Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda"

Transkript

1 Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

2 1. Innledning Studieplanen for Ph.d.- studiet i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving, er hjemlet i Lov nr. 15 om universiteter og høgskoler og Forskrift om graden Philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde, vedtatt og Høgskulen i Volda, vedtatt dato Studiet organiseres som en fellesgrad mellom de to institusjonene og skal normalt gjennomføres i løpet av en tre års periode på heltid (100 %) eller en fireårs periode (75 %). Annen tidsfordeling kan evt. avtales ved opptak. Hjelpearbeid i helse- og sosialsektoren har til felles at det utføres i ansiktsnære relasjoner til brukere og pårørende, og kvaliteten på disse relasjonene er ofte avgjørende for både brukertilfredshet og faglige resultat. Denne siden ved profesjonsutøvelsen er påvirket av mange forhold, blant annet forholdet mellom faglig autonomi og ulike institusjonelle og strukturelle vilkår. Dette ph.d. - studiet har fokus på denne brukerorienterte og relasjonelle profesjonsutøvelsen, slik den utfolder seg i spenningsfeltet mellom forvaltning og faglig autonomi. Studiet er unikt i Norge på to måter: a) det er både tverrprofesjonelt og tverrfaglig idet det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og forutsetter bidrag fra flere vitenskapsdisipliner b) det fokuserer på hvordan endringer av rammevilkår får implikasjoner for selve profesjonsutøvelsen. Ph.d. - studiet sikter mot å fremskaffe kunnskap for å optimalisere kliniske og sosialfaglige hjelperelasjoner. Programmet skal bidra til å kvalifisere kandidatene til forskning, undervisning, formidlingsarbeid og annen virksomhet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. skal gis teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap om funksjonelle og dysfunksjonelle tilnærminger i relasjoner mellom tjenestebrukere og tjenesteytere. Dette innebærer at forskning på en rekke forskjellige typer hjelperelasjoner- og kontekster er relevant for studiet. Det gjelder eksempelvis hjelperelasjoner i forhold til mennesker med somatisk sykdom, psykisk lidelse og udekte sosiale behov. Hjelpekontekstene omfatter både ulike typer institusjoner og hjemmebaserte tjenester. Det samlende fokuset er på forskning i forhold til hjelperelasjoner og hvordan disse kan gi en positiv effekt på bedringsprosesser. 2

3 2. Målgruppe Ph.d. - studiet er et tilbud til kandidater som har en profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag og/eller annen relevant fagbakgrunn. Søkerne skal ha fullført en relevant utdanning på bachelornivå og ha relevant mastergrad, hovedfag eller tilsvarende utdanning. Ph.d. - studiet omfatter både helse- og sosialfag, fordi faggrupper i økende grad møter sammensatte problemer, og må samarbeide for å utvikle gode tjenester, noe som understrekes av begreper som tverrfaglighet og tverrprofesjonalitet. Studiet vil kritisk drøfte muligheter og begrensninger for å realisere slike målsettinger. 3. Opptakskrav For å bli opptatt til ph.d. - studiet må søkeren ha fullført mastergrad (120 stp) eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. Søkere med annen fagbakgrunn kan være aktuelle dersom det planlagte forskningsprosjektet har helse- og/eller sosialfaglig relevans. Andre fagområder kan eksempelvis være ledelse eller samfunnsplanlegging i et helse- og sosialfaglig perspektiv. Det er forløpende opptak til studiet. Søknad om opptak skal normalt inneholde prosjektbeskrivelse, framdriftsplan for gjennomføring av utdanningen, finansieringsplan, navn på veileder(e) som skal være forespurt og sagt seg villig, plan for eventuelt opphold ved annen institusjon i inn- eller utland, plan for opplæringsdelen, dokumentasjon av utdanning som skal ligge til grunn for opptaket. I prosjektbeskrivelsen som utarbeides i samarbeid med hovedveileder, skal det redegjøres for tema, problemstillinger fortrinnsvis relatert til relevant teori og eksisterende forskning. Videre skal det gjøres rede for valg av metode og forskningsetiske utfordringer. 4. Overordnet læringsutbytte Studiet kvalifiserer for forskning, undervisning, utviklingsarbeid og annet arbeid innen helseog sosialvesenet der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og forskningskompetanse. I henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning skal en kandidat med fullført doktorgradsstudium i helse- og sosialfag med fokus på profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning, ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 3

4 Kunnskap: - Er i kunnskapsfronten innen emneområdet; strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse i helse- og sosialfag - Behersker vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger relevant for helse- og sosialtjenesten i spenningsfeltet mellom strukturelle rammevilkår og faglig autonomi. - Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning innen tematikken strukturelle vilkår for profesjonsutøving og faglig - autonomi - Har omfattende kunnskap og kan vurdere kritisk hovedtrekk i norsk og internasjonal forskning innen fagfeltet. - Er i kunnskapsfronten innen kommunikasjonsteoretiske perspektiv og handtering av kommunikative prosesser som involverer brukere og nettverk i planleggingsprosesser på ulike nivå - Har omfattende kunnskap om og kan analysere ulike etiske grunnlagsproblem innenfor vitenskapsteoretiske posisjoner og innenfor de feltene for profesjonsutøving som en forsker på Ferdigheter: : - Kan fungere som selvstendig forsker og bidra til utvikling av ny kunnskap på høyt nivå innen fagfeltet - Kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning om spenningsfeltet mellom strukturelle rammevilkår og faglig autonomi i profesjonsutøvelse innen helse- og sosialtjenesten - Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og problematisere forskningsfeltets kunnskapsgrunnlag gjennom vitenskapsteoretiske, metodiske og etiske diskurser Generell kompetanse: : - Kan identifisere forskningsetiske utfordringer i egen og andres forskning på fagfeltet og utøve sin forskning med faglig integritet 4

5 - Kan identifisere behov for ny forskning relevant for spenningsfeltet mellom strukturelle rammevilkår og faglig autonomi i profesjonsutøvelse innen helse- og sosialtjenesten - Kan formidle forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler og delta aktivt i debatter innen fagfeltet - Har tilegnet seg tverrfaglig forståelse og tverrprofesjonell kompetanse gjennom møte med kandidater med ulik fagidentitet og yrkesbakgrunn 5. Studiets hovedstruktur Ph.d. - studiet består av en opplæringsdel (30 stp) og en forskningsdel (150 stp). Opplæringsdelen består av en obligatorisk (20 stp) og en selvvalgt del (10 stp). Opplæringsdelens kjerneområder er valgt med utgangspunkt i overordnet profil, ut fra et ønske om å videreføre sentrale temaer i bachelor- og masterutdanningene ved de to høgskolene. Kjerneområdene kommer til uttrykk i fire obligatoriske og fire valgfrie emner: - Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse (5 stp) - Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods (5 stp) - Fordypning i kvalitativ forskningsmetode (5 stp) - Vitenskapsteori og etikk (5 stp) I tillegg tilbys fire valgfrie emner á 5 stp, som er beslektet med de overordnede emnene - Kommunikasjon i hjelperelasjoner (5 stp) - Aggresjon, vold og bruk av tvang (5 stp) - Profesjonsteori, profesjon og skjønnsutøvelse (5 stp) - Profesjonell omsorg i skjæringspunktet mellom system og livsverden (5 stp) Den selvvalgte opplæringsdelen består altså av 10 studiepoeng som kan tas innenfor studiets valgfrie emner. Det er imidlertid åpent for at kandidatene kan ta en del av eller hele den valgfrie delen ved andre ph.d.-studier under forutsetning av at emnene har relevans for kandidatens avhandlingstema. 5

6 Studieåret er på 40 uker med en forventet arbeidsinnsats på 40 timer pr. uke. Kandidater oppmuntres til et opphold ved annen institusjon i inn- eller utland under studiet. 6. Opplæringsdelen I det følgende utdypes obligatoriske og valgfrie emner i forhold til mål og innhold, læringsutbytte, arbeids- og undervisningsformer, vurderingsformer, profilforankring og forslag til pensum. Pensum for de ulike emnene (bakerst i studieplanen) vil bli gjennomgått og eventuelt oppdatert hver gang emnene tilbys. Det er obligatorisk deltakelse på de ulike emnene. Obligatoriske emner: Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse (5 stp) Mål og innhold: Profesjonsutøvelse i helse- og sosialsektoren skjer for det meste i ansiktsnære relasjoner og ulike kontekster. De fleste utdanninger til velferdsstatens hjelpeyrker vektlegger relasjonell kompetanse. Profesjonsutøvelsens kontekstuelle vilkår er derimot mindre vektlagt. I dette emnet er ambisjonen å utvikle kandidatenes evne til refleksjon over forholdet mellom kontekstuelle vilkår og relasjonell profesjonsutøvelse. Konkret vil en analysere kulturelle, samfunnsmessige, politiske og organisatoriske endringsprosesser som har medført nye krav og forventninger til profesjonsutøvere, både ovenfra fra politikere og styringsbyråkrati, og nedenfra fra brukere, media og publikum. Eksempelvis gjelder dette nye styringslogikker (New Public Management), endrede metoder for tilsyn og kontroll (transparens og accountability), krav om kunnskapsbasert/evidensbasert profesjonsutøvelse, samt brukermedvirkning og individuell tilpasning. Emnet vil utforske hvilke utfordringer og dilemma som oppstår av disse prosessene, og hvordan ulike rammevilkår fremmer eller hemmer god profesjonsutøvelse. Læringsutbytte: Etter fullført emne har kandidatene følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 6

7 Kunnskap - skal kunne begrepsfeste og analysere ulike strukturelle forhold som omhandler samspillet mellom profesjonsutøvelse og strukturelle vilkår Ferdigheter - skal kunne utvikle forskningsdesign og forskbare problemstillinger om hva som kan fremme kvalitet og gode arbeidsprosesser i samspillet mellom profesjonsutøvelse og strukturelle vilkår - skal kunne analysere faglige ulikheter og begrensninger gitt ulike rammefaktorer i organiseringen av helse- og sosialsektoren - Generell kompetanse - skal kunne identifisere nye relevante problemstillinger og skissere forskningsdesign for disse - skal kunne lede prosjekter og delta i debatter som omhandler profesjonsutøvelse og strukturelle vilkår Arbeids- og undervisningsformer: Emnet er organisert i to samlinger à tre dager. I første samling blir relevante analytiske perspektiv presentert. I den andre samlinga skal deltakerne legge frem en problemstilling relevant for eget fag- og praksisfelt, og skissere teoretiske og empiriske tilnærminger for videre arbeid. Arbeidsformen omfatter forelesninger, diskusjon og faglig presentasjon. Vurderingsformer. Emnet krever godkjent faglig presentasjon (se ovenfor). I tillegg kreves godkjent individuelt fagessay, innlevert innen gitt frist. Profilforankring Dette emnet er helt sentralt i og med at det er tenkt å utdype og konkretisere ph.d. -studiets overordnede ide og sammenheng. 7

8 Litteratur: Berg, A.M.; Heen, H, & Hovde, S. (2002) Kvalitetsbyråkratiet mellom autonomi og kontroll. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet Dean, M. (2007) Governing Societies: Political perspectives on domestic and international rule, England: Open University Press, McGraw Hill Education Dean, M. (2008) Governmentality. Magt & Styring i det moderne samfund Danmark: Forlaget Sociologi Cruikshank, B. (1993) Revolutions within: self-government and self-esteem Economy and society, 22 (3) s Ekeland, T.- J. (2009) Hva er evidensen for evidensbasert praksis? I H. Grimen og L. I. Terum (red.) Evidensbasert profesjonsutøvelse, s , Oslo: Abstrakt forlag AS Ekeland, T. - J., Stefansen, J. & Steinstø, N. O. (2011) Klinisk autonomi i evidensens tid. Styringspolitiske utfordringer for klinisk praksis. Tidsskrift for velferdsforskning vol. 14 (1) s Eriksen, E. O. (2009). Demokratiets sorte hull - om spenningen mellom fag og politikk i velferdsstaten, Oslo: Abstrakt forlag AS Grimen, H. &Terum, L. I. (2009) Profesjonsutøvelse kvalitet og legitimitet, i H. Grimen og L. I. Terum (red.) Evidensbasert profesjonsutøvelse, s. 9-16, Oslo: Abstrakt forlag AS Hansen, H. F. & Rieper, O. (2009) Evidensbevægelsens rødder, formål og organisering i H. Grimen og L. I. Terum (red.) Evidensbasert profesjonsutøvelse, s , Oslo: Abstrakt forlag AS Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press Lipsky, M. (2010). Street-level Bureaucracy Dilemmas of the individual and the Public Services. New York: Russel Safge Fundation Luhmann, N. (2000) Sosiale systemer. Grundrids til en almen teori, København: Hans Reitzels Forlag Pawson, R. (2006). Evidence-based policy. A realist perspective. London: Sage Power, M. (1999) The Audit Society. Rituals of verification, Oxford: Oxford University Pres Vetlesen, A.J. (2011). Nyliberalismen en revolusjon for å konsolidere kapitalismen? Agora,1,

9 Fordypning i kvantitative forskningsmetoder og mixed methods (5 stp) Mål og innhold: Hovedfokus i emnet Fordypning i kvantitative forskningsmetoder og "mixed methods" er å gi kandidatene anvendt kunnskap i måle- og analysemetoder. Utvalget av kvantitative metoder som dekkes vil forankre emnet i studieprofilen gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en kan systematisere empirisk kunnskap om psykososiale hjelperelasjoner. Emnet skal gi metodekunnskap som er innrettet på nytten av å kombinere kvantitativ og kvalitativ metode ("mixed methods") og å bruke multivariate metoder i utforming og gjennomføring av forskningsdesign. De statistiske metodene er valgt fordi de er relevante i forhold til prospektive, retrospektive og tverrsnitt design. Undervisningen i survival analyser er av særlig relevans for prospektive design. Læringsutbytte: Etter fullført emne har kandidatene følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap - skal kunne forstå sterke sider og begrensninger knyttet til kvantitative forskningsmetoder - skal kunne identifisere eksisterende kunnskapsnivå innen det aktuelle forskningsområdet ved hjelp av systematisk litteratur review og meta-analyse metodikk - skal kunne forstå sammenhengen mellom eksisterende kunnskapsnivå innen det aktuelle forskningsområdet, forskningsmål og valg av forskningsmetode Ferdigheter - skal kunne anvende klassisk og moderne testteori, regresjonsanalyse, epidemiologisk forskningsmetodikk og risikoanalyser, systematisk litteraturstudie og meta-analyse - skal kunne se synergieffekter av og kunne bruke kombinasjoner av kvantitative og kvalitative design (mixed methods) 9

10 - skal kunne utforme forskningsdesign med utgangspunkt i kvantitativ forskningsmetode Generell kompetanse - skal ha innsikt i muligheter og begrensninger i kvantitative tilnærminger i helse- og sosialfaglig forskning Arbeids- og undervisningsformer: Emnet organiseres som en tredagers samling. Arbeids- og undervisningsformer vil hovedsakelig bestå av innføringsforelesninger og individuelle hjemmeoppgaver. Vurderingsformer: Emnet krever godkjent individuell besvarelse av passeringsoppgave (hjemme eksamen). Profilforankring: Utvalget av metoder som dekkes vil forankre emnet i studiets profil gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en kan samle, systematisere og analysere empiriske data knyttet til psykososiale hjelperelasjoner. Det vil bli lagt vekt på å bruke forskningsdata og forskningsillustrasjoner fra helse- og sosialfaglig praksis i undervisningen. Litteratur: Egger, M., Smith, G.D., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. British Medical Journal, 315, Hamer, R.M., & Simpson, P.M. (2009). Last observation carried forward versus mixed models in the analysis of psychiatric clinical trials. American Journal of Psychiatry, 166 (6), Maric, M., Wiers, R.W., & Prins, P.J.M. (2012). Ten ways to improve the use of statistical mediation analysis in the practice of child and adolescent treatment research. Clinical Child and Family Psychology Review, 15, Martinussen, M. (red) (2010). Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag. Bergen: Fagbokforlaget. (Kapittel 1-2 og 4-8, totalt 225 sider) O'Cathain, A., Murphy, E., & Nicholl, J. (2010). Three techniques for integrating data in mixed methods studies. British Medical Journal, 341,

11 Steyberg, E.W., Eijkemans, M.J.C., & Habbema, J.D.F (1999). Stepwise selection in small data sets: A simulation study of bias in logistic regression analysis. Journal of Clinical Epidemiology, 52, Streiner, D.L.,& Norman, G.R. (2010). Survival analysis. Community Oncology, 7, Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. International Journal of Quality in Health Care, 19, Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. London: Sage Publications (Kapittel 1, 6, 22, 23, 28) (147 sider) Ødegård, A. & Bjørkly, S. (2012). A mixed method approach to clarify the construct validity of interprofessional collaboration An empirical research illustration. Journal of Interprofessional Care, 26 (4), Fordypning i kvalitative metoder (5 stp) Mål og innhold: Hovedmålet med emnet Fordypning i kvalitativ metode er å gi kandidatene inngående kjennskap til kvalitative metoder som blir brukt i helse- og sosialfaglig forskning, som for eksempel observasjon og ulike former for intervju (individuelt og i grupper). Teoretisk grunnlag blir vektlagt. En ser på metodenes historiske utvikling og relaterer dem til kunnskapsteori og metodologiske forutsetninger (eks. hermeneutikk, fenomenologi, konstruktivismen etc.). I tillegg blir ulike kriteriesett for vurdering av kvalitativ forskning gjennomgått og problematisert. Undervisningen henter eksempler fra helse- og sosialfaglig forskning. Det legges vekt på praktiske øvelser i grupper. Emnet drives i samarbeid med Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen (MEDKVFORSK). Samarbeidet er nedfelt i en intensjonsavtale og ansatte fra begge institusjoner deltar med undervisning. Emnet er tverrfaglig og har vært arrangert i fire år med gode evalueringer. Emnet kan utvides med et oppfølgingskurs (3 stp) i dataanalyse der kandidatene får anledning til å arbeide med egne data. Læringsutbytte: Etter fullført emne har kandidatene følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 11

12 Kunnskap : - skal kunne vise innsikt i og forståelse for teoretiske og metodologiske føringer kvalitative tilnærminger har rot i - skal kunne mestre grunnleggende element, praktisk og teoretisk, i ulike kvalitative forskningsmetoder og tilnærminger - skal kunne vurdere hensikter med og bruksmåter for ulike kvalitative forskningsmetoder og tilnærminger Ferdigheter - skal kunne utvikle problemstillinger og forskningsdesign egnet til å bli belyst med ulike typer kvalitative forskningsintervju og/eller ulike typer observasjon - skal kunne vurdere valg av metodologisk forankring under planlegging av forskningsprosjekt - skal kunne benytte ulike typer kvalitative forskningsintervju og ulike typer observasjon på en reflektert og etiskforsvarlig måte - skal kunne analysere publiserte vitenskapelige artikler med tanke på aksepterte kvalitetskriterier knyttet til relevans, troverdighet og overførbarhet - skal kunne reflektere over og utfordre vitenskapelig forankret kunnskap på eget og tilgrensende område(r) Generell kompetanse - skal kunne gjennomføre kvalitativt orienterte forskningsprosjekt etter anerkjente kvalitetskriterier og med høy grad av faglig integritet - skal kunne identifisere etiske problemstillinger og problemfelt i kvalitative forskningstilnærminger - skal ha innsikt i muligheter og begrensninger i kvalitative tilnærminger til helse - og sosialfaglig forskning Arbeids- og undervisningsformer: 12

13 Emnet organiseres i to samlinger á tre dager. På første samling gis det forelesninger om ulike metoder, og kandidatene prøver ut ulike metoder i grupper. Vurderingsformer: Emnet krever muntlig gruppeframlegg på bakgrunn av obligatorisk gruppeoppgave som kandidatene har arbeidet med mellom samlingene. Gruppeoppgaven består av kritisk artikkelanalyse. Framlegget har bakgrunn i et skriftlig svar på gruppeoppgaven. Framlegget blir vurdert til bestått/ikke-bestått. Profilforankring: Profilforankring: Utvalget av kvalitative metoder vil forankre emnet i studiets profil gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en kan systematisere empirisk kunnskap om psykososiale hjelperelasjoner i helse- og sosialfagene. Det vil bli lagt vekt på å bruke forskningsdata og forskningsillustrasjoner fra helse- og sosialfaglig praksis i undervisningen. Som emnet i kvantitativ metode gir emnet kandidatene et utvidet metoderepertoar og et utgangspunkt for å velge kvalitative metoder i avhandlingsarbeidet. Litteratur: Atkinson, P., Hammersley, M. (1994). Ethnography and Participant Observation, chapter 15, pp In: Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (eds.) Handbook of Qualitative Research. London: SAGE Publications. Dahlberg, K., Dahlberg, N., Nyström, N. (2008). Reflective Lifeworld Research. Introduction, pp , Chapter 1. The Philosophy of Reflective Lifeworld Research, pp Lund: Studentlitteratur. Fangen, C. (2004). Deltagende observasjon. Kapitlene 5, s , 6, s , 11, s Oslo: Fagbokforlaget. Hertz, H. (1996). Introduction: Ethics, Reflexivity, and Voice. Qualitative Sociology, 19(1): 3-9. Hollway, W., & Wheeler, (2010). Qualitative Research in Nursing and Healthcare. Chichester: Wiley Blackwell. Kvale, S. (1996). InterViews. An Introduction to Qualitative Reseach Interviewing Chapter 13: The Social Construction of Validity. pp Thousand Oaks: SAGE Publications. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Chapter 11: Establishing Trustworthiness, pp Newbury Park, CA: Sage Publications. 13

14 Lykkeslet, E., & Gjengedal, E. (2007). Methodological Problems Associated With Practice- Close Research. Qualitative Health Research, (17)5, Madriz, E. (2003). Focus Groups in Feminist Research. Chapter 32, pp Malterud K. (2001). Qualitative health research: Standards, challenges, and guidelines. The Lancet 358, Mishler, E.G. (1991). Research Interviewing. Context and Narrative. Chapter 2, 3 and 5, pp , pp Cambridge MA: Harvard University Press. Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage Publications. Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008). (8 th ed.). Nursing Research: Principles and Methods. Part 5: Chapter 20: Enhancing Quality and Integrity in Qualitative Research, pp Philadelphia: Lippincott Willians & Wilkins. Riessman, C. K. (2008). Narrative Methods for the Human Sciences. Los Angeles: Sage Publications. Savage, J. (2000). Participant Observation: Standing in the shoes of Others? Qualitative Health Research, 10(39): Stige, B., Malterud, K., & Midtgarden (2009). Towards an Agenda for Evaluation of Qualitative Research. Qualitative Health Research,19, Squire, C., Andrews, M., & Tamboukou, M. (2008). What is narrative research? In: Andrews, M., Squire, C., & Tamboukou, M. (eds.) Doing Narrative Research. Los Angeles: Sage Publications. Vatne, S., & Fagermoen, M. S. (2008). Event oriented data integration: a qualitative strategy in studying professional practice. Research and Theory for Nursing Practice, 22(1), Wittemore, R., Chase, S.K., & Mandle, C.L. (2001). Validity in qualitative research. Qualitative Health Research, 54(4), Vitenskapsteori og etikk (5 stp) Mål og innhold: Emnet i etikk og vitenskapsteori vil synliggjøre etiske problem og dilemmaer som alltid inngår i arbeid med mennesker, og som er nært knyttet til utøvelse av skjønn og faglig autonomi. Men disse dilemmaene er også til stede i forskningen selv, og det er viktig å gjøre ph.d - kandidatene oppmerksom på at forskning i seg selv er en etisk ladet handling. Emnet vil fokusere på denne problematikken ved å gi en skisse av noen av de sentrale posisjonene i 14

15 vitenskapsteorien, med særlig vekt på positivismen, positivisme-kritikken, fornufts- og institusjons-kritikken. Disse posisjonene avspeiler noen av de sentrale spenningsforholdene i dette studiet: Den strenge vitenskapelighet som ligger i positivismen, oppmerksomheten på subjektiviteten hos forskningsobjektene, som ligger i positivismekritikken, og fokuset på maktforhold som ligger i fornuftskritikken. Emnet vil synliggjøre hvilke etiske premisser som ligger i vitenskapsteorien selv, og at det er disse spenningene som kommer til syne i helse- og sosial-sektoren. Dette vil i neste omgang bli stilt sammen med en gjennomgang av etisk grunnlagstenkning. Ph.d.-kandidatene vil også bli gjort kjent med en del av lovene og forskriftene som finnes på dette området. Læringsutbytte: Etter fullført emne har kandidatene følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap - skal ha kunnskap om vitenskapsteoretiske posisjoner og om de etiske utfordringene som ligger implisitt i disse posisjonene Ferdigheter - skal kunne utvikle og begrunne etisk forsvarlige valg av vitenskapsteoretisk grunnlag for studier - skal kunne analysere det vitenskapsteoretiske grunnlaget i gjennomførte prosjekter Generell kompetanse - skal være i stand til å gjenkjenne etiske grunnproblemer både i de ulike vitenskapsteoretiske posisjonene og i det yrkesfeltet de studerer Arbeids- og undervisningsformer: Emnet organiseres i to samlinger á tre dager. I første samling blir de ulike posisjonene presentert, og det blir gitt orientering om de ulike forskriftene i forskingsetikken. Det vil også 15

16 være naturlig å invitere en representant for Regional Etisk Komite. I andre samling presenterer deltakerne individuelle hjemmeoppgaver som drøfter etiske dilemma relatert til egen forskning. Arbeidsformene omfatter forelesninger, hjemmeoppgave og diskusjon. Vurderingsformer: Emnet krever fagessay til fastsatt frist som blir vurdert til karakteren godkjent. Profilforankring: Profilforankring: Emnet skal øke kandidatenes bevissthet om de etiske problemstillingene i de ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og i profesjonelt arbeid med mennesker. Etikk forutsetter valg og handlingsrom, altså autonomi, mens en for rigid forvaltning truer handlingsrommet. Emnet plasserer seg dermed nært kjernen i studiet, nemlig spenningen mellom autonomi og forvaltning, som også kan formuleres som en motsetning mellom etikk og regelverk. Litteratur: Baumann, Z.:(1997) «Bidrag til en sosiologisk moralteori», i Moderniteten og Holocaust. Oslo: Vidarforlaget. S (e-bok) Bomann-Larsen, L. (1998): Moralsk kasuistikk. En eksempelsamling fra Universitetet i Oslo. Innsatsområdet Etikk Skriftserie 2, Universitetet i Oslo. (e-bok) Copp, D. (ed) (2006): The Oxford handbook of ethical theory. Oxford : Oxford University Press. Gullvåg, I. (1968) Utval og innledning ved Ingemund i Carnap, R. : Logisk grunnlag for enhetsvitenskap Oslo: Pax Forlag. Foucault, M.(1999). Diskursens Orden. Oslo: Spartacus. (e-bok) Habermas, Jürgen (1996/1999) : «En genealogisk undersøkelse av moralens kognitive gehalt», i Kraften i de bedre argumenter. Utvalg og innledning ved Ragnvald Kalleberg, Oslo: Gyldendal, s Skjervheim, Hans (1957/2002: «Deltakar og tilskodar», i Mennesket. Oslo: Universitetsforlaget. 16

17 Valgfrie emner: Kommunikasjon i hjelperelasjoner (5 stp) Mål og innhold: Et fellestrekk ved helse- og sosialarbeidere er at god kommunikasjon med brukere og/eller pasienter er en forutsetning for at arbeidet de utfører har høy kvalitet. Helse- og sosialarbeidere skal også kommunisere godt seg imellom for å optimalisere behandlingstilbudene. I visse situasjoner, som ved psykoterapi og mange sosiale metoder, er kommunikasjon selve metoden. I andre tilfeller, som ved medisinsk behandling, vil forhold som har med kommunikasjon å gjøre bidra til å hemme eller fremme effekten av instrumentelle metoder. Helse- og sosialarbeidere arbeider også med brukere som har spesifikke vansker i kommunikasjon, eksempelvis kognitive og sansemessige funksjonshemninger. I dette emnet vil det bli lagt vekt på følgende: - Klargjøring og drøfting av kommunikasjonsteoretiske perspektiv og begrep - Analyse av rammebetingelser for god kommunikasjon i ulike - Analyse av kommunikasjonsperspektiv i ulike psykoterapeutiske teorier og tradisjoner - Analysere kommunikative utfordringer for samarbeid og utvikling av egenmestring for ulike bruker/pasientgrupper og ulike behandlingsopplegg, - Klargjøre og drøfte kommunikative utfordringer i arbeid med grupper med spesifikke funksjonshemninger, som ved aldring og demens, samt kognitive funksjonshemninger - Beskrive, analysere og utvikle kommunikasjonsferdigheter mellom helse- og sosialarbeidere Læringsutbytte: Etter fullført emne har kandidatene følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap skal være i stand til å beherske et avansert kommunikasjonsteoretisk perspektiv knyttet til ulike profesjoner, roller og felt Ferdigheter 17

18 skal kunne utvikle forskningsdesign og fruktbare forskningstilnærminger innenfor dette perspektivet. skal kunne analysere kommunikative utfordringer og muligheter i helse- og sosialsektoren Generell kompetanse skal kunne identifisere og utvikle kommunikasjonsrelaterte problemstillinger i ulike sammenhenger og i forhold til ulike rammebetingelser Arbeids- og undervisningsformer: Emnet er organisert i to samlinger à to dager. I den første samlingen blir relevante teoretiske og analytiske perspektiv presentert, samt utdyping av praktiske problemstillinger innen de spesifiserte temaene. I den andre samlingen vil det i tillegg bli lagt vekt på aktuelle forskningsdesign. Det forventes at deltagerne legger frem problemstillinger knyttet til eget fagfelt og prosjekt. Undervisningsformene omfatter forelesninger, kandidatframlegg og diskusjon. Vurderingsformer: Obligatorisk deltagelse (80%) og presentasjon av framlegg til fagessay. I tillegg kreves godkjent individuelt fagessay, innlevert innen gitt frist. Profilforankring: Sammen med kurset i strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse avspeiler dette kurset ph.d.-- studiets identitet. Fellesnevneren for de kommunikasjonsperspektivene som inngår i kurset er hvordan forskjellige tilnærminger kan optimalisere kommunikasjon hos og med personer som står i en krevende livssituasjon pga psykososiale og somatiske lidelser, samt kommunikasjon mellom helse- og sosialarbeidere. Fellesnevnere for tilnærmingene er å forstå og skape vekstfremmende relasjoner. Litteratur (ca. 370 sider): Aldao, A., Nolen-Hoeksma, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, (11sider) 18

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Not bad but dangerous!

Not bad but dangerous! Not bad but dangerous! Hvordan påvirker institusjonelle vilkår skjønnsutøvelsen i sosialarbeidernes praksis? En kvalitativ metasyntese 45 studiepoeng Svetlana Rotaru Vår 2012 1 The professions dominate

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

En praksis basert på kunnskap

En praksis basert på kunnskap En praksis basert på kunnskap En kvalitativt orientert studie om hvordan intensivsykepleiere beskriver sitt kunnskapsgrunnlag for praksisutøvelse. 45 studiepoeng Heidi B Bringsvor Desember 2011 Summary

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Ann Elise Rønbeck, dr. polit., førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark Innledning Arbeidet med elever som trenger tverrfaglig og koordinert innsats er

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Ressurshefte Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen erfarings kompetanse.no 2011:4 1 1. utgave 2.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Mellom velferd og vern

Mellom velferd og vern 1 Mellom velferd og vern Psykisk helseforebyggende arbeid blant barn og unge ei utfordring på kommunenivå Introduksjon Godt psykisk helsearbeid for barn og unge krever helhetlig tenkning og et bredt spekter

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

Utdanning + FoU = Sant

Utdanning + FoU = Sant Utdanning + FoU = Sant De studerende bruger for meget tid i auditorierne, og det forringer læringen. Derfor slår uddannelsesforskere til lyd for at slippe de studerende løs, så de kan prøve teorierne af

Detaljer

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi Sakkyndig rapport Forord Rapporten og komiteens vurderinger er basert på selvevaluering utført

Detaljer

«Å føle seg velkommen har mye å si»

«Å føle seg velkommen har mye å si» Birgit Stølen «Å føle seg velkommen har mye å si» -en kvalitativ studie om hvordan eldre med kommunal rehabiliteringsplass opplever kommunikasjonen med personalet i et empowerment perspektiv Masteroppgave

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon

nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon fagartikler nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon Anita Røysum Stipendiat, Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag anita.roysum@sam.hio.no Nav-reformen: Sosialarbeidernes

Detaljer

Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter

Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter Delprosjekt under prosjektet Plain Building Plain Sailing? Jorunn

Detaljer

Fagkomitéen for etikk

Fagkomitéen for etikk NRØA Fagkomitéen for etikk Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning 2013 INNHOLD SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 1 PROBLEMBESKRIVELSE... 5

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer