Arsmøte Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret2011, avholdes: Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsmøte 2012. Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret2011, avholdes: Dato:"

Transkript

1 Medlemmene i Lærdal Båteigarlag kalles med dette inn til. Arsmøte Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret2011, avholdes: Dato: Tirsdag 13. mars 2O12 Tld: kl. 18:00 Sted: Klubbhuset til Båteigarlaget, Småbåthavna, Lærdalsøyri Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved styreleder. 2. Registrering av stemmeberettigede medlemmer. 3. Valg av møteleder. 4. Valg av referent. 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 6. Valg av to representanter til å undertegne protokollen. Saker til behandlins: 1. Arsmelding Regnskap Medlemkontingent og øvrige avgifter Valg av styre. 5. Godtgjørelse medlemmer av styret Utbedringer / oppgradering av båthavna. 7. Budsjett Styrets forslag til nye, reviderte vedtekter - er vedlagt denne innkalling. 9. Innkomne saker / forslag. Saker som ønskes tatt opp oå årsmøtet. Dersom medlemmene har saker som ønskes fremmet på årsmøtet, så må disse sendes skriftlig og være styret, v/sekretær Per Bondli, Gullsmedvegen 9, 2900 Fagemes / ihende snarest og senest innen 29. februar. Annet. Det vises torøvng til gjeldende vedtekter (av 6. mars 1997). Disse ligger på Båteigarlaget hjemmeside: httro://www laerdalbat. no/. På samme hjemmeside vil denne innkalling og øvrige saksdokumenter blir lagt ut ca. 1 uke før møtet. Stvret ønsker vel møtt - og håper manqe tar seg tid til å komme! Lærdaf 7. februar 2012 For styret i Lærdal Båeigarlag Rune Einemo - styreleder.

2 fusmøtet Sak I Arsmelding - Lærdal Båteigarlag foreningsåret 2011 Styret i Lærdal Båteigarlag har vært sammensatt slik,. Rune Einemo - leder. Jarle Offerdal - nestleder. Sølvi Lagmannsås - kasserer. Per Bondli - sekretær. Sverre Sæbø - havnesjefen. Harald Ottesen - styremedlem. Sigmund Hovrud - styremedlem. Rolf Andersen - varamann Valgnemnd:. lngvar Breivik ' Audun Helge Bjørkum Revisorer:. Siri Lagmannsås. Audun Helge Bjørkum Det har blitt avholdt 3 styremøter. Aktiviteten ilaget.. Sammen med protokollen fra fjorårets årsmøte ble det i april, sendt ut en anmodning til alle medlemmene, om at alle skulle melde inn sin kontaktinformasjon - da særlig e-post adresse. Dette for at senere utsendelse at informasjon og andre dokumenter, raskt kunne sendes ut til alle som har epost. Kun ca. 30 medlemmer ga tilbakemelding.. I slutten av april ble det holdt dugnad i havneområdet, men relativt godt frammøte. ' Lørdag 29. oktober ble det montert <bobleanlegg> på F-brygga, som et prøveprosjekt. Dette pga at2 av ispropellene var defekte og forholdsvis kostbare å erstatte. Monteringen av bobleanlegg, ble gjort med stor dugnadsånd av både styret og andre medlemmer. Flott innsats. ' Fredag 9. og lørdag 10. desember ble det holdt Båførerkurs i klubblokalet, med god deltagelse. ' Under stormen i Rom-Jula ble det en del ødeleggelser på bryggeanlegget. Det gikk særlig ut over B- og C-bryggene som slet seg fra landfeste og støttestolper. Det er sendt skademelding til forsikringselskapet, men skaden er ennå ikke taksert og reparert.. Hjemmesiden wwwlaerdalbat,no under utvikling, og inneholder nå: Medlemsinformasjon, årsmøteinformasjon(ca. 1 uke før årsmøtet), kontaktpersoner - styret, priser og regler, vedtekter etc. Etter hver blir mye annet relatert stoff også lagt ut der.. Styret ønsker seg større engasjement blant medlemmene, til å del i driften av laget. Det tenkes da både på den praktiske delen (dugnad og annet når det gjelder vedlikehold og oppgraderinger), men også på den formelle delen (med å stille til tillitsverv - med ref. til vedtektenes $11). Laget er jo et <<spleiselag> og det er da et sterkt ønske fra styret, at flere deltar aktivt. Lærdal 7. tebruar 2O12 For styret i Lærdal Båeigarlag Rune Einemo - styreleder. for

3 ÅRSAVSLUTNING z0fi UTGIFTER Div. Kostnader Straum Forsikring Kai/brygger Bygningar Medlemsavgift Diesel INNTEKTER 21618,14 Div. Kostnader 37603,90 Straum 21186,00 Forsikring 59229,63 Maskiner/Utstyr 4462,00 Bygningar Medlemsavgifi Diesel 299, ,33 0,00 0, , , ,35 BATANSE EIGE I bank Nefto inntekt I bank 31j224fi , s, FORSIKRINGSVERDI ETTER POLISE Klubbhus/nausUinnbo Flytebrygger BEHOLDNING - DRIVSTOFF Diesel på tank i naust A11 Ca titer

4 Styrets forslag tilarsmøtet2012- Sak 3 Medlemskontingent og avgifter 2012 Lærdal Båteigarlag Slyresak 06 / 2012 Styret behandlet saken i styremøter 7. februar, og vedtok å fremme lorslag overfor det kommende ånsmøtet om å øke satsene med 5 %. Resultatet forhøyes deretter lil nærneste 100-krone. Leie av tilhenger ble hevetil er snormalt nivår. Gjæteplasserfonlås uendret i pris. Styret i Lærdal Båteigarlag Rune Einemo (sign)- styreleder i arij!1t gs meo -tslol i r.ooo i r. roo i r -..._,i r ;;: j e_19r oygr tllq! i : : : I utelpygls mgd_l_qqmer mgqj : _,. j rp_ålt[ogry{]!lql i i 21oo i ts 19?!o.r"r Igl : i z,soo i z.too i i i l l i Innmeldingsavgift- år 1 I soo i ooo i I (- - i ',j '; i i ;UtleigRriser-ul$l - _ :_ i100i250:,ili tlgy!ry$trqt[g{-r!qeryt_---pri_s9l-s_t!]sgl,lqryt_qie_9!)_ i?_09,_ i 999 j ti;: : i 990 j : i Strøm pr. døgn Ko$i1r9!!!-_pglrfflyr-ref.nyevedtektergt t: i i i

5 Til Årsmøtet i Lærdal Båteigarlag mars 2Ot2- sak 4. Valkomiteen kandidater til val av nytt styre i Lærdal Båteigarlag 2012: Tittel Leiar : Val 1 år Nestleiar: Val L år Kasserar : Val 2år Sekretær: Val 2 år - lkkje på val i år Havnesjef : Val 2 år Styremedlem 1 : Val 2 år Styremedlem 2 : Val 2 år - lkkje på val iår Varamann l-: Val 2 år (ved gmlvedtekter 1- år) Varamann 2: Val 2 år (ved gmlvedtekter 1. år) Valgnevnd 1 : Val 1 år Valgnevnd 2: Val 1 år - lkkje på val Valgnevnd 3: Val 1 år - styrets representant Revisor 1 : Val 1 år Revisor 2 : Val L år Vara Revisor l- : Val L år Vara Revisor 2 : Val 2 år (nye vedtekter kun L vara) Tidlegare Styre : Rune Einemo Tlf : Jarle Offerdal Tlf : Sølvi Lagmannsås Per Bondli Tlf : O Sverre Sæbø Tlf : Harald Ottesen Tlf : Sigmund Hovrud Tlf : Rolf Andersen Ttf : Audun Helge Bjørkum Tlf : lngvar Brevik Tlf : Siri Lagmannsås Tlf : Audun Helge Bjørkum Tlf : Forslag til nyft styre : Rune Einemo Tlf : Jarle Offerdal Tlf : Jarle Einemo Tlf :4O Per Bondli Tlf: Sverre Sæbø 1 år ok Tlf : Rolf Andersen Tlf : Sigmund Hovrud Tlf : Olav Grøttebø s7669loo{ Audun Helge Bjørkum Tlf : Per Olav Damstuen Tlf : Ingvar Brevik Tlf : "04 Rolf Andersen Tlf : Siri Lagmannsås Tlf : Audun Helge Bjørkum Tlf : 90838L70 Jan Ingvald Erikstad Tlf : Odd Mikalsen Tlf : Lærdal 20. februar 2012 For Valkomiteen i Lærdal Båteigarlag: Audun Helge Bjørkum (sign)

6 Årsmøtet i Lærdal Båteigarl ag20l2 - Sak 5 Forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for styreåret Stvresak 06 / Styret behandlet i styremøte 7. februar 2O12 og foreslo følgende satser: c Godtgjørelse til styremedlemmer Safsene for 2011 var: Formann: fri båtplass , havnesjef: fri båtplass , kasserer: fri båfplass o Efter en del diskusjoner vedtok styret følgende forslag ovefior årsmøtet: Formann: fti båtplass , havnesjef: fti båtplass , kasserer: fri båtplass , sekretær: fri båtptass Grunnlaget for det betydelige økningen i påskjønnelsen til de forskjellige tillitsvatgle skal argumenteres med den svært sfore innsafsen som disse funksjoner krever, for å ivareta lagets interesser og drift, på en tilfredsstillende måte.. lngen godtgjørelse for øvrige medlemmer av styret. Lærdal 7. februar 2012 For styret i Lærdal Båeigarlag Rune Einemo - styreleder.

7 Styresak 05 / 2012: Styrets forslag til Arsmøtet Sak 6 Utbedringer / oppgraderinger av båthavna. Lærdal Båteigarlag Nedenstående sak ble behandlet på styremøte 7. februar, Styret vedtok å forestå overtor det kommende årsmøte, å skiftet ut E-brygga (med aft nytt) denne sesonge4 og derefter de andre bryggene, der de dårligste tas først. Det vil også bli monteft bobleanlegg på E-brygga i år, da viftemotor og annet utstyr allerede er kjøpt inn (sammen med bobleanleggetil F-brygga). Finansieringen av nye brygger, ffener styet skal være av egenkapital, og utskiftingstakten vil dermed bestemmes av økanomien ilaget. lnvesteringer / kostnadsoverslag - fornyelse av bryggeanlegget. Som tidligere behandlet i sak , står store deler av bryggeanlegget foran en betydelig oppgradering av både pirer og utriggere. Samtidig vil det bli behov for større båtplasser, strøm til flere og div vedlikehold. Dette som et ledd i å ivareta sikkerheten for både båter, eiere av båter, og andre. Samtidig vil dette være nødvendig, for å kunne minimerettersynet i havna. Ved å oppgradere havna / havneanlegget, vil havna kunne framstå på en god, sikker og innbydende måte. Beliggenheten, naturen og det særpreg som gamle Lærdaløyrei byr på, gir oss mulighetene til å presentere Båteigarlaget og området slik vi alle ønsker det. Både overfor oss selv, innbyggerne og tilreisende - både på til tanos og tilvanns. Det er innhentet Fomying av E-brygga. GardbrukerService AS Bryggeelement Antall å 6 meter element 2840,0 5 Sum I Utriggere element 8+neters Antall Sum utriggere utriggere Totalt Total ex.mva inkl. mva I tabellen ovenfor er alt nytt, vi har derved 5 stk. 8-meters utriggere som da kan gjøres om og brukes andre steder. Fomying av bryggene ABCD - priser pr. brygge GardbrukerService AS SmåMthavner AS Aoualine AS Bryggeelement Antall Sum å 6 meter element element 28 ÆO Utriggere Antall Sum 6-rEters utriggere utriggere 't '12255 ',tz 't Totalt Total ex.mva inkl. mva

8 Bl-brygga og Møre Stålindustri er forespurt, men det har ikke kommet noe tilbud fra disse.etter vår vurdering er bryggene fra GardbrukerService de beste, med bakgrunn i: 1. Meget god kvalitet. 2. Strekkmetall både brygger og utriggere. 3. Fraktfritt (egen levering). 4. Fleksible i forhold til tilpassninger gamle utriggere. 5. Har levertil oss tidligere. 6. Solid innfestning mellom brygge og utrigger Sigmund og Per.

9 INNTEKTER Medlemskontingent og div utleie Salg strøm medlemmer Refusjon strøm - ispropeller /bobleanlegg Salg drivstoff Div. lnnteker Budsjett sammendrag Lærdal Båteigarlag 2012 Budsjett Regnskap SUM INNTEKTER UTGIFTER Sum vedlikehold kai / bryggeanlegg Vedlikehold kai / bryggeanlegg Vedlikehold bygninger / utstyr Strøm Forsikringer Kjøp drivstoff Div kostnader Godtgjørelse styremed lemmer: æ æo 23 æ Æ SUM UTGIFTER BALANSE-TAP'GEVINST Ved godkjennelse fra Arsmøtet 2012 vil etterfølgende investeringer tilhøre bud sjettet: Investeringer: Fomyelse av E-brygga Bobleanlegg E-brygga Strømsøyler på E-brygga El opplegg boblehavn E-brygga Oppdatere strømkurser Skadeoppgjør lf forsiking B- og C-brygga Midlertidig reparasjon av B- og C-brygga æ , I banken pr O1.O I banken pr Side 1

10 Vedtekter for Lærdal Båteigarlag Sfyrefs forslag til revidefte vedtekter - behandlet i styremøte 7. februar ZO12 - sak 0T/2012. Ved behandling og godkjenning i årsmøtet 13. mars 2012, vitdisse vedtektene bligjetdende fra samme dato. Disse erstafter da vedtet<ter for Lærdat Båteigartag fra stiftelseda{o tl. aprn 1964, senere revidert 6. mars S 1 Foreningens navn Foreningens navn er Lærdal Båteigarlag og ble stiftet 17. april $ 2 Formål Formålet er å fremme og ta vare på lagets interesser når det gjelder bruk av fritidsbåter. Videre skal laget arbeide for kontinuerlig videreutvikling og vedlikehold av havneanlegg, bygninger, utstyr og friareal knyttetil havneanlegget. Defte gjennom godt samhold om ivaretakelsen av foreningens eiendeler. I tillegg skal det være fokus på å opprettholdet godt, sosialt og metlommenneskelig mitjø, både i havneområdet og på sjøen. Laget skal også arbeide for å skaffe lagets medlemmer gode, trygge og rimelige båtplasser, og utvikle godt sjømannskap ved å tilby maritime kurs, både for medlemmer og anoie båtinteresserte. S 3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. S4 Medlemmer/medlemskap Alle personer over 16 år kan søke medlemskap i laget. Søknad om opptak i laget skal sendes skriftlig til foreningenstyre. I søknaden må det gis opplysninger om: Navn, adiesse, alder og øvrig kontaktinformasjon. Videre skal det opplyses om: Båttype, størrelse og båtens registre-- ringsnummer. Søknader om medlemskap behandles av styret, i den rekkefølge disse innkommer. Når styret finner egnet båtplasq til søker, vilsøknad om medlemskap kunne innvilges. lnnvilget medlemskap gir rett til en båtplass. Det er opp til_styret v/havnesjefen å titdele båtplass. Havnesjefen har fullmakt tit å flytte medlemmenes båter til andre bryggeplasser i havna. Dette for å utnytte havna maksimait, og når sikkerhetshensyn gjør dette nødvendig. Medlemskapet gjelder for kalenderåret. Utmelding fra laget må sendes skriftlig til styret innen 1. februar. Ved utmelding vil da retten til båtplass i havna opphøre fra 1. mars samme år. Medlemskap kan ikke automatisk overføres til ny eier av tidligere medlemsin båt. Ny båteier må søke på vanlig måte, og søknaden skal behandles av styiet i innkommet rekkefølge. Ved død kan medlemskap overdras til rettmessig livsarvinger, fra foreldre til barn. $ 5 Medlemmenes plilrter Søker av medlemskap plikter ved innvilget søknad, å gøre seg kjent med, de til enhver tids gjeldende vedtekter, lover og annet reglement, og å etterleve disse. Medlemmene har et eget og felles ansvar for å påse at båter og eiendeler som tilhører laget ikke blir utsatt for skade. Ved påført skade har skadevolder ansvaret for å varsle havnesjåfen og å påse at det blir foretatt reparasjon / betalt erstatning innen rimelig tid. Alle båter som har motor skal være registrert og ha montert kjennemerke på båten. Når del gjelder bestemmelser tilknyttet havnområdet, så er havnesjefen suveren og bemyndiget til å håndheve disse. Medlemmene plikter å betale årskontingenten og øvrige avgifter uoppfordret, etter utsendt faktura og innen gjeldende betalingsfrist.

11 A mehe skriftlig til laget styre, om endringer i personalia; adresser, telefonnumre, epost adresser, og endringer i opplysninger som forelå ved søknad om medlemskap. Dersom et medlem vutderer å anskaffe seg annen eller større båt, skal havnesjef kontaktes på forhånd for godkjenning om det er ptasi tit denne i havna. Det hviler også plikt på medlemmene, å verne om lagets interesser, rykte og til å bidra til orden og renslighet i havna. Medlemmene plikter også å delta i vaktordninger i havna, dersom styret finner dette nødvendig. Medlemmene plikter årlig å delta på dugnad og andre felles aktiviteter, etter behov og minimum 4 timer. Dette etter innkalling fra styret / havnesjefen. Dersom medlemmer et år har utført svært mye dugnadsarbeid eller reparasjoner i havna, kan dette avregnes over flere år. Medlemmene plikter å ta imot de tillitsverv de blir valgte til. Et hvert medlem kan nekte gjenvalg for like lang tid som det har sittet i et tillitsverv. Brudd på medlemmenes plikter kan medføre reaksjoner i henhold til $15. S 6 Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare tiltillitsverv i laget. S 7 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Faktura sendes ut i løpet av mars måned, med 2 ukers betalingsfrist. Ved puning på ubetalt kontingent etter betalingsfristen ufløp, vildet påløpe et gebyr som fastsettes av årsmøtet. I tillegg skal det betales avgifier for forbrukt strøm, leie av utstyr, etc. Kontingenten gjelder for kalenderåret. Dersom et medlem blirtatt opp i laget midt i et kalenderår, skal kontingenten betales for hele året. ltillegg skal det betales et innmeldingsgebyr (kun år 1). Det vil kun bli sendt en purring, og dersom ikke kontingenten da ikke blir betalt inn purringens tidsfrist, vilstyret behandle saken etter 915 $ 8 Tillitvalgtes godtgjøretse Arsmøtet skal ta stilling til hvem av de tillitvalgte som skal motta godtgjørelse og størrelsen på denne. Det sittende styre skal utarbeide forslag til dette overfor årsmøtet. S I Arsmøte Arsmøtet er lagets høyeste myndighet og alle medlemmer har adgang til dette. Arsmøtet skal avholdes innen 15. mars og skal innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde fullstendig saksliste. Forslag fra medlemmersom ønsket behandlet på årsmøtet skal være sendtil styret senest 2 uker før møtet. Arsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn 6n stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 213 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. 10 Ledelse av årsmøtet rsmøtet ledes av møteleder valg av de frammøtte. S 11 Stemmegivning på årsmøtet Et lovlig sammenkalt årsmøt er beslutningsdyktige med de frammøtte medlemmene. Det kan ikke stemmes med fullmakt. Valg av medlemmertil styret blir foretatt ved at det stemmes for et medlem av gangen. Et valget blir avgjort med et flertall av de avgitte stemmene. Dersom ingen får nertltt vø første

12 gangs avstemming, blir det stemt på nytt mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer ved første stemmegivning. Får kandidatene likt antall stemmer ved andre stemmegivning, blir valget foretatt ved loddtrekning. $ 12 Arsmøtets oppgaver Arsmøtet skal: 1. Behandleårsmelding. 2. Behandle regnskap i revidert stand med revisormelding. 3. Behandle innkomne forslag. 4. Fastsette kontingent. 5. Behandle forslag til budsjett. 6. Velge:. Leder og nestleder (velges for 1 år).. 2 styremedlemmer (velges for 2 år).. Kasser og sekretær (velges for 2 år).. Havnesjef (velges for 2 år).. 2 varamenn til styret (velges for 2 år).. 2 Revisorer (velges for 1 år).. 1 Varamann for revisorer (velges for 1 år). ' 3 medlemmer til valgnemnd - 2 valgt fra årsmøtet og 1 valgt fra styret (alle velges for 1 år). 7. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer. $ 13 Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. S 14 Styret Mellom årsmøtener styret lagets høyeste myndighet. Styret skal bestå av 7 medlemmer: Leder, nestleder, havnesjef, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. Styret skal: 1. lverksette årsmøtets bestemmelser. 2. lvareta lagets økonomi i henhold til budsjett godkjent av årsmøtet. 3. Håndheve lagets vedtekter, lover og øvrig regelverk. 4. Utarbeide havnereglement / instruks. 5. Oppnevnetter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarloeide instruks for disse. 6. Administrere ogføre nødvendig kontrollmed lagets økonomi ihenhold tilde til enhver tid gjeldende bestemmelser. 7. Representere laget utad. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. S 15 Eksklusjon. Ved grovt brudd på gjeldende vedtekter, lover og annet regelverk, kan styret gå til eksklusjon av et medlem. Dette krever 2/3-dels flertall av lovlig satt styre. Suspensjonen gjelder fra den dato som styret fafter sitt vedtak. Medlemmet dette gjelder vilførst få en skriftlig advarsel. Om ikke forholdet blir rettet opp innen rimelig tid, vil det bli sendt et nytt varsel i rekommandert brev, med 2 ukers frist iiiå rette opp i forholdet. Skjer ikke dette, kan vedtak om eksklusjon bli fattet, og vedkommendes medlemskap opphøre umiddelbart. Medlemmet mister da alle sine rettigheter i laget, derved også retten til båtplass.

13 Vedkommende kan ikke kreve noen form for refusjon av innbetalt medlemskontingent, og må betale eventuell restanse umiddelbart. Medlemmet kan anke styrets vedtak om eksklusjon inn for det kommende åmmøte. men en anke opphever ikke eksklusjonen fram til årsmøtet. S {6 Vedtektsendring Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 213 flerlall av de avgitte stemmene. S 17 Oppløsning Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Dette kever 2/3-flertall av de avgitte stemmene. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av laget, Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning tildette, treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. g 16. Ved en mulig oppløsning av laget, vil laget sine eiendeler tilfalle Redningsselskapet (NSSR).

14 Årsmøtet Sak 9 - Innkomne saker / forslag TilArsmøtet i Lærdal Båteigartag Forsfag om opprettelse av Jubileumskomite Lærdal Båteigarlag ble stiftet 17. apil1964, og har således 50-års jubiteum i Dette mener jeg Laget må markere, og mitt forslag er derfor at vi allerede nå må velge en Jubileumskomite som kan starte forberedelsene til dette. Jeg ser for meg en komite på kanskje 4-6 personer som kan stå i spissen for forberedelse og arrangementet i den forbindelse. Det vil i den forbindelse være praktisk rikig at styret i Laget er representert med en deltaker i en slik komite. Ellers vil det være nødvendig at en slik komite også involverer så mange som mulig av Lagets medlemmer. Dette vil kanskje også være en akivitet, som gjør at flere av Lagets medlemmer blir mer aktive i driften av foreningen. En kan tenke seg at den kan arrangeres forskjellige former for aktiviteter; Jubileumsfest, åpen havn for alle interesserte, jubileumshefte (bok) med foreningens histori etc, invitasjon til nabo-foreninger, opprusting av området etc. etc. Formålet må være at medlemmene i laget skal få en hyggelig feiring av jubileet, samtidig som en slik markering vil skape interesse for båilivet lokalt og for Båteigarlaget. Jeg oppfordrer derved Arsmøtet 2o12ltl å ta en diskusjon om saken, og eventuelt foreta et valg av en medlemmer til en <Jubileumskomite>, som allerede i år kan starte arbeidet med jubileet. Fagernes 29. februar 2012 Per Bondli

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

region Østlandet VEDTEKTER

region Østlandet VEDTEKTER region Østlandet VEDTEKTER Vedtatt på stiftelsesmøte 3. april 2013 Revidert og vedtatt på årsmøte 18. februar 2016 Vedtekter for foreningen «Hjernesvulstforeningen region Østlandet» 1 Lokallagets navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole.

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole. 1 Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole. 1 FORENINGENS NAVN 1.1 FAU Lutvann skole. Stiftet 27. januar 2016. 2 FORMÅL 2.1 FAU skal ivareta de foresattes interesser i skolesammenheng

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI)

Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI) Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI) Anno 2014. 1 Foreningens navn og sted Forbundets navn er Forbund for Kjemisk miljøintoleranse med FKMI som forkortelse. Forbundet ble stiftet 16.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening.

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening. Forslag til vedtekter for foreningen Norsk Vinkelner Forening 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelner Forening og ble stiftet 3 november 1990 Forenings adresse er: Vibesgt 24,0356 Oslo Organisasjonsnummer

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

- Brudd på foreningens vedtekter - Brudd på eller manglende oppfølging av pålegg fattet av foreningens styre eller undergrupper i henhold til gitte

- Brudd på foreningens vedtekter - Brudd på eller manglende oppfølging av pålegg fattet av foreningens styre eller undergrupper i henhold til gitte Vedtekter Lov for Traditional Taekwondo Union stiftet 26. juni 1996, vedtatt den 24. juni 1997 med senere endringer senest av 30. juni 2017. 1 Navn Foreningens navn er Traditional Taekwondo Union. 2 Formål

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for foreningen Steinerbarnehageforbundet i Norge. Vedtektene er vedtatt 22.april 2010 med endringer foretatt 22.april 2010, endring 15. mars 2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR. 958425856 1. EIERFORM Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet. Barnehagen har adresse i Kristiansund kommune. Barnehagen er godkjent for

Detaljer