(Stiftelsen Kvinneuniversitetet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Stiftelsen Kvinneuniversitetet)"

Transkript

1 1 (Stiftelsen Kvinneuniversitetet) Årsmelding med regnskap 2012

2 2 STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET Kvinneuniversitetet er en ideell stiftelse som ble opprettet i Styret vedtok høsten 2008 at navnet Likestillingssenteret brukes på den utadrettede virksomheten. Stiftelsen ledes av et styre med 7 medlemmer. Styret velges av stiftelsens råd som også har 7 medlemmer. Selskapet leier lokaler i Vangsvegen 73 i Hamar, i et moderne kontorbygg med egen konferanseavdeling, resepsjon og betjent kantine. Lokalene er sentralt plassert med Fylkeshuset, Statens Hus og byens Rådhus som nærmeste naboer. STRATEGI Likestillingssenteret ser på et likestilt samfunn som et samfunn der alle borgere deltar på like vilkår; uavhengig av hvilke grupper i samfunnet de tilhører. Vi ser på det å være likestilt som en rettighet, som en følge av den respekt hver og en av oss har krav på som personer. Likestillingssenteret skal bidra til utvikling av kunnskap om kjønn og kjønnslikestilling. I tillegg skal vi være sensitive for et flerdimensjonalt likestillingsperspektiv, slik at funksjonsevne, klasse, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion m.v. vurderes samtidig (kjønn+). Likestillingssenteret skal ha god basis kunnskap om hvordan likestilling kan integreres i planverk, kvalitetssikringssystemer, tjenesteområder og personal. Likestillingsintegrering innebærer at arbeidet for å fremme likestilling skal integreres i det løpende daglige arbeidet i virksomheter, i alle beslutningsprosesser, på alle nivå og i alle steg av prosessen og av de aktører som deltar i arbeidet med å fatte beslutninger. Likestillingssenteret skal ha nasjonal spisskompetanse på noen fagområder, delta i internasjonalt samarbeid og samtidig kjenne lokale og regionale utfordringer godt. Likestillingssenterets arbeid bygger på relevant erfaring og forskning, samt forskrifter, lovverk og politiske vedtak. Senteret skal gjennom sitt arbeid bidra til utvikling av ny kunnskap og metoder for praktisk likestillingsarbeid. Vi arbeider både med langsiktige utviklingsprosesser, FoU-arbeid og mer konkrete tiltak som utformes i samarbeid med oppdragsgivere og samarbeidspartnere. En viktig del av strategien er å dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer fra arbeidet. Samarbeidspartnere Likestillingssenteret ser samarbeid som en viktig del av sin strategi, både for å utvikle fagkompetansen og for å gjennomføre prosjekter. Vi ønsker tverrfaglig og bredt samarbeid med offentlige og private organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og departementer, samt frivillige lag og foreninger. For å utvikle fagkompetansen er det spesielt viktig å samarbeide med forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og andre likestillingsmiljøer som kan bidra til å utvikle, systematisere og dokumentere kunnskap og metoder. Kompetanse Likestillingssenteret setter høye krav til medarbeideres teoretiske og praktiske kompetanse for å kunne utføre oppdrag og prosjekt med høy faglig kvalitet. Vedlikehold og utvikling av medarbeidernes kunnskap er en viktig del av strategien. Senteret skal tilby et utviklende og lærende arbeidsmiljø, som inspirerer og utfordrer. Senteret er en IA-bedrift og arbeider systematisk for et godt arbeidsmiljø.

3 3 PROSJEKTER OG OPPDRAG Via-mentoring, et Interreg-prosjekt ( ) Via-mentoring er et Interreg-prosjekt hvor vi samarbeider med stiftelsen Minerva i Falun. Målet med Via-mentoring er å utvikle og kvalitetssikre mentoring som metode. Bakgrunnen for prosjektet er at vi anser mentoring som metode som en hensiktsmessig og nyttig metode for å få flere i arbeid ved å koble ubenyttet kompetanse i regionen med næringslivets behov for økt arbeidskraft. På denne måten kan mentoring bidra til å skape vekst og utvikling i næringslivet i Indre Skandinavia. Likestillingssenteret skal ha en knutepunktfunksjon for andre mentorordninger. Gjennom vår knutepunktfunksjon vil vi bistå og oppmuntre næringsliv og andre til å opprette mentorordninger. I 2012 har vi samlet inn erfaringer fra andre mentorordninger, utarbeidet en flyer om prosjektet og åpnet en nettside med informasjon om ulike mentorordninger og om mentoring som metode. Stiftelsen Minerva i Dalarna, som har driftet mange ulike mentorprogram tidligere, vil i denne prosjektperioden drifte et mentorprogram for høyt utdannede svenske kvinner og innvandrere (kvinner og menn) som ønsker å jobbe innenfor fagfeltet teknologi og miljø. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Interreg, Hedmark fylkeskommune og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Regionalt likestillingssenter ( ) I prosjektet Regionalt senter for likestilling og mangfold arbeides det med informasjon og pådriverarbeid, samt metode og kunnskapsutvikling. Det samarbeides med KUN Senter for kunnskap og likestilling (KUN), Senter for likestilling i Agder og Likestillings- og diskrimineringsombudet i prosjektet, og det er jevnlige møter for å utveksle erfaringer. Prosjektet gjennomføres med økonomisk støtte fra BLD. Det søkes om fast finansiering til dette arbeidet. Hovedarbeidsoppgavene i prosjektet i 2012: Forankringsmøter i 6 nye fylkeskommuner og fylkesmenn Opplæring av ledere i kommuner og fylkeskommuner, om integrering av likestillingsperspektivet i kommunen. Kurs om likestillingsperspektiv for ulike organisasjoner Foredrag om likestilling etter forespørsel fra ulike organisasjoner (frivillighetssentralen, i forbindelse med 8. mars, fagorganisasjoner) Deltatt i NRK Hedmark/Oppland i radio, TV (Østnytt) og stemmerettsjubileet Deltatt på Nordisk Naturskulpturuka for døvblindfødte i Engerdal Arrangert en fagdag (7.9) om LHBT-perspektiv i offentlige tjenester i forbindelse med et større arrangement kalt Kjønnsmangfold rundt Mjøsa, i samarbeid med LLH Innlandet og Stensveen Ressurssenter for transpersoner (Kapp). Workshops til Riksteatrets oppsetning Søstra Mi Hundre år etter at kvinner fikk stemmerett i Norge, har sosiolog Hannah Helseth skrivet et teaterstykke basert på egen forskning og fragmenter satt sammen av historier fra ungdommer som lever i Norge i dag. Fra januar 2013 skal teaterstykket Søstra mi på turné til 37 spillsteder etter premieren i Oslo 17. januar. Likestillingssenteret har sammen med KUN og Senter for likestilling fått midler av Stemmerettskomiteen til å lage undervisningsopplegg og avholde workshops for elever på ungdoms- og videregående skole som ser forestillingen. Med overskriften "Hvor frie er vi egentlig og hva betyr valgfrihet?" vil vi blant annet ta opp kjønnsroller i dagens Norge, og se

4 på hvilke rammer kjønnsroller setter for hovedpersonene i stykket og hva som skjer når noen bryter forventningene som stilles. 4 I tillegg til gjennomføring av workshops i 2013, utarbeidet vi i 2012 et faktahefte om ungdom og likestilling. Dette er ment som bakgrunnsinformasjon til lærere som ønsker å snakke om hvilke likestillingsutfordringer dagens ungdom har, og kan også danne utgangspunkt for å ta opp temaene i stykket for de som har sett teaterforestillingen men ikke har bestilt workshop. Faktahefte kan lastes ned her: Faktahefte.pdf. Og du kan se trailer til forestillinga her: Trailer Søstra mi. Hannah Helseth har skrevet kronikk om teaterforestillingen. Den kan leses her: Ungdommens råskap. Plakatutstillingen Likestillingslandet Norge Til stemmerettsjubileet lages utstillingen Likestillingslandet Norge. Den består av 16 bildeplakater (70 x 100 cm) med store illustrasjoner og noe tekst, og utstillingen følges av en utdypende katalog. Åtte plakater er på bokmål, åtte på nynorsk, og denne delingen er også gjennomført i katalogen. Utstillingen kan bestilles her, og sendes ut gratis. På oppdrag fra Grafisk Form har vi vært med og skrevet og kommet med innspill til tekster på plakater og i katalogen. Utstillingen ble finansiert av BLD og UD. Alskens folk På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har vi gjennomført et forskningsoppdrag om livskvaliteten til personer med kjønnsidentitetstematikk (transseksuelle, transpersoner, transvestitter og andre med kjønnsidentitetstematikk). Personer med kjønnsidentitetstematikk opplever ofte ubehag på grunn av diskrepans mellom tillagt kjønn ved fødsel og selverfart kjønnsidentitet, og mange bryter med den heteronormative tokjønnsmodellen. 19 informanter med kjønnsidentitetstematikk har fortalt om sin hverdag i familie, skole og arbeidsliv, helsevesenet og andre offentlige etater. Rapporten, Alskens folk, fremhever to hovedfunn. Det ene handler om mangelfulle kunnskaper om og lite forståelse for kjønnsidentitetstematikk på alle arenaer: skolen, arbeidsplassen, familie, helsevesenet og andre offentlige institusjoner. Det andre hovedfunnet gjelder helsevesenet og handler om utilstrekkelig transkompetanse blant helsepersonell. Les rapporten her: Alskens folk.pdf Unge funksjonshemmede og høgere utdanning Unge mennesker med nedsatt funksjonsevnes har lavere utdanning enn sine jevnaldrende viser levekårsforskning. Samtidig vet vi at jo høyere utdanning man har, jo større er sjansen for å komme i arbeid. Høyere utdanning er den enkeltfaktoren som har størst betydning for denne gruppens levekår, og kan i mange tilfeller kompensere for reduserte valgmuligheter. Å prioritere utdanning er altså av spesiell betydning for unge med nedsatt funksjonsevne, og dette gjør det interessant å undersøke hvilke barrierer/diskriminerende forhold som preger vurderingene som ligger til grunn for deres framtidsvalg. Vi ønsker å høre disse ungdommenes erfarings- og vurderingsgrunnlag ved å intervjue dem i en fase i livet hvor de står ovenfor valg om å ta høyere utdanning eller ikke. Forskningsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Østlandsforskning og med økonomisk støtte fra Oppland fylkeskommune og skal være ferdig i løpet av Stemt! Prosjektet er et samarbeid med Turneorganisasjonen, Teater Innlandet og regissør Lene Therese Teigen. Dette er en fortsettelse av vårt arbeid med demokrati og likestilling. Siden 2004 har vi arbeidet med prosjektet Likestilt demokrati som har hatt kjønnsbalanse og mangfold som tema. Vi ønsker å utvide og videreutvikle fagområdet til å arbeide med

5 ungdom, makt og demokrati i de neste årene, og så dette teaterstykke som viktig for å få ungdom i tale. Stykket skal vises på åtte åpne forestillinger og på ungdoms- og videregående skoler i Prosjektet gjennomføres med støtte fra Turneorganisasjonen, Den kulturelle skolesekken, Fritt ord, Fond for utøvende kunstnere og Teater Innlandet. 5 Opplæring for ansatte i barnehager ( ) På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomføres det dagskurs over hele landet for kompetanseheving om praktisk likestillings- og likeverdsarbeid i barnehager. Det er et mål at likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagenes pedagogikk. Opplæringen skal bidra til å øke barnehagepersonalets bevissthets- og kunnskapsnivået om kjønn for å utvikle evne til å reflektere over egne holdninger og forventninger til gutter og jenter. De ansatte skal gi jenter og gutter like muligheter og behandle dem likeverdig. Dronning Mauds Minne Høgskole og barnehagestiftelsen Kanvas er underleverandører i prosjektet, og det er opprettet samarbeid med alle landets fylkesmenn. Det er også gjennomført seminar for fylkesmennenes rekrutteringsteam/likestillingsteam og andre interesserte i fylkene. Det er utviklet en veileder og et verdispill som er tilgjengelig for alle: Veilederen kan lastes ned her. Verdispillet kan kjøpes hos Kanvas. Utviklingsnettverk i barnehager Hedmark ( ) På oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark leder Likestillingssenteret et nettverk bestående av Utsikten barnehage i Stange, Jønsrudløkka barnehage i Hamar og tre barnehager i Engerdal (Drevsjø barnehage, Engerdal barnehage og Sømådal barnehage). Formålet med prosjektet er å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i forhold til likestillingsperspektivet og å heve kunnskapsnivået på likestillingsområdet hos ansatte i barnehagene i Hedmark. Barnehagene gjennomfører prosjekter for å kartlegge om jenter og gutter får like mye og samme type oppmerksomhet. I tillegg har noen av barnehagene undersøkt hva jenter og gutter tilbys og velger av aktiviteter. Barnehagene som har deltatt har dokumentert arbeidet gjennom rapporter, og det er skrevet en overordnet rapport fra prosjektperioden. Jønsrudløkka barnehage arbeider også med utviklingsprosjekter i barnehageåret 2012/2013. Utviklingsnettverk for barnehager i Vennesla ( ) På oppdrag fra Vennesla kommune gjennomføres et utviklingsarbeid i barnehager i Vennesla. Formålet med prosjektet er å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet gjennom et likestillingsperspektiv og å heve kunnskapsnivået på likestillingsområdet hos ansatte i barnehagene. Barnehagene gjennomfører mindre prosjekter for å kartlegge sin egen praksis, som danner grunnlag for videre refleksjon. De ansatte tilføres kunnskap, tilbys veiledning og gjennomfører erfaringsutveksling. Erfaringer fra tidligere utviklingsnettverk finnes her. Kommuneprogrammet (Likestilte kommuner) På oppdrag fra BLD gjennomføres utviklingsprosjekter i 20 kommuner. Prosjektet er et samarbeid med KUN og Senter for likestilling. Likestilte kommuner er ett av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for kjønnslikestilling, Likestilling Kommunene vil få oppfølging og veiledning fra de tre kompetansesentrene. Det skal gjennomføres konferanser med kompetanseheving og erfaringsutveksling i arbeidet med likestilling og se på tjenestene i et kjønnsperspektiv. Kommunene skal i løpet av våren 2013 få likestillingsopplæring for ledere og tillitsvalgte. I løpet av prosjektperioden skal det blant annet gjennomføres kartlegging på ulike tjenestesteder for å se om tjenestene er likeverdige og stilte eller om gutter og jenter, menn og kvinner behandles ulikt.

6 Kommuneprogrammet vil også bidra til at kommunene opparbeider seg kompetanse og gode erfaringer på hvordan integrere kjønnsperspektivet i overordnede styringsdokumenter og planverk. Nyhetssak om kommuneprogrammet kan leses her. Analyse av likestillings- og mangfoldsperspektivet i utvalgte styringsdokumenter i Østfold fylkeskommune På oppdrag fra Østfold fylkeskommune har vi gjennomgått ni ulike styringsdokumenter for å vurdere integreringen av likestillings- og mangfoldsperspektivet i dokumentene, og komme med innspill på hvordan likestillingsperspektivet kan inkluderes. Analysen var en ren litteraturstudie og viste at et gjennomgående likestillingsperspektiv manglet i alle dokumentene. Vi undersøkte blant annet om: Visjoner og resultatmål hadde et likestillingsperspektiv Statistikk var inndelt slik at den viser kjønnsfordeling, alder og andre interessante kjennetegn der dette er aktuelt Ulike konsekvenser for ulike grupper ble vurdert og synliggjort Bildebruk gjenspeiler et mangfold Utvikling av undervisningsopplegg om fedrerollen i Norge I samarbeid med Ressurssenter for menn (Reform), KUN og Senter for likestilling utarbeides et undervisningsopplegg om fedrerollen i Norge. Reform leder arbeidet. Opplæringen tilbys ansatte på voksenopplæringssentre og helsestasjoner. Arbeidet er utført med økonomisk støtte fra BLD. 6 STATUS Hedmark og Oppland På oppdrag fra Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune, er det utarbeidet et statistikk- og faktahefte for å synliggjøre status på likestillingsfeltet i de to fylkene. STATUS ble første gang utarbeidet i 2010, og er en sammenstilling av tilgjengelig statistikk på kommune- og fylkesnivå. Heftet skal fungere som et grunnlag for videre arbeid, og være med på å bryte med tillært tenkemåte for å kunne se nye og forskjellige perspektiver og løsninger. Heftene er sent til kommuner, politikere, utdanningsinstitusjoner, og andre. Last ned heftene her. Utredning til Likestillingsutvalget I forbindelse med Likestillingsutvalgets arbeid med NOU-2012:15 Politikk for likestilling har vi på oppdrag skrevet en utredning med forslag til konkrete tiltak for å motvirke kjønnsdelt arbeidsmarked og for å gi barn og unge friere valgmuligheter for egen utdanning og framtid. KURS, KONFERANSER OG ARRANGEMENT Det har til sammen vært ca 230 deltakere på kurs, konferanser og andre arrangementer i regi av Likestillingssenteret. Perspektivkonferansen Tema for den årlige Perspektivkonferansen var Arbeidskulturer i endring - Visjon og virkelighet. Konferansen var et samarbeid med Norsk Tipping. Hedmark fylkeskommune og Norsk Tipping ga økonomisk støtte. 21. mars, 75 deltakere. 8. mars-frokost Det ble invitert til foredrag med Hannah Helseth på Likestillingssenteret 8. mars. Tittel på foredraget var Generasjon sex. Jenny Moe underholdt. 30 deltakere. Prinsesse eller pirat, et fritt valg? Likestillingssenteret arrangerte i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark en konferanse for

7 barnehageansatte, om kjønnsperspektiv i pedagogikken. Formålet er å vise hvordan en ved å ta inn likestillingsperspektivet i den daglige driften kan øke barnas utfoldelsesmuligheter og opplevelser. Blant foredragsholderne var Kristina Henkel, forfatter av boken Gi barna 100 muligheter i stedet for 2, og Gry Mette Haugen fra senter for barneforskning ved NTNU. Barnehagene som deltok i utviklingsnettverk i Hedmark presenteret erfaringer fra prosjektene. 7.juni, 80 deltagere. Kulturdag, Kjønnsmangfold rundt Mjøsa Arrangementet Kjønnsmangfold rundt Mjøsa bestod av to arrangement. Fredag 7.9 var det en fagdag for offentlig tilsatte hvor temaet var LHBT-perspektiv (dvs lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) i offentlige tjenester. Det er avgjørende at offentlige tjenester som kan møte i sitt virke får mer kunnskap om problematikken og dermed bidra til bedre og mer likeverdig behandling i tråd med flere av tiltakene i regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner deltakere. Fredag kveld satte Gjøvik kulturhus opp en forestilling av Oslo fagottkor som trakk nesten 200 personer. 7 Lørdag 8.9 var det kulturdag med politiske appeller, fotoutstilling, musikk, kinoforestillinger, performanceforedrag med Pirelli Benestad og Almås samt to 2 mannekengoppvisninger med bl.a transpersoner på CC Gjøvik. Dette arrangementet var viktig for å synliggjøre en gruppe transpersoner, hovedsakelig en del av Jentene på Toten, i det offentlige rom. Vi fikk støtte fra LHBT-midlene i Bufdir og Gjøvik Reiselivsfaglige råd. Likestillingsutvalget, NOU Politikk for likestilling I forbindelse med at NOU 12:15 ble lagt fram ble det arrangert et seminar på Likestillingssenteret. Tema var om framtidas likestillingsutfordringer i Norge og internasjonalt. Foredragsholderne var førsteamanuensis ved HiL, Kirsti Stuvøy, og professor ved UiO og utvalgsleder, Hege Skjeie. 1. oktober, 20 deltakere. FOREDRAG PÅ KONFERANSER OG ANDRE ARRANGEMENTER Foredrag om kartleggingen Vedvarende vikeplikt for ansatte i BLD, 12. januar, 40 tilhørere Foredrag om likestillingsperspektiver og plass til alle på årsmøtet til avd. 490 Fagforbundet (Hedmark) 29. januar, 24 deltakere. Foredrag for innvandrerkvinner i regi av Frelsesarmeen i Hamar, 8. mars, 28 deltakere Foredrag for innvandrere om historien om kvinners rettigheter og kvinners stilling i dag i Grevskapet, Stange bibliotek, 8. mars, 45 deltakere Foredrag for Frivillighetssentralene i Hedmark, 17. april, 25 deltakere Statusrapport for kommunene i Buskerud om ARP og likestillingsarbeid. Konferanse i regi av Fylkesmannen i Buskerud for ordførere og rådmenn. Tyrifjorden hotell, 28. mars. 62 deltakere Lederopplæring Fylkesmannen i Buskerud, 7. mai, 15 deltakere. Foredrag om kjønnsbarrierer i organisasjoner for Norsk Polarinstitutt, 29. mai, 10 deltagere

8 8 Foredrag om Mentorrollen i Røde Kors mentorprogram Stella 25. oktober, 15 deltakere. Foredrag om likestillingsperspektiver og mentorordninger til kvinnepolitisk utvalg i Fellesorganisasjonen 1. november, 7 deltakere. Foredrag om norsk likestillingspolitikk og de to NOUene, for kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti, 10. november, 25 deltakere Informasjon om ungdoms likestillingsutfordringer i forbindelse med presentasjon av Søstra mi på Riksteatrets vårlansering, Oslo den 21. november. 70 tilhørere. Lederopplæring Nordre Land kommune 22. november, 45 deltakere. Kveldsseminar om praktisk likestillingsarbeid i barnehagen for barnehageansatte i Nord-Aurdal kommune. 27 november, 60 deltagere KRONIKKER OG ANNEN SYNLIGHET I MEDIA Kronikker Likestillingsvegring. Publisert i Kommunal rapport 8. mars Likestillingsdebatt med skylapper. Publisert i Hamar Arbeiderblad 8. mars Meir rom for nynorsk i skulen. Publisert i LNK-Nytt (Avis for Landssamanslutninga av nynorskkommunar). Oktober Annen synlighet i media Tosidig oppslag om kjønnstereotypier og kjønnsdelt oppvekst, Østlendingen 3. mars Artikkel på h-a.no om vårt 8.marsarrangement. 8. mars Kjønnsmangfold rundt Mjøsa fikk en del omtale i ulike media forut og i etterkant av fag- og kulturdagene. Det var både oppslag i Hamar Arbeiderblad, Østlendingen samt innstikk i CCs kundeavis og artikler på nettutgaven av Gaysir og Blikk på forhånd. I tillegg trakk Esben Esther Pirelli Benestad frem dette arrangementet på TV2s program «Ettermiddagen» den 6. september hvor hin var i samtale med Silje Stang. I tillegg fikk vi et godt innslag på Østnytt i etterkant av fagdagen hvor Fredagsgjesten var Bjørn Brudal: 2012#t=6m. Intervju med NRK Hedmark og Oppland og Østnytt om Gjøvik kommune som har få deltidsstillinger i helsesektoren, 21. september Nyhetsoppslag om Politikk for likestilling med Likestillingssenteret og professor Hege Skjeie, Hamar Dagblad 11. oktober Intervju i ettermiddagssendinga til NRK Hedmark og Oppland om Stemmerettsjubileet, og oppfordring til feiring av lokale heltinner. 16.november Oppslag i Østlendingen 17. november og Hamar Dagblad 21. november om å hedre lokale heltinner. DELTAKELSE PÅ KURS, KONFERANSER OG STUDIETURER Kontinuerlig vedlikehold og utvikling av egen kompetanse og det faglige nettverket er høyt prioritert. Interne kurs, møter og studieturer Møte med Kvinneuniversitetet Norden, 3. januar

9 9 Informasjonsmøte med styreleder for Kvinneuniversitetet Norden og daglig leder i Jurk, Gunhild Vehusheia Internsamling februar i Lillehammer med tema om likestilling i akademia, erfaringsutveksling med LDO og planlegging av egen virksomhet Samling kompetansesentrene 16. februar i Oslo, utveksling av erfaringer og drøfting om samarbeid i Likestilte kommuner. Erfaringsutveksling med forsvaret, 30. januar Erfaringsutveksling med kommandør Tore Stubberud, koordinator for mangfold og likestilling i Forsvarsstaben. Forsvaret har gjort mye grunnleggende arbeid for å sikre likestilling, hva kan de gjøre mer? Likestillingsarbeid fra 90-tallet til i dag, 6. mars Vi trodde det bare handlet om holdninger, ved tidligere Barne- og likestillingsminister, Anne Lise Bakken Workshop presentasjon med Janka Works, 4 dager våren Studietur til Stockholm, august Kvalitetssikring av tjenester i Botkyrka kommun ved utvecklingsledare Anna Giotas- Sandqvist. Botkyrka kommun säkra att flickor, pojkar, män och kvinnor får del av kommunens resurser på lika villkor. Arbeidet har pågått siden Hållbar jämställdhet är en del av Sveriges Kommuner och Landsting:s stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting och regioner. Under 2012 inleds en särskild satsning för att sprida erfarenheter genom Startpaket för hållbar jämställdhet. Syftet med Hållbar jämställdhet är att ge våra medlemmar stöd till verksamhetsförbättringar för att de ska kunna ge likvärdig och bra service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programsjef Marie Troldvik i SKL informerte om arbeidet. Länsstyrelsen i Stockholms likestillingsarbeid i et historisk perspektiv ved Gunilla Sterner. Eksempler og erfaringer fra likestillingsintegrering ved konsult Ulrika Eklund og Kristina Henkel Samling kompetansesentrene november, i Kristiansand, erfaringsutveksling, samarbeid om EU-prosjekter. Møte på Stockholms Universitet 29. november Foredrag om The promise and Pitfalls of gender Mainstreaming, artikkel publisert 2009, av professor emerita Diana Sainsbury Deltakelse på eksterne kurs og konferanser Likestillingsdiskurser i de Nordiske land: Et komparativt perspektiv konferanse i regi av Forskningsrådet på Voksenkollen mai Maskulinitet i bevegelse, konferanse i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO og Nordisk ministerråd 31. mai og 1. juni Interreg-konferanse i regi av Kommunal- og regionaldepartementet 7. juni i Oslo.

10 Forskerkonferanse Interdisciplinary Perspectives on Work and Family i regi av work and family research network Juni, New York. 10 Ekspertseminar om ungdom, demokrati og deltaking i Norden 26.september på Gardermoen. Effektivitet, kvalitet, jämställdhet! Konferanse i regi av Sveriges Kommuner och landsting 30. november i Stockholm. Unge funksjonshemmedes Årskonferanse, 6. desember i Oslo Master Of Public Administration (MPA). Flere ansatte har fulgt forelesninger innen strategi, statsvitenskap og organisasjonsteori ved Universitetet i Karlstad, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Tverrfaglig kjønnstudier ved UiO, innføringskurs høst 2012 KFL Skeive dager 2012 arrangement i regi av LLH. Seminar om intersex og steriliseringspraksis. ANSATTE Det har vært ca 6,7 årsverk, fordelt på 9 personer. Ca 1 årsverk går til administrasjon, data og ledelse. Anette Hoel, rådgiver. Er også Phd-stipendiat ved NTNU. Elin Kjeldstadli Hatlestad, rådgiver Frøydis Sund, rådgiver Goro Ree-Lindstad, seniorrådgiver Janneke van der Ros, seniorforsker. Er også førsteamanuensis på HiL. Mona Renolen, rådgiver Nina Johannesen, seniorrådgiver Olav Skipnes, spesialrådgiver Signe Opsahl, daglig leder I tillegg kommer forelesere og andre som har vært engasjert til ulike prosjekter og oppdrag. RÅDETS SAMMENSETNING OG AKTIVITET Medlemmer: Marit Nyhuus (leder), Anette Trettebergstuen, Catherine Eikland, Aksel Hagen, Terje Røe, Farahnaz Bahrami og Anne Tingelstad Wøien. Rådets medlemmer rekrutteres fra politisk virksomhet i Storting, fylke og kommuner, private - og offentlige organisasjoner, samt tidligere styremedlemmer. Det er avholdt to rådsmøter, et fellesmøte med styre og et nettmøte, og det er behandlet to saker. Rådet kommer med innspill til videre arbeid og strategi, de velger nye styremedlemmer og fastsetter styrets godtgjørelse.

11 11 STYRETS SAMMENSETNING OG AKTIVITET Medlemmer: Kjersti Hoff (leder), Lars Petter Mathisrud (nestleder), Arnfinn J. Andersen, Per Kristian Dotterud, Merete Bækkevold, Heidi Karlsen, og Frøydis Sund (valgt av de ansatte) Varamedlemmer: Tonje Lauritzen, Bodil Skipnes, Nina Ree-Lindstad og Anette Hoel (valgt av de ansatte) Styrets medlemmer rekrutteres fra relevante fagområder i privat- og offentlig virksomhet, politikk, styrearbeid og forretningsdrift. Det er avholdt fem styremøter, hvorav et nettmøte, og det er behandlet 35 saker. Styrets arbeid Viktige saker har vært; Utformet strategidokument Revidert personalhåndbok Utarbeidet styrehåndbok og delegasjonsreglement Høring NOU 2012:15 STYRETS ÅRSBERETNING VEDLEGG Virksomhetens art Likestillingssenteret skal bidra til utvikling av kunnskap om kjønn og kjønnslikestilling, samt bidra til å synliggjøre de områder der det er relevant å krysse kjønn med øvrige diskrimineringsgrunner. Likestillingssenteret skal ha en aktiv pådriverrolle ved bl.a. å tilføre kunnskap omkring de områdene der det er forskjell på gruppers reelle muligheter. Senteret skal skape gode arenaer for nytenkning, læring og innovasjon. Likestillingssenteret arbeider med; Utviklingsprosjekter, konferanser, kurs, analyser, forskning og utredninger (FoU). Senteret arbeider på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Senteret skal også fungere som et regionalt likestillingssenter, som blant annet har kunnskap om hvordan et systematisk arbeid for likestilling kan implementeres i den ordinære virksomheten. Økonomisk utvikling og resultat Beløp i mill. kroner Omsetning 8,3 7,1 6,7 5,7 6,5 8,3 6,9 Årsresultat 2,1 0,9 0,3 0,4 0,4 0,9-1,1 Likviditetsbeholdning 1,4 2,2 3,0 3,9 3,0 5,1 4,3 Totalkapitalen, sum eiendeler 2,3 3,2 4,2 4,1 4,4 5,9 4,9 Egenkapital 1,6 2,5 2,8 3,2 3,5 4,5 3,4 Omsetningen gikk ned i den perioden de løpende undervisningsoppleggene ble avviklet. Etter 2009 har nye prosjekter og arbeidsområder økt, og omsetningen har gått opp. Nedgangen i omsetningen 2012 skyldes blant annet omlegging av tilskuddsordningene i BLD og Hedmark fylkeskommune, i tillegg var det en stor arbeidsmengde i 2011 som førte til en del

12 12 etterarbeid tidlig i Statstilskuddet (grunntilskuddet) på 2,8 mill. bevilges av Stortinget og tildelingsbrevet kommer fra BLD, men fra 2013 er det Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som gir oss tildelingsbrev. Resten av omsetningen består av prosjektfinansiering og oppdrag, som i hovedsak kommer fra Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, BLD, KD og fylkesmenn. Stiftelsen har god egenkapital, samt god likviditet som benyttes til å forskuttere prosjekter hvor midlene utbetales etter gjennomført arbeid. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens resultat, likviditet, stilling og utvikling. Fortsatt drift Styret mener at forutsetningene om fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av årsberetning m/ regnskap Likestillingssenteret har utviklet en god faglig plattform og en stabil virksomhet. Arbeidsmiljøet Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det er inngått IA-avtale, og det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året. Sykefraværet var 2,2 % i 2012, 2,7 % i 2011 og 2,3 % i Ytre miljø Virksomheten er av en slik art at den medfører beskjeden påvirkning av det ytre miljø. Stiftelsen sorterer søppel etter anvisning fra utleier, og bruker kollektive reisemuligheter der dette er hensiktsmessig og mulig. Likestilling Antall personer Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Ansatte Styret Rådet Valgkomitéen Likestillingssenteret ønsker å profilere seg som en attraktiv arbeidsplass, som personer med forskjellige kjønn, alder, funksjonsnivå, seksuell orientering, etnisitet, religion, m.v. søker seg til. Det er 9 ansatte, hvorav en mann. Det skal ved utlysing av stillinger vurderes om underrepresenterte grupper skal oppfordres til å søke. Det er for få medarbeidere til at det gir mening å oppgi gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Det er et mål å tilby fulle stillinger til alle, de som i dag jobber redusert har selv søkt om dette. Det er også et mål å tilby fast ansettelse til alle. Gjennomsnittsalderen var ved årsskifte 48 år. Styret takker de ansatte og daglig leder for en flott innsats i året som har gått!

13 13

14 14 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 5 ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( )

15 15 Balanse EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Note Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 16 Note 1 - Regnskapsprinsipper m.m. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Pensjoner Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanseføres ikke. Alle innbetalinger til forsikringsselskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen balanseføres bare for den delen som ansatte har valgt å ta ut. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt Offentlige tilskudd Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Note 2 - Statstilskudd Av inntektsført tilskudd vedrører kr statstilskudd bevilget fra statsbudsjettet 2012

17 17 Note 3 - Lønnskostnad Selskapet har i regnskapsåret hatt ca 6,7 årsverk sysselsatt. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert en ordning som oppfyller lovens krav. Ytelser til daglig leder Daglig leder Styret Lønn Andre godtgjørelser Pensjonspremie innbetalt 0 Lønnskostnader består av: Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Pensjonskostnader Totalt Revisor: Revisjonshonorar er kostnadsført med Honorar for andre tjenester fra revisor Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler Driftsløsøre inv verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr 33-33

18 18 Note 5 - Annen egenkapital Spesifikasjon av egenkapital Saldo Årets resultat Innskutt annen ek. Annen egen kapital Sum Pr Note 6 - Kundefordringer Det er avsatt kr.0 til dekning av tap av kundefordringer. I fjor var avsetningen på kr. 0. Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Av bankinnskudd er kr ,- bundet på konto for skattetrekk.

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer