: Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim."

Transkript

1 Flathauggt. 12 N Haugesund telefon telefax mobil e-post web Til styre- og varamedlemmer, Representantskapets ordfører og varaordfører, tidl. styreleder Oddmar Hatlevik og revisor. Haugesund, den 21. august 2008 STYREMØTEREFERAT Dager : Fredag 15. og lørdag 16. august Sted Til stede : Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim. : Valter Rasmussen, Harald Nodenes, Per-Jan Kvalsvik, Aleksander Vedø og Mårten Eidesvik. I tillegg deltok representantskapsordfører Torstein Kvalsvik, tidl. styreleder Oddmar Hatlevik og daglig leder. DAGSORDEN Referat - Gjennomgang styremøtereferat og vedtakene i Representantskapsmøtet. Enstemmig godkjent. Økonomi - Gjennomgang av regnskapet pr Styret tok regnskapet til orientering. Sak 16/08 - Tobisfisket i Styret i SNT ser positivt på at HI arbeider med å utvikle metoder for mengdemåling av tobis. Norske havforskere må uansett samarbeide i mye større grad enn før med danske havforskere. 2. Styret i Trålerlaget synes at HI sine tidspunkt for forskningstokt samt steder og rute for grabbprøver og/eller akustiske målinger ikke alltid er i 1

2 samsvar med når og hvor fiskerne mener tobisen befinner seg. Dette kan resultere i feil målingsresultat og danne et feilaktig grunnlag for norsk rådgivning. 3. Norske myndigheters tilsidesettelse av rådet om TAC fra ICES, slik vi opplevde det i 2008, må ikke gjentas. Har ICES gitt et råd om TAC for tobis i Nordsjøen, må Norge følge dette også i NØS. Ellers blir det uholdbart. Tobisen er en felles bestand for hele Nordsjøen, selv om det kan være variasjoner i bestand og årsklasser fra år til år, fra felt til felt og fra sone til sone. 4. Forhandlingene mellom Norge og EU om felles forvaltning og deling av bestanden må påskyndes, slik at norske fiskere og fiskere fra EU kan fiske i hvilket som helst farvann (EU-sonen og NØS). 5. Hvis det skal være et prøvefiske også i årene som kommer, må det planlegges og gjennomføres i samarbeid med næringen. SNT ønsker å være en naturlig samarbeidspart i reguleringsarbeidet på tobis i NØS. 6. SNT har som mål å delta aktivt i arbeidet foran rådgivingen i ICES om TAC og andre reguleringer. 7. Styret i SNT finner det naturlig at SNT skal være med i den norske delegasjonen i de årlige forhandlingene med EU om kvote/adgang på tobis og øyepål som ikke alltid er blitt godt nok ivaretatt tidligere. 8. På bakgrunn av at det ble anbefalt/anbefales fiske av tobis både i 2007, 2008 og sannsynligvis i 2009, finner styret i SNT det meningsløst at Direktoratet for Naturforvaltning (DNF) har satt tobis (havsil) på den såkalte rødlisten som truet dyreart. Styret i SNT krever derfor at myndighetene sørger for at havsil strykes av den såkalte rødlisten over truede dyrearter. Sak 17/08 - Kolmulefisket resten av 2008 og i Styret går ikke inn for at faktoren økes høsten Når størrelsen på kolmulekvoten i 2009 er kjent, vil styret vurdere fastsettelse av faktor totalt og/eller delfaktorer for adgang i de forskjellige sonene. Styret går imidlertid inn for at den totale fartøyfaktoren settes med ingen/minimal overregulering. 3. Styret peker på muligheten til kvotefleksibilitet over årsskiftet i h. t. den internasjonale avtalen. Styret vil derfor kreve at en eventuell gjenstående kvote fra 2008 overføres til trålgruppens kvote for På bakgrunn av vunnen erfaring vil styret kreve at trålerne får 22 % adgang i EU-sonen i Styret krever at fartøy med pelagisk tråltillatelse kan få bygge nye fartøy eller utvide eksisterende fartøy eller skiftet ut fartøy, slik at faktisk lastekapasitet blir større enn tonn, dvs. at fartøy med pelagisk tråltillatelse får anledning til tilpassing av fartøyenes lastekapasitet i tråd med reglene for ringnotgruppen. 6. Styret vil oppfordre FKD til å forhandle bilateralt med EU om å etablere to nye sjekkpunkt i tillegg til det eksisterende. Det ene sjekkpunktet bør være vest av Irland mot grensen til internasjonalt farvann i ruten mellom N W og N W. Det andre bør etableres i 2

3 Sak 18/08 - Øyepålfisket i nord på Tampen vest for grensen mellom NØS og EU i ruten mellom N E og N E i ICES rektangel 52F0 avsnitt IVa. 1. Trålerlaget vil be Fiskebåtredernes Forbund og Norges Fiskarlag om å følge opp saken med at marine dyrearter settes opp på rød-listen over truede arter. Dette finner styret er meningsløst i forhold til øyepål som det nå er anbefalt fiske på i både 2008 og Trålerlaget krever at det ut fra rådet fra ICES blir et normalt øyepålfiske i 2009 med oppstart 1. mai som i 2008 og helt stengt Videre bør et nærmere definert område på Egersundsbanken, jfr. gjeldende regulering, stenges i perioden Grensene for det stengte området bør imidlertid justeres. Posisjonene i det avstengte området på Egersundsbanken er satt slik, at de går helt inn til 165 favners dyp. Her må tas med, at kanten på Egersundsbanken går nordfra i sydøstlig retning før den på midten dreier mer på øst for deretter å dreie på sydøst igjen. Med gjeldende grenser forstengt område blir fiskeområdet delt i to, slik at det umuliggjør tråling etter kolmule på dypt vann. Dette punktet hadde vi møte med Fiskeridirektoratet om høsten 2006, og vi har både i 2007 og 2008 etterlyst handling i h. t. det vi ble enige om. 4. Det må settes en TAC for øyepål i Nordsjøen som fordeles i h. t. avtale mellom EU og Norge. Forhandlingene om dette bør framskyndes. 5. Trålerlaget håper også at EU og Norge kan komme fram til en felles forvaltning og regulering av bunnfiskbestandene inkl. øyepål i Nordsjøen. Det vil gi norske fiskere fri adgang i EU-sonen og omvendt. 6. Trålerlaget har i flere år etterlyst oppfølgingsprogram fra myndighetene på følgene av at store deler av Nordsjøen er stengt helt eller delvis for småmasket industritrålfiske (Egersunds- og Patchbanken). Sak 19/08 - NVG-sildfisket resten av 2008 og i Ut fra erfaringene fra nvg-sildfisket i fjor høst og i vinter foreslås ingen endringer i reguleringene for 2009 fra de gjeldende i Trålerlaget ber myndighetene vurdere utviklingen i fisket med tanke på de trålfrie sonene i forhold til sildas vandringsmønster. Sak 20/08 - Seifisket i Spørsmålet om en mer differensiert fordeling av gruppekvoten på sei i Nordsjøen og Skagerrak til fartøy med nordsjøtråltillatelse, pelagisk tråltillatelse og avgrenset tråltillatelse vil bli behandlet på Reguleringsmøtet til 3

4 høsten. Fiskeridirektøren inviterer derfor SNT til å komme med eventuelle synspunkt på spørsmålet om differensiert fordeling av gruppekvoten allerede nå som han kan ta med i det videre arbeidet. På bakgrunn av Fiskeridirektørens anmodning på Reguleringsmøtet 16. juni 2008, har styret i Sør-Norges Trålerlag drøftet saken og fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Avgrensede nordsjøtrålere får en gruppekvoteandel på % av den samlede gruppekvoten for pelagiske trålere, nordsjøtrålere og avgrensede nordsjøtrålere. Det vises i denne sammenheng til fangststatistikken for årene Videre får avgrensede nordsjøtrålere en garantert minstekvote på 30 tonn. 3. Pelagiske trålere og nordsjøtrålere får fartøykvote i h. t. målt konsesjonskapasitet med stige fra 0 til tonn. 4. Pelagiske trålere og nordsjøtrålere får videre en garantert minstekvote på 100 tonn på fartøynivå. Sak 21/08 - Rekefisket i Turkvotebestemmelsen bør oppheves, eventuelt økes, da rekefisket reguleres av salgslagene. 2. Periodekvotene bør vurderes økt med 10 tonn for hver periode. 3. Øvrige reguleringer i 2009 bør være som i Sak 22/08 - Makrellfisket i 2008 og i Styret i Trålerlaget ser ikke behov for endringer i makrellreguleringene for 2009 i forhold til Sak 23/08 - Nordsjøsildfisket resten av 2008 og i Styret i Trålerlaget ser ikke behov for endringer i reguleringene av nordsjøsildfisket for 2009 i forhold til Sak 24/08 - Havbrislingfisket resten av 2008 og i Styret i Trålerlaget ser ikke behov for endringer i reguleringene av havbrislingfisket for 2009 i forhold til

5 Sak 25/08 - Vassildfisket resten av 2008 og i Kravet om forskning på vassild er fortsatt ikke prioritert i HI. Trålerlaget krevde at dette blir prioritert i 2008 og påpeker det manglende grunnlag havforskerne har for sin tilrådning i forhold til en kvoteanbefaling. Trålerlaget mente det er essensielt at forskere og fiskere kommer sammen før planlegging av forskningstokt for vassild, slik at den kompetanse fiskerne sitter inne med, kan overføres til forskerne og tas med i forskningsarbeidet. Det er foreslått å etablere en referanseflåte som kan bistå i arbeidet. Ingen av disse forhold er imøtekommet. Fiskeridirektøren sier i saksdokumentene foran Reguleringsmøtet 16. juni 2008 at på grunn av store kapasitetsproblemer, har Havforskningsinstituttet (HI) våren 2008 ikke gjennomført tokt for å kartlegge bestandsstørrelsen for vassild. HI informerer om at det er gjennomført et metodetokt på bakgrunn av erfaringene fra fjordårets vassildtokt. Formålet er å få etablert rutiner for fremtidige bestandskartlegginger. 2. På grunnlag av erfaringene fra flere års fiske og noteringer som er gjort av både kjøpersiden og fiskere med hensyn til størrelsesfordelingen av den vassild som er levert de siste årene, inkludert i 2007, krevdes en totalkvote i 2008 på tonn. Dette ble ikke imøtekommet, og kravet settes også fram foran fisket i 2009 sett på bakgrunn av de forekomster og den alderssammensetting bestanden har. Mangelfull forsking bør ikke være grunnlag for at kvoten settes ned/beholdes lav. 3. Forutsatt en totalkvote på tonn ble det anbefalt det en fast fartøykvote på 600 tonn/fartøy i Dette basertes på de 28 fartøy som har vassildtråltillatelse og innebar en liten overregulering. Dette ble ikke imøtekommet og det ble satt maksimalkvoter på 600 tonn. Dette forslaget gjentas foran fisket i Det ble foreslått å opprettholde en periodisering i fisket, med en kvote på tonn i perioden før 1.6 og tonn i den siste perioden, med en refordeling av fisket i første periode pr og en refordeling i den siste perioden i samråd med aktuelle aktører på land- og sjøsiden. Uheldigvis ble ikke åpningsdato foreslått, men etter henvendelser fra næringen, ble den satt til 20.februar etter først å ha vært 1.mars. Næringen foreslo åpning 15. februar og mener dette vil være bedre enn 20. februar da det vil gi større fleksibilitet for flåten og mottakene. 5. Refordeling ble det heller ikke noe av i 2008 til tross for krav om dette fra næringen. Det ble satt av tonn til siste periode. Andre periode startet opp allerede 19. mai. Som forventet deltar svært få båter i vassildfisket i 2. periode Etterspørselen hos kjøperne og deres produksjonsmuligheter samt tilgjengeligheten og båtenes fiskemuligheter er imidlertid best i 1. periode. Kvoten bør derfor være størst i 1.periode, hvilket den er, men den kan godt være noe større. Basert på erfaringer krever næringen at det settes av et større kvantum til fiske i 1. periode i 2009, f. eks. 90 %, enn hva tilfellet var i 2008 (80%). 5

6 Sak 26/08 - Breiflabbfisket resten av 2008 og i Breiflabben er det som kjent nulltoleranse på som bifangst i industritrålfisket. Dette er uholdbart og har vært et tema i forhold til Fdir og FKD over flere år. Vi har også hatt en del saker med inndragninger av fangstinntekt fra breiflabb hvor myndighetene også har gått tilbake på sluttsedlene fra Flere saker har vært ført av fiskerne for å få en rettslig prøving av dette, men til ingen nytte. Landsstyret i Norges Fiskarlag har også tatt opp saken og gjort følgende vedtak, se nedenfor. Styret i Trålerlaget slutter seg til dette vedtaket og ber myndighetene følge opp, da det er uholdbart å ha en bifangstbestemmelse på breiflabb i industritrålfisket som nå: Sak 27/08 - Framtidig organisering av Trålerlaget. Det innkalles til et ekstraordinært representantskapsmøte med en hovedsak på dagsorden endring av vedtektene slik at representantskapsmøte utgår og ordning med årsmøte innføres. Det ekstraordinære representantskapsmøtet må avholdes før årsskiftet 2008/2009. Årsmøtet må avholdes senest 31. mars I mellomtiden skal det avholdes medlemsmøter ultimo september måned med følgende dagsorden: 1. Eventuell overgang fra representantskapsmøte til årsmøte. 2. Eventuelt medlemskap for Sør-Norges Trålerlag i Fiskebåtredernes Forbund. 3. Orientering om og drøfting av aktuelle saker. Invitasjon med sakspapirer om dette sendes medlemmene snarest. 6

7 Sak 28/08 - Endringer i Norges Sildesalgslags forretningsregler høringsuttale. Styret i Sør-Norges Trålerlag vil foreslå følgende presisering i kap Ankomst og lossetørn: Lossetid må avtales ved salg. For øvrig har ikke styret noen kommentarer. Sak 29/08 - Retten til fiske i havet utenfor Finnmark NOU 2008:5. 1. Styret stiller spørsmål om det også bør settes ned et utvalg for å se på hvilke fiskerettigheter resten av kystens befolkning i Norge har. 2. Det er også et spørsmål om det er kun norske samer denne eksklusive retten eventuelt skal gjelde for. Hva med samer bosatt i Sverige, Finland og Russland. Videre er det også et spørsmål om det er en forutsetning at norske samer skal bo i Finnmark for å få den foreslåtte eksklusive retten. 3. Man må huske på at det ikke bare er Finnmarks befolkning som har lange historiske rettigheter og tradisjoner med fiske utenfor Finnmark. Det har fiskere fra hele Norge og også andre nasjoner som Russland. 4. Styret vil vise til at Finnmark fylkeskommune med nåværende fiskeri- og kystminister, tok til ordet for regional forvaltning av fiskeresurssene. Dette synet fikk ikke medhold i det politiske miljø, heller ikke i Arbeiderpartiet. 5. Videre tar ikke utvalgets innstilling hensyn til de konsekvenser forslaget vil få for yrkesaktive fiskere i hele landet, innbefattet yrkesfiskerne i Finnmark. Det kan isolert sett synes rett og i tråd med etter hvert gjeldende internasjonal praksis, at det samiske folk bosatt i Finnmark, på bakgrunn av norsk sedvanerett om historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter, har rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Imidlertid går utvalget her et skritt videre og sier at alle folkegrupper som er bosatt ved fjordene og langs kysten av Finnmark, skal ha denne retten. Utvalget sier at denne retten må slås fast i en egen lov og være uavhengig av myndighetenes øvrige reguleringer av fisket i området. Når man samtidig skal ta hensyn til at fiskeressursene utnyttes på en bærekraftig måte totalt sett, må det bety at de som vil benytte seg av denne retten, og som ikke har kvoter fra før, må få kvoter innenfor gjeldende rammer, dvs. av Norges andel av TAC. Det betyr igjen at andre fiskere må gi fra seg kvote fordi flere skal dele samme kaka. Dette er et klart brudd på alle spilleregler om forutsigbarhet og klare og faste rammevilkår fiskerne er avhengige av å ha for å kunne drive så effektivt som mulig for å få lønnsom drift. Som et ledd i dette har mange fulgt myndighetenes oppfordringer og opplegg og strukturert seg, dvs. kjøpt båter og kvoter for å få et bedre og mer lønnsomt driftsgrunnlag, og derved satt seg i gjeld. De vil føle en slik lov som et svik. 6. Videre foreslår utvalget at fiskeriene i havet utenfor Finnmark skal forvaltes av et eget regionalt organ benevnt som Finnmark fiskeriforvaltning. Organet skal i prinsippet overta alle de oppgaver og 7

8 den myndighet Fiskeridirektoratet har i dag. Styret i organet skal ha 6 medlemmer hvor tre skal komme fra Finnmark fylkesting og tre fra Sametinget. Minst to av disse styremedlemmene skal være representanter fra fjord- og kystfiskere bosatt i Finnmark, noe alle styremedlemmene må være. Rettighetsloven skal ikke gripe inn i eksisterende rettigheter på kysten av Finnmark. Krav på disse rettighetene må fremmes overfor Finnmarkskommisjonen. 7. Styret finner det helt uansvarlig å la et regionalt organ forvalte fiskeriene utenfor kysten av Finnmark som er et av de viktigste fiskeriområdene i hele verden. Området har stor økonomisk, bosettings- og distriktspolitisk betydning ikke bare for Finnmarks befolkning, men for befolkningen langs hele den norske kysten, samt for Russland og andre nasjoner. Styret vil understreke at det er og har vært et grunnleggende prinsipp med nasjonal og internasjonal forvaltning av fiskeressursene, også i Finnmark, og slik må det fortsette å være. Styret finner at utvalgets innstilling viser liten forståelse for den gjeldende forvaltningspraksis i fiskerinæringen i dag, og de prosessene som ligger til grunn for denne. 8. Styret vil derfor foreslå at Fiskeri- og kystdepartementet og eventuelt Stortinget tar NOU 2008:5 til orientering og lar det bli med det. Sak 30/08 - Diverse orienterings- og drøftingssaker. 1. Bruk av not i nvg-sildfisket for trålere. Trålerne får foreløbig ikke anledning til å bruke not. Fiskeri- og kystdepartementet er imidlertid i gang med et arbeid for å kartlegge og eventuelt endre dagens rammevilkår med sikte på å redusere utslipp. Forslaget vil derfor bli tatt opp der. 2. Føring av fiskermanntall høring ny forskrift. Ingen vesentlige endringer er foreslått, kun forenklinger og presiseringer. Imidlertid er det foreslått en del spesialregler for norske borgere av samisk herkomst, f. eks. at grensen for hva som kan tjenes i annen virksomhet enn fiske er høyere enn ellers. Styret i SNT mener at det bør være like regler for alle norske borgere. 3. Høringsnotat om rekruttering til fiskeflåten etablering som fartøyeier. Eventuell gjennomføring av forslagene vil sannsynligvis kun ramme kystflåten, hvor nyetableringsordninger kan få kvotemessige konsekvenser. Innen havfiskeflåten vil det sannsynligvis ikke være de store mulighetene for nyetablering, noe det heller ikke legges til rette for. Styret i SNT er prinsipielt imot at fiskere som har kjøpt dyre kvoter for å bedre sitt driftsgrunnlag, skal avgi kvote uten kompensasjon, selv om motivet er edelt nok. Det er viktig å få til nyrekruttering, men det bør skje slik det alltid har skjedd, ved at man arbeider seg opp med støtte fra det offentlige. 8

9 4. Medlemsmøter, ekstraordinært representantskapsmøte og årsmøte steder, tidspunkt og opplegg (se sak 27/08). Sted og dato for representantskaps-/årsmøte på Rica Maritim Hotel/Lille Maritim mandag 2. og tirsdag 3. mars 2009 med styremøte de to foregående dager. Ekstraordinært representantskapsmøte blir i begynnelsen av desember Medlemsmøte blir 22.og 29. september 2008 i henholdsvis Haugesund og på Gardermoen (Radisson SAS Hotel). Agendaen blir den samme begge steder, slik at medlemmene kan velge hvor de vil møte. 5. Finn Arvid Larssen er inntil videre sluttet som fisker, og er p. t. ansatt som losbåtførervikar i Kystverket. Han får derfor avløsning som styremedlem. Hans 1. varamann Harald Nodenes vil fungere som styremedlem i resten av valgperioden. Sak 31/08 - Eventuelt. 1. Videre strukturering. Styret i SNT ønsker at medlemmene skal delta i diskusjonen som raser omkring videre strukturering av havfiskeflåten, og som også berører den pelagiske trålgruppen. Styret vil derfor nøye følge denne diskusjonen. 2. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet høringsuttale. Styret i SNT vil vise til det hevdvunne prinsipp som også er nedfelt i norsk lov, at hensynet til fiskeriene og fiskeressursene kommer foran all annen næringsvirksomhet på havet. Det betyr altså at olje-/gassvirksomhet inklusive seismiske undersøkelser skal foregå på en slik måte at de ikke hindrer, forstyrrer eller ødelegger fiskeriene og fiskeressursene. Dette gjelder også for anlegging av vindmølleparker og installasjoner på havbunnen. Styret i SNT er sterkt tvilende til om disse kravene kan oppfylles. Styret i SNT vil derfor gå inn for fortsatt å forby ovennevnte virksomheter i allerede kjente havområder, hvor store og viktige fiskebestander gyter og befinner seg. sign. Valter Rasmussen styreleder Harald Østensjø daglig leder 9

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 21. november 2007

Detaljer

Til styremedlemmene. Haugesund, den 02. september 2007.

Til styremedlemmene. Haugesund, den 02. september 2007. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 02. september

Detaljer

Til styremedlemmer og tidl. styreleder Oddmar Hatlevik. Haugesund, den 16. september 2009

Til styremedlemmer og tidl. styreleder Oddmar Hatlevik. Haugesund, den 16. september 2009 Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web http://www.tralerlaget.no/ Til styremedlemmer og tidl. styreleder Oddmar

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Til styremedlemmene. Haugesund, den 07. september 2006. : Hurtigruta og Rica Parken Hotel i Ålesund.

Til styremedlemmene. Haugesund, den 07. september 2006. : Hurtigruta og Rica Parken Hotel i Ålesund. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 07. september

Detaljer

Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget.

Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget. Referat telefonstyremøte 02-10. Dag og tid: Torsdag 20.05.2010 kl 10:00-12:45. Til stede:, Torstein Kvalsvik, Harald Taranger, Inge Møgster, Anders Klovning, Ove Pettersen og. Dagsorden 1. Oppfølging strukturvedtak

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

Til styremedlemmene. Haugesund, den 31.08.2005. : Rainbow Hotel Maritim, Kongsgt. 32, Stavanger.

Til styremedlemmene. Haugesund, den 31.08.2005. : Rainbow Hotel Maritim, Kongsgt. 32, Stavanger. Smedasundet 90 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 86 69 81 e-post sor_norges.tralerlag@chello.no web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 31.08.2005 STYREMØTEREFERAT 03 2005.

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2010 oppdatert

Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2010 oppdatert Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere oppdatert 14.10. Fellesbestemmelser Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/j-meldinger/gjeldende-j-meldinger/j-182-

Detaljer

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen NOTAT Saksnummer: 2016017572 Fra: Andreas Haugstvedt Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 9 Telefon: TIL: Stein-Åge Johnsen E-post: andreas.haugstvedt@fiskeridir.no REGULERING AV FISKET

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016.

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016. 4. SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.. FISKET I I hadde Norge en kvote på 33 868 tonn sild i og. Norske fartøy fisket 36 87 tonn sild i og i. Det ble fisket 59 055 tonn sild i EUsonen av en soneadgang på

Detaljer

ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005

ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 FISKET Tobis Norsk fangst (tonn) fordelt på perioder i årene 1996 2005. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Før 45468 31548 17369 19711 6958 18628 340 728

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 Sak 03/06 - Godkjenning og gjennomgang av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden til representantskapsmøtet 2005. Representantskapet godkjenner

Detaljer

I 2014 hadde Norge en kvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy fisket tonn sild i 2014.

I 2014 hadde Norge en kvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy fisket tonn sild i 2014. 9.8 SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 9.8. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en kvote på 4 68 tonn sild i Nordsjøen og. Norske fartøy fisket 44 048 tonn sild i 04. Norsk fiske etter sild i Nordsjøen og er angitt

Detaljer

4.7 MAKRELL FISKET I 2015

4.7 MAKRELL FISKET I 2015 4.7 MAKRELL 4.7. FISKET I 05 I 05 hadde Norge en kvote på 4 078 tonn makrell. Norske fartøy fisket 4 905 tonn makrell i 05. Tabell gir en oversikt norsk fiske etter makrell i 05, uavhengig av kvoteår.

Detaljer

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene.

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. 9.6 MAKRELL 9.6. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en disponibel på 78 868 tonn makrell. Tabell gir en oversikt over all fangst av makrell i 04 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. Tabell : Fordeling

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET I SØR-NORGES TRÅLERLAG 2007 Mandag 19.03.2007 kl 11.00 ble Sør-Norges Trålerlag sitt 53. representantskapsmøte åpnet i Lille Maritim i Haugesund under ledelse av representantskapets

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Sørhauggt. 128 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no

Sørhauggt. 128 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Sørhauggt. 128 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene samt Torstein Kvalsvik og Oddmar Hatlevik. Haugesund,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 P 3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 I 2013 fisket norske fartøy totalt 30 446 tonn tobis, jf tabell 1. Svenske fartøy, som i henhold til bilateral avtale disponerte en kvote på

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 28/2013 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. Fiskeridirektøren

Detaljer

Forskning på norsk vårgytende sild

Forskning på norsk vårgytende sild JIM/ 24. oktober 2014 Havforskningsinstituttet Nærings- og fiskeridepartementet Forskning på norsk vårgytende sild Fiskebåt mener vi har en utilfredsstillende situasjon når det gjelder forskningen på norsk

Detaljer

SØR-NORGES TRÅLERLAG. ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 4. 5. februar 2008. Magnarson

SØR-NORGES TRÅLERLAG. ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 4. 5. februar 2008. Magnarson SØR-NORGES TRÅLERLAG ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 4. 5. februar 2008 Magnarson 1 Komplette forsikringsløsninger på sjø og land ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J-232-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Erstatter: J-220-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 14.12.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.12.2016

Detaljer

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN.

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-147-97 (J-123-97 UTGÅR) Bergen, 15. juli 1997 AFJ/IMS FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 1997 Fiskeridepartementethar den 14.juli 1997 med hjemmel i lov av

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Terje Halsteinsen Postboks 8090 Dep Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/17030 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2016

Detaljer

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/13865 Deres referanse: Vår dato: 08.12.2015 Deres

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 Sak 2/2008 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 1 AVTALESITUASJONEN 1.1 TREPARTSAVTALEN Grønland, Island og Norge inngikk en ny Trepartsavtale 8. juli 2003.

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmnn, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-163-2002 (J-135-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 23.07.2002 FSU/KH FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2001 (J-239-2000 UTGÅR) Bergen, 20.2.2001 TH/SIR

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2007 (J-222-2007 UTGÅR) Bergen, 28.11.2007 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK19/2014 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen under forutsetning av

Detaljer

SØR-NORGES TRÅLERLAG

SØR-NORGES TRÅLERLAG SØR-NORGES TRÅLERLAG ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Årsmøtet 12. 13. april 2010 "Quo Vadis" 1 Effektiv skipsbygging og reparasjon der tid er penger «Vi er stolte av vår lange historie som en del av den norske

Detaljer

NÆRMERE OM STRUKTURKVOTEORDNINGENE FOR HAVFISKEFLÅTEN

NÆRMERE OM STRUKTURKVOTEORDNINGENE FOR HAVFISKEFLÅTEN Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/77-10 11.02.14 Høringsbrev om endringer i strukturkvotetaket og konsesjonskapasiteten for pelagiske trålere Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring

Detaljer

SØR-NORGES TRÅLERLAG. ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 19. 20. mars 2007. Eigenes

SØR-NORGES TRÅLERLAG. ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 19. 20. mars 2007. Eigenes SØR-NORGES TRÅLERLAG ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 19. 20. mars 2007 Eigenes ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund Telefon: 70 10 12 50 Fax: 70 10 12 51 FOSNAVÅG

Detaljer

HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER

HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER 1. Innledning I flere tiår har de årlige reguleringsforskriftene for de ulike fiskeslag nedfelt det grunnleggende prinsippet

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 SAK 4/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 4.1 SAMMENDRAG Dersom det blir åpnet for et loddefiske sommeren 2014 foreslår Fiskeridirektøren i det vesentlige

Detaljer

Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014 Høringsnotat

Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014 Høringsnotat Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014 Høringsnotat 06.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2 Reguleringen av makrellfisket i 2014... 3 2.1 Kvoteforhandlingene... 3 2.2 Nasjonale

Detaljer

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet.

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet. SAK 28/2015 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2016 1 SAMMENDRAG Havbrisling. Under forutsetning av at Norge i avtale med EU får om lag samme kvantum havbrisling som i 2015, foreslår Fiskeridirektøren

Detaljer

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt Forskning, Forvaltning og Fordeling Audun Maråk, direktør Fiskebåt 1 Fiskebåts visjon En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

SAK 14/2016 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I SAMMENDRAG

SAK 14/2016 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I SAMMENDRAG SAK 14/2016 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 SAK 23/2016 REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 i all hovedsak reguleres som inneværende

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016 SAK 2/2015 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016 2.1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren ber om innspill fra næringen om det skal åpnes for et sommerfiske i Grønlands

Detaljer

Fellesbestemmelser i fisket.

Fellesbestemmelser i fisket. Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2008 oppdatert 01.12.2009 Fellesbestemmelser i fisket. Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/fiske-og-fangst/j-meldinger/gjeldende-j-meldinger/j-204-2009

Detaljer

I forskrift 11. desember 2013 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 gjøres følgende endringer:

I forskrift 11. desember 2013 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 gjøres følgende endringer: Melding fra fiskeridirektøren J-236-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 Erstatter: J-217-2014 Gyldig fra: 25. 11. 2014 Gyldig til:

Detaljer

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE Sametinget Saksbehandler: Kathrine Kannelønning Àvjovàrgeaidnu 50 Telefon: 48075441 Seksjon: Reguleringsseksjonen 9730 KARASJOK Vår referanse: 15/13126 Deres referanse: Vår dato: 06.10.2015 Deres dato:

Detaljer

Det anbefales at ordningen med rådgivning fra Havforskningsinstituttet og fastsettelse av TAC videreføres.

Det anbefales at ordningen med rådgivning fra Havforskningsinstituttet og fastsettelse av TAC videreføres. Evaluering av forvaltningsmodellen for tobis. Bergen 8. november 2013. 1. Sammendrag I reguleringsmøtet 8. til 9. november 2012, ble det bestemt, etter ønske fra Fiskeri- og kystdepartementet, at Fiskeridirektoratet

Detaljer

OPPDATERT FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

OPPDATERT FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Postboks 8090 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/233 Deres referanse: Vår dato: 12.12.2014

Detaljer

Hvilke prinsipper forvalter vi bestandene etter i dag? Ingolf Røttingen Representantskapsmøte i Fiskebåtredernes forbund Bergen 04.02.

Hvilke prinsipper forvalter vi bestandene etter i dag? Ingolf Røttingen Representantskapsmøte i Fiskebåtredernes forbund Bergen 04.02. Hvilke prinsipper forvalter vi bestandene etter i dag? Ingolf Røttingen Representantskapsmøte i Fiskebåtredernes forbund Bergen 04.02.2010 Prinsipper som tas opp i dette foredraget: Bærekraftighet/Føre-var

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET I SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 Mandag 07.02.2005 kl 10.00 ble Sør-Norges Trålerlag sitt 51. representantskapsmøte åpnet på Rica Maritim Hotell i Haugesund under ledelse

Detaljer

Referat fra. Reguleringsmøtet. 22. og 23. november

Referat fra. Reguleringsmøtet. 22. og 23. november Referat fra Reguleringsmøtet 22. og 23. november 2007 Fiskeridirektoratet REGULERINGSMØTET 22. OG 23. NOVEMBER 2007 SAKSLISTE Sak 10/2007 Orientering om kvoteforhandlinger med andre land. Sak 11/2007 Regulering

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET I SØR-NORGES TRÅLERLAG 2008 Mandag 4.02.2008 kl 10.00 ble Sør-Norges Trålerlag sitt 54. representantskapsmøte åpnet i Lille Maritim i Haugesund under ledelse av representantskapets

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG;

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG; Fylkesordføreren Arkivsak 200201213 Arkivnr. Saksbeh. Nordstrand, Øyvind, Næringsavdelinga, Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR

Detaljer

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N SAK 11/2016 REGULERING AV FISKET ETTER UER I 2017 A) NASJONALT 1 SAMMENDRAG 1.1 FISKET MED STORMASKET TRÅL Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets regulering. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Fylkestinget i Nordland Bodø Norges Fiskarlag Jan Skjærvø

Fylkestinget i Nordland Bodø Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Fylkestinget i Nordland Bodø 21.02.12 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Mulighetenes næring Norsk fiskerinæring har mange muligheter Gode forutsetninger for verdiskaping Golfstrømmen En lang, unik kyst Unik

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014:

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014: JIM/ Ålesund 13. september 2013 Fiskeri- og kystdepartementet Norges Fiskarlag KVOTEFORHANDLINGENE MED RUSSLAND FOR KVOTEÅRET 2014 Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet. Tore Nepstad Adm. dir.

Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet. Tore Nepstad Adm. dir. Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet Tore Nepstad Adm. dir. Rammedokumenter St.prp.1 - Regjeringens føringer Gir ramme for inntektene og utgiftene til Havforskningsinstituttet Gir

Detaljer

Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister og Konsesjons- og deltakerregister per 23. oktober 2016

Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister og Konsesjons- og deltakerregister per 23. oktober 2016 SAK 10/2016 REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2017 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter blåkveite i 2017 for Sametinget, som ledd i gjennomføringen

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-71-2008 (J-40-2008 UTGÅR) Bergen, 8.4.2008 HH/EW Forskrift om endring i forskrift 4. mars

Detaljer

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016.

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/671 15/5215-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og holdt tale.

Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og holdt tale. PROTOKOLL ÅRSMØTE I FISKEBÅT SØR Dato : 9. desember 2015. Sted : Scandic Maritim Hotel, Haugesund. Tirsdag 8. desember kl 14.00 17.30. Kl 14.00 14.15 Åpning Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og

Detaljer

Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak

Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak JIM/ 12. mai 2016 Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet utviklet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2016

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Kathrine Kannelønning Postboks 8090 Dep Telefon: 48075441 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/13126 Deres referanse: Vår dato: 02.12.2015

Detaljer

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB Flere mottakere Att: Saksbehandler: Thord Monsen Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 11/15299 Deres referanse: Vår dato: 30.10.2012 Deres dato: TILLEGGSHØRING - REGULERING AV

Detaljer

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING Norges Fiskarlag Pirsenteret 7462 TRONDHEIM Tollbugt. 8, Boks 103, 8001 Bodø Telefon: 75 54 40 70 Telefax: 75 54 40 71 E-post: firmapost@nff-fisk.no No 938 275 696 Bodø, den 02.10.06 Ark. 06/194-19/470/SJ

Detaljer

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N SAK 16/2014 REGULERING AV FISKET ETTER UER I 2015 A) NASJONALT 1 ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 1.1 FISKET MED STORMASKET TRÅL Fiskeridirektøren foreslår at det av den norske kvoten på 19 600

Detaljer

Kvotefleksibilitetsordningen i fisket etter torsk & hyse i 2015

Kvotefleksibilitetsordningen i fisket etter torsk & hyse i 2015 FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen NOTAT Saksnummer: Fra: Synnøve Liabø Dato: 25.01.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 10 Kvotefleksibilitetsordningen i fisket etter torsk & hyse i 2015 Det

Detaljer

Alta, den 22. november Fiskeridirektoratet

Alta, den 22. november Fiskeridirektoratet Alta, den 22. november 2016 Fiskeridirektoratet Postmottak@fiskeridir.no HØRINGSVAR - FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE Vedlagt følger vårt

Detaljer

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5213-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår i all hovedsak å videreføre det gjeldende reguleringsopplegget.

Fiskeridirektøren foreslår i all hovedsak å videreføre det gjeldende reguleringsopplegget. SAK 26/205 REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I 206 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter makrell for 206 for Sametinget som ledd i gjennomføringen av konsultasjonsavtalen

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 SAK 17/2011 REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å ha bifangst av breiflabb ved fiske med trål eller snurrevad reduseres fra 20

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 11.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 SAK 22/2015 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2017

REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2017 SAK 21/2016 REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2017 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2017 for Sametinget som ledd i gjennomføringen

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2015 SAK 15/2014 REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter blåkveite i 2015 for Sametinget, som ledd i gjennomføringen

Detaljer

Referat fra avslutningsmøte i prosjektet Bærekraftig rekefiske i Skagerrak

Referat fra avslutningsmøte i prosjektet Bærekraftig rekefiske i Skagerrak Referat fra avslutningsmøte i prosjektet Bærekraftig rekefiske i Skagerrak Sted: Tjärnö, Sverige Dato: 7.-8. november 2013 Deltagere: Carl Andre Halvor Knutsen Ole Eigaard Anna-Karin Ring Guldborg Søvik

Detaljer

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300722-25 Arkivkode:---/U40/&13 Næringsavdelinga Saksbehandler: Johanne Salamonsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 17.06.2014 Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Detaljer

Fiskeridirektoratet, Utviklingsseksjonen v/ Dagfinn Lilleng 2.3.2011 Innspill til Sysselmannens arbeid med forvaltningsplaner for verneområdene

Fiskeridirektoratet, Utviklingsseksjonen v/ Dagfinn Lilleng 2.3.2011 Innspill til Sysselmannens arbeid med forvaltningsplaner for verneområdene Fiskeridirektoratet, Utviklingsseksjonen v/ Dagfinn Lilleng 2.3.2011 Innspill til Sysselmannens arbeid med forvaltningsplaner for verneområdene Fisket ved Svalbard i dag og videre frem i tid Kartet under

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Trond Ottemo Postboks 8090 Dep Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/13314 Deres referanse: Vår dato: 02.12.2016 Deres

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-164-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014 Erstatter: J-111-2014 Gyldig fra: 04. 07. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 15.

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen.

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. ÅPNING AV LOFOTAKVARIETS HAVMILJØUTSTILLING. Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. Først vil jeg takke for invitasjonen. Norsk fiskerinæring er ei næring med

Detaljer

MAREANO-data som verdiøkende aktiviteter

MAREANO-data som verdiøkende aktiviteter MAREANO-data som verdiøkende aktiviteter MAREANO brukerkonferanse 21. okt 2008 Liv Holmefjord Fiskeridirektør Disposisjon Fiskeridirektoratet Norsk fiskeriforvaltning Forvaltningsutfordringer Verdiøkende

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE

PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE 31. JANUAR 2012 Det blei halde telefonstyremøte i Fiskarlaget Vest tirsdag 31.01.12, kl. 12. Følgjande deltok: Kåre Heggebø, leiar Helge Olav Vikshåland Finn Magnus Alvestad

Detaljer

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Pelagisk sektor sett frå fiskarsida Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Fiskebåts visjon Ei miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestandar i verdas reinaste havområde

Detaljer

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst Kyststatsavtaler pelagiske fiskerier Verdier fra havet Norges framtid Forutsetninger for gode kyststatsavtaler Vitenskapsbasert

Detaljer