Skolemiljøet på Haukeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolemiljøet på Haukeland"

Transkript

1 Skolemiljøet på Haukeland Rapport fra FAUs undersøkelse i skoleåret 2018 / 2019 Skole/hjem gruppen i FAU SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!1

2 Om undersøkelsen Skole hjem gruppen i FAU ved Haukeland skole gjennomførte i desember 2018 en online undersøkelse om skolemiljøet på Haukeland, utformet i Survey Monkey. Undersøkelsen inkluderte spørsmål om trivsel, helse og læring, og e- post med informasjon om og lenke til undersøkelsen ble sendt ut til samtlige foresatte 6/12 med purring 17/12. Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med kvalitetsoppfølgings-møtet for Haukeland skole 7/3-19, hvor FAU skal presentere et vurderingskryss på skolemiljø. Undersøkelsen danner grunnlagsmaterialet for dette vurderingskrysset, og i denne rapporten presenteres resultatene i sin helhet. Totalt 142 foresatte svarte på undersøkelsen, hvilket gir en responsrate på 38%. Den noe lave responsraten fører til at vi ikke kan være sikker på at andelen som har svart er representativ for hele kildepopulasjonen, og resultatene må tolkes med dette i mente. Vi ser imidlertid en stor bredde i svarene, hvilket gir tillit til at representanter for alle stemmer er inkludert i materialet. I det følgende presenteres svarfordelingen fra spørsmålene i undersøkelsen, stratifisert på småtrinn (1-3 trinn, 80 besvarelser) og mellomtrinn (4-7 trinn, 62 besvarelser). SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!2

3 96% av elevene på småtrinnet trives på Haukeland skole, mens den tilsvarende andelen på mellomtrinnet er 87%. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!3

4 Q5 var et åpent tekstspørsmål, og er i etterkant kategorisert etter tema slik tabellen over viser. På både dette og de andre åpne tekstspørsmålene i undersøkelsen er det jevnt over en større andel foresatte fra småtrinnet enn mellomtrinnet som har svart. Skolen scorer høyt på sosial kompetanse og integrering, men flere foresatte etterspør bedre informasjon og foreldreinvolvering. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!4

5 81% av foresatte på småtrinnet og og 85% av foresatte på mellomtrinnet mener skolen bidrar positivt til barnas sosiale kompetanse. Flere mener skolen har godt fokus på sosial kompetanse og at den er flink på integrering, mens en del mener skolen kan bli bedre på informasjon til og involvering av foreldre også når det gjelder å bygge opp elevenes sosiale kompetanse. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!5

6 Omtrent halvparten av de foresatte på småtrinnet og over en tredjedel av de foresatte på mellomtrinnet kjenner ikke til skolens rutiner for å håndtere krenkelser og mobbing. Selv om et flertall av de foresatte opplever at Haukeland skole har nulltoleranse for krenkelser og mobbing, er det også en viss andel som ikke opplever dette: 5% av foresatte på småtrinnet og 16% av foresatte på mellomtrinnet svarer at de i liten grad opplever at skolen har nulltoleranse for krenkelser og mobbing. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!6

7 Ved første øyekast ser det ut som en alarmerende stor andel av elevene har blitt mobbet på skolen - 24% av foresatte på småtrinnet og 38% av foresatte på mellomtrinnet svarer ja på dette spørsmålet. Det er imidlertid viktig her å ta i betraktning at spørsmålet omfatter både mobbing og krenkelser, og tallene dekker dermed alt fra små usystematiske hendelser av lav alvorsgrad til alvorlige mobbesaker. Omlag 10% av de foresatte på mellomtrinnet har blitt kontaktet av andre foresatte om at barna deres krenker eller mobber andre barn. Det er sannsynlig at dette spørsmålet fanger opp vesentlig alvorligere hendelser enn Q10. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!7

8 På småtrinnet har 21% av foreldrene (17 av 80 besvarelser) varslet skolen om en hendelse som involverer krenkelser eller mobbing. På mellomtrinnet er det tilsvarende tallet 32% (20 av 62 besvarelser). Dette er noe lavere tall enn i Q10 (hvor korresponderende tall var 24% og 38%), men hvis man tenker seg at foreldre først varsler skolen når en hendelse er av en viss alvorsgrad er tallet langt høyere enn forventet. Resultatene må imidlertid tolkes med forsiktighet, jfr den lave responsraten vi skrev om innledningsvis: det kan tenkes at foresatte som har barn som har opplevd krenkelser eller mobbing er overrepresentert blant de som svarer på undersøkelsen, og at foresatte med barn som ikke har noe de strever med på skolen ikke har tatt seg tid til å svare. Når dette er sagt er tallene uansett for høye på en skole med nulltoleranse for mobbing og krenkelser. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!8

9 I de tilfeller der skolen ble varslet om krenkelse eller mobbing av barn, oppgir et stort flertall at skolen håndterte varselet bra og i krav med regelverket. Men det fremheves av flere at skolen bør bli bedre på å informere og involvere foresatte i slike saker, og at skolen bør i større grad enn i dag tilstrebe nulltoleranse for mobbing samt bli flinkere til å oppdage mobbing. På mellomtrinnet mener 13% at skolen ikke gjør en tilstrekkelig innsats for å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing, mens omlag 60% på både småtrinnet og mellomtrinnet mener at skolen gjør en tilstrekkelig god jobb i denne sammenhengen. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!9

10 Mobbing i sosiale medier forekommer ikke på småtrinnet i denne undersøkelsen, mens 8% av foresatte på mellomtrinnet rapporterer slike hendelser. Som i spørsmålet om mobbing og krenkelser på skolen, er det også når det gjelder sosiale medier omlag 13% av de foresatte på mellomtrinnet som mener at skolen ikke gjør en tilstrekkelig innsats for å forebygge og håndtere slike hendelser. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!10

11 Noen foresatte fremhever at skolen er god på å forebygge mobbing, men også her fremheves det at skolen kan bli bedre på å informere og involvere foreldre samt tydeliggjøre nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Det foreslås også at skolen bør gi elevene tydeligere anbefalinger rundt bruken av sosiale medier. I de kommende spørsmål er temaet lekser og tidsbruk. Bakgrunnen for disse spørsmålene er at det i den senere tid er tatt i bruk ulike modeller for lekser og skolearbeid på ulike skoler og at det dermed kan være nyttig å se hva foresatte mener om temaet. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!11

12 Svarene i denne undersøkelsen viser at foresatte er delt i synet på lekser ved Haukeland skole. Et flertall på både småtrinnet og mellomtrinnet sier at barna trives godt med leksene på Haukeland skole. Omlag 75% gir barna tilleggsoppgaver utover leksene, men samtidig er det 52% av de foresatte på småtrinnet og 27% av de foresatte på mellomtrinnet som mener at det er konflikt mellom tid til ønskede fritidsaktiviteter og tid til leksearbeid. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!12

13 På mellomtrinnet er 35% av de foresatte fornøyd med tilbudet om leksehjelp på Haukeland skole, mens 20% er misfornøyd. For en knapp fjerdedel av de foresatte på mellomtrinnet er spørsmålet om leksehjelp ikke relevant. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!13

14 Foresatte har ulike meninger om organisering av leksearbeid, og det er ikke et klart flertall for noen av utsagnene i Q24. Vi kan likevel si at den største andelen på både småtrinnet (49%) og mellomtrinnet (37%) ønsker at det meste av leksene skal gjøres på skolen med pedagogisk veiledning. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!14

15 Når det gjelder skolens arbeid med å motivere elevene til å bruke kreativitet og søke utfordringer er foresatte relativt likt fordelt på fornøydhet og misnøye. Flere foresatte mener skolen bør ha mer kreative og kulturelle tilbud til elevene. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!15

16 51% på småtrinnet og 73% på mellomtrinnet mener at skolens planer og arbeid gjenspeiler at vi lever i en digital hverdag. Bare 7% av de foresatte mener at skolen ikke er god på å bruke digitale verktøy i læringssituasjoner. Tilpasset opplæring er et vesentlig aspekt for å skape et godt og trygt skolemiljø for den enkelte elev - dette gjelder både elever som trenger ekstra hjelp og elever som trenger flere utfordringer. Kolonnen mellom «ganske fornøyd» og «vet ikke» er feilstavet i rapportvisningen, det skal selvsagt være svært «fornøyd», og ikke «misfornøyd». De fleste foresatte er fornøyd med skolens tilpassede opplæring, men 6% på småtrinnet og hele 17% på mellomtrinnet oppgir misnøye med dette. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!16

17 På spørsmål om hvordan Haukeland skole håndterer læringsvansker har et stort flertall av de foresatte svart «vet ikke». Dette er naturlig, siden kun foresatte med barn med læringsvansker vil være kvalifisert til å svare på dette spørsmålet. 7% på småtrinnet og 12% på mellomtrinnet uttrykker at de er misfornøyd med måten skolen håndterer læringsvansker på. Når det gjelder forslag til hvordan skolen kan bli bedre på tilpasset opplæring, nevner en betydelig andel foresatte bedre kompetanse og bedre bruk av hjelpemidler og tilrettelegging. Blant andre forslag er bedre informasjon og involvering av foreldre, og bedre tilrettelegging for evnerike elever. De siste spørsmålene i undersøkelsen er viet spørsmål om skolebygningen og fysiske forhold, trafikksikkerhet og bruk av avlastningsskole for sjuende trinn. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!17

18 På åpent oppfølgingsspørsmål Q34 om hvordan skolebygg, inneklima eller skolens fysiske miljø påvirker barnas helse, er det kommet inn 24 svar. Gjengangere blant disse svar er at plassmangel både inne og ute påvirker barna negativt, at elevtoalettene er uhygieniske, og at det er problemer med dårlig luft innendørs. Det er et uttalt mål ved Haukeland skole at så mange elever som mulig bør komme til skolen til fots eller med kollektivtrafikk. Blant de foresatte som har deltatt i undersøkelsen, kjører 47% på småtrinnet barna sjeldent eller aldri, mens det tilsvarende tallet på mellomtrinnet er 90%. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!18

19 På åpent oppfølgingsspørsmål Q37 blir foresatte bedt om å fortelle om trafikkfarlige situasjoner på skoleveien som de har opplevd. 27 foresatte har svart på dette spørsmålet. Mange av disse oppgir at biler i Årstadveien daglig kjører på rødt lys, og at for mange foresatte stopper på fortau nær skolen for å slippe av barna - noe som skaper uoversiktlige og trafikkfarlige situasjoner. På spørsmål Q38 om forslag til alternative drop-off soner kom det inn 21 svar. Av forslag nevnes særskilt parkeringsplassen ved Statsarkivet (som også er den eksisterende anbefalte sonen for dette formålet), og parkeringsplassen ved Haraldsplass. Til sist i undersøkelsen var det to spørsmål om erstatningsskolen på Ulriken. Disse spørsmålene gjelder i særlig grad foresatte med elever på sjuende trinn siden det er disse elevene som busses hver dag til erstatningsskolen. Med tanke på en evaluering av hvordan denne erstatningsskolen fungerer i praksis, er dette to viktige spørsmål. De foresatte har delte meninger i denne saken; mens 7 svarer at ordningen ikke er tilfredsstillende, svarer 15 at erstatningsskolen fungerer svært eller ganske tilfredsstillende. Det er kommet inn 23 kommentarer til løsningen med erstatningsskole på Ulriken på spørsmål Q40, hvorav de fleste er av positiv karakter. En del påpeker at skolen ga alt for lite informasjon i forkant av denne ordningen, og at foreldre ble i for liten grad involvert i prosessen. Det prekære behovet for utvidelse av Haukeland skole løftes også frem av en del foresatte i denne sammenhengen. SKOLEMILJØET PÅ HAUKELAND!19