dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1"

Transkript

1 dine rettigheter les om 02 Kort om vår organisasjon og hva vi gjør 03 Rettigheter og plikter 06 Saksgangen i Barnevernet 08 FN s barnekonvensjon i kortform 13 Lovverk og regler som angår deg 15 Tips: Adresser til advokater som tilbyr fri rettshjelp i hele landet. barnevernsbarna.no For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1

2 Hei! Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn. Landsforeningen for barnevernsbarn ble stiftet 21. februar i 1997 etter stort engasjement fra ungdommer fra hele landet som ønsket å bruke sine erfaringer fra barnevernet til noe positivt og kjempe sammen for barnevernsbarns rettig heter. En av de første sakene LFB kjempet for og fikk gjennomslag for var at ettervern skulle gjelde frem til fylte 23 år når barnevernsbarnet selv ville det. Sammen er vi sterke Som organisasjon er vi opptatt av å ta barn og unges opplevelser på alvor, og forvalte disse erfaringene på en måte som fører til et bedre og mer hensiktsmessig barnevern. Vi er i dag en sterk og synlig samfunnsaktør som blir lyttet til av de som bestemmer, og vårt fundament er den erfaringskunnskapen vi kan bidra med. Gjennom alle våre aktiviteter ønsker vi å gi barnevernsbarna en stemme som blir hørt. Vi har ulike arrangementer som inklu dere f.eks. møter, kurs, turer, musikkcamp etc., og man står selvsagt fritt til å bestemme selv hvor mye man vil engasjere seg i LFB. Noen av oss er med på det meste, mens andre har sine spesielle hjerte saker, og noen er medlem for å få informasjon om rettigheter og lignende. Les mer på våre nettsider 2 Dine rettigheter

3 Rettigheter og Plikter SLIK FUNGERER BARNEVERNET OG BEHANDLING Dine rettigheter Du har samme rettigheter som alle andre barn og ungdommer, men også samme plikter. Alle må for eksempel rette seg etter reglene der man bor. Det gjelder også om du bor i fosterhjem eller institusjon. Her tar vi opp noen av de rettigheter du kanskje lurer på når du bor i foster hjem eller på barne-/ungdomshjem. Besøk i institusjonen/fosterhjemmet Barnevernet skal legge ting til rette slik at du har mulighet til å ha besøk når du ønsker det, og etter dine behov, i overensstemmelse med de regler som finnes på institusjonen eller i fosterfamilien. Barnevernet kan nekte deg å ha besøk, hvis dette fører til skade for deg eller andre rundt deg. Du kan lese mer om dette i barnevernloven Kapitel 5 Institusjoner, 5-9. Barnevernsbarns brev, e-post, meldinger eller annen elektroniske meldinger Når du bor på institusjon eller i fosterhjem skal du fritt kunne benytte elektroniske kommunikasjonsmidler under institusjonsoppholdet. Institusjonen eller fosterhjemmet kan like vel begrense og i enkelttilfeller nekte bruken i kraft av sitt ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte og sitt ansvar for driften, herunder hensynet til trygghet og trivsel for alle på institusjonen. Det er ikke tillatt å føre kontroll med din korrespondanse, herunder elektronisk korrespondanse. Beboerne skal fritt kunne sende og motta post. Post som kommer inn til institusjonen kan likevel kontrolleres når det er begrunnet mistanke om at forsendelsen inneholder rusmidler eller farlige gjenstander. Kontrollen skal foregå ved at posten åpnes av institusjonens leder eller den lederen gir fullmakt i nærvær av postens mottaker eller avsender. Ved klage over vedtak om kontroll skal ikke kontrollen foretas før klagebehandlingen er avsluttet. Medisinsk og psykiatrisk behandling Du har rett til all nødvendig behandling hos psykiater, psykolog, lege og tannlege. Oppbevaring av dine penger/eiendeler Barnevernet skal sørge for at du kan oppbevare private penger og eiendeler m.m. på en forsvarlig måte. Dersom du ikke klarer å ta vara på slike eiendeler, har barnevernet plikt til å oppbevare dem på en forsvarlig måte for deg, og i samråd med deg. Dine sakspapirer Du har rett til å se opplysninger som angår deg, men barnevernet kan bestemme at saksbehandler eller andre vokse skal se dem sammen med deg. Opplysninger om deg skal oppbevares og behandles slik at ingen uvedkommende har mulighet til å se dem. >> Dine rettigheter 3

4 >> Tilsynsfører Loven sier at den som blir plassert i fosterhjem av barnevernet skal ha en tilsynsfører. Denne personen skal se til at du har det bra der du er. Den viktigste funksjonen tilsynsføreren har, er å være din person, en som skal fortelle dine ønsker videre til dine fosterforeldre og saksbehandler og tale din sak når det oppstår problemer. Saksbehandler Alle barn og unge i barnevernet har en saksbehandler i den kommune de kommer fra, som har ansvar for alt som dreier seg om deg. Du får vite hvem som er din saksbehandlere ved å ringe barneverntjenesten i din kommune. Saksbehandleren i kommunen kan skiftes ut. En eventuelt ny saksbehandler skal kjenne din situasjon. Lengst bak i heftet kan du føre inn navn og telefonnummer på din saksbehandler. Ofte er tilsynsføreren en person som barnevernskontoret skaffer, men det er ikke nødt til å være slik. Det aller beste er om du får en person som du allerede kjenner og stoler på. Det kan være en lærer, en nabo eller lignende. Tilsynsføreren blir oppnevnt av barnevernet og dersom du ikke kjenner en som de kan oppnevne, skaffer de deg en. Det er viktig at forholdet mellom dere fungerer godt. Om det ikke gjør det, må du si i fra. Tilsynsføreren skal stå sammen med deg, beskytte deg og dine interesser. Det er ikke alltid greit å føle at man står alene mot voksenverden, som vil ditt beste, men som ikke alltid helt forstår. For deg som bor i institusjon er det fylkesmannen i ditt fylke som har tilsynsansvaret. Barnevernet i kommunen du kommer fra har ansvaret for deg, selv om du flytter til en annen kommune. Bli med og kjemp for et bedre barnevern! 4 Dine rettigheter

5 Bli erfaringskonsulent! Lyst til å stå opp for Barnevernsbarns rettigheter? For mer info. Søk om å bli erfaringskonsulent på barnevernsbarna.no Dine rettigheter 5

6 Saksgang i barnevernet. BEHANDLINGSPROSESSEN Steg for steg, slik er saksgangen fra en melding mottas og registreres til at saken undersøkes videre for at den i sin tur henlegges eller tiltak iverksettes. Ytterligere informasjonsinnhentning Akutt situasjon UNDERSØKELSE Kontakt med familie Melding mottas og registreres. Gjennomgang og konklusjon Tilbakemelding til melder Kontakt med samarbeidspartnere Rapport/konklusjon Henlegges Råd/ veiledning 6 Dine rettigheter

7 . Henlegges Etablering/ fornyelse av tiltak s- Tvangstiltak Fylkesnemnda Vedtak/ tiltaksplan Oppfølging/ evaluering av tiltak Frivillige hjelpetiltak Råd/ veiledning Oppheving av tiltak/ avslutning av tiltak Dine rettigheter 7

8 FN s Barnekonvensjon. FNs konvensjon om barnets rettigheter forkortet utgave 1. ALDER 18 ÅR Alle under 18 år er barn, dersom ikke en tidligere alder er lovfestet av staten. 2. INGEN DISKRIMINERING Konvensjonens rettig heter gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres rase, farge, kjønn, språk, religion, opprinnelse, eiendom, funksjonshemming eller oppfatninger. Staten skal sørge for at ingen diskrimineres. 3. TIL BARNETS BESTE Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisa sjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 4. STATENS ANSVAR Det er statens ansvar å sette barnerettighetene ut i livet. 5. FORELDREANSVARET Staten skal respektere de rettig heter og plikter foreldrene og andre foresatte har for å gi barnet veiledning og støtte slik at barnet skal kunne hevde konvensjonens rettigheter. 6. RETT TIL LIV Staten plikter så langt som mulig å sørge for at barn overlever og får utvikle seg. 7. NAVN OG STATSBORGERSKAP Barnet har, umiddelbart etter fødselen, rett til navn og nasjonalitet, og så langt det er mulig, å kjenne til sine foreldre og få omsorg av dem. 8. IDENTITET Staten skal respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder nasjonalitet, navn og familieforhold. Dersom et barn ulovlig blir fratatt slik identitet skal staten hurtig bistå med gjenopprettelse. 9. HOLDE FAMILIEN SAMMEN Barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot sin 8 Dine rettigheter

9 vilje, unntatt når dette er nødvendig av hensyn til barnets beste. 10. GJENFORENE FAMILIEN Søknader om familiegjenforening over landegrenser skal behandles på en positiv, human og rask måte. Barnet har rett til regelmessig kontakt med begge foreldre. 11. ULOVLIG BORTFØRING OG TILBAKEHOLD Staten skal bekjempe at barn blir tatt ulovlig ut av et land eller hindret fra å vende tilbake, og skal inngå avtaler med andre land for å få til dette. 12. Å SI SIN MENING OG BLI HØRT Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. 13. FÅ OG GI INFORMASJON Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter. 14. TANKE, SAMVITTIGHETS OG RELIGIONSFRIHET Barnet har rett til tanke, samvittighets- og religionsfrihet. Staten skal respektere foreldrenes retter og plikter til å opplyse barnet om sine rettigheter i slike spørsmål. 15. ORGANISASJONSFRIHET Barnet har rett til organisa sjons og forsamlingsfrihet. 16. RETT TIL PRIVATLIV Barnet skal ikke utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet eller i korrespondansen sin. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme. 17. MASSEMEDIA Staten skal sikre barn tilgang til informasjon fra et mangfold av nasjonale og internasjonale kilder. Staten skal oppmuntre massemedia og forleggere til å spre informasjon som skaper forståelse, kunnskap sosiale ferdigheter og velvære, til å lage eget barnestoff, også for minoritetsbarn. Staten skal beskytte barna mot skadelig informasjon. 18. FORELDREANSVARET Begge foreldrene har et hovedansvar for barnets omsorg og utvikling etter hva som er best for barnet. Staten skal gi støtte og sikre utvikling av institusjoner, tjenester og tiltak for omsorg for barn, herunder også tatt hensyn til utearbeidende foreldre. fn s barnekonvesjon Dine rettigheter FORTS. >> 9

10 fn s barnekonvesjon FORTS. >> 19. BESKYTTELSE MOT MISBRUK Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner. 20. BARN UTEN OMSORG FRA FAMILIEN Barn som er uten familiemiljø, har særlig rett på beskyttelse og omsorg, for eksempel ved plassering i fosterhjem, eller om nødvendig, ved egnet institusjon eller ved adopsjon. 21. ADOPSJON Nasjonal og internasjonal adopsjon skal bare finne sted i samsvar med loven, og skal være autorisert av myndighetene. Adopsjon utenlands skal ikke resultere i urettmessig økonomisk fortjeneste, og bør betraktes som et alternativ til omsorgstiltak i barnets opprinnelsesland. 22. FLYKTNINGEBARN Barn som søker flyktningestatus eller som anses som flyktninger, skal få nødvendig vern og humanitær hjelp. Staten skal i samarbeid med internasjonale organer hjelpe et barn som er alene til å bli gjenforent med sine foreldre. 23. FUNKSJONSHEMMEDE BARN Psykisk og fysisk funksjonshemmede barn har rett til å leve et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer dets verdighet, fremmer selvtillit, og letter barnets aktive deltakelse i samfunnet. Et funksjonshemmet barn har rett til særskilt omsorg. Barnet skal få undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter for å oppnå best mulig integrering og individuell utvikling. Staten skal samarbeide med andre land om dette, og ta spesielt hensyn til utviklingslandenes behov. 24. HELSE Barnet har rett til å få den best mulige medisinske behandling og hjelp til å komme seg etter sykdom. Staten skal arbeide for å redusere spedbarns- og barnedødelighet, sikre at alle barn får nødvendig legehjelp, gi god helsemessig omsorg til mødre etter fødselen, bekjempe sykdom og gi orientering og utdanning om helse og riktig ernæring. Staten skal også avskaffe helsefarlige tradisjoner, samarbeide med andre land og særlig ta hensyn til utviklingslandenes behov. 25. BARN UNDER OFFENTLIG OMSORG Barn plassert i omsorgstiltak utenfor familiemiljøet har krav på regelmessig vurdering av behandlingen og oppholdet der. 26. SOSIALTJENESTER Staten skal sikre at barnet får den sosiale hjelpen og den økonomiske støtten det har krav på etter landets lover. 10 Dine rettigheter

11 27. LEVESTANDARD Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Foreldrene, eller andre som har ansvar for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre de livsvilkårene som er nødvendig for barnets utvikling. Staten har plikt til å støtte de foresatte. 28. UTDANNING Barnet har rett til utdanning. Staten skal gjøre grunnskoleutdanningen gratis og obligatorisk og gjøre ulike former for videregående utdanning tilgjengelig for alle barn, og sette i verk tiltak for å redusere tallet på de som ikke fullfører skolegangen. Disiplin i skolen skal utøves på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd. Staten skal også fremme internasjonalt samarbeid om utdanning, og særlig ta hensyn til utviklingslandenes behov. 29. MÅLET MED UTDANNING Utdanningen skal fremme utvikling av barnets personlighet, og teoretiske og praktiske ferdigheter. Den skal skape respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om fred, toleranse, og vennskap mellom folk. Utdanningen skal skape respekt for naturen, og for barnets egen og andres kultur. 30. MINORITETER OG URBEFOLKNING Barn som tilhører en minoritet eller urbefolkningen, har rett til sammen med andre i sin gruppe, å nyte godt av sin kultur, religion og eget språk. 31. LEK OG FRITID Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. 32. BARNEARBEID Barnet har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å utføre arbeid som kan svekke utdannings eller utviklingsmulighetene. 33. NARKOTIKA Barnet har rett til å bli beskyttet mot ulovlig bruk, omsetting og produksjon av narkotiske stoffer. 34. SEKSUELL UTNYTTING Barnet har rett til beskyttelse mot alle former for seksuell utnyttelse og misbruk. For å verne barn mot slik utnytting skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og internasjonalt. fn s barnekonvesjon Dine rettigheter FORTS. >> 11

12 fn s barnekonvesjon FORTS. >> 35. BORTFØRING, PROSTITUSJON OG SALG Staten har plikt til å gjennomføre nasjonale og internasjonale tiltak for å hindre kidnapping, bortføring eller salg av barn til ethvert formål og i enhver form. 36. ANNEN UTNYTTING Staten har plikt til å beskytte barnet mot alle former for utnyttelse som er skadelig for barnets velferd. 37. FENGSEL, DØDSSTRAFF OG TORTUR Barn skal ikke utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Dødsstraff eller fengsel på livstid uten mulighet for løslatelse er ikke tillatt hvis forbrytelsen ble utført før fylte 18 år. Barn som er i fengsel, skal holdes atskilt fra voksne, om ikke det motsatte anses å være best for barnet. Fengsling skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom. Pågripelse og fengsling skal skje på lovlig måte, og barnet har rett til juridisk og annen aktuell hjelp og til å få en rask og uavhengig overprøving av sin sak. 38. BARN I KRIG Staten skal sette i verk tiltak for å hindre at barn som ikke er fylt 15 år, tar direkte del i krigføring. 39. REHABILITERING OG REINTEGRERING Staten er forpliktet til å iverksette alle hensiktsmessige tiltak for å sikre rehabilitering og samfunnsmessig tilbakeføring av barn som er offer for misbruk, utnyttelse, forsømmelse, tortur, væpnede konflikter eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. 40. BEHANDLING I SAKER OM STRAFF Barn som er anklaget eller dømt for straffbare handlinger har rett til en behandling som sikrer verdighet og fremmer dets respekt for menneskerettighetene. Målet er at barnet finner en konstruktiv plass i samfunnet. Staten skal fastsette en kriminell lavalder. Det skal være mulighet til å få overprøvet en straffedom av en høyere myndighet eller domstol. Barnet skal få gratis bistand av tolk hvis barnet ikke snakker det språket som blir brukt. 41. NÅR ANDRE LOVER ER BEDRE Hvis andre nasjonale eller internasjonale lover som staten har vedtatt, sikrer barnet bedre enn med denne konvensjonen, gjelder disse lovene, og ikke konvensjonen. 42. KJENNSKAP TIL KONVENSJONEN SKAL SPRES Staten er forpliktet til å gjøre konvensjonens innhold kjent for barn og voksne.

13 Lovverk og regler. BARNELOVEN ER AV BETYDNING FOR DEG Barneloven er en lov som gjelder alle barn. Den har for eksempel bestemmelser om foreldrenes plikter overfor egne barn. Det slås også fast i Barneloven at barn ikke må bli utsatt for vold eller psykiske plager. Barneloven gir barnet rett til å bli hørt når avgjørelser skal treffes som er av betydning for barnet. Når barnet er 7 år skal det gis anledning til å si sin mening i alle spørsmål som gjelder personlige forhold. Etter barnet er fylt 12 år skal det også legges stor vekt på hva barnet mener, og når man er 15 år er man part i egen sak. Dette betyr at du er med på bestemme. Disse bestemmelser gjelder ikke bare i forhold til foreldre, men også barneverntjeneste, sykehus og for andre som har med barnets personlige forhold å gjøre. ( 32) I følge barneloven har barn som har fylt 15 år rett til selv å bestemme valg av utdanning, og om de ønsker å melde seg inn eller ut av foreninger. ( 32) Lov om barneverntjenester Lov om barneverntjenester er en lov som gjelder de barn og ungdommer som barnevernet har gjort vedtak om, enten det gjelder flytting til fosterhjem, institusjon eller andre hjelpetiltak. Loven inneholder for eksempel en generell bestemmelse om hvilke rettigheter og plikter man har under opphold på institusjon. Foruten denne generelle bestemmelsen må man også forholde seg til de individuelle bestemmelsene som kan foreligge internt i institusjonen. (barnevernloven 5-9) I hvilken utstrekning man har krav på samvær med sine foreldre reguleres også i barnevernloven, Barnevernet kan ikke lage spesielle avtaler med deg som innskrenker de rettigheter du har ut fra Lov om barneverntjenester og forskrifter utgitt av Barne- og familie departementet. Du finner en oversikt med kommentarer ift barnevernloven i LFB sin App som kan lastes ned både for Apple og Android. Lov om personregister Lov om personregister innholder blant annet bestemmelser om hvordan det offentlige kan bruke, og skal oppbevare, dine sakspapirer. Tvang som del av behandling eller som straff Bruk av fysisk refsing, isolering, tvangsmed isinering eller andre tvangsmetoder er strengt ulovlig både som straff og som opp dragelsesmetode. I noen spesielle tilfeller er det behov for bruk av tvang. Da er du som regel plassert i fosterhjem eller institusjon mot din egen vilje. I Lov om barneverntjenester står det når og hvordan tvang kan brukes. Dine rettigheter 13

14 Hvis du rømmer Den som har omsorgen for deg skal prøve å bringe deg tilbake frivillig til institusjonen/fosterhjemmet, dersom du har rømt. De skal helst gjøre dette i samarbeid med dine foreldre og barnevernet i kommunen som har ansvaret for deg. De voksne som har ansvaret for deg kan, om nødvendig, bringe deg tilbake mot din egen vilje. Ved hver tilbakeføring ved rømming skal det skrives en rapport om hvorfor du rømte og hvordan det skjedde. Du har selvfølgelig rett til å uttale deg. Dersom du bringes tilbake mot din vilje, skal rapport skrives i det som kalles tvangsprotokollen. Rapporten sendes til din ansvarlige kommune og den offentlige tilsynsmyndigheten som har ansvaret for at du har det bra. Hvis de voksne som har ansvar for deg ikke vet hvor du er så ring og fortell det. Da blir de ikke så engstelige. Klagemuligheter Barnevernet er pliktig til å gi deg informasjon om klageinstanser. Som oftest er det tilsynsmyndighetene i fylket du skal henvende deg til. Klager som gjelder tvangsbruk rettes direkte til fylkesmannen i fylket der du bor. Dersom du mener at barnevernet har begått overtramp, ber du din saksbehandler, eller en annen voksen du har tillit til om å hjelpe deg med å klage. I mange tilfeller har du rett til fri rettshjelp. Dette betyr at det offentlige dekker utgiftene til din advokat. Vil du vite mer om Lov om barneverntjenester, bruk av tvang og klagemuligheter kan du ta kontakt med Barneombudet, som har laget informasjonsmateriell om dette. Rett til å uttale seg Hvis du er over 7 år skal du alltid få si din mening før barnevernet fatter beslutninger som gjelder deg. Lov om barnevernstjenester sier også at det skal legges vekt på hva du selv mener. Selv om du er yngre enn 12 år skal du få informasjon og tas med på råd, før barnevernet fatter vedtak som gjelder deg. Partsrettigheter Når du fylt 15 år har du egne partsrettigheter. Det betyr at du selv kan kreve din sak fremmet for fylkesnemnden, eller at du kan klage på vedtak som gjøres av fylkesnemnden. Ønsker du å bruke dine partsrettigheter overfor fylkesnemnden bør du søke hjelp hos en advokat. Du vil ha rett til å få dekket de utgifter dette medfører. Arverettigheter Barnevernsbarn har fulle arverettigheter etter sine foreldre, selv om foreldrene ikke har den daglige omsorgen for barna. Fosterbarn har ikke arverettigheter etter sine fosterforeldre, med mindre dette er gitt gjennom fosterforeldrenes testamente. Dersom dine fosterforeldre ønsker å gi deg som fosterbarn arverett, må du være oppmerksom på at dersom du skulle dø, går arven til dine foreldre. Hvis du har egne barn går arven til disse. For nærmere informasjon om dette kan du kontakte ditt sosialkontor for å få informasjon om regler i forbindelser med arv. Stipend fra statens lånekasse for utdanning Det er fortrinnsvis barneverntjenesten som skal betale for utgiftene med videregående skole. Noen vil ønske at du tar opp lån for å finansiere dette, men det er tvilsomt om det er innenfor lovverket og ved klage til fylkesman- 14 Dine rettigheter

15 nen vil man antagelig få medhold. De som er hjemmeboende (på institusjon/fosterhjem) har like rettigheter ift lånekassen som andre hjemmeboende ved høyere utdanning utover videregående skole. Fri rettshjelp Fri rettshjelp til vanskeligstilte. Om man har krav på fri rettshjelp er avhengig av hvilken sakstype man har. Ettervern Hvis man er i et barneverntiltak kan man få hjelp og støtte til man er 23 år. Det kalles som regel ettervern. Det er barnevernloven som sier dette. LFB har vært med å påvirke denne delen av loven. Det har alltid vært viktig for foreningen å få politikere til å forstå at det ikke er lett for en 18-åring å klare seg helt på egenhånd. Det er viktig å få støtte når man skal bo alene for første gang. Mange går fremdeles på videregående skole og trenger hjelp for å kunne avslutte studiene. Samtidig som barnevernsbarn ofte har færre voksenpersoner som kan hjelpe til økonomisk. I loven står det derfor at tiltak som allerede pågår kan fortsette, eller erstattes av andre frem til du er 23 år, hvis du selv samtykker. I god tid før du fyller 18 år skal barnevernstjenesten utarbeide en plan for videre tiltak. De skal gjøre dette sammen med deg. Målsettingen med tiltakene er at du til slutt skal kunne klare deg på egenhånd. Du har ikke lovfestet rett til ettervernstiltak, så muligheten for avslag er tilstede. Men barneverntjenesten skal gi deg et vedtak med en skriftlig begrunnelse hvis du mener du trenger ettervern og de ikke gir deg det. Da kan du klage på vedtaket. Klagen skal sendes til din barneverntjeneste. Så må de sende den videre til Fylkesmannen, som avgjør den. Fri Rettshjelp - Sentrum - Oslo Jusshjelpa i Nord-Norge Jushjelpa i Midt-Norge tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til personer som behøver det. Jushjelpa i Midt-Norge er drevet av viderekomne studenter. Gratis rettshjelp - Jussportalen.no Jushjelpa i Midt-Norge er drevet av jusstudenter, og bistår med gratis juridisk bistand. Frirettshjelpadvokat.no En nettside for deg som trenger juridisk bistand. Her finner du informasjon om ulike rettsområder, samt kontaktskjema til advokat. Jushjelpa i Midt-Norge Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsom råder unntatt strafferett og skattesaker. Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. Dine rettigheter 15

16 Bli medlem! Ordinært medlem Støttemedlem Bedriftsmedlem Er du eller har du vært i barnevernet? Vil du støtte en god sak? Vil du at din jobb skal være med på å bidra til sam funnet? Privatpersoner som vil være med på å bidra til bedre rettigheter og muligheter for barne vernsbarn oppfordres til å melde seg inn og engas jere seg. Ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stem merett i organisasjonen, mulighet til å bli erfarings konsulent og være med å påvirke barnevernet i Norge. De kan også stille til valg som styremedlem eller styreleder. For å være ordinært medlem må man selv ha eller ha hatt tiltak fra barne verntjenesten. 300,- pr år GRATIS Støtt oss på barnevernsbarna.no Pengene vil gå direkte til aktiviteter for våre med lemmer. Meld deg inn på barnevernsbarna.no Landsforeningen Bedrifter som vil være med på å bidra til bedre rettigheter og muligheter for barne vernsbarn oppfordres til å melde seg inn og engasjere seg. Pengene vil gå direkte til aktiviteter for våre medlemmer. 500,- pr år Meld dere inn: barnevernsbarna.no Stortorvet Oslo Sentralbord Org.sekretær Koordinator Landsforeningen for barnevernsbarn 16 For deg som h a r e l l e r h a r h at t t i lta k fr a ba r n e v e r n t je n e s t e n Dine rettigheter

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen Kjære Lærer I år kan vi feire at FNs barnekonvensjon er 25 år! Barnekonvensjonen er barns egen menneskerettighetskonvensjon, og den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen med størst internasjonal

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Hipp hurra! 25 år med Barn er bra! Jubileumsfestivalen ble åpnet med nedtelling, snorklipping og bursdagssang.

Hipp hurra! 25 år med Barn er bra! Jubileumsfestivalen ble åpnet med nedtelling, snorklipping og bursdagssang. Avisa 24. årgang Fredag 12. oktober 2012 Løssalg kr. 50,- Hipp hurra! 25 år med Barn er bra! Jubileumsfestivalen ble åpnet med nedtelling, snorklipping og bursdagssang. Les eksklusivt intervju med MGP

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 1.9.2008 Korrigert 22.12.2008 (art. 19, b og art. 24,2, e) (NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Fortale

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer