PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oppdatert pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oppdatert pr"

Transkript

1 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Oppdatert pr

2 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring BA og er holdingsselskap for Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS eier 100 % av Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er også eneeier i livsforsikringsselskapet Gjensidige Pensjonsforsikring AS. Kapitaldekningsregelverket stiller blant annet krav om offentliggjøring av informasjon om risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Dette dokumentet oppfyller Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS/Gjensidige Investeringsrådgivning ASA sin konsoliderte informasjonsplikt etter dette regelverket. Alle relevante risiki i Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS i egenskap av å være eier av Gjensidige Investeringsrådgivning ASA er gjennom investeringsrådgivningsvirksomheten i datterselskapet. Risiki beskrevet i dokumentet gjelder av denne grunn forhold i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Dette dokumentet oppdateres årlig og publiseres på selskapets nettsider. Alle beløp i dokumentet er angitt i NOK, med mindre noe annet er spesifisert. 2. Kapitaldekningsregelverket BASEL II Basel II-reglene består av tre pilarer. Pilar 1 omfatter det regulatoriske minimumskravet til kapitaldekning. Det samlede beregningsgrunnlaget under Pilar I er summen av beregningsgrunnlagene for markedsrisiko, operasjonell risiko og kredittrisiko. Det er i regelverket gitt anledning til å velge ulike metoder for fastsettelse av beregningsgrunnlaget. Gjensidige Investeringsrådgivning ASA benytter følgende metoder for fastsettelse av beregningsgrunnlaget: Operasjonell risiko: Kredittrisiko: basismetoden standardmetoden Lovens minimumskrav til kapital tilsvarer 8 % av samlet beregningsgrunnlag. Samlet ansvarlig kapital er summen av kjernekapital og tilleggskapital. Beregningsgrunnlag, kapitalkrav og ansvarlig kapital er beskrevet og spesifisert i kap. 3 Pilar 2 av regelverket omfatter kravene til foretakenes egen prosess for vurdering av risiko og nødvendig kapital (også omtalt som ICAAP i dette dokumentet). Gjensidige Investeringsrådgivning ASA`s prosess for vurdering av risikoprofil og kapitalbehov er beskrevet i dokumentets kap I tillegg gir pilar 2 retningslinjer for myndighetenes vurderingsprosess. Pilar 3 omfatter kravene til offentliggjøring av informasjon. Som nevnt innledningsvis oppfyller dette dokumentet plikten til offentliggjøring av informasjon etter denne delen av kapitaldekningsregelverket. 1

3 3. Ansvarlig kapital og kapitalkrav for Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Ansvarlig kapital pr Aksjekapital Overkusrfond Annen egenkapital (6.806) Fradrag i kjrenekapitalen Utsatt skattefordel Goodwill og andre immaterielle aktiva Tillegg i kjernekapitalen Sum kjernekapital Fradrag i tilleggskapital - Sum tilleggskapital - Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning 123,49 % Kapitalkrav pr Beregningsgrunnlag Kapitalkrav Banker Obligasjoner - norske banker - - Andeler i verdipapirfond - - Øvrige engasjement Sum kredittrisiko Operasjonell risiko Konsentrasjonsrisiko 386 Samlet kapitalkrav

4 4. Styring og kontroll av risiko i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA 4.1 Generelt om styring og kontroll av risiko Innledning Styret i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA har godkjent prinsipper for risikostyring gjennom Hovedprinsipper og rammer for intern kontroll i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA, samt rutiner for løpende vurdering av kapitalbehovet. De vedtatte prinsippene og rutinene skal bidra til å sikre at vurderinger av foretakets løpende kapitalbehov, basert på risikoer knyttet til virksomheten, skal være en integrert prosess i foretakets styrings- og beslutningsprosesser. Formål Risiko- og kapitalstyringen i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA skal bidra til å sikre målrettet, effektiv og hensiktsmessig drift, herunder slik at forretningsmålene nås innenfor akseptable rammer for risiko. Kartlegging av risiko Gjensidige Investeringsrådgivning ASA er eksponert mot følgende risikotyper: Strategisk risiko: Forretningsrisiko: Operasjonell risiko: Compliancerisiko: Omdømmerisiko: Kredittrisiko: Konsentrasjonsrisiko: Risiko for tap som følge av feilslåtte strategier eller mangelfull oppfølging. Risiko for tap som følge av uventede inntekts- eller kostnadssvingninger som følge av konjunkturendringer eller endret kundeatferd. Risiko for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Risiko for at foretaket blir pålagt offentlige sanksjoner, bøter tap eller svekket omdømme som følge av manglende etterlevelse av lover, forskrifter, standarder eller interne retningslinjer. Risiko for tap på grunn av sviktende omdømme hos kunder, motparter og/eller myndigheter. Risiko for tap som følge av at kunder og andre motparter mangler evne eller vilje til å oppfylle sine betalingsforpliktelser ved forfall. Risiko for tap som følge av at foretaket har en for høy konsentrasjon av midler plassert hos samme motpart, og at denne motpart svikter i å beskytte midlene. 3

5 4.2 Rammeverket for risiko- og kapitalstyring Rammeverket for å sikre effektiv og hensiktsmessig prosess for risiko- og kapitalstyring er som følger: Strategisk målbilde Bedriftskultur Organisering Risikokartlegging og analyse Risikostrategier Rapportering Etterlevelse og internkontroll (compliance) Strategisk målbilde Gjensidige Investeringsrådgivning ASA skal være en profesjonell rådgiver for plasseringer/investeringer for institusjonelle kunder, bedrifter og privatpersoner. Investeringsproduktene leveres fra eksterne forvaltere i inn- og utland, og Gjensidige Investeringsrådgivning ASA skal ha spisskompetanse på analyse og seleksjon av de beste produktene innenfor hver aktivaklasse, tilpasset den økonomiske utviklingen. Bedriftskultur Gjensidigekonsernet setter etikk og omdømme som en grunnforutsetning for sin virksomhet og skal gjenspeile gjensidig ærlighet og respekt. Gjensidige Investeringsrådgivning ASA har, med utgangspunkt i konsernets verdier, etablert felles etiske retningslinjer og forretningsstrategi som er forankret i konsernets verdier, og reflekteres blant annet i produkttilbudet som består av transparente, oversiktlige og velregulerte produkter. Organisering Styret har det overordnede ansvaret for risikostyringen i foretaket. Styret i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA har vedtatt prinsipper og rammer for den interne kontroll som skal sikre måloppnåelse gjennom forsvarlig drift innenfor de risikorammer som er fastsatt av styret. Daglig leder har ansvaret for å etablere en forsvarlig kontroll med utgangspunkt i foretakets mål og aktuelle risikoer, og sørge for at kontrollen blir gjennomført, overvåket og dokumentert. Faktiske ledere og øvrige ledere i organisasjonen skal systematisk overvåke vedtatte kontrolltiltak innen eget ansvarsområde, og rapporterer med fast frekvens til daglig leder om gjennomførte kontroller. Daglig leder rapporterer til styret på halvårlig basis om risikosituasjonen. Compliancefunksjonen i foretaket ivaretas av en compliance officer som ikke er ansatt i verdipapirforetaket, og er således uavhengig av de personer og funksjoner vedkommende skal kontrollere. Compliance officer deltar heller ikke i ytelsen av investeringstjenestene men har i oppgave å påse at kontrolltiltakene utføres på alle nivåer i organisasjonen, samt ta stikkprøver på at instrukser og retningslinjer etterleves. Internrevisjonen overvåker at foretakets risikostyring er effektiv og fungerer som forutsatt. Den interne revisjonsfunksjonen blir utført av Konsernrevisjonen i Gjensidige. Internrevisjonen rapporterer til styret. 4

6 Risikokartlegging og analyse Risiko blir identifisert som en integrert del av strategi- og budsjettprosessen. Risikoene blir kartlagt og analysert med tanke på hva som kan gå galt, hvilke konsekvenser det får og tiltak for å redusere sannsynligheten for en negativ hendelse. Strategisk risiko, forretningsrisiko, operasjonell risiko, compliancerisiko, omdømmerisiko, kredittrisiko og konsentrasjonsrisiko skal måles med tanke på behovet for kapital. Risikostrategier De ulike risiki styres slik at uventede hendelser ikke skader selskapets finansielle stilling i alvorlig grad. Selskapets strategi, inklusive de ovennevnte risikoområder, revideres årlig. Fokus vil være på operasjonell risiko, og der i gjennom compliance- og omdømmerisiko som vurderes å være viktigst for Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oppfølging og rapportering Alle ledere er ansvarlige for den daglige risikostyringen på egne områder, slik dette er definert i stillingsinstruksene. De skal rapportere risiko- og kontrollsituasjonen til nærmeste faktiske leder/administrerende direktør minst én gang i året. Etterlevelse og internkontroll (compliance) Det er etablert prosesser som skal bidra til å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter samt interne retningslinjer. Dette skjer gjennom Prosess for å fange opp, kommunisere og implementere endringer i lover og forskrifter Prosess for å fange opp, følge opp og rapportere etterlevelse av lover, forskrifter og interne instrukser og retningslinjer, herunder vurdere eventuelle tiltak som kan iverksettes for å avhjelpe manglende etterlevelse av regelverket. 4.3 Prosess for vurdering av risikoeksponering og kapitalbehov (ICAAP) Innledning De metoder som Gjensidige Investeringsrådgivning ASA har benyttet under ICAAPprosessen ved beregning av behovet for økonomisk kapital, kan oppsummeres slik: Type risiko Kredittrisiko Operasjonell risiko Konsentrasjonsrisiko Valg av metode Standardmetoden Basismetoden Intern metode Kapitalbehov i datterselskap Gjensidige Investeringsrådgivning ASA er én av to operative enheter i delkonsernet Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. 5

7 Gjensidige Investeringsrådgivning ASA har vært og er fortsatt i en oppbyggingsfase, noe som betyr innledende underskudd, inntil det er bygget opp en portefølje som gir en bærekraftig utvikling fremover. Underskuddene har til nå blitt dekket dels gjennom konsernbidrag og dels gjennom direkte egenkapitalinnskudd. Det er Gjensidige Forsikring BA som har stått for all kapitaltilførsel. Egenkapitalinnskuddene har vært kanalisert gjennom morselskapet Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Prosess og involvering Styret i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA har ansvaret for å initiere ICAAPprosessen (prosessen for å vurdere foretakets fremtidige kapitalbehov) og sørge for at den praktiseres og får et innhold som står i forhold til omfanget av og kompleksiteten i selskapets virksomhet. Dette innebærer blant annet at styret skal godkjenne de metoder, forutsetninger og prosedyrer som skal ligge til grunn for ICAAP-prosessen, at prosessen er dekkende for selskapets totale aktivitet og at konklusjonen knyttet til det samlede kapitalbehov er fornuftig og forklarlig. Både styrets godkjenning og de metoder (f eks modeller for kapitalberegninger), forutsetninger og prosedyrer som benyttes skal være skriftlig dokumentert. Arbeidet med ICAAP skal koordineres i en helhetlig årsplan som skal sikre at ICAAP er en integrert del av styrings- og beslutningsprosessen i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. For å sikre at det kontinuerlig er samsvar mellom risikoeksponering og kapitalbehov både på kort og lengre sikt, må vurdering av risikonivå og kapitalbehov integreres i alle relevante styrings- og beslutningsprosesser, hvor særlig plan- og budsjettarbeidet samt strategiarbeidet vil være sentrale. Kvalitetssikring Konsernrevisjonen i Gjensidige reviderer ICAAP. Revisjonsrapporten sendes til styret. 5. Strategisk risiko og forretningsrisiko Risikoen slik den arter seg for Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Risikoen omfatter fare for sviktende inntekter som følge av at kundene forandrer atferd enten som følge av konkurransesituasjonen, trender eller sviktende omdømme, eller at foretakets inntekter svikter som følge av feilslåtte strategiske satsinger, herunder på nye produkter. Manglende evne til å fange opp omstillinger i kundeatferd gjennom tilpasning av foretakets produktutvalg vil også være en forretningsrisiko. Hovedutfordringen for Gjensidige Investeringsrådgivning ASA, som et relativt nystartet selskap, er å få tilstrekkelig volum for å sikre lønnsomheten ut fra de strategiske mål som er valgt. Metoder for å styre risikoen Denne risikoen blir styrt med grunnlag i foretakets overordnede strategi, der analyse av konkurransesituasjonen, markedssituasjonen og kundegrunnlaget er en del av grunnlaget for forretningsutvikling. Med dette som utgangspunkt blir budsjett og målkort for oppfølging etablert. Budsjett og målkort blir rapportert og fulgt opp månedlig. 6

8 Måling av risiko Det er ikke beregnet tilleggskapital for strategisk risiko og forretningsrisiko. 6. Operasjonell risiko, herunder compliance- og omdømmerisiko Risikoen slik den arter seg i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Hovedvirksomheten i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA målt i antall kunder og personelle ressurser er knyttet til utøvelsen av tjenestene investeringsrådgivning samt mottak og utførelse av ordre i tilknytning til rådgivningen. Utøvelsen av tjenestene er preget av høy grad av regulering og krever høy kompetanse hos ansatte for å sikre kvalitet på rådgivningen. Tjenestene er dessuten i stor utstrekning avhengig av elektroniske salgsstøttesystemer. Disse faktorene tilsier samlet sett at sannsynligheten for økonomisk tap, tap av omdømme eller offentlige sanksjoner som følge av utilstrekkelig eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eksterne hendelser eller manglende etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer, er blant de største risikoene knyttet til virksomheten i selskapet. Metoder for styring og kontroll av operasjonell risiko i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Viktige elementer i styring av operasjonell risiko er: Måling av risiko Årlig gjennomgang av internkontrollforskriften for å identifisere de største bidragsyterne til operasjonell risiko samt hvilke tiltak som iverksettes for å minske disse. Jevnlig oppdatering av rutiner og lignende verktøy for å minske den operasjonelle risikoen som kan knyttes til menneskelige feil. Regelmessige kontroller av kvaliteten på rådgivningen samt bruk av modellporteføljer. Tett samarbeid med compliance. Jevnlig vurdering av strategisk risiko. Selskapets kapitalbehov beregnes ved hjelp av standardvektene i forskriften om kapitalkrav (basismetoden). Det er ikke beregnet tilleggskapital for operasjonell risiko. 7. Kredittrisiko Risikoen slik den arter seg i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Kredittrisikoen er særlig knyttet til produktleverandørers rettidige og korrekte betaling av distribusjonsgodtgjørelse og forvaltningsprovisjon fra produsenter av finansielle instrumenter som selskapet har inngått distribusjonsavtale med. Kredittrisikoen anses imidlertid ikke som særlig vesentlig. Styring og kontroll av kredittrisiko Gjensidige Investeringsrådgivning ASA inngår kun avtaler med store velrenommerte forvaltere, som i all hovedsak også er underlagt tilsyn og kapitalkrav av offentlige myndigheter. Selskapet beregner daglig størrelsen på kapital som er plassert til 7

9 forvaltning i de ulike fond hos de ulike avtalepartnerne, herunder størrelsen på tilgodehavende. Kredittperioden som avtales skal være relativt kort. Måling av risiko Selskapets kapitalbehov beregnes ved hjelp av standardvektene i forskriften om kapitalkrav (standardmetoden). Det er ikke beregnet tilleggskapital for kredittrisiko. 8. Styring og kontroll av konsentrasjonsrisiko Risikoen slik den arter seg i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Konsentrasjonsrisikoen er særlig knyttet til plasseringen av selskapets egenkapital i form av bankinnskudd. Selskapet er i liten grad eksponert for konsentrasjonsrisiko. Metode for styring og kontroll av konsentrasjonsrisiko i Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Selskapet har ingen investeringsportefølje og blir i liten grad berørt av problemstillingen angående diversifisering. Engasjementene som er etablert blir nøye kontrollert til ikke å utgjøre mer enn det maksimalt tillatte volumet. Dersom et engasjement overskrider begrensningene, blir dette regulert ned umiddelbart. Selskapets bankinnskudd skal være spredt på mer enn én motpart. Måling av risiko Kapitalbehov for konsentrasjonsrisiko måles ved hjelp av en metode utviklet internt i selskapet. Denne metoden vektlegger først og fremst engasjementets størrelse, og beregner deretter kapitalbehovet knyttet til risikoen ved dette engasjementet. 8

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2011 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2012

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2012 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kapitaldekningsregelverket... 3 3. Ansvarlig

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS Side 2 av 10 INNHOLD 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og

Detaljer

Formålet med den interne kontroll i virksomheten er blant annet å sikre at:

Formålet med den interne kontroll i virksomheten er blant annet å sikre at: NRP Asset Management ASA ICAAP 2014 offentliggjøring etter Pilar III, Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak kap

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Side 1 av 9 PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Pilar 3 1 Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at («PAM»

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Finanstilsynets rundskriv 9/2015 Vedlegg 1D Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Skjemaet fylles ut av: 1) verdipapirforetak, forvaltningsselskaper med

Detaljer

Pilar 3 2014. Gjensidige Investeringsrådgivning AS

Pilar 3 2014. Gjensidige Investeringsrådgivning AS 2014 Gjensidige Investeringsrådgivning AS Innhold 1. Bakgrunn for rapporteringen 3 2. Risikoprofilen og kapitalbehovet i Gjensidige Investeringsrådgivning 4 3. Forretningsmodell 6 4. Roller og ansvar for

Detaljer

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket.

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket. Pilar 3 1 Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at Pareto Nordic Investments AS («PNI» eller «Foretaket»)

Detaljer

Redegjørelse i henhold til Pilar

Redegjørelse i henhold til Pilar RISIKO OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 1.Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Pilar Gjensidige Investeringsrådgivning AS

Pilar Gjensidige Investeringsrådgivning AS Pilar 3 2015 Gjensidige Investeringsrådgivning AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for rapporteringen 3 2. Risikoprofilen og kapitalbehovet i Gjensidige Investeringsrådgivning 4 3. Forretningsmodell 7 4.

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko NRP Finans AS ICAAP offentliggjøring etter Pilar III, Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift. forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak mfl. Styring og

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK)

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) 1 INNLEDNING Alpha Corporate Holding AS med datterselskapet Alpha Corporate Finance AS

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko NRP Finans AS Styring og kontroll av risiko - Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift. forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak mfl. (Pilar III) Styring

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Søknad om konsesjon. Advokat Søren L. Lous. når løsningen teller

Søknad om konsesjon. Advokat Søren L. Lous. når løsningen teller Advokat Søren L. Lous Forutsetninger for konsesjonssøknad Vphl 9-1 Investeringstjenester som ytes på forretningsmessig basis Virksomheten ikke faller inn under et eller flere unntak i vphl. 9-2 Vphl 9-1,

Detaljer

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen Risikostyringsfunksjonen Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 9. september 2014 Einar Westby, BDO AS Agenda Regelverk Organisering i banker av ulik størrelse Ressursbehov Innhold og oppgaver hvordan bidra

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

gjensidige.no/banken PILAR gjensidige BANK HOldiNg AS Og gjensidige BANK HOldiNg KONSERN

gjensidige.no/banken PILAR gjensidige BANK HOldiNg AS Og gjensidige BANK HOldiNg KONSERN gjensidige.no/banken PILAR 3 2010 gjensidige BANK HOldiNg AS Og gjensidige BANK HOldiNg KONSERN OPPdATERT PR. 31.12.2010 2 Pilar 3-2010 GjensidiGe Bank HoldinG as og GjensidiGe Bank HoldinG konsern innhold

Detaljer

CARNEGIE AS PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV

CARNEGIE AS PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV CARNEGIE AS PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON OM KAPITAL OG RISIKOFORHOLD Q4 2016 Kontakt Martin Aandstad Nilssen Tlf: 22 00 93 07 Mobil: 934 09 307 Mail: ma@carnegie.no 1. INNLEDNING Carnegie AS

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Kombinert bufferkrav 72.538 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.269.662 63.049 17.703 2.350.414 Utlandet 4.773 39-4.812 Næringssektor

Detaljer

Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging

Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging FINANSIELL INFORMASJON OG INFORMASJON OM STYRING OG KONTROLL (Oppdatert per 29. januar 2015) Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Verdipapirhandelloven oppstiller blant annet

Detaljer

PILAR Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding Konsern. Oppdatert pr

PILAR Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding Konsern. Oppdatert pr PILAR 3-2009 Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding Konsern Oppdatert pr. 31.12.2009 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II... 3 3. KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING...

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende Finanstilsynets vedtak om pilar 2-krav for Bank Norwegian AS/Norwegian Finans Holding ASA

Vedtak i klagesak vedrørende Finanstilsynets vedtak om pilar 2-krav for Bank Norwegian AS/Norwegian Finans Holding ASA Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Postboks 2043 Vika 0125 Oslo Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 2 Deres ref Vår ref Dato 17/2562 28.09.2017 Vedtak i klagesak vedrørende Finanstilsynets vedtak

Detaljer

ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring. Jostein Amdal Chief Risk Officer

ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring. Jostein Amdal Chief Risk Officer ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring Jostein Amdal Chief Risk Officer Innhold Gjensidige Organisasjon og styringsstruktur ERM i praksis Risikostyring

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Pilar III 2015. Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding konsern

Pilar III 2015. Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding konsern Pilar III 2015 Holding AS Holding konsern Innhold 1. Innledning 3 2. Kapitaldekningsregelverket 3 2.1 Innføring av CRD IV (Capital Requirements Directive IV) 4 2.1.1 Likviditetskrav 4 2.1.2 Rapporteringskrav

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2015

Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2015 RISIKO OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2015 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 1.Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet

Detaljer

Risikostyring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll Risikostyring og internkontroll Bankenes sikringsfond Høstkonferanse 2009 Arne H Sæther Statsutorisert revisor KPMG AS DnB Nor DnB Nor brøt loven, bløffet og overdrev..brudd på verdipapirhandelloven og

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, 12.04.2016 Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Solvensregulering og stresstester

Solvensregulering og stresstester Solvensregulering og stresstester Pensjonskassekonferansen 23. april 2013 Hanne Myre, Oslo Pensjonsforsikring AS Et overblikk. Hovedpunkter Bakgrunn Det europeiske solvensregelverket Dagens regulering

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2012 EnterCard Norge AS 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens kapittel IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ).

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Risikostyring skal bidra til å sikre virksomhetens måloppnåelse gjennom:

Risikostyring skal bidra til å sikre virksomhetens måloppnåelse gjennom: Sist revidert 20.10.2014 Konsernpolicy for risikostyring og internkontroll 1. Formål Denne konsernpolicyen setter krav til risikostyring og internkontroll i Gjensidige. Den definerer grunnleggende prinsipper,

Detaljer

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke spørsmål jobber vi med mht. MiFID Hvilke av våre aktiviteter berøres av MiFID-forskriften? Hva er konsekvensen? Hvilket

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING Finanstilsynet gjennomførte i perioden fra 16. september til 25. november 2010 et tematilsyn om kapitaldekningsrapportering i et utvalg banker.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SpareBank 1 Kredittkort... 3 Kapitaldekningsregelverket... 3 Overordnet risiko- og kapitalstyring i SpareBank 1

Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SpareBank 1 Kredittkort... 3 Kapitaldekningsregelverket... 3 Overordnet risiko- og kapitalstyring i SpareBank 1 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SpareBank 1 Kredittkort... 3 Kapitaldekningsregelverket... 3 Overordnet risiko- og kapitalstyring i SpareBank 1 Kredittkort... 4 Styring og kontroll av risiko... 4

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2015 Cathrine Dalen Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV...

Detaljer

PILAR 3 DOKUMENT FOR

PILAR 3 DOKUMENT FOR PILAR 3 DOKUMENT FOR per 31.12.2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II 3 3. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.1.1 Typer kjernekapital og tilleggskapital

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2012 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2012

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2012 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2012 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2012 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2012 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2012 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

FINANSIELL INFORMASJON OG INFORMASJON OM STYRING OG KONTROLL

FINANSIELL INFORMASJON OG INFORMASJON OM STYRING OG KONTROLL FINANSIELL INFORMASJON OG INFORMASJON OM STYRING OG KONTROLL (Oppdatert per 31. mars 2013) Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Verdipapirhandelloven oppstiller blant annet en

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

INNLEDNING KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV

INNLEDNING KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV PILAR3 31.12.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III... 3 3. KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING... 4 4. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 4.1 Ansvarlig kapital...

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014).

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... Pilar III 2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND SPAREBANK... 4 2 RISIKOSTYRING

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2009 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2009

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2009 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2009 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2009 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2009 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2009 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Flekkefjord Sparebank Pilar III-dokument 31.12.2014 side 1. Risiko- og kapitalstyring (PILAR III-dokument) pr 31.12.2014

Flekkefjord Sparebank Pilar III-dokument 31.12.2014 side 1. Risiko- og kapitalstyring (PILAR III-dokument) pr 31.12.2014 Flekkefjord Sparebank Pilar III-dokument 31.12.2014 side 1 Risiko- og kapitalstyring (PILAR III-dokument) pr 31.12.2014 Flekkefjord Sparebank Pilar III-dokument 31.12.2014 side 2 INNLEDNING Dette dokumentet

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... Pilar III 2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND SPAREBANK... 4 2 RISIKOSTYRING

Detaljer

I INNHOLDSFORTEGNELSE

I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 II FIGURFORTEGNELSE... 2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 ANSVARLIG KAPITAL... 5 2.2 BEREGNINGSGRUNNLAG...

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger

God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger Agenda 1.Internkontroll 2.Roller / organisering 3.Risikoanalysen 4.Kultur 5.Utkontraktering og kjøp av tjenester

Detaljer

Pilar Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding Konsern

Pilar Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding Konsern gjensidige.no/banken Pilar 3 2011 Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding Konsern Oppdatert pr. 31.12.2011 2 PILAR 3-2011 Innhold INNHOLD SIDE 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET

Detaljer

SPAREBANKEN SØR PILAR 3

SPAREBANKEN SØR PILAR 3 SPAREBANKEN SØR PILAR 3 2008 0 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II... 2 3. KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING... 3 3.1 Oversikt over konsernet... 3 3.1.1 Selskaper som er fullt

Detaljer

Compliance funksjonen utøvelse og praktisk angrepsvinkel

Compliance funksjonen utøvelse og praktisk angrepsvinkel Compliance funksjonen utøvelse og praktisk angrepsvinkel Presentasjon i Complianceutvalget i VFF den 10. april 2013 Kate A. Pauli Lovpålagt funksjon Verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2 av 17

Innholdsfortegnelse. Side 2 av 17 Pilar III Basel II 31.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 1.2 Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.3 Pilar

Detaljer

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... Pilar III 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND SPAREBANK... 4 2 RISIKOSTYRING

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2014

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2014 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2014 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å å yte følgende

Detaljer

Pilar III Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding Konsern

Pilar III Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding Konsern Pilar III 2014 Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding Konsern Innhold 1. Innledning 3 2. Kapitaldekningsregelverket 3 2.1 Innføring av CRD IV 4 2.1.1 Likviditetskrav 4 2.1.2 Rapporteringskrav

Detaljer

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. juni 2010

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. juni 2010 RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3 juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2. RISIKO- OG KAPITALSTYRING...5 2.1 PRINSIPPER FOR RISIKO- OG KAPITALSTYRING...5

Detaljer

hh 31.12.2010 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2010 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2010 BASEL II regelverket Pilar 3 2010 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med bankenes risiko og kapitalbehov...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 212 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav... 3 2.1

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

PILAR 3 - Rapport 31.12.2015

PILAR 3 - Rapport 31.12.2015 PILAR 3 - Rapport 31.12.2015 I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 II FIGURFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4 2.1 ANSVARLIG

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3. Oppdatert per 31. Desember 2013

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3. Oppdatert per 31. Desember 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 2013 Oppdatert per 31. Desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II/Basel III - Kapitaldekningsreglene...3

Detaljer

Godtgjørelsesordning - Oslo Asset Management AS

Godtgjørelsesordning - Oslo Asset Management AS Godtgjørelsesordning - Oslo Asset Management AS Dato: 10. desember 2015 Virkeområde og formål Oslo Asset Management AS er underlagt forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 1.

Detaljer

hh 31.12.2008 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2008 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2008 BASEL II regelverket Pilar 3 2008 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med bankenes risiko og kapitalbehov...

Detaljer

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III Arendal og Omegns Sparekasse Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Gitt av konserndirektør i Risikostyring Konsern og godkjent i konsernledelsen 12.01.2015, oppdatert 20.05.2016. 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

NHOs forsikringskonferanse, 11-12. november 2014. Solvens II Implementering og konsekvenser v/svein Stokke, Chief Risk Officer

NHOs forsikringskonferanse, 11-12. november 2014. Solvens II Implementering og konsekvenser v/svein Stokke, Chief Risk Officer NHOs forsikringskonferanse, 11-12. november 2014 Solvens II Implementering og konsekvenser v/svein Stokke, Chief Risk Officer KLP Kommunal landspensjonskasse Ledende tilbyder av Offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Pilar III Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding Konsern

Pilar III Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding Konsern Pilar III 2012 Holding AS Holding Konsern Innhold 1. Innledning 3 2. Kapitaldekningsregelverket - Basel II 3 2.1 Innføring av Basel III 3 2.1.1 Framtidige kapitalkrav 3 2.1.2 Framtidige krav til likviditet

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer