Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Solbergfoss Tidspunkt: kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon / , e-post Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Askim, Jan Terje Kristiansen Leder (sign.) Side1

2 Kontrollutvalget Askims møte Sakliste U.off. PS 13/25 Protokoll fra kontrollutvalgets møte PS 13/26 PS 13/27 PS 13/28 Forvaltningsrevisjonsrapport "Pleie og omsorg", Askim kommune Oppfølging av rapport om "Krise- og beredskapsplaner", Askim kommune Informasjon fra revisjonen PS 13/29 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014 PS 13/30 PS 13/31 Møteplan for kontrollutvalget i Askim kommune Eventuelt Side2

3 Saksnr.: 2013/25904 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: /2013 Klassering: 510/124 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Askim /25 Protokoll fra kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: Protokoll fra kontrollutvalgets møte , godkjennes Rakkestad, Anita Rovedal daglig leder Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Protokoll fra kontrollutvalgets møte Vurdering Protokoll fra kontrollutvalgets møte , legges frem for godkjenning. Side3

4 Saksnr.: 2013/25904 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: /2013 Klassering: 510/124 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Askim /26 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Pleie og omsorg", Askim kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for bystyret i Askim: 1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Pleie og omsorg" i Askim kommune tas til etterretning. 2. De 7 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas. Rakkestad, Anita Rovedal daglig leder Vedlegg Forvaltningsrevisjonsrapport "Pleie og omsorg", Askim kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger I forvaltningsrevisjonsrapporten blir det gitt følgende anbefalinger: Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere sine rutiner i forhold til oppnevnelse av koordinator. Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere å innføre et fast verktøy hos den enkelte bruker hvor nyttig informasjon kan utveksles mellom hjemmetjenesten og pårørende. Anbefaling 3: Side4

5 Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere sine rutiner i forhold til overholdelse av interne retningslinjer i praktisk bistand/hjemmetjenestene. Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere sin praksis om å gi tilbakemelding i forhold til reduksjon av tildelte timer. Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere tiltak som kan være med på å tydeliggjøre informasjon til tjenestemottager og pårørende. Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere tiltak som vil være med på å skape en lik væremåte blant personalet, innbefattet også vikarer og ekstrahjelp. Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret. Vurdering Revisjonen vil være tilstede i møtet og kan om ønskelig besvare eventuelle spørsmål fra utvalget. Side5

6 RAPPORT OM Forvaltningsrevisjonsrapport xxxxxxxxxxxxxxxxx Pleie og omsorg X xxxxxxxx KOMMUNE Askim kommune (Rapportens innhold og fakta er ikke verifisert) Dette skal stå på forsiden ved oversendelse av foreløpig rapport Side6

7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG PROSJEKTMANDAT SAMMENDRAG INNLEDNING Problemstillinger Avgrensning av prosjektet Revisjonskriterier Revisjonsmetoder PROBLEMSTILLING 1: Hvilke tilbud gis til de brukerne som ikke får tilbud om institusjonsplass? Herunder, følges prinsippene om tjenestetrapp vedtatt av de folkevalgte? Innledning Revisjonskriterier Revisors undersøkelse og innhentede data Revisors vurderinger og konklusjoner Anbefalinger RÅDMANNENS BEMERKNINGER Anbefalinger KILDEHENVISNINGER VEDLEGG Pleie og omsorg Side7

8 1. FORORD OG PROSJEKTMANDAT Revisjonen skal i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon 1 utføre forvaltningsrevisjon. Etter forskriften innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. God kommunal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund NKRF. Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet, Pleie og omsorg, er gjennomført i forhold til RSK 001. Prosjektet er gjennomført etter plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kontrollutvalget og bystyret i Askim kommune, jamfør følgende vedtak: PS 12/24 Plan for forvaltningsrevisjon : 1.Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon. 2.Ut i fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i rekkefølge i planperioden: Prosjekt 1: «Pleie og omsorg» i 2013 Prosjekt 2: «Drift og ansvarsfordeling ved Eiendom og Intern Service» i Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført etter vedtatt prosjektbeskrivelse i tidsrommet april - oktober Rapporten er oversendt kommunen for verifisering. Prosjektansvarlige revisors habilitet og uavhengighet sett opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten er vurdert, og revisjonen finner ansvarlig revisor habil til å utføre prosjektet. Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Widnes. I tillegg har fagansvarlig forvaltningsrevisor Anita Rønningen deltatt i informasjonsinnsamlingen. Rapporten oversendes kommunen etter behandling i kontrollutvalget og kommunestyret. Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i prosjektet, for hyggelig samarbeid i forbindelse med prosjektarbeidet. Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Rakkestad Finn Skofsrud Distriktsrevisor Anne Widnes Forvaltningsrevisor 1 Kommunelovens kapittel og forskrift om revisjon av 1.juli 2004 kapittel 3 6. Pleie og omsorg 1 Side8

9 2. SAMMENDRAG Formålet med prosjektet har vært å kontrollere om Askim kommunes interne prinsipper om tjenestetrapp blir fulgt. Bystyret i Askim kommune vedtok en tjenestetrapp for å sikre trygge og forsvarlige helsetjenester i kommunen. Som et ledd i arbeidet er det foretatt intervju med virksomhetslederne for Åpen omsorg og Institusjon med omsorgsboliger. Videre er det gjennomført mappegjennomgang av et utvalg av mapper på brukere som mottar tjenester innenfor hjemmetjenester, omsorgsboliger og langtidsopphold. I tillegg har revisor foretatt fokusgruppeintervju med et tilfeldig utvalg av pårørende innenfor de to gruppene korttids-/og rehabiliteringsavdelingen og langtidsavdeling. De utvalgte pårørende hadde også erfaring fra kommunens hjemmetjeneste, og bidro med refleksjoner rundt denne tjenesten. I tillegg til dokumentanalyse av lovverk og interne rutiner og retningslinjer, danner dette grunnlag for rapportens innhold. Utgangspunktet for denne rapporten er å kontrollere følgende problemstilling: «Hvilke tilbud gis til de brukerne som ikke får tilbud om institusjonsplass? Herunder, følges prinsippene om tjenestetrapp vedtatt av de folkevalgte?» Lovverket setter klare krav til kommunen i forhold til den plikt den har for tildeling og utøvelse av helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Revisor kontrollerte målplanene og tjenestebeskrivelsene for de to virksomhetene Åpen omsorg og Institusjon med omsorgsboliger, og fant at de er tydelige både når det gjelder hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for tjenesten, og i forhold til hvilken målgruppe tjenesten henvender seg til. Også kriterier for tildeling og saksbehandling/vedtaksprosedyrene kommer tydelig frem av beskrivelsene. Dette finner revisor positivt. De to virksomhetene Åpen omsorg og Institusjon med omsorgsboliger deler på Avdeling for tjenestetildeling. Revisor kontrollerte både søknadsskjema og kartleggingsskjema som blir brukt ved vurdering og tildeling av de ulike tjenestene, og vurderer at skjemaene inneholder nødvendige kartleggingsspørsmål for å kunne gjøre en god vurdering av tjenestesøkers behov. Revisor vurderer dette som positivt. En tydelig ansvarsfordeling er viktig for at en virksomhet skal fungere godt. I tillegg er det av stor betydning at arbeidsgiver har utarbeidet tydelige stillingsbeskrivelser for sine ansatte slik at det går klart frem hvilke arbeidsoppgaver som tillegger den enkelte stilling. Revisor kontrollerte organisasjonskartet for de to virksomhetene Åpen Omsorg og Institusjon med omsorgsboliger. I tillegg kontrollerte revisor stillingsbeskrivelsene for de ulike stillingene i de to respektive virksomhetene. Revisor fant at det var en tydelig og klar ansvarsfordeling, og stillingsbeskrivelsene var detaljerte og tydelige i sin angivelse av de ulike arbeidsoppgavene som var tillagt den enkelte stilling. Revisor vurderer dette som positivt. I beskrivelsen av tjenestetrappa står det at den enkelte bruker må vurderes individuelt, og at det derfor kan være snakk om kombinasjoner mellom de ulike trinnene. Revisor mottok en oversikt over antall søknader og antall avslag til de ulike tjenestene i Av 72 søknader om institusjonsplass, var det 46 som fikk innvilget plass. Det var dermed 26 som mottok alternative tjenester. I 2012 var det totalt 7 klager hos de to virksomhetene. Revisor så via mappegjennomgang at kommunen behandlet et klagevedtak der klager fikk medhold fra Helsetilsynet. Kommunens behandling skjedde kort tid etter at den hadde mottatt svaret fra Helsetilsynet, og bruker fikk tildelt institusjonsplass. Dette vurderer revisor som positivt. Videre var det 19 brukere som ikke har klaget inn avslaget, og som man derfor må anta er tilfreds med den/de alternative tjenestetilbudene de er tildelt. Revisor vurderer det som viktig at bruker tilbys tjenester som for den enkelte fremstår som akseptable og trygge. Revisor vurderte også brukerundersøkelser som kommunen hadde gjennomført i Dette var brukerundersøkelser innenfor tjenestene hjemmesykepleie, praktisk bistand/ hjemmehjelp, pårørende, tidsbegrenset opphold i institusjon og brukermedvirkning. Ut fra svarene ser revisor at brukerne av hjemmesykepleie og praktisk bistand/ hjemmehjelp stort sett er Pleie og omsorg 2 Side9

10 fornøyde med den hjelpen de får. Dette finner revisor positivt. Når det gjaldt brukermedvirkning var svarene mer spredt utover skalaen. 8 av 12 respondenter svarte at de ikke hadde en primærkontakt/koordinator. Et flertall av respondentene svarte at man ikke deltok på møter som gjaldt dem selv, og at de ikke hadde noen påvirkning på hvem de fikk hjelp av. Disse svarene tydet på at flertallet av brukerne av sammensatte tjenester ikke følte at de hadde noen påvirkning på sine tjenester. Helse- og omsorgstjenesteloven 7-2 sier at kommunen har plikt til å oppnevne en koordinator til brukere som får sammensatte tjenester. Revisor anbefaler kommunen om å vurdere sine rutiner i forhold til oppnevnelse av koordinator. Revisjonen utførte også et gruppefokusintervju av pårørende både ved korttids- /rehabiliteringsavdelingen, hjemmetjenesten og langtidsavdelingen. Det er et kjent fenomen fra alle kommuner i Norge at hjemmetjenesten preges av ansatte med knapp tid. Revisjonen vurderer allikevel at effektivt arbeid ikke må gå på bekostning av tjenestemottagers eller pårørendes opplevelse av trygghet og ivaretakelse. To av de pårørende fortalte at de har innført en loggbok hos bruker hvor nyttig informasjon kan utveksles med hjemmetjenesten. Dette er en måte å ivareta at nyttig informasjon går begge veier, og revisor anbefaler at kommunen vurderer å innføre et fast verktøy hos hver bruker som mottar hjemmetjenester for å overføre informasjon til pårørende. I forhold til korttids-/rehabiliteringsavdelingen uttrykte de pårørende tilfredshet med oppholdet. Dette vurderer revisor som positivt. De pårørende sa at de savnet mer informasjon fra avdelingen om hvilke tilbud som finnes ved avdelingen. De pårørende sa også at de fant kommunens hjemmeside vedrørende tjenesten som noe vanskelig å finne frem på. Revisor anbefaler kommunen om å vurdere tiltak som kan være med å tydeliggjøre informasjon til tjenestemottager og pårørende. De pårørende til beboere ved langtidsavdelingen var alle enige om at det ble mer forutsigbart og trygt da bruker fikk plass ved langtidsavdelingen. Men de pårørende uttrykte at det til dels er ulik behandling fra personalets side, avhengig av ved hvilken boenhet man ligger på. Revisor anbefaler kommunen å vurdere tiltak som vil være med på å skape en lik væremåte blant personalet, innbefattet også ferievikarer og ekstrahjelp. En av de pårørende hadde erfaring fra den palliative avdelingen, og uttrykte tilfredshet ved denne avdelingen. Dette finner revisor positivt. De pårørende til begge brukergruppene sa at de kunne ønsket en kontaktperson i kommunen som var oppdatert på deres «sak», og som det var enklere å kontakte enn slik tilfelle er i dag hvor de opplever det som mer uoversiktlig. Revisor nevnte tidligere i rapporten rutiner i forhold til koordinator, og vurderer at dette ville inneha den samme funksjonen som en kontaktperson. Revisor vurderer at innbyggere i Askim kommune i all hovedsak får et tilfredsstillende tilbud og blir tilbudt alternative tjenester når man har behov for det. Det foreligger dog noen utfordringer i forhold til tidsaspekt og personaletikk. Revisor har gjort noen funn som kan forbedres, og gir følgende anbefalinger: Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere sine rutiner i forhold til oppnevnelse av koordinator. Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere å innføre et fast verktøy hos den enkelte bruker hvor nyttig informasjon kan utveksles mellom hjemmetjenesten og pårørende. Pleie og omsorg 3 Side10

11 Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere sine rutiner i forhold til overholdelse av interne retningslinjer i praktisk bistand/hjemmetjenestene. Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere sin praksis om å gi tilbakemelding i forhold til reduksjon av tildelte timer. Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere tiltak som kan være med på å tydeliggjøre informasjon til tjenestemottager og pårørende. Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere tiltak som vil være med på å skape en lik væremåte blant personalet, innbefattet også vikarer og ekstrahjelp. Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret. Pleie og omsorg 4 Side11

12 3. INNLEDNING 3.1 Problemstillinger Problemstilling 1: Hvilke tilbud gis til de brukerne som ikke får tilbud om institusjonsplass? Herunder, følges prinsippene om tjenestetrapp vedtatt av de folkevalgte? 3.2 Avgrensning av prosjektet Prosjektet er begrenset til å omhandle kontroll av om prinsippene om tjenestetrapp vedtatt i bystyret overholdes. Prosjektet vil avgrenses mot ressursstyring innenfor virksomheten pleie og omsorg 3.3 Revisjonskriterier I henhold til standard for forvaltningsrevisjon må revisor fastsette revisjonskriterier for forvaltningsrevisjonen. Revisjonskriterier, ofte kalt foretrukket praksis, er uttrykk for krav eller forventninger til en funksjon, aktivitet, prosedyre, resultat eller lignende. Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. Revisjonskriterier for dette prosjektet er blitt utledet fra: Eksterne kriterier: LOV nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helseog omsorgstjenesteloven) FOR nr.1256: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Interne kriterier: Kommunens vedtatte plan for tjenestetrapp. Kommunens interne retningslinjer på området pleie og omsorg.. Kommunens interne mål på området pleie og omsorg. En nærmere utledning av revisjonskriterier fremkommer i rapporten. 3.4 Revisjonsmetoder For å besvare prosjektets problemstilling har revisor hatt oppstartsintervju med virksomhetslederne for Åpen omsorg og Institusjon med omsorgsboliger. Videre har revisor foretatt en mappegjennomgang av 26 tilfeldig utvalgte brukermapper. 10 av mappene omhandlet bruker på institusjon, 7 omhandlet bruker i omsorgsboliger og 9 omhandlet bruker av hjemmesykepleie. I tillegg har revisor gjennomført fokusgruppeintervju. Det ble valgt ut 15 tilfeldige personer i de følgende gruppene: pårørende til langtidsbeboere på sykehjem, Pleie og omsorg 5 Side12

13 pårørende til brukere av korttids/rehabiliteringsavdelingen, brukere av hjemmetjenesten. Av de inviterte brukerne av hjemmetjenesten var det 1 person som møtte opp. Samtlige 5 av de inviterte pårørende til korttids/rehabiliteringsavdelingen møtte, mens 3 av de inviterte pårørende til langtidsavdelingen møtte opp. Revisor har også foretatt dokumentanalyse av relevante interne dokumenter fra kommunen. 4. PROBLEMSTILLING 1: Hvilke tilbud gis til de brukerne som ikke får tilbud om institusjonsplass? Herunder, følges prinsippene om tjenestetrapp vedtatt av de folkevalgte? 4.1 Innledning Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester sier i 3-1 om kommunens ansvar for helsetjeneste: «Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester». I den forbindelse har Askim kommune vedtatt en tjenestetrapp for å sikre trygge og forsvarlige helsetjenester i kommunen. Revisor fikk utdelt «Kommunedelplan for helse, omsorg og samhandling » som ble vedtatt i bystyret Tjenestetrappa i Askim kommune består av 5 trinn. Trinn 1 innebærer lavterskeltilbud gitt i hjemmet. Dette kan være tjenester som matombringing, trygghetsalarmhjelpemidler, i tillegg til ordinære barnekontroller, Frivillighetssentralen, Home Start, omsorgsboliger og trygdeboliger. Trinn 2 innebærer hjemmebaserte tjenester, dagsenter, verksted og aktivitetssenter. Dette er tjenester så som praktisk og personlig bistand og opplæring, hjemmesykepleie, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse, dagsenter, rehabilitering og habilitering i hjemmet og NAV. Trinn 3 innebærer korttids- /rehabiliteringsavdelingen, og kommunal og privat avlastning. Tjenester som for eksempel avlastning, utredning, opptrening og korttidsopphold gis på dette trinnet. Trinn 4 består av de ulike omsorgsboligene med heldøgns bemanning. Trinn 5 er Løkentunet Sykehjem som gir institusjonstilbud. En tjenestetrapp forutsetter en forståelse for at mennesker som har behov for omsorgstjenester ikke er like, og at den enkelte må vurderes individuelt. Tjenestetilbudet må således tilpasses den enkelte innenfor det som kan kalles trygge og forsvarlige tjenester. Tjenestetilbudet må reflektere den enkeltes behov, og en tjenestetrapp må vise til en sammenheng der økende behov møtes med økende tjenestetilbud. Pleie- og omsorgstjenesten i Askim er organisert i to virksomhetsområder med hver sin virksomhetsleder. Den ene virksomheten er Åpen Omsorg og og den andre er Institusjon med omsorgsboliger. De to virksomhetsområdene deler på Avdeling for tjenestetildeling. Dette er en enhet som vurderer og tildeler de ulike omsorgstilbudene i kommunen. Det er 50 omsorgsboliger med heldøgns bemanning, 75 langtidsplasser, 24 korttidsplasser og 8 plasser på palliativ/ forsterket avdelingen på institusjonen Løkentunet. I tillegg disponerer kommunen 2 institusjonsplasser i Spania. Hjemmesykepleien/hjemmetjenesten hadde 421 brukere i perioden Pleie og omsorg 6 Side13

14 4.2 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er utledet fra «Tjenestetrappa» som står omhandlet i «Kommuendelplan for helse, omsorg og samhandling », vedtatt i bystyret «Tjenestetrappa» ligger i sin helhet i vedlegg 2. Følgende revisjonskriterier er utledet: Revisjonskriterie 1: Det bør være klare retningslinjer for utøvelse av tildeling av tilbud i tjenestetrappa. Revisjonskriterie 2: Det bør være klare retningslinjer for tildelingen av de ulike tilbudene i tjenestetrappa. Revisjonskriterie 3: Det bør fremgå klart hvem som har ansvar for de ulike tilbudene i tjenestetrappa. Revisjonskriterie 4: De som ikke får plass på egnet trinn i tjenestetrappa bør tilbys alternativer i henhold til lovverk. 4.3 Revisors undersøkelse og innhentede data Retningslinjer for utøvelse av tilbud i tjenestetrappa For at alle innbyggerne i en kommune skal få det tilbudet de har krav på etter helse- og omsorgstjenesteloven, samt forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, bør kommunen har utarbeidet klare retningslinjer og målplaner for utøvelsen av de tilbud som tildeles i tjenestetrappa. På oppstartsintervjuet med de to virksomhetslederne for Åpen omsorg og Institusjon Løkentunet fikk revisor utdelt de overordnede målsettingene for de to virksomhetsområdene. Det felles overordnede mål lyder: Kommunens pleie og omsorgstjenester sikrer innbyggerne trygg bistand og nødvendig helsehjelp. Tjenestetilbudet utarbeides i samarbeid med bruker hvor den enkeltes menneskeverd vektlegges. Tjenestetilbudet ytes på lavest mulig effektive omsorgsnivå. Deretter lister målplanen opp målene for de ulike tjenesteområdene. Disse områdene omfatter de hjemmebaserte tjenestene, langtidstilbud i institusjon, rehabiliteringsavdelingen og den palliative avdelingen. Revisor fikk også utdelt tjenestebeskrivelse for de ulike tilbudene som tilbys innbyggerne i kommunen. Beskrivelsene gjaldt tjenester som avlastningsopphold i institusjon, opphold ved palliativ enhet, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmehjelp/praktisk bistand, hjemmesykepleie, korttidsopphold i institusjon og langtidsopphold i institusjon. Tjenestebeskrivelsene omfattet følgende punkter: lovgrunnlaget, målgruppen, kriteriene for tildeling, beskrivelse av tjenesteinnhold og standard, saksbehandling og vedtak, samt informasjon om vederlag for tjenesten. I tillegg fikk revisor utdelt Målkart for 2013 for både virksomheten Åpen omsorg og for virksomheten Institusjon med omsorgsboliger. Målkartet beskriver visjonen og det overordnede målet for virksomhetene. Videre beskrives fakta om virksomhetene, hvem som er virksomhetsledere og virksomhetenes nettobudsjett. Følgende enheter er vurdert i de to målkartene: brukere, samfunn, medarbeidere, læring og fornyelse og økonomi. Delmålene innenfor de forannevnte enhetene er: Brukere: god kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene at tjenestene er trygge og forsvarlige Pleie og omsorg 7 Side14

15 hjemmeboende personer med demens er sikret utredning hjemmeboende personer med behov for rehabilitering er sikret tidlig innsats og tjenester på beste effektive omsorgsnivå virksomheten har god kompetanse og robusthet til å håndtere ressurskrevende tjenester at brukerne skal motta forsvarlige kommunale tjenester ved innfasing av Samhandlingsreformen Samfunn: god integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet i Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål at samarbeid mellom frivillige og hjemmesykepleien oppleves som ressurs Medarbeidere: godt arbeidsmiljø myndiggjorte medarbeidere attraktiv arbeidsgiver nærværet har økt Læring og fornyelse: modernisering og effektivisering ved bruk av IKT virksomheten har et helhetlig og systematisk internkontrollsystem virksomheten har flere ansatte med fagbrev og styrkende kompetanse Økonomi: sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Tydelige retningslinjer for tildeling av tilbud Helse- og omsorgstjenestelovens ledd sier at kommunen har plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestene er i samsvar med krav fastsatt i lov. Dette vil med andre ord si at det er viktig at virksomhetene har en internkontroll som fungerer for at beboere i kommunen skal få tjenester som er fastsatt ved lov. Revisor får opplyst ved oppstartsintervjuet at det er avdeling for tjenestetildeling som har ansvar for vurdering og tildeling av de ulike omsorgstilbudene i kommunen. I denne avdelingen er det 2,5 årsverk, og det jobbes på tvers av de ulike omsorgstilbudene kommunen tilbyr. Dette for å sikre at den enkelte bruker får det tilbud som er best egnet for seg. En søknadsprosess om pleie og omsorgstjenester starter med at søker fyller ut et søknadsskjema med følgende opplysninger: Opplysninger om søker Bolig Nærmeste pårørende eller annen kontaktperson Kontakt med det offentlige Arbeidssituasjon/trygd Inntekt Begrunnelse for søknaden Botiltak Teknisk utstyr (i hjemmet) Ønskede tiltak Fullmakt Underskrift Pleie og omsorg 8 Side15

16 Revisor fikk opplyst at avdeling for tjenestetildeling fyller ut et kartleggingsskjema ved inntak av nye brukere. Revisor fikk utdelt et eksemplar av kartleggingsskjemaet, og ser at det inneholder følgende punkter: Personalia Medisinske opplysninger Ergonomiske forhold (i forhold til vurdering av behov for hjelpemidler/andre tiltak i hjemmet Vurdering av behov for praktisk bistand/hjemmehjelp (innebærer vurdering av i hvilken grad søker kan utføre generelle huslige sysler, så som for eksempel vask av gulv og støvsuging) Vurdering i forhold til bolig (innebærer kartlegging av blant annet trapper, boligens størrelse, om det er leilighet eller hus) Vurdering av vold og trusler (dette punktet vurderes fortrinnsvis ved første gangs besøk og innebærer en vurdering i forhold til om bruker kan opptre aggressivt eller truende) Samtykkeerklæring (innebærer at søker gir samtykke til innhenting av nødvendige opplysninger fra lege eller annen relevant behandler) Kontaktperson sier videre at det er virksomhetsleder ved de respektive virksomhetsområdene som underskriver vedtakene. Forvaltningsloven hjemler de ulike kravene som settes til enkeltvedtak. Et enkeltvedtak skal inneholde følgende: Det skal være skriftlig Det skal grunngis Det skal henvises til hvilke regler vedtaket bygger på Det skal opplyses om klageadgang Ved mappegjennomgang av 26 tilfeldig utvalgte mapper så revisor at vedtakene var utformet etter en enhetlig mal. Vedtakene var skriftlige, og det var vist til hvilke lovhjemler som var lagt til grunn for vedtaket. I tillegg forelå det opplysninger om klageadgang og klageprosessen. Alle vedtak var undertegnet av enten virksomhetsleder ved åpen omsorg eller av virksomhetsleder ved institusjon og omsorgsboliger. I tillegg var vedtaket også undertegnet av avdelingsleder ved den respektive enhet/avdelingen. Tydelig ansvarsfordeling For at en kommune skal kunne yte best mulig service for sine innbyggere er det viktig at det er en klar ansvarsfordeling slik at det er tydelig for de impliserte hvem som har ansvar for hva. Revisor fikk utdelt organisasjonskart over kommunen som helhet, samt over de to virksomhetene Åpen omsorg og Institusjon og omsorgsboliger. Åpen omsorg og Institusjon og omsorgsboliger er to av i alt 11 virksomheter som er underlagt rådmannsteamet i kommunen. Innad i virksomheten Åpen omsorg er virksomhetsleder på topp og har seg underlagt syv enheter som har hver sin avdelingsleder. Disse enhetene er avdeling for tjenestetildeling, Parken bofellesskap/barnebolig og Trøgstadveien bolig, hjemmesykepleien rode A, hjemmesykepleien rode B, Furuseth bofellesskap, Eventyrveien bofellesskap/ Vangsveien verksteder og avdeling for Praktisk bistand. Innad i virksomheten Institusjon og omsorgsbolig er det virksomhetsleder på topp, og også her er det syv enheter underlagt leder. Disse enhetene er følgende: Kirkegata omsorgsboliger, underlagt her er dagsenter for demente, Bogruppe 1-2-3, Bogruppe 4-5, Bogruppe 6-7-8, Palliativ enhet, korttid/rehabiliteringsavdeling, underlagt her er dagsenter for hjemmeboende, og Sommerrogata omsorgsboliger. Pleie og omsorg 9 Side16

17 Som et ledd i kontrollarbeidet ville revisor kontrollere om det var utarbeidet stillingsbeskrivelser til den enkelte stilling. Revisor fikk utdelt stillingsbeskrivelser for følgende stillinger i innenfor pleie og omsorg i kommunen: avdelingsleder/avdelingssykepleier, gruppeleder/sykepleier 1, autorisert sykepleier ved Løkentunet, autorisert sykepleier i hjemmesykepleien, autorisert hjelpepleier/ omsorgsarbeider ved Løkentunet, autorisert hjelpepleier/omsorgsarbeider i hjemmetjenesten og hjemmehjelp. Stillingsbeskrivelsene var utformet etter samme mal, med hadde ulike punkter avhengig av hvilke stillinger det gjaldt. Avdelingssykepleier hadde følgende punkter i sin beskrivelse: stillingens organisasjonsmessige plassering, kvalifikasjonskrav, funksjonsbeskrivelse herunder personalforvaltning, faglig ansvar, utføre delegerte legeoppgaver, journalansvar, samhandling. Videre inneholdt beskrivelsen også punktene taushetsplikt og revisjon av stillingen. For autorisert hjelpepleier/omsorgsarbeider var det følgende punkter i beskrivelsen: stillingsbetegnelse, kvalifikasjonskrav, plass i organisasjonen, funksjonsbeskrivelse, arbeidsoppgaver, samarbeid/etikk/kommunikasjon, videreutdanning, taushetsplikt og revisjon av stillingsinstruks. Det finnes også flere fagrelaterte retningslinjer i virksomhetene, så som medikamenthåndtering og så videre. Disse retningslinjene har ikke revisor kontrollert i dette prosjektet. Tilbud om alternative tjenester I kommunedelplanen for helse, omsorg og samhandling står det at det er viktig å være klar over at det skal ytes individuelt tilpassede tjenester, og at det derfor kan være gunstig å kombinere de ulike trinnene i tjenestetrappa for at en bruker skal få tilpassede tjenester. Det står videre i kommunedelplanen at tjenestetrappa forutsetter en forståelse for at mennesker som har behov for omsorgstjenester ikke er like, og at den enkelte må vurderes individuelt. Deretter må tjenestene tilpasses den enkelte innenfor det som kalles trygge og forsvarlige tjenester. For å kontrollere om kommunen tilbyr tjenester tilpasset den enkelte, og om det ved avslag ved søknad om en tjeneste gis alternative tilbud, har revisor hatt oppstartintervju med virksomhetslederne, samt mappegjennomgang og fokusintervju med pårørende. På oppstartsintervjuet får revisor opplyst at søker blir vurdert av avdeling for tjenestetildeling, og at det ved avslag, for eksempel på institusjonsplass, gis et alternativt tilbud lenger ned i tjenestetrappa. Kontaktperson sier at alle tilbud er individuelle, og tilbudene tilpasses den enkelte. Tilbud i stedet for institusjonsplass kan være så som trygghetsalarm, hjemmesykepleie eller ambulerende rehabiliteringsteam. På oppstartsintervjuet mottok revisor en oversikt over hvor mange som søkte seg inn til de ulike tjenestene fra til : Langtid: 72 søknader- 46 fikk innvilget opphold, 26 fikk avslag. Korttidsplass: 192 søknader- 183 fikk innvilget opphold, 9 fikk avslag. Rehabilitering: 44 søknader- 43 fikk innvilget, 1 fikk avslag. Palliativ: 80 søknader- alle ble innvilget. Revisor fikk opplyst på oppstartsintervjuet at det var 7 klager totalt på virksomhetene Åpen omsorg og ved Institusjon med omsorgsboliger i Revisor ser ved mappegjennomgang at det i alle mappene forelå en «første-søknad» inn i tjenesten. Deretter ble brukerens behov vurdert fortløpende eller over tid, og det ble fattet nye vedtak når det viste seg at bruker hadde fått endrede behov. Dette skjedde uten at det var behov for ny søknad. Ved for eksempel vedtak om hjemmesykepleie fikk brukerne tilleggstjenester som avlastningsopphold, praktisk bistand og hjemmehjelp. Revisor fant at det forelå vedtak undertegnet av den respektive virksomhetsleder for de ulike tjenestene som Pleie og omsorg 10 Side17

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 16.11.2016 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 14.11.2016 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 31.08.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, tlf. 90855384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 24.11.2015 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Solbergfoss Tidspunkt: 22.06.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 18.09.2017 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark

Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark Møtedato: 06.11.2012, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:50 Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Fra til saksnr.: 12/28 12/34 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark

Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark Møtedato: 24.09.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:30 Møtested: Aremark kommune, møterom ordførerens kontor Fra til saksnr.: 15/24 15/28 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 07.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal Tidspunkt: 27.09.2017 kl. 08:15 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 22.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 18.01.2016 kl. 17:30-19:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møtedato: 23.11.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:35 Møtested: Askim kommune, møterom Annekset Fra til saksnr.: 15/23 15/30 Medlemmer Møtt Varamedlemmer Jan

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13, jf. hol. 12-1 Navn (fornavn etternavn): Adresse: Tlf.nr/Mob.nr: Bostedskommune: Bor du sammen med andre?

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 13.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Båstad Tidspunkt: 01.06.2015 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 1 Tidspunkt: 07.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 27.01.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SØKER NAVN: EGENSØKNAD Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Målselv kommune Generelt: Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml. Spisesal Tidspunkt: 03.09.2013 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møtedato: 10.11.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. Møtested: Askim kommune, møterom Vamma Fra til saksnr.: 14/27-14/31 Medlemmer Møtt Varamedlemmer Jan Terje Kristiansen,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 14.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 19.01.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom kommunestyresalen Tidspunkt: 16.09.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 25.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/3894-1 DRAMMEN 05.05.2015 FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 26.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen Nord-Trøndelag HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Saksbehandler: Torgeir Skevik Tlf. direkte: 74 16 81 60 E-post: tsk@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 08.11.2010 Vår ref.: 2010/6397 Arkivnr: 720

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 11.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Rutiner og praksis for IPLOSregistrering. Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Rutiner og praksis for IPLOSregistrering. Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Rutiner og praksis for IPLOSregistrering Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 9. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.01.2016 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Råde rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 06.06.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 41471166 eller

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Onsdag 17. juni 2015, kl. 16.00 19.10 Sted Møterom 631, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 19. november 2013, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Rakkestad kommunestyre Ordfører Postboks 264 1891 RAKKESTAD Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2015/13164-9-169123/2015-CASSTO 510/128 14.10.2015

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 20. juni 2017 30.05.2017 nr. 700 Forskrift om tildeling

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse Brukerstyrt personlig assistanse BPA Generelt Alternativt navn BPA Fagområde Omsorg, trygd og sosiale tjenester Beskrivelse Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Mandag 8. juni 2015, kl. 08.00 10:10. Sted Møterom Bjønnåsen, Rælingen rådhus Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 13.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Seksjon for helse og velferd

Seksjon for helse og velferd FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for helse og velferd Vedlegg til løpenr. 35849/2017, saksnr. 2017/6405 Klassering: H12 Dato: 04.04.2017 HØRINGSUTKAST PER 4. APRIL 2017: KOMMUNAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 16.11.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Rakkestad kommune 2010 2014 2 017-2018 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 24.09.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad. 006/17 Helse- og omsorgsutvalg

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad. 006/17 Helse- og omsorgsutvalg SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad Sak nr. Dato 006/17 Helse- og omsorgsutvalg 22.02.2017 Forslag til kriterier for tildeling av langtidsopphold

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg Møtedato: 28.01.2015, Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:00 Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/1-15/10 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer