Innholdsfortegnelse Bruksanvisning. GL408e / GL412e Strekkodeskriver. Les brukermanualen før du starter å arbeide!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 2007-01-10. Bruksanvisning. GL408e / GL412e Strekkodeskriver. Les brukermanualen før du starter å arbeide!"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning GL408e / GL412e Strekkodeskriver Dok-ID: Les brukermanualen før du starter å arbeide!

2 SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. 438A Alexandra Road #05-01/04 Alexandra Technopark Singapore Phone: (65) Fax: (65) Internett:

3 Innholdsfortegnelse 1 Generelt Informasjon i denne hurtigguide Ansvarsbegrensning Opphavsrett Kundeservice Forklaring på symboler Sikkerhet Tiltenkt bruk Uriktig bruk Spesielle farer Transport og lagring Transportinformasjon Lagring Pakke ut skriveren Installasjon Sammendrag Komponenter og funksjoner Oppsett og innledende drift Tilkopler utstyret Tilkobling av grensasnittkabelen Slå på utstyret Slå av utstyret Fjerne strømkabelen Innsetting av media Innsetting av fargebånd Drift Skrive ut Endre innstillinger Kutte media Deponering Tekniske data Generell informasjon Tilkoblingsverdier Driftsbetingelser Andre spesifikasjoner Indeks

4 Generelt 1 Generelt 1.1 Informasjon i denne hurtigguide Denne hurtigguiden gir deg viktig informasjon om hvordan du skal håndtere produktet. Forsikre deg om å lese denne hurtigguiden før du bruker denne skriveren! Den er en vesentlig del av produktet og bør oppevares i umiddelbar nærhet av produktet slik at den er tilgjengelig for personalet som skal bruke den. Når utstyret blir overlevert til en tredjepart, skal hurtigguiden følge med. 1.2 Ansvarsbegrensning All informasjon og merknader i denne manualen ble samlet med hensyn til gyldige standarder og reguleringer, nåværende anerkjent teknologi og flere års kunnskap og erfaring. Produsenten kan ikke stilles til ansvar for skader som er et resultat av: ikke tar hensyn til disse instruksjonene utilsiktet bruk bruk av utrenet personell Uautorisert modifisering tekniske modifikasjoner Bruk av ikke godkjente reservedeler I tilfelle spesielle versjoner av den aktuelle leveringen, kan fremstillingene variere i denne manualen, fordi bruk av tilleggsalternativer eller på grunn av de siste tekniske endringene. Bortsett fra det, er forpliktelsene som man ble enige om i leveringskontrakten, de generelle forretningsvilkårene og leveringsbetingelsene fra produsenten og de lovpålagte reguleringene gyldige da kontrakten ble inngått

5 Generelt 1.3 Opphavsrett Behandle innholdet i denne brukermanualen konfidensielt. Det er kun ment for personer som arbeider med eller på utstyret. Overlevering av brukermanualen til tredjeperson uten skriftlig samtykke fra produsenten er ikke tillatt. MERK! Innholdet i disse instruksjonene, tekst, tegninger, bilder og andre fremstillinger er beskyttet av opphavsretten i henhold til industrielle eiendomsrettigheter. Et hvert misbruk er straffbart. Reproduksjon av noe slag selv også av eksperter og også bruk og/eller avsløring av innholdet uten en skriftlig samtykke fra produsenten er ikke tillatt. Overtredelser medfører erstatningskrav. Vi forplikter oss retten til videre krav. Garantibetingelsene er vedlagt salgsdokumentene som et separat dokument. 1.4 Kundeservice Vår kundeservice er alltid tilgjengelig for teknisk informasjon. Beskjeder til den ansvarlige kontaktpartner gis på telefon, faks, e-post eller via Internett, se adresse til produsenten på side 2. Bortsett fra det, er våre medarbeidere alltid interessert i å motta ny informasjon og erfaringer som et resultat av bruk av våre produkter og er til stor verdi for fremtidige forbedringer

6 Generelt 1.5 Forklaring på symboler Advarsler I disse operasjonsinstruksjonene er advarsler identifisert av symboler. Disse merknadene blir innledet av signalord, som uttrykker graden av fare. Hold deg til disse merknadene og vær forsiktig slik at du unngår uhell, personskader og skader på eiendom. FARE! indikerer en øyeblikkelig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil resultere i død eller alvorlig skade. ADVARSEL! indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade. FORSIKTIG! indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderate skader. FORSIKTIG! indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i skade på eiendom. Tips og anbefalinger MERK! fremhever nyttige tips og anbefalinger og informasjon for en effektiv og problemfri drift

7 Sikkerhet 2 Sikkerhet Denne paragrafen gir deg en oversikt over alle viktige sikkerhetsaspekter for optimal beskyttelse av personell og sikker og problemfri drift. Hvis brukermanualen og sikkerhetsreguleringene som er spesifisert i denne manualen ignoreres, kan det resultere i betydelige fare. 2.1 Tiltenkt bruk Skriveren kan kun brukes for utskrifter av strekkodeetiketter ved bruk av skrivemateriell anbefalt av produsenten. ADVARSEL! Farer som kan oppstå hvis utstyret brukes uforsvarlig. Enhver bruk for formål som overskrider og/eller avviker fra det tilsiktede bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner. Derfor: Bruk utstyret kun til det tiltenkte formålet. Hold deg strengt til all informasjon som gis i denne manualen. Unngå spesielt å bruke utstyret til følgende formål, da de betegnes som uforsvarlige: bruk av upassende skrivematerialer (f.eks. tøy, kartong, fremmedlegemer). Det blir ikke gitt noen erstatninger for noen skader som oppstår av resultater fra uforsvarlig bruk. Skader som oppstår av uhensiktsmessig bruk, er kun operatørens ansvar. FORSIKTIG! Ikke demonter skriveren eller endre dets komponenter på noen måter. Ikke åpne utstyret mer enn det som er spesifisert i denne manualen

8 Sikkerhet 2.2 Uriktig bruk Anvendelsene som er opplistet her kan føre til feil, ødeleggelse av utstyret eller skader. Ved bruk av skrivematerialer annet enn de spesifiserte materialene (f.eks. feil papir, tøy, kartong). Innsetting av fremmedlegemer i skriveren. Bruk av ikke-tillatt tilbehør. Kontakt med væsker. Oppsetting av skriveren på ujevne eller skjeve overflater. Utsette skriveren for alvorlige vibrasjoner. Ekstreme temperaturer eller store temperaturvariasjoner inkludert fuktdannelse. Operere skriveren i ekstremt støvete omgivelser. Langtidseksponering av ekstremt sollys kan påvirke de optiske sensorene og kan føre til at deteksjon av etiketter blir feil. Fare for elektrisk interferens og spenningsfall ved nærliggende maskiner med et høyere effektforbruk. 2.3 Spesielle farer Følgende avsnitt beskriver i gjenværende risikoer, som avsløres ved risikoanalysene. Sikkerhetsmeldingene i dette avsnittet og advarslene i de andre kapitelene i denne bruksanvisningen må følges i den hensikt å redusere helsefarer og for å unngå farlige situasjoner

9 Transport og lagring Elektrisk strøm FARE! Fare for liv forårsaket av elektrisk strøm! Berøring av strømførende deler forårsaker en direkte livsfare. Skader på isolering eller enkelte komponenter kan forårsake livsfare. Derfor: I tilfelle skader på isolasjon, slå øyeblikkelig av strømforsyningen og reparer delene som er defekte. Arbeid på det elektriske systemet skal kun utføres av en kvalifiserte elektrikere. Kople ut maskinen før alt arbeid på det elektriske systemet. Slå av strømforsyningen og sikre at den ikke blir slått på igjen før vedlikehold, rengjøring eller reparasjonsarbeid. Ikke shunte sikringer eller gjøre dem virkningsløse. Når du bytter sikringer, forsikre deg om å bruke riktig amperetall. Hold fuktighet unna strømførende deler. Dette kan forårsake kortslutning. Hurtigklipper FORSIKTIG! Fare for skader ved hurtigklipperen! Hurtigklipperen som brukes til å klippe etikettene, kan forårsake kutt og hudavskrapinger. Derfor: Vær forsiktig når du arbeider i nærheten til hurtigklipperen. Bruk beskyttelseshansker hvis du er i tvil. 3 Transport og lagring 3.1 Transportinformasjon Koble fra strømledningen før du transporterer skriveren. 3.2 Lagring Når du lagrer skriveren over en lengre periode, skal du beskytte den mot ytre påvirkninger som temperatur, utsette den for sol og fuktighet

10 Pakke ut skriveren 4 Pakke ut skriveren Pakk ut skriveren og sjekk innholdet. 1 Polstring 2 Skriver 3 Eske

11 Installasjon 5 Installasjon Plasser skriveren på en jevn overflate Hvis den er installert på en ru eller skrå plass, vil kvalitetsutskrifter ikke være mulig. Det kan forårsake feilfunksjoner og nedkorting av skriverens levetid. Bruk et stabilt underlag Bruk et stabilt underlag. Ikke bær skriveren hvis det er media i den. Ikke rist skriveren. Unngå høye temperaturer og fuktighet Ikke installer på en plass med høy temperatur eller fuktighet. Høye temperaturer eller fuktighet kan forårsake feilfunksjon. Unngå støv Støv kan forringe kvaliteten på utskriftene. Det kan forårsake feilfunksjoner og nedkorting av skriverens levetid. Unngå direkte sollys Da dette produktet er levert med optiske sensorer. Direkte sollys kan forårsake feilaktige operasjoner. Sikre at dekselet er lukket under utskrift. Ikke plasser skriveren nært kraner eller kompressorer Utstyr som bruker store strømmengder, som kraner og trykkerimaskiner, kan forårsake elektrisk støy eller underspenning. Ikke plasser dette produktet nært slikt utstyr, da dette kan forårsake feilfunksjoner

12 Sammendrag 6 Sammendrag 6.1 Komponenter og funksjoner 1 Strømbryter (PÅ / AV) 2 Operasjonspanel (skjerm, knapper, LED) 3 Frontdeksel 4 Mediadeksel Fig. 1 Skriverens hovedkropp, front 1 Skrivehode (forbruksartikkel) 2 Skrivevalse (forbruksartikkel) Fig. 2 Skrivehode

13 GL408e / GL412e Strekkodeskriver Sammendrag Fig. 3 Skriverens hovedkropp, side Minnekort åpning Valsefører Valse papirmater Medieførerknapp Etikettdemper Bunnåpning for trekkspillfalset media Stoppskrue Frontdeksel Skrivehode åpne/lukkesperrehake Leveringsspindel for fargebånd Opptaksspindel for fargebånd Mediadeksel Åpning for trekkspillfalset media EXT koplingsstykke (valgfri) LAN / W-LAN sliss (valgfri) IEEE1284 grensesnitt koplingsstykke USB grensesnitt koplingsstykke RS232C grensesnitt koplingsstykke Vekselstrøm inngangseffekt terminal (strømforsyningskonnektor) Kabelkrok Fig. 4 Skriverens hovedkropp, bak

14 Sammendrag 1 LED: POWER (lyser opp når strømmen er på) ONLINE (lyser opp når kommunikasjon er tilgjengelig, blinker når kommunikasjonen feiler) STATUS (lyser opp og blinker når det oppstår feil, blinker når skriveren sender/mottar data) LABEL (lyser opp og blinker når det oppstår papirfeil) RIBBON (lyser opp og blinker når en feil på fargebåndet oppstår) 2 Vis Baklys LCD skjermikoner, operasjons og feilmeldinger. 3 LINE knappen veksler skriveren mellom online og offline modus. 4 FEED knapp Tilfører media en etikettlengde I ONLINE og OFFLINE modus. Hvis det er data i skriveren, vil skriveren skrive ut data før støter ut etiketten. Bruk denne knappen for å justere etiketten til en korrekt utskriftsposisjon. 5 CANCEL knappen Sletter utskriftsdata. I hver innstillingsmodus kan du returnere til det forrige nivå i innstillingsmenyen. Fig. 5 Operasjonspanel 6 ENTER knappen bekrefter valget av utvelging eller verdien og skyver fram innstillingsmenyene. 7 Retningstaster Flytter markøren når den er off-line. Når du er i innstillingsmenyen, kan du legge inn nummer ved trinnvis økning/minsking og bevege markøren til det ønskede parameteravsnittet. 8 FUNCTION knappen med hvert innstillingsmodus, kan du returnere til modusutvelgingsskjermen

15 Oppsett og innledende drift 7 Oppsett og innledende drift 7.1 Tilkopler utstyret Tilkobling av grensasnittkabelen 1. Kople til grensesnittkabelen til grensesnittkonnektor (4, 5, 6) på skriveren og PC-en. 2. Før grensesnittkabelen gjennom kabelkroken (8) på skriveren. Fig. 6 Skriverens hovedkropp, bak Slå på utstyret 1. Koble strømledningen til strømuttaket (7) på skriveren og til stikkontakten. 2. Før grensesnittkabelen gjennom kabelkroken (8) på skriveren. Merk! Bruk kun den strømledningen som er medsendt skriveren. 3. Trykk POWER knappen på I. Lysdioden "POWER" lyser opp Slå av utstyret 4. Før du slår av skriveren, forsikre deg om at skriveren er OFFLINE. Hvis skriveren er ONLINE, trykk ned LINE-knappen. OFFLINE vil vises 5. Trykk POWER knappen på

16 Oppsett og innledende drift Fjerne strømkabelen 1. Før du fjerner strømledningen, forsikre deg om å slå av skriveren ved å trykke på POWER tasten. 2. Dra strømledningen fra strømuttaket. 3. Fjern strømkabelen ut fra kroken og trekk strømkabelen fra skriveren. 7.2 Innsetting av media 1. Åpne mediedekselet 2. Installer medierullen (1) på valsepapirmateren (3). Juster valseføreren (2), slik at medierullen kan rotere. 3. Åpne skrivehodet (8) med skrivehodesperrehaken (4). Fig. 7 Innsetting av media, skriver 4. Tre medier under media demperen (5) og mediets sensordeksel (11), mellom skrivevalsen (7) og skrivehodet (8). Juster den indre kanten på mediet (9) med innsiden av medielederens kant (10) slik at de berører hverandre. 5. Løsne media fra lederen (6) ved å vri knappen mot urviseren. Juster lederen forsiktig mot den utvendige kanten på mediet (12). Fest lederen ved å vri knappen med urviseren. 6. Lukk skriverhodet. 7. Lukk mediedekslet. Fig. 8 Innsetting av media, sensordeksel

17 Oppsett og innledende drift 7.3 Innsetting av fargebånd 1. Åpne mediedekselet (1) 2. Installer fargebånds opptakskjerne (2) på spindelen (3). MERK! En fargebånds opptakskjerne er medsendt skriveren. Bruk tomme fargebåndskjerner som opptakskjerner i fremtiden. Fig. 9 Innsetting av fargebånd, front 3. Trykk fargebåndsrulle (4) på fargebåndets leveringsspindel (5) mot stopperen. 4. Åpne skrivehodet med skrivehodesperrehaken (6). Svingdekslet (7) svinger oppover. 5. Tre ender av fargebåndet (8, alternativt 9) under fargebåndets valse (10) mellom skrivevalsen (11) og skriverhodet (12). 6. Før fargebåndet fra fargebåndets leveringsspindel og til fargebåndets opptaksspindel (3). Fest fargebåndet til fargebåndets opptakskjerne (2) med tape. MERK! Ikke fest fargebåndet til fargebåndets opptaksspindel uten at fargebåndets kjerne er installert. Fig. 10 Innsetting av fargebånd, side

18 Oppsett og innledende drift 7. Roter manuelt fargebåndets opptaksspindel mot urviseren til fargebåndlederen (13) har passert skriverhodet (12). 8. Lukk skriverhodet. 9. Lukk mediedekslet. Fig. 11 Innsetting av fargebånd, front

19 Drift 8 Drift 8.1 Skrive ut 1. Slå PÅ strømmen STARTING SYSTEM TASKS Skriveren starter initialiseringen automatisk. Det utfører en automatisk mediekalibrering. Mediekalibreringen kan også opereres manuelt ved menyinnstillinger. ONLINE Etter at mediekalibreringen viser skriveren sin aktuelle status (ONLINE/OFFLINE), grensesnittype og emuleringsspråk. PARL/SBPL Skriveren er nå klar til å motta skriverjobber i aktuell-gyldig konfigurasjon og innstilling. 8.2 Endre innstillinger Du kan endre innstillingene til skriveren som kreves av programmet ditt. For å gå inn i skriverinnstillingsmenyen: OFFLINE 1. Trykk på LINE knappen for å endre til OFFLINE modus. 2. Trykk på Function knappen. USER MODE Skriveren viser menyen innstillingsstart. MERK! Henvis til drifts og teknisk referansemanualen for detaljert menynavigeringer og betydningen av hvert menyelement. De åtte ikonene på skriverens startmeny representerer åtte modi, som følger: Brukermodus: Kontrollerer forskjellige parametere relatert til basis brukerinnstillinger

20 Drift Grensesnittmodus: Setter vertsgrensesnitt. Tilleggsutstyr modus: Setter opp statusrapporter for ODV & RFID koder hvis de er installert. Emuleringsmodus: Velger de utvalgte aktive emuleringene og forskjellige skriverfunksjonsparametere. Avansert modus: Gjør avanserte skriverfunksjonsjusteringer. Diagnosemodus: Innstillinger kun tilgjengelig for feltservice. Konfigurasjonsmodus: Navngi, lagre og motta opp til åtte tilpassede skriverkonfigurasjoner. SEMBL modus: For fremtidige forbedringer

21 Drift 8.3 Kutte media Du kan skille etikettene med hurtigskutteren. FORSIKTIG! Fare for skader ved hurtigklipperen! Hurtigklipperen som brukes til å klippe etikettene, kan forårsake kutt og hudavskrapinger. Derfor: Vær forsiktig når du arbeider i nærheten til hurtigklipperen. Bruk beskyttelseshansker hvis du er i tvil. Fig. 12 Hurtigkutteren 1 Hurtigkutter (avrivningskniv) For å skille etiketter: 1. Skriv ut en etikett. 2. Trykk forsiktig ned etiketten (1), fra en mediekant til den andre. Fig. 13 Etikett

22 Deponering 9 Deponering Kast utstyret som spesifisert i de tilsvarende nasjonale reguleringer. Forsiktig! Fare for miljøskader i tilfelle upassende deponering! Elektrisk utstyr og deres tilbehør er gjenstand for spesielle avfallsbehandling og kan kun deponeres av godkjente avfallsselskaper. WEEE/RoHS kunngjøring SATO er forpliktet å være en ansvarsfull samfunnsborger av verden. Vi forstår viktigheten av markedsføring, utforming, produksjon og distribuering av produkter med en lav miljøbelastning. Store bedriftsprosjekter er blitt foretatt for å implementere både avfall av elektriske og elektronisk utstyr (WEEE) og restriksjoner av farlig materiale (RoHS). Alle produkter som er brakt inn i markedet etter 1. juli 2006 av SATO oppfyller anbefalingene til EU direktivene 2002/96/EG (Electric and electronic apparatus disposal) og 2002/95/EG (RohS = Reduction of harmful substances in electric and electronic apparatus). Alle produkter er merket i samsvar med dette

23 Tekniske data 10 Tekniske data 10.1 Generell informasjon Artikkel Verdi Enhet Vekt (maksimum) 14 kg Dybde 455 mm Bredde 271 mm Høyde 305 mm 10.2 Tilkoblingsverdier Elektrisk tilkobling Artikkel Verdi Enhet Vekselspenning V Frekvens 50/60 Hz 10.3 Driftsbetingelser Miljøkrav Artikkel Verdi Enhet Temperaturområde (operasjon) C Temperaturområde (lagring) C Relativ luftfuktighet, ikke-kondensering % 10.4 Andre spesifikasjoner Generelt Modeller GL408e / GL412e Skrivemuligheter Artikkel Modell Verdi Enhet Oppløsning GL408e GL412e 203 dpi 8 pt/mm 305 dpi 12 pt/mm

24 Tekniske data Artikkel Maks. mediestørrelse Bredde Lengde Verdi Enhet 128 mm 450 m Fargebåndstørrelse Lengde 450 m Utskriftsområde Maksimum utskriftshastighet Maksimum bredde Maksimum 104 mm 254 mm/s

25 Indeks 11 Indeks A Andre spesifikasjoner...23 Ansvarlighet...4 B Bruk...7 D Deponering...22 Driftsbetingelser...23 E Elektrisk strøm...9 Endre innstillinger...19 F Farer...8 Fjerne strømkabelen...16 G Generell informasjon...23 H Hurtigguide...4 Hurtigklipper...9 I Innledende drift...15 Innsetting av fargebånd...17 Innsetting av media...16 Installasjon...11 K Koble til strømledningen...15 Komponenter og funksjoner...12 Kontakt...5 Kundeservice...5 Kutte media...21 L Lagring...9 O Operasjon...19 Opphavsrett...5 Oppsett...15 Oversikt...12 S Sikkerhet...7 Skrive ut...19 Slår av...15 Slår på...15 Symboler i denne manualen...6 T Tekniske data...23 Tilkoblingsverdier...23 Tilkopling Grensesnittkabel...15 Utstyr...15 Transport...9 U Uriktig bruk...8 Utpakking...10 W WEEE/RoHS kunngjøring

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Med enerett. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis,

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer