Vedtak om tilbakekall av bevilling for å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak om tilbakekall av bevilling for å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre"

Transkript

1 Oslo Creditservice AS Postboks 502 Sentrum 0105 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/ Vedtak om tilbakekall av bevilling for å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre Det vises til Finanstilsynets foreløpige rapport av 17. februar 2014, foretakets tilsvar til denne av 23. mai 2014, Finanstilsynets forhåndsvarsel av 25. september 2014, og øvrig korrespondanse i sakens anledning, senest brev av 13. november 2014 fra foretaket. 1. Sammendrag Grunnlaget for Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av inkassobevillingen er at det i forbindelse med tilsyn hos inkassoforetaket Oslo Creditservice AS er avdekket langvarige regelbrudd på inkassolovgivningen. Regelbruddene medfører at det anses utilrådelig å la inkassovirksomheten drives videre. Oslo Creditservice AS har over en lengre periode mottatt ekstraordinært mange innsigelser på krav som inndrives på vegne av enkelte oppdragsgivere. Dette innebærer at inkassoforetaket ikke kan legge til grunn at de aktuelle fordringshavernes rutiner for oversendelse av krav til inkasso er betryggende. Oslo Creditservice AS har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp og truffet tiltak overfor oppdragsgiverne for å bidra til færre innsigelser, og har derfor ikke opptrådt i samsvar med god inkassoskikk. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1. Videre har Oslo Creditservice AS i et betydelig antall saker over en lengre periode urettmessig avkrevd merverdiavgift fra skyldner i stedet for fordringshaver i forbindelse med inndrivelse av oppkjøpte krav. Fordringshaver, som er inkassoforetakets morselskap, har hatt en betydelig økonomisk fordel av den feilaktige inndrivingsrutinen. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.2. Øvrige regelbrudd som ble avdekket i forbindelse med tilsynet, er omtalt i punkt 3.3. FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Telefon Telefaks Saksbehandler Stein Tore Næprud Dir. tlf

2 FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 10 Det presiseres at vedtaket ikke berører Oslo Creditservice AS adgang til å forestå fakturaadministrasjon (utsendelse av fakturaer for ikke-forfalte pengekrav), da dette ikke er å anse som inkassovirksomhet. 2. Generelt om Oslo Creditservice AS Oslo Creditservice AS har hatt inkassobevilling siden 31. oktober Kravstypene foretaket hadde til inndrivelse på tidspunktet for tilsynet var kontrollavgifter for parkering, postordrehandel og underholdningstjenester med erotisk innhold. Inkassoforetaket er heleid av Perako AS, som igjen eies 50 % av Thor-Ivar Mathisen samt Tommy og Tage Jønsson med 25 % hver. Thor-Ivar Mathisen har siden 4. februar 2013 vært styreleder og daglig leder, og siden 1. mars 2012 også vært faktisk leder for inkassovirksomheten. 3. Avdekkede regelbrudd 3.1 Innsigelser på forfalte pengekrav - inkassators undersøkelsesplikt Inkassoloven 10 første ledd i.f. pålegger inkassator før det sendes betalingsoppfordring, å vurdere forhold som gir grunn til tvil om at krav er rettmessig. I utgangspunktet kreves det ikke at inkassator foretar en individuell vurdering av ethvert kravs holdbarhet før det sendes betalingsoppfordring til skyldneren. Dette er imidlertid betinget av at inkassoforetaket har etablert et fast kundeforhold til oppdragsgiver, samt undersøkt fordringshaverens rutiner for oversendelse av krav og funnet disse betryggende. Konkrete forhold kan gi inkassoforetaket plikt til å foreta nærmere undersøkelser. I inkassolovens forarbeider nevnes som eksempel et stort misligholdt krav, enten på grunnlag av kravets størrelse i seg selv, eller relatert til lignende krav fra samme oppdragsgiver. Et annet eksempel er typer av krav som erfaringsmessig ofte gir rom for uklarhet, for eksempel erstatningskrav. Det vises for øvrig til punkt 3.2 i Finanstilsynets forhåndsvarsel når det gjelder omtale av regelverket. I løpet av våren 2013 var det flere oppslag i media hvor det ble stilt kritiske spørsmål til krav Oslo Creditservice AS hadde til inndrivelse, noe som var bakgrunnen for det stedlige tilsynet i juni I tillegg mottok Finanstilsynet mange tips/klager på krav til inndrivelse i inkassoforetaket, og da særlig på kravstypen underholdningstjenester. Det har vist seg at fellestrekk ved mange av innsigelsene knyttet til underholdningstjenester, er at skyldner hevder det ikke er inngått avtale med tjenesteleverandøren, herunder at opplysninger om prisog avtalevilkår ikke har vært tilgjengelig. Ettersom tjenesteleverandørene det er tale om ikke formelt er registrert i Norge eller i et EØS-land, er det også i innsigelsene reist spørsmål om lovvalg, herunder om norsk forbrukerlovgivning, som eksempelvis markedsføringsloven og angrerettsloven, gjelder. Det tilligger ikke Finanstilsynet å ta stilling til sivilrettslig uenighet i enkeltsaker. Spørsmål om det enkelte kravs berettigelse, hører inn under domstolsapparatet.

3 FINANSTILSYNET SIDE 3 AV 10 Finanstilsynet har merket seg at rettskraftige dommer fra forliksråd og tingretter ikke har et entydig saksutfall på lovvalgspørsmålet. Imidlertid har Forbrukertvistutvalget i tvister om angrerettloven i vedtak fra januar og februar 2013 overfor enkelte tjenesteleverandører av underholdningstjenester lagt til grunn at skyldner har angreretten i behold, og frifunnet skyldner for betalingsplikt. Oslo Creditservice AS ble ved Finanstilsynets brev av 19. juli 2013 anmodet om å oversende en oversikt, basert på mottatte saker fra de 10 største oppdragsgiverne for perioden , over antall registrerte innsigelser i inkasso-/saksbehandlingssystemet innen 90 dager etter at inkassator hadde registrert kravet. Oversikten viste betydelige forskjeller på omfanget av innsigelser. Andelen av innsigelser (tvisteandel) på krav fra de aktuelle oppdragsgiverne varierte fra 3,2 % til 50,3 %. Det var særlig høy tvisteandel på krav tilhørende fem oppdragsgivere, og tvisteandelen for disse varierte fra 31,2 % til 50,3 %. Disse tvisteandelene ble omtalt i Finanstilsynets foreløpige inspeksjonsrapport, som ble sendt foretaket 17. februar Ved Finanstilsynets brev av 2. juli 2014 ble Oslo Creditservice AS anmodet om å oversende tilsvarende oversikt for de samme oppdragsgiverne, men denne gangen for perioden Oversikten viste igjen betydelige forskjeller på omfanget av innsigelser. Tvisteandelene var gjennomgående noe lavere, selv om den for de samme fem oppdragsgiverne fortsatt var høy, med en variasjon fra 26,9 % til 32,4 %. Foretakets anførsler Etter mottak av Finanstilsynets forhåndsvarsel av 25. september 2014, sendte inkassoforetaket e- post til Finanstilsynet hvor det ble opplyst at tidligere innrapporterte opplysninger var feil. Oslo Creditservice AS ønsket å foreta en manuell gjennomgang av de aktuelle sakene, og ba om at svarfristen ble utsatt fra opprinnelig 9. oktober 2014 til 15. november Finanstilsynet innvilget utsettelse av tilsvarsfristen til 3. november Finanstilsynet mottok Oslo Creditservice AS tilsvar av 3. november 2014 med korrigerte opplysninger for antall registrerte innsigelser på krav til inndrivelse. Disse opplysningene antydet et betydelig lavere antall innsigelser enn tidligere rapportert for de aktuelle 10 oppdragsgiverne. Det samlede antallet innsigelser for hele den etterspurte perioden ble redusert med Oslo Creditservice AS har gjort gjeldende at ettersom omfanget av innsigelser var vesentlig lavere enn hva Finanstilsynet hadde lagt til grunn for sin vurdering, er det ikke grunnlag for å karakterisere andel av tvister som ekstraordinær høy. Det er dermed ikke grunnlag for Finanstilsynets påstand om at Oslo Creditservice AS har opptrådt i strid med god inkassoskikk. Finanstilsynets vurderinger Oslo Creditservice AS opprinnelige opplysninger om omfanget av innsigelser ble gitt Finanstilsynet første gang juli De høye tvisteandelene ble omtalt i Finanstilsynets foreløpige tilsynsrapport, uten at foretaket da korrigerte eller på annen måte kommenterte de høye tallene for registrerte innsigelser. Foretaket rapporterte sommeren 2014 på ny høye tvisteandeler for de samme oppdragsgiverne. Det var først etter at foretaket mottok Finanstilsynets forhåndsvarsel av 25.

4 FINANSTILSYNET SIDE 4 AV 10 september 2014 om at de høye innsigelsestallene kunne være grunnlag for tilbakekall av inkassobevillingen, at foretaket meldte om feilrapportering. I forbindelse med oversendelsen av det nedjusterte antall innsigelser, ble det ikke fremlagt noe underlagsmateriale fra foretakets side. Finanstilsynet ba derfor i e-post av 5. november 2014 om å få oversendt en oversikt (liste) over sakene som de korrigerte innrapporterte innsigelsene knyttet seg til. Foretaket oversendte 13. november 2014 en datafil som utelukkende inneholder en kolonne med saksnumre, men som ikke knyttet oppdragsgiver til det enkelte saksnummer. Samtidig ble det opplyst at dersom Finanstilsynet ønsket å motta opplysninger hvor oppdragsgivers og skyldners navn i tilknytning til saksnumrene, måtte dette gjøres ved manuelt oppslag på hver sak. Finanstilsynet finner det påfallende at foretaket ikke har kunnet dokumentere resultatet av den manuelle gjennomgangen, all den tid de korrigerte innsigelsestallene som Finanstilsynet mottok var fordelt på aktuelle oppdragsgivere. Videre har Finanstilsynet merket seg at foretaket tilsynelatende reagerte på de tidligere innsendte tallene først etter at det hadde mottatt varsel om mulig tilbakekall av bevillingen. Finanstilsynet finner derfor ikke å kunne legge til grunn de nye opplysningene fra foretaket, da disse ikke på noen måte er dokumentert. I lys av ovennevnte, samt at Finanstilsynet har mottatt uforholdsmessig mange klager fra skyldnere som har mottatt kravbrev fra Oslo Creditservice AS, mener Finanstilsynet at det antallet innsigelser som følger av forhåndsvarselet fremstår som det klart mest sannsynlige. Det legges dermed fortsatt til grunn at tvisteandelen for visse oppdragsgivere har vært ekstraordinært høy. En vedvarende høy tvisteandel innebærer at inkassoforetak ikke kan anse de aktuelle fordringshavernes rutiner for oversendelse av krav som betryggende. Etter Finanstilsynets vurdering følger det av god inkassoskikk at inkassoforetak ved tvisteandel av denne størrelse har en plikt til å foreta en individuell vurdering av det enkelte krav før igangsettelse av inndrivingstiltak. Når det gjelder inkassators undersøkelsesplikt, vil en slik plikt etter Finanstilsynets vurdering også gjelde der inkassoforetak mottar påfallende mange innsigelser mot samme kravstype eller mot krav fra én oppdragsgiver, og der mange innsigelser mot én oppdragsgiver bygger på samme grunnlag. Tilsvarende gjelder der fordringshaver kunne avverget innsigelser mot kravene, for eksempel ved å bedre informasjonen om pris-/avtalevilkår og dokumentasjonen for avtalen. Det har etter Finanstilsynets vurdering ingen betydning hvordan inkassator mottar informasjon som tilsier at ett eller flere krav i porteføljen bør undergis nærmere behandling før inkassoskritt tas. Videre har det heller ingen betydning når i prosessen inkassator mottar slik informasjon. Enkelte inkassoforetak utfører fakturatjenester for sine oppdragsgivere. I forbindelse med slike tjenester, er det ikke uvanlig at inkassator mottar innsigelser fra skyldnere allerede før kravet er forfalt. Inkassoforetak kan ikke se bort fra slike innsigelser. Gjennomgangen av enkeltsaker viser at Oslo Creditservice AS ikke har foretatt en individuell vurdering av krav før igangsettelse av inndrivingstiltak. Foretaket har bare foretatt undersøkelser for de krav det er mottatt innsigelser mot. Inkassoforetaket har etter Finanstilsynets oppfatning ikke i

5 FINANSTILSYNET SIDE 5 AV 10 tilstrekkelig grad fulgt opp oppdragsgiverne for å bidra til færre innsigelser. Finanstilsynet har ikke fått opplysninger om konkrete tiltak foretaket eventuelt skulle ha diskutert med oppdragsgiverne, ettersom det ifølge inkassoforetaket ikke er utarbeidet referat fra kvartalsvise møter med de største oppdragsgiverne. Finanstilsynet mener imidlertid at den vedvarende høye tvisteandelen viser at eventuelle tiltak ikke har vært tilstrekkelige for å redusere antallet innsigelser. Inkassoforetaket burde derfor vurdert om de aktuelle oppdragsavtalene burde avvikles. Finanstilsynet mener at Oslo Creditservice AS grovt har brutt god inkassoskikk når det gjelder inndrivelse av krav som over tid har generert ekstraordinært mange innsigelser. 3.2 Inndrivelse av oppkjøpte pengekrav - vilkår for å avkreve skyldner merverdiavgift Det følger av inkassoforskriften 2-2 og 2-3 om skyldnerens maksimale erstatningsplikt for utenrettslige inndrivingskostnader (inkassosalærsatsene) for henholdsvis enkle og tyngre saker at dersom hele eller mer enn halvparten av et krav ikke skriver seg fra virksomhet som er merverdiavgiftspliktig, skal det ved beregningen av de maksimale beløpssatsene legges til et beløp tilsvarende den generelle satsen for merverdiavgift. Bestemmelsene gir adgang til å kreve merverdiavgiften av inkassotjenester erstattet av skyldner, i tillegg til inkassosalæret, i den utstrekning kravet skriver seg fra virksomhet som ikke har fradragsrett for merverdiavgift. Ved inndrivelse av oppkjøpte krav er det imidlertid uten betydning hvorvidt nåværende kravshaver har fradragsrett for merverdiavgift. Det følger av ordlyden at det er den opprinnelige kravshavers virksomhet som er avgjørende, jf. formuleringen "skriver seg fra virksomhet". Dette underbygges av uttalelser i Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat av 6. desember 2002 og Kongelig resolusjon av 9. mai 2003, hvor det ble vedtatt endringer i sakskostnadsforskriftene som følge av merverdiavgiftsreformen. Formålet med endringene var å bringe skyldnerens sakskostnadsansvar ved forliksrådsbehandling og tvangsfullbyrdelse i samsvar med inkassoforskriften, slik at det ble en ensartet praktisering av regelverket. Det følger av høringsforslaget at det er lagt til grunn at maksimalsatsene skal ligge fast når kravet skifter eier. Begrunnelsen for dette er at skyldner ikke skal kommet dårligere ut økonomisk enn om opprinnelige kravshavere hadde satt bort inndrivelsen av kravene til et inkassoforetak, i tillegg til at det ville komplisere regelverket dersom det skulle utformes egne regler om kreditorskifte. Inkassator må ved inndrivelse av oppkjøpte krav, både i forbindelse med utenrettslig inndrivelse og ved utarbeidelse av forliksklage og utleggsbegjæring, undersøke om kravet skriver seg fra virksomhet som har fradragsrett for merverdiavgift eller ikke. Oslo Creditservice AS inndriver oppkjøpte pengekrav på vegne av morforetaket Perako AS. Perako AS` virksomhet består av å kjøpe opp forfalte pengekrav, og er unntatt fra betaling av merverdiavgift. Perako AS kjøper blant annet opp ubetalte kontrollavgifter fra selskaper som drifter parkeringsplasser, og ubetalte krav fra foretak som driver postordrehandel. Drift av parkeringsplasser, så vel som postordrehandel, er merverdiavgiftspliktig virksomhet. Dette innebærer at det er Perako AS, som ny kravshaver, som er pliktig til å betale merverdiavgift overfor inkassoforetak som inndriver slike krav, og ikke den enkelte skyldner.

6 FINANSTILSYNET SIDE 6 AV 10 Oslo Creditservice AS har i årene feilaktig avkrevd merverdiavgift fra skyldnere i stedet for morforetaket. I denne perioden er skyldnere blitt avkrevd 4,6 millioner kroner i medhold av inkassoforskriften, hvorav 2,2 millioner kroner er innbetalt. Videre er skyldnere som ledd i rettslige inndrivingstiltak blitt avkrevd 1,9 millioner kroner, hvorav nærmere kroner er innbetalt. Oslo Creditservice AS tok selv initiativ til opphør av inndrivingsrutinen etter å ha fått dom mot seg i forliksråd høsten Foretakets anførsler Oslo Creditservice AS mener rettstilstanden er uklar når det gjelder å avkreve merverdiavgift av skyldnerne i forbindelse med utenrettslig og rettslig inndriving, hvor kravene som inndrives er oppkjøpte. Oslo Creditservice AS anfører å ha vært i god tro når det gjelder inndrivingsrutinene med å kreve merverdiavgift fra skyldner på morforetakets oppkjøpte krav, og fremholder at det etter beste evne har søkt å etterleve reglene hva angår avkreving av merverdiavgift. Det anføres videre at uavhengig av hvilken rettslig forståelse som er juridisk korrekt, er Oslo Creditservice AS av den oppfatning at foretakets håndtering ikke kan karakteriseres som brudd på god inkassoskikk. Finanstilsynets vurderinger Finanstilsynet er ikke enig i at rettstilstanden er uklar når det gjelder adgangen til å kreve merverdiavgift av skyldner på oppkjøpte krav etter inkassoforskriftens bestemmelser. For øvrig er det er et generelt prinsipp i norsk rett at rettsvillfarelse ikke fritar for ansvar. Morselskapet Perako AS har på grunn av Oslo Creditservice AS feilaktige inndrivingsrutine over tid hatt en betydelig økonomisk fordel på bekostning av skyldnerne. Den feilaktige inndrivingsrutinen medførte at skyldnere ble avkrevd beløp som overstiger inkassoforskriftens bestemmelser om maksimalsatser, noe som etter Finanstilsynets vurdering er regelstridig, når det er tale om inndrivelse av oppkjøpte krav som skriver seg fra virksomhet som er merverdiavgiftspliktig. Brudd på inkassoforskriftens bestemmelser om maksimalsatser er i strid med god inkassoskikk. Etter Finanstilsynets vurdering gjelder dette også ved rettslig inndriving i strid med reglene om sakskostnadsansvaret ved forliksrådsbehandling og tvangsfullbyrdelse. Finanstilsynet mener at når den feilaktige inndrivingsrutinen har vedvart i flere år, innebærer dette et alvorlig brudd på god inkassoskikk. 3.3 Øvrige regelbrudd Mindre enn 14 dagers betalingsfrist i inkassovarsler Det følger av inkassoloven 9 at fordringshaver eller inkassator, før det settes i verk inkassotiltak, skal ha sendt skyldner et inkassovarsel med minimum 14 dagers betalingsfrist.

7 FINANSTILSYNET SIDE 7 AV 10 Under tilsynet ble det avdekket saker hvor skyldner ble gitt mindre enn 14 dagers betalingsfrist i inkassovarsel. På bakgrunn av Finanstilsynets oppfølging av avviket, har inkassoforetaket opplyst at 104 inkassovarsler i perioden 1. juni desember 2013 har hatt en betalingsfrist på mindre enn 14 dager. Oslo Creditservice AS opplyser at inkassovarsler med mindre enn 14 dagers betalingsfrist skyldes systemteknisk feil og/eller menneskelig svikt For høyt gebyr i inkassovarsler Det følger av inkassoforskriften 1-2 annet ledd at for inkassovarsel etter inkassoloven 9 som er sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall, kan skyldner avkreves et beløp på en tidel av inkassosatsen. Under tilsynet ble det avdekket inkassovarsler etter inkassoloven 9 sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall hvor skyldner var avkrevd beløp utover en tidel av inkassosatsen. På bakgrunn av Finanstilsynets oppfølging av avviket, har inkassoforetaket opplyst at det i 120 inkassovarsler i perioden 1. januar desember 2013 har vært avkrevd beløp utover en tidel av inkassosatsen. Oslo Creditservice AS opplyser at inkassovarsler med beløp utover en tidel av inkassosatsen skyldes menneskelig svikt Manglende sammenslåing av krav Det fremgår av inkassoloven 17 at skyldner "plikter å erstatte fordringshaverens nødvendige kostnader ved utenrettslig inndriving". Med henvisning til nevnte bestemmelse er det i Finanstilsynets rundskriv 8/2011 ("Varsling og sammenslåing av krav") lagt til grunn at når inkassator får oversendt to eller flere krav samtidig fra samme oppdragsgiver og mot samme skyldner, og kravene er på samme stadium i innfordringsprosessen, skal kravene som utgangspunkt slås sammen. På bakgrunn av Finanstilsynets oppfølging i etterkant av det stedlige tilsynet, har inkassoforetaket opplyst at det i perioden 1. juni desember 2013 er sendt 286 betalingsoppfordringer til skyldner på samme dato og avkrevd utenrettslige inndrivingskostnader (salær) for det enkelte krav, til tross for at kravene springer ut fra samme oppdragsgiver og er mottatt samtidig. Det er Finanstilsynets oppfatning at Oslo Creditservice AS manglende sammenslåing av krav har medført at skyldnere er avkrevd salær på et urettmessig grunnlag Rutiner for behandling og avstemming av klientmidler Oslo Creditservice AS benyttet på tilsynstidspunktet to kontoer for mottak og oppbevaring av betrodde midler (klientmidler). På grunnlag av inkassators rutine for avstemming av midler i forhold til klientansvar, påpekte Finanstilsynet at den underliggende dokumentasjonen for beløpsstørrelsene som avstemmingen omfatter, skal være en del av avstemmingsmaterialet.

8 FINANSTILSYNET SIDE 8 AV Risikostyring og internkontroll - manglende dokumentasjon Forskrift om risikostyring og internkontroll trådte i kraft 1. januar 2009 og omfatter også inkassoforetak. Forskriften fastsetter plikter for styret og daglig leder. Det er krav om dokumentasjon av at det minst én gang årlig er foretatt en gjennomgang av vesentlige risikoer, og en vurdering av om internkontrollen har vært gjennomført tilfredsstillende. Det er Finanstilsynets oppfatning at foretakets fremlagte dokumenter ikke dokumenterer etterlevelse av bestemmelser i internkontrollforskriften. 4. Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av bevilling Det fremgår av inkassoloven 31 at en inkassobevilling etter 5 kan inndras dersom det finnes utilrådelig å la inkassovirksomhet drives i medhold av bevillingen fordi: (a) bevillingshaveren ikke har overholdt sine plikter etter 6, (b) vilkårene for å tildele bevillingen ikke lenger er til stede, (c) inkassoforetaket ikke innen den frist som er fastsatt av tilsynsmyndigheten, oppfyller vilkår om å tilslutte seg nemndsordning som nevnt i 5, eller (d) det foreligger andre særlige grunner. Det følger av inkassoloven 6 at bevillingshaver plikter å "påse" at virksomheten utøves i henhold til nærmere angitte bestemmelser, herunder generalbestemmelsen om god inkassoskikk. At en bevillingshaver ikke har overholdt sine plikter etter 6, er imidlertid ikke i seg selv tilstrekkelig for å tilbakekalle en inkassobevilling. Det må også være utilrådelig å la inkassovirksomheten drives videre, og da "må det være grunn til å frykte at bevillingshaveren ikke vil lede virksomheten på en slik måte at gjeldende regelverk, herunder plikten til god inkassoskikk etter 8, blir overholdt". Videre kan bevillingen inndras "hvis det er risiko for at bevillingshaveren heller ikke i fremtiden vil være villig eller i stand til å følge pliktene etter 6". Med andre ord skal det med grunnlag i begåtte lovbrudd foretas en fremtidsrettet vurdering av foretakets evne og vilje til å påse at regelverket blir fulgt i fremtiden. Oslo Creditservice AS har over tid og i et betydelig antall saker ikke opptrådt i henhold til god inkassoskikk. Inkassoforetaket har over en lengre periode satt til side plikten til nærmere å undersøke berettigelsen av det enkelte krav. Det er derfor utvist liten vilje og evne til å følge god inkassoskikk for kravstyper som har generert en høy tvisteandel. Oslo Creditservice AS har hatt sterke grunner til å iverksette tiltak i samråd med oppdragsgivere for å redusere det ekstraordinært høye omfanget av innsigelser. Det at foretaket ikke har iverksatte egnede tiltak, innebærer en svekkelse av tilliten til inkassoforetakets evne og/eller vilje til å opptre i samsvar med regelverket. Det er videre slik at Oslo Creditservice AS i perioden avkrevde skyldnere merverdiavgift som ledd i inndrivelse av morforetakets oppkjøpte krav på feilaktig grunnlag. Beløpets samlede størrelse i seg selv, og det faktum at foretaket ikke har tilbakebetalt de urettmessige innkrevde beløp, gjør at forholdet må anses som grovt, uavhengig av om inkassoforetaket har vært i rettsvillfarelse. Det vil svekke tilliten til konsesjonssystemet dersom det ikke reageres mot denne type lovbrudd. I utilrådelighetsvurderingen legger Finanstilsynet vekt på at Oslo Creditservice AS over tid og i et betydelig antall saker ikke har opptrådt i henhold til god inkassoskikk. Ledelsen i foretaket, i perioden

9 FINANSTILSYNET SIDE 9 AV 10 regelbruddene har skjedd, har ikke overholdt sine plikter ifølge inkassoloven 6, hvor det blant annet fremgår at innehaver av bevilling skal påse at inkassovirksomheten utøves som bestemt i inkassoloven 8 til 12 og at vilkårene i inkassoloven 5 er oppfylt. Finanstilsynet viser til at regelbruddene har funnet sted til tross for at foretaket i perioden det er tale om har gjennomført endringer i faktisk ledelse og daglig ledelse, samt endringer i styret. Det er inkassoforetakets handlinger som vurderes, ikke enkeltpersoners handlinger. Dette innebærer at man i vurderingen ser samlet på de regelbrudd som er avdekket. Regelbruddene har foregått under foretakets bevilling, og det er foretaket som er ansvarlig. I forholdsmessighetsvurderingen har Finanstilsynet foretatt en avveining mellom inkassolovens formål om blant annet å beskytte skyldnere mot urimelig inndriving, og hensynet til inkassoforetaket. Oslo Creditservice har anført at en eventuell tilbakekallelse vil fremstå som en uforholdsmessig sanksjon/straff for mulige fortidige kritikkverdige hendelser, og vil medføre alvorlige konsekvenser for foretaket og for de 18 ansatte og deres familier. Etter Finanstilsynet vurdering må de hensyn som begrunner regulering av inkassovirksomhet og beskyttelse av forbrukerne, i denne saken veie tyngre enn hensynet til foretaket og dets ansatte. Mindre inngripende tiltak, som eksempelvis pålegg, er vurdert ikke å være tilstrekkelig. Det vil være negativt for inkassobransjen om inkassoforetak som over tid grovt har overtrådt god inkassoskikk, fortsatt innehar inkassobevilling. Det følger av finanstilsynsloven 3 første ledd at institusjoner Finanstilsynet har tilsyn med skal virke "på hensiktsmessig og betryggende måte" og at "institusjonene under tilsyn i sin virksomhet ivaretar forbrukernes interesser og rettigheter". Med hensyn til sistnevnte, er det i inkassolovens forarbeider særlig påpekt at "inkasso mot forbrukere bør skje varsomt". Som det fremgår i punkt 3.1, har Forbrukertvistutvalget i flere vedtak lagt til grunn at tjenesteleverandører av underholdningstjenester har opptrådt i strid med angrerettloven, og på dette grunnlaget frifunnet skyldnere for betalingsplikt. Til tross for dette, fortsatte Oslo Creditservice AS inndrivingen av denne type krav. Ettersom inndrivelse av krav via inkassoforetak generelt bidrar til å legitimere kravets rettmessighet, er dette et forhold som er egnet til å svekke ikke bare Oslo Creditservice AS omdømme, men også inkassobransjens generelle omdømme. På grunnlag av ovennevnte og med henvisning til inkassoloven 31 første ledd bokstav a og b, har Finanstilsynet fattet følgende VEDTAK: Finanstilsynet tilbakekaller bevillingen til Oslo Creditservice AS ( ) til å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre. Vedtaket kan påklages etter reglene i lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet frem.

10 FINANSTILSYNET SIDE 10 AV 10 Eventuell klage blir behandlet av Justis- og beredskapsdepartementet, men skal fremsettes for Finanstilsynet. Etter forvaltningsloven 18, jf. 19, har styreleder, eventuelt annen person vedkommende gir fullmakt til, rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Etter forvaltningsloven 42 har selskapet anledning til å begjære utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven 27 tredje ledd. Oslo Creditservice AS sikkerhetsstiller orienteres om Finanstilsynets vedtak ved kopi av vedtaket. For Finanstilsynet Anne Merethe Bellamy direktør Anne-Kari Tuv seksjonssjef Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato /CHA Vi viser til Kredittilsynets ekspedisjon av 8. februar 2008.

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato /CHA Vi viser til Kredittilsynets ekspedisjon av 8. februar 2008. JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Dok.nr,._-l Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Karl Rosen Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 200801019- /CHA 30.06.2008 Klage på

Detaljer

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE Intrum Justitia AS v/styret Postboks 6354 Etterstad 0604 OSLO Stein Tore Næprud Dir. tlf.: 22 93 98 07 Vår referanse: 07/7944 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 641.1 Dato: 28.11.2007 VEDTAK OM

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Merknader etter stedlig tilsyn - vedtak om tilbakekall av bevilling til å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre

Merknader etter stedlig tilsyn - vedtak om tilbakekall av bevilling til å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre Norkreditt AS Postboks 35 2261 KIRKENÆR VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 15/3827 23.05.2016 Merknader etter stedlig tilsyn - vedtak om tilbakekall av bevilling til å inndrive forfalte pengekrav på vegne

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso European Economy Control AB styret Sporregatan 25 PB 17086 20.06.2012 20010 Malmö SWEDEN SAKSBEHANDLER: Oda Stensrud DIR.TLF: 22 93 97 61 VÅR REFERANSE: 11/4207 ARKIVKODE: 640.3 DERES REFERANSE: Vedtak

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 7. oktober 2015: Vedtak i sak 87-2015. Klager: NN Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager har fremmet innsigelser hun burde

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

Merknader etter stedlig tilsyn

Merknader etter stedlig tilsyn Tveit Regnskap AS Styret Haukelivegen 367 5574 SKJOLD VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/3131 28.09.2017 Merknader etter stedlig tilsyn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn avholdt

Detaljer

Finanstilsynets halvtime

Finanstilsynets halvtime Finanstilsynets halvtime Inkassobransjens fagdag Gardermoen 30. mars 2016 Anne-Kari Tuv seksjonssjef Status tilsynsvirksomheten Stedlig tilsyn i seks foretak og kontaktmøter med de største foretakene Alvorlige

Detaljer

Kravet gjelder et ubetalt fakturakrav fra XX. Kravet på kr 421 forfalt til betaling 16.06.14.

Kravet gjelder et ubetalt fakturakrav fra XX. Kravet på kr 421 forfalt til betaling 16.06.14. Sandefjord, 19. desember 2014: Vedtak i sak 190-2014. Klager: NN Innklaget: Lindorff AS, 7485 Trondheim. Saken gjelder: Om utsendelse av kravbrev uten angitt betalingsfrist er i strid med inkassolovgivningen.

Detaljer

1. Kravene: 2. Saksforholdet:

1. Kravene: 2. Saksforholdet: Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 83-2015. Klager: NN Innklaget: Melin Collectors AS, Postboks 483 Skøyen, 0214 Oslo Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert.

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Teknologinøytralitet. i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven. Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA

Teknologinøytralitet. i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven. Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA Teknologinøytralitet i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA 2 2 Teknologinøytralitet på inkassolovens område - Historikk For å unngå tolkningstvil presiseres at

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 7. november 2015: Vedtak i sak 150-2015. Klager: NN og NN2 v/adv. YY, Tromsø. Innklaget: Boligbyggelagenes Inkassoforetak AS, Postboks 384, 8001 Bodø. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet,

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Iregnskap AS Sandvegen 8 6413 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5593 30.08.2017 Merknader - endelig rapport Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn avholdt den 21. juni 2017 og

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling Sandefjord, 10. mai 2016: Vedtak i sak 20160619. Klager: NN Innklaget: Lindorff AS, 7074 Trondheim. Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt en innsigelsen som hun burde fått vurdert før inkasso ble

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Nes Regnskapsbyrå AS Bryggevegen 24 2350 NES PÅ HEDMARKEN VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/2281 26.06.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

Restkrav i to forskjellige krav

Restkrav i to forskjellige krav Restkrav i to forskjellige krav Utskriftsdato: 30.12.2017 08:25:10 Status: Gjeldende Dato: 15.5.2006 Nummer: 060-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Restkrav

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Inkassopågang mot mindreårige

Inkassopågang mot mindreårige Inkassopågang mot mindreårige Utskriftsdato: 30.12.2017 01:22:22 Status: Gjeldende Dato: 20.10.2005 Nummer: 140-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Inkassopågang

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser Svelviksposten Dag Wathne Vår ref.: 15/1118-5/LEK Deres ref.: Dato: 27.10.2015 Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Konstali Helsenor AS Bryggegata 9 0250 OSLO Svein Konstali Deres ref.: Vår ref.: 2015/0088-17 Saksbehandler: Linn Håland Vetaas Dato: 14.09.2015 Avvisningsbeslutning

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-81 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017 Statistikk Inkasso Virke Inkasso April, 2017 Omsetning, lønnsomhet og vekst (million kroner) 20 % 15 % 10 % 5 % 7,0 % +9 % 3.517 3.710 3.618 3.024 13,0 % 12,1 % 12,5 % 12,3 % 3.960 15,3 % Samlet omsatte

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Data & Regnskap AS Postboks 345 Sentrum 6401 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5596 05.10.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SJT Miljø AS Postboks 43 4367 NÆRBØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0124-8 28.08.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap

Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap Utskriftsdato: 17.12.2017 08:24:27 Status: Gjeldende Dato: 13.2.2007 Nummer: 085-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen SI skal inngå en samarbeidsavtale med en leverandør i forbindelse med innkreving av misligholdte studielån for innkreving og erstatningskrav

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

ZL G o$0. --:v. Justis- og Politidepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep OSLO

ZL G o$0. --:v. Justis- og Politidepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep OSLO The Financial Supervisory Authority of Norway Justis- og Politidepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO ZL G o$0 --:v Saksbehandler: Wilhelm Mohn Grostad Dir. tlf.: 22 93 98 02 Vårreferanse:

Detaljer

Klager betalte inn kr på belastningskonto hos fordringshaver den

Klager betalte inn kr på belastningskonto hos fordringshaver den Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 258-2015. Klager: NN v/adv. XX Innklaget: Conecto AS, Postboks 85, 1332 Østerås. Saken gjelder: Om nemdas kompetanse. Om sammenslåing av krav. Om erstatning for

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

HØRINGSSVAR - ENDRINGER I TINGLYSNINGSLOVEN, TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN OG INKASSOLOVEN (TEKNOLOGINØYTRAL)

HØRINGSSVAR - ENDRINGER I TINGLYSNINGSLOVEN, TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN OG INKASSOLOVEN (TEKNOLOGINØYTRAL) Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref: Oslo, 22. januar 2016 Vår ref: Nina Skalleberg/ 16-1990 HØRINGSSVAR - ENDRINGER I TINGLYSNINGSLOVEN, TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN OG INKASSOLOVEN

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/ Asker og Bærum Boligbyggelag BA Postboks 385 1301 SANDVIKA VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/2101 13.10.2016 Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn Det vises til gjennomført tilsyn i foretakets

Detaljer

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling Rundskriv Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling RUNDSKRIV: 13/2010 DATO: 21.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder i forbindelse med en bestemt hogst langs Hortabekken i Stor-Elvedal.

Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder i forbindelse med en bestemt hogst langs Hortabekken i Stor-Elvedal. VEDTAK I SAK 2015/4 Klager: Innklaget: Naturvernforbundet i Hedmark Kiær Mykleby v/ Anders Kiær Rogner gård 2480 Koppang Saken gjelder Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-114

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-114 Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-10-22 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Tilbakekall av autorisasjon som fysioterapeut - grove pliktbrudd, uforsvarlig

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641 Vi takker for din interesse, vedlagt finner du våre avtalevilkår. Inkassoavtale Vi er avhengig av å ha avtale for å kunne sende inkassovarsel og/eller starte en inkassosak på vegne av dere. Så fort avtalen

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Innst. O. nr. 47 (2000-2001)

Innst. O. nr. 47 (2000-2001) Innst. O. nr. 47 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i inkassoloven og om forslag fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum om lov om endring i inkassoloven, slik at den også

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Leadership Foundation Fredensborgsveien 24D 0177 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0114-16 21.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

GOD INKASSOSKIKK INKASSOLOVENS BESTEMMELSER OG INKASSOKLAGENEMNDA SOM RETTESNOR

GOD INKASSOSKIKK INKASSOLOVENS BESTEMMELSER OG INKASSOKLAGENEMNDA SOM RETTESNOR GOD INKASSOSKIKK INKASSOLOVENS BESTEMMELSER OG INKASSOKLAGENEMNDA SOM RETTESNOR Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 522 Leveringsfrist: 25.04.2010 Til sammen 16 467 ord 21.04.2010

Detaljer

Lier kommune - gbnr 111/6 - Gamle Tuverud - klage på avslag på søknad om nedsatt saksbehandlingsgebyr

Lier kommune - gbnr 111/6 - Gamle Tuverud - klage på avslag på søknad om nedsatt saksbehandlingsgebyr Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/3170 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - gbnr 111/6 -

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer