PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2012"

Transkript

1 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kapitaldekningsregelverket Ansvarlig kapital og kapitalkrav Styring og kontroll av risiko i Gjensidige Investeringsrådgivning AS Generelt om styring og kontroll av risiko Rammeverket for risiko- og kapitalstyring Prosess for vurdering av risikoeksponering og kapitalbehov (ICAAP) Gjennomgang av de vesentlige risikoene og kapitalbehov i Gjensidige Investeringsrådgivning AS Strategisk risiko og forretningsrisiko... 8 Metoder for styring og kontroll av strategisk og forretningsrisiko... 8 Måling av strategisk og forretningsrisiko Operasjonell risiko, herunder compliance- og omdømmerisiko... 9 Metoder for styring og kontroll av operasjonell risiko, herunder compliance- og omdømmerisiko... 9 Måling av operasjonell risiko, herunder compliance- og omdømmerisiko Kredittrisiko... 9 Metoder for styring og kontroll av kredittrisiko... 9 Måling av kredittrisiko Konsentrasjonsrisiko... 9 Metode for styring og kontroll av konsentrasjonsrisiko... 9 Måling av konsentrasjonsrisiko Vurdering av samlet kapitalbehov...10

3 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA, og holdingsselskap for Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS eier 100 % av Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er også eneeier i livsforsikringsselskapet Gjensidige Pensjonsforsikring AS. Kapitaldekningsregelverket stiller blant annet krav om offentliggjøring av informasjon om risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Dette dokumentet oppfyller Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS/Gjensidige Investeringsrådgivning AS sin konsoliderte informasjonsplikt etter dette regelverket. Alle relevante risikoer i Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS i egenskap av å være eier av Gjensidige Investeringsrådgivning AS, materialiserer seg gjennom investeringsrådgivningsvirksomheten i datterselskapet. Risikoer beskrevet i dokumentet gjelder av denne grunn forhold i Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Dette dokumentet oppdateres årlig og publiseres på konsernets nettsider. Kvalitetssikring av innholdet skjer i regi av daglig leder, Risk manager og økonomiavdelingen. Alle beløp i dokumentet er angitt i NOK, med mindre noe annet er spesifisert. 2. Kapitaldekningsregelverket Kapitaldekningsregelverket består av tre pilarer. Pilar 1 omfatter det regulatoriske minimumskravet til kapitaldekning. Her måles forholdet mellom selskapets kjernekapital og kapitalkravet definert ut fra den risiko virksomheten har påtatt seg. Gjensidige Investeringsrådgivning AS er i denne sammenheng utsatt for kredittrisiko i forhold til fordringer og plassering av overskuddslikviditet. I tillegg er selskapet eksponert for operasjonell risiko. Det er i regelverket gitt anledning til å velge ulike metoder for fastsettelse av risiko. Gjensidige Investeringsrådgivning AS benytter følgende metoder: Operasjonell risiko: Kredittrisiko: basismetoden standardmetoden Lovens minimumskrav til kapital tilsvarer 8 % av samlet beregningsgrunnlag. Samlet ansvarlig kapital er summen av kjernekapital og tilleggskapital. Beregningsgrunnlag, kapitalkrav og ansvarlig kapital er beskrevet og spesifisert i kap.3. Pilar 2 regelverket omfatter kravene til foretakets egen prosess for vurdering av risiko og nødvendig kapital (også omtalt som ICAAP i dette dokumentet) utover det som fremkommer av pilar 1. Gjensidige Investeringsrådgivning AS sin prosess for vurdering av risikoprofil og kapitalbehov er beskrevet i dokumentets kap I tillegg til risikoområdene hensyntatt i pilar 1, er også konsentrasjonsrisiko inkludert i pilar 2 beregningene. Dette er knyttet til selskapets begrenset bruk av antall banker i forhold til plassering av bankinnskudd. I forbindelse med beregningen er det brukt den såkalte interne metoden. Pilar 3 omfatter kravene til offentliggjøring av informasjon. Dette dokumentet skal oppfylle plikten til offentliggjøring av informasjon etter denne delen av kapitaldekningsregelverket.

4 3. Ansvarlig kapital og kapitalkrav Ansvarlig kapital per Aksjekapital Overkursfond - Annen egenkapital Fradrag i kjernekapitalen Utsatt skattefordel -13 Immaterielle aktiva Sum Kjernekapital Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning Pilar 1 kapitalkravsforskriften 40,8 % Kapitaldekning Pilar 2 37,6 % Kapitalkrav per Engasjements beløp Kapitalkrav Banker Øvrige engasjement Sum kredittrisiko Operasjonell risiko Minimum kapitalkrav - Pilar 1 (750 TEUR) Beregnet kapitalkrav - Pilar Konsentrasjonsrisiko 450 Samlet kapitalkrav Pilar Styring og kontroll av risiko i Gjensidige Investeringsrådgivning AS 4.1 Generelt om styring og kontroll av risiko Innledning Styret i Gjensidige Investeringsrådgivning AS har godkjent prinsipper for risikostyring og internkontroll gjennom et styrende dokument på området, samt rutiner for løpende vurdering av kapitalbehovet. De vedtatte prinsippene og rutinene skal bidra til å sikre at vurderinger av foretakets løpende kapitalbehov, samt vurderinger av risikoer knyttet til virksomheten, er en integrert del av foretakets styrings- og beslutningsprosesser.

5 Formål Risiko- og kapitalstyringen i Gjensidige Investeringsrådgivning AS skal bidra til å sikre målrettet, effektiv og hensiktsmessig drift, samt at forretningsmålene nås innenfor virksomhetens risikomål og risikorammer. Relevante risikoer i virksomheten Gjensidige Investeringsrådgivning AS er eksponert mot følgende risikotyper: Strategisk risiko: Forretningsrisiko: Operasjonell risiko: Compliancerisiko: Omdømmerisiko: Kredittrisiko: Konsentrasjonsrisiko: Likviditetsrisiko: Risiko for tap som følge av feilslåtte strategier eller mangelfull oppfølging. Risiko for tap som følge av uventede inntekts- eller kostnadssvingninger som følge av konjunkturendringer eller endret kundeatferd. Risiko for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Risiko for at foretaket blir pålagt offentlige sanksjoner, bøter tap eller svekket omdømme som følge av manglende etterlevelse av lover, forskrifter, standarder eller interne retningslinjer. Risiko for tap på grunn av sviktende omdømme hos kunder, motparter og/eller myndigheter. Risiko for tap som følge av at kunder og andre motparter mangler evne eller vilje til å oppfylle sine betalingsforpliktelser ved forfall. Risiko for tap som følge av at foretaket har en for høy konsentrasjon av midler plassert hos samme motpart, og at denne motpart svikter i å beskytte midlene. Risiko for at man ikke kan innfri sine forpliktelser ved forfall, samt risikoen for ikke å kunne finansiere ønsket vekst og utvikling. 4.2 Rammeverket for risiko- og kapitalstyring Rammeverket for å sikre effektiv og hensiktsmessig prosess for risiko- og kapitalstyring er som følger: Strategisk målbilde Bedriftskultur Organisering Risikokartlegging og analyse Risikostrategier Rapportering Etterlevelse og internkontroll (compliance)

6 Strategisk målbilde Gjensidige Investeringsrådgivning AS skal være en profesjonell rådgiver for plasseringer/investeringer av pensjonsprodukter for Gjensidige Pensjonsforsikring AS, samt for privatpersoner og bedrifter. Investeringsproduktene leveres fra eksterne forvaltere i inn- og utland, og Gjensidige Investeringsrådgivning AS skal ha spisskompetanse på analyse og seleksjon av de beste produktene innenfor hver aktivaklasse, tilpasset den økonomiske utviklingen. Gjensidige Investeringsrådgivning AS skal ha høy kompetanse innenfor porteføljeforvaltning for å være en foretrukket leverandør for Gjensidige Pensjonsforsikring AS med hensyn til pensjonsprodukter. Bedriftskultur Gjensidige konsernet setter etikk og omdømme som en grunnforutsetning for sin virksomhet og skal gjenspeile gjensidig ærlighet og respekt. Gjensidige Investeringsrådgivning AS har, med utgangspunkt i konsernets verdier, etablert felles etiske retningslinjer og forretningsstrategi som er forankret i konsernets verdier, og reflekteres blant annet i produkttilbudet som for det vesentligste består av transparente, oversiktlige og velregulerte produkter i form av verdipapirfond. Organisering Styret har det overordnede ansvaret for risikostyringen i foretaket. Styret i Gjensidige Investeringsrådgivning AS har vedtatt prinsipper for risikostyring og internkontroll som skal sikre måloppnåelse gjennom forsvarlig drift innenfor de risikorammer som er fastsatt av styret. Daglig leder har ansvaret for å etablere en forsvarlig risikostyring og internkontroll med utgangspunkt i foretakets mål og aktuelle risikoer, og sørge for at risikostyringen og internkontrollen blir gjennomført, overvåket og dokumentert. Ledere og øvrige ansatte i organisasjonen skal systematisk overvåke vedtatte kontrolltiltak innen eget ansvarsområde, og rapporterer til daglig leder om gjennomførte internkontrollaktiviteter. Daglig leder rapporterer til styret om risikosituasjonen. Compliancefunksjonen i foretaket ivaretas av en compliance officer som ikke er ansatt i verdipapirforetaket, og er således uavhengig av de personer og funksjoner vedkommende skal kontrollere. Compliance officer deltar heller ikke i ytelsen av investeringstjenestene, men har i oppgave å påse at kontrolltiltakene utføres på alle nivåer i organisasjonen, samt ta stikkprøver på at instrukser og retningslinjer etterleves. Risk manager i Gjensidige Pensjon og Sparing ivaretar risikostyringsfunksjonen og rapporterer til daglig leder om risikosituasjonen og risikoutviklingen i foretaket. Risk Manager er ikke ansatt i verdipapirforetaket og er således uavhengig av virksomhetens forretningsområder. Internrevisjonen overvåker at foretakets risikostyring er effektiv og fungerer som forutsatt. Den interne revisjonsfunksjonen blir utført av Konsernrevisjonen i Gjensidige. Internrevisjonen rapporterer til styret. Risikovurdering Risikoer blir identifisert som en integrert del av strategi- og planprosessen i foretaket. Risikoene blir kartlagt og analysert med tanke på hva som kan gå galt, hvilke konsekvenser det potensielt kan få og vurdering av etablerte tiltak og behovet for nye tiltak i forhold til å redusere sannsynligheten eller konsekvensen av en negativ hendelse/utvikling. Alle relevante risikoer skal måles med tanke på behovet for kapital.

7 Risikostrategier De ulike risikoene styres slik at uventede hendelser ikke skader selskapets finansielle stilling i alvorlig grad. Selskapets strategi, inklusive de ovennevnte risikoområder, revideres årlig. Fokus vil være på operasjonell risiko, og der i gjennom compliance- og omdømmerisiko som vurderes å være viktigst for den virksomheten som bedrives i Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppfølging og rapportering Alle ledere er ansvarlige for den daglige risikostyringen på egne områder, slik dette er definert i stillingsinstruksene. De skal rapportere risiko- og kontrollsituasjonen til nærmeste leder/daglig leder minst én gang i året. Overordnet oppfølging og rapportering skjer gjennom Risk Manager. Etterlevelse og internkontroll (compliance) Det er etablert prosesser som skal bidra til å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter samt interne retningslinjer. Dette skjer gjennom etablerte prosesser for: Å identifisere, kommunisere og implementere endringer i lover og forskrifter. Å identifisere, følge opp og rapportere etterlevelse av lover, forskrifter og interne instrukser og retningslinjer, herunder vurdere eventuelle tiltak som kan iverksettes for å avhjelpe manglende etterlevelse av regelverket. 4.3 Prosess for vurdering av risikoeksponering og kapitalbehov (ICAAP) Innledning De metoder som Gjensidige Investeringsrådgivning AS benytter ved beregning av økonomisk kapital (risikovektet kapital) kan oppsummeres slik: Type risiko Kredittrisiko Operasjonell risiko Konsentrasjonsrisiko Valg av metode Standardmetoden Basismetoden Intern metode Kapitalbehov i datterselskap Gjensidige Investeringsrådgivning AS er én av to operative enheter i delkonsernet Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS leverer positive driftsresultater. Gitt et eventuelt behov for egenkapitalinnskudd vil dette bli kanalisert gjennom morselskapet Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Prosess og involvering Styret i Gjensidige Investeringsrådgivning AS har ansvaret for å initiere ICAAP-prosessen (prosessen for å vurdere foretakets fremtidige kapitalbehov) og sørge for at den praktiseres og får et innhold som står i forhold til omfanget av og kompleksiteten i selskapets virksomhet. Dette innebærer blant annet at styret skal godkjenne de metoder, forutsetninger og prosedyrer som skal ligge til grunn for ICAAP-prosessen, at prosessen er dekkende for selskapets totale aktivitet og at konklusjonen knyttet til det samlede kapitalbehov er fornuftig og forklarlig. Både styrets godkjenning og de metoder (modeller for kapitalberegninger), forutsetninger og prosedyrer som benyttes skal være skriftlig dokumentert. Arbeidet med ICAAP skal koordineres i en helhetlig årsplan som skal sikre at ICAAP er en integrert del av styrings- og beslutningsprosessen i Gjensidige Investeringsrådgivning AS.

8 For å sikre at det på kontinuerlig basis er samsvar mellom risikoeksponering og kapitalbehov både på kort og lengre sikt, må vurdering av risikonivå og kapitalbehov integreres i alle relevante styrings- og beslutningsprosesser, hvor særlig plan- og budsjettarbeidet samt strategiarbeidet vil være sentrale hjelpemidler. Uavhengig vurdering Konsernrevisjonen i Gjensidige reviderer ICAAP-prosess og ICAAP-rapport. Uavhengige vurderinger og revisjonsrapporten sendes til styret. 5. Gjennomgang av de vesentlige risikoene og kapitalbehov i Gjensidige Investeringsrådgivning AS Det er utarbeidet policyer, retningslinjer og rutiner som regulerer de viktigste prosesser som påvirker de relevante risikoområder som nevnes nedenfor. Det foretas formelle årlige gjennomganger av etablert internkontroll og risikostyring i alle vesentlige forretnings- og risikoområder i virksomheten. Det foretas jevnlig stikkprøvekontroller av at investeringsrådgivningsvirksomheten drives i henhold til regelverket. Dette reduserer den operasjonelle risikoen, og dermed compliance- og omdømmerisikoen. Øvrige risikoområder styres i den løpende virksomheten. 5.1 Strategisk risiko og forretningsrisiko Hovedutfordringen for Gjensidige Investeringsrådgivning er å oppnå et tilstrekkelig salgsvolum som sikrer en god lønnsomhet i tråd med selskapets egenkapitalavkastningskrav. Sannsynligheten for å nå strategiske mål henger nøye sammen med makroøkonomiske forhold, i form av risiko for at inntektsgrunnlaget vil kunne reduseres vesentlig dersom kundenes og potensielle kunders evne til sparing og investeringer forringes som følge av konjunkturnedgang både nasjonalt og internasjonalt. Gode selvbetjeningsløsninger for privatmarkedet og konkurransedyktige produkter er avgjørende for å øke antall kunder i privatmarkedet. I tillegg er god rådgivning for kundene og gode forvaltningsresultater innenfor aktivforvaltning en forutsetning for å sikre kundevekst. Konkurransedyktig avkastning på pensjonsprofiler på lang sikt er avgjørende for å være en foretrukket leverandør av forvaltningstjenester til Gjensidige Pensjonsforsikring AS. Metoder for styring og kontroll av strategisk og forretningsrisiko Kvantitative grenser for forretningsrisikoen er vanskelig. En betydelig svikt i markedsandeler, eller oppnådde volumer i forhold til budsjett, kan gi en viss indikasjon. Begge metoder har svakheter, da markedsdata fra konkurrenter ikke er lett tilgjengelig, og uansett fremkommer lang tid i etterkant. Sviktende volumer kan bero på generelle markedsforhold, tap av enkelte store kunder og kundeavgang i privatmarkedet. Måling av strategisk og forretningsrisiko Analyse av konkurransesituasjonen, markedssituasjonen og kundegrunnlaget skal utgjøre grunnlaget for foretakets overordnede strategi og forretningsutvikling. Gjensidige Investeringsrådgivning AS skal gjennom et sterkt faglig analysemiljø sikre god forvalterseleksjon, herunder et produktspekter tilpasset markedssituasjonen og kundegruppene.

9 5.2 Operasjonell risiko, herunder compliance- og omdømmerisiko Hovedvirksomheten i Gjensidige Investeringsrådgivning AS, målt i antall kunder og i forhold til egne ressurser, er knyttet til utøvelsen av tjenestene investeringsrådgivning samt mottak og utførelse av ordre i tilknytning til rådgivningen samt tjenesten aktiv forvaltning. Utøvelsen av tjenestene er preget av høy grad av regulering og krever høy kompetanse hos ansatte for å sikre kvalitet på rådgivningen. Tjenestene er dessuten i stor utstrekning avhengig av elektroniske salgsstøttesystemer. Disse faktorene tilsier samlet sett at sannsynligheten for økonomisk tap, tap av omdømme eller offentlige sanksjoner som følge av utilstrekkelig eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser eller manglende etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer, er blant de største risikoene knyttet til virksomheten i selskapet. Metoder for styring og kontroll av operasjonell risiko, herunder compliance- og omdømmerisiko Viktige elementer i styring av operasjonell risiko, herunder compliance- og omdømmerisiko er: Formell årlig gjennomgang for å identifisere de største bidragsyterne til operasjonell risiko, samt hvilke tiltak som iverksettes for å minske disse. Jevnlig oppdatering av rutiner og lignende verktøy for å minske den operasjonelle risikoen som kan knyttes til menneskelige feil. Regelmessige kontroller av kvaliteten på rådgivningen. Tett samarbeid med risk manager og compliance. Jevnlig vurdering av strategisk risiko. Måling av operasjonell risiko, herunder compliance- og omdømmerisiko Selskapets kapitalbehov beregnes ved basismetoden for operasjonell risiko. 5.3 Kredittrisiko Kredittrisikoen er særlig knyttet til produktleverandørers rettidige og korrekte betaling av distribusjonsgodtgjørelse og forvaltningsprovisjon fra produsenter av finansielle instrumenter som selskapet har inngått distribusjonsavtale med. Kredittrisikoen anses imidlertid ikke som særlig vesentlig. Metoder for styring og kontroll av kredittrisiko Gjensidige Investeringsrådgivning AS inngår kun avtaler med store velrenommerte forvaltere, som er underlagt tilsyn og kapitalkrav av offentlige myndigheter. Selskapet beregner på regelmessig basis størrelsen på kapital som er plassert til forvaltning i de ulike fond hos de ulike avtalepartnerne, herunder størrelsen på tilgodehavende. Kredittperioden som avtales skal være relativt kort. I privatmarkedet skal selskapet ha mottatt midlene eller foretatt dekningskontroll før det blir foretatt handel i fondsandeler. Selskapets egenkapital er plassert i bankinnskudd. Måling av kredittrisiko Selskapets kapitalbehov beregnes ved hjelp av standardmetoden for kredittrisiko. 5.4 Konsentrasjonsrisiko Konsentrasjonsrisikoen er knyttet til plasseringen av selskapets egenkapital i form av bankinnskudd. Metode for styring og kontroll av konsentrasjonsrisiko Selskapets bankinnskudd skal hovedsakelig være plassert i konsernets hovedbankforbindelse.

10 Måling av konsentrasjonsrisiko Konsentrasjonsrisiko måles ved hjelp av en metode utviklet internt i selskapet. Denne metoden vektlegger først og fremst engasjementets størrelse, og beregner deretter kapitalbehovet knyttet til risikoen ved dette engasjementet. 5.5 Vurdering av samlet kapitalbehov Ved beregning av kapitalbehovet som følge av kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko er det tatt utgangspunkt i kapitalkravene beregnet i henhold til Pilar 1. Pilar 2 gir et høyere kapitalkrav en Pilar 1. Kapitalbehovet for kredittrisiko utgjør 8 % av beregningsgrunnlaget for kredittrisiko. Dette beregningsgrunnlaget består av eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen, vektet etter hvor stor risiko de utgjør. Størsteparten av beregningsgrunnlaget stammer i dette tilfellet fra innskudd i bank. Kapitalbehovet for operasjonell risiko utgjør på samme vis 8 % av beregningsgrunnlaget for operasjonell risiko. Dette beregningsgrunnlaget tas fram ved å beregne gjennomsnittsinntekten for selskapet de siste tre årene. Dette beløpet multipliseres så med en faktor (12.5). Det endelige beregningsgrunnlaget utgjør 15 % av dette beløpet. Ved beregning av kapitalbehovet som følge av konsentrasjonsrisiko er det benyttet et egendefinert beregningsgrunnlag som består av engasjementets størrelse multiplisert med ICAAP-vekten. ICAAP-vekten reflekterer hvor stor del det enkelte engasjement utgjør av den ansvarlige kapitalen. Kapitalbehovet er beregnet til 8 % av beregningsgrunnlaget. Kapitalbehovet i pilar 1 gitt ovenstående beregninger er høyere enn minimumskravet på EUR, så pilar 1 er bindende kapitalkrav for virksomheten. Pilar 2 inkluderer i tillegg beregnet konsentrasjonsrisiko som øker kapitalbehovet.

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2011 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oppdatert pr

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oppdatert pr PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Oppdatert pr. 30.06.2009 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

Pilar 3 2014. Gjensidige Investeringsrådgivning AS

Pilar 3 2014. Gjensidige Investeringsrådgivning AS 2014 Gjensidige Investeringsrådgivning AS Innhold 1. Bakgrunn for rapporteringen 3 2. Risikoprofilen og kapitalbehovet i Gjensidige Investeringsrådgivning 4 3. Forretningsmodell 6 4. Roller og ansvar for

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS Side 2 av 10 INNHOLD 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

Pilar Gjensidige Investeringsrådgivning AS

Pilar Gjensidige Investeringsrådgivning AS Pilar 3 2015 Gjensidige Investeringsrådgivning AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for rapporteringen 3 2. Risikoprofilen og kapitalbehovet i Gjensidige Investeringsrådgivning 4 3. Forretningsmodell 7 4.

Detaljer

Formålet med den interne kontroll i virksomheten er blant annet å sikre at:

Formålet med den interne kontroll i virksomheten er blant annet å sikre at: NRP Asset Management ASA ICAAP 2014 offentliggjøring etter Pilar III, Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak kap

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket.

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket. Pilar 3 1 Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at Pareto Nordic Investments AS («PNI» eller «Foretaket»)

Detaljer

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Pilar 3 1 Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at («PAM»

Detaljer

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Finanstilsynets rundskriv 9/2015 Vedlegg 1D Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Skjemaet fylles ut av: 1) verdipapirforetak, forvaltningsselskaper med

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Side 1 av 9 PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK)

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) 1 INNLEDNING Alpha Corporate Holding AS med datterselskapet Alpha Corporate Finance AS

Detaljer

Redegjørelse i henhold til Pilar

Redegjørelse i henhold til Pilar RISIKO OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 1.Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2015

Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2015 RISIKO OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2015 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 1.Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen Risikostyringsfunksjonen Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 9. september 2014 Einar Westby, BDO AS Agenda Regelverk Organisering i banker av ulik størrelse Ressursbehov Innhold og oppgaver hvordan bidra

Detaljer

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko NRP Finans AS Styring og kontroll av risiko - Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift. forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak mfl. (Pilar III) Styring

Detaljer

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko NRP Finans AS ICAAP offentliggjøring etter Pilar III, Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift. forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak mfl. Styring og

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging

Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging FINANSIELL INFORMASJON OG INFORMASJON OM STYRING OG KONTROLL (Oppdatert per 29. januar 2015) Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Verdipapirhandelloven oppstiller blant annet

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ).

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, 12.04.2016 Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Risikostyring skal bidra til å sikre virksomhetens måloppnåelse gjennom:

Risikostyring skal bidra til å sikre virksomhetens måloppnåelse gjennom: Sist revidert 20.10.2014 Konsernpolicy for risikostyring og internkontroll 1. Formål Denne konsernpolicyen setter krav til risikostyring og internkontroll i Gjensidige. Den definerer grunnleggende prinsipper,

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

CARNEGIE AS PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV

CARNEGIE AS PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV CARNEGIE AS PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON OM KAPITAL OG RISIKOFORHOLD Q4 2016 Kontakt Martin Aandstad Nilssen Tlf: 22 00 93 07 Mobil: 934 09 307 Mail: ma@carnegie.no 1. INNLEDNING Carnegie AS

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Risikostyring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll Risikostyring og internkontroll Bankenes sikringsfond Høstkonferanse 2009 Arne H Sæther Statsutorisert revisor KPMG AS DnB Nor DnB Nor brøt loven, bløffet og overdrev..brudd på verdipapirhandelloven og

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014).

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

PILAR 3 - Rapport 31.12.2015

PILAR 3 - Rapport 31.12.2015 PILAR 3 - Rapport 31.12.2015 I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 II FIGURFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4 2.1 ANSVARLIG

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring. Jostein Amdal Chief Risk Officer

ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring. Jostein Amdal Chief Risk Officer ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring Jostein Amdal Chief Risk Officer Innhold Gjensidige Organisasjon og styringsstruktur ERM i praksis Risikostyring

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

Søknad om konsesjon. Advokat Søren L. Lous. når løsningen teller

Søknad om konsesjon. Advokat Søren L. Lous. når løsningen teller Advokat Søren L. Lous Forutsetninger for konsesjonssøknad Vphl 9-1 Investeringstjenester som ytes på forretningsmessig basis Virksomheten ikke faller inn under et eller flere unntak i vphl. 9-2 Vphl 9-1,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2012 EnterCard Norge AS 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens kapittel IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SpareBank 1 Kredittkort... 3 Kapitaldekningsregelverket... 3 Overordnet risiko- og kapitalstyring i SpareBank 1

Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SpareBank 1 Kredittkort... 3 Kapitaldekningsregelverket... 3 Overordnet risiko- og kapitalstyring i SpareBank 1 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SpareBank 1 Kredittkort... 3 Kapitaldekningsregelverket... 3 Overordnet risiko- og kapitalstyring i SpareBank 1 Kredittkort... 4 Styring og kontroll av risiko... 4

Detaljer

Pilar III 2015. Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding konsern

Pilar III 2015. Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding konsern Pilar III 2015 Holding AS Holding konsern Innhold 1. Innledning 3 2. Kapitaldekningsregelverket 3 2.1 Innføring av CRD IV (Capital Requirements Directive IV) 4 2.1.1 Likviditetskrav 4 2.1.2 Rapporteringskrav

Detaljer

PILAR 3 DOKUMENT FOR

PILAR 3 DOKUMENT FOR PILAR 3 DOKUMENT FOR per 31.12.2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II 3 3. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.1.1 Typer kjernekapital og tilleggskapital

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2015 Cathrine Dalen Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV...

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Kombinert bufferkrav 72.538 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.269.662 63.049 17.703 2.350.414 Utlandet 4.773 39-4.812 Næringssektor

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2014

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2014 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2014 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å å yte følgende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2009 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2009

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2009 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2009 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2009 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2009 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2009 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

FINANSIELL INFORMASJON OG INFORMASJON OM STYRING OG KONTROLL

FINANSIELL INFORMASJON OG INFORMASJON OM STYRING OG KONTROLL FINANSIELL INFORMASJON OG INFORMASJON OM STYRING OG KONTROLL (Oppdatert per 31. mars 2013) Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Verdipapirhandelloven oppstiller blant annet en

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

INNLEDNING KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV

INNLEDNING KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV PILAR3 31.12.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III... 3 3. KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING... 4 4. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 4.1 Ansvarlig kapital...

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2016 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende tjenester: Verdipapirfondsforvaltning,

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2015 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende tjenester: Verdipapirfondsforvaltning,

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

NHOs forsikringskonferanse, 11-12. november 2014. Solvens II Implementering og konsekvenser v/svein Stokke, Chief Risk Officer

NHOs forsikringskonferanse, 11-12. november 2014. Solvens II Implementering og konsekvenser v/svein Stokke, Chief Risk Officer NHOs forsikringskonferanse, 11-12. november 2014 Solvens II Implementering og konsekvenser v/svein Stokke, Chief Risk Officer KLP Kommunal landspensjonskasse Ledende tilbyder av Offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende Finanstilsynets vedtak om pilar 2-krav for Bank Norwegian AS/Norwegian Finans Holding ASA

Vedtak i klagesak vedrørende Finanstilsynets vedtak om pilar 2-krav for Bank Norwegian AS/Norwegian Finans Holding ASA Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Postboks 2043 Vika 0125 Oslo Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 2 Deres ref Vår ref Dato 17/2562 28.09.2017 Vedtak i klagesak vedrørende Finanstilsynets vedtak

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

Solvensregulering og stresstester

Solvensregulering og stresstester Solvensregulering og stresstester Pensjonskassekonferansen 23. april 2013 Hanne Myre, Oslo Pensjonsforsikring AS Et overblikk. Hovedpunkter Bakgrunn Det europeiske solvensregelverket Dagens regulering

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2014 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å å yte følgende

Detaljer

2009 Etnedal Sparebank

2009 Etnedal Sparebank 2009 Etnedal Sparebank I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 II FIGURFORTEGNELSE... 2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 ANSVARLIG KAPITAL...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke spørsmål jobber vi med mht. MiFID Hvilke av våre aktiviteter berøres av MiFID-forskriften? Hva er konsekvensen? Hvilket

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

gjensidige.no/banken PILAR gjensidige BANK HOldiNg AS Og gjensidige BANK HOldiNg KONSERN

gjensidige.no/banken PILAR gjensidige BANK HOldiNg AS Og gjensidige BANK HOldiNg KONSERN gjensidige.no/banken PILAR 3 2010 gjensidige BANK HOldiNg AS Og gjensidige BANK HOldiNg KONSERN OPPdATERT PR. 31.12.2010 2 Pilar 3-2010 GjensidiGe Bank HoldinG as og GjensidiGe Bank HoldinG konsern innhold

Detaljer

PILAR Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding Konsern. Oppdatert pr

PILAR Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding Konsern. Oppdatert pr PILAR 3-2009 Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding Konsern Oppdatert pr. 31.12.2009 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II... 3 3. KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING...

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler Gjelder f.o.m. 31.03.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering - Oppgjørssentraler Innhold Innhold Om rapporteringen...3

Detaljer