: Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim."

Transkript

1 Flathauggt. 12 N Haugesund telefon telefax mobil e-post web Til styre- og varamedlemmer, Representantskapets ordfører og varaordfører, tidl. styreleder Oddmar Hatlevik og revisor. Haugesund, den 21. august 2008 STYREMØTEREFERAT Dager : Fredag 15. og lørdag 16. august Sted Til stede : Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim. : Valter Rasmussen, Harald Nodenes, Per-Jan Kvalsvik, Aleksander Vedø og Mårten Eidesvik. I tillegg deltok representantskapsordfører Torstein Kvalsvik, tidl. styreleder Oddmar Hatlevik og daglig leder. DAGSORDEN Referat - Gjennomgang styremøtereferat og vedtakene i Representantskapsmøtet. Enstemmig godkjent. Økonomi - Gjennomgang av regnskapet pr Styret tok regnskapet til orientering. Sak 16/08 - Tobisfisket i Styret i SNT ser positivt på at HI arbeider med å utvikle metoder for mengdemåling av tobis. Norske havforskere må uansett samarbeide i mye større grad enn før med danske havforskere. 2. Styret i Trålerlaget synes at HI sine tidspunkt for forskningstokt samt steder og rute for grabbprøver og/eller akustiske målinger ikke alltid er i 1

2 samsvar med når og hvor fiskerne mener tobisen befinner seg. Dette kan resultere i feil målingsresultat og danne et feilaktig grunnlag for norsk rådgivning. 3. Norske myndigheters tilsidesettelse av rådet om TAC fra ICES, slik vi opplevde det i 2008, må ikke gjentas. Har ICES gitt et råd om TAC for tobis i Nordsjøen, må Norge følge dette også i NØS. Ellers blir det uholdbart. Tobisen er en felles bestand for hele Nordsjøen, selv om det kan være variasjoner i bestand og årsklasser fra år til år, fra felt til felt og fra sone til sone. 4. Forhandlingene mellom Norge og EU om felles forvaltning og deling av bestanden må påskyndes, slik at norske fiskere og fiskere fra EU kan fiske i hvilket som helst farvann (EU-sonen og NØS). 5. Hvis det skal være et prøvefiske også i årene som kommer, må det planlegges og gjennomføres i samarbeid med næringen. SNT ønsker å være en naturlig samarbeidspart i reguleringsarbeidet på tobis i NØS. 6. SNT har som mål å delta aktivt i arbeidet foran rådgivingen i ICES om TAC og andre reguleringer. 7. Styret i SNT finner det naturlig at SNT skal være med i den norske delegasjonen i de årlige forhandlingene med EU om kvote/adgang på tobis og øyepål som ikke alltid er blitt godt nok ivaretatt tidligere. 8. På bakgrunn av at det ble anbefalt/anbefales fiske av tobis både i 2007, 2008 og sannsynligvis i 2009, finner styret i SNT det meningsløst at Direktoratet for Naturforvaltning (DNF) har satt tobis (havsil) på den såkalte rødlisten som truet dyreart. Styret i SNT krever derfor at myndighetene sørger for at havsil strykes av den såkalte rødlisten over truede dyrearter. Sak 17/08 - Kolmulefisket resten av 2008 og i Styret går ikke inn for at faktoren økes høsten Når størrelsen på kolmulekvoten i 2009 er kjent, vil styret vurdere fastsettelse av faktor totalt og/eller delfaktorer for adgang i de forskjellige sonene. Styret går imidlertid inn for at den totale fartøyfaktoren settes med ingen/minimal overregulering. 3. Styret peker på muligheten til kvotefleksibilitet over årsskiftet i h. t. den internasjonale avtalen. Styret vil derfor kreve at en eventuell gjenstående kvote fra 2008 overføres til trålgruppens kvote for På bakgrunn av vunnen erfaring vil styret kreve at trålerne får 22 % adgang i EU-sonen i Styret krever at fartøy med pelagisk tråltillatelse kan få bygge nye fartøy eller utvide eksisterende fartøy eller skiftet ut fartøy, slik at faktisk lastekapasitet blir større enn tonn, dvs. at fartøy med pelagisk tråltillatelse får anledning til tilpassing av fartøyenes lastekapasitet i tråd med reglene for ringnotgruppen. 6. Styret vil oppfordre FKD til å forhandle bilateralt med EU om å etablere to nye sjekkpunkt i tillegg til det eksisterende. Det ene sjekkpunktet bør være vest av Irland mot grensen til internasjonalt farvann i ruten mellom N W og N W. Det andre bør etableres i 2

3 Sak 18/08 - Øyepålfisket i nord på Tampen vest for grensen mellom NØS og EU i ruten mellom N E og N E i ICES rektangel 52F0 avsnitt IVa. 1. Trålerlaget vil be Fiskebåtredernes Forbund og Norges Fiskarlag om å følge opp saken med at marine dyrearter settes opp på rød-listen over truede arter. Dette finner styret er meningsløst i forhold til øyepål som det nå er anbefalt fiske på i både 2008 og Trålerlaget krever at det ut fra rådet fra ICES blir et normalt øyepålfiske i 2009 med oppstart 1. mai som i 2008 og helt stengt Videre bør et nærmere definert område på Egersundsbanken, jfr. gjeldende regulering, stenges i perioden Grensene for det stengte området bør imidlertid justeres. Posisjonene i det avstengte området på Egersundsbanken er satt slik, at de går helt inn til 165 favners dyp. Her må tas med, at kanten på Egersundsbanken går nordfra i sydøstlig retning før den på midten dreier mer på øst for deretter å dreie på sydøst igjen. Med gjeldende grenser forstengt område blir fiskeområdet delt i to, slik at det umuliggjør tråling etter kolmule på dypt vann. Dette punktet hadde vi møte med Fiskeridirektoratet om høsten 2006, og vi har både i 2007 og 2008 etterlyst handling i h. t. det vi ble enige om. 4. Det må settes en TAC for øyepål i Nordsjøen som fordeles i h. t. avtale mellom EU og Norge. Forhandlingene om dette bør framskyndes. 5. Trålerlaget håper også at EU og Norge kan komme fram til en felles forvaltning og regulering av bunnfiskbestandene inkl. øyepål i Nordsjøen. Det vil gi norske fiskere fri adgang i EU-sonen og omvendt. 6. Trålerlaget har i flere år etterlyst oppfølgingsprogram fra myndighetene på følgene av at store deler av Nordsjøen er stengt helt eller delvis for småmasket industritrålfiske (Egersunds- og Patchbanken). Sak 19/08 - NVG-sildfisket resten av 2008 og i Ut fra erfaringene fra nvg-sildfisket i fjor høst og i vinter foreslås ingen endringer i reguleringene for 2009 fra de gjeldende i Trålerlaget ber myndighetene vurdere utviklingen i fisket med tanke på de trålfrie sonene i forhold til sildas vandringsmønster. Sak 20/08 - Seifisket i Spørsmålet om en mer differensiert fordeling av gruppekvoten på sei i Nordsjøen og Skagerrak til fartøy med nordsjøtråltillatelse, pelagisk tråltillatelse og avgrenset tråltillatelse vil bli behandlet på Reguleringsmøtet til 3

4 høsten. Fiskeridirektøren inviterer derfor SNT til å komme med eventuelle synspunkt på spørsmålet om differensiert fordeling av gruppekvoten allerede nå som han kan ta med i det videre arbeidet. På bakgrunn av Fiskeridirektørens anmodning på Reguleringsmøtet 16. juni 2008, har styret i Sør-Norges Trålerlag drøftet saken og fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Avgrensede nordsjøtrålere får en gruppekvoteandel på % av den samlede gruppekvoten for pelagiske trålere, nordsjøtrålere og avgrensede nordsjøtrålere. Det vises i denne sammenheng til fangststatistikken for årene Videre får avgrensede nordsjøtrålere en garantert minstekvote på 30 tonn. 3. Pelagiske trålere og nordsjøtrålere får fartøykvote i h. t. målt konsesjonskapasitet med stige fra 0 til tonn. 4. Pelagiske trålere og nordsjøtrålere får videre en garantert minstekvote på 100 tonn på fartøynivå. Sak 21/08 - Rekefisket i Turkvotebestemmelsen bør oppheves, eventuelt økes, da rekefisket reguleres av salgslagene. 2. Periodekvotene bør vurderes økt med 10 tonn for hver periode. 3. Øvrige reguleringer i 2009 bør være som i Sak 22/08 - Makrellfisket i 2008 og i Styret i Trålerlaget ser ikke behov for endringer i makrellreguleringene for 2009 i forhold til Sak 23/08 - Nordsjøsildfisket resten av 2008 og i Styret i Trålerlaget ser ikke behov for endringer i reguleringene av nordsjøsildfisket for 2009 i forhold til Sak 24/08 - Havbrislingfisket resten av 2008 og i Styret i Trålerlaget ser ikke behov for endringer i reguleringene av havbrislingfisket for 2009 i forhold til

5 Sak 25/08 - Vassildfisket resten av 2008 og i Kravet om forskning på vassild er fortsatt ikke prioritert i HI. Trålerlaget krevde at dette blir prioritert i 2008 og påpeker det manglende grunnlag havforskerne har for sin tilrådning i forhold til en kvoteanbefaling. Trålerlaget mente det er essensielt at forskere og fiskere kommer sammen før planlegging av forskningstokt for vassild, slik at den kompetanse fiskerne sitter inne med, kan overføres til forskerne og tas med i forskningsarbeidet. Det er foreslått å etablere en referanseflåte som kan bistå i arbeidet. Ingen av disse forhold er imøtekommet. Fiskeridirektøren sier i saksdokumentene foran Reguleringsmøtet 16. juni 2008 at på grunn av store kapasitetsproblemer, har Havforskningsinstituttet (HI) våren 2008 ikke gjennomført tokt for å kartlegge bestandsstørrelsen for vassild. HI informerer om at det er gjennomført et metodetokt på bakgrunn av erfaringene fra fjordårets vassildtokt. Formålet er å få etablert rutiner for fremtidige bestandskartlegginger. 2. På grunnlag av erfaringene fra flere års fiske og noteringer som er gjort av både kjøpersiden og fiskere med hensyn til størrelsesfordelingen av den vassild som er levert de siste årene, inkludert i 2007, krevdes en totalkvote i 2008 på tonn. Dette ble ikke imøtekommet, og kravet settes også fram foran fisket i 2009 sett på bakgrunn av de forekomster og den alderssammensetting bestanden har. Mangelfull forsking bør ikke være grunnlag for at kvoten settes ned/beholdes lav. 3. Forutsatt en totalkvote på tonn ble det anbefalt det en fast fartøykvote på 600 tonn/fartøy i Dette basertes på de 28 fartøy som har vassildtråltillatelse og innebar en liten overregulering. Dette ble ikke imøtekommet og det ble satt maksimalkvoter på 600 tonn. Dette forslaget gjentas foran fisket i Det ble foreslått å opprettholde en periodisering i fisket, med en kvote på tonn i perioden før 1.6 og tonn i den siste perioden, med en refordeling av fisket i første periode pr og en refordeling i den siste perioden i samråd med aktuelle aktører på land- og sjøsiden. Uheldigvis ble ikke åpningsdato foreslått, men etter henvendelser fra næringen, ble den satt til 20.februar etter først å ha vært 1.mars. Næringen foreslo åpning 15. februar og mener dette vil være bedre enn 20. februar da det vil gi større fleksibilitet for flåten og mottakene. 5. Refordeling ble det heller ikke noe av i 2008 til tross for krav om dette fra næringen. Det ble satt av tonn til siste periode. Andre periode startet opp allerede 19. mai. Som forventet deltar svært få båter i vassildfisket i 2. periode Etterspørselen hos kjøperne og deres produksjonsmuligheter samt tilgjengeligheten og båtenes fiskemuligheter er imidlertid best i 1. periode. Kvoten bør derfor være størst i 1.periode, hvilket den er, men den kan godt være noe større. Basert på erfaringer krever næringen at det settes av et større kvantum til fiske i 1. periode i 2009, f. eks. 90 %, enn hva tilfellet var i 2008 (80%). 5

6 Sak 26/08 - Breiflabbfisket resten av 2008 og i Breiflabben er det som kjent nulltoleranse på som bifangst i industritrålfisket. Dette er uholdbart og har vært et tema i forhold til Fdir og FKD over flere år. Vi har også hatt en del saker med inndragninger av fangstinntekt fra breiflabb hvor myndighetene også har gått tilbake på sluttsedlene fra Flere saker har vært ført av fiskerne for å få en rettslig prøving av dette, men til ingen nytte. Landsstyret i Norges Fiskarlag har også tatt opp saken og gjort følgende vedtak, se nedenfor. Styret i Trålerlaget slutter seg til dette vedtaket og ber myndighetene følge opp, da det er uholdbart å ha en bifangstbestemmelse på breiflabb i industritrålfisket som nå: Sak 27/08 - Framtidig organisering av Trålerlaget. Det innkalles til et ekstraordinært representantskapsmøte med en hovedsak på dagsorden endring av vedtektene slik at representantskapsmøte utgår og ordning med årsmøte innføres. Det ekstraordinære representantskapsmøtet må avholdes før årsskiftet 2008/2009. Årsmøtet må avholdes senest 31. mars I mellomtiden skal det avholdes medlemsmøter ultimo september måned med følgende dagsorden: 1. Eventuell overgang fra representantskapsmøte til årsmøte. 2. Eventuelt medlemskap for Sør-Norges Trålerlag i Fiskebåtredernes Forbund. 3. Orientering om og drøfting av aktuelle saker. Invitasjon med sakspapirer om dette sendes medlemmene snarest. 6

7 Sak 28/08 - Endringer i Norges Sildesalgslags forretningsregler høringsuttale. Styret i Sør-Norges Trålerlag vil foreslå følgende presisering i kap Ankomst og lossetørn: Lossetid må avtales ved salg. For øvrig har ikke styret noen kommentarer. Sak 29/08 - Retten til fiske i havet utenfor Finnmark NOU 2008:5. 1. Styret stiller spørsmål om det også bør settes ned et utvalg for å se på hvilke fiskerettigheter resten av kystens befolkning i Norge har. 2. Det er også et spørsmål om det er kun norske samer denne eksklusive retten eventuelt skal gjelde for. Hva med samer bosatt i Sverige, Finland og Russland. Videre er det også et spørsmål om det er en forutsetning at norske samer skal bo i Finnmark for å få den foreslåtte eksklusive retten. 3. Man må huske på at det ikke bare er Finnmarks befolkning som har lange historiske rettigheter og tradisjoner med fiske utenfor Finnmark. Det har fiskere fra hele Norge og også andre nasjoner som Russland. 4. Styret vil vise til at Finnmark fylkeskommune med nåværende fiskeri- og kystminister, tok til ordet for regional forvaltning av fiskeresurssene. Dette synet fikk ikke medhold i det politiske miljø, heller ikke i Arbeiderpartiet. 5. Videre tar ikke utvalgets innstilling hensyn til de konsekvenser forslaget vil få for yrkesaktive fiskere i hele landet, innbefattet yrkesfiskerne i Finnmark. Det kan isolert sett synes rett og i tråd med etter hvert gjeldende internasjonal praksis, at det samiske folk bosatt i Finnmark, på bakgrunn av norsk sedvanerett om historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter, har rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Imidlertid går utvalget her et skritt videre og sier at alle folkegrupper som er bosatt ved fjordene og langs kysten av Finnmark, skal ha denne retten. Utvalget sier at denne retten må slås fast i en egen lov og være uavhengig av myndighetenes øvrige reguleringer av fisket i området. Når man samtidig skal ta hensyn til at fiskeressursene utnyttes på en bærekraftig måte totalt sett, må det bety at de som vil benytte seg av denne retten, og som ikke har kvoter fra før, må få kvoter innenfor gjeldende rammer, dvs. av Norges andel av TAC. Det betyr igjen at andre fiskere må gi fra seg kvote fordi flere skal dele samme kaka. Dette er et klart brudd på alle spilleregler om forutsigbarhet og klare og faste rammevilkår fiskerne er avhengige av å ha for å kunne drive så effektivt som mulig for å få lønnsom drift. Som et ledd i dette har mange fulgt myndighetenes oppfordringer og opplegg og strukturert seg, dvs. kjøpt båter og kvoter for å få et bedre og mer lønnsomt driftsgrunnlag, og derved satt seg i gjeld. De vil føle en slik lov som et svik. 6. Videre foreslår utvalget at fiskeriene i havet utenfor Finnmark skal forvaltes av et eget regionalt organ benevnt som Finnmark fiskeriforvaltning. Organet skal i prinsippet overta alle de oppgaver og 7

8 den myndighet Fiskeridirektoratet har i dag. Styret i organet skal ha 6 medlemmer hvor tre skal komme fra Finnmark fylkesting og tre fra Sametinget. Minst to av disse styremedlemmene skal være representanter fra fjord- og kystfiskere bosatt i Finnmark, noe alle styremedlemmene må være. Rettighetsloven skal ikke gripe inn i eksisterende rettigheter på kysten av Finnmark. Krav på disse rettighetene må fremmes overfor Finnmarkskommisjonen. 7. Styret finner det helt uansvarlig å la et regionalt organ forvalte fiskeriene utenfor kysten av Finnmark som er et av de viktigste fiskeriområdene i hele verden. Området har stor økonomisk, bosettings- og distriktspolitisk betydning ikke bare for Finnmarks befolkning, men for befolkningen langs hele den norske kysten, samt for Russland og andre nasjoner. Styret vil understreke at det er og har vært et grunnleggende prinsipp med nasjonal og internasjonal forvaltning av fiskeressursene, også i Finnmark, og slik må det fortsette å være. Styret finner at utvalgets innstilling viser liten forståelse for den gjeldende forvaltningspraksis i fiskerinæringen i dag, og de prosessene som ligger til grunn for denne. 8. Styret vil derfor foreslå at Fiskeri- og kystdepartementet og eventuelt Stortinget tar NOU 2008:5 til orientering og lar det bli med det. Sak 30/08 - Diverse orienterings- og drøftingssaker. 1. Bruk av not i nvg-sildfisket for trålere. Trålerne får foreløbig ikke anledning til å bruke not. Fiskeri- og kystdepartementet er imidlertid i gang med et arbeid for å kartlegge og eventuelt endre dagens rammevilkår med sikte på å redusere utslipp. Forslaget vil derfor bli tatt opp der. 2. Føring av fiskermanntall høring ny forskrift. Ingen vesentlige endringer er foreslått, kun forenklinger og presiseringer. Imidlertid er det foreslått en del spesialregler for norske borgere av samisk herkomst, f. eks. at grensen for hva som kan tjenes i annen virksomhet enn fiske er høyere enn ellers. Styret i SNT mener at det bør være like regler for alle norske borgere. 3. Høringsnotat om rekruttering til fiskeflåten etablering som fartøyeier. Eventuell gjennomføring av forslagene vil sannsynligvis kun ramme kystflåten, hvor nyetableringsordninger kan få kvotemessige konsekvenser. Innen havfiskeflåten vil det sannsynligvis ikke være de store mulighetene for nyetablering, noe det heller ikke legges til rette for. Styret i SNT er prinsipielt imot at fiskere som har kjøpt dyre kvoter for å bedre sitt driftsgrunnlag, skal avgi kvote uten kompensasjon, selv om motivet er edelt nok. Det er viktig å få til nyrekruttering, men det bør skje slik det alltid har skjedd, ved at man arbeider seg opp med støtte fra det offentlige. 8

9 4. Medlemsmøter, ekstraordinært representantskapsmøte og årsmøte steder, tidspunkt og opplegg (se sak 27/08). Sted og dato for representantskaps-/årsmøte på Rica Maritim Hotel/Lille Maritim mandag 2. og tirsdag 3. mars 2009 med styremøte de to foregående dager. Ekstraordinært representantskapsmøte blir i begynnelsen av desember Medlemsmøte blir 22.og 29. september 2008 i henholdsvis Haugesund og på Gardermoen (Radisson SAS Hotel). Agendaen blir den samme begge steder, slik at medlemmene kan velge hvor de vil møte. 5. Finn Arvid Larssen er inntil videre sluttet som fisker, og er p. t. ansatt som losbåtførervikar i Kystverket. Han får derfor avløsning som styremedlem. Hans 1. varamann Harald Nodenes vil fungere som styremedlem i resten av valgperioden. Sak 31/08 - Eventuelt. 1. Videre strukturering. Styret i SNT ønsker at medlemmene skal delta i diskusjonen som raser omkring videre strukturering av havfiskeflåten, og som også berører den pelagiske trålgruppen. Styret vil derfor nøye følge denne diskusjonen. 2. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet høringsuttale. Styret i SNT vil vise til det hevdvunne prinsipp som også er nedfelt i norsk lov, at hensynet til fiskeriene og fiskeressursene kommer foran all annen næringsvirksomhet på havet. Det betyr altså at olje-/gassvirksomhet inklusive seismiske undersøkelser skal foregå på en slik måte at de ikke hindrer, forstyrrer eller ødelegger fiskeriene og fiskeressursene. Dette gjelder også for anlegging av vindmølleparker og installasjoner på havbunnen. Styret i SNT er sterkt tvilende til om disse kravene kan oppfylles. Styret i SNT vil derfor gå inn for fortsatt å forby ovennevnte virksomheter i allerede kjente havområder, hvor store og viktige fiskebestander gyter og befinner seg. sign. Valter Rasmussen styreleder Harald Østensjø daglig leder 9

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 21. november 2007

Detaljer

Sørhauggt. 128 N Haugesund telefon mobil e-post web

Sørhauggt. 128 N Haugesund telefon mobil e-post web Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget.no/ STYREMØTEREFERAT (telefonmøte) 04-10. Tid Torsdag 7.oktober

Detaljer

Til styremedlemmene. Haugesund, den 02. september 2007.

Til styremedlemmene. Haugesund, den 02. september 2007. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 02. september

Detaljer

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen NOTAT Saksnummer: 2015017902 Fra: Andreas Haugstvedt Dato: 10.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: TIL: Stein-Åge Johnsen E-post: andreas.haugstvedt@fiskeridir.n o REGULERING AV FISKET

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Til styremedlemmer og tidl. styreleder Oddmar Hatlevik. Haugesund, den 16. september 2009

Til styremedlemmer og tidl. styreleder Oddmar Hatlevik. Haugesund, den 16. september 2009 Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web http://www.tralerlaget.no/ Til styremedlemmer og tidl. styreleder Oddmar

Detaljer

Til styremedlemmene. Haugesund, den 07. september 2006. : Hurtigruta og Rica Parken Hotel i Ålesund.

Til styremedlemmene. Haugesund, den 07. september 2006. : Hurtigruta og Rica Parken Hotel i Ålesund. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 07. september

Detaljer

Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget.

Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget. Referat telefonstyremøte 02-10. Dag og tid: Torsdag 20.05.2010 kl 10:00-12:45. Til stede:, Torstein Kvalsvik, Harald Taranger, Inge Møgster, Anders Klovning, Ove Pettersen og. Dagsorden 1. Oppfølging strukturvedtak

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

Til styremedlemmene. Haugesund, den 09. november 2005

Til styremedlemmene. Haugesund, den 09. november 2005 Smedasundet 90 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 86 69 81 mobil 91 55 55 62 e-post sor_norges.tralerlag@chello.no web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 09. november 2005

Detaljer

Til styremedlemmene. Haugesund, den 31.08.2005. : Rainbow Hotel Maritim, Kongsgt. 32, Stavanger.

Til styremedlemmene. Haugesund, den 31.08.2005. : Rainbow Hotel Maritim, Kongsgt. 32, Stavanger. Smedasundet 90 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 86 69 81 e-post sor_norges.tralerlag@chello.no web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 31.08.2005 STYREMØTEREFERAT 03 2005.

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2015, fangst i 2014 og 2015 som belaster kvoteåret 2015, samt ufisket kvote 2015.

Tabell 1: Kvoter i 2015, fangst i 2014 og 2015 som belaster kvoteåret 2015, samt ufisket kvote 2015. 4.6 NORSK VÅRGYTENDE SILD 4.6. FISKET I 05 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 05, fordelt på flåtegrupper. I 05 hadde Norge en totalkvote på 7 638 tonn norsk

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2018 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2018 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 25/2017 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2018 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2018 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. 2 FISKET

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014 9.7 NORSK VÅRGYTENDE SILD 9.7. FISKET I 04 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 04, fordelt på flåtegrupper. I 04 hadde Norge en totalkvote på 55 77 tonn norsk

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2017 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2017 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 27/2016 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2017 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. 2 FISKET

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn) 9.3 SEI 9.3.1 FISKET I 014 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter og fangst i 014 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 6 N. Tabellen viser at totalkvoten ble overfisket med ca.

Detaljer

SAK 17/2017 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG

SAK 17/2017 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG SAK 17/217 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 218 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 15 656 tonn vassild i Norges økonomiske sone i 218. Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes

Detaljer

Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2010 oppdatert

Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2010 oppdatert Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere oppdatert 14.10. Fellesbestemmelser Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/j-meldinger/gjeldende-j-meldinger/j-182-

Detaljer

Oppstartdatoen i fisket etter vassild for 2015 ble satt til 16. februar

Oppstartdatoen i fisket etter vassild for 2015 ble satt til 16. februar 4.5 VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2016 4.5.1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes et minstemål på 27 cm for vassild. Dette minstemålet vil bli lagt til grunn ved en vurdering av

Detaljer

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen NOTAT Saksnummer: 2016017572 Fra: Andreas Haugstvedt Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 9 Telefon: TIL: Stein-Åge Johnsen E-post: andreas.haugstvedt@fiskeridir.no REGULERING AV FISKET

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn) 4.3 SEI 4.3.1 FISKET I 2015 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter og fangst i 2015 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 62 N. Tabellen viser at totalkvoten ble overfisket med ca.

Detaljer

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016.

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016. 4. SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.. FISKET I I hadde Norge en kvote på 33 868 tonn sild i og. Norske fartøy fisket 36 87 tonn sild i og i. Det ble fisket 59 055 tonn sild i EUsonen av en soneadgang på

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

Ref.nr Saksnr Dato

Ref.nr Saksnr Dato Fiskeri- og kystdepartementet Statsråd: Helga Pedersen KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr Saksnr. 200700491 Dato Strukturtiltak i den pelagiske trålgruppen forskriftsendringer for å innlemme nordsjøtrålerne og

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2013, fangst relatert til kvoteåret 2012, ufisket kvote 2012, samt justering av gruppekvote i 2013

Tabell 1: Kvoter i 2013, fangst relatert til kvoteåret 2012, ufisket kvote 2012, samt justering av gruppekvote i 2013 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FISKET I 2013 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 2013, fordelt på flåtegrupper. I 2013 hadde Norge en

Detaljer

ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005

ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 FISKET Tobis Norsk fangst (tonn) fordelt på perioder i årene 1996 2005. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Før 45468 31548 17369 19711 6958 18628 340 728

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2009

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2009 FISKERIDIREKTORATET TELEFAKS Til: Fiskeri- og kystdepartementet Faksnr.: Att: Dato: 08.12.08 Postadresse: Postboks 2009 5817 Bergen, Norge Vår ref.: 2008/12809 Besøksadresse: Saksbehandler: Terje Halsteinsen

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

4.7 MAKRELL FISKET I 2015

4.7 MAKRELL FISKET I 2015 4.7 MAKRELL 4.7. FISKET I 05 I 05 hadde Norge en kvote på 4 078 tonn makrell. Norske fartøy fisket 4 905 tonn makrell i 05. Tabell gir en oversikt norsk fiske etter makrell i 05, uavhengig av kvoteår.

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015.

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015. SAK 31/2014 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015. Fiskeridirektøren

Detaljer

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 Sak 03/06 - Godkjenning og gjennomgang av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden til representantskapsmøtet 2005. Representantskapet godkjenner

Detaljer

I 2014 hadde Norge en kvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy fisket tonn sild i 2014.

I 2014 hadde Norge en kvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy fisket tonn sild i 2014. 9.8 SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 9.8. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en kvote på 4 68 tonn sild i Nordsjøen og. Norske fartøy fisket 44 048 tonn sild i 04. Norsk fiske etter sild i Nordsjøen og er angitt

Detaljer

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene.

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. 9.6 MAKRELL 9.6. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en disponibel på 78 868 tonn makrell. Tabell gir en oversikt over all fangst av makrell i 04 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. Tabell : Fordeling

Detaljer

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018 Sak 18/2017 B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. 2 FISKET I

Detaljer

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten.

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten. Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Postboks 8090 Dep Telefon: 99796722 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/233 Deres referanse: Vår dato: 25.11.2014 Deres

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kystbrisling reguleres som for inneværende år.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kystbrisling reguleres som for inneværende år. SAK 26/2016 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2017 1 SAMMENDRAG Havbrisling Da anbefalt uttak av ICES har falt fra 500 000 tonn i 2015/16 til 126 000 tonn i 2016/17 forutsettes det at Norges totalkvote

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2016, fangst i 2015 og 2016 som belaster kvoteåret 2016, samt ufisket kvote 2016.

Tabell 1: Kvoter i 2016, fangst i 2015 og 2016 som belaster kvoteåret 2016, samt ufisket kvote 2016. 4.4 NORSK VÅRGYTENDE SILD 4.4. FISKET I 06 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 06, fordelt på flåtegrupper. I 06 hadde Norge en totalkvote på 93 94 tonn norsk

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Trond Ottemo Postboks 8090 Dep Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/16719 Deres referanse: Vår dato: 02.12.2016 Deres

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Regulering av fisket etter vassild i 2016 ble behandlet som sak 33 på reguleringsmøtet 5. november 2015.

Regulering av fisket etter vassild i 2016 ble behandlet som sak 33 på reguleringsmøtet 5. november 2015. NOTAT Saksnummer: 2015018313 Fra: Hilde Ognedal Dato: 16.12.2015 Seksjon: Ressursavdelingen Side 1 av 7 Telefon: 92089516 E post: hilde.ognedal@fiskeridir.no TIL: Stein Åge Johnsen REGULERING AV FISKET

Detaljer

I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~":~

I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~:~ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-153-94 (J- 148-94 UTGÅR) I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~":~ ~{, Tlf.: 55 23 80 00 Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 Bergen. 11.11. 1994 AFj/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring:

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring: FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-166-96 (J-157-96 UTGÅR) Bergen, 4.10.1996 AFJ/BS FORSKRIFT

Detaljer

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK 19/2011 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

Fangst avregnet kvoteåret Fartøy med Nordsjøen Nordsjøen

Fangst avregnet kvoteåret Fartøy med Nordsjøen Nordsjøen 4.7 SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.7. FISKET I I hadde Norge en kvote på 55 99 tonn sild i Nordsjøen og. Totalt fisket norske fartøy 54 07 tonn sild i Nordsjøen og i. Dette kvantumet består av overført

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2016 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2016 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 29/2015 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2016 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. 2 FISKET

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Fangst (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Fangst (tonn) 4.3 SEI 4.3.1 FISKET I 2016 Tabell 1 gir en oversikt over gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 62 N i 2016. Tabellen viser at det gjensto

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på tonn vassild i Norges økonomiske sone.

Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på tonn vassild i Norges økonomiske sone. SAK 33/2015 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 13 047 tonn vassild i Norges økonomiske sone. Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes 200

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-39-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-26-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 04.03.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 08.03.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Fellesbestemmelser i fisket.

Fellesbestemmelser i fisket. Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2008 oppdatert 01.12.2008 Fellesbestemmelser i fisket. Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/fiskeri/j_meldinger/gjeldende_j_meldinger/j_183_2008

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E:

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-96 (J-166-96 UTGÅR) HFF: Bergen, 19.11.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n I* I ~.!~.D~~O!A:~~.J\{7 Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-157-94 (J-153-94 UTGÅR).tksnr. Dok.nr. Bergen. 18.11.1994 AFj/B.J FORSKRIFT OM ENDRING AV

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Følgende fremstilling og forslag til forskrift legger denne fordelingen til grunn.

Følgende fremstilling og forslag til forskrift legger denne fordelingen til grunn. Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Reguleringsseksjonen Postboks 8090 Dep Saksbehandler: Eivind Helland Marienborg Telefon: 48090328 0032 OSLO Vår referanse: 17/767 Deres referanse: Dato: 06.12.2017

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK 4.3 REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.3. FISKERIENE I 05 I forhandlingene mellom Norge og EU for 05 ble det enighet om å sette TAC for torsk i Nordsjøen til 9 89 tonn. I tillegg

Detaljer

SAK 17/2016 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG

SAK 17/2016 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG SAK 17/2016 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 13 047 tonn vassild i Norges økonomiske sone i 2017. Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes

Detaljer

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 P 3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 I 2013 fisket norske fartøy totalt 30 446 tonn tobis, jf tabell 1. Svenske fartøy, som i henhold til bilateral avtale disponerte en kvote på

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/16854 Deres referanse: Vår dato: 02.12.2016 Deres

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET I SØR-NORGES TRÅLERLAG 2007 Mandag 19.03.2007 kl 11.00 ble Sør-Norges Trålerlag sitt 53. representantskapsmøte åpnet i Lille Maritim i Haugesund under ledelse av representantskapets

Detaljer

=====z:::-=:=a======

=====z:::-=:=a====== MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-177-91 (J-132-91 UTGÅR) Bergen, 6.12.1991 TH/TBR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I NORDSJØEN OG I EF-SONEN VEST AV W 4 I 1991. Fiskeridirektøren

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 28/2013 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. Fiskeridirektøren

Detaljer

Forskning på norsk vårgytende sild

Forskning på norsk vårgytende sild JIM/ 24. oktober 2014 Havforskningsinstituttet Nærings- og fiskeridepartementet Forskning på norsk vårgytende sild Fiskebåt mener vi har en utilfredsstillende situasjon når det gjelder forskningen på norsk

Detaljer

Sørhauggt. 128 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no

Sørhauggt. 128 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Sørhauggt. 128 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene samt Torstein Kvalsvik og Oddmar Hatlevik. Haugesund,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015018312 Fra: Rune Mjørlund Dato: 16.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 95259448 E-post: rune.mjorlund@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-29-96 (J-175-95 UTGÅR) Bergen, 11.3.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJEN PÅ KYSTSTREKNINGEN

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 SAK 13/2016 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at kvotefleksibilitetsbestemmelsen i avtalen mellom Norge og EU tas inn i forskrift, slik

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR-2014-12-18-1775 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J-232-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Erstatter: J-220-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 14.12.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.12.2016

Detaljer

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN.

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-147-97 (J-123-97 UTGÅR) Bergen, 15. juli 1997 AFJ/IMS FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 1997 Fiskeridepartementethar den 14.juli 1997 med hjemmel i lov av

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J-104-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Erstatter: J-57-2016 Gyldig fra: 07.06.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 07.06.2016 Forskrift om endring av

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 1lf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-194-2001 (J-38-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 THÆWI

Detaljer

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 Sak 18/2016 B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det innføres deltakerregulering for fartøy under elleve meter i samsvar

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Terje Halsteinsen Postboks 8090 Dep Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/17030 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2016

Detaljer

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/13865 Deres referanse: Vår dato: 08.12.2015 Deres

Detaljer

INNSPILL/FORSLAG TIL SAKER PÅ REGULERINGSMØTE 2. JUNI 2010

INNSPILL/FORSLAG TIL SAKER PÅ REGULERINGSMØTE 2. JUNI 2010 1 Nordkapp Fiskarlag (tidligere:honningsvåg & Nordvågenfiskarlag) Vågen 12 Saksansvarlig: nestleder Nils-Thoralf Karlsen 9750 Honningsvåg Tlf. 7847 2070-9510 9337 e-post: nthk@online.no Honningsvåg den

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 NOTAT Saksnummer: 2016013421 Fra: Trond Ottemo Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL REGULERING

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmnn, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-163-2002 (J-135-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 23.07.2002 FSU/KH FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E:

~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E: ~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E: ~ Telex 42 151 T~efax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-121-98 (J-61-98 UTGÅR) Bergen, 15. 7. 1998 KL/IMS FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2016

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Trond Ottemo Postboks 8090 Dep Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/16415 Deres referanse: Vår dato: 30.11.2015 Deres

Detaljer

~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~

~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~ ~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~ ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tii. 55 23 80 DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-92-96 (J-86-96 UTGÅR) Bergen, 24.6.1996 AFJ/IS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

REGULERINGER I PELAGISK SEKTOR 2013

REGULERINGER I PELAGISK SEKTOR 2013 PGR/BN Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag REGULERINGER I PELAGISK SEKTOR 2013 Regulering av fisket etter lodde i 2013 Fiskebåt viser til at loddekvoten for 2013 er satt til 200.000 tonn, i tråd

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-83-2009 (J-60-2009 UTGÅR) Bergen, 28.04.2009 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 Sak 2/2008 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 1 AVTALESITUASJONEN 1.1 TREPARTSAVTALEN Grønland, Island og Norge inngikk en ny Trepartsavtale 8. juli 2003.

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J 289-2015: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Gyldig fra: 01.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 18.12.2015 Forskrift om regulering av fisket etter sild

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-146-2003 (J-38-2003 UTGÅR) G Bergen, 10.7.2003 TH/HØ

Detaljer

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-9-2016: forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-267-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 19.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 19.01.2016 Forskrift om endring

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018 SAK 15/2017 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 Sak 24/2015 B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. 2 FISKET

Detaljer

~ Telex Telefax SS

~ Telex Telefax SS ~ ~~~~=~~~~:~.~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 111. SS 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-172-97 (J-166-97 UTGÅR) Bergen, 2.9.1997 TMÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V

Detaljer

li1 :~:~.:~~~~~=s~o~~:.;e!

li1 :~:~.:~~~~~=s~o~~:.;e! MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-132-91 (J-110-91 UTGAR.) li1 :~:~.:~~~~~=s~o~~:.;e! L!J Telex 42 151 Telefax (05123 80 90 TH.(05) 23 80 00 Bergen, 4. september 1991 TH/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

Dette vil innebære at retten til å fiske skal lovfestes:

Dette vil innebære at retten til å fiske skal lovfestes: Fiskeri- og Kystdepartementet e-post postmottak@fkd.dep.no Leines/Oslo 02.12.2008 Høringsuttalelse: NoU 2008:05 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark Norges Naturvernforbund vil berømme det arbeidet

Detaljer

SØR-NORGES TRÅLERLAG. ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 4. 5. februar 2008. Magnarson

SØR-NORGES TRÅLERLAG. ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 4. 5. februar 2008. Magnarson SØR-NORGES TRÅLERLAG ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 4. 5. februar 2008 Magnarson 1 Komplette forsikringsløsninger på sjø og land ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2001 (J-239-2000 UTGÅR) Bergen, 20.2.2001 TH/SIR

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015013889 Fra: Hanne Østgård Dato: 17.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 8 Telefon: 46805205 E-post: hanne.ostgard@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen Kopi til: Aksel Eikemo

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN BIFANGST I TRÅLFISKET

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN BIFANGST I TRÅLFISKET SAK 8/205 REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN BIFANGST I TRÅLFISKET 8. FISKERIENE I 204 En oversikt over det norske torskefisket sør for 62 N i 204 er gitt i tabell. Totalt var Norges kvote i

Detaljer