(Stiftelsen Kvinneuniversitetet)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Stiftelsen Kvinneuniversitetet)"

Transkript

1 1 (Stiftelsen Kvinneuniversitetet) Årsmelding med regnskap 2012

2 2 STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET Kvinneuniversitetet er en ideell stiftelse som ble opprettet i Styret vedtok høsten 2008 at navnet Likestillingssenteret brukes på den utadrettede virksomheten. Stiftelsen ledes av et styre med 7 medlemmer. Styret velges av stiftelsens råd som også har 7 medlemmer. Selskapet leier lokaler i Vangsvegen 73 i Hamar, i et moderne kontorbygg med egen konferanseavdeling, resepsjon og betjent kantine. Lokalene er sentralt plassert med Fylkeshuset, Statens Hus og byens Rådhus som nærmeste naboer. STRATEGI Likestillingssenteret ser på et likestilt samfunn som et samfunn der alle borgere deltar på like vilkår; uavhengig av hvilke grupper i samfunnet de tilhører. Vi ser på det å være likestilt som en rettighet, som en følge av den respekt hver og en av oss har krav på som personer. Likestillingssenteret skal bidra til utvikling av kunnskap om kjønn og kjønnslikestilling. I tillegg skal vi være sensitive for et flerdimensjonalt likestillingsperspektiv, slik at funksjonsevne, klasse, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion m.v. vurderes samtidig (kjønn+). Likestillingssenteret skal ha god basis kunnskap om hvordan likestilling kan integreres i planverk, kvalitetssikringssystemer, tjenesteområder og personal. Likestillingsintegrering innebærer at arbeidet for å fremme likestilling skal integreres i det løpende daglige arbeidet i virksomheter, i alle beslutningsprosesser, på alle nivå og i alle steg av prosessen og av de aktører som deltar i arbeidet med å fatte beslutninger. Likestillingssenteret skal ha nasjonal spisskompetanse på noen fagområder, delta i internasjonalt samarbeid og samtidig kjenne lokale og regionale utfordringer godt. Likestillingssenterets arbeid bygger på relevant erfaring og forskning, samt forskrifter, lovverk og politiske vedtak. Senteret skal gjennom sitt arbeid bidra til utvikling av ny kunnskap og metoder for praktisk likestillingsarbeid. Vi arbeider både med langsiktige utviklingsprosesser, FoU-arbeid og mer konkrete tiltak som utformes i samarbeid med oppdragsgivere og samarbeidspartnere. En viktig del av strategien er å dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer fra arbeidet. Samarbeidspartnere Likestillingssenteret ser samarbeid som en viktig del av sin strategi, både for å utvikle fagkompetansen og for å gjennomføre prosjekter. Vi ønsker tverrfaglig og bredt samarbeid med offentlige og private organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og departementer, samt frivillige lag og foreninger. For å utvikle fagkompetansen er det spesielt viktig å samarbeide med forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og andre likestillingsmiljøer som kan bidra til å utvikle, systematisere og dokumentere kunnskap og metoder. Kompetanse Likestillingssenteret setter høye krav til medarbeideres teoretiske og praktiske kompetanse for å kunne utføre oppdrag og prosjekt med høy faglig kvalitet. Vedlikehold og utvikling av medarbeidernes kunnskap er en viktig del av strategien. Senteret skal tilby et utviklende og lærende arbeidsmiljø, som inspirerer og utfordrer. Senteret er en IA-bedrift og arbeider systematisk for et godt arbeidsmiljø.

3 3 PROSJEKTER OG OPPDRAG Via-mentoring, et Interreg-prosjekt ( ) Via-mentoring er et Interreg-prosjekt hvor vi samarbeider med stiftelsen Minerva i Falun. Målet med Via-mentoring er å utvikle og kvalitetssikre mentoring som metode. Bakgrunnen for prosjektet er at vi anser mentoring som metode som en hensiktsmessig og nyttig metode for å få flere i arbeid ved å koble ubenyttet kompetanse i regionen med næringslivets behov for økt arbeidskraft. På denne måten kan mentoring bidra til å skape vekst og utvikling i næringslivet i Indre Skandinavia. Likestillingssenteret skal ha en knutepunktfunksjon for andre mentorordninger. Gjennom vår knutepunktfunksjon vil vi bistå og oppmuntre næringsliv og andre til å opprette mentorordninger. I 2012 har vi samlet inn erfaringer fra andre mentorordninger, utarbeidet en flyer om prosjektet og åpnet en nettside med informasjon om ulike mentorordninger og om mentoring som metode. Stiftelsen Minerva i Dalarna, som har driftet mange ulike mentorprogram tidligere, vil i denne prosjektperioden drifte et mentorprogram for høyt utdannede svenske kvinner og innvandrere (kvinner og menn) som ønsker å jobbe innenfor fagfeltet teknologi og miljø. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Interreg, Hedmark fylkeskommune og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Regionalt likestillingssenter ( ) I prosjektet Regionalt senter for likestilling og mangfold arbeides det med informasjon og pådriverarbeid, samt metode og kunnskapsutvikling. Det samarbeides med KUN Senter for kunnskap og likestilling (KUN), Senter for likestilling i Agder og Likestillings- og diskrimineringsombudet i prosjektet, og det er jevnlige møter for å utveksle erfaringer. Prosjektet gjennomføres med økonomisk støtte fra BLD. Det søkes om fast finansiering til dette arbeidet. Hovedarbeidsoppgavene i prosjektet i 2012: Forankringsmøter i 6 nye fylkeskommuner og fylkesmenn Opplæring av ledere i kommuner og fylkeskommuner, om integrering av likestillingsperspektivet i kommunen. Kurs om likestillingsperspektiv for ulike organisasjoner Foredrag om likestilling etter forespørsel fra ulike organisasjoner (frivillighetssentralen, i forbindelse med 8. mars, fagorganisasjoner) Deltatt i NRK Hedmark/Oppland i radio, TV (Østnytt) og stemmerettsjubileet Deltatt på Nordisk Naturskulpturuka for døvblindfødte i Engerdal Arrangert en fagdag (7.9) om LHBT-perspektiv i offentlige tjenester i forbindelse med et større arrangement kalt Kjønnsmangfold rundt Mjøsa, i samarbeid med LLH Innlandet og Stensveen Ressurssenter for transpersoner (Kapp). Workshops til Riksteatrets oppsetning Søstra Mi Hundre år etter at kvinner fikk stemmerett i Norge, har sosiolog Hannah Helseth skrivet et teaterstykke basert på egen forskning og fragmenter satt sammen av historier fra ungdommer som lever i Norge i dag. Fra januar 2013 skal teaterstykket Søstra mi på turné til 37 spillsteder etter premieren i Oslo 17. januar. Likestillingssenteret har sammen med KUN og Senter for likestilling fått midler av Stemmerettskomiteen til å lage undervisningsopplegg og avholde workshops for elever på ungdoms- og videregående skole som ser forestillingen. Med overskriften "Hvor frie er vi egentlig og hva betyr valgfrihet?" vil vi blant annet ta opp kjønnsroller i dagens Norge, og se

4 på hvilke rammer kjønnsroller setter for hovedpersonene i stykket og hva som skjer når noen bryter forventningene som stilles. 4 I tillegg til gjennomføring av workshops i 2013, utarbeidet vi i 2012 et faktahefte om ungdom og likestilling. Dette er ment som bakgrunnsinformasjon til lærere som ønsker å snakke om hvilke likestillingsutfordringer dagens ungdom har, og kan også danne utgangspunkt for å ta opp temaene i stykket for de som har sett teaterforestillingen men ikke har bestilt workshop. Faktahefte kan lastes ned her: Faktahefte.pdf. Og du kan se trailer til forestillinga her: Trailer Søstra mi. Hannah Helseth har skrevet kronikk om teaterforestillingen. Den kan leses her: Ungdommens råskap. Plakatutstillingen Likestillingslandet Norge Til stemmerettsjubileet lages utstillingen Likestillingslandet Norge. Den består av 16 bildeplakater (70 x 100 cm) med store illustrasjoner og noe tekst, og utstillingen følges av en utdypende katalog. Åtte plakater er på bokmål, åtte på nynorsk, og denne delingen er også gjennomført i katalogen. Utstillingen kan bestilles her, og sendes ut gratis. På oppdrag fra Grafisk Form har vi vært med og skrevet og kommet med innspill til tekster på plakater og i katalogen. Utstillingen ble finansiert av BLD og UD. Alskens folk På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har vi gjennomført et forskningsoppdrag om livskvaliteten til personer med kjønnsidentitetstematikk (transseksuelle, transpersoner, transvestitter og andre med kjønnsidentitetstematikk). Personer med kjønnsidentitetstematikk opplever ofte ubehag på grunn av diskrepans mellom tillagt kjønn ved fødsel og selverfart kjønnsidentitet, og mange bryter med den heteronormative tokjønnsmodellen. 19 informanter med kjønnsidentitetstematikk har fortalt om sin hverdag i familie, skole og arbeidsliv, helsevesenet og andre offentlige etater. Rapporten, Alskens folk, fremhever to hovedfunn. Det ene handler om mangelfulle kunnskaper om og lite forståelse for kjønnsidentitetstematikk på alle arenaer: skolen, arbeidsplassen, familie, helsevesenet og andre offentlige institusjoner. Det andre hovedfunnet gjelder helsevesenet og handler om utilstrekkelig transkompetanse blant helsepersonell. Les rapporten her: Alskens folk.pdf Unge funksjonshemmede og høgere utdanning Unge mennesker med nedsatt funksjonsevnes har lavere utdanning enn sine jevnaldrende viser levekårsforskning. Samtidig vet vi at jo høyere utdanning man har, jo større er sjansen for å komme i arbeid. Høyere utdanning er den enkeltfaktoren som har størst betydning for denne gruppens levekår, og kan i mange tilfeller kompensere for reduserte valgmuligheter. Å prioritere utdanning er altså av spesiell betydning for unge med nedsatt funksjonsevne, og dette gjør det interessant å undersøke hvilke barrierer/diskriminerende forhold som preger vurderingene som ligger til grunn for deres framtidsvalg. Vi ønsker å høre disse ungdommenes erfarings- og vurderingsgrunnlag ved å intervjue dem i en fase i livet hvor de står ovenfor valg om å ta høyere utdanning eller ikke. Forskningsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Østlandsforskning og med økonomisk støtte fra Oppland fylkeskommune og skal være ferdig i løpet av Stemt! Prosjektet er et samarbeid med Turneorganisasjonen, Teater Innlandet og regissør Lene Therese Teigen. Dette er en fortsettelse av vårt arbeid med demokrati og likestilling. Siden 2004 har vi arbeidet med prosjektet Likestilt demokrati som har hatt kjønnsbalanse og mangfold som tema. Vi ønsker å utvide og videreutvikle fagområdet til å arbeide med

5 ungdom, makt og demokrati i de neste årene, og så dette teaterstykke som viktig for å få ungdom i tale. Stykket skal vises på åtte åpne forestillinger og på ungdoms- og videregående skoler i Prosjektet gjennomføres med støtte fra Turneorganisasjonen, Den kulturelle skolesekken, Fritt ord, Fond for utøvende kunstnere og Teater Innlandet. 5 Opplæring for ansatte i barnehager ( ) På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomføres det dagskurs over hele landet for kompetanseheving om praktisk likestillings- og likeverdsarbeid i barnehager. Det er et mål at likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagenes pedagogikk. Opplæringen skal bidra til å øke barnehagepersonalets bevissthets- og kunnskapsnivået om kjønn for å utvikle evne til å reflektere over egne holdninger og forventninger til gutter og jenter. De ansatte skal gi jenter og gutter like muligheter og behandle dem likeverdig. Dronning Mauds Minne Høgskole og barnehagestiftelsen Kanvas er underleverandører i prosjektet, og det er opprettet samarbeid med alle landets fylkesmenn. Det er også gjennomført seminar for fylkesmennenes rekrutteringsteam/likestillingsteam og andre interesserte i fylkene. Det er utviklet en veileder og et verdispill som er tilgjengelig for alle: Veilederen kan lastes ned her. Verdispillet kan kjøpes hos Kanvas. Utviklingsnettverk i barnehager Hedmark ( ) På oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark leder Likestillingssenteret et nettverk bestående av Utsikten barnehage i Stange, Jønsrudløkka barnehage i Hamar og tre barnehager i Engerdal (Drevsjø barnehage, Engerdal barnehage og Sømådal barnehage). Formålet med prosjektet er å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i forhold til likestillingsperspektivet og å heve kunnskapsnivået på likestillingsområdet hos ansatte i barnehagene i Hedmark. Barnehagene gjennomfører prosjekter for å kartlegge om jenter og gutter får like mye og samme type oppmerksomhet. I tillegg har noen av barnehagene undersøkt hva jenter og gutter tilbys og velger av aktiviteter. Barnehagene som har deltatt har dokumentert arbeidet gjennom rapporter, og det er skrevet en overordnet rapport fra prosjektperioden. Jønsrudløkka barnehage arbeider også med utviklingsprosjekter i barnehageåret 2012/2013. Utviklingsnettverk for barnehager i Vennesla ( ) På oppdrag fra Vennesla kommune gjennomføres et utviklingsarbeid i barnehager i Vennesla. Formålet med prosjektet er å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet gjennom et likestillingsperspektiv og å heve kunnskapsnivået på likestillingsområdet hos ansatte i barnehagene. Barnehagene gjennomfører mindre prosjekter for å kartlegge sin egen praksis, som danner grunnlag for videre refleksjon. De ansatte tilføres kunnskap, tilbys veiledning og gjennomfører erfaringsutveksling. Erfaringer fra tidligere utviklingsnettverk finnes her. Kommuneprogrammet (Likestilte kommuner) På oppdrag fra BLD gjennomføres utviklingsprosjekter i 20 kommuner. Prosjektet er et samarbeid med KUN og Senter for likestilling. Likestilte kommuner er ett av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for kjønnslikestilling, Likestilling Kommunene vil få oppfølging og veiledning fra de tre kompetansesentrene. Det skal gjennomføres konferanser med kompetanseheving og erfaringsutveksling i arbeidet med likestilling og se på tjenestene i et kjønnsperspektiv. Kommunene skal i løpet av våren 2013 få likestillingsopplæring for ledere og tillitsvalgte. I løpet av prosjektperioden skal det blant annet gjennomføres kartlegging på ulike tjenestesteder for å se om tjenestene er likeverdige og stilte eller om gutter og jenter, menn og kvinner behandles ulikt.

6 Kommuneprogrammet vil også bidra til at kommunene opparbeider seg kompetanse og gode erfaringer på hvordan integrere kjønnsperspektivet i overordnede styringsdokumenter og planverk. Nyhetssak om kommuneprogrammet kan leses her. Analyse av likestillings- og mangfoldsperspektivet i utvalgte styringsdokumenter i Østfold fylkeskommune På oppdrag fra Østfold fylkeskommune har vi gjennomgått ni ulike styringsdokumenter for å vurdere integreringen av likestillings- og mangfoldsperspektivet i dokumentene, og komme med innspill på hvordan likestillingsperspektivet kan inkluderes. Analysen var en ren litteraturstudie og viste at et gjennomgående likestillingsperspektiv manglet i alle dokumentene. Vi undersøkte blant annet om: Visjoner og resultatmål hadde et likestillingsperspektiv Statistikk var inndelt slik at den viser kjønnsfordeling, alder og andre interessante kjennetegn der dette er aktuelt Ulike konsekvenser for ulike grupper ble vurdert og synliggjort Bildebruk gjenspeiler et mangfold Utvikling av undervisningsopplegg om fedrerollen i Norge I samarbeid med Ressurssenter for menn (Reform), KUN og Senter for likestilling utarbeides et undervisningsopplegg om fedrerollen i Norge. Reform leder arbeidet. Opplæringen tilbys ansatte på voksenopplæringssentre og helsestasjoner. Arbeidet er utført med økonomisk støtte fra BLD. 6 STATUS Hedmark og Oppland På oppdrag fra Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune, er det utarbeidet et statistikk- og faktahefte for å synliggjøre status på likestillingsfeltet i de to fylkene. STATUS ble første gang utarbeidet i 2010, og er en sammenstilling av tilgjengelig statistikk på kommune- og fylkesnivå. Heftet skal fungere som et grunnlag for videre arbeid, og være med på å bryte med tillært tenkemåte for å kunne se nye og forskjellige perspektiver og løsninger. Heftene er sent til kommuner, politikere, utdanningsinstitusjoner, og andre. Last ned heftene her. Utredning til Likestillingsutvalget I forbindelse med Likestillingsutvalgets arbeid med NOU-2012:15 Politikk for likestilling har vi på oppdrag skrevet en utredning med forslag til konkrete tiltak for å motvirke kjønnsdelt arbeidsmarked og for å gi barn og unge friere valgmuligheter for egen utdanning og framtid. KURS, KONFERANSER OG ARRANGEMENT Det har til sammen vært ca 230 deltakere på kurs, konferanser og andre arrangementer i regi av Likestillingssenteret. Perspektivkonferansen Tema for den årlige Perspektivkonferansen var Arbeidskulturer i endring - Visjon og virkelighet. Konferansen var et samarbeid med Norsk Tipping. Hedmark fylkeskommune og Norsk Tipping ga økonomisk støtte. 21. mars, 75 deltakere. 8. mars-frokost Det ble invitert til foredrag med Hannah Helseth på Likestillingssenteret 8. mars. Tittel på foredraget var Generasjon sex. Jenny Moe underholdt. 30 deltakere. Prinsesse eller pirat, et fritt valg? Likestillingssenteret arrangerte i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark en konferanse for

7 barnehageansatte, om kjønnsperspektiv i pedagogikken. Formålet er å vise hvordan en ved å ta inn likestillingsperspektivet i den daglige driften kan øke barnas utfoldelsesmuligheter og opplevelser. Blant foredragsholderne var Kristina Henkel, forfatter av boken Gi barna 100 muligheter i stedet for 2, og Gry Mette Haugen fra senter for barneforskning ved NTNU. Barnehagene som deltok i utviklingsnettverk i Hedmark presenteret erfaringer fra prosjektene. 7.juni, 80 deltagere. Kulturdag, Kjønnsmangfold rundt Mjøsa Arrangementet Kjønnsmangfold rundt Mjøsa bestod av to arrangement. Fredag 7.9 var det en fagdag for offentlig tilsatte hvor temaet var LHBT-perspektiv (dvs lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) i offentlige tjenester. Det er avgjørende at offentlige tjenester som kan møte i sitt virke får mer kunnskap om problematikken og dermed bidra til bedre og mer likeverdig behandling i tråd med flere av tiltakene i regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner deltakere. Fredag kveld satte Gjøvik kulturhus opp en forestilling av Oslo fagottkor som trakk nesten 200 personer. 7 Lørdag 8.9 var det kulturdag med politiske appeller, fotoutstilling, musikk, kinoforestillinger, performanceforedrag med Pirelli Benestad og Almås samt to 2 mannekengoppvisninger med bl.a transpersoner på CC Gjøvik. Dette arrangementet var viktig for å synliggjøre en gruppe transpersoner, hovedsakelig en del av Jentene på Toten, i det offentlige rom. Vi fikk støtte fra LHBT-midlene i Bufdir og Gjøvik Reiselivsfaglige råd. Likestillingsutvalget, NOU Politikk for likestilling I forbindelse med at NOU 12:15 ble lagt fram ble det arrangert et seminar på Likestillingssenteret. Tema var om framtidas likestillingsutfordringer i Norge og internasjonalt. Foredragsholderne var førsteamanuensis ved HiL, Kirsti Stuvøy, og professor ved UiO og utvalgsleder, Hege Skjeie. 1. oktober, 20 deltakere. FOREDRAG PÅ KONFERANSER OG ANDRE ARRANGEMENTER Foredrag om kartleggingen Vedvarende vikeplikt for ansatte i BLD, 12. januar, 40 tilhørere Foredrag om likestillingsperspektiver og plass til alle på årsmøtet til avd. 490 Fagforbundet (Hedmark) 29. januar, 24 deltakere. Foredrag for innvandrerkvinner i regi av Frelsesarmeen i Hamar, 8. mars, 28 deltakere Foredrag for innvandrere om historien om kvinners rettigheter og kvinners stilling i dag i Grevskapet, Stange bibliotek, 8. mars, 45 deltakere Foredrag for Frivillighetssentralene i Hedmark, 17. april, 25 deltakere Statusrapport for kommunene i Buskerud om ARP og likestillingsarbeid. Konferanse i regi av Fylkesmannen i Buskerud for ordførere og rådmenn. Tyrifjorden hotell, 28. mars. 62 deltakere Lederopplæring Fylkesmannen i Buskerud, 7. mai, 15 deltakere. Foredrag om kjønnsbarrierer i organisasjoner for Norsk Polarinstitutt, 29. mai, 10 deltagere

8 8 Foredrag om Mentorrollen i Røde Kors mentorprogram Stella 25. oktober, 15 deltakere. Foredrag om likestillingsperspektiver og mentorordninger til kvinnepolitisk utvalg i Fellesorganisasjonen 1. november, 7 deltakere. Foredrag om norsk likestillingspolitikk og de to NOUene, for kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti, 10. november, 25 deltakere Informasjon om ungdoms likestillingsutfordringer i forbindelse med presentasjon av Søstra mi på Riksteatrets vårlansering, Oslo den 21. november. 70 tilhørere. Lederopplæring Nordre Land kommune 22. november, 45 deltakere. Kveldsseminar om praktisk likestillingsarbeid i barnehagen for barnehageansatte i Nord-Aurdal kommune. 27 november, 60 deltagere KRONIKKER OG ANNEN SYNLIGHET I MEDIA Kronikker Likestillingsvegring. Publisert i Kommunal rapport 8. mars Likestillingsdebatt med skylapper. Publisert i Hamar Arbeiderblad 8. mars Meir rom for nynorsk i skulen. Publisert i LNK-Nytt (Avis for Landssamanslutninga av nynorskkommunar). Oktober Annen synlighet i media Tosidig oppslag om kjønnstereotypier og kjønnsdelt oppvekst, Østlendingen 3. mars Artikkel på h-a.no om vårt 8.marsarrangement. 8. mars Kjønnsmangfold rundt Mjøsa fikk en del omtale i ulike media forut og i etterkant av fag- og kulturdagene. Det var både oppslag i Hamar Arbeiderblad, Østlendingen samt innstikk i CCs kundeavis og artikler på nettutgaven av Gaysir og Blikk på forhånd. I tillegg trakk Esben Esther Pirelli Benestad frem dette arrangementet på TV2s program «Ettermiddagen» den 6. september hvor hin var i samtale med Silje Stang. I tillegg fikk vi et godt innslag på Østnytt i etterkant av fagdagen hvor Fredagsgjesten var Bjørn Brudal: 2012#t=6m. Intervju med NRK Hedmark og Oppland og Østnytt om Gjøvik kommune som har få deltidsstillinger i helsesektoren, 21. september Nyhetsoppslag om Politikk for likestilling med Likestillingssenteret og professor Hege Skjeie, Hamar Dagblad 11. oktober Intervju i ettermiddagssendinga til NRK Hedmark og Oppland om Stemmerettsjubileet, og oppfordring til feiring av lokale heltinner. 16.november Oppslag i Østlendingen 17. november og Hamar Dagblad 21. november om å hedre lokale heltinner. DELTAKELSE PÅ KURS, KONFERANSER OG STUDIETURER Kontinuerlig vedlikehold og utvikling av egen kompetanse og det faglige nettverket er høyt prioritert. Interne kurs, møter og studieturer Møte med Kvinneuniversitetet Norden, 3. januar

9 9 Informasjonsmøte med styreleder for Kvinneuniversitetet Norden og daglig leder i Jurk, Gunhild Vehusheia Internsamling februar i Lillehammer med tema om likestilling i akademia, erfaringsutveksling med LDO og planlegging av egen virksomhet Samling kompetansesentrene 16. februar i Oslo, utveksling av erfaringer og drøfting om samarbeid i Likestilte kommuner. Erfaringsutveksling med forsvaret, 30. januar Erfaringsutveksling med kommandør Tore Stubberud, koordinator for mangfold og likestilling i Forsvarsstaben. Forsvaret har gjort mye grunnleggende arbeid for å sikre likestilling, hva kan de gjøre mer? Likestillingsarbeid fra 90-tallet til i dag, 6. mars Vi trodde det bare handlet om holdninger, ved tidligere Barne- og likestillingsminister, Anne Lise Bakken Workshop presentasjon med Janka Works, 4 dager våren Studietur til Stockholm, august Kvalitetssikring av tjenester i Botkyrka kommun ved utvecklingsledare Anna Giotas- Sandqvist. Botkyrka kommun säkra att flickor, pojkar, män och kvinnor får del av kommunens resurser på lika villkor. Arbeidet har pågått siden Hållbar jämställdhet är en del av Sveriges Kommuner och Landsting:s stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting och regioner. Under 2012 inleds en särskild satsning för att sprida erfarenheter genom Startpaket för hållbar jämställdhet. Syftet med Hållbar jämställdhet är att ge våra medlemmar stöd till verksamhetsförbättringar för att de ska kunna ge likvärdig och bra service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programsjef Marie Troldvik i SKL informerte om arbeidet. Länsstyrelsen i Stockholms likestillingsarbeid i et historisk perspektiv ved Gunilla Sterner. Eksempler og erfaringer fra likestillingsintegrering ved konsult Ulrika Eklund og Kristina Henkel Samling kompetansesentrene november, i Kristiansand, erfaringsutveksling, samarbeid om EU-prosjekter. Møte på Stockholms Universitet 29. november Foredrag om The promise and Pitfalls of gender Mainstreaming, artikkel publisert 2009, av professor emerita Diana Sainsbury Deltakelse på eksterne kurs og konferanser Likestillingsdiskurser i de Nordiske land: Et komparativt perspektiv konferanse i regi av Forskningsrådet på Voksenkollen mai Maskulinitet i bevegelse, konferanse i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO og Nordisk ministerråd 31. mai og 1. juni Interreg-konferanse i regi av Kommunal- og regionaldepartementet 7. juni i Oslo.

10 Forskerkonferanse Interdisciplinary Perspectives on Work and Family i regi av work and family research network Juni, New York. 10 Ekspertseminar om ungdom, demokrati og deltaking i Norden 26.september på Gardermoen. Effektivitet, kvalitet, jämställdhet! Konferanse i regi av Sveriges Kommuner och landsting 30. november i Stockholm. Unge funksjonshemmedes Årskonferanse, 6. desember i Oslo Master Of Public Administration (MPA). Flere ansatte har fulgt forelesninger innen strategi, statsvitenskap og organisasjonsteori ved Universitetet i Karlstad, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Tverrfaglig kjønnstudier ved UiO, innføringskurs høst 2012 KFL Skeive dager 2012 arrangement i regi av LLH. Seminar om intersex og steriliseringspraksis. ANSATTE Det har vært ca 6,7 årsverk, fordelt på 9 personer. Ca 1 årsverk går til administrasjon, data og ledelse. Anette Hoel, rådgiver. Er også Phd-stipendiat ved NTNU. Elin Kjeldstadli Hatlestad, rådgiver Frøydis Sund, rådgiver Goro Ree-Lindstad, seniorrådgiver Janneke van der Ros, seniorforsker. Er også førsteamanuensis på HiL. Mona Renolen, rådgiver Nina Johannesen, seniorrådgiver Olav Skipnes, spesialrådgiver Signe Opsahl, daglig leder I tillegg kommer forelesere og andre som har vært engasjert til ulike prosjekter og oppdrag. RÅDETS SAMMENSETNING OG AKTIVITET Medlemmer: Marit Nyhuus (leder), Anette Trettebergstuen, Catherine Eikland, Aksel Hagen, Terje Røe, Farahnaz Bahrami og Anne Tingelstad Wøien. Rådets medlemmer rekrutteres fra politisk virksomhet i Storting, fylke og kommuner, private - og offentlige organisasjoner, samt tidligere styremedlemmer. Det er avholdt to rådsmøter, et fellesmøte med styre og et nettmøte, og det er behandlet to saker. Rådet kommer med innspill til videre arbeid og strategi, de velger nye styremedlemmer og fastsetter styrets godtgjørelse.

11 11 STYRETS SAMMENSETNING OG AKTIVITET Medlemmer: Kjersti Hoff (leder), Lars Petter Mathisrud (nestleder), Arnfinn J. Andersen, Per Kristian Dotterud, Merete Bækkevold, Heidi Karlsen, og Frøydis Sund (valgt av de ansatte) Varamedlemmer: Tonje Lauritzen, Bodil Skipnes, Nina Ree-Lindstad og Anette Hoel (valgt av de ansatte) Styrets medlemmer rekrutteres fra relevante fagområder i privat- og offentlig virksomhet, politikk, styrearbeid og forretningsdrift. Det er avholdt fem styremøter, hvorav et nettmøte, og det er behandlet 35 saker. Styrets arbeid Viktige saker har vært; Utformet strategidokument Revidert personalhåndbok Utarbeidet styrehåndbok og delegasjonsreglement Høring NOU 2012:15 STYRETS ÅRSBERETNING VEDLEGG Virksomhetens art Likestillingssenteret skal bidra til utvikling av kunnskap om kjønn og kjønnslikestilling, samt bidra til å synliggjøre de områder der det er relevant å krysse kjønn med øvrige diskrimineringsgrunner. Likestillingssenteret skal ha en aktiv pådriverrolle ved bl.a. å tilføre kunnskap omkring de områdene der det er forskjell på gruppers reelle muligheter. Senteret skal skape gode arenaer for nytenkning, læring og innovasjon. Likestillingssenteret arbeider med; Utviklingsprosjekter, konferanser, kurs, analyser, forskning og utredninger (FoU). Senteret arbeider på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Senteret skal også fungere som et regionalt likestillingssenter, som blant annet har kunnskap om hvordan et systematisk arbeid for likestilling kan implementeres i den ordinære virksomheten. Økonomisk utvikling og resultat Beløp i mill. kroner Omsetning 8,3 7,1 6,7 5,7 6,5 8,3 6,9 Årsresultat 2,1 0,9 0,3 0,4 0,4 0,9-1,1 Likviditetsbeholdning 1,4 2,2 3,0 3,9 3,0 5,1 4,3 Totalkapitalen, sum eiendeler 2,3 3,2 4,2 4,1 4,4 5,9 4,9 Egenkapital 1,6 2,5 2,8 3,2 3,5 4,5 3,4 Omsetningen gikk ned i den perioden de løpende undervisningsoppleggene ble avviklet. Etter 2009 har nye prosjekter og arbeidsområder økt, og omsetningen har gått opp. Nedgangen i omsetningen 2012 skyldes blant annet omlegging av tilskuddsordningene i BLD og Hedmark fylkeskommune, i tillegg var det en stor arbeidsmengde i 2011 som førte til en del

12 12 etterarbeid tidlig i Statstilskuddet (grunntilskuddet) på 2,8 mill. bevilges av Stortinget og tildelingsbrevet kommer fra BLD, men fra 2013 er det Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som gir oss tildelingsbrev. Resten av omsetningen består av prosjektfinansiering og oppdrag, som i hovedsak kommer fra Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, BLD, KD og fylkesmenn. Stiftelsen har god egenkapital, samt god likviditet som benyttes til å forskuttere prosjekter hvor midlene utbetales etter gjennomført arbeid. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens resultat, likviditet, stilling og utvikling. Fortsatt drift Styret mener at forutsetningene om fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av årsberetning m/ regnskap Likestillingssenteret har utviklet en god faglig plattform og en stabil virksomhet. Arbeidsmiljøet Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det er inngått IA-avtale, og det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året. Sykefraværet var 2,2 % i 2012, 2,7 % i 2011 og 2,3 % i Ytre miljø Virksomheten er av en slik art at den medfører beskjeden påvirkning av det ytre miljø. Stiftelsen sorterer søppel etter anvisning fra utleier, og bruker kollektive reisemuligheter der dette er hensiktsmessig og mulig. Likestilling Antall personer Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Ansatte Styret Rådet Valgkomitéen Likestillingssenteret ønsker å profilere seg som en attraktiv arbeidsplass, som personer med forskjellige kjønn, alder, funksjonsnivå, seksuell orientering, etnisitet, religion, m.v. søker seg til. Det er 9 ansatte, hvorav en mann. Det skal ved utlysing av stillinger vurderes om underrepresenterte grupper skal oppfordres til å søke. Det er for få medarbeidere til at det gir mening å oppgi gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Det er et mål å tilby fulle stillinger til alle, de som i dag jobber redusert har selv søkt om dette. Det er også et mål å tilby fast ansettelse til alle. Gjennomsnittsalderen var ved årsskifte 48 år. Styret takker de ansatte og daglig leder for en flott innsats i året som har gått!

13 13

14 14 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 5 ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( )

15 15 Balanse EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Note Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 16 Note 1 - Regnskapsprinsipper m.m. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Pensjoner Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanseføres ikke. Alle innbetalinger til forsikringsselskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen balanseføres bare for den delen som ansatte har valgt å ta ut. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt Offentlige tilskudd Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Note 2 - Statstilskudd Av inntektsført tilskudd vedrører kr statstilskudd bevilget fra statsbudsjettet 2012

17 17 Note 3 - Lønnskostnad Selskapet har i regnskapsåret hatt ca 6,7 årsverk sysselsatt. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert en ordning som oppfyller lovens krav. Ytelser til daglig leder Daglig leder Styret Lønn Andre godtgjørelser Pensjonspremie innbetalt 0 Lønnskostnader består av: Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Pensjonskostnader Totalt Revisor: Revisjonshonorar er kostnadsført med Honorar for andre tjenester fra revisor Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler Driftsløsøre inv verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr 33-33

18 18 Note 5 - Annen egenkapital Spesifikasjon av egenkapital Saldo Årets resultat Innskutt annen ek. Annen egen kapital Sum Pr Note 6 - Kundefordringer Det er avsatt kr.0 til dekning av tap av kundefordringer. I fjor var avsetningen på kr. 0. Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Av bankinnskudd er kr ,- bundet på konto for skattetrekk.

ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord

ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Kvinneuniversitetet Nord er en stiftelse som ble etablert høsten 1991. Stiftere er fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner. Kvinneuniversitetet

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859.

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859. Resultatrapport 2013 Asyl og integrering 123 492 Medlemsorganisasjonen 24 495 Miner og våpen 265 484 Omsetning 2012 849 917 2013 826 929 Langsiktig utvikling 346 859 Givere 2012 57 613 2013 65 114 Donorer

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

HR Norge Årsberetning 2014

HR Norge Årsberetning 2014 HR Norge Årsberetning 2014 www.hrnorge.no 1 Innhold STYRETS BERETNING 2014 3 MEDLEMSORGANISASJONEN 5 MEDLEMSKAP... 5 ØKONOMI OG FORRETNINGSMESSIG DRIFT 5 ORGANISASJON... 6 ANSATTE... 6 STYRET... 7 RÅD

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Norsk institutt for naturforskning Arsmelding 2011 Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Forventninger Vi venter på at NINA-bygget på Gløshaugen ved NTNU skal bli ferdig ved årsskiftet 2012/13.

Detaljer

04 KUNNSKAP ER MAKT 06 HUNDREÅRSJUBILEUM 34 ÅRSREGNSKAP 40 NOTER OG REGNSKAP 56 REVISORS BERETNING 58 ORGANISASJONSKART 59 ORGANISASJONSBESKRIVELSE

04 KUNNSKAP ER MAKT 06 HUNDREÅRSJUBILEUM 34 ÅRSREGNSKAP 40 NOTER OG REGNSKAP 56 REVISORS BERETNING 58 ORGANISASJONSKART 59 ORGANISASJONSBESKRIVELSE ÅRSRAPPORTEN 2014 1 04 KUNNSKAP ER MAKT 06 HUNDREÅRSJUBILEUM 18 s.06 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 Vårt løfte er hundre år. Et løfte om å gi alle mennesker muligheter til å utvikle seg og utgjøre en

Detaljer