BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: Tidspunkt: Kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl."

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd for funksjonshemmede, Vibeke Nikolaisen telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Referatsaker: -Reguleringsplaner til høring sendes med papirutgaven av sakslisten. - Kommuneplanens arealdel finnes på Saksliste

2 Saksnr PS 08/11 Innhold Plan for legetjenesten - prioritering av tiltak PS 08/12 Referatsaker RS 08/10 Møteprotokoll fra PS 08/11 RS 08/12 RS 08/13 Kommuneplanens arealdel 2009 for Bodø kommune. Offentlig ettersyn. Forslag til reguleringsplan for Stormyra sone 17.2, Bodø kommune, til offentlig ettersyn Forslag til reguleringsplan for Skarmyra ved Hunstadsenteret RS 08/14 Tilrettelagte arbeidsplasser/ dagtilbud Bodø, 20. august 2008 Diana Johnsen leder Vibeke Nikolaisen sekretær

3 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 07/966 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet /11 Råd for funksjonshemmede /11 Ruspolitisk råd Komite for helse og sosial Bystyret Plan for legetjenesten - prioritering av tiltak Saksopplysninger I forbindelse med at bystyret i møte den behandlet plan for legetjenesten som sak PS 08/57 ble det fattet følgende vedtak ; Plan for legetjenesten legges til grunn i det videre arbeid med utvikling av legetjenesten i Bodø kommune. Det utarbeides en prioritert liste over de tiltak planen foreslår innen september -08. Prioritering og finansiering av de enkelte tiltakene besluttes ved behandlingen av de årlige budsjetter og økonomiplaner. Prioriteringslisten fra legeplanen slik den ble fremlagt ved bystyrets behandling Tiltakene som er foreslått vil fra 1.år de innføres ha en kostnadsramme som vist nedenfor: Innsatsområder Økte kostnader pr. 1.år 1. Rekruttering a) Kommunalt legesenter på Mørkved kr ) b) Fast lønn natt Bodø legevakt kr c) Veiledning for nyutdannede leger kr pr. lege 2. Tilsettinger fastlegehjemler a) Dekke etterslep på hjemler hvis tilskudd til etablering jfr. tabell s.21 kr b) Pr. capita tilskudd /befolkningsøkning kr Offentlige legeoppgaver a) Økning legetimer sykehjem Estimert 50 % økning kr b) Økning av legetimer til helsestasjon, skole og flyktningekontor, 1t.pr.helsest. kr

4 c) Fastlønnet hel stilling for sykehjemslege kr Overgrepsmottaket Bodø legevakt Videreføring av overgrepsmottaket Budsjettert 5. Samfunnsmedisinske oppgaver a) Opprettholde funksjonene i dagens organisering i Helsekontoret Budsjettert b) Tilsette kommuneoverlege i deltidsstilling innen rus- og psykiatri Budsjettert c) Økning fra 20 til 40 % stillinger for kommuneoverleger og 10 % legevaktsjef kr Administrative tiltak a) Tilsette saksbehandler på Helsekontoret kr Turnuslege a) Økning fra 3 til 4 turnusleger kr Sum kr På bakgrunn av bystyrets vedtak har Helsekontoret utarbeidet en revidert prioriteringsliste. Revidert prioriteringsliste Innsatsområder Økte kostnader pr. år Alternativ A Alternativ B 1. Turnuslege Økning fra 3 til 4 turnusleger kr Legesenter på Mørkved. Alternativ A: Tilsetting privatpraktiserende fastlege, 3 hjemler kr ) (Etablerings tilskudd kr pr. hjemmel) Alternativ B: Kommunalt legesenter på Mørkved kr ) 3. Pr. capita tilskudd /befolkningsøkning kr Kommuneoverlege i 20 % stilling rus- og psykiatri Budsjettert 5. Fastlønnet hel stilling for sykehjems lege kr Økning legetimer sykehjem estimert 50 % økning kr Økning av legetimer til helsestasjon, skole og flyktningekontor, 1t.pr.helsest. kr

5 8. Økning fra 20 til 40 % stillinger for kommuneoverleger og 10 % legevaktsjef kr Tilsette saksbehandler på Helsekontoret kr Totale utgifter kr ) Kostnaden vil være engangsinvestering som kommer oppstartsåret ved nye hjemler med en kostnad på kr pr hjemmel. 2) I tillegg kommer ca 1,6 mill. til etablering av senteret (engangsbeløp) Svein Blix Samlet budsjett økning for post 1 til 5 anbefales av Helsekontoret prioritert for Resterende tiltak anbefales av Helsekontoret gjennomført i Merknader Helsekontoret har løftet ansettelse av ny turnuslege som nr 1 på prioriteringslisten da det er forventet at Fylkeslegen innen kort tid vil komme med en forespørsel om kommunen kan motta en ny turnus. Videre prioriteres et nytt legekontor (2) høyt. Helsekontret har sett på 2 løsninger: Alternativ A er å gi 3 nye leger basis tilskudd (fast beløp som utbetales til legene ganget opp pr. innbygger legene har på sin pasientliste) som om de har 1000 pasienter på sine lister - selv om de reelt sett starter som blanke lister. Dette vil være et tilskudd som gradvis faller fra etter hvert som legene opparbeider seg pasienter på listen sin. Legene som eventuelt ønsker å drifte et slikt senter må ta kostnadene med å etablere senteret samt

6 finne egnet sted for dette. Helsekontoret vil være med som en aktiv pådriver og tilrettelegger for å få dette realisert. I Alternativ B er kostnadene som er beregnet for å kunne drifte kontoret kommunalt. Her er det ikke tatt med etableringskostnader. Dette er stipulert til å komme opp i en størrelses orden på Etablering av nytt legesenter må utredes nærmere og fremlegges til politisk behandling som egen sak. Pr. capita tilskuddet (3) er bestemt av befolkingsgrunnlaget (samme som basistilskudd), og vil øke i samsvar med befolkningsveksten i kommunen. Helsekontoret har fått i gang refusjoner for urinprøvetakingen ved Prinsen Helsestasjon. Dette har gitt en inntekt på kr på de fire første måneden med refusjoner. Dette vil gi et inntektsgrunnlag på kr pr. år. Da Prinsen Helsestasjon er noe underfinansiert har det så langt i 2008 ikke vært et økonomisk grunnlag for ansette en kommuneoverlege på fagfeltet Rus- og psykiatri (4). Ønsket er å få ansatt en lege i stillingen fra 1. januar Øvrige poster er rimelig lik prioriteringen fra selve planen (tiltak 5-9). For ytterligere informasjon vises det til kommentarene i Plan for legetjenesten.

7 Forslag til innstilling A) Tiltakene i plan for legetjenesten prioriteres slik : Innsatsområder Økte kostnader pr. år Alternativ A Alternativ B 1. Turnuslege Økning fra 3 til 4 turnusleger kr Legesenter på Mørkved. Alternativ A: Tilsetting privatpraktiserende fastlege, 3 hjemler kr (Etablerings tilskudd kr pr. hjemmel) Alternativ B: Kommunalt legesenter på Mørkved kr Pr. capita tilskudd /befolkningsøkning kr Kommuneoverlege i 20 % stilling rus- og psykiatri Budsjettert 5. Fastlønnet hel stilling for sykehjems lege kr Økning legetimer

8 sykehjem estimert 50 % økning kr Økning av legetimer til helsestasjon, skole og flyktningekontor, 1t.pr.helsest. kr Økning fra 20 til 40 % stillinger for kommuneoverleger og 10 % legevaktsjef kr Tilsette saksbehandler på Helsekontoret kr Totale utgifter kr B) Nytt legesenter på Mørkved utredes nærmere og fremlegges til politisk behandling. C) Finansiering av de enkelte tiltakene besluttes ved behandlingen av de årlige budsjetter og økonomiplaner. rådmann Saksbehandler: Dag-Christer Røberg/ Stian Wik Rasmussen Utrykt vedlegg: Plan for legetjenesten Jann Aakre kommunaldirektør

9

10 PS 08/12 Referatsaker 2

11 N^rdla^d FYLKESKOMMUNE ±5I_.: ^ q.u,_. La.o 0,3 3 '" 6- Møteprotokoll for Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede Møtested: Fylkeshuset, "Nordland 2" Møtedato : Tidspunkt: 10:30 Tilstede Mariette Korstad Einar Jetne Arve Knutsen Svein Ivar Hansen Anne-Gunn Dreyer Roar Høgseth Anne Rørvik Bjørn Roald Olsen Trond Sveum Gunn Strand Hutchinson Forfall Tomm Jensen Personlig vara Marianne Siri Iselin Marstrander Personlig vara Kjell-Børge Freiberg Åpning Godkjenning av innkalling Saksliste Møteprotokoll Merknader Tomm Jensen hadde ikke meldt forfall, derfor var hans personlige varamedlem, Marianne Siri ikke innkalt Mariette Korsrud ledet møtet. Britt Olaussen og Andreas Flåm var sekretærer.

12 Innkalling : enstemmig godkjent Saksliste : enstemmig godkjent Protokoll fra 6 mai 2008 ble enstemmig godkjent. Merknader til orienteringssaker: Stedsutvikling Midler, kr. 10,9 millioner til stedsutvikling. Nærmere opplysninger om tilretteleggingstiltak. Saken utsettes til neste møte. Jernbaneverket - orienteringom universell utforming av jernbanestasjonen i Bodø. Uklare eierskapsstrukturer rundt jernbanestasjonen førte til at administrasjonen ikke fant fram til noen ansvarlig som kunne orientere om denne bygningen. Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede ønsket å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt. Bodø, den Mariette Korsrud Britt Olaussen leder rådssekretær 2

13 Følgende saker ble behandlet: Saksnr. Journalpost Sakstittel 017/08 08/3840 Forslag til revisjon av retningslinjer for driftstilskudd til funksjonshemmedes organisas joner 018/08 08/3840 Levekårsundersøkelse for personer med nedsatt funksjonsevne i Nordland 019/08 08/3840 Orientering om kollektivtransporten i Nordland 020/08 08/3840 Transporttjenesten for funksjosnhemmede - endring av reglement 021/08 08/3840 Høringsuttalelse - forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke rettstillingen til barn av pasienter 3

14 17/08: Forslag til revisjon av retningslinjer for driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innstilling til vedtak Tildelingskriteriene for driftstilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner endres ikke. Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede fastsetter tilskuddets størrelse før årets fordeling. FFO Nordland får 13% og SAFO Nordland far 2% av totalbeløpet. Det resterende beløp fordeles slik: - Grunntilskuddet settes til 25% og fordeles likt på de tilskuddberettigete fylkeslagene - Medlemstilskuddet settes til 65% - Skjønnstilskuddet settes til 10% - fordeles etter aktivitet og behov i forhold til funksjonshemming Region som omfatter Nordland fylke er tilskuddsberettiget. Regioner som omfatter flere fylker (Nordland, Troms og Finnmark) er ikke tilskuddsberettiget. Små fylkelag i Nordland under Norges Handikapforbund Nords paraply tildeles - alternativ 1, grunntilskudd - alternativ 1, medlemstilskudd - alternativ 3, fullt tilskudd - alternativ 4, er ikke tilskuddberettiget Minimum medlemstall for å få driftstilskudd er? medlemmer Med tilfredstillende geografisk spredning menes at fylkeslaget har medlemmer over hele fylket (nord, -sør- og midtfylket) Revisjon: Som grunnlag for fordelingen må det være sendt inn årsmelding og revidert regnskap for foregående år. Fylkeslag som far under kr ,- i tilskudd kan benytte valgt revisor. Fylkeslag som får over kr ,- må benytte autorisert revisor Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede FF-17/08 Utvalgets behandling Rådet sluttet seg til innstillingen og fremmet i tillegg følgende forslag: Tilskudd til små fylkeslag under Norges Handikapforbund Nord - innstillingens alternativ 3 velges Minimum medlemstallstall for å få tilskudd - 30 medlemmer beholdes uendret Votering Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Vedtak Tildelingskriteriene for driftstilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner endres ikke. Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede fastsetter tilskuddets størrelse før årets fordeling. 4

15 FFO Nordland får 13% og SAFO Nordland far 2% av totalbeløpet. Det resterende beløp fordeles slik: - Grunntilskuddet settes til 25% og fordeles likt på de tilskuddberettigete fylkeslagene - Medlemstilskuddet settes til 65% - Skjønnstilskuddet settes til 10 % - fordeles etter aktivitet og behov i forhold til funksjonshemming Region som omfatter Nordland fylke er tilskuddsberettiget. Regioner som omfatter flere fylker (Nordland, Troms og Finnmark) er ikke tilskuddsberettiget. Små fylkelag i Nordland under Norges Handikapforbund Nords paraply tildeles fullt driftstilskudd Minimum medlemstall for å få driftstilskudd er 30 medlemmer Med tilfredstillende geografisk spredning menes at fylkeslaget har medlemmer over hele fylket (nord, -sør- og midtfylket) Revisjon: Som grunnlag for fordelingen må det være sendt inn årsmelding og revidert regnskap for foregående år. Fylkeslag som far under kr ,- i tilskudd kan benytte valgt revisor. Fylkeslag som far over kr ,- må benytte autorisert revisor. 018/08: Levekårsundersøkelse for personer med nedsatt funksjonsevne i Nordland Innstilling til vedtak Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede ønsker en ny levekårsundersøkelse velkommen. Det uttrykkes behov for at også kommende levekårsundersøkelser innlemmer analyse av personer med nedsatt funksjonsevne Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede FF-018/08 Utvalgets behandling Endringsforslag: Andre setning endres til: Det forutsettes at også kommende levekårsundersøkelse innlemmer analyse av personer med nedsatt funksjonsevne. Votering Innstillingen med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Innstilling til vedtak/vedtak Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede ønsker en ny levekårsundersøkelse velkommen. Det forutsettes at også kommende levekårsundersøkelse innlemmer analyse av personer med nedsatt funksjonsevne. 5

16 019/08: Orientering om kollektivtransporten i Nordland Innstilling til vedtak Saken tas til orientering Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede FF-019/08 Utvalgets behandling Verken fylkesråd for samferdsel eller andre ledere på avdelingen hadde anledning til å gi en orientering i dette møtet. Forslag: Saken utsettes til neste møte. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Saken utsettes til neste møte. 020/08: Transporttjenesten for funksjonshemmede - endring av reglement Innstilling til vedtak i Det settes et tak for antall brukere i Transporttjenesten for funksjonshemmede fra på 2,5 % av folketallet. For den enkelte kommune beregnes brukertallet ut fra 1% av folketallet + 10% av antall innbyggere over 67 år. 2 Det gjennomføres behovsprøving av søkere i forhold til søkerens økonomi. Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede foreslår følgende tilføyelse til punkt 2: Blinde og sterkt svaksynte samt rullestolbrukere skjermes fra økonomisk behovsprøving. 3 Fylkesrådet fastsetter i detalj endringer i gjeldende reglement for TT-ordningen fra Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede foreslår at fylkestingets vedtak tilføyes et nytt punkt 4. 6

17 4 Det utredes en alternativ ordning med fellestransport fra dør-til-dør til fast oppsatt tid og sted langs en oppsatt trase. Ordningen kan benyttes av alle som har behov transport. Ordningen opprettes og finansieres etter Telemarkmodellen, som vil si at en prosentandel av de midlene som går til TT-reiser benyttes til å finansiere fellesreiser Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede FF-020/08 Utvalgets behandling Arve Knutsen viste til eldrerådets vedtak og fremmet likelydende forslag: 1. Ordningen med TT-kort videreføres som i dag 2. Kommunene bes gjennomgå sine rutiner for tildeling av TT-kort. 3. Nordland fylkes reglement for TT-ordningen evalueres etter 5 år Gunn Strand Hutchinsons protokolltilførsel til sak 16/08 i møtet 6. mai ble fremmet som forslag: " Alternativ transportmiddel et kollektivtransport. Denne må styrkes for å gjøre behovet for TTordningen mindre. Dette gjelder både utforming av busser, holdeplasser og merking av busser." Gunn Strand Hutchinson fremmet tilleggsforslag til innstillingens pkt 4: --- "og at noe av midlene som går til kollektivtransport legges til denne ordningen." Votering Innstillingens pkt 1 mot Arve Knutsens forslag pkt 1 "Ordningen med TT-kort videreføres som i dag " For innstillingens pkt 1-2 stemmer For Arve Knutsens forslag - 8 stemmer Gunn Strand Hutchinsons protokolltilførsel. "Alternativ transportmiddel et kollektivtransport. Denne må styrkes for å gjøre behovet for TTordningen mindre. Dette gjelder både utforming av busser, holdeplasser og merking av busser." Gunn Strand Hutchinsons forslag: enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 2 - første: For innstillingen - I stemme, mot 9 stemmer Innstillingens pkt 2 - andre avsnitt : For innstillingen - 1 stemme, mot 9 stemmer Innstillingens pkt 3 faller bort. Innstillingens pkt 4. Enstemmig vedtatt Gunn Strand Hutchinsons tilleggsforslag til innstillingens pkt 4: enstemmig vedtatt Vedtak 1. Ordningen med TT-kort videreføres som i dag. 7

18 Alternativ transportmiddel er kollektivtransport. Denne må styrkes for å gjøre behovet for TTordningen mindre. Dette gjelder både utforming av busser, holdeplasser og merking av busser. 2. Det utredes en alternativ ordning med fellestransport fra dør-til-dør til fast oppsatt tid og sted langs en oppsatt trase. Ordningen kan benyttes av alle som har behov transport. Ordningen opprettes og finansieres etter Telemarkmodellen, som vil si at en prosentandel av de midlene som går til TT-reiser benyttes til å finansiere fellesreiser, og at noe av midlene som går til kollektivtransport legges til denne ordningen. 3. Kommunene bes gjennomgå sine rutiner for tildeling av TT-kort. 4. Nordland fylkes reglement for TT-ordningen evalueres etter 5 år 021/08: Høringsuttalelse - forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke rettstillingen til barn av pasienter Innstilling til vedtak Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede i Nordland hilser forslag til ny helsepersonellov 23a velkommen. I løpet av årene har det vært en rekke tilfeller hvor barn som har levd i vanskelige familiesituasjoner med bl. rusavhengige forelder, har gått til rettssak mot kommunen fordi ingen grep inn å hjalp den mens de var barn. Dette har bidratt til store vanskeligheter for dem gjennom hele livet. Det er derfor på tide at det settes fokus på disse barnas situasjon. Taushetsplikt er et gode, men har også i mange tilfeller vist seg å være et alvorlig hinder for å komme barn til unnsetning. Departementets forslag om å innføre informasjonsplikt for helsepersonell til pasientenes barn, i stedet for å gi unntak fra taushetsplikten, vil derfor kunne være en fornuftig ordning. Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede er enig i at den som er utpekt som bameansvarlig helsepersonell skal få den informasjon som er stengt nødvendig for å ivareta de behov som pasientens barn har. Det å ikke vite, skaper stor frustrasjon både hos barn og voksne. Barns behov for informasjon bør, som det foreslås, ivartas ved at helsepersonell, selv om det ikke foreligger samtykkekompetanse fra pasienten, skal kunne gi strengt nødvendig og grunnleggende informasjon om foreldrenes sykdomstilstand og behandling i en form som er tilpasset barnets individuelle forutsetninger. Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede i Nordland er enig i at strengt nødvendig informasjon også kan gis til den andre av foreldrene som har omsorg for barnet. Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede er også enig i ordlyden i forslag til ny spesialisttjenestelov Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede FF-021/08 Utvalgets behandling 8

19 Gunn Strand Hutchinson fremmet følgende to tilleggsforslag: Det understrekes at den som får ansvaret også må få nødvendige ressurser og opplæring for å gjennomføre oppgaven. En må ha større fokus på hvordan man kan støtte barn som er i en situasjon hvor de har en "voksenrolle" i familien. Votering Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Vedtak Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede i Nordland hilser forslag til ny helsepersonellov 23a velkommen. I løpet av årene har det vært en rekke tilfeller hvor barn som har levd i vanskelige familiesituasjoner med bl. rusavhengige forelder, har gått til rettssak mot kommunen fordi ingen grep inn å hjalp den mens de var barn. Dette har bidratt til store vanskeligheter for dem gjennom hele livet. Det er derfor på tide at det settes fokus på disse barnas situasjon. Taushetsplikt er et gode, men har også i mange tilfeller vist seg å være et alvorlig hinder for å komme barn til unnsetning. Departementets forslag om å innføre informasjonsplikt for helsepersonell til pasientenes barn, i stedet for å gi unntak fra taushetsplikten, vil derfor kunne være en fornuftig ordning. Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede er enig i at den som er utpekt som barneansvarlig helsepersonell skal få den informasjon som er stengt nødvendig for å ivareta de behov som pasientens barn har. Det understrekes at den som får ansvaret også må få nødvendige ressurser og opplæring for å gjennomføre oppgaven. En må ha større fokus på hvordan man kan støtte barn som er i en situasjon hvor de har en "voksenrolle" i familien. Det å ikke vite, skaper stor frustrasjon både hos barn og voksne. Barns behov for informasjon bør, som det foreslås, ivartas ved at helsepersonell, selv om det ikke foreligger samtykkekompetanse fra pasienten, skal kunne gi strengt nødvendig og grunnleggende informasjon om foreldrenes sykdomstilstand og behandling i en form som er tilpasset barnets individuelle forutsetninger. Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede i Nordland er enig i at strengt nødvendig informasjon også kan gis til den andre av foreldrene som har omsorg for barnet. Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede er også enig i ordlyden i forslag til ny spesialisttjenestelov

20 BODØ KOMMUNE Byplankontoret Adresseliste Dato: Saksbehandler:...Annelise Bolland Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2008 Saksnr./vår ref.: /3071 Arkivkode: Kommuneplanens arealdel 2009 for Bodø kommune. Offentlig ettersyn. Planutvalget i Bodø kommune behandlet i møte 6. juni 2008 forslaget til kommuneplanens arealdel. Dette vedtaket ble fattet: Planutvalget vedtar å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn, jfr. planog bygningslovens Kommuneplanens arealdel består av følgende dokumenter: Plankart. Planbeskrivelse med forslag til bestemmelser og retningslinjer. Temakart for friluftsliv, hovedvegnett for sykkel og temakart for sjøarealene. Katalog med innspill til planarbeidet. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Konsekvensutredning Rønvikjordene. Vurdering av oppdrettspotensialet i Skjerstadfjorden, Bodø kommune. Kommuneplanens arealdel beskriver hvordan arealbruken i kommunen skal være de neste årene. Planforslaget inneholder forslag om nye boligområder, hytteområder, næringsarealer og landbruksog friluftsområder. Videre inneholder planen forslag om bruk og vern av strandsonen. Det foreslås et forvaltningsområde Saltstraumen med egne bestemmelser som skal ivareta verdiene og ivareta reisemålet Saltstraumen. Det foreslås flere nye områder til havbruk og sikring av eksisterende områder. Planforslaget legger også fram forslag til hvordan byen Bodø bør vokse i et langsiktig perspektiv. Det foreslås at Rønvikjordene planlegges til ny framtidig bydel i Bodø. Bodømarka skal framdeles ha et sterkt vern mot inngrep og legges til rette for friluftsliv. Plankartet med tilhørende bestemmelser og retningslinjer legges ut til offentlig ettersyn. Planbeskrivelsen inneholder en tematisk gjennomgang av føringer for planarbeidet, vurderinger av arealbruk og hva som konkret foreslås i planforslaget. Katalogen med innspill inneholder alle forslag til arealbruk som er kommet inn til planarbeidet. I katalogen er det en konsekvensvurdering av alle forslagene, og den er delt opp i 2 deler: innspill som er tatt inn i planforslaget og innspill som ikke er tatt inn i planforslaget. I katalogen er det også en oversikt over innspill og tiltak som er registrert gjennom strandsonekartleggingen. Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø, Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax:

21 Hva ønsker vi tilbakemelding på i høringen? Alt som er omtalt i planforslaget kan det gis tilbakemelding på. Det som vi spesielt ønsker tilbakemelding på er følgende: Forslag til bestemmelser og retningslinjer. Hvor skal Bodø vokse i et langsiktig perspektiv? Skal Rønvikjordene legges ut som framtidig ny bydel? Forslag til utbyggingsrekkefølge og hvor det kan bygges boliger de nærmeste årene. Forslagene til nye hytteområder. Bestemmelsene om størrelse på fritidsboliger. Forslagene om nye næringsområder og lokalisering av kirkegård og ny brannstasjon. Forslaget til forvaltningsområde Saltstraumen, både bestemmelsene og avgrensningen av området. Forslag til avgrensningen av LNF- 2 (viktige landbruks- og kulturlandskapsområder). Bruk og vern av 100-metersbeltet i strandsonen. Forslag til kystsoneplan og forslagene til nye områder for havbruk. Forslag til hovedvegnett for sykkel. Det vil bli arrangert folkemøter i de enkelte bydelene om kommuneplanens arealdel i august/september. Møtene blir annonsert og kunngjort på nettsidene til kommunen. Lag og foreninger kan også be om møter om planforslaget. Kommuneplanens arealdel er planlagt lagt fram for bystyret i februar Hvor finnes dokumentene? Alle dokumentene blir lagt ut på kommunens nettside: Trykte dokumenter legges ut på Servicetorgene i Misvær, Herredshuset og Postgården og på nærmiljøkontorene på Kjerringøy og i Saltstraumen. De som ønsker trykte utgaver av dokumentene, kan henvende seg til de nevnte kontorene for å hente dokumenter eller få de tilsendt. Plankartet er lagt ut som en pdf-fil, men vil om kort tid også finnes i en bedre versjon (raster) på kommunens nettside. Dersom det er feil eller mangler i adresselista, ber vi om tilbakemelding. Denne utsendelsen: Enkelte adressater tilsendes alle dokumentene, andre får vedlagt det som berører den enkelte, og andre tilsendes bare dette brevet. Friluftskartleggingen legges ut på egen høring parallelt med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel 2009 for Bodø kommune. Offentlig ettersyn. 2 av 6

22 Høringsuttalelser: Alle som er berørt eller har meninger om planforslaget er velkomne til å uttale seg. Uttalelser og tilbakemeldinger til planforslaget merkes med saksnummer 2008/3071 og sendes til: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø. eller e-post: Høringsfrist 15. september Kontaktpersoner på byplankontoret: Annelise Bolland, Nina Sandvik, Svein Bjørgo Larsen, tlf Med hilsen Jørn Roar Moe byplansjef Annelise Bolland arealplanlegger Kommuneplanens arealdel 2009 for Bodø kommune. Offentlig ettersyn. 3 av 6

23 ADRESSELISTE Statlige/regionale etater Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Fylkesmannen i Nordland Moloveien Bodø Statens vegvesen, Region Nord Dreyfushammarn Bodø Reindriftsforvaltningen i Nordland Sjøgata Fauske Sametinget, Miljø- og 8270 Drag kulturvernavdelingen Tromsø Museum, arkeologisk avd Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Tromsø Museum Fagenhet for arkeologi, 9037 Tromsø(Marine saker sendes hit) Forsvarsbygg Eiend.utv. Harstad Boks Harstad Jernbaneverket (plansaker) Fellestjenesten, PB Hamar Fiskeridirektorat region Nordland Boks Bodø NVE region Nord Boks Narvik Avinor Bodø Lufthavn 8041 Bodø Statens forurensningstilsyn Boks 8100 Dep 0032 Oslo Bergvesenet Boks 3021, Lade 7441 Trondheim Bodø havn KS Boks Bodø Forsvarets flyplassdrift 8047 Bodø Kystverket Postboks Kabelvåg Nabokommuner Gildeskål kommune 8140 Inndyr Sørfold kommune 8226 Straumen Fauske kommune 8200 Fauske Beiarn kommune 8110 Moldjord Steigen kommune 8083 Leinesfjord Salten Regionråd Storgata Bodø Interessegrupper/institusjoner Duokta reinbeitedistr. V/ A. Pavall 8215 Valnesfjord Statskog 8201 Fauske Bodø Næringsforum Boks Bodø Bodø Sivilforsvarskrets Sjøgata Bodø Bodø Boligbyggelag Boks Bodø SB Nordlandsbuss Boks Bodø Bodø Energi Boks Bodø Planteforsk Vågønes 8010 Bodø Høgskolen i Bodø Mørkvedtråkket Bodø Biskopen i Sør-Hålogaland Boks Bodø Telenor servicesenter for nettutb. Boks Bergen Salten forvaltning IKS Pb 6094 Mørkved 8031 Bodø Kommuneplanens arealdel 2009 for Bodø kommune. Offentlig ettersyn. 4 av 6

24 Lag og foreninger Fortidsminneforeningen avd. Nordl Boks Bodø Bodø og Omegns Turistforening Boks Bodø Forum for natur- og friluftsliv Storgt Fauske Bodø jeger- og fiskerforening v/ Rorbuveien Bodø Knut Haugen Bodømarkas venner Boks Bodø Framtiden i våre hender Bodø Boks Bodø Salten Naturlag Boks Bodø Naturvernforb. Avd. Nordland Boks Mo Aksjonsgruppa for bevaring av Postboks Bodø Rønvikjordene Bodø arkitektgruppe v/tore Stien c/o Arkitektstudio, Pb Bodø Helligvær vel V/ Nelly Eidet 8095 Helligvær Landego Velforening 8098 Landegode Nordland Bondelag Boks Bodø Bodin Bondelag v/ Jørn Kristensen Løpsmark 8061 Bodø Kjerringøy Bondelag v/ Jan Hugo Wickstrøm 8093 Kjerringøy Bodin Skogeierlag v/ Per Eggesvik Soløy 8020 Bodø Lag og foreninger, kystsone Salten Havbruk AS 8103 Brevik i Salten Gigante Havbruk AS Sjøgt Bodø Codfarmers ASA Nygård 8120 Nygårdsjøen Salten skjell Postboks Bodø Bunes fisk Steinvollvn Tverlandet Edelfarm AS Øksengård 8250 Rognan Nap marine AS Gunnar Skjelvik, Skjelvik 8130 Sandhornøy Misværfjord Skjell AS Olav Duuns vei19 B 8021 Bodø Høgskolen i Bodø V/Terje Mørkvedbukta 8049 Bodø Almendingen Bodø Fiskerlag V/ Hilmar Olav Sivertsen 8098 Landegode Nordland Fylkes Fiskerlag Boks Bodø Nordland Fiskeoppdretterlag Boks Bodø Bodø skjelldyrkerlag v/ Jon Alstad Boks Bodø Advokatene Kvarsnes, Kløkstad, Blomø & Haug Postboks Bodø Kommunale instanser Saltstraumen Nærmiljøkontor Postboks Saltstraumen Kjerringøy Nærmiljøkontor 8093 Kjerringøy Innstranda Bydelsutvalg Boks Bodø Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset Misvær 8100 Misvær Kommuneplanens arealdel 2009 for Bodø kommune. Offentlig ettersyn. 5 av 6

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 03.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret 3.1.213

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer