Sørhauggt. 128 N Haugesund telefon mobil e-post web

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget."

Transkript

1 Referat telefonstyremøte Dag og tid: Torsdag kl 10:00-12:45. Til stede:, Torstein Kvalsvik, Harald Taranger, Inge Møgster, Anders Klovning, Ove Pettersen og. Dagsorden 1. Oppfølging strukturvedtak på årsmøtet. Vedtak Trålerlaget følger i første omgang opp årsmøtevedtaket overfor Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) som det er bedt om et møte med. På bakgrunn av responsen der, vil saken følges videre opp i forhold til medlemmene. Samstrukturering med ringnot er p. t. en ikke-sak hos Fiskebåtredernes Forbund (FF). Trålerlaget holder imidlertid fast på tidligere vedtak i saken og avventer utviklingen hos FF. Struktureringssaken vil bli grundig drøftet i et fysisk styre- og medlemsmøte i forbindelse med et planlagt tobisseminar medio september Da vil resultatet fra møtet med FKD samt høringsnotatet fra FF om struktureringsordningene bli lagt til grunn. 2. Diverse orienterings- og drøftingssaker. a) Reguleringssaker til møtet : Nordsjøsild Samplingsmetoden tas opp. Det er grunn til å tro at den unøyaktige samplingsmetoden som brukes av Fiskeridirektoratet for beregning av bifangst i industritrålfangster, er svært unøyaktig og har en tendens til å stjele nordsjøsildkvote fra de pelagiske trålerne/nordsjøtrålerne. Kolmule 10 % fleksibilitet ønskes også gjennomført på fartøynivå. Makrell Det har lenge vært etterlyst fleksibilitet i redskapsbruken for de pelagiske trålerne. Dette gjelder ikke bare i makrellfisket, men er spesielt aktuelt i det fisket i

2 Øyepål Trålerlaget har bedt om endringer i J om ristpåbud i øyepål- og kolmulefisket. Tidligere brev i saken framlegges på ny, se vedlegg. Styret ber også om at Fiskeridirektoratet igjen vurderer grenselinjene ved stenging av Egersundsbanken samt at stengetidene ( ) harmoneres med åpningstidene for øyepålfisket. b) Norges Sildesalgslags representantskapsmøte gruppemøtet. Det skal velges en representant fra trålgruppen i det sammenslåtte salgsutvalget. Styret finner det naturlig å foreslå overfor trålgruppen at Torstein Kvalsvik velges med to varamenn. Kvalsvik har vært medlem av konsumutvalget i en årrekke. c) Tobisseminar. Styret ønsker å videreføre tradisjonen med et tobisseminar. Det bør avholdes medio september 2010 og Bergen foreslås som møtested. d) Sammenslutningen med Fiskebåtredernes Forbund (FF). Daglig leder orienterte. Skjæringsdatoen for inngangen i FF for SNT blir Styreleder og møter FF i Oslo for å drøfte sakene i detalj. e) Avskriving på ervervet konsesjonskapasitet. Styreleder har hatt kontakt med SkattVest i saken. Det kan bli aktuelt med et møte med SkattVest etter at FKD har besvart vedlagte brev fra FF som ber om en avklaring i saken. f) Kvoteavregning ved overdragelse av fartøy. Trålerlaget sendte forespørsel til FKD hvor det ble bedt om at man så på bestemmelsene omkring kvoteutnyttelse ved kjøp av fartøy. Trålerlaget finner de at de gjeldende regler slår veldig skjevt ut i mange tilfeller. FKD mener at de gjeldende regler må bestå for å hindre såkalt kvotehopping. Se vedlagte korrespondanse i saken. 2

3 Reguleringsmøtet Fiskeridirektoratet postboks 8009 Nordnes 5817 Bergen Haugesund, den 21. mai 2010 NORDSJØSILDFISKET FOR PELAGISK TRÅLGRUPPE OG NORDSJØTRÅLERNE Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 20. mai 2010 behandlet ovennevnte sak og fattet følgende enstemmige vedtak: Styret i SNT er sterkt kritisk til at den unøyaktige samplingsmetoden brukes av Fiskeridirektoratet for beregning av bifangst i industritrålfangster. Den er som Fiskeridirektoratet selv innrømmer, svært unøyaktig og har en tendens til å stjele nordsjøsildkvote fra de pelagiske trålerne/nordsjøtrålerne. Etter sigende skal Fiskeridirektoratet ha hatt et arbeid i gang for å se på mulighetene for en forbedring av prøvemetodene for å beregne sammensettingen av industritrålfangster. Styret spør om dette arbeidet er fullført og om det har avstedkommet endringer. Med hilsen Kopi til: Fiskeri- og kystdepartementet Norges Fiskarlag Fiskebåtredernes Forbund Havforskningsinstituttet Norges Sildesalgslag FHL fiskemel 3

4 Reguleringsmøtet Fiskeridirektoratet postboks 8009 Nordnes 5817 Bergen Haugesund, den 21. mai 2010 KOLMULEFISKET FOR PELAGISK TRÅLGRUPPE OG NORDSJØTRÅLERNE Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 20. mai 2010 behandlet ovennevnte sak og fattet følgende enstemmige vedtak: Styret ber om at det innføres kvotefleksibilitet i kolmulefisket også på fartøynivå, slik vi har det i nvgsildfisket. Alternativt bør det være aktuelt å innføre en slumpfiskeordning. Med hilsen Kopi til: Fiskeri- og kystdepartementet Norges Fiskarlag Fiskebåtredernes Forbund Havforskningsinstituttet FHL fiskemel 4

5 Reguleringsmøtet Fiskeridirektoratet postboks 8009 Nordnes 5817 Bergen Haugesund, den 21. mai 2010 REDSKAPSFLEKSIBILITET FOR PELAGISKE TRÅLERE OG NORDSJØTRÅLERE Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte behandlet ovennevnte sak og fattet følgende enstemmige vedtak: Styret i SNT har ved flere anledninger de siste år bedt om at forskriftene endres, slik at det blir mulig for pelagiske trålere og nordsjøtrålere å bruke not når det synes mer hensiktsmessig enn å bruke trål. Det kan synes som om dette kan bli svært aktuelt i forbindelse med avviklingen av årets makrellfiske. Styret ber Reguleringsmøtet støtte SNT i dette kravet som synes å være i tråd med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen sitt syn: Dagens redskapsregler kan være et hinder for bruk av energieffektive fangstmetoder. Det er uheldig og lite fremtidsrettet. Med de begrensninger vi må ha av hensyn til biologien og miljøet, bør den enkelte fisker ha mulighet til å velge det redskapet som passer best. Jeg vil derfor starte et arbeid for å gjøre redskapsreglene mer fleksible. Det er god miljøpolitikk, og det gir mulighet for bedre lønnsomhet for flåten. Styret vil derfor konkret be om at det gjennomføres en prøveordning med fleksibel redskapsbruk for de pelagiske trålerne og nordsjøtrålerne under avviklingen av årets makrellfiske. Med hilsen Kopi til: Fiskeri- og kystdepartementet Norges Fiskarlag Fiskebåtredernes Forbund Havforskningsinstituttet Norges Sildesalgslag 5

6 Reguleringsmøtet Fiskeridirektoratet postboks 8009 Nordnes 5817 Bergen Haugesund, den 21. mai 2010 RIST I ØYEPÅL- OG KOLMULEFISKET I NØS ENDRINGER I J Forskrift om endring i forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule med småmasket trål. Styret i Sør-Norges Trålerlag har igjen behandlet ovennevnte sak. Styret står fast på sitt krav om endringer i J formulert i vedlagte notat av til fiskeridirektør Liv Holmefjord som vi ennå ikke har mottatt svar på. Det er spesielt 2 b) styret er opptatt av å få endret. 2 lyder: 2 Dispensasjon (ny) skal lyde: Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi midlertidig dispensasjon fra påbudet om bruk av sorteringsrist for: a) mindre fartøy som ikke har maskinkraft nok til å benytte de ordinære kolmuletrålene. b) fartøy som er utstyrt for produksjon av fisk til konsum og som kan dokumentere en driftsform som innebærer at de i perioden har levert fisk til konsum i kombinasjon med direktefiske etter kolmule og øyepål. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for dispensasjon etter første ledd. Med hilsen Kopi til: Fiskeri- og kystdepartementet Havforskningsinstituttet KV Sør Norges Fiskarlag Fiskebåtredernes Forbund Diverse salgslag 6

7 NOTAT Sted og dato : Haugesund, den 10. april 2010 Til Fra Vedr. : Fiskeridirektør Liv Holmefjord : Styret i Sør-Norges Trålerlag : J FORSKRIFT OM UTFORMING OG INNMONTERING AV SORTERINGSRIST I FISKET ETTER KOLMULE OG ØYEPÅL MED SMÅMASKET TRÅL. Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har registrert at det er kommet en forskrift - J Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål. Styret vil understreke at det er innforstått med at det innføres ristpåbud i øyepål- og kolmulefisket i NØS under visse forutsetninger som er tatt opp i flere møter med Fiskeridirektoratet. Styret reagerer imidlertid sterkt på 2 a) og b) i forskriften: Ad 2 a): Styret har problem med å se hvordan Fiskeridirektoratet skal kunne håndheve denne regelen. Slik den er utformet, må det utøves skjønn som vi antar vil kunne medføre atskillige problem for så vel myndighetene, som fiskerne. Ad 2 b): Styret vil peke på at den pelagiske trålgruppen siden 2002 har vært en lukket fartøygruppe med fastsatte kvoter på både gruppe- og fartøynivå for alle relevante fiskeslag, bl. a. sei. I prinsippet skal det derfor ikke være mulig for noen i fartøygruppen å fiske seg til eksklusive rettigheter, slik det foreslås i denne forskriften. Styret kan derfor ikke på noen måte godta at det gjøres forskjell på fartøyene i gruppen i denne anledning. Det er mange årsaker til at noen fartøy i gruppen i perioden ikke har levert fisk til konsum i kombinasjon med direktefiske etter kolmule og øyepål. Her kan bl. a. nevnes stor utskifting av fartøy i forbindelse med strukturering som har ført til at kolmulefisket har vært foretatt i EU-/ internasjonal sone. Dette ble gjort i tråd med myndighetenes ønske. Videre har det ikke før i 2009 vært et større direkte øyepålfiske i kombinasjon med konsumfiske. Videre vil styret vise til at et direkte øyepålfiske i NØS var forbudt i deler av perioden Styret stiller seg også spørsmål ved om denne J-meldingen kan medføre diskriminering av andre lands fiskere med kvoter/rettigheter til å fiske øyepål, kolmule og sei/torsk i NØS. 7

8 Styret vil derfor foreslå at Fiskeridirektoratet endrer forskriften slik at det kan gis dispensasjon fra ristpåbudet for fartøy som framstilles for kontroll hos Fiskeridirektoratet m. h. t. om de er utstyrt til å ta vare på bifangst av konsumfisk i forbindelse med øyepål- og kolmulefisket. Med hilsen 8

9 Reguleringsmøtet Fiskeridirektoratet postboks 8009 Nordnes 5817 Bergen Haugesund, den 21. mai 2010 J FORSKRIFT OM UTØVELSE AV FISKET I SJØEN - 16 B). Styret har igjen behandlet ovennevnte sak og vil peke på 16 b) i J som lyder: b) Forbudsområde for fiske etter øyepål, tobis, og kolmule på Egersundbanken. I tidsrommet 1. oktober til og med 31. mai, er det forbudt å fiske øyepål, tobis, og kolmule i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø N Ø N Ø Styret ber igjen om at Fiskeridirektoratet vurderer grenselinjene ved stenging av Egersundsbanken. Dagens grenselinjer hindrer et fiske på dybder hvor det ikke er fare for uønsket bifangst. Videre krever styret at stengetidene ( ) harmoneres med åpningstidene for øyepålfisket ( ). Med hilsen Kopi til: Fiskeri- og kystdepartementet Norges Fiskarlag Fiskebåtredernes Forbund Havforskningsinstituttet Norges Sildesalgslag FHL fiskemel 9

10 JIM/ Ålesund 23. april 2010 Fiskeri- og kystdepartementet VARIGHET PÅ STRUKTURSAMARBEID PELAGISKE TRÅLERE Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at det hos skattemyndighetene har oppstått en viss usikkerhet når det gjelder varigheten på struktursamarbeid for pelagiske trålere. Usikkerheten gjelder ikke de fiskeslagene som står opplistet i strukturkvoteforskriften for pelagiske trålere og som er regulert med basiskvoter, henholdsvis makrell, lodde, norsk vårgytende sild og nordsjøsild, men fiskeslag hvor struktureffekten kommer som følge av økt konsesjonskapasitet. Dette gjelder kolmule, tobis og øyenpål, og fra 2011 sannsynligvis også sei i Nordsjøen. Fiskebåtredernes Forbund viser i denne forbindelse til konsesjonsforskriftens (J ) paragraf 2-8 om konsesjonskapasitet for pelagiske trålere. Her heter det blant annet: Konsesjonskapasiteten kan økes gjennom sammenslåing dersom et annet fartøy tas ut av fiske gjennom strukturkvoteordningen for industritrålgruppen etter forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten 13, med inntil konsesjonskapasiteten til det fartøyet som tas ut av fiske. Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for et fartøy enn 600 m3, eller inntil m3 ved sammenslåing. Etter det Fiskebåtredernes Forbund erfarer tolker skattemyndighetene regelverket slik at strukturkvotene av makrell, lodde, norsk vårgytende sild og nordsjøsild har en varighet på 20 eller 25 år, avhengig av om struktursamarbeidet er inngått etter eller før Når det gjelder strukturkvotene av kolmule, tobis og øyenpål, som fartøyet får som følge av økt konsesjonskapasitet ved bruk av strukturkvoteordningen, legger skattemyndighetene til grunn at disse har en tidsuavgrenset varighet. Dette får betydning for hvordan verdien på strukturkvoten skal behandles avskrivingsmessig. Fiskebåtredernes Forbund vil anmode Fiskeri- og kystdepartementet om å avklare dette forholdet. Vennlig hilsen FISKEBÅTREDERNES FORBUND Sekretariatet Audun Maråk Jan Ivar Maråk 10

11 Viser til e-post fra Sør-Norges Trålerlag av 22. mars I e-posten ber dere departementet se på 22 i forskrift om regulering av fisket etter NVG-sild i Bestemmelsen regulerer kvoteutnyttelse ved kjøp av fartøy, og medfører at overdragelse av fartøy må skje ved årsskiftet eller i hvert fall før selger har begynt å fiske på årets kvote, hvis kjøper skal få utnyttet kvoten fullt ut. Sør-Norges Trålerlag mener at det heller burde være slik at fartøyeier ved kjøp av ny båt kan fiske videre på inneværende års kvote med denne båten, og ber derfor departementet om å se på om bestemmelsen virker slik den var tenkt. Bestemmelsen om kvoteutnyttelse gjelder for fartøyet, og ikke konsesjonen/deltakeradgangen. Den regelen som står i første ledd om at hvert fartøy bare kan fiske og lande en kvote, er altså bokstavelig ment, og utdypet i andre og tredje ledd. Departementet er enig i at bestemmelsen er ugunstig for de som ønsker å gjennomføre utskifting av fartøy midt i et kvoteår. Formålet med regelen er imidlertid å forhindre det som etter hvert ble kalt kvotehopping, der ett skrog ble nyttet til å fiske to kvoter. Slik kvotehopping vil motvirke den permanente struktureringen (og dermed formålet med tidsbegrensning og for noen grupper avkorting for strukturkvoter). I tillegg til dette medvirker regelen også til å forhindre utleie av kvoter gjennom proforma kjøp og salg av fartøy. Departementet kan ikke se andre måter å forhindre kvotehopping og utleie av kvoter på. Vi har derfor ingen planer om å endre bestemmelsen på det nåværende tidspunkt. Ingrid Vikanes Rådgiver - Havressurs- og kystavdelingen Fiskeri og kystdepartementet Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo Godkjent av: Vidar Landmark Fra: Sør-Norges Trålerlag Sendt: 22. mars :30 Til: Postmottak FKD Kopi: Landmark Vidar Jarle Emne: Kvoteavregning ved overdragelser av fartøy Ved skifte av fartøyeier oppstår det ofte et problem p.g.a. nedenforstående bestemmelse. Denne bestemmelsen medfører at ny eier som regel ikke kan eller vil overta båten før ved årsskiftet når inneværende års kvote er oppfisket. Det burde jo være slik at om man skifter båt kan man fiske videre på inneværende års kvote med ny båt både for avhendende eier og ny eier. I praksis altså slik at om f. eks.(tilfeldig valgt) Haaflu v/finn M. Alvestad får seg ny båt vil jo den nye båten få de samme kvoter som før, minus det Alvestad og Haaflu måtte ha fisket med den gamle båten tidligere på året. Tilsvarende for den nye eieren av gamle Haaflu. Nå får den nye eieren av Haaflu fradrag i sin kvote for det Haaflu måtte ha fisket før overdragelsen. Jeg vil be Fiskeri- og kystdepartementet se på om denne bestemmelsen virker slik det var tenkt: Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag 11

12 for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra. Mvh Sør-Norges Trålerlag Sørhauggt Haugesund telefon mobil epost 12

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Vår dato Vår referanse 31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO HØRING

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 2 SAK 1/2007 REGULERING AV FANGST AV HVAL I 2007 1. SAMMENDRAG AV ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER Fiskeridirektoratet vil tilrå

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Emneside NORGES SILDESALGSLAG Årsrapport 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKSJON REGNSKAP Styreleder har ordet Hilsen fra Fiskeriministeren s. 5-7 Styrets melding Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Fiskeridirektoratet. Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning

Fiskeridirektoratet. Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning 28.05.2014 Rev. 1. Fiskeridirektoratet Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning 19T119T 19TUINNLEDNINGU19T 19T219T 19TUPRIORITERINGSHJULETU19T

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Postboks 720 Sentrum 0106 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 UTTALELSE - FORSKJELLSBEHANDLING PÅ GRUNN AV UTNYTTELSE AV PERMISJONSRETTIGHETER FORBEHOLDT

Detaljer

Ar tic Norges Sildesalgslag Norges Sildesalgslag

Ar tic Norges Sildesalgslag Norges Sildesalgslag FISK FOR FREMTIDEN Årsrapport 2009 Innhold Innledning 2009 kort oppsummert 5 Innledning ved styrets leder 6 Regnskap Styrets melding 12 Resultatregnskap 2009 16 Balanse pr 31. desember 17 Noter til regnskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011 NOTAT Vår ref. 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / Dato: 07.11.2011 OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn Fremstillingen av sakens bakgrunn er basert på partenes skriftlige redegjørelser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet DEN NORSKE KIRKE KR 72/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 05.-06. desember 2013 Referanser: Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013,

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Dokument nr. 8:72 (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om øyeblikkelig å sikre Teletopia AS tilgang til Telenor Mobil AS' nett,

Detaljer

10/653-19 09.07.2012

10/653-19 09.07.2012 Vår ref.: Dato: 10/653-19 09.07.2012 Saksnummer: 10/653 Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 6. juli 2012 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer