Arsmøte Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret2011, avholdes: Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsmøte 2012. Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret2011, avholdes: Dato:"

Transkript

1 Medlemmene i Lærdal Båteigarlag kalles med dette inn til. Arsmøte Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret2011, avholdes: Dato: Tirsdag 13. mars 2O12 Tld: kl. 18:00 Sted: Klubbhuset til Båteigarlaget, Småbåthavna, Lærdalsøyri Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved styreleder. 2. Registrering av stemmeberettigede medlemmer. 3. Valg av møteleder. 4. Valg av referent. 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 6. Valg av to representanter til å undertegne protokollen. Saker til behandlins: 1. Arsmelding Regnskap Medlemkontingent og øvrige avgifter Valg av styre. 5. Godtgjørelse medlemmer av styret Utbedringer / oppgradering av båthavna. 7. Budsjett Styrets forslag til nye, reviderte vedtekter - er vedlagt denne innkalling. 9. Innkomne saker / forslag. Saker som ønskes tatt opp oå årsmøtet. Dersom medlemmene har saker som ønskes fremmet på årsmøtet, så må disse sendes skriftlig og være styret, v/sekretær Per Bondli, Gullsmedvegen 9, 2900 Fagemes / ihende snarest og senest innen 29. februar. Annet. Det vises torøvng til gjeldende vedtekter (av 6. mars 1997). Disse ligger på Båteigarlaget hjemmeside: httro://www laerdalbat. no/. På samme hjemmeside vil denne innkalling og øvrige saksdokumenter blir lagt ut ca. 1 uke før møtet. Stvret ønsker vel møtt - og håper manqe tar seg tid til å komme! Lærdaf 7. februar 2012 For styret i Lærdal Båeigarlag Rune Einemo - styreleder.

2 fusmøtet Sak I Arsmelding - Lærdal Båteigarlag foreningsåret 2011 Styret i Lærdal Båteigarlag har vært sammensatt slik,. Rune Einemo - leder. Jarle Offerdal - nestleder. Sølvi Lagmannsås - kasserer. Per Bondli - sekretær. Sverre Sæbø - havnesjefen. Harald Ottesen - styremedlem. Sigmund Hovrud - styremedlem. Rolf Andersen - varamann Valgnemnd:. lngvar Breivik ' Audun Helge Bjørkum Revisorer:. Siri Lagmannsås. Audun Helge Bjørkum Det har blitt avholdt 3 styremøter. Aktiviteten ilaget.. Sammen med protokollen fra fjorårets årsmøte ble det i april, sendt ut en anmodning til alle medlemmene, om at alle skulle melde inn sin kontaktinformasjon - da særlig e-post adresse. Dette for at senere utsendelse at informasjon og andre dokumenter, raskt kunne sendes ut til alle som har epost. Kun ca. 30 medlemmer ga tilbakemelding.. I slutten av april ble det holdt dugnad i havneområdet, men relativt godt frammøte. ' Lørdag 29. oktober ble det montert <bobleanlegg> på F-brygga, som et prøveprosjekt. Dette pga at2 av ispropellene var defekte og forholdsvis kostbare å erstatte. Monteringen av bobleanlegg, ble gjort med stor dugnadsånd av både styret og andre medlemmer. Flott innsats. ' Fredag 9. og lørdag 10. desember ble det holdt Båførerkurs i klubblokalet, med god deltagelse. ' Under stormen i Rom-Jula ble det en del ødeleggelser på bryggeanlegget. Det gikk særlig ut over B- og C-bryggene som slet seg fra landfeste og støttestolper. Det er sendt skademelding til forsikringselskapet, men skaden er ennå ikke taksert og reparert.. Hjemmesiden wwwlaerdalbat,no under utvikling, og inneholder nå: Medlemsinformasjon, årsmøteinformasjon(ca. 1 uke før årsmøtet), kontaktpersoner - styret, priser og regler, vedtekter etc. Etter hver blir mye annet relatert stoff også lagt ut der.. Styret ønsker seg større engasjement blant medlemmene, til å del i driften av laget. Det tenkes da både på den praktiske delen (dugnad og annet når det gjelder vedlikehold og oppgraderinger), men også på den formelle delen (med å stille til tillitsverv - med ref. til vedtektenes $11). Laget er jo et <<spleiselag> og det er da et sterkt ønske fra styret, at flere deltar aktivt. Lærdal 7. tebruar 2O12 For styret i Lærdal Båeigarlag Rune Einemo - styreleder. for

3 ÅRSAVSLUTNING z0fi UTGIFTER Div. Kostnader Straum Forsikring Kai/brygger Bygningar Medlemsavgift Diesel INNTEKTER 21618,14 Div. Kostnader 37603,90 Straum 21186,00 Forsikring 59229,63 Maskiner/Utstyr 4462,00 Bygningar Medlemsavgifi Diesel 299, ,33 0,00 0, , , ,35 BATANSE EIGE I bank Nefto inntekt I bank 31j224fi , s, FORSIKRINGSVERDI ETTER POLISE Klubbhus/nausUinnbo Flytebrygger BEHOLDNING - DRIVSTOFF Diesel på tank i naust A11 Ca titer

4 Styrets forslag tilarsmøtet2012- Sak 3 Medlemskontingent og avgifter 2012 Lærdal Båteigarlag Slyresak 06 / 2012 Styret behandlet saken i styremøter 7. februar, og vedtok å fremme lorslag overfor det kommende ånsmøtet om å øke satsene med 5 %. Resultatet forhøyes deretter lil nærneste 100-krone. Leie av tilhenger ble hevetil er snormalt nivår. Gjæteplasserfonlås uendret i pris. Styret i Lærdal Båteigarlag Rune Einemo (sign)- styreleder i arij!1t gs meo -tslol i r.ooo i r. roo i r -..._,i r ;;: j e_19r oygr tllq! i : : : I utelpygls mgd_l_qqmer mgqj : _,. j rp_ålt[ogry{]!lql i i 21oo i ts 19?!o.r"r Igl : i z,soo i z.too i i i l l i Innmeldingsavgift- år 1 I soo i ooo i I (- - i ',j '; i i ;UtleigRriser-ul$l - _ :_ i100i250:,ili tlgy!ry$trqt[g{-r!qeryt_---pri_s9l-s_t!]sgl,lqryt_qie_9!)_ i?_09,_ i 999 j ti;: : i 990 j : i Strøm pr. døgn Ko$i1r9!!!-_pglrfflyr-ref.nyevedtektergt t: i i i

5 Til Årsmøtet i Lærdal Båteigarlag mars 2Ot2- sak 4. Valkomiteen kandidater til val av nytt styre i Lærdal Båteigarlag 2012: Tittel Leiar : Val 1 år Nestleiar: Val L år Kasserar : Val 2år Sekretær: Val 2 år - lkkje på val i år Havnesjef : Val 2 år Styremedlem 1 : Val 2 år Styremedlem 2 : Val 2 år - lkkje på val iår Varamann l-: Val 2 år (ved gmlvedtekter 1- år) Varamann 2: Val 2 år (ved gmlvedtekter 1. år) Valgnevnd 1 : Val 1 år Valgnevnd 2: Val 1 år - lkkje på val Valgnevnd 3: Val 1 år - styrets representant Revisor 1 : Val 1 år Revisor 2 : Val L år Vara Revisor l- : Val L år Vara Revisor 2 : Val 2 år (nye vedtekter kun L vara) Tidlegare Styre : Rune Einemo Tlf : Jarle Offerdal Tlf : Sølvi Lagmannsås Per Bondli Tlf : O Sverre Sæbø Tlf : Harald Ottesen Tlf : Sigmund Hovrud Tlf : Rolf Andersen Ttf : Audun Helge Bjørkum Tlf : lngvar Brevik Tlf : Siri Lagmannsås Tlf : Audun Helge Bjørkum Tlf : Forslag til nyft styre : Rune Einemo Tlf : Jarle Offerdal Tlf : Jarle Einemo Tlf :4O Per Bondli Tlf: Sverre Sæbø 1 år ok Tlf : Rolf Andersen Tlf : Sigmund Hovrud Tlf : Olav Grøttebø s7669loo{ Audun Helge Bjørkum Tlf : Per Olav Damstuen Tlf : Ingvar Brevik Tlf : "04 Rolf Andersen Tlf : Siri Lagmannsås Tlf : Audun Helge Bjørkum Tlf : 90838L70 Jan Ingvald Erikstad Tlf : Odd Mikalsen Tlf : Lærdal 20. februar 2012 For Valkomiteen i Lærdal Båteigarlag: Audun Helge Bjørkum (sign)

6 Årsmøtet i Lærdal Båteigarl ag20l2 - Sak 5 Forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for styreåret Stvresak 06 / Styret behandlet i styremøte 7. februar 2O12 og foreslo følgende satser: c Godtgjørelse til styremedlemmer Safsene for 2011 var: Formann: fri båtplass , havnesjef: fri båtplass , kasserer: fri båfplass o Efter en del diskusjoner vedtok styret følgende forslag ovefior årsmøtet: Formann: fti båtplass , havnesjef: fti båtplass , kasserer: fri båtplass , sekretær: fri båtptass Grunnlaget for det betydelige økningen i påskjønnelsen til de forskjellige tillitsvatgle skal argumenteres med den svært sfore innsafsen som disse funksjoner krever, for å ivareta lagets interesser og drift, på en tilfredsstillende måte.. lngen godtgjørelse for øvrige medlemmer av styret. Lærdal 7. februar 2012 For styret i Lærdal Båeigarlag Rune Einemo - styreleder.

7 Styresak 05 / 2012: Styrets forslag til Arsmøtet Sak 6 Utbedringer / oppgraderinger av båthavna. Lærdal Båteigarlag Nedenstående sak ble behandlet på styremøte 7. februar, Styret vedtok å forestå overtor det kommende årsmøte, å skiftet ut E-brygga (med aft nytt) denne sesonge4 og derefter de andre bryggene, der de dårligste tas først. Det vil også bli monteft bobleanlegg på E-brygga i år, da viftemotor og annet utstyr allerede er kjøpt inn (sammen med bobleanleggetil F-brygga). Finansieringen av nye brygger, ffener styet skal være av egenkapital, og utskiftingstakten vil dermed bestemmes av økanomien ilaget. lnvesteringer / kostnadsoverslag - fornyelse av bryggeanlegget. Som tidligere behandlet i sak , står store deler av bryggeanlegget foran en betydelig oppgradering av både pirer og utriggere. Samtidig vil det bli behov for større båtplasser, strøm til flere og div vedlikehold. Dette som et ledd i å ivareta sikkerheten for både båter, eiere av båter, og andre. Samtidig vil dette være nødvendig, for å kunne minimerettersynet i havna. Ved å oppgradere havna / havneanlegget, vil havna kunne framstå på en god, sikker og innbydende måte. Beliggenheten, naturen og det særpreg som gamle Lærdaløyrei byr på, gir oss mulighetene til å presentere Båteigarlaget og området slik vi alle ønsker det. Både overfor oss selv, innbyggerne og tilreisende - både på til tanos og tilvanns. Det er innhentet Fomying av E-brygga. GardbrukerService AS Bryggeelement Antall å 6 meter element 2840,0 5 Sum I Utriggere element 8+neters Antall Sum utriggere utriggere Totalt Total ex.mva inkl. mva I tabellen ovenfor er alt nytt, vi har derved 5 stk. 8-meters utriggere som da kan gjøres om og brukes andre steder. Fomying av bryggene ABCD - priser pr. brygge GardbrukerService AS SmåMthavner AS Aoualine AS Bryggeelement Antall Sum å 6 meter element element 28 ÆO Utriggere Antall Sum 6-rEters utriggere utriggere 't '12255 ',tz 't Totalt Total ex.mva inkl. mva

8 Bl-brygga og Møre Stålindustri er forespurt, men det har ikke kommet noe tilbud fra disse.etter vår vurdering er bryggene fra GardbrukerService de beste, med bakgrunn i: 1. Meget god kvalitet. 2. Strekkmetall både brygger og utriggere. 3. Fraktfritt (egen levering). 4. Fleksible i forhold til tilpassninger gamle utriggere. 5. Har levertil oss tidligere. 6. Solid innfestning mellom brygge og utrigger Sigmund og Per.

9 INNTEKTER Medlemskontingent og div utleie Salg strøm medlemmer Refusjon strøm - ispropeller /bobleanlegg Salg drivstoff Div. lnnteker Budsjett sammendrag Lærdal Båteigarlag 2012 Budsjett Regnskap SUM INNTEKTER UTGIFTER Sum vedlikehold kai / bryggeanlegg Vedlikehold kai / bryggeanlegg Vedlikehold bygninger / utstyr Strøm Forsikringer Kjøp drivstoff Div kostnader Godtgjørelse styremed lemmer: æ æo 23 æ Æ SUM UTGIFTER BALANSE-TAP'GEVINST Ved godkjennelse fra Arsmøtet 2012 vil etterfølgende investeringer tilhøre bud sjettet: Investeringer: Fomyelse av E-brygga Bobleanlegg E-brygga Strømsøyler på E-brygga El opplegg boblehavn E-brygga Oppdatere strømkurser Skadeoppgjør lf forsiking B- og C-brygga Midlertidig reparasjon av B- og C-brygga æ , I banken pr O1.O I banken pr Side 1

10 Vedtekter for Lærdal Båteigarlag Sfyrefs forslag til revidefte vedtekter - behandlet i styremøte 7. februar ZO12 - sak 0T/2012. Ved behandling og godkjenning i årsmøtet 13. mars 2012, vitdisse vedtektene bligjetdende fra samme dato. Disse erstafter da vedtet<ter for Lærdat Båteigartag fra stiftelseda{o tl. aprn 1964, senere revidert 6. mars S 1 Foreningens navn Foreningens navn er Lærdal Båteigarlag og ble stiftet 17. april $ 2 Formål Formålet er å fremme og ta vare på lagets interesser når det gjelder bruk av fritidsbåter. Videre skal laget arbeide for kontinuerlig videreutvikling og vedlikehold av havneanlegg, bygninger, utstyr og friareal knyttetil havneanlegget. Defte gjennom godt samhold om ivaretakelsen av foreningens eiendeler. I tillegg skal det være fokus på å opprettholdet godt, sosialt og metlommenneskelig mitjø, både i havneområdet og på sjøen. Laget skal også arbeide for å skaffe lagets medlemmer gode, trygge og rimelige båtplasser, og utvikle godt sjømannskap ved å tilby maritime kurs, både for medlemmer og anoie båtinteresserte. S 3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. S4 Medlemmer/medlemskap Alle personer over 16 år kan søke medlemskap i laget. Søknad om opptak i laget skal sendes skriftlig til foreningenstyre. I søknaden må det gis opplysninger om: Navn, adiesse, alder og øvrig kontaktinformasjon. Videre skal det opplyses om: Båttype, størrelse og båtens registre-- ringsnummer. Søknader om medlemskap behandles av styret, i den rekkefølge disse innkommer. Når styret finner egnet båtplasq til søker, vilsøknad om medlemskap kunne innvilges. lnnvilget medlemskap gir rett til en båtplass. Det er opp til_styret v/havnesjefen å titdele båtplass. Havnesjefen har fullmakt tit å flytte medlemmenes båter til andre bryggeplasser i havna. Dette for å utnytte havna maksimait, og når sikkerhetshensyn gjør dette nødvendig. Medlemskapet gjelder for kalenderåret. Utmelding fra laget må sendes skriftlig til styret innen 1. februar. Ved utmelding vil da retten til båtplass i havna opphøre fra 1. mars samme år. Medlemskap kan ikke automatisk overføres til ny eier av tidligere medlemsin båt. Ny båteier må søke på vanlig måte, og søknaden skal behandles av styiet i innkommet rekkefølge. Ved død kan medlemskap overdras til rettmessig livsarvinger, fra foreldre til barn. $ 5 Medlemmenes plilrter Søker av medlemskap plikter ved innvilget søknad, å gøre seg kjent med, de til enhver tids gjeldende vedtekter, lover og annet reglement, og å etterleve disse. Medlemmene har et eget og felles ansvar for å påse at båter og eiendeler som tilhører laget ikke blir utsatt for skade. Ved påført skade har skadevolder ansvaret for å varsle havnesjåfen og å påse at det blir foretatt reparasjon / betalt erstatning innen rimelig tid. Alle båter som har motor skal være registrert og ha montert kjennemerke på båten. Når del gjelder bestemmelser tilknyttet havnområdet, så er havnesjefen suveren og bemyndiget til å håndheve disse. Medlemmene plikter å betale årskontingenten og øvrige avgifter uoppfordret, etter utsendt faktura og innen gjeldende betalingsfrist.

11 A mehe skriftlig til laget styre, om endringer i personalia; adresser, telefonnumre, epost adresser, og endringer i opplysninger som forelå ved søknad om medlemskap. Dersom et medlem vutderer å anskaffe seg annen eller større båt, skal havnesjef kontaktes på forhånd for godkjenning om det er ptasi tit denne i havna. Det hviler også plikt på medlemmene, å verne om lagets interesser, rykte og til å bidra til orden og renslighet i havna. Medlemmene plikter også å delta i vaktordninger i havna, dersom styret finner dette nødvendig. Medlemmene plikter årlig å delta på dugnad og andre felles aktiviteter, etter behov og minimum 4 timer. Dette etter innkalling fra styret / havnesjefen. Dersom medlemmer et år har utført svært mye dugnadsarbeid eller reparasjoner i havna, kan dette avregnes over flere år. Medlemmene plikter å ta imot de tillitsverv de blir valgte til. Et hvert medlem kan nekte gjenvalg for like lang tid som det har sittet i et tillitsverv. Brudd på medlemmenes plikter kan medføre reaksjoner i henhold til $15. S 6 Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare tiltillitsverv i laget. S 7 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Faktura sendes ut i løpet av mars måned, med 2 ukers betalingsfrist. Ved puning på ubetalt kontingent etter betalingsfristen ufløp, vildet påløpe et gebyr som fastsettes av årsmøtet. I tillegg skal det betales avgifier for forbrukt strøm, leie av utstyr, etc. Kontingenten gjelder for kalenderåret. Dersom et medlem blirtatt opp i laget midt i et kalenderår, skal kontingenten betales for hele året. ltillegg skal det betales et innmeldingsgebyr (kun år 1). Det vil kun bli sendt en purring, og dersom ikke kontingenten da ikke blir betalt inn purringens tidsfrist, vilstyret behandle saken etter 915 $ 8 Tillitvalgtes godtgjøretse Arsmøtet skal ta stilling til hvem av de tillitvalgte som skal motta godtgjørelse og størrelsen på denne. Det sittende styre skal utarbeide forslag til dette overfor årsmøtet. S I Arsmøte Arsmøtet er lagets høyeste myndighet og alle medlemmer har adgang til dette. Arsmøtet skal avholdes innen 15. mars og skal innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde fullstendig saksliste. Forslag fra medlemmersom ønsket behandlet på årsmøtet skal være sendtil styret senest 2 uker før møtet. Arsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn 6n stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 213 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. 10 Ledelse av årsmøtet rsmøtet ledes av møteleder valg av de frammøtte. S 11 Stemmegivning på årsmøtet Et lovlig sammenkalt årsmøt er beslutningsdyktige med de frammøtte medlemmene. Det kan ikke stemmes med fullmakt. Valg av medlemmertil styret blir foretatt ved at det stemmes for et medlem av gangen. Et valget blir avgjort med et flertall av de avgitte stemmene. Dersom ingen får nertltt vø første

12 gangs avstemming, blir det stemt på nytt mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer ved første stemmegivning. Får kandidatene likt antall stemmer ved andre stemmegivning, blir valget foretatt ved loddtrekning. $ 12 Arsmøtets oppgaver Arsmøtet skal: 1. Behandleårsmelding. 2. Behandle regnskap i revidert stand med revisormelding. 3. Behandle innkomne forslag. 4. Fastsette kontingent. 5. Behandle forslag til budsjett. 6. Velge:. Leder og nestleder (velges for 1 år).. 2 styremedlemmer (velges for 2 år).. Kasser og sekretær (velges for 2 år).. Havnesjef (velges for 2 år).. 2 varamenn til styret (velges for 2 år).. 2 Revisorer (velges for 1 år).. 1 Varamann for revisorer (velges for 1 år). ' 3 medlemmer til valgnemnd - 2 valgt fra årsmøtet og 1 valgt fra styret (alle velges for 1 år). 7. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer. $ 13 Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. S 14 Styret Mellom årsmøtener styret lagets høyeste myndighet. Styret skal bestå av 7 medlemmer: Leder, nestleder, havnesjef, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. Styret skal: 1. lverksette årsmøtets bestemmelser. 2. lvareta lagets økonomi i henhold til budsjett godkjent av årsmøtet. 3. Håndheve lagets vedtekter, lover og øvrig regelverk. 4. Utarbeide havnereglement / instruks. 5. Oppnevnetter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarloeide instruks for disse. 6. Administrere ogføre nødvendig kontrollmed lagets økonomi ihenhold tilde til enhver tid gjeldende bestemmelser. 7. Representere laget utad. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. S 15 Eksklusjon. Ved grovt brudd på gjeldende vedtekter, lover og annet regelverk, kan styret gå til eksklusjon av et medlem. Dette krever 2/3-dels flertall av lovlig satt styre. Suspensjonen gjelder fra den dato som styret fafter sitt vedtak. Medlemmet dette gjelder vilførst få en skriftlig advarsel. Om ikke forholdet blir rettet opp innen rimelig tid, vil det bli sendt et nytt varsel i rekommandert brev, med 2 ukers frist iiiå rette opp i forholdet. Skjer ikke dette, kan vedtak om eksklusjon bli fattet, og vedkommendes medlemskap opphøre umiddelbart. Medlemmet mister da alle sine rettigheter i laget, derved også retten til båtplass.

13 Vedkommende kan ikke kreve noen form for refusjon av innbetalt medlemskontingent, og må betale eventuell restanse umiddelbart. Medlemmet kan anke styrets vedtak om eksklusjon inn for det kommende åmmøte. men en anke opphever ikke eksklusjonen fram til årsmøtet. S {6 Vedtektsendring Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 213 flerlall av de avgitte stemmene. S 17 Oppløsning Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Dette kever 2/3-flertall av de avgitte stemmene. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av laget, Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning tildette, treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. g 16. Ved en mulig oppløsning av laget, vil laget sine eiendeler tilfalle Redningsselskapet (NSSR).

14 Årsmøtet Sak 9 - Innkomne saker / forslag TilArsmøtet i Lærdal Båteigartag Forsfag om opprettelse av Jubileumskomite Lærdal Båteigarlag ble stiftet 17. apil1964, og har således 50-års jubiteum i Dette mener jeg Laget må markere, og mitt forslag er derfor at vi allerede nå må velge en Jubileumskomite som kan starte forberedelsene til dette. Jeg ser for meg en komite på kanskje 4-6 personer som kan stå i spissen for forberedelse og arrangementet i den forbindelse. Det vil i den forbindelse være praktisk rikig at styret i Laget er representert med en deltaker i en slik komite. Ellers vil det være nødvendig at en slik komite også involverer så mange som mulig av Lagets medlemmer. Dette vil kanskje også være en akivitet, som gjør at flere av Lagets medlemmer blir mer aktive i driften av foreningen. En kan tenke seg at den kan arrangeres forskjellige former for aktiviteter; Jubileumsfest, åpen havn for alle interesserte, jubileumshefte (bok) med foreningens histori etc, invitasjon til nabo-foreninger, opprusting av området etc. etc. Formålet må være at medlemmene i laget skal få en hyggelig feiring av jubileet, samtidig som en slik markering vil skape interesse for båilivet lokalt og for Båteigarlaget. Jeg oppfordrer derved Arsmøtet 2o12ltl å ta en diskusjon om saken, og eventuelt foreta et valg av en medlemmer til en <Jubileumskomite>, som allerede i år kan starte arbeidet med jubileet. Fagernes 29. februar 2012 Per Bondli

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum 2. april, 2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var personene som vist i STIFTELSESDOKUMENT vedlagt Forslag til vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 1 NAVN Foreningens navn er Kristiansund Småbåtlag, dets initialer er K.S.L. som kan innarbeides i lagets logo. 2 FORMÅL Lagets formål er generelt å ivareta medlemmenes

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer