: Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim."

Transkript

1 Flathauggt. 12 N Haugesund telefon telefax mobil e-post web Til styre- og varamedlemmer, Representantskapets ordfører og varaordfører, tidl. styreleder Oddmar Hatlevik og revisor. Haugesund, den 21. august 2008 STYREMØTEREFERAT Dager : Fredag 15. og lørdag 16. august Sted Til stede : Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim. : Valter Rasmussen, Harald Nodenes, Per-Jan Kvalsvik, Aleksander Vedø og Mårten Eidesvik. I tillegg deltok representantskapsordfører Torstein Kvalsvik, tidl. styreleder Oddmar Hatlevik og daglig leder. DAGSORDEN Referat - Gjennomgang styremøtereferat og vedtakene i Representantskapsmøtet. Enstemmig godkjent. Økonomi - Gjennomgang av regnskapet pr Styret tok regnskapet til orientering. Sak 16/08 - Tobisfisket i Styret i SNT ser positivt på at HI arbeider med å utvikle metoder for mengdemåling av tobis. Norske havforskere må uansett samarbeide i mye større grad enn før med danske havforskere. 2. Styret i Trålerlaget synes at HI sine tidspunkt for forskningstokt samt steder og rute for grabbprøver og/eller akustiske målinger ikke alltid er i 1

2 samsvar med når og hvor fiskerne mener tobisen befinner seg. Dette kan resultere i feil målingsresultat og danne et feilaktig grunnlag for norsk rådgivning. 3. Norske myndigheters tilsidesettelse av rådet om TAC fra ICES, slik vi opplevde det i 2008, må ikke gjentas. Har ICES gitt et råd om TAC for tobis i Nordsjøen, må Norge følge dette også i NØS. Ellers blir det uholdbart. Tobisen er en felles bestand for hele Nordsjøen, selv om det kan være variasjoner i bestand og årsklasser fra år til år, fra felt til felt og fra sone til sone. 4. Forhandlingene mellom Norge og EU om felles forvaltning og deling av bestanden må påskyndes, slik at norske fiskere og fiskere fra EU kan fiske i hvilket som helst farvann (EU-sonen og NØS). 5. Hvis det skal være et prøvefiske også i årene som kommer, må det planlegges og gjennomføres i samarbeid med næringen. SNT ønsker å være en naturlig samarbeidspart i reguleringsarbeidet på tobis i NØS. 6. SNT har som mål å delta aktivt i arbeidet foran rådgivingen i ICES om TAC og andre reguleringer. 7. Styret i SNT finner det naturlig at SNT skal være med i den norske delegasjonen i de årlige forhandlingene med EU om kvote/adgang på tobis og øyepål som ikke alltid er blitt godt nok ivaretatt tidligere. 8. På bakgrunn av at det ble anbefalt/anbefales fiske av tobis både i 2007, 2008 og sannsynligvis i 2009, finner styret i SNT det meningsløst at Direktoratet for Naturforvaltning (DNF) har satt tobis (havsil) på den såkalte rødlisten som truet dyreart. Styret i SNT krever derfor at myndighetene sørger for at havsil strykes av den såkalte rødlisten over truede dyrearter. Sak 17/08 - Kolmulefisket resten av 2008 og i Styret går ikke inn for at faktoren økes høsten Når størrelsen på kolmulekvoten i 2009 er kjent, vil styret vurdere fastsettelse av faktor totalt og/eller delfaktorer for adgang i de forskjellige sonene. Styret går imidlertid inn for at den totale fartøyfaktoren settes med ingen/minimal overregulering. 3. Styret peker på muligheten til kvotefleksibilitet over årsskiftet i h. t. den internasjonale avtalen. Styret vil derfor kreve at en eventuell gjenstående kvote fra 2008 overføres til trålgruppens kvote for På bakgrunn av vunnen erfaring vil styret kreve at trålerne får 22 % adgang i EU-sonen i Styret krever at fartøy med pelagisk tråltillatelse kan få bygge nye fartøy eller utvide eksisterende fartøy eller skiftet ut fartøy, slik at faktisk lastekapasitet blir større enn tonn, dvs. at fartøy med pelagisk tråltillatelse får anledning til tilpassing av fartøyenes lastekapasitet i tråd med reglene for ringnotgruppen. 6. Styret vil oppfordre FKD til å forhandle bilateralt med EU om å etablere to nye sjekkpunkt i tillegg til det eksisterende. Det ene sjekkpunktet bør være vest av Irland mot grensen til internasjonalt farvann i ruten mellom N W og N W. Det andre bør etableres i 2

3 Sak 18/08 - Øyepålfisket i nord på Tampen vest for grensen mellom NØS og EU i ruten mellom N E og N E i ICES rektangel 52F0 avsnitt IVa. 1. Trålerlaget vil be Fiskebåtredernes Forbund og Norges Fiskarlag om å følge opp saken med at marine dyrearter settes opp på rød-listen over truede arter. Dette finner styret er meningsløst i forhold til øyepål som det nå er anbefalt fiske på i både 2008 og Trålerlaget krever at det ut fra rådet fra ICES blir et normalt øyepålfiske i 2009 med oppstart 1. mai som i 2008 og helt stengt Videre bør et nærmere definert område på Egersundsbanken, jfr. gjeldende regulering, stenges i perioden Grensene for det stengte området bør imidlertid justeres. Posisjonene i det avstengte området på Egersundsbanken er satt slik, at de går helt inn til 165 favners dyp. Her må tas med, at kanten på Egersundsbanken går nordfra i sydøstlig retning før den på midten dreier mer på øst for deretter å dreie på sydøst igjen. Med gjeldende grenser forstengt område blir fiskeområdet delt i to, slik at det umuliggjør tråling etter kolmule på dypt vann. Dette punktet hadde vi møte med Fiskeridirektoratet om høsten 2006, og vi har både i 2007 og 2008 etterlyst handling i h. t. det vi ble enige om. 4. Det må settes en TAC for øyepål i Nordsjøen som fordeles i h. t. avtale mellom EU og Norge. Forhandlingene om dette bør framskyndes. 5. Trålerlaget håper også at EU og Norge kan komme fram til en felles forvaltning og regulering av bunnfiskbestandene inkl. øyepål i Nordsjøen. Det vil gi norske fiskere fri adgang i EU-sonen og omvendt. 6. Trålerlaget har i flere år etterlyst oppfølgingsprogram fra myndighetene på følgene av at store deler av Nordsjøen er stengt helt eller delvis for småmasket industritrålfiske (Egersunds- og Patchbanken). Sak 19/08 - NVG-sildfisket resten av 2008 og i Ut fra erfaringene fra nvg-sildfisket i fjor høst og i vinter foreslås ingen endringer i reguleringene for 2009 fra de gjeldende i Trålerlaget ber myndighetene vurdere utviklingen i fisket med tanke på de trålfrie sonene i forhold til sildas vandringsmønster. Sak 20/08 - Seifisket i Spørsmålet om en mer differensiert fordeling av gruppekvoten på sei i Nordsjøen og Skagerrak til fartøy med nordsjøtråltillatelse, pelagisk tråltillatelse og avgrenset tråltillatelse vil bli behandlet på Reguleringsmøtet til 3

4 høsten. Fiskeridirektøren inviterer derfor SNT til å komme med eventuelle synspunkt på spørsmålet om differensiert fordeling av gruppekvoten allerede nå som han kan ta med i det videre arbeidet. På bakgrunn av Fiskeridirektørens anmodning på Reguleringsmøtet 16. juni 2008, har styret i Sør-Norges Trålerlag drøftet saken og fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Avgrensede nordsjøtrålere får en gruppekvoteandel på % av den samlede gruppekvoten for pelagiske trålere, nordsjøtrålere og avgrensede nordsjøtrålere. Det vises i denne sammenheng til fangststatistikken for årene Videre får avgrensede nordsjøtrålere en garantert minstekvote på 30 tonn. 3. Pelagiske trålere og nordsjøtrålere får fartøykvote i h. t. målt konsesjonskapasitet med stige fra 0 til tonn. 4. Pelagiske trålere og nordsjøtrålere får videre en garantert minstekvote på 100 tonn på fartøynivå. Sak 21/08 - Rekefisket i Turkvotebestemmelsen bør oppheves, eventuelt økes, da rekefisket reguleres av salgslagene. 2. Periodekvotene bør vurderes økt med 10 tonn for hver periode. 3. Øvrige reguleringer i 2009 bør være som i Sak 22/08 - Makrellfisket i 2008 og i Styret i Trålerlaget ser ikke behov for endringer i makrellreguleringene for 2009 i forhold til Sak 23/08 - Nordsjøsildfisket resten av 2008 og i Styret i Trålerlaget ser ikke behov for endringer i reguleringene av nordsjøsildfisket for 2009 i forhold til Sak 24/08 - Havbrislingfisket resten av 2008 og i Styret i Trålerlaget ser ikke behov for endringer i reguleringene av havbrislingfisket for 2009 i forhold til

5 Sak 25/08 - Vassildfisket resten av 2008 og i Kravet om forskning på vassild er fortsatt ikke prioritert i HI. Trålerlaget krevde at dette blir prioritert i 2008 og påpeker det manglende grunnlag havforskerne har for sin tilrådning i forhold til en kvoteanbefaling. Trålerlaget mente det er essensielt at forskere og fiskere kommer sammen før planlegging av forskningstokt for vassild, slik at den kompetanse fiskerne sitter inne med, kan overføres til forskerne og tas med i forskningsarbeidet. Det er foreslått å etablere en referanseflåte som kan bistå i arbeidet. Ingen av disse forhold er imøtekommet. Fiskeridirektøren sier i saksdokumentene foran Reguleringsmøtet 16. juni 2008 at på grunn av store kapasitetsproblemer, har Havforskningsinstituttet (HI) våren 2008 ikke gjennomført tokt for å kartlegge bestandsstørrelsen for vassild. HI informerer om at det er gjennomført et metodetokt på bakgrunn av erfaringene fra fjordårets vassildtokt. Formålet er å få etablert rutiner for fremtidige bestandskartlegginger. 2. På grunnlag av erfaringene fra flere års fiske og noteringer som er gjort av både kjøpersiden og fiskere med hensyn til størrelsesfordelingen av den vassild som er levert de siste årene, inkludert i 2007, krevdes en totalkvote i 2008 på tonn. Dette ble ikke imøtekommet, og kravet settes også fram foran fisket i 2009 sett på bakgrunn av de forekomster og den alderssammensetting bestanden har. Mangelfull forsking bør ikke være grunnlag for at kvoten settes ned/beholdes lav. 3. Forutsatt en totalkvote på tonn ble det anbefalt det en fast fartøykvote på 600 tonn/fartøy i Dette basertes på de 28 fartøy som har vassildtråltillatelse og innebar en liten overregulering. Dette ble ikke imøtekommet og det ble satt maksimalkvoter på 600 tonn. Dette forslaget gjentas foran fisket i Det ble foreslått å opprettholde en periodisering i fisket, med en kvote på tonn i perioden før 1.6 og tonn i den siste perioden, med en refordeling av fisket i første periode pr og en refordeling i den siste perioden i samråd med aktuelle aktører på land- og sjøsiden. Uheldigvis ble ikke åpningsdato foreslått, men etter henvendelser fra næringen, ble den satt til 20.februar etter først å ha vært 1.mars. Næringen foreslo åpning 15. februar og mener dette vil være bedre enn 20. februar da det vil gi større fleksibilitet for flåten og mottakene. 5. Refordeling ble det heller ikke noe av i 2008 til tross for krav om dette fra næringen. Det ble satt av tonn til siste periode. Andre periode startet opp allerede 19. mai. Som forventet deltar svært få båter i vassildfisket i 2. periode Etterspørselen hos kjøperne og deres produksjonsmuligheter samt tilgjengeligheten og båtenes fiskemuligheter er imidlertid best i 1. periode. Kvoten bør derfor være størst i 1.periode, hvilket den er, men den kan godt være noe større. Basert på erfaringer krever næringen at det settes av et større kvantum til fiske i 1. periode i 2009, f. eks. 90 %, enn hva tilfellet var i 2008 (80%). 5

6 Sak 26/08 - Breiflabbfisket resten av 2008 og i Breiflabben er det som kjent nulltoleranse på som bifangst i industritrålfisket. Dette er uholdbart og har vært et tema i forhold til Fdir og FKD over flere år. Vi har også hatt en del saker med inndragninger av fangstinntekt fra breiflabb hvor myndighetene også har gått tilbake på sluttsedlene fra Flere saker har vært ført av fiskerne for å få en rettslig prøving av dette, men til ingen nytte. Landsstyret i Norges Fiskarlag har også tatt opp saken og gjort følgende vedtak, se nedenfor. Styret i Trålerlaget slutter seg til dette vedtaket og ber myndighetene følge opp, da det er uholdbart å ha en bifangstbestemmelse på breiflabb i industritrålfisket som nå: Sak 27/08 - Framtidig organisering av Trålerlaget. Det innkalles til et ekstraordinært representantskapsmøte med en hovedsak på dagsorden endring av vedtektene slik at representantskapsmøte utgår og ordning med årsmøte innføres. Det ekstraordinære representantskapsmøtet må avholdes før årsskiftet 2008/2009. Årsmøtet må avholdes senest 31. mars I mellomtiden skal det avholdes medlemsmøter ultimo september måned med følgende dagsorden: 1. Eventuell overgang fra representantskapsmøte til årsmøte. 2. Eventuelt medlemskap for Sør-Norges Trålerlag i Fiskebåtredernes Forbund. 3. Orientering om og drøfting av aktuelle saker. Invitasjon med sakspapirer om dette sendes medlemmene snarest. 6

7 Sak 28/08 - Endringer i Norges Sildesalgslags forretningsregler høringsuttale. Styret i Sør-Norges Trålerlag vil foreslå følgende presisering i kap Ankomst og lossetørn: Lossetid må avtales ved salg. For øvrig har ikke styret noen kommentarer. Sak 29/08 - Retten til fiske i havet utenfor Finnmark NOU 2008:5. 1. Styret stiller spørsmål om det også bør settes ned et utvalg for å se på hvilke fiskerettigheter resten av kystens befolkning i Norge har. 2. Det er også et spørsmål om det er kun norske samer denne eksklusive retten eventuelt skal gjelde for. Hva med samer bosatt i Sverige, Finland og Russland. Videre er det også et spørsmål om det er en forutsetning at norske samer skal bo i Finnmark for å få den foreslåtte eksklusive retten. 3. Man må huske på at det ikke bare er Finnmarks befolkning som har lange historiske rettigheter og tradisjoner med fiske utenfor Finnmark. Det har fiskere fra hele Norge og også andre nasjoner som Russland. 4. Styret vil vise til at Finnmark fylkeskommune med nåværende fiskeri- og kystminister, tok til ordet for regional forvaltning av fiskeresurssene. Dette synet fikk ikke medhold i det politiske miljø, heller ikke i Arbeiderpartiet. 5. Videre tar ikke utvalgets innstilling hensyn til de konsekvenser forslaget vil få for yrkesaktive fiskere i hele landet, innbefattet yrkesfiskerne i Finnmark. Det kan isolert sett synes rett og i tråd med etter hvert gjeldende internasjonal praksis, at det samiske folk bosatt i Finnmark, på bakgrunn av norsk sedvanerett om historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter, har rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Imidlertid går utvalget her et skritt videre og sier at alle folkegrupper som er bosatt ved fjordene og langs kysten av Finnmark, skal ha denne retten. Utvalget sier at denne retten må slås fast i en egen lov og være uavhengig av myndighetenes øvrige reguleringer av fisket i området. Når man samtidig skal ta hensyn til at fiskeressursene utnyttes på en bærekraftig måte totalt sett, må det bety at de som vil benytte seg av denne retten, og som ikke har kvoter fra før, må få kvoter innenfor gjeldende rammer, dvs. av Norges andel av TAC. Det betyr igjen at andre fiskere må gi fra seg kvote fordi flere skal dele samme kaka. Dette er et klart brudd på alle spilleregler om forutsigbarhet og klare og faste rammevilkår fiskerne er avhengige av å ha for å kunne drive så effektivt som mulig for å få lønnsom drift. Som et ledd i dette har mange fulgt myndighetenes oppfordringer og opplegg og strukturert seg, dvs. kjøpt båter og kvoter for å få et bedre og mer lønnsomt driftsgrunnlag, og derved satt seg i gjeld. De vil føle en slik lov som et svik. 6. Videre foreslår utvalget at fiskeriene i havet utenfor Finnmark skal forvaltes av et eget regionalt organ benevnt som Finnmark fiskeriforvaltning. Organet skal i prinsippet overta alle de oppgaver og 7

8 den myndighet Fiskeridirektoratet har i dag. Styret i organet skal ha 6 medlemmer hvor tre skal komme fra Finnmark fylkesting og tre fra Sametinget. Minst to av disse styremedlemmene skal være representanter fra fjord- og kystfiskere bosatt i Finnmark, noe alle styremedlemmene må være. Rettighetsloven skal ikke gripe inn i eksisterende rettigheter på kysten av Finnmark. Krav på disse rettighetene må fremmes overfor Finnmarkskommisjonen. 7. Styret finner det helt uansvarlig å la et regionalt organ forvalte fiskeriene utenfor kysten av Finnmark som er et av de viktigste fiskeriområdene i hele verden. Området har stor økonomisk, bosettings- og distriktspolitisk betydning ikke bare for Finnmarks befolkning, men for befolkningen langs hele den norske kysten, samt for Russland og andre nasjoner. Styret vil understreke at det er og har vært et grunnleggende prinsipp med nasjonal og internasjonal forvaltning av fiskeressursene, også i Finnmark, og slik må det fortsette å være. Styret finner at utvalgets innstilling viser liten forståelse for den gjeldende forvaltningspraksis i fiskerinæringen i dag, og de prosessene som ligger til grunn for denne. 8. Styret vil derfor foreslå at Fiskeri- og kystdepartementet og eventuelt Stortinget tar NOU 2008:5 til orientering og lar det bli med det. Sak 30/08 - Diverse orienterings- og drøftingssaker. 1. Bruk av not i nvg-sildfisket for trålere. Trålerne får foreløbig ikke anledning til å bruke not. Fiskeri- og kystdepartementet er imidlertid i gang med et arbeid for å kartlegge og eventuelt endre dagens rammevilkår med sikte på å redusere utslipp. Forslaget vil derfor bli tatt opp der. 2. Føring av fiskermanntall høring ny forskrift. Ingen vesentlige endringer er foreslått, kun forenklinger og presiseringer. Imidlertid er det foreslått en del spesialregler for norske borgere av samisk herkomst, f. eks. at grensen for hva som kan tjenes i annen virksomhet enn fiske er høyere enn ellers. Styret i SNT mener at det bør være like regler for alle norske borgere. 3. Høringsnotat om rekruttering til fiskeflåten etablering som fartøyeier. Eventuell gjennomføring av forslagene vil sannsynligvis kun ramme kystflåten, hvor nyetableringsordninger kan få kvotemessige konsekvenser. Innen havfiskeflåten vil det sannsynligvis ikke være de store mulighetene for nyetablering, noe det heller ikke legges til rette for. Styret i SNT er prinsipielt imot at fiskere som har kjøpt dyre kvoter for å bedre sitt driftsgrunnlag, skal avgi kvote uten kompensasjon, selv om motivet er edelt nok. Det er viktig å få til nyrekruttering, men det bør skje slik det alltid har skjedd, ved at man arbeider seg opp med støtte fra det offentlige. 8

9 4. Medlemsmøter, ekstraordinært representantskapsmøte og årsmøte steder, tidspunkt og opplegg (se sak 27/08). Sted og dato for representantskaps-/årsmøte på Rica Maritim Hotel/Lille Maritim mandag 2. og tirsdag 3. mars 2009 med styremøte de to foregående dager. Ekstraordinært representantskapsmøte blir i begynnelsen av desember Medlemsmøte blir 22.og 29. september 2008 i henholdsvis Haugesund og på Gardermoen (Radisson SAS Hotel). Agendaen blir den samme begge steder, slik at medlemmene kan velge hvor de vil møte. 5. Finn Arvid Larssen er inntil videre sluttet som fisker, og er p. t. ansatt som losbåtførervikar i Kystverket. Han får derfor avløsning som styremedlem. Hans 1. varamann Harald Nodenes vil fungere som styremedlem i resten av valgperioden. Sak 31/08 - Eventuelt. 1. Videre strukturering. Styret i SNT ønsker at medlemmene skal delta i diskusjonen som raser omkring videre strukturering av havfiskeflåten, og som også berører den pelagiske trålgruppen. Styret vil derfor nøye følge denne diskusjonen. 2. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet høringsuttale. Styret i SNT vil vise til det hevdvunne prinsipp som også er nedfelt i norsk lov, at hensynet til fiskeriene og fiskeressursene kommer foran all annen næringsvirksomhet på havet. Det betyr altså at olje-/gassvirksomhet inklusive seismiske undersøkelser skal foregå på en slik måte at de ikke hindrer, forstyrrer eller ødelegger fiskeriene og fiskeressursene. Dette gjelder også for anlegging av vindmølleparker og installasjoner på havbunnen. Styret i SNT er sterkt tvilende til om disse kravene kan oppfylles. Styret i SNT vil derfor gå inn for fortsatt å forby ovennevnte virksomheter i allerede kjente havområder, hvor store og viktige fiskebestander gyter og befinner seg. sign. Valter Rasmussen styreleder Harald Østensjø daglig leder 9

Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget.

Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget. Referat telefonstyremøte 02-10. Dag og tid: Torsdag 20.05.2010 kl 10:00-12:45. Til stede:, Torstein Kvalsvik, Harald Taranger, Inge Møgster, Anders Klovning, Ove Pettersen og. Dagsorden 1. Oppfølging strukturvedtak

Detaljer

REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1

REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1 1 REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1 Fiskeridirektoratet 2 3 REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 SAKSLISTE Sak 9/2014 Orientering om kvoteforhandlinger med andre land Sak 10/2014

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 2 SAK 1/2007 REGULERING AV FANGST AV HVAL I 2007 1. SAMMENDRAG AV ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER Fiskeridirektoratet vil tilrå

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

Referat fra MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

Referat fra MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 Referat fra MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 1 MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET, BERGEN 24. OG 25. JANUAR 2007 Følgende møtte: Sjøpattedyrrådets medlemmer: Liv Holmefjord, Fiskeridirektoratet Brita

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

Markedsadgang til Kina... 32 MILJØ... 33 Klimaspor for sjømat... 33 EUs arbeid med utvikling av regelverk for måling av miljøspor og for

Markedsadgang til Kina... 32 MILJØ... 33 Klimaspor for sjømat... 33 EUs arbeid med utvikling av regelverk for måling av miljøspor og for ÅRSMELDING 2014 INNHOLD INNLEDNING... 5 INDUSTRI... 7 Sjømatindustriutvalget... 7 Garantiordning for økt kredittid... 7 Innføring av ny fiskesalgslagslov... 7 Pelagic Fish Forum 2014... 8 Ny landings-

Detaljer

S L U T T R A P P O R T

S L U T T R A P P O R T S L U T T R A P P O R T Arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet angående problemstillinger knyttet til innsamling av seismikk, herunder elektromagnetiske undersøkelser 1. april 2008

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Vår dato Vår referanse 31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO HØRING

Detaljer

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag fredag 31. juli 2009 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 2 Nr 87 Uke 31 z makrellkrigen: kystavisa Nei til islandsk fôr Salmon Group krever fiskemel fra bærekraftig fiskeri, og nekter å ta imot islandsk

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram FISKERIDIREKTORATET NOVEMBER 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 BEHANDLING

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012. - Rapport fra arbeidsutvalg

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012. - Rapport fra arbeidsutvalg Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012 - Rapport fra arbeidsutvalg Forord Miljøverndepartementet og Sametinget inngikk 24. november 2010 en rammeavtale om gjennomføring

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden 3217 Møte mandag den 16. juni kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr. 97): 1. Innstilling fra næringskomiteen om strukturtiltak i kystfiskeflåten

Detaljer

Ber om en alvorsprat. Slutter med vemod Side 6 og 7. Felles løft for rekenæringen. Proviantreglene endres. Vil ha fokus på torskeforskning.

Ber om en alvorsprat. Slutter med vemod Side 6 og 7. Felles løft for rekenæringen. Proviantreglene endres. Vil ha fokus på torskeforskning. 21. ÅRGANG NR. 3 JULI 2006 Felles løft for rekenæringen Side 5 Proviantreglene endres Side 5 Ber om en alvorsprat med Jens Vil ha fokus på torskeforskning Side 9 Fiskebåt ønsker en alvorsprat med statsminister

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013 Miljøverndepartementet Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Postboks 8013 Dep. Telefon: 41649170 Seksjon: Fiskeridirektøren 0030 OSLO Vår referanse: 13/1044 Deres 12/3755 referanse: Vår dato: 28.02.2013

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 54/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Møte fredag den 15. mars kl. 10. President: Inge Lø nning

Møte fredag den 15. mars kl. 10. President: Inge Lø nning 1968 15. mars Dagsorden 2002 Møte fredag den 15. mars kl. 10 President: Inge Lø nning Dagsorden (nr. 63): 1. Interpellasjon fra representanten Karl Eirik Schjøtt- Pedersen til fiskeriministeren: «En rekke

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Helga og havfiskeflåten

Helga og havfiskeflåten 21. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2006 Unødvendig å redusere bifangstane av blåkveite Side 6 Pangstart for seiflåten Side 7 Fiskeflåten må vise søppelansvar Side 9 Skipperskifte i Fiskebåt Ber fiskebåtreiarane

Detaljer

Derfor et salgslag Årsrapport 2013

Derfor et salgslag Årsrapport 2013 Derfor et salgslag Årsrapport 2013 Hva skulle vi gjort uten Sildelaget? Hva hadde prisene vært uten Sildelaget? Hva hadde oppgjøret vært uten Sildelaget? Hva hadde ressurskontrollen vært uten Sildelaget?

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer