ARSREGNSKAP for MENTAL HELSE DRAMMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARSREGNSKAP 2014. for MENTAL HELSE DRAMMEN"

Transkript

1 MENTAL HELSE DRAMMEN t: M~NTAl HUSE ARSREGNSKAP 2014 for MENTAL HELSE DRAMMEN l Organisasjons nummer: Postadresse: Postboks 260, 3001 Drammen Besøksadresse: Erik Olsensgt. 3, 3019 Drammen E-postadresse: drammen(a{mentalhelse.no Telefon: Bank:

2 [ Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 2 av 14

3 ~t;j MENTAtHEl'SE I ARSBERETNING 1. Formalia 1.1. Styrets sammensetning På årsmøtet 27. februar 2014 fikk lagets styre denne sammensetningen: Antonie May Andersen, styreleder Jon-Ole Berg, nestleder Marlow Lokshall, kasserer Asle Finnevolden, seetær Ann Margrith Skorpen Eidem, styremedlem Nils Sverre Kleven, styremedlem Elisabeth Stavenes, varamedlem Maria Theresa Eidem, varamedlem Arsmøter Foruten ordinært årsmøte 27. februar besluttet styret å innkalle til ekstraordinært torsdag 4. september årsmøte Et punkt var å få valgt den valgkomiteen som ordinært årsmøtet ikke maktet. Viktigst var at styret merket seg manglende oppslutning om de tradisjonelle aktivitetene våre, og at oversikten over økonomien for første halvår viste at det var rom for aktiviteter som ikke var med in den opprinnelige aktivitetsplanen Styremøter Det er avholdt 12 styremøter i perioden, og varamedlemmer er innkalt og gitt anledning til å møte i alle styremøter Medlemsmøter Det er avholdt 9 medlemsmøter i perioden. Blant annet har Veiledningssenteret for pårørende i Øst-Norge, Enjoy Living AS og Helhetlig HelseSenter AS vært og orientert om sin virksomhet. 2, Øvrige aktiviteter 1.1. Deltakelse i andre fora Styreleder Antonie May Andersen Er Mental Helse Drammen sin representant i representantskapet til Stiftelsen Fontenehuset Drammen. Hun er også medlem av Komiteen for Verdensdagen økonomiansvarlig i Drammen som Hun er medlem av brukerrådet for Virksomhet for psykisk helse i Drammen kommune. Hun er brukerrepresentant i prosjektet Psykisk helse gjennom integrering og mestring Nestleder Jon-Ole Berg / Han var styremedlem i Stiftelsen Fontenehuset Drammen inntil våren Kasserer Marlow Lokshall Er styremedlem i Mental Helse Buskerud. Han er brukerrepresentant i prosjektet Psykisk helse gjennom integrering og mestring. Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 3 av 14

4 ~'~ MEfiTAtHast: Er leder av Komiteen for Verdensdagen 2014 i Drammen Egne aktiviteter Søndagsmiddager Vi har klart å opprettholde søndagsmiddagene våre både vår og høst. Som en følge av Drammen kommunes frivillighetspolitikk har vi nå også tilgang lokalene i Nedre Storgate 24. Da kjøkkenet her er tilpasset avene til varmmatservering, har vi i forståelse med Virksomhet for psykisk helse flyttet søndagsmiddagene dit fast fra og med annet halvår Langfredagsmiddagen Tradisjonen tro, serverte vi også i år lammestek m.m. langfredag, Bridgekvelder Utover våren 2014 ble mer enn halvparten av de faste deltakerne syke på hver sin kant. Da det en rekke mandager vi det ikke hensiktsmessig på rad derfor ikke var mulig å samle fire deltakere til et bord, fant å ha et stående tilbud på mandager. Bridgespillerne gang. står nå fritt til å prøve å avtale en samling med nok deltakere fra gang til Elvefestivalen Tradisjonen tro, deltok vi med stand i Parken på Elvefestivalen. Vi delte ut ca 90 eksemplarer av vår nye brosjyre i lommeformat. Vi fant bare to som var sluppet på bakken etterpå. Ellers merket vi oss at ungdommene og snakke med oss. nå er mer åpne om psykisk helse og tør å spørre oss Verdensdagen for psykisk helse Bakgrunn og historie Dagen, 10. oktober er innstiftet av FN, og det arrangeres arrangementer på alle kontinenter. I Drammen har arrangementet tradisjonelt vært et spleiselag mellom Drammen kommune og Mental Helse. Etater og virksomheter har deltatt ad hoc avhengig av tema. Eksempelvis var Mobbeombudet i Buskerud fylkeskommune med i Tidligere har Drammen kommune både skutt inn midler, men også betalt for eksempel. honorar til foredragsholder direkte, og vi har rapportert til Verdensdagen på særskilt skjema for anvendelse av de midlene som vi har fått derfra var det første arrangementet i moderne tid hvor arrangementskomiteen fikk midler fra private sponsorer i større skala ved at Bruløpet 2013 ble sponset med mineralvann fra Aass bryggeri og matvarer fra Kiwi minimarked.. l I 2014 overgikk private sponsorbevilgninger Verdensdagen. støtten fra Drammen kommune og Bruløpet 2014 I år var Bruløpet 2014 hovedarrangementet for Verdensdagen for psykisk helse. Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 4 av 14

5 Vi flyttet arrangementet til 8. oktober for at deltakere fra andre kommuner kunne være med uten å miste arrangementet i egen kommune. Det deltok deltakere fra ni kommuner. Arets motto var: "Hverdagsstress og psykisk helse Se hverandre - senk skuldrene" Vi mente at Bruløpet med den sosiale aktiviteten rundt selve løpet passer svært godt inn. For det første viser nyere forskning sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, og at mosjon og regelmessig, godt kosthold har stor innvirkning på psykisk helse. For det annet har Drammen kommune fått egen folkehelsekoordinator, som det er naturlig at vi innleder samarbeid med for å se hva vi kan bidra med. Ellers er Bruløpet Virksomhet for kulturs ide og initiativ, som man bør bygge opp som en årlig, tradisjon i tilknytning til, men nødvendigvis ikke en del, av Verdensdagen for psykisk helse Bruløpets fremtid Styret ser ideen om dette løpet på de premissene forbildet, Gaustadløpet, som et utmerket virkemiddel for å bryte ned fordommene mot psykisk uhelse. Løpet vil være en naturlig sideaktivitet til Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober hvert år, men må ikke binde opp lokallagets ressurser. Heller ikke må Mental Helse Drammen stå økonomisk ansvarlig for driftsresultatet. Styret vil derfor foreslå at Mental Helse Dr-ammen støtter opp om videre planlegging av Bruløpet i Drammen, under den forutsetning av at laget bare i begrenset grad får det praktiske arbeidet med gjennomføringen, og at Kommunen garanterer for resultatet slik at vi ikke blir sittende med ansvaret for et eventuelt underskudd. A søke i Mental Helse Drammens navn, åpner for støtteordninger Drammen kommune ikke har tilgang til. På den annen side står Mental Helse Drammen også økonomisk ansvarlig for driftsresultatet. Styret ber derfor om fullmakt til å inngå en avtale med Drammen kommune som sier oss medvrikning uten eneansvar og økonomiske konsekvenser av deltakelsen Vederlagsfri lavterskel mosjonstrening Mental Helse Drammen har hatt avtale med Bedriftsidrettsetsen på etsens arrangementer til medlemspris. i Buskerud om deltakelse Det har vært laber oppslutning om dette. I forbindelse med Bruløpet 2014 la komiteen opp til gratis trening hver torsdag. Ekstraordinært årsmøte besluttet at Mental Helse Drammen skal opprettholde tilbudet ut året, om det er oppslutning om det. I tillegg har styret bestemt at den som deltar kan få en gratis søndagsmiddag søndagsarrangementer for hver tredje treningsøkt. ved våre Grillfest og julebord VI avholdt grillfest og julebord tradisjonen tro i henholdsvis juni og desember. Årsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 5 av 14

6 Turer og andre arrangementer Seminar om frivillighet Vi holdt seminar/kurs for å avgi høringsuttalelse til Frivillighetsmeldingen til Drammen kommune. Seminaret ble hold i Nedre Storgate 24 den 26. og 27. april slik at vi rakk å avgi en uttalelse innen fristen Tur til Hadeland glassverk 28. juni dro ti stykker av oss til Hadeland glassverk. Vi fikk låne dagsenterbilen, og hadde en personbil i tillegg. Været var surt, men vi spiste en god lunsj og alle satte pris på turen Københavntur Ettersom Drammen kommune nå først deler ut midler i juni, og vi aldri kan være sikker på hva vi får, har den årlige vårturen, blitt utsatt til sensommeren. 25. til 29. august tok vi danskebåten til København med to overnattinger i land. Vi var elleve stykker som deltok, og været var strålende hele turen Teatertur Fredag 24. oktober var vi i Drammen teater og så Jeppe med bl.a. Øivind Blunck og Guri Schanchke. Vi bestilte 17 billetter, men på grunn av sykdomsforfall Lier. solgte vi to av dem til Mental Helse Tur til Julehuset med lunsj på Villa Malla Vi fikk låne dagsentrenes 9 seter og brukte en privatbil i tillegg, og hadde en behagelig tur til Drøbak og en god lunsj på Villa Malla på Filtvet. Maten var god og ikke spesielt dyr forholdene tatt i betraktning. Dette gav mersmak, men en tur til restauranten ved fyret kan bli enda mer begivenhetsrik i en sommermåned Annet samarbeid og deltakelse Med Kirkens bymisjon Drammen Vi har arbeidet for å få mat som nærmer seg utløpsdato fra en forretning eller kjede. Matvareforhandlere er svært interessert i å kunne gi bort spislig mat framfor å kaste den når den har gått ut på dato. De fleste vil da at vi overtar alt, hvilket ville medføre at vi i stor ustrekning måtte kaste selv alt det vi ikke får brukt. Vi har derfor innledet et samarbeid med Kirkens Bymisjon som har en avtale med flere Kiwibutikker. Vi får videre noe mindre mengder som vi har frysere til og kan bruke. i Dette er noe av grunnen til at vi kan tilby gratis søndagsmiddag til dem som deltar på mosjonstreningen, ved at vi ikke har de samme kostnadene til råvarer enn før Deltakelse i prosjektet Psykisk helse gjennom integrering og mestring Som nevnt tidligere, er både Antonie May Andersen eg Marlow Lokshall brukerrepresentanter i dette prosjektet. Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 6 av 14

7 ~;J MEtlTALHElSE. Vi utveksler nyttige erfaring oming psykiske helseproblemer for immigranter, og er på mange måter en fortsettelse av erfaringene vi fikk under Verdensdagen 2012 på Introd uksjon sse nte ret. I denne sammenhengen deltok også de to på Vestre Vikens seminar. 2. Regnskap 2.1. Forutsetninger og merknader Regnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift og etter hovedprinsippene i Regnskapsloven etter regien for små selskapet og innretninger. I samsvar med vedtaket på årsmøtet er et honorar på oner fordelt mellom alle styremedlemmer og varamedlemmer ut i fra arbeid med søndagsmiddagene og annet arbeid for laget med ca 1/8 del på hver. Styret arbeider for lik kjønnsfordeling, menn. og består for tiden av 40 prosent kvinner og 60 prosent Lagets virksomhet forurenser ikke i vesentlig grad det ytre miljø. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 5.494,79 som foreslås overført konto for annen egenkapital. r'f._1'c,.:,~~~~~tj7f-ii Drammen 15. januar 2015 ~OfiTe' May Andersen \ on-ole Berg styreleder. nestleder ~(' fltln HUf}rJh E Ide-vY\.' ~~ seetær Nils Sverre Kleven styremedlem Ann Margrith Skorpen Eidem styremedlem " Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 7 av 14

8 ~1iJ.,~,_:'S$;: l;tfnla1tretsl RESULTAT Noter Inntekter Salgsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Varekostnader Løn nskostnader Avsivninger Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSUTGIFTER Finansintekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen renteutgift 13 Annen finanskostnad - 98 Sum finanskostnader Netto finanspost ORDINÆRT RES FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSNAD ORDINÆRT RESULTAT ARSESULTAT l' OVERFØRINGER OG DISPOSISJONER Overføring annen egenkapital Dekning av tap mot annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 5494, Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 8 av 14

9 ~,~ MENTAtHElSE BALANSE PR Noter ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormm Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager 621 Fordring Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL EGENKAPITAL Oppttjent egenkaptal OG GJELD Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk O 476 Annen kortsiktig gjeld O 3170 SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen 15. januar 2015 ~~~~~:t-tie I styret for Mental Helse Drammen W!VvJc,L (JA~ Antonie MayAndersen Jon- le Berg~vo Jajo~ ~oksha~ Styrets leder Nest eder Kasserer. MflJ -J1r Asle Fi~~n~)\ Seetær VJ60 ~. Atfl fl Ha.«J /,lh /~"cl.rn Nils Sverre Kleven Styremedlem Ann Margrith SEidem Styremedlem [ Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 9 av 14

10 REGNSKAPSPRINSIPPER Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. De benyttede regnskapsprinsippene er i samsvar med tidligere år. Nytt av året er at prosjektregnskapet for Verdensdagen for psykisk helse nå er tatt inn i notene til regnskapet her. Grunnen til dette er at Komiteen for verdensdagen for psykisk helse i Drammen nå også får private sponsormidler utenom midle fra Drammen kommune og Verdensdagen for psykisk helse. Styret mener det er viktig å synliggjøre bruken av disse midlene, særlig når det er Mental Helse Drammen som står økonomisk ansvarlig for arrangementene. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på betalingstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidier og kortsiktige gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til vareetsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidlerllangsiktig gjeld Omløpsmidier vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på oppkjøpstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskostnad, men nedsevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrig kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avsives over driftsmidlenes forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tilleggs driftsmiddelets kostpris, og avsives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi, foretas nedsivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generer.. Skatt Mental Helse Drammen er en ideell organisasjon og er ikke skattepliktig. l Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 10 av 14

11 ~.JJ l;1wtalhel-se NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER Mental Helse Drammen får fra tid til annen tilskudd fra milde stiftelser til anskaffelse av varige driftsmidler. For å kunne redegjøre for anvendelsene av slike tilskudd, har vi valgt å aktivere anskaffelser av varige driftsmidler for langt lavere summer enn det som er vanlig. Konto Pr Tilgang Avgang Avsivning Pr Inventar 1379, ,00-878, , Kontormaskiner - 495,00 148,50 346, Andre driftsmidler 706, ,88 494,38 Sum 2085, , , ,18 NOTE 2 Lønn Deltidsansatt L0NNSKOSTNADER har fått utbetalt lønn med oner. Det er utbetalt honorar til st yre- og varamedlemmer for oner fordelt med oner på leder, nestleder, seetær og styremedlemmene Nils Sverre Kleven og Ann Margrith S. Eidem, samt det samme til varamedlem Maria T. Eidem. Laget er ikke pliktig til å ha tjenesteordning tjenestepensjonsordning. etter Lov om obligatorisk Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstilleise til styremedlemmer eller andre nærstående parter. Revisor Kostnadsført revisor honorar for 2014 er kostnadsført med oner. NOTE 3 EGENKAPITAL Egenkapital pr Arets resultat Egenkapital pr NOTE 4 FORDRINGER OG GJELD Fordringer med forfall senere enn 1 år = O Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år = O ( NOTE 5 INNTEKTER Salgsinntekter Lagets salgsinntekter består i all hovedsak av salg av mineralvann og mat på egne arrangementer, samt egenandeler på turer og sosiale arrangementer. Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 11 av 14

12 Det har aldri vært intensjonen at salgsinntektene skal gi vesentlig overskudd. Laget balanserer regnskapet ved å regulere egenbetalingen etter hva laget får av tilskudd fra forskjellige kilder. Detaljer for inntektskilder fremkommer her: SALGSINNTEKTER 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 3120 Egenandeler matservering 3130 Egenandel turer og arrangement 3140 Egenandeler servering møter o Andre egenandeler fra medlemme SUM SALGSINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER 3200 Tilskudd andre 3210 Kontigenter 3220 Tilskudd fra fylkeslaget 3230 Kursstøtte 3280 Rabatt og annen salgsinntektsr 3400 Offentlige tilskudd 3410 Grasrotandelsmidler 3420 Momsrefusjon 3430 Øremerkede tilskudd 3900 Øvrige inntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER NOTE 6 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Disse spesifiseres slik: 6490 Leieutgifter postbok 6550 Driftsmateriale 6560 Rekvisita 6700 Revisjons- og regnskapshonorar 6790 Andre fremmede tjenestger 6800 Kontorrekvisita 681OIKT-kostnader 6860 Eksterne møter, kurs, oppdater 6901 Mobiltelefon 6940 Porto 7000 Drivstoff 7040 Forsiinger 7100 Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplik 7320 Informasjon og opplysningskost 7340 Blomster 7350 Representasjon, fradragberetti Transport 359, , ,00 800, , , , ,00 839,01 [ 629, , , ,69 944,59 138, ,67 Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 12 av 14

13 ~~ t-.!hitathelse Transport 7350 Representasjon, fradragberetti 7500 Forsiingspremie 7630 Registrerings- og kontrollavgi 7700 Andre velferds- eller kulturti 7710 Styremøter, medlems- og årsmøt 7715 Julebord 7730 Turer og ekskusjoner 7770 Bank- og kortgebyr 7896 Andre konstaterte tap - tap på SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 60545,67 138, ,00 135, , ,20 74, ,54 633,50 4, ,91 NOTE 7 VIKTIGE SAMARBEIDSPROSJEKTER Verde.nsdagen for psykisk helse 2014 " Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Drammen og forskjellige kommunale og andre etater, alt avhengig av mottoet for dagen. I år var det Bruløpet som var arrangementet for Verdensdagen. Prosjektet har dette særregnskapet: SALGS OG DRIFTSINNTEKT 3410 Tilskudd fra Verdensdagen Sent 3420 Tilskudd Drammen kommune 3430 Tilskudd fra Psykisk helse 3440 Tilskudd fra Mental Helse Dram 3450 Kontantstøtte DNB 3460 Kontantstøtte Vestre Viken HF 3900 Kontantstøtte Union Eiendomsut 3901 Kontantstøtte Eltek AS 3910 Naturaliatilskudd sponsorer SUM SALGS OG DRIFTSINNTEKT , , , , , , , ,15 VAREKOSTNAD 4300 Innkjøp av varer for videresal SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 5000 Lønn til ansatte 5990 Annen personalkostnad SUM LØNNSKOSTNAD 2275, ,00 Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 13 av 14

14 ~~. MHtTAtKa:St: ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6300 Leie lokale 5500, Leie maskiner 1850, Leie av sceneustryrt og teknik 7000, Rekvisita 30445, Honorarer 6500, Kontorrekvisita 20, Porto 6950 Kaffe og annen servering 2805, Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti 42, Reisekostnad, ikke oppgaveplik 359, Reklamekostnad 7770 Bank- og kortgebyr 16,50 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 54538,15 SUM DRIFTSRESULTAT 2,00 FINANSIELLE POSTER 8050 Annen renteinntekt -10,00 SUM FINANSIELLE POSTER -10,00 RESULTAT (Overskudd) -8,00 l Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 14 av 14

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD C16. i / /." Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD -Ces i Postadresse : Besoksadresse : Telefon og fax : Org.nr. : pb 1096, 3001 Iliode Sjagata 37 75 52 g4 04 982 532 019 riva Elektronisk adresse: nter.no

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2007 2. Årsregnskap 2008

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer