Innholdsfortegnelse Bruksanvisning. GL408e / GL412e Strekkodeskriver. Les brukermanualen før du starter å arbeide!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 2007-01-10. Bruksanvisning. GL408e / GL412e Strekkodeskriver. Les brukermanualen før du starter å arbeide!"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning GL408e / GL412e Strekkodeskriver Dok-ID: Les brukermanualen før du starter å arbeide!

2 SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. 438A Alexandra Road #05-01/04 Alexandra Technopark Singapore Phone: (65) Fax: (65) Internett:

3 Innholdsfortegnelse 1 Generelt Informasjon i denne hurtigguide Ansvarsbegrensning Opphavsrett Kundeservice Forklaring på symboler Sikkerhet Tiltenkt bruk Uriktig bruk Spesielle farer Transport og lagring Transportinformasjon Lagring Pakke ut skriveren Installasjon Sammendrag Komponenter og funksjoner Oppsett og innledende drift Tilkopler utstyret Tilkobling av grensasnittkabelen Slå på utstyret Slå av utstyret Fjerne strømkabelen Innsetting av media Innsetting av fargebånd Drift Skrive ut Endre innstillinger Kutte media Deponering Tekniske data Generell informasjon Tilkoblingsverdier Driftsbetingelser Andre spesifikasjoner Indeks

4 Generelt 1 Generelt 1.1 Informasjon i denne hurtigguide Denne hurtigguiden gir deg viktig informasjon om hvordan du skal håndtere produktet. Forsikre deg om å lese denne hurtigguiden før du bruker denne skriveren! Den er en vesentlig del av produktet og bør oppevares i umiddelbar nærhet av produktet slik at den er tilgjengelig for personalet som skal bruke den. Når utstyret blir overlevert til en tredjepart, skal hurtigguiden følge med. 1.2 Ansvarsbegrensning All informasjon og merknader i denne manualen ble samlet med hensyn til gyldige standarder og reguleringer, nåværende anerkjent teknologi og flere års kunnskap og erfaring. Produsenten kan ikke stilles til ansvar for skader som er et resultat av: ikke tar hensyn til disse instruksjonene utilsiktet bruk bruk av utrenet personell Uautorisert modifisering tekniske modifikasjoner Bruk av ikke godkjente reservedeler I tilfelle spesielle versjoner av den aktuelle leveringen, kan fremstillingene variere i denne manualen, fordi bruk av tilleggsalternativer eller på grunn av de siste tekniske endringene. Bortsett fra det, er forpliktelsene som man ble enige om i leveringskontrakten, de generelle forretningsvilkårene og leveringsbetingelsene fra produsenten og de lovpålagte reguleringene gyldige da kontrakten ble inngått

5 Generelt 1.3 Opphavsrett Behandle innholdet i denne brukermanualen konfidensielt. Det er kun ment for personer som arbeider med eller på utstyret. Overlevering av brukermanualen til tredjeperson uten skriftlig samtykke fra produsenten er ikke tillatt. MERK! Innholdet i disse instruksjonene, tekst, tegninger, bilder og andre fremstillinger er beskyttet av opphavsretten i henhold til industrielle eiendomsrettigheter. Et hvert misbruk er straffbart. Reproduksjon av noe slag selv også av eksperter og også bruk og/eller avsløring av innholdet uten en skriftlig samtykke fra produsenten er ikke tillatt. Overtredelser medfører erstatningskrav. Vi forplikter oss retten til videre krav. Garantibetingelsene er vedlagt salgsdokumentene som et separat dokument. 1.4 Kundeservice Vår kundeservice er alltid tilgjengelig for teknisk informasjon. Beskjeder til den ansvarlige kontaktpartner gis på telefon, faks, e-post eller via Internett, se adresse til produsenten på side 2. Bortsett fra det, er våre medarbeidere alltid interessert i å motta ny informasjon og erfaringer som et resultat av bruk av våre produkter og er til stor verdi for fremtidige forbedringer

6 Generelt 1.5 Forklaring på symboler Advarsler I disse operasjonsinstruksjonene er advarsler identifisert av symboler. Disse merknadene blir innledet av signalord, som uttrykker graden av fare. Hold deg til disse merknadene og vær forsiktig slik at du unngår uhell, personskader og skader på eiendom. FARE! indikerer en øyeblikkelig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil resultere i død eller alvorlig skade. ADVARSEL! indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade. FORSIKTIG! indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderate skader. FORSIKTIG! indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i skade på eiendom. Tips og anbefalinger MERK! fremhever nyttige tips og anbefalinger og informasjon for en effektiv og problemfri drift

7 Sikkerhet 2 Sikkerhet Denne paragrafen gir deg en oversikt over alle viktige sikkerhetsaspekter for optimal beskyttelse av personell og sikker og problemfri drift. Hvis brukermanualen og sikkerhetsreguleringene som er spesifisert i denne manualen ignoreres, kan det resultere i betydelige fare. 2.1 Tiltenkt bruk Skriveren kan kun brukes for utskrifter av strekkodeetiketter ved bruk av skrivemateriell anbefalt av produsenten. ADVARSEL! Farer som kan oppstå hvis utstyret brukes uforsvarlig. Enhver bruk for formål som overskrider og/eller avviker fra det tilsiktede bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner. Derfor: Bruk utstyret kun til det tiltenkte formålet. Hold deg strengt til all informasjon som gis i denne manualen. Unngå spesielt å bruke utstyret til følgende formål, da de betegnes som uforsvarlige: bruk av upassende skrivematerialer (f.eks. tøy, kartong, fremmedlegemer). Det blir ikke gitt noen erstatninger for noen skader som oppstår av resultater fra uforsvarlig bruk. Skader som oppstår av uhensiktsmessig bruk, er kun operatørens ansvar. FORSIKTIG! Ikke demonter skriveren eller endre dets komponenter på noen måter. Ikke åpne utstyret mer enn det som er spesifisert i denne manualen

8 Sikkerhet 2.2 Uriktig bruk Anvendelsene som er opplistet her kan føre til feil, ødeleggelse av utstyret eller skader. Ved bruk av skrivematerialer annet enn de spesifiserte materialene (f.eks. feil papir, tøy, kartong). Innsetting av fremmedlegemer i skriveren. Bruk av ikke-tillatt tilbehør. Kontakt med væsker. Oppsetting av skriveren på ujevne eller skjeve overflater. Utsette skriveren for alvorlige vibrasjoner. Ekstreme temperaturer eller store temperaturvariasjoner inkludert fuktdannelse. Operere skriveren i ekstremt støvete omgivelser. Langtidseksponering av ekstremt sollys kan påvirke de optiske sensorene og kan føre til at deteksjon av etiketter blir feil. Fare for elektrisk interferens og spenningsfall ved nærliggende maskiner med et høyere effektforbruk. 2.3 Spesielle farer Følgende avsnitt beskriver i gjenværende risikoer, som avsløres ved risikoanalysene. Sikkerhetsmeldingene i dette avsnittet og advarslene i de andre kapitelene i denne bruksanvisningen må følges i den hensikt å redusere helsefarer og for å unngå farlige situasjoner

9 Transport og lagring Elektrisk strøm FARE! Fare for liv forårsaket av elektrisk strøm! Berøring av strømførende deler forårsaker en direkte livsfare. Skader på isolering eller enkelte komponenter kan forårsake livsfare. Derfor: I tilfelle skader på isolasjon, slå øyeblikkelig av strømforsyningen og reparer delene som er defekte. Arbeid på det elektriske systemet skal kun utføres av en kvalifiserte elektrikere. Kople ut maskinen før alt arbeid på det elektriske systemet. Slå av strømforsyningen og sikre at den ikke blir slått på igjen før vedlikehold, rengjøring eller reparasjonsarbeid. Ikke shunte sikringer eller gjøre dem virkningsløse. Når du bytter sikringer, forsikre deg om å bruke riktig amperetall. Hold fuktighet unna strømførende deler. Dette kan forårsake kortslutning. Hurtigklipper FORSIKTIG! Fare for skader ved hurtigklipperen! Hurtigklipperen som brukes til å klippe etikettene, kan forårsake kutt og hudavskrapinger. Derfor: Vær forsiktig når du arbeider i nærheten til hurtigklipperen. Bruk beskyttelseshansker hvis du er i tvil. 3 Transport og lagring 3.1 Transportinformasjon Koble fra strømledningen før du transporterer skriveren. 3.2 Lagring Når du lagrer skriveren over en lengre periode, skal du beskytte den mot ytre påvirkninger som temperatur, utsette den for sol og fuktighet

10 Pakke ut skriveren 4 Pakke ut skriveren Pakk ut skriveren og sjekk innholdet. 1 Polstring 2 Skriver 3 Eske

11 Installasjon 5 Installasjon Plasser skriveren på en jevn overflate Hvis den er installert på en ru eller skrå plass, vil kvalitetsutskrifter ikke være mulig. Det kan forårsake feilfunksjoner og nedkorting av skriverens levetid. Bruk et stabilt underlag Bruk et stabilt underlag. Ikke bær skriveren hvis det er media i den. Ikke rist skriveren. Unngå høye temperaturer og fuktighet Ikke installer på en plass med høy temperatur eller fuktighet. Høye temperaturer eller fuktighet kan forårsake feilfunksjon. Unngå støv Støv kan forringe kvaliteten på utskriftene. Det kan forårsake feilfunksjoner og nedkorting av skriverens levetid. Unngå direkte sollys Da dette produktet er levert med optiske sensorer. Direkte sollys kan forårsake feilaktige operasjoner. Sikre at dekselet er lukket under utskrift. Ikke plasser skriveren nært kraner eller kompressorer Utstyr som bruker store strømmengder, som kraner og trykkerimaskiner, kan forårsake elektrisk støy eller underspenning. Ikke plasser dette produktet nært slikt utstyr, da dette kan forårsake feilfunksjoner

12 Sammendrag 6 Sammendrag 6.1 Komponenter og funksjoner 1 Strømbryter (PÅ / AV) 2 Operasjonspanel (skjerm, knapper, LED) 3 Frontdeksel 4 Mediadeksel Fig. 1 Skriverens hovedkropp, front 1 Skrivehode (forbruksartikkel) 2 Skrivevalse (forbruksartikkel) Fig. 2 Skrivehode

13 GL408e / GL412e Strekkodeskriver Sammendrag Fig. 3 Skriverens hovedkropp, side Minnekort åpning Valsefører Valse papirmater Medieførerknapp Etikettdemper Bunnåpning for trekkspillfalset media Stoppskrue Frontdeksel Skrivehode åpne/lukkesperrehake Leveringsspindel for fargebånd Opptaksspindel for fargebånd Mediadeksel Åpning for trekkspillfalset media EXT koplingsstykke (valgfri) LAN / W-LAN sliss (valgfri) IEEE1284 grensesnitt koplingsstykke USB grensesnitt koplingsstykke RS232C grensesnitt koplingsstykke Vekselstrøm inngangseffekt terminal (strømforsyningskonnektor) Kabelkrok Fig. 4 Skriverens hovedkropp, bak

14 Sammendrag 1 LED: POWER (lyser opp når strømmen er på) ONLINE (lyser opp når kommunikasjon er tilgjengelig, blinker når kommunikasjonen feiler) STATUS (lyser opp og blinker når det oppstår feil, blinker når skriveren sender/mottar data) LABEL (lyser opp og blinker når det oppstår papirfeil) RIBBON (lyser opp og blinker når en feil på fargebåndet oppstår) 2 Vis Baklys LCD skjermikoner, operasjons og feilmeldinger. 3 LINE knappen veksler skriveren mellom online og offline modus. 4 FEED knapp Tilfører media en etikettlengde I ONLINE og OFFLINE modus. Hvis det er data i skriveren, vil skriveren skrive ut data før støter ut etiketten. Bruk denne knappen for å justere etiketten til en korrekt utskriftsposisjon. 5 CANCEL knappen Sletter utskriftsdata. I hver innstillingsmodus kan du returnere til det forrige nivå i innstillingsmenyen. Fig. 5 Operasjonspanel 6 ENTER knappen bekrefter valget av utvelging eller verdien og skyver fram innstillingsmenyene. 7 Retningstaster Flytter markøren når den er off-line. Når du er i innstillingsmenyen, kan du legge inn nummer ved trinnvis økning/minsking og bevege markøren til det ønskede parameteravsnittet. 8 FUNCTION knappen med hvert innstillingsmodus, kan du returnere til modusutvelgingsskjermen

15 Oppsett og innledende drift 7 Oppsett og innledende drift 7.1 Tilkopler utstyret Tilkobling av grensasnittkabelen 1. Kople til grensesnittkabelen til grensesnittkonnektor (4, 5, 6) på skriveren og PC-en. 2. Før grensesnittkabelen gjennom kabelkroken (8) på skriveren. Fig. 6 Skriverens hovedkropp, bak Slå på utstyret 1. Koble strømledningen til strømuttaket (7) på skriveren og til stikkontakten. 2. Før grensesnittkabelen gjennom kabelkroken (8) på skriveren. Merk! Bruk kun den strømledningen som er medsendt skriveren. 3. Trykk POWER knappen på I. Lysdioden "POWER" lyser opp Slå av utstyret 4. Før du slår av skriveren, forsikre deg om at skriveren er OFFLINE. Hvis skriveren er ONLINE, trykk ned LINE-knappen. OFFLINE vil vises 5. Trykk POWER knappen på

16 Oppsett og innledende drift Fjerne strømkabelen 1. Før du fjerner strømledningen, forsikre deg om å slå av skriveren ved å trykke på POWER tasten. 2. Dra strømledningen fra strømuttaket. 3. Fjern strømkabelen ut fra kroken og trekk strømkabelen fra skriveren. 7.2 Innsetting av media 1. Åpne mediedekselet 2. Installer medierullen (1) på valsepapirmateren (3). Juster valseføreren (2), slik at medierullen kan rotere. 3. Åpne skrivehodet (8) med skrivehodesperrehaken (4). Fig. 7 Innsetting av media, skriver 4. Tre medier under media demperen (5) og mediets sensordeksel (11), mellom skrivevalsen (7) og skrivehodet (8). Juster den indre kanten på mediet (9) med innsiden av medielederens kant (10) slik at de berører hverandre. 5. Løsne media fra lederen (6) ved å vri knappen mot urviseren. Juster lederen forsiktig mot den utvendige kanten på mediet (12). Fest lederen ved å vri knappen med urviseren. 6. Lukk skriverhodet. 7. Lukk mediedekslet. Fig. 8 Innsetting av media, sensordeksel

17 Oppsett og innledende drift 7.3 Innsetting av fargebånd 1. Åpne mediedekselet (1) 2. Installer fargebånds opptakskjerne (2) på spindelen (3). MERK! En fargebånds opptakskjerne er medsendt skriveren. Bruk tomme fargebåndskjerner som opptakskjerner i fremtiden. Fig. 9 Innsetting av fargebånd, front 3. Trykk fargebåndsrulle (4) på fargebåndets leveringsspindel (5) mot stopperen. 4. Åpne skrivehodet med skrivehodesperrehaken (6). Svingdekslet (7) svinger oppover. 5. Tre ender av fargebåndet (8, alternativt 9) under fargebåndets valse (10) mellom skrivevalsen (11) og skriverhodet (12). 6. Før fargebåndet fra fargebåndets leveringsspindel og til fargebåndets opptaksspindel (3). Fest fargebåndet til fargebåndets opptakskjerne (2) med tape. MERK! Ikke fest fargebåndet til fargebåndets opptaksspindel uten at fargebåndets kjerne er installert. Fig. 10 Innsetting av fargebånd, side

18 Oppsett og innledende drift 7. Roter manuelt fargebåndets opptaksspindel mot urviseren til fargebåndlederen (13) har passert skriverhodet (12). 8. Lukk skriverhodet. 9. Lukk mediedekslet. Fig. 11 Innsetting av fargebånd, front

19 Drift 8 Drift 8.1 Skrive ut 1. Slå PÅ strømmen STARTING SYSTEM TASKS Skriveren starter initialiseringen automatisk. Det utfører en automatisk mediekalibrering. Mediekalibreringen kan også opereres manuelt ved menyinnstillinger. ONLINE Etter at mediekalibreringen viser skriveren sin aktuelle status (ONLINE/OFFLINE), grensesnittype og emuleringsspråk. PARL/SBPL Skriveren er nå klar til å motta skriverjobber i aktuell-gyldig konfigurasjon og innstilling. 8.2 Endre innstillinger Du kan endre innstillingene til skriveren som kreves av programmet ditt. For å gå inn i skriverinnstillingsmenyen: OFFLINE 1. Trykk på LINE knappen for å endre til OFFLINE modus. 2. Trykk på Function knappen. USER MODE Skriveren viser menyen innstillingsstart. MERK! Henvis til drifts og teknisk referansemanualen for detaljert menynavigeringer og betydningen av hvert menyelement. De åtte ikonene på skriverens startmeny representerer åtte modi, som følger: Brukermodus: Kontrollerer forskjellige parametere relatert til basis brukerinnstillinger

20 Drift Grensesnittmodus: Setter vertsgrensesnitt. Tilleggsutstyr modus: Setter opp statusrapporter for ODV & RFID koder hvis de er installert. Emuleringsmodus: Velger de utvalgte aktive emuleringene og forskjellige skriverfunksjonsparametere. Avansert modus: Gjør avanserte skriverfunksjonsjusteringer. Diagnosemodus: Innstillinger kun tilgjengelig for feltservice. Konfigurasjonsmodus: Navngi, lagre og motta opp til åtte tilpassede skriverkonfigurasjoner. SEMBL modus: For fremtidige forbedringer

21 Drift 8.3 Kutte media Du kan skille etikettene med hurtigskutteren. FORSIKTIG! Fare for skader ved hurtigklipperen! Hurtigklipperen som brukes til å klippe etikettene, kan forårsake kutt og hudavskrapinger. Derfor: Vær forsiktig når du arbeider i nærheten til hurtigklipperen. Bruk beskyttelseshansker hvis du er i tvil. Fig. 12 Hurtigkutteren 1 Hurtigkutter (avrivningskniv) For å skille etiketter: 1. Skriv ut en etikett. 2. Trykk forsiktig ned etiketten (1), fra en mediekant til den andre. Fig. 13 Etikett

22 Deponering 9 Deponering Kast utstyret som spesifisert i de tilsvarende nasjonale reguleringer. Forsiktig! Fare for miljøskader i tilfelle upassende deponering! Elektrisk utstyr og deres tilbehør er gjenstand for spesielle avfallsbehandling og kan kun deponeres av godkjente avfallsselskaper. WEEE/RoHS kunngjøring SATO er forpliktet å være en ansvarsfull samfunnsborger av verden. Vi forstår viktigheten av markedsføring, utforming, produksjon og distribuering av produkter med en lav miljøbelastning. Store bedriftsprosjekter er blitt foretatt for å implementere både avfall av elektriske og elektronisk utstyr (WEEE) og restriksjoner av farlig materiale (RoHS). Alle produkter som er brakt inn i markedet etter 1. juli 2006 av SATO oppfyller anbefalingene til EU direktivene 2002/96/EG (Electric and electronic apparatus disposal) og 2002/95/EG (RohS = Reduction of harmful substances in electric and electronic apparatus). Alle produkter er merket i samsvar med dette

23 Tekniske data 10 Tekniske data 10.1 Generell informasjon Artikkel Verdi Enhet Vekt (maksimum) 14 kg Dybde 455 mm Bredde 271 mm Høyde 305 mm 10.2 Tilkoblingsverdier Elektrisk tilkobling Artikkel Verdi Enhet Vekselspenning V Frekvens 50/60 Hz 10.3 Driftsbetingelser Miljøkrav Artikkel Verdi Enhet Temperaturområde (operasjon) C Temperaturområde (lagring) C Relativ luftfuktighet, ikke-kondensering % 10.4 Andre spesifikasjoner Generelt Modeller GL408e / GL412e Skrivemuligheter Artikkel Modell Verdi Enhet Oppløsning GL408e GL412e 203 dpi 8 pt/mm 305 dpi 12 pt/mm

24 Tekniske data Artikkel Maks. mediestørrelse Bredde Lengde Verdi Enhet 128 mm 450 m Fargebåndstørrelse Lengde 450 m Utskriftsområde Maksimum utskriftshastighet Maksimum bredde Maksimum 104 mm 254 mm/s

25 Indeks 11 Indeks A Andre spesifikasjoner...23 Ansvarlighet...4 B Bruk...7 D Deponering...22 Driftsbetingelser...23 E Elektrisk strøm...9 Endre innstillinger...19 F Farer...8 Fjerne strømkabelen...16 G Generell informasjon...23 H Hurtigguide...4 Hurtigklipper...9 I Innledende drift...15 Innsetting av fargebånd...17 Innsetting av media...16 Installasjon...11 K Koble til strømledningen...15 Komponenter og funksjoner...12 Kontakt...5 Kundeservice...5 Kutte media...21 L Lagring...9 O Operasjon...19 Opphavsrett...5 Oppsett...15 Oversikt...12 S Sikkerhet...7 Skrive ut...19 Slår av...15 Slår på...15 Symboler i denne manualen...6 T Tekniske data...23 Tilkoblingsverdier...23 Tilkopling Grensesnittkabel...15 Utstyr...15 Transport...9 U Uriktig bruk...8 Utpakking...10 W WEEE/RoHS kunngjøring

Kjennetegn til Lt408

Kjennetegn til Lt408 Lt408 Hurtigguide Kjennetegn til Lt408 Lt408 den robuste industrielle generasjonen av høyytelsesskrivere med høyoppløselig kapasitet. Lt408 er en brukervennlig skriver som leverer høy kapasitet og skriverhastighet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Hurtigguide. Strekkodeskriver MB 400i / MB 410i. Les hurtigguiden før du begynner å arbeide! Dok.

Innholdsfortegnelse Hurtigguide. Strekkodeskriver MB 400i / MB 410i. Les hurtigguiden før du begynner å arbeide! Dok. Innholdsfortegnelse 2006-11-03 Hurtigguide Strekkodeskriver MB 400i / MB 410i Dok. ID: 01453 Les hurtigguiden før du begynner å arbeide! SATO Europe NV Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Brussel

Detaljer

LM400e Serie Hurtigguide

LM400e Serie Hurtigguide LM400e Serie Hurtigguide Funksjoner for LM400e serie LM400e serie den robuste industrielle generasjonen av høyytelses skrivere med høyoppløselig kapasitet. LM400e er en brukervennlig skriver som leverer

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2S Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

ZE500 Hurtigreferanse

ZE500 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av utskriftsmotor. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Utskriftsmotorens parametere ZE500 utskriftsmotorer er tilgjengelige i høyrevendt (utskriftsmekanismen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

4P G. Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok

4P G. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2G Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

2. Produkt introduksjon

2. Produkt introduksjon Bruker manual for solcelleregulator Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Denne håndboken kan endres uten varsel, og selskapets tolkning av den gjelder. 1. Sikkerhets instruksjon ⑴ Hold installasjonsstedet

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruksanvisning. Infrarøde varmelister V1/0314

Bruksanvisning. Infrarøde varmelister V1/0314 NO Bruksanvisning Infrarøde varmelister 114001 114002 114003 114004 114005 114006 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare Utvidelsesenhet DX517 Installasjonsveiledning for maskinvare Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 En rask kikk på utvidelsesenheten 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2:

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer