMEN INN - 3 - Et boligprosjekt i Lørenskog ROM I LIVE OG ROM IL Å LEVE hurmannskogen er det moderne boligprosjektet som har et eksteriør og miljø som minner oss om hvem

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus Jåsundbakken nye leiligheter OG rekkehus 2 velkommen til JÅSUNDBAKKEN! Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage,

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Få litt pusterom du og...! 2 VELKOMMEN TIL Fornebulandet er noe helt spesielt i Oslo- og Bærumsområdet. Få andre steder kan by på splitter

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

STORØYA LOMVI TUN 1 1

STORØYA LOMVI TUN 1 1 STORØY LOMVI TUN 1 1 DET HNDLER IKKE BRE OM Å BO, DET HNDLER OM Å LEVE 6 7 Lomvi tun 1 INNHOLD 11 Velkommen til Fornebulandet 21 Storøya 25 Lomvi Tun 1 31 Leilighetene 45 Bad 46 Det er lurt å tenke nytt

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

OPPLØPET SALGSTRINN 1

OPPLØPET SALGSTRINN 1 OPPLØPET SALGSTRINN 1 1 22 Illustrasjon. Avvik vil forekomme Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg!

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer