SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke"

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck. E n høystående sovjetrussisk offiser, som, for noen få dager siden søkte tilflukt i den vestlige del av Østerrike og meldte seg for de franske okkupasjonsmyndigheter, er kom met med oppsiktsvekkende uttalelser om forholdene i Den Røre Arme. VEDKOMMENDE OFFISER, som foreløpig holdes internert, er ekspert i stridsvogn-operasjoner og har spillet en ganske fremtredende rolle under den annen verdenskrig i kampen mot tyskerne. Han har forklart at han er overbevist om at det innen Sovjet-Samveldets Politbyrå i Kreml i dag faktisk er flertall for å sette i gang militære operasjoner mot Vest-Europa, og at den eneste grunn til at disse operasjoner ennå ikke er satt i gang faktisk er den omstendighet at makthaverne i Moskva ikke stoler på sine egne armeer. Situasjonen er så spent at den øverste militære ledelse i Moskva i løpet av de siste måneder systematisk har trukket asiatiske troppe-avdelinger vestover til det europeiske Russland, idet disse tropper foreløpig er helt lojale overfor Kreml - mens de indo-europeiske elementer innen Den Røde Arme bare venter på. et gunstig øyeblikk til å. sette i ~g et regulært militæropprør. Offiseren, hvis rang «er høyere enn oberst», minnet om de unge sovjetrussiske offiserers opprør i Budapest rettet mot Stalin og Politbyrået og for en tid siden, et opprør som var ble kvalt i blod. Han har samtidig oppsiktsvekkende opplysninger som er inntruffet bak jernteppet bare siden siste årsskifte: l) Større avdelinger som er stasjonert på grensen mellom Sovjet- Krav om at Vest Tyskland skal betale okkupasjonsom I<ostninger ""'" hr.: J~~tt~~l ~rt~tl~t;:~~~~j!r~e værsågod "skal betale okkupasjonsom kostningene. Det har sendt et memo- setter den ny fart i I Sjenerende guerriua og. Røde Hær så. på Phillipinene " Samveldet og TSjekkoslovakia gjorde oprør i begynnelsen av januar, etter at det hadde spredt seg rykter om at avdelingen ville bli sendt inn i Tsjekkoslovakia for å bekjempe tsjekkoslovakiske partisaner i fjellene. 2) Kreml har oppgitt å sende troppeavdelinger fra den regulære arme til skog- og myrtral{tene i den sørøstlige del av Polen og den nordvestlige del av Ukraina hvor det har hersket kaotiske tilstander helt siden avslutningen av den annen verdenskrig. Partisaner behersker her store områder, og det betraktes som det rene selvmord for kommunister å forsøke å trenge inn i disse traktene. En eliteavdeling fra GPU er forsvunnet - Fortsettes Bide 4 - vellykket I følge en artikkel i det amerikan- I ske tidsskrift «Time», er freden og enigheten heller ikke på Phillipinene så stor som en skulle tro. Forsvarsministeren Magsaysay har nemlig sin fulle hyre med å bekjempe de kommunistiske geriljastyrker på øyene. I følge det siste offisielle overslag opererer om lag en geriljastyrke på mann på Phillipinene. Regjeringen gjør anstrengelser for å få en slutt på geriljakrigen, noe som hittil ikke har lyktes. Rent bortsett fra direkte militære tiltak, forsøker regjeringen nå 'å vinne geriljasoldatene for seg ved å dele ut jord og bygge hus for de tilfangetatte partisaner. «Men både å kjempe mot partisanene og å gi dem hus er dyrb>, sier ministeren, «og Gud vet om regjeringen kan tåle å betale 90 mill. dollars om året for dette formåb.,_"",_r rpange av KorrupSjOnen blomstrer Innen at nerve... v~~rdens pol iti kkerne Frankfurts demokratiserte politistyrke sjkdommer?' «I mitt distrikt finnes ingen politimann som har vært nasjor;talsosialisb skrøt politimesteren som nå er fengslet for men-ed Frankfurt, Privat til 8. Mal. F raj,lkfurts mektige politipresident (p oiitimester) Willy Kl a p p rot h. befinner seg i varetektsarrest siden.de n 21. juni. Selv om man lenge har vært forberedt på at det ville vente s sensasjoner i forbindelse med Klapproth, kom arrestasjonen som et sjok k for store deler av befolkningen. Påtalemyndigheten vil l mil' framtid r eise tiltale mot h~ for mened. føtter. Påtalemyndigheten reiste nemlig da sak mot hans nærmeste medarbeiderf, bl. a. kriminalassistent Karl Henkei, som hadde ansvaret for sambandet mellom Klapproth og de amerikanske myndigheter, videre kriminalråd Walter Kunkei, krimnalinspektør WilU Eggers (som hadde ansvaret - Fortsettes side 4 - B "~trakter man stillingen i verden i da,~ må man ofte spørre seg selv om det. er ~yke og overnervøse menneljker som styrer verdenspolitikken. Dette spørsmål er både i U. S. A. ogy Frankrike blitt besvart av le4epde ' medisinere, og den liste de hat,; satt opp over «store» politikkere og1:~eres sykdommer el' både impone de g forferdende. ikke de ledende i verdenspolien idag akkurat kan sies å være ssyke, så er de iallfall syke, og fleste av de menn som styrer H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke i m m Bro m n medisinske litteratur har o d t t k mulige navn på.. storpolitikker- KAOTISKE FORHOLD ogsa e YS B'sykdommer. Det er nevroser, retede vesttyske kretser slett ikke DET VIL FA EN VIRKNING SOM øse hje!1'1(efeil,og tilslutt hjerteoverrasketover denne utviklingen i INGEN KAN GJØRE SEG NOEN 'ødssykdommene angina pectoris Frankfurt am Main. Siden 1945 _ da lodproj?p, som igjen fører til over FORESTILLIG OM, SA HAN. t t... t d' alle nasjonalsosialistiske politifolk. Sl e vg salgeangstanfall. ble fjernet - har det hersket mer V i gjengir her et lite utdrag av Fe- :t var anstrengt hjerte og høyt eller mindre kaotiske forhold innen lix Kerstens bok <Jeg var Hhhm- ' rykk,engla,pds robuste utenriksdet nye tyske politi. Politiembets- lers læge». Sitatet finner en på side Ster ~est Bevin nylig døde av. menn har gjort seg skyldig i heleri, 200, og viser at det er ikke bare~jet-. s~ lider Vischynski av, og bedragerier, underslag og tyveri på ninger at tyskerne hadde et hemtne- 11 ha.1i'1 mange år vært behandlet,8.«mai» kommer ut i Kristiansund N. - Postadresse boks 41. i Nedre Enggate 20 Il. - Abonnementspris kr. 16,- pr. år, 125 øre. - Annonsepris kr. 0,32 pr. m/m.. - Kontor: løssalgspris rorbundsmøte I frol Over 200 representanter møtte Hroar Hovden ble gjenvalgt som formann Landsledermøtet i Forbundet for Sosial Oppreisning ble holdt i Frol i dagene juli. Tross den vanskelige tid og da særlig for bøndene var det en overraskende god tilslutning til møtet. Over 200 representanter ira alle kanter av landet hadde funnet veien til møtestedet på Nordtwl. Møtet ble særdeles vellykket og det fant sted en meningsutveksling som, lover g04t for Forbundets videre arbeide. Landsmøtet ble åpnet av formannen,.kaptein Hroar Hovden. Han uttalte sin spesielle glede over å hilse redaktør Olesen, ingeniør Kielsen, Danmark og redaktør Samuelson Sverige velkolllmen. Disse representerer bevegelser som løper paraleit ved vårt eget forbund. I løpet av de to' dager som møtet varte ble en rekke viktige saker satt under debatt. Valget på tillitsmenn for kommende år fikk følgende utfall: Ingeniør Thjøme, Rogaland, Erling Kvadsheim, Rogaland, bonde Tore BergstøI, Buskerud, urmaker Gjessing, Buskerud, bonde Anders Skogstad, Sør Trøndelag, lege Odd Pedersen, Sør-Trøndelag, kj~pmann Oskar Andreassen, Troms, Johan Finneide, Nordland, bonde Halle Vin Det ble for øvrig den gang sterkt presisert av det nyvalgte styre og senere uttrykkelig presisert i en rundskrivelse fra sekretariatet at en organisasjon som Forbundet for Sosial Oppreisning nødvendigvis måtte la arbeidet falle i to deler: først oppmarsj og deretter frammarsj. Først utbygging av organisasjonen, så. løsning av Forbundets hovedformål. Det er - trass i at det ingen tvil er om at oppslutningen har vært stadig økende - heller ikke grunn til å legge skjul på at. det har vært vist relativt lite lokalt initiativ for å. få de loksje organisasjoner utbygd. I den anledning er det styrets hensikt å tilsette en assisterende sekretær ved sekretariatet til utførelse av det mere rutinemess~ge, daglige kontorarbeid, slik at den faste sekretær får anledning til å ta seg av det lokale organisasjonsarbeid rundt om i distriktene og samtidig' propagandere for Forbundets virksomhet. En har visshet for at det er mange som bare venter på en slik ordning for å slutte opp om Forbundsvirksomheten, og en har også visshet for at en slik omlegging vil være av vesentlig betydning for styrkelsen av Forbundets Økonomi. For å ta virksomheten i store trekk har man i den forløphe periode i alt vesentlig konsentrert seg om å spre den fornødne opplysning der det kunne være grunn til det. Det som muli- - Forts. side S - Tidligere kommunister til USA Det amerikanske senat har vedtatt en særlig lov, som gir forfatteren Arthur Koestler tillatelse til å reise til sand, Peder Herhard Berge, INNEN POLITIET tanfall og magesår som er det Arna, bonde Arthur Lodding, Selv om store deler av befolknin- hommnll" ne v"ao pan alminnelige, og som følge av ter med gen er sjokkert, er man i godt under- (j (j ~ G.' lidelsel' følger h~yt blodtrykk, Akershus, Ingv. Tangeland, Eidsberg, direktør Arne Bergsvik, Oslo, fru Sæther, Oslo. Til formann ble' gjenvalgt kaptein Hroar Hovden, nestformann bonde Anders Hafskjold. Vi gjengir en del av årsberetningen. løpende bånd. lib" våpen - men som på g~ av apel"'~"" efr"efm Ọ rtrseidttenhdje'ermteebdel~svl'næerr'e Vi. gjengir her et utdrag av Amer.ekansk USA. Koestler har hatt vanskelighe innvandringsmyndighetene, fordi han engang var medlem av det kommunistiske parti. - Etter dette må det vel også være håp for våre Mot Dag-medlemmer og andre kommunistsympatisører, selvom det ikke skal bli nødvendig å vedta noen særlov for hver av dem. Ellers ville nok senatet få litt for meget il. gjøre. Mens den mektige politimester i forskjellige omstendigheter ikk9j!'ble..' lu!i L Forbundet for Sosial Oppreis- Frankfurt var på høyden av sin makt tatt i bruk. ',~ii'.lf.. ys,r samlet til en lægekon- nings årsberetning. pleide han å skryte av at han i sitt Det ligger nær å tro at det!n,s li'. ". one i Frankrike satte den Innbyggerne l byen Tl'uman l Texas politidistrikt ikke, hadde en eneste som ble omgitt med, så stqr h. 'e -.. følgende liste over fremtre- M 1 USA, bar :forsøk å få byens navn politimann som hadde vær,t nasjonal- Iibhetsfullhet var atqmboi)1ben -In " 11 og deres sykdqi»mer: Av ed hensyn til Forl;mndetsvirksom-fol'andret til MaeArtbur. Dette gfkik sosialist 1ør 1945Et~r 19.'5 ansat"\ 1tMer 'b~ett"ii1etn / a;w Vf/"t '1'1tl,.. tft:tld,'...had<:fe de fr. eri\~e "'ene. bet ; det...forløp, ne år. sa... bar demj~'1 bnl.,dilirti.d..ik,k.'. e,. b. voffor.' se p.lst., av.. te 'liiitt'lltljofiye' iolkj'lheti i' ile -feirlfø1it "bie' turinef.a;;' eng~iskme~n'e m' Måt'Bnåf1,~lSE!f1aOwer,~e1ay 'vakt,.~,. dt'evet-1: 1!s:fnM.r :il1&d '"ae'ftlwb:"'1n?~_";.%.i1l' ia:jbr-'~ Pfj!lt:i:i.,,"~~:,"', ' årer:te som er gått siden dengang, og senere tatt av amerikanerne.. og,.,.dell!;lmith magesår, senatorene forutsetninger som ble uttalt under" om å. bli Innlemmet l nabobyen Mes~, har man måttet fjerne ikke mindre I Kerstens skriver: ~;.x~~~, ~?o..~. ~~,_ 1!~A:~!~~ste delegat I Romedalsmøtet i "quite, skriver tidsskriftet Time».

2 kostninger M Il t.i~a, nar rorsøø: a ra DYeJUJ navn ed 1!el1sYlltil ForbundEjts virksoln- foran~t, ti1.m~rthur. Det.. giwt '. politidistrikt ikke hadde en eneste som ble omgitt med, ~ stqr hemm~... ga.n en~....' mp.~..,"'fn ØlO'ggen.d<1..e~. rel.lsstse.yko. dvoe.. m r. mireern:.. LAr.. ev-.. politimann som hadde vær.t nasjonal- libhetsfullhet var atombomben ~ so~' deu.....' R" ;" mertelil.. QYf.irkqmmisaz;iat i. B9.;nn,. h'&t! det.forløpne år så har denn"f "mldlertld. ikke. hvo..lor 8~.' + har grevet 'at'den vøstty8k~ regjering 'i~~~~~e1~({ l;:~fol~~!jfi'e~~i~it'l:n~:~' ~rstr tl:{t1j~!t!t"avll,~erii~~;k~~rn~'t" 'l.~ ~:r~~;!;'~ls~~ifo::r, J&~:1 vætt'.~are>ve""1"'så:""''''''r'''~.'''''' ''~. " m.. ~... la.,... ue ujtni>j~ ",," '. ',',.,'",,1i:re,' "I'.. " 'Ill.,,..,, ~'..... ' ".,)!s.~ ~. 1!:!lr.n~:~1 ".. av..., Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 værsågod skal betale okkupasjonsom årer,te som er gått siden dengang, og senere tatt av amerikanerne. o Bedell Sml. th magesår, senatorene forutsetninger so'm ble uttalt under om å, bil innlemmet i nabobyen Meli-" ko'stningene. Det har senut et memorandum om dette etterat BO'nns fl enn 177 av de nyansatte, enten på «I begynnelsen av mars 1945 gjor- t FN, Vandenberg og Hershel John- har man måttet fjerne ikke mindre Kerstens skriver: stin, som er USA's første delegat RO'medalsJ;Iløtet i 1950, :quite, skriver tidsskriftet Time». nansminister Schaeffer har sagt at grunn av moralsk brist eller på de jeg et av mine siste besøk i Himm s n led av det samme. Englands pregrunn av manglende fa%kunnskap. lera hovedkvarter... ~ierminister Attlee, har sår på tolv Vest-Tyskland ikke kan betale mere enn 5,800 mill. mark for inneværende Men selv ikke denne permanente ut- Under sine samtaler med meg kom fingertarmen, og har hatt et lengere Da tyske «hjelpefropper» inntok def år, mens de alliertes kraver på 6,600 renskningprosess, som til sist kom han påny tilbake til det mystiske sykehusopphold. Når man vet at matil å O'mfatte nesten 75 pst. av de hemmelige vapen. Han fortalte selv gesår i mange tilfeller er nervøs syk mill. mark. Etter hva Schaeffer har sagt, må Tyskland bettj.le ialt 9,300 opprinnelige ansatte nye folk, kunne somme ting og jeg skrev ned hans ut dom, er det ikke akkurat beroligende britiske hovedkvarter i en håndvending mill. mark, da det står mye til rest utrydde korrupsjonen innen PO'litiet taleiser: «De fleste mennesker tror, å vite at verdens skjebne idag ligger fra forrige år. Det koster således å i Frankfurt. sa han, F.t vi har tapt krigen, men i hendene på slike nervøse menn være O'kkupert, men det er vel ingen ennå har vi ikke satt inn vårt siste eller at lederne for A-pakten og A Pussig intermesso ved feltmanøver som mener at Tyskland skal slippe. Vi FORmSTORlEN hemmelige våpen. V 1 og V 2 er effek pakthæren lider av den slags sykdom i slapp jo heller ikke, men det er en Allerede i vår begynte jorden å tive bomber, men det hemmelige vå- mer. annen tale. brenne under politimester Klapproths pen vi ennå har i beredskap, vil få en Øst-Tysklands statsminister i navvirkning som en ikke engang kan net, Otto Grotewohl har hatt flere Vest-Tyskland gjøre seg forestilling O'm. Ett eller to nervøse sammenbrudd, i Frankrike er Stockholms-Tidningens Tysklandskorrespondent Christer Joderlund Den amerikanske regjering O'g overkommissær McCloy skyver på, men skudd - og byer so'm New York O'g det kreft de fleste nåværende og fhv. N,eppe flere monumenter London er simpelthen utslettet fra politikkere er plaget av O'g Italias I jqrdens overflate! statsminister de Gaspari har leddgikt. fo'rteller i et telegram til sitt blad først gjelder det å samordne de på De allierte fly har ødelagt mage vik Vår egen utenriksminister Halvard 6. juli følgende lille muntre' episo'de: Peters berg oppsatte gjenopprustningsplaner med den franske Pleven-plan. tige fabrikker som var med på å frem M. Lange ble for ikke lenge siden tak over Roosevelt stille dette våpen. Det er derfor vi er ket. i stortinget fordi han tross sine Da den britiske Rhin-arme holdt blitt noe forsinket, men om en eller sykdommer foretok de mange reiser manøvre, viste det seg at den ene siden ikke var fulltallig. Man kom da franske valg ser man litt lysere på Etter de Gaulles framgang ved de [) en tidligere amerikanske ambassadør i Kina, Hurley, har anklaget Akershus, som gjemmer så. mange sene. Da skal De få se at jeg vet hva ChI'istian Hauge hadde for ikke lenge enn det so'm står i skyggen av det to måneder får de lese om det i avi- serlig til USA. Forsvarsminister Jens USA's utenriksdepartement fo'r å ha tragedier. til å tenke på at det jo fantes unifo'rmert tyske arbeidsmannskap og' lot stillingen. jeg snakker O'm.» siden et nervesammenbrudd, som gjor fraveket de prinsippei.' for hvilke den At vi ikke er alene om denne me-. de det nødvendig å legge ham inn på annen verdenskrig ble utkjempet. Siden Jaltaavtalen i 1945 har den a')1.e dem stille som manøvergrupper. - ning framgår av følgende uttalelse av sykehus. Og flere av arbeiderpartiets rikanske utenrikspolitikk vært basert på ettergivenhet O'verfO'r ko'm William Chamberlain i «The Free - Evakueringsfahrik- aviser forlangte at han skulle gå av. Følgen ble at tyskerne utstøtte et Dansk demarche man» ) gjengitt etter «Farm.and») : Særlig beroligende eller gledelig krigsrop, satte avsted i springmarsj munismen og frykten fo'r Sovjetunionen, sa Hurley under MacArthurfO'r «Bare hvis det lykkes oss å revidere ] l kan det vel ikke være at de to' vikpraktisk talt hver eneste avgjørelse {er an egges tigste departementer, 'vårt forsvar og og i lyntempo' inntok det fiendtlige hovedkvarteret! overfor den hørene. Våre diplomater O'Ppga Kinas som Franklin D. Roosevelt traff, ba- vår utenrikspolitikk blir ledet av syr. hvis vi kan kaste på søppelhaugen ke og nervøse menn. Men langt al- I Bonn smilte man fo'rnøyd og kon tei'titoriale integritet O'g politiske uav norske regjering. alle forutsetninger fo'r Teheran O'g Privat til «8. Mai» fra Madrid. vorligere er det at hele verdens skjeb hengighet ved en hemmelig avtale i staterte: Jalta. USA's president var på. den tiden O'verbefalhaver for de veldigste X'"alta, Cairo og PO'tsdam, er det en ne, som er vår skjebne, ligger i henutsikt til at vi på ny kan puste fritt MUligheten aven so'vjetbesettelse av dene på en flo'kk nervøse. - Jo, jo! Vi håper nu bare at britene forstår at tyskerne kan være gode STROFAL VIRKNING FOR DEN DE NYE PAPIRPRISER FAR KATA L t h Europa har fått en rekke bedrife~cer denne mare av euor som ar Er ikke den nervøsitet, usikkerhet mark-, sjø- og luftstridskrefter som noensinne har vært samlet, Med noen Orr:gl 'tt oss Sl 'd en u tb ru dd e t a v kri 'gen ter i «truede O'mråder» til å anlegge og \1ro som preger verdenspolitikken å ha. Det har amerikanerne forstått DANSKE PRESSE. få ord kunne han ha antydet O'verfor Korea, filialer på steder hvor virksomheten i v~ tid et utslag av at den ledes av for lenge. siden. Og franskmenne~e lar Stalin at USA regnet med at han antas å kunne bli drevet videre. Dette m~. '.' esår- O'g hjertesykdomspasiengjelder innen en rekke næringer, ikke ter Mange ganger fortoner det seg tyske legionærer føre krigen for seg Danskene er meget bitre først O'g skulle oppfylle sine ~løytidelig inngå.tte overenskomster. Disse korte' O'rd so. om hele verden er syk, fordi de i Indo-China. De. vet at tyskerne er nest på svenskene på grunn av den fremst pa nordmennene og der minst innen jern- og metallindustrien. som er satt til å lede den er det. - deres beste soldater - bare synd at ny~, vo~dsomme stigning i prisene på skulle ha hindret 'erobringen av balkanstatene, erobringen av Polen, er Uff da, Vest-europeiske fabrikker kjøper seg Me~ er det forsvarlig i det långe løp de reagerer O'verfor denne viden som av~spapir. I løpet av få måneder er O'bringen av Kina og erobringen av f. eks. inn i spanske bedrifter med det å lllj verdens skjebne ligge i hendene de gjør! prisen steget med 60 pro'sent Virkningen for den danske presse' er av Baltikum. Men disse ord ble aldri uttalt! f ballinse, O'g som stadig må stive seg Dagbladet formål under givne forhold å kunne på,. like syke menn, som er ute av Gjenopprusterne i BO'nn ser i disse katastrofal art. Det er den avp-iftsdager med bekymring mot Paris. - PO'litikk som Norge, Finnland og' Sve Vi har sagt det før O'g vi gjentar over øre sin produksjon i sikkerhet op~l':med medisiner O'g. nervestillende det her: Det blir nok ikke reist flere bak Pyreneene. Slike transaksjoner er mi er? _ For nå gjelder det å komme O'ver den rike har gjennomført O'verfo, papirviktigste utenrikspolitiske sluttetap- eksporten som er skyld i at Da:1mark monumenter O'ver Franklin Roosevelt R ett som det er støter man i dagspressen på uttalelser O'g O'Pplysninger notert mellom franske, belgiske, hol- C. L. som kaster et nytt lys O'ver fo'rskjellige forhold O'g hendelser under ok ::n~! ~~:e,ene side O'g'spanske på den tysk,land landske, vesttyske O'g danske bedrif- ~ pen for en ny tysk arme kan stilles nå må importere sitt. avispaph' til den seksdobbelte pris av førkrigsprisen. opp under rammen for Vest-Europas Hvor alvorlig denne sak er for danforsvar. skene framgår av at det danske uten Hvis Danmark kupasjonen. Det siste på dette O'mråde vinner er det selveste Dagbladet som gjør Fra Portugal meldes om tilsvarende ' riksministerium ifølge «PO'litiken» offisielt har foretatt en demarche O'ver. skyldig i. I en O'mtale av Venstres blir angrepet - Hus i OslO',skriver nemlig bladet ekteskap med sveitsiske, vesttyske O'g tilbake sine den 22. juni' bl. a.:. belgiske bedrifter. På MallO'rca og DIi) Privat til «8. Mai» fra København. «Venstres Hus ble ødelagt av Kanariske øyer har noen bedrifter forberedt evakueringsfilialer. Blant disse, ~ amle Hva sier de forsorgsunderstøttede fo'r den no. rake regjering, og at det markeder en eksplosjon 3. juledag 1944, O'g O'gså er skjedd en politisk henvendelse til Sverige. under Marshallhjelpen nå, når USA tenker på en direkte militærallianse med Franco-Spania? Amerikanerne. Det er i de danske innsigelser gjort I Danmark har man i lengere tid bygd O'PP igjen i to' etasjer rent er det kjente italienske navn. en tyske handel på Sør-Amerika ventet at myndighetene skal utferdige en såkalt «forholdsordre», som ho'ldt det såkalte «borgervaktkon SVi~ i de senere år. For tiden har er villig til å sende militær hjelp til gjeldende at det øko'nomiske grunnlag fo'r den danske presse vil bli a1- proviso'risk.... Under krigen ha, tatt et bemerkelsesverdig O'PP Spania mo't å få spanske baser, O'g skal gi anvisning på. hvo'rdan alle borgere.skal handle hvis Danmark skulle to'ret» til i Venstres Hus i Møllergata 16. Hele 2. etasje var rek Ty' land handelsoveernskomster med meget tyder på at det vil bli en ordning med det første. Det er realistene pnser, flere mindre aviser vil måtte vo~lig rystet av de nå forlangte papir «Gode» 9 " nordmenn rskjellige sør-amerikanske sta~er, som handler, mens de fhv: Mot Dagister sitter å surmuler O'g glemmer komme ut av øko'nomisk ballanse. sto'ppe O'g O'gså de større aviser vil bli overfalt. virert O'g så vidt en kan skjønne og :Jden tyske ekspo'rt til disse,land lv,[an antar at denne «forholdsordre» var dette årsaken til at huset ble En av våre lensmenn i en fjelldal belfp seg siste år til 300 mill. dollars. er umiddelbart forestående, men det den fare som truer O'SS alle. Engang «Politlken» er i.sin ko'mmentar til sprengt i lufta julen Sprengningen er ikke oppklart, O'g en vet hvo'retter han da tyskerne hadde etab na~stater får nå atter tysk jern O'g rente tilskogs da englenderne ko'm, Artfentina O'g Brazil O'g deres mindre vil de vel våkne - bare det ikke blir saken meget skuffet O'ver den mate understrekes' at den ikke framkommer for sent, O'g da tar de ikke bare med ekspo'rtlandene utnytter papirknapheten i verden på, og skriver tilslutt: som følge av noen umiddelbar fare. ikke hvem som stod bak sabotasjen. De IO'vlige norske myndigmiddag» for Ortskommandanturet og ter\og instrumentet. Det er sannsynlert seg, kom tilbake og holdt «fest st~, maskiner, kjemikalier, appara Man ønsker bare at det danske folk takk. imot tomatene, som Oslos husmødre måtte tilkjempe seg på tross. «Men ikke bare har avgiftspolitiken denne gang skal stå moralsk rustet heter hadde ikke gitt O'rdre til de tyske O'ffiserer. lig 'at Tyskland i inneværende år vil ved et eventuelt vepnet O'verfall. I askjon. Denne mann skriver i dag ut attester for nasjonal holdning. ste ekspo'rtør til Latin-Amerika - gå forbi England so'm den nest stør av LO og hele gjengen, men også mot l den herskende situasjon bidratt til «ordren» vil man nøyaktig regne O'PP Sabotasjen var heller ikke det den støtte som det spanske forsvar å. drive prisene i været. Danmark de forskjell,ige muligheter som vil fo' en med et ord kalte vellykt. Kartoteket til «borgervaktkontoret» nøyaktighet blir satt stor pris på ute~for, hva. man finner rimelig. Er vil være for den vestlige verden. tvmges nemlig til. gjennom avgiftene - dal. ' etter USA. Den tyske grundighet O'g å finansiere formål, so'm ligger religge under en krise, O'g hver enkelt borger vil - under hensynstagen til ble ikke ødelagt, O'g lå uskadd 1 av 'importørene i Sør-Amerika. «Vår avgiften for Finnlands vedkommende sin alder O'g sitt arbeide - få anvisning om hva vedkommende ska.! gjøre A.s Venstres Hus, som den sing-borgere til vakthold (som gis- på perfekt spansk O'g hvis vi rekla grushaugen. myndigheter i NO'rge fra 1943 jøs- korrespo'ndanse blir besvart O'mgående ganske beskjeden, så benytter alle 3 i de forskjellige situasjoner. gang var på tre etasje, var i full På grunn. av ferie land - under forskjellig form - en ler), ved jernbaner, bygninger O'g. merer leverte varer, blir nye sendt del av utbyttet til f'mansiering av Av størst interesse er de detaljerte drift helt til eksplosjohen.» anlegg. FO'rholdsreglene ble sabo- oss straks uten spørsmål. De tyske egne statslige fo'rmål. Norge bruker O'rdrer som på forhånd blir gitt PO' tet bl. a. ved ødeleggelse av bo'r- selgere er folk som ikke bare er selgervaktkontorenes arkiver, f. eks. gere, men også folk so'm kjenner sine litiet, sivilforsvaret, statens embetsmenn O'g funksjonærer, Man vil på. skje ha sin interesse å se på hva i Oslo » varer», sier en fornøyd impol;tør til I samme fo'rbindelse kan det kan forhå.nd få. beskjed om hvilke broer, Gyldendals Nye Konversasjonsleksikon Tør man anta at Gyldendal retter det amerikanske bladet «Time». Tysdatoen for «ødeleggelsen» av borger- kerne tilbyr nå, på samme måte so'm jernbaner O'g andre anlegg SO'm' må sier om Borgervakt : sprenges i luften ved et fien~lig «Som mottrekk mot sabotasjeaksjonene utskrev de nazistiske av leksikonet? ning enn.andre vaktarkivet i Oslo til neste utgave før krigen en smidigere kredittord- O'verfall. land. vil 8 Mai ikke ut. endog en. del av p:ngene til å sikre [en lav hjemlig papirpris, således at de hårdt ramte danske aviser derved komme. neste k ko'mmer til å yt~ direkte tilskudd til, U e. a.t de norske aviser kan kjøpe papir til en tredjedel av den pris, som Da)' mark må betale.:.

3 .,,8. lwai' Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Redaktør i'orretn1d&'lf.rer "'",id B... nat.. Per 1:,,""'11. Ut&itt av lnteres8&ntskapet8. Mai Forbundet er en levende realitet ~ V i har medvind idag. Opinionen er i ferd med å snu. Og de som står imot oss, blir stadig mer og mer ribbet for saklige innvendinger. I Øyeblikket er det faktisk ene og alene utilhyllet politisk makt, :.om gir myndighetene anledning til å holde rettsoppgjøret oppe. Men all historie har vist oss at i lengden greier ikke makten alene å holde retten nede. Disse ord er hentet fra den innbebretning som,. styret i Forbundet for So!?ialOppreisning la frem for det landsledermøte, som ble holdt i Frol i helgen og som slo fast at Forbundet i dag er en levende realitet og at det vokser i styrke og omfang. F'orbundet er ikke bare tallmessig sterkt, også' dets moralske styrke er stigende. De, som er rammet av det politiske rettsoppgjør, har samlet S g om Forbundet som den aktive generalnevner for deres Ønsker og mål. Ved siden herav har mange utenfor rettsoppgjøret gitt Forbundet sin tilslutning og selv om de fleste av dem i fdrhbldpnes medfør ennå ikke har kunnet trede offentlig frem, så har vi i dem lr.e:!ttige forbundsfeller som i et gitt Øyeblikk vil gi oss sin. støtte i en eller annen form. Forbundet har l'ettet en rekke henvendelser til statsmyndighetene om å ta vare i:'.ktuelle ~aker opp til behandling. Det var en stor skuffelse, at Stvl"tinget ikke rakk å behandle dem før sommerferien, men det er gitt Usagn om at de vil bli undergitt en bred behandling i høstsesjonc-n, og det vil forhåpentlig klarne begrepe'ne Vi P~ vår side vil da kunne konstatere" hvor de p'olitiske partier står, og stortingsrepn;scntal1tel1e vil på sin side få anledning til å sette seg inn i våre livsviktige problemer, som tilspisses for hver dag. De vil. da få en påminnelse om, at titusener av landets beste og mest villende kvinnh og menn ennå og fortsatt lever som en pariakaste, mens h~le v rd!:.n i dag roper på samling, fred og forsoning. Det tales så varme om menneskerettighetene, tidligere bitre fiender møtes til samarbeide for å redde vår forvillede verden fra un~erga1!g, og det ofres miliarder på milliarder i rede penger for å KjØre livet bedre for 1:'.11e uansett rase og livssyn. Men de politiske dømte og forskutte fra etterkrigstidens forvirring i Norge' synes fortsatt ikke å tellc. De har r.lle samfunnets plitker å oppfylle, og ~e gjør det med åpen hånd og ærlig sinn, men de er bare tålt, Ikke anerkjent som medborgere, som li,keverdige. Dette kan ikke gå i lengden og vi kan d2 også, konstatere at' det i det stille foregår en viss assimilasion. Mel! dette er ikke n~k, og det heler intet~ sår. Derfer må hele rettsoppgjøre't tas opp til revisjon på bred basis og med åpen frimodighet. Vi vet at selv blant de ledende og skjebnesvangert bestemmende i de førs~e etterkrig~år er en utbredt og avgjort oppfatning, at ~ele ~eto politiske rettsoppgjø~ ble grepet galt an og at det nå er på tide a fa en for alle partf'r tilfredsshllende slutt på det hele. Her h,ar ~'orbundet ~or Sosial Oppreisning sin store misjon. Med sin besmdlge og sakbge ledelse har det satt seg i respekt, og det gir uttrykk for den enstemmige mening som hersker blant de hundrer tusener som på en aller annen måte er blitt satt utenfor. Selv om d.isse for de fle~tes vedkommende ennå er uten stats borgerlige rettigheter, er de l ferd mcd å bli en politisk makt og det står til de styrende å avgjøre, hvor denne makt skal kunn~ anvendes. På det politiske rettsoppgjørs område er Norge ennå...- seks år etter verdenskrigen~ opphør - et tilbakeliggende land politisk ~ moralsk. Dett~ vet hp-le vefd~n, n~ke bare den vestlige undren(l.e Verden, men ogsa den Østiige, hvor alt registreres med omhu for Y\~1t-n1"nYYlnrlo tnlo.l1a nq;+.ft hn:... na....,... ~"'",+-r..'i"y'ii"''b-+o... 'ry"u~:rl".o ~.at't H'n,.... Hadde Marconi opp-. \ funnet.dødsstrålene~ Italienske vitenskapsmenn på jakt etter forsvunnet hemmelighet S venske aviser bringer, følgende spelnende beretning fra Italia: Det så ut som en usigelig spøkelseshånd hadde grepet fatt i bilep.e og vi begynner med en uttalelse av skyldig. Bladet foreslår følgende Idag er det citatenes dag, Grossisttidende er ikke blitt svar og stanset dem, og Mussolini ~. direktøren pa. Gaustad, overlege tekst. «Alle unødige trikkekonduktø fornøyet sine hender. Dette kunne ~i Ømulv ØdegArd, som skriver i «Nazisml! or mentalhygiene» s. 17: - redusert. Nybygging eller moderni rer avskaffes. De øvrige får sin løn et våpen som ville kunne avgjre en krig., «Den sunde og naturlige innstillingen til all nazistiak autoritet som St;:bsidier til private buss-selskaper, sering av trikkene forbys ved lov.. Tid: lr Sted: Et steds på l~develen trtellom Roma og.o\ltill.. «S,ø gjorde, at vi med den beste samvlt.. så de kan utkonkurrere trikkene». kelsesha.nden» kom fra et tilsynelatende ubetydelig lite apparat som,di tighet brøt lover og regler, den bar Altså: Som man roper i skogen osv. ol< selvsagt spirer i seg til virkelig far lig lovløshet». - Men den 10m doserer slik, burde også vite at all som beskjeftiger pressen i disse da Det er også. andre problemer rigertes av den verdenberømte o.p. finner Marconi. Fra apparatet utgikk lovløshet er farlig og handle deretter i smltt og stort. Vi ser, hvor «Helsingborg Dagblad»: «Der staten ger. Vi skal gjengi en uttalelse fra ultrakorte bølger som innen en,i.vstand av halvannen kilometer sta~li!!et ledes vi i etterkrigstiden er kommet ut pa. skråplanet, fordi vi ikke sak er bevisa før. Dessverre forsvm glr. inn, går trivselen ut. Den~e enhver forbrenningsmotor med e~ktrisk tending. Bølgelengden var "re i et og alt har handlet etter denne ner også servicen så lett samtidig. 2 til 3 centimeter og bølgene forma-tide å avbryte tendingen i de biler lære. Det er bare konkurransen som i ~m passerte. \ lengden kan holde standarden oppe» Vi har OgR et &lulet. cltat. - Slik er det i Sverige og slik er Mussolini ~ar henrykt. Om et sukt Den av /llle Ilebil-fanger velkjente fengselsdirektør Gleditsch sier gen ville overveie. dette og føre det her. Tenk om sporveisbetjenin apparat ble forsterket og fikk lengere rekkevidde, skulle det bli et uovertreffelig våpen mot stridsvogner', og genbladet» : «Ofte spør med kledelig beskjedenhet i «Mor motbevisene i sitt daglige arbeide? fly. Han befalte Marconi umiddelbart jeg meg selv om jeg har gjort noe Hvis vi skal klare å bygge å fortsette sine eksperimenter. egentlig nyttig idag». Ja, det kan ut vårt næringsliv i samme tkt som Marconi adlød,men han kom samtidig i en samvittighetskonflikt. Han :;er vil nok kunne gi et utvetydig i landet. Hvis'vi ikke gjør det, vil han nok spørre om. Fhv. Ilebu-fan hittil, må vi fordoble sparingen her.var en varm katolikk og han forutså svar, men det faller vel på sten- utvidelsen og forbedringen av vårt at hans apparat ville få en fryktelig 7unn, skulle vi tro. ' produksjonsapparat bli langsomme virkning hvis det bie tatt i bruk av militæret. I sin nød vendte han seg re og vår levestandard forringes. - Oslo sporveisbetjenings forening For å sette igang en gjennomsnitts til Paven som tok i mot ham i en ~r begynt å gå selveste Prisdirel'.. bedrift med 20 ansatte må 600 men lang audiens. Året etter demonstrerte ~øren en høy gang. Forleden behan( nesker spare 1000 kroner hver, sier oppfineren en forsterket sender ved let foreningen den økonom. situa-' bladet «Trivsel», som har beregnet manøvrene i de sabinske fjell. Tunge sjon her i landet og vedtok en uttalelse, hvori det bl. a. heter: «Alle beidstager til 25,000 kroner. Etter gjennomsniusinvesteringen. pr, ar tanks ble stoppet på lang avljtand, og det var umulig for dem l starte igjen unødige omsetningsledd innenfo: som maskinene blir stadig mere før Mareoni hadde slått av sin sender. handelsvirksomheten avskaffes. fullkomne og ettersom antallet av Men ikke bare stridsvognenes besetninger, men også. de ledsagende introll med modernisering av forretnesker, vil det kreves stadig stør Avansen settes ned. Strengere kon dem øker i forhold til antall menfanterister ble syke og døde i løpet ningslokaler. Støtte til den koopera re kapitalinnsats pr. arbeidstager av et par dager. tive forretningsdrift, så den kan ut og det er den viktigste forutsetning Marconi besluttet seg nå for at konkurrere' privat handel.» - Det for høyere levestandard. Men hvorledes skal vi oppnå det, nir spare- hemmeligheten med hans dødsstrller var en kraftig salve, men «Norges aldl;i skulle falle i Mussolinis hender. Han gikk ombord i sin yacht «Elettra» og satte kursen til havs. I en stalkusett hadde. han gjemt dødsstrålami konstruksjonshemmelighet, ol" kalietten overlot han til en ungdomsv,nn Cirkus Norge. som bodde på en av øyene meltm Corsika. og fastlandet. Etter sin hj - Åsvor Ottesen (haud) contra Jakob Thinn (laud) kornst hadde han en ny, lan&" audi ns holf Paven, hvoretter han bega seg' til Det har jo vært megen hurlumhei lett medføre en rekke nye spørsmål. Mussolini som, etter hva det fortelles, omkring oppnevnelsen av forsva- Bl. a. vil det kunne spøres om en jurer for marineløytnant Per Danielsen rist med bare haud kan ansees uskik ble rasende. Dagen etter døde' Marconi. Det var som er satt under tiltale for spionasje ket til å fungere f. eks. som justisfor fremmed makt. Danielsen ønsket minister? Eller om eksamenskarak - den 20. juli Spenningen var blitt for stor for hans hjerte. Romas o.r.sakfører Asvor Ottesen, men po- teren i deue tilfelle er av mindre belitiet protesterte og så vel lagmanns- tydning enn i det første tilfelle. Ju h~melige politi gjennomsøkte strl!ks hans hjem, men fant intet som retten som Høyesterett avviste fru ristene blir kanskje nødt til for frem ~ gikl. dødsstrålene. Oppfinnelsen forble Ottesen med den begrunnelse at hun tiden å sette sin eksamenskarakter i uutnyttet under krigen., var kommunist og kunne komme til parantes etter sitt navn i telefon- og I disse dager er en gruppe unge å. svikte samfunnets tillit under de fagfortegnelser så publikum i gitt tilforberedende politietterforskninger, felle har lettere for å klassifisere dem italienske vitenskapsmenn på rei,se mellom de tre øyene Gorg-ona, CaprO,ja Hvoretter advokat Jakob Thinn ble Jamen har de høystærverdige heroppnevnt som forsvarer. Etterat etter er fått. en høyst merkverdig nøtt å og Giglio for å etterspore stllka~s, t forøkningen er,avsluttet og tiltale er knekke. Spenningen er stor i juristreist. har Danielsen fornyet sitt krav, kretser. idet han hevder at fru Ottesen under o, selve hovedforhandlingen ikke vil kun ne forrade norske interesser. ten og forsøke å finne ut hemme r heten med Mareonis siste oppfinn Be. i. ~ r det er bevisst, at. det var arbeiderplrtiet og dets regjering som har i~n skyld for de ulykker som har rat- :,er~~ ~e:4;.~rske~0ik~g l~nd, ette~. ::8: Lagmannsretten ved sin representant, lagmann Reidar Aasgaard har imidlertid plny forkastet Danielsens begjæring, men denne gang med den begrunl).else at fru Ottesen bare ha~', 2. Vi ville ikke ha opplevet, at. 10'1 haud til eksamen og d~rtor neppe llr lige provisoriske rettsanordni ger flink nok til dette verv! Det er ikke J.... 'L.11.L.,....c~... lenger snakk om samfunnets tllor~" -:-, Til bladets «Auonynlusser» «Vil nogen i verden fekte, men dølger sitt åsyn 'og navn, jeg vet hans ånd er ei ekte, FREDAG 13..rtTLI 1.gS1 lysten er borte? Det bør regjerht-. gens finansielle rådgivere overveie, hvis det ikke skal gå den Veien høna sparker. Den østtyske justisminister har utstedt et dekret, hvor i det heter, at de sivile domstoler i framtiden bør innvilge ansøkninger om skilsmisse, som begrunnes med at en av ektefellene ikke kan leve sammen med sin partner på grunn av politiske uoverensstemmelser. - Dekretet sier at ingen kan tvinges til å leve sammen med et menneske som motsetter seg fremskrittet og den nye sosialistiske ordning eller som pl annet vis er en motstander av folkedemokratieb. - Over dette morer den norske presse seg, men har den glemt hva det skjedde i 1945 og årene etter her i landet, hvor det gjalt for enkelte kvinner å. kunne levere bevis for at de ikke hadde levet sammen med sin mann etterat han hadde gut inn i NS? Det er for tiden umulig.6. leie en engelsk avis uten il. støte på beretninger om rot et eller annet sted, og ingen vil beskylde medlemmene av Hans Majestets regjering - nå seks år etter at de har inntatt sine plasser - for å. ha høstet lærdom av sine feil, skr Montgomery Belgion i «Human Events». Dette skulle vel passe like godt på norske forhold, men det er så altfor få' som reagerer mot rotet. Norskamerikaneren Sam Wenn berg, som forleden var hjemme på besøk, sier i et intervju i «N.H. & S:I',»: «Jeg synes l ha funnet hos folk en nesten utrolig to.lmodighet og resignasjon, ja en er nesten fristet til å si håpløshet». Senere sier han: «Kan hende det er sant at Norge kjøper sosial justis, sosial pla nering. og sosial regulering Vid. å ofre individuelt initiativ og arbeids mot». Og videre: «Jeg tror ikke at Norge behøver å. betale en slik pris. Jeg tro!" at i dets bestrebelser for å vinne bedre livsvilkår for alle, kan og må landet finne fram til et system, hvor individet igjen kan få spillerom». - Og så. reiste han tilbake til.det USA, som er med på å betale.alle dårskapene herhjern me forat det ikke skal gå. ennå. verre og gi tilbakeslag også over havet. «Annual Rnnort» fra «Bank for Inter-' national Settlements» skriver om tidens finanspolitii(k»: «Selv i England ;de skan dinaviske land og Nederland, som har bevart krigstidens kontroll len ger og mere fullstendig enn tilfellet er ellers, er pe!1gevo!umet bralet ned i en rimeligere relasjon til nasjonalinntekten enn. den var i Det eneste land i denne gruppe som ligger høyt over førkrigsnivået er Norge». _.' Skulle ild,e dette.fll. oss til å tenlee oss litt om, føl' vi fortsetter på denne planøkonomiens far llge vei'?" Vi kall dt iltlw 'iiim'gd"ti1 stole på USA's la.ngmodighet i form,"

4 t _....a. -"'...-v... o... b... '" tigheter, er de i ferd med å bli en politisk makt, og det stål' til de styrende å avgjøre, hvor denne.makt skal kunne anvendes. På det Stiftelsen politiske norsk rettsoppgjørs Okkupasjonshistorie, område 2014 er Norge ennå. - seks år etter verdenskrigen::; opphør - et tilbakeliggende land politisk Q,g mora,lsk. Dette vet.hp.jev rden, ikke bare den vestlige undrende,verden, men også den østlige, hvor alt registreres med omhu for påkommnde tilfelle. Deite bør våre statsmakter merke seg. Forsvarsmessig stod vi uforberedt da ulykkene veltet inn over oss i 1940, moralsk og politisk stål' vi i dag ennå mere uforberedt, om nye katastrofer skulle komme. Dette kan ennå gjenopprettes, men det haster. Derfor har også Forbundet for Sosial Opppreisning påny henvendt seg til Norges storting, og landsledermøtet i Frol kunne enstemmig fastslå at Forbundet er en levende realitet og at det kjemper ikke bare for de politiske dømte, men også for fedrelandets velferd og fremtid. det er bevisst, at det var arbeide~artiet og dets regjering som hat! all skyld for de ulykl{er som har immet.. d. e.. norske fo.. Ik og land ett T. 8. april }940. '... _' 2. 'Vi ville ikke ha opplevet, at lo~' Hge provisoriske rettsanordninge grunnlovstridig' var blitt konfirmer av et inhabilt storting og en tildel~ inhabil og politisk betont høyesterett. Og vi ville ikke ha opdlevet, at vart rettsvesen ble politisk ledet istedetfor - rettslig. 3. Vi ville ikke ha opplevet at.ca. 100,000 norske gode borgere av et lov lig politisk parti var blitt politiske og rettslige syndebukker for landets ulyk, :,- ker, som var påført befolkningen av ReflekSjoner over internasjonal politikk. Ansvarlighetens resultater Av observatør arbeiderpartiets ledende menn og regjeringen Nygaardsvold med sin politikk fra Vi ville ikke ha opplevet at en norsk juriedomstol blankt frifinner de notorisk beviste rovmordere (FeId - mannssaken) og unnlater påtale over Militær-historikeren, oberst J. tet presse forfalsket vår historie med for andre mordere og forbrytere (Gul Schiøtz i Morgenbladet: «Skylden tragisk held. osten) samt unnlater å straffe morfor alle de ulykker, som er overgått En alvorlig fare er der for at en dere som snikmyrdet uskyldige NSdet norske folk og land skyldes kommunistisk okkupasjon må til for folk (Fiane) i okkupasjonstiden. statsm. Nygaardsvold og 5 andre at sannheten kan presses fram i fler- O.s.v. i tusinde andre forhold fra personer.» tallet av det norske folk Major Langeland «Dømmer Under denne synsvinkel er det et, 5. Vi ville ikke ha tapt millioner i ikke»: Det er således regjeringen tragisk faktum at 3/4 av den norske vår eksport på grunn aven llduelig Nygaardsvolds misgjerninger som befolkning er politiske analfabeter. utenriksledelse (Spania) og nu? Mar. har ført krigen over oss». Ellers ville ikke: shallhjelp. Dr.Scharffenberg: «Våre myn - 1. Ca. det halve norske folk ha gitt 6. Vi ville ikke. ha hatt en statue digheter forfalsker bevisst histo - arbeiderpartiet og dets regjering sine av Roosevelt i Oslo. Og heller ijtke rien». stemmer ved siste stortingsvalg, når var Churchill blitt æresdoktor ~ed ne forrade norske interesser. Lagmannsretten ved sin representant lagmann Reidar Aasgaard har imidiertid påny forkastet Danielsens begjæring, men denne gang med den begrunnelse at fru Ottesen b~re ha~ haua tlt eksamen og- dedor I1e~pe er flink nok til dette verv! Det er ikke lenger snakk om samfunnets tarv, - men utelukkende hensynet til tiltaltes eget beste. Ifølge Dagbladet heter det:. deg (Aasgaard) finner ikke. å kunne imøtekomme tiltaltes begjæring om å beskikke o.r.sakf. Asvor Ottesen som forsvarer ved hovedforhandlingen i steden for den av retten beskikkede forsvarer, h.r.adv Jakob Thinn. Jeg antar nemlig at det til tiltaltes tarv finnes fornødent' at beskikkelsen av h.r.adv. Thinn ikke tilbakekalles. Det Jran ik vårt kongelige Fredriks universitet Oslo O.s.v! det uendelige. (Forts. neste rir.) Til bladets «Anollynlusser» «Vil nogen i verden fekte, m&n dølger sitt åsyn og navn, jeg vet hans ånd er ei ekte, jeg tager ham ei i favn,». Holger Danske Det forekommer meg, herr redaktør, at det blir nokså mange nu som «dølger sitt åsyn og navn» i bladets spalter, og det får så være all den stund innleggene utelukkende dreier seg om den sak det he:!r gjelder. Men skal det bli mange med den «åndsfylde» som preger innlegget til en herr J. B. i bladets nr. 24, da står «8. mai» i fare for å bli et organ for lwnene ved vannposten, istedetfor et g j e n r e i s ni ngs o l' gan for oss. Med ca. 50 gjentakelser av det personlige pronomen,og med gemyttet på kokepunktet, går han løs på en innsender som var uforsiktig nok til å uttale, at han ikke hadde noen lyst til å ofre livet for justisminister Gundersen. (Hvor mange av oss har det?) Artikkelen hadde ganske sikkert betinget en 100-lapp hos Einar Skavlan. Men her i bladet kan vi ikke begynne I{e forutsettes at o.r~~akf. Ottesen, som etter det opplyste ikl{e tidligere har vært forsvarer ved lag - mannsrett (hverken i. ordinære straffesak~r eller landssviksaker) og ikke har god eksamenskarakter,. i denne vanskelig'e og for tiltalte al vorlige sak, vil kunne utføre forsvaret tilfredsstillende». Og nu skal Høyesterett altså a-: gjøre om en jurist med bare haud. til med per son l i g s k j ort e vas k e]{samen må ansees uskikket til å fun Har Paria tatt kjæresten fra J. B. så gere som forsvarer ved lagmannsretten. Og om laud heretter skal være Her er skjelsord uten interesse. Ut gr de ta det oppgjør «på kammerset». betingelsen. trykket «malplaserte sleivord» forekommer meg å være en passende Det er som man vil forstå. en prin sippsak av den mest vidtgående rekke boomersng. vidde. Hvis Høyesterett erklærer seg For øvrig vil jeg ha uttalt, at en enig med hr. Aasgaard, kan saken så «modig" utgydel~e, som den foran nevnte, bør betinge innsenderens f u l I e u n der s kri f t. For da vil folk innen sko lek r e t sen kunne sammenholde den med utførte meritter under okkupasjonen. Ivar Frihuug-Osa.4'-'_... ~' le;;'-j """"'''''.1 v... Jo... llusjonalinntekten enn den var i l(h5. Det eneste land i denne gruppe som ligger høyt over førkrigsnivået er Norge». - - Skulle ikke dette få dss til å tenke oss litt om, føl' vi fortsetter på denl1e p~anøkonomi('ns far lige vei?' Vi kan M/ikl,e i Tell'gJ1lh stole på USA's 1:;1.l1gmodighet i form av blanke dollars. Pl'ofe:l~cr Helge Ki.il'l'ritz ved Yale universitet sa i et f6redrag forleden: Sveriges b8slutning om ii holde seg utenfor alle allianser har som bakgrunn il. styrke Finnlands stilling og avstedkomme en større stabilitet i de sk:mdinaviske land. Finnlanc:s evne til å bevare sin nasjonale selvstendighet og sine demokrg.ti3ke institusjoner var av den største betydning for Snrige. Det skulle være i strid med Atlanterpaktslandenes egne in teresser om SVfdge foretok seg noe som kunne lec;e til en ny trus8el mot Finnland, Han understreket at den svenske alliansefri politikk som hal' til formål å beholde mulighetene for nøytralitet i tilfelle av l~~'ig, ikke l,an betegnes som noen Lso!alasjonspolitikl.. Svenskene S21' ikke selv på sin politikk som noe pel' fekt, men de tenker å holde fast pa den samme linjen: inntil de finner et mere tilfredsstillende alternativ. Svel'ige er etter <len annen verdens krig blitt en av de sterl,este milltærmaktel'! Vesteuropa. I kraft av sin tro på demokratiet, sin avsl{y for diktatur og sin besluttsomhet i å bevare sin nasjonale uavhengighet er Sverige allerede blitt en lenke i Vestens forsvar. - Det er Velgjørende i alt tåpelig snaltk 9111 Sveriges egoisme å høre et shkt fornuftig resonnement. Vi legger det våre lesere på sinne Hitler: «Nasjonalsosialismen er ;', ingen exportvare, kommunismen Og! -==========================================================f==~==============================~============================================================= J1.asjonalsosialismen er som ild og.11 æ.. masse forstod intet av det som engstelse inn i den usikre frem- om Tysklands ubetingede kapitu vann». r tltenl'ikskl'onikk skjedde, og den hilste de russiske tid, hyor ba!:mennene venter seg lasjon, første gang i Casablanca Stalin: «Kommunismens uavkor- armeer som heltemodige for - store resultater. Derfor ble hel- og senere i Jalta, vil ikke bli tede mål er med alle brukelige mid ~ I bundsfeller i lcampell for «demo- ler ikke 22. juni feiret med. jubel glemt. Det var den hvite rase og Sann. heten pa marsch.. Et lo-a rsm'l-no u :; krati og frihet». hymner iår andre steder enn i dens kultur som ble forrådt. Den ler å oppnå verdenskommunismen... r. 1\ Dengang Hitler og Stalin slut- Moskva, som takket være vest - ne sannhet er på marsj, ubønnnet er mere enn trist hvor stor tet vennskatlsforbund, ble de fle- maktenes bistand ble verdenskri- hørlig og knugende, og på denne uvitenheten fremdeles er innen store ste av oss ikke bare forbauset, gens faktiske seirherre, mens bakgrunn må en også se Koreadele av befolkningen. I 1951 har en '- men slått av forferdelse. Nå vet England ble rammet aven hard krigen med dens uhyggelige men opplevet å høre en relativt kultivert - vi bedre, hva det lå bak. Men vi skjebne og har måttet finne seg neskeofring og forferdende ødestyl'mannskon~ fortelle, at det var n en 22. juni 1941 brøt krigen ske regjering hadde. tilbudt r s- vet også at Hitler allerede som- i å overlate hegemoniet i verden leggeiser. Den ville aldri ha kom norske «nazister» som foranlediget løs mellom Tyskland og Sov- serne enhver teknisk og Øl:Ol p - meren 1940 sendte tropper og \'13.- til andre. met, hvis vestmaktene og deres opptakelse av miner i Drøbaksundet jet-samveldet. Tyskland gikk til misk bistand, som de mente 'eg pen østover for il. beslcytte gren- Tyskland ble knust mellom de ledere hadde hatt verdenspol1-8. april 1940, så de tyske marinefar- angrep på en 2400 km. lang front å ha bruk fer. "Vi vil vende ss sen mot den troløse forbunds - store møllestenene og.idag står tisk innsikt og framsyn og hadde tøyer kunne komme opp til Oslo!! El- fra Finnland i nord til Svarte ha- til alle våre forbundsfeller og ~n felle. Den, som skriver dette, var vestens deh1okra~ler uten noen forstått bakmennenes hensikt ler som en annen dame berettet, at vet i sør. nei' overalt i verden og be c tm i august 1940 i Tsjekkosloval{iet barriere ansikt til ansikt med og mål. det var NS,!lom forberedte en tysk I Denne dagen bør hamres inn slå inn på den samme vei og p.n eg så da, hvorledes nær sagt en den fryktelige og stadig mektige- De som så klart allerede ~eninvasjori - og som ødela forsvaret på i hodet på vestdemokratene, for dre den trofast, utholdende til deløse tog r,uller østover, og når re angrepsmakt i øst 1 bitter er- gang meget kunne reddes, har i forhånd i 1940! Det må sies at pro- det er en verdenshistorisk dag slutt, Som vb, sa han. han spurte på innviet hold, hva kjennelse av, at deres egne lecle- dag intet å si. Frontkjemperne, pagandaen mot NS iløpet av mere som har hatt følger for oss alle, Den 12. juli 1941 ble en ruse,fgk dette skulle bety, var svaret kort re har gitt den seiren og en makt som satte livet inn for å avverge enn 10 Ar hal' vært særdeles frukt - Verdenskrigen fikk med en gang britisk pakt undertegnet i KrE~1 og g'odt: Vi må også beskytte oss fullkommenhet, som selv Moskva faren, er idag stemplet som krigs bringende. Med stort held har våre et nytt innhold, og de som hadde med forpliktelse til å fortset~ mot våre venner av idag og ikke herrene ikke hadde drømt om, forbrytere, og mens de samme~ myndigheter og en ufattelig en$ret- sin vurderingsevne i behold, for krigen mot Hitler-Tyskland.å- risikei'e noen OV lt1skelse. da verdenskrigen raste. Og nær med de andre, etter utstått straff stod at denne kampen 1 det lan- langt kreftene rekl\er, til å st.t- Det var på dette tidspunkt 100,000,000 slavebundne europee- iscenesatt etter russisk mønster ge løp ville. få større betydning te hverandre på alle måter og-hk tross aue overenskomster klart, re lider idag under den skjebne, slår seg igjennom fra dag til dag, enn kampen mellom de vestal- ke inngå seperatfred. Senere kpm at det var hemmelige bånd som som det korttenkte samarbeide har vårt lands regjering etter lierte og Tyskland. De, som ikke også DdA med, og Våpen, mate- knyttet Tysklands fiender i øst mellom øst og vest beredte gem. amerikansk krav stillet tropper forstod dette, begynner nå ett.er- riell og mat ble ad alle mulige og vest sammen. Det var felles- (Idag erkjenner de ennå frie til forføyning i en mulig fortsatt hvert å få øynene opp, ganske veier sendt østover til den nye interesser hos visse, ofte rasebe- folk i vest, at det sem ble gjort Koreakrig. Hvis slike tropper blir enkelt fordi de må være med å forbundsfelle med den hensikt å tonte elementer, som hadde det i årene bare var første tatt tilfange av nordkoreanerne, betale for sitt manglende klar - lmuse Tyskland. mål fl. legge Europa i ruiner og runde i en maktlmmp, hvis varig I vil nok Moskva sørge for at de syn dengang da det ennå var noe Vi vet nå at det var atski1~ige opprette et, verdensherredømme het og utgang ingen kan forutsi. blir behandlet på den samme å redde. ledende menn i vest, som fryk- med Moskva og New York som Det er også tegn som tyder på, måte som frontkjemperne i den Samme dag som tyskerne ryk- tet følgene av denne allianse, - metropoler. Det kan ennå idag at man ute i verd2n begynner å annen verdenskrig, og dermed er ket inn i Sovjet-Samveldet, holdt men de var så oppjaget av $..ltt ikl.~e ta.les høyt om disse renome. - forstå, hvem som til syvende og. ringen sluttet. Kom så og tal om l Churchill en kringlmsti.ngstale, I hat ~t Hitler at eie lot alle be- ne. r, men det hvisl"es og tis:,;es i si~t h~r anr.;~al'et for denne tra-i statsmannskunst!,'vori han meddelte at den briti- tenkeligheter fare.. Den brede krokene og manie speider med glske utviklmg. Roosevelts krav.

5 FREDAG 13. JULI 1951 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 KOrTupsjonen - Fortsatt fra side l _ Et - Fort.s. 'fra ~ide 1.- for politiets tyveriavdeling), sjefen gens var den første tanke med Forbundets virksomhet - at det skulle for kriminalinspeksjonen kommissær Theo Deiko, kriminalsekretær Adam virke som en direkte forsorgsinstitusjon - har man i alt vesentlig måttet Groh og en rekke andre. Dessuten satt på tiltalebenken en meget smart advokat ved navn dr. Lafontaine som uoverskuelig framtid ha utsikt til å gå i fra. Skal Forbundet innen en hadde foretatt skumle transak~joner nå positive resultater, må innsatsen i samarbeide med de nevnte politifolk. dirigeres mere rett på selve rettsoppgjøret og dets grunnlag. En rikker,under denne rettssaken opptrådte Willy Klapproth ennå som vitne..det dessverre ikke på oppgjøret ved å inntraff herunder en pikant episode, drive et' for selve oppgaven negativt idet Klapproth under en krysseksaminasjon måtte innrømme at han gjen det enn kunne være om man var gitt Llnderstøttelsesarbeid. Hvor ønskelig nom lengere' tid hadde mottatt midler i hende til også å ta seg av dette, så må man slik som' situasjonen SIGARE'i'TER I STOIUJ ligger an, gå raskt på oppgjøret og MENGDER dets rettslige fundament. Etter stvrets oppfatning vil det til samme tid innebære den hurtigste og mest effektive som gaver fra amerikanerne. Dette skjedde før valutareformen sommereil løsning av det sosiale problem. 1948, dengang da sigaretter var verd Ordningen med ferieanbr:ngelse av gull i Tyskland. Den amerikanske fangers pårørende ble gjennomført ~::r~~ ~~las;!~~:~:r~;:i~ ~~e c~~~r~o sommeren 1950, og også i år har sekretariatet tatt de forberedende skritt reichsmark til Klapproth. Dette beløp representerte 30 politifolks månedsgasje. til,å fortsette arbeidet. Dette vanskeliggjøres dog i. atskillig utstrekning ved at bøndene jevnt over står uten arbeidshjelp og derfor har vans!,elig SMUGLING OG ERSTATNING for å motta «hvilende feriegjester». I juni 1950 kom Willy Klapproths Imidlertid har. en del behjertede stilt politifolk over en 'smugler-transport en del midler til, rådighet - og det av amerikanske sigaretter til en-verdi er å håpe at eksemplene vil smitte av 1 million Deutsche mark like ved -slil< at Forbundet kan støtte med Frankfurts bygrense. Mesteparten av reiseutgifter og direkte pengehjelp denne ulovlige vare ble av oppdagelsespolitiet straks overlatt til den tid avskåret fra å kunne se til dem som der hvor de pårørende ellers vil være ligere omtalte advokat dr. Lafontaine ennå sitter fengslet. Til julen' 1950 og en annen svartebørshandler. Bare fikk Forbundet - i alt vesentlig ved en liten del av sendingen ble overlatt til de amerikanske myndigheter, men dr. Laføntaine greide ved hjelp av BESTIKRELSER il. få frigitt ca sigaretter også arbeid. av dette 'beslaglagte parti. Hva angår de enn:"l innesittende Omtrent samtidig beslagla de «dyk- fanger - hvorav 75 soner livsvarig tige» politifolk i Frankfurt smugler- fengsel - har Forbundet gjentatte varer til et beløp av ca. 70,000 D. M. ganger gjort forsøk på å oppnå deres Men denne gang gjorde de bruk av benådning. Direkte har Forbundet som en ennå smartere framgangsmåte. De sådant ikke møtt stort annet enn avoverlot simpelthen hele partiet tilbake slag, men man har vært heldigere til smuglerne og svartebørshandlerne "med resultatene ved å. benytte mere mot en «belønning» på D. M. «nøytrale>' kanaler. Fra tid til annen Alle,disse smarte handlinger har har man holdt spørsmålet varmt overresultert i fengselsstraffer på ca. tre I f9r Storti~gets Justisnemnd og er: år og nå er turen kommmet til deres I kei te stortmgsmenn, men det later til sjef. at de også på det hold er stilt overfor :Episodene i Frankfurt er ikke ene- en bøyg som er vanskelig å,komme stående. Også i andre store vesttyske utenom. Med sikte på et nytt frambyer er det rettssaker i gang 'mot po- støt har styret formet et utkast til litiembetsmenn. en resolusjon til Stortinget om forholdet, og dette utj,ast vil bli forelagt Landsledelsen som særskilt sak. Stoler ikke" Kreml - Fortsatt fra side 1 sporløst i dette område i mars. 3) En garnison som var stasjonert ved den russisk-tyrkiske grense gjorde regulært opprør i april. Tallrike GPU -offiserer ble skutt og høyerestående kommunister i området likvidert. Opprøret brøt sammen etter at Kreml hadde sendt asiatiske tropper nedover. Atskillige russere greide å flykte over den tyrkiske grense, mens de som ble avvepnet av GPU alle ble renrettet.på stedet. 4) Gjæl'ingen blant sovjetrussiske offiserer og soldater i Øst-Tysk- 1..:1 '-_~ ria... 1r."., ;... "trvullr 8. MAI 3 vellykket Forbundsmøtei frol - E. Hoffstad ekspl. Erfaring har vist at det har sin store betydning å kunne komme i Il.Ontakt med utenforstående gjen- ~~~~j;:~:,ti:~ k~t~::~te~:r' o~e/fe;;le~~: stemt at man så sant det gis økonomisk utkomme tri det skal søke å utgi et antall slike brosjyrer. ~egynnelsen ble gjort med en privat utarosidet og bekostet brosjyre om de tidligere NSbønders stilling til Norges Bondelag, hvilken gjennom tillitsmannsapparatet ble spredt i eksp!. Del'etter fulgte en i seln'etariatet utarbeidet brosjyre oih skolenes undervisning i Norgeshistorie, som også gikk ut i ekspl, og for øyeblikket ligger to brosjyremanuskripter til klar for trykning. Men papir er i dag vanskelig å skaffe, og det er dyrt. Bare utsendelsesportoen går opp i et halvt tusen kroner. Gjennomføringen av planen står derfor i øyeblikket på den økonomiske støtte som Forbundet kan gjøre regning på. Fra sekretariatet er det ellers som et ledd i det daglige arbeid gitt ut en rekke henvendelser til forskjellige offentlige myndigheter og til enkeltpersoner. I noen gl'ad er disse gjen" gitt i «8. Mai», således f. eks. den interessante skriftveksel med generalløytnant Otto Ruge. Nå senest har Forbundet sendt de anmeldte politiske partier et spørsmålsskrift, der vi ber opplyst hvordan partiene stiller seg til de saker som Forbundet arbeider med. Dette er gjort med sikte på det forestående kommunevalg og de en generøs gave fta en enkeltmann eventuelle svar vil bli offentliggjort - anledning til å yte julebidrag til en til rettledning for dem som har adgang til å utøve stemmerett. rekke pårørende av fangene på Bjørkelangen og på Sem. Fra tid til annen har man også ellers ytt penge beslutning av styret nedlagt fra 1. Forbundets Rettskontor ble etter hjelp, dels som Em for å komme i desbr. 1950, og kontorets inntil da fungerende leder påtok seg å gjennomføre avviklingen av de verserende saker. Etter den erfaring man hadde vunnet, sto ikke virksomhetens omfang i forhold til de utgifter den belastet Forbundet med.alt tatt i betralltning fant man at det ville være en greiere løsning il. henvise saker som sekretariatet ikke selv kunne ta seg av, til praktiserende og sympatiserende jurister og på vanlig honorarbasis, og slik at Forbundet der det måtte være nødvendig hjalp til med betalingen. Ordningen har i praksis gått upåklagelig og gitt tilfredsstillende resultater. Et forslag fra 0.1'. sakfører Lindheim om opprettelse av særskilte rettskontorer Yll bli behandlet som særskilt sak. Det har vært ført forhandlinger med Utenriksdepartementet om etter- Forbundets henvendelse til Stortin- søkeise av savnede frontkjempere, og get av 20. mars 1950 (<<Gi oss retts- gjennom det Internasjonale Røde Kors staten tilbake!») har hittil ikke resul- har undersøkelser vært iverksatt. Da tert i noen aktivitet på stortingshold. det her gjelder personer som er for Den lovede debatt om saken har vært svunnet bak det østlige «jernteppe», utsatt og atter utsatt, og nå senest er det oss meddelt at ettersøkingen er den utskutt fra inneværende års tar uberegnelig lang tid, og at man er nødt m å. ta seg den tid BOm trenges for å avvente Sovjet-Russlands eventuelle" opplysninger. Sekretariatet har i perioden kunnet glede seg ved tilgang på en mengde interessant arkivstoff som vil være til betydeli~ nytte under det videre arbeid. Ennvidere har man kunnet anskaffe flo re hundrede bøker av okkupasjonstidens litteratur - innenlancl; som utenlandsk - og dermed kunnet SK'lpe en grunnstamme for FOI'bundds bibliotek. GjennolU oppkjøp av re,;topplag av bøker fra «vår egen front:> har sekretariatet kunnet dl'ive en utstrakt distribueringsvirk Bomhet - ikke minst med sikte på distribuering blant interesserte i våre naboland. Forbundets henvendelse til Stortinget av 20. mars 1950 (<<Gi oss rettsstaten tilbake!») har man fått oversatt til engelsk. Vi håper å se oss i stand til å bekoste den trykt, så. den kån spres på engelsk og ameril:ansk hold. Sekretariatets korrespondanse omfatter i,årets løp flere tusen skrivelser, og også blant dem finnes mange som omhandler forhold som det kunne Urtekommandoen Blad av liebus historie 200 sider tekst. 16 sider fotos; En skildring av livet i en norsk konsentrasj'onsleir - til daglig, i fest, i arbeid, i lek og sport, i spøk og bittert alvor. Rikt illustrert med fotos fra leir og brakker, interiører og eksteriører. Pris kr. 12,00 fritt tilsendt. På grunn av papirsituasjonen kan der bare ekspederes forutbestilte eksemplarer. Adr.: Sofiegt. 12, Oslo. GULVBELEGG Vårt magnesittbelegg, marmore rt og ensfarget, for bad, kjøkken butikk, nedslitte trapper m. m. bør prøves. Bruksanv. for legning, medfølger bestillingen. Telef. 15 b. KRØDEREN FRUKT og BÆR, Krøderen. ha sin 'interesse å nevne spesielt. Det I ~=================================~ ville imiglertid fullstendig sprenge ~... " rammen for denne innberetning, og man går ut fra at særlig betydningsfulle tilfeller vil kunne omtales under den muntlige drøftelse. lo, der SOVp.s Hr. redaktør! tungt. Sommermat. PRIMA SKINN- OG BENFRI KLIPPFISK leveres i kilopakker påtrykt matoppskrifter, samt i kasser a 26 kilo og ca. 60 kg. - til handlende og forbrukere. NYSALTET UER - NYSALTET TORSK m. m. Ung OTTO OTTESEN HAVNERAAS AlS Telegr.adr.: HAVNERAAS - Telefon KRISTIANSUND N. sfafsfenesff!mann J eg har med stor interesse lest artikkelen av Ivar Frihaug Osa under overskriften «Skal vi ta oss sam _ fråhaldsmann og ikkje røykjar, med kone og 2 born på 3 og 1 år søkjer 2 men» i nr. 23 av bladet. Dessverre er eller 3 roms husvære i eller i nærleiken av Oslo -- gjerne mot innskot el kr det nok alt for riktig det som her aksje. Sikker betalar med beste referansal'. Bill. mrk. «Møblert eller umøbl. fremheves, -, at alt for få slutter nr. 220». opp om vårt blad. At endel lurer seg ned til kiosken når «ingen farlige folk» er i nærheten er også fullstendig riktig, - men også Dressen kan vi sy uhyre b,~klagelig.! Tenk 'bm alle 'som hadde vært berørt av :rettsoppgjøret virkelig hadde skjema. SylØnn kr hvis De har stoff med tilbehør. 20 års praksis. -Skriv etter målholdt stittnmen og sluttet opp om bladet - ~a, da tror jeg meget hadde P. Sporsem's Konfek sjonsfabrikk - Aukra. vært anherledes Personlig er jeg blitt uhyre skuffet Gårdsbruk etter krigens slutt. Jeg' trodde virkelig at alt skulle bli bare herlighet og ca. 30 m. innm. beligg. i Arendal by bortforpaktes med en del redskaper og glede, men isteden er det blitt meget besetning til en absolutt gei og driftig mann. Bill. med flest mulige oppverre vært, her Norge i landet må enn i sannhet det noensinne ha god -- lysn. mrk. «Fra oktober nr. 227». _ har råd. Tenk om vi hadde vært et enig folk når dee brøt løs igjen, men slike retts KonfordarnH Ferieopphold. løse forhold som det nå hersker her i Ektepar søker pensjon eller husly vårsesjon til høstsesjonen. Det later ' landet, 'har det vel ikke vært siden til bokholderi og fakturaskrivn. Alm. med adgang koking, helst enten nær til å være meget om å gjøre på visse I danske tiden. kontorarbeid i Oslo. Ansøkning med fiskevann eller elv, eller ved sjøen. _ hold at forholdet ikke kommer under At en kan bli glad i dette samfunn attestkopi og ~vt. referenser. Bill. mrk. «Prisforlangende» nr offentlig debatt og belysning. I mel d teres etter ;' ha vært berørt av rettsopp - Bill. mrk. «Kolonial en gros» nr., 228 lo:mtiden har Forbundet ~orsterket den e p or gjøret,~r meg e\} umulighelå forstå. gjorte henvendelse med nye. Den 18. Det burde forresten ikke bare være januar 1951 sendte Forbundet Stor- f B d ' t oss som er blitt berørt av rettsopp. - tinget et lengere oppsett om retts- ra u apes gjøretflom stod sammen om «8. Mai» oppgjøret i sin alminnelighet, vedføyd. hva mm alle andre i N 6rges land, en rekke bilag, den 20. januar 1951 som jeg vet er blitt uhyre skuffet leverte man sammesteds en lengere Jøder og adelsmenn rammes. over tlhgenes utvilding. Alle vi som betenkning angående tidligere NSmedlemmers sysselsettelse og den 9. blitt så. uhyre skuffet over dette par 12 timers varsel for ofrene Se gnet;' til arbeiderpartiet og som er april d. å., ble dette etterfulgt av P fra Wien telegraferes til Dagens tis fullstendige kursendring. PTI nv henvendelse på 15 sider om Nyheter 1. juli at omkring I'ør var jo Arbeiderpartiet en uhyre sterk bevegelse som gikk ~O~Q"npl' "om ansees som upålitelige kraftig s. o. s.. Huholderske. En som" er vant med landsens stell Ung ~ann, arbeidsglad, men får g~dt lønnet post på middels stor har intet å gjøre søker arbeid. - ~:rl~ttl t~0~~;~s6~d:~ b~~~tm~n v:;: Tidl. praksis kontor og arbeidsle- med spiller det ingen rolle. Tiltredelse der ved mindre, bedrift. ~lt har I snarest mulig da vl trenger hjelp interesse. Gode attester. BIL mrk straks.

6 de som ble avvepnet av GPU alle leverte man sammesteds en lengere ble renrettet.på stedet. betenkning angående tidligere NSmedlemmers sysselsettelse og den 9.. 4) Gjæringen blant sovjetrussiske offiserer og soldater i Øst-Tyskland har vært så alovrlig utover en ny 2014 henvendelse på 15 sider om april d. å., ble dette etterfulgt av Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, våren at avdelingene er blitt skiftet ut med stadig raskere tempo. virksomhet. Den 19. januar d. å. had Erstatningsdirektoratets innfordrings Offiseren bekreftet i denne forbindelse de forklaringer som tid Forbundets bemerkninger til det fa" de man ytterligere sendt Stortinget ligere er offentliggjort om saken møse dokument som heter Stort.meld. av sovjet-offiserer som har greid nr. 64. Om disse henvendelser under Il flykte til Vest-Tyskland. øyeblikkets maktkonstellasjon får en bedre skjebne enn de tidligere inngitte, får tiden vise. Det er m~lig UNDER DEN ANNEN VERDENSKRIG at myndighetene også i disse tilfelle vil fortsette sin taushet i den tro at de rammede skal kunne trettes ut. Det vil aldri komme til å skje. Om ikke annet har Forbundets henvendelser sin historiske misjon, og de skal fortsette å komme uansett hvor deltok vedkommende offiser også. i kampene ved Leningrad på den tid da «nordiske avdelinger av frivillige» sto ved Leningrad. Offiseren sier at disse «nordiske» avdelingers innsats har gjort et dypt inntrykk på ledelsen i Kreml. Makthaverne i Moskva er etter denne innsats og etter finnenes innsats i vinterkrigen helt klar over at et framstøt mot nordvest gjennom Finnland og Sverige til Norge vil by på langt alvorlige vanskeligheter enn et framstøt gjennom Mellom-Europa eller gjennom Sør-Europa, uttaler offiseren. Det gamle ord om at Russland er en koloss på lerføtter gjelder i dag mer enn noensinne, sier han. Men hvor mange menneskeliv vil det gå tapt før landene bak jernteppet får sin frihet tilbake? sier han til slutt. De franske myndigheter har opplyst at offiseren med det første skal sendes vestover til Paris til mer inngående forhør. Advokat Trygve Wyller: dan de enn blir mottatt. Å føye oss etter «taushetens taktikk,> ville være å gi avkall på vår rett. Forbundets opplysningsvirksomhet har man søkt å forsere i det forløpne år. Man har kjøpt inn og spredt såvel her i landet som i utlandet - et stort antall brosjyrer og bøker, og for øvrig søkt å gjøre Forbundet gjeldende i den ordinære presse hvor det over hodet har vært anledning til det. Forbundet skylder spesielt «8. Mai» takk for et utmerket samarbeid i det forløpne år, og møtedeltakerne vil formentlig selv best kunne vurdere i hvilken utstrekning Forbundets folk gjennom dette blad har vært gitt anledning til å legge sin oppfatning fram offentlig. I november ld50 fikk man stilt til rådighet 2 fulle sider i bladet til detaljert redegjørelse for Forbundets oppgaver og virksomhet, og utenom det faste abonnment ble i propagandaøyemed dette nr. av avisen spredt gjennom sekretariatet i «8. Mab>s I kronikk 13. juli ~ Borgerlig l(onfirmasjon Etter anmodning fra flere av våre lesere gjengir vi en artikkel som advokat Trygve Wyller har skrevet i «Stavanger Aftenblad:, «borgerlig begravelsesseremoni» - som svarer til begivenhetens alvor. Videre nevnte han det lite rimelige i at til tross for at foreldre ikke plikter å la sitt barn døpe er det Den såkalte «borgerlige konfirmasjon» har val,t så stor oppmerk «borgerlig navnedag:!> med den høy ikke etablert en av staten regulert somhet at jeg må få lov til å redegjøre litt nærmere for den, særlig' tidsfølelse og de rettsvirkninger som en slik dag bør ha., med henblikl. på de redaksjonelle Og likeså er det liten mening i at kommentarer i Stavanger Aftenblad for 23. mai: Tanken om en «borgerlig konfir masjon» er skapt for ett års tid siden foreldre på enkleste måte kan få sitt barn fritatt for enhver undervisning i kristendomskunnskap, - uten at staten samtidig skaper mu av amanuen~is Horn under et lighet for at barnet på annen måte foredrag i Studenternes Venstreforening i Oslo. Amanuensis Horn får en tilsvarende etisk oppdragelse og undervisning i kirkehistorie. fremhevet her at det har utviklet Det er intet til hinder for, at et barn seg et kulturelt tomrom på felter. i Norge i dag oppdrages som en hvor ltirken før hadde lovbeskyttet større moralsk og religiøs analfabet monopol. Han pekte således på at enn et barn på :Madagaskar. det visstnok ikke lenger er påkrevet Endelig pekte han på, at det er å gå til presten for å stifte et et savn for moralsk bevisste forel lovlig elctesltap, men at det H:l:e er dre, at det ikke eksisterer statstiltak eller kollektive tiltak som kan sørge.t fol' at «borgerlig ekteskapsstiftelse, kan 0ppnås i former som ta hånd om ungdommen, når den svarer til aktens høytidelighet. kornmer i den såkalte «konfirma - Han minnet også om, at man visst sjonsalder», l11edmindre man vil søke veien gjennom kirken. Og det nok nå, _.- i motsetning til tidligere tider, - kan bli begrr""+ 1iten il til tross for, at kirkelig konfirma - bruke prest eller kirkeue. "ifital, sjon lenge har vært en frivillig sak. men at det ikke er sor ;'01' en Hans konklusjon ble derfor at det P UIUU'-'.I. Vb timers varsel for ofrene fra Wien telegraferes til Dagens Nyheter 1. juli at omkring personer som ansees som upålitelige og uproduktive er tvangsforflyttet fra Budapest siden 20. mai, og at ytterligere minst venter å få samme skjebne i den nærmeste tid. Opplysningene stammer fra diplomatrapporter og flyktningemeddelelser. Det er særlig fire samfunnsgrupper som rammes av aksjonen: aristokrater o gtilhengere av det gamle Horthy-regimet, tidligere offiserer av høyere grad, jurister og til slutt en mer blandet gruppe av jøder og personer som har vært ansatt hos mennesker av de førstnevnte grupper, samt personer som har hatt forbindelse med amerikanere. Derimot er ikke prester berørt av utrenskningen.myndighetene har i lenger tid hatt ferdig lister over de ca personer det gjelder. Det politiske politi oppsøker tidlig om morgenen vedkommende familie med meddelelse om at de skal gjøre seg i stand til å reise innen 12 timer. Spesielle tok går fra Budapest tre ganger i uken og bestemmelsestedet er for det meste området nordøst for Szolnøk ved den russiske grense. te kulturelle tomrom måtte man se til å. få fyllt ut, ~ selvfølgelig ikke ved å oppta agitasjon for avkristning, men for å dekke det moralske og religiøse behov hos de av landets borgere, som i alvor og under ansvar ønsker å benytte seg av «den borgerlige friheb>, som er skapt, der hvor kirkens lovbefalte tvangsgrep på samfunnslivet er blitt løsnet. Dette var hovedinnholdet av et foredrag som altså ble holdt i Studenternes Venstreforening. Og jeg anser det som temmelig opplagt, at når amanuensis Horn reiste denne sak der, var det fordi det fait ham naturlig å tale nettopp til en krets av studenter tilhørende venstrepartiet, og fordi han selv var tilknyttet dette parti. Det har jeg dog ikke fått positivt bekreftet. Men av de pressereferater som ble gitt av den etterfølgende diskusjon, syntes det i hvert fall å framgå at forsamlingen stort sett møtte hans tanker med sympati, og at de iallfall ikke ble oppfattet som et maskert forsøk på å torpedere statskirken enn si å komme den virkelige levende kristendom til livs... Det var med utgangspunk i disse tanker, at amanuensis Horn kort tid' senere sammen med en del meningsfeller gikk inn for å stifte en forening til fordel for «borgerlig konfirmasjon». Denne forenings oppgave er helt enkelt å gi den ungdom som ikke øn sker kirkelig konfirmasjon undervisning i de etiske og sosiale proble mer, som møter ungdommen i overgangen fra barn til voksen alder, med sikte på. en avsluttende fest, ;~g~et--tll--;:~beiderpartiet og som er har blitt så!dhyre skuffet over dette partis fullstendige kllrsendril'lg. TIdl. praksis kontor o~ arbeidsle- med spiller det ingen rolle. Tiltredelse.. intet å gjøre søker aroelo.. ' -I er o--l- -tt- t'l å O t b å l l rs. m e arn m være Før var jo Arbeiderpartiet en uhyre sterlt bevegelse som gikk kraftig interesse. Gode attester. Bil. mrk straks. der ved mindrebednft. Alt har snarest m).llig da v\ trenger hjelp inn for å hjelpe den underkuede og «Kone og et barn nt. 219». Op!. om alder og muligens attester elendige til sin rett. Samtlige arbeider sendes dette blads eksp. under merke: partiaviser i Norge er blitt verre enn «Husholderske på gård nr. 225». noe Høyreorgan. Det er vel ikke for H. st' e intet, at nest etter Dagbladet, så har vor er Jun en. de «forhenværende» arbeideraviser vært de organer som mest har forfulgt de som nar vært berørt av retts leir traff jeg bl. a. på mange jurister Den tid jeg satt i politisk fangen Hybel i Oslo. oppgjøret. som jeg talte med og som jeg forstod Tannlegestudent søker god hybel, helst m. adg. telefon, i Oslo Fvisdet nu bryter løs igjen, er det var tildels fremrakende i sitt yrke: da virkelig meningen at det norske Men etterat de fleste av disse forhåpentlig er sloppet ut, hører man lite fra 1. sept. eller tidligere. Bill. folk skal stå sammen som en mann etter denne rettselsfulle menneskeforfølgelse som nli har vart i snart 6 år? ne på rette plass! Såvidt jeg v.et var W deres initiativ for å få satt tinge mrk. «Start på ny nr. 226». Har vi så meget å takke dette sam det over 1 1/S hundrede jurister med i funn for? NS juristgruppe. Disse bør nå holde Det er så forunderlig at der ikke et møte i Oslo, og drøfte de mange Fhv. politibetjent finnes noe som heter opposisjon lenger her i landet. Ingen som tør gå i (drigjoringen» og' som nå litt etter med 25 års tjeneste, beste att. Ol! an problemer som man har hatt siden mot den store mengde og kjempe for hvert er avdekket, så det skulle være rett og rettferdighet, Scharffenberg, samtale grunnlag nok for å ta fatt på befalinger søker stilling timesln'ivel', Ja, han er utmerket og så hadde vi en videre uthuling av humbugen med oppsynsm., lagerform., vaktm., handelsr. o. 1. fra høsten. mann i Oslo som het Gerh. Holm «rettsoppgjøret». som også talte den ringes og elendi ges rett, men nå er også han borte. Hvis det skulle lykkes.0, pacifisere Nei, nå er det herremannsveldet og I, Korea. pavedømmet som 'har inntatt Norge;. '., og så er alt som heter sosialisme gitt I VII Kreml alltid fmne et ~ytt uro sentpå båten. Jeg synes der er en dårlig ron: et eller. annet sted 1 v~rden. - DE PRIVATE FORLAG I LEIPZIG LIKVIDERES ånd i det norske folk. Det gjelder ba-i S~nen,spama, I:Iellas,. Persia, Indore å trampe på sine medmennesker Kma, Korea er SIkker Ikke avsluttet, I følge meddelelser i svenske aviser mest mulig. Våre advokater som bur for det russiske syslem krever nå ende ha kjempet for rett og rettferdig- gang at det er uro et eller annet sted. holder de private grafiske officiner i Leipz~ på å likvideres, idet russerne har satt stopp for alle nybe het og barmhjertighet mot de under- Først når man er på det rene med trykte, kjemper istedetfor drapelig dette?g hand:er der~tter,.kan det en stillinger. Følgen er at disse foretagender som til dels har arbeidet det er alt. - 'en menneskelig tilværelse. for sine bankbøker og sin prestisje gang l fremtiden bh muligheter for med opptil 3 skift, må gå til oppsigelse av sine arbeidere og funksjonærer. Det ventes at de private for Don Olaves. Jo, der soves tungt. lag vil få sin lisens inndratt. som skal understreke at fra nå av er «konfirmanten» voksen med derav følgende ansvar. For~ningen er meg bekjent foreløpig,kun representert i Oslo, fordi forholtlene der ligger best til rette og sel\1følgelig også - det skal gjer ne erkjennes -fordi det forutsetter et åndelig oppkomme hos initiativtagerne å gi en slik forening liv ut over 2-3 sesonger. ForeJ.ingen har såvisst ikke ført noen hdyrøstet tale. Og den har ikke forsøkt å drive propaganda hver ken 'tor il. få medlemmer fra me.. ningsfeller eller for å få statskir - l~ens tr.edlemmer til å bryte ut fra den kirke de tilhører. Men den avsluttende fest for det første kull «konfirmanter» ble omfattet med så dypt, alvor av modige, myndige og moralsk bevisste kvinner' og menn, at def var en selvfølge at de måtte få lov til å avvikle festen i Universitetets Aula, - hvor selvfølgelig også den st!l.tsråd som sitter som øverste mann i vårt 'Undervisningsdepartement burde være til stede. Stav. Aftenbl.s redaksjon sier at det er en meningsløshet, at' denne forening som er utgått fra arbeider parti-li:retser benytter ordet «borgerlig~. Det synes jeg er et korttenkt og et meget billig argument. For~ningen ~r for det første ikke utgått fra arbeiderpartikretse, men fra StUdenternes Venstreforening. - Noe atmet er at Arbeiderpartiets presse har vist foreningen sympati, og derfo:, for en gangs skyld står på linje med Venstres talerør i hovedstaden, - Dagbladet - og har godtatt en tanke som er skapt i ven strekretse. Husk kontingenten Men for det annet bør Aftenbladets redaktør ikke være uvitende om, at ordet «borgerlig» på norsk riksmål forekommer i forbindelser som f. eks. «den borgerlige straffelov» i motsetning til militær straffe lov - «borgerlig død» i motsetning til den fysiske død og «borgerlig vielse» i motsetning til kirkelig vielse og ellers i en rekke andre forbindelser hvor ordet ikke har noen brodd til det sosiale klasseskille. større grunn kan det være til å motsette seg, at ordet «konfirma - sjon» benyttes. Og jeg tror nok at foreningens stiftere her vil fire, hvis det lar seg skape et nytt ord som dekker tanken. Men alvorlig talt: - Da jeg i sin tid som ung mann inngikk «borgerlig» ekteskap sa min far at i et slikt bryllup ville han ikke komme. For et ekteskap ble stif tet i himmelen og et «borgerlig» ekteskap var derfor en selvmotsigelse. Han kom likevel i bryllupet og ekte skapet har vist seg å holde i 35 år! Jeg tror imidlertid at i dag skal det være vanskelig å finne en mann som tør påstå, at et ekteskap må være stiftet i himmelen og ikke hos Notarius Publicus for å ha rett til å bruke navnet. Slik vil det også sikkert komme til å gå med «eiendoms retten» til ordet konfirmasjon. Men apropos eiendomsretten til den geistlige terminologi: Ved hver eneste stabelavløpning blir fartøyet høytidelig «døpb, til og med i den blasfemiske form at det istedenfor viet vann brukes champagne. Når kirkens menn, - etter hva jeg mener med rette, - ikke har påtalt dette' som en lettsindig omgang med kirkens alvorligste akt, synes det å Bill. mrk. «Disiplinert ordensmann» nr Alt muligmann Eldre eller yngre mann, som ønsker lett avvekslende arbeide i noen måneder framover, kan få plass på gård i Ryfylke. Passer best for en som ikke er helt arbeidsfør. Henvendelse gdrdbruker L. A. Landsnes, postadr. : Foreneset. være liten grunn til å harmes over at ansvarsbevisste kvinner og menn låntar ordet «konfirmasjon» for å understreke at de er -ute i et ytterst alvorlig ærend. ' Og så til slutt, hr. redaktør: Jeg gnir meg i øynene når jeg ser De skriver: «Det er fra første stund tydelig, at visse kretser innen Arbeiderpartiet prøvet' å slå politisk mynt på d~tte med den såkalte borgerlige konfirmasjon.» For er det noe som representerer en svær be-, lastning for et politisk parti her i Norge så er det å, gå inn for de kretser og det livssyn som står bak dette omstridte tiltak. Det visste enhver på forhånd, men sokneprest Christies aksjon i Stortinget har ført det avsluttende bevis. For der satt åpenbart alle de borgerlige representanter som en mur rundt h3.j:ll. Mange av dem grep leiligheten. til å vise seg for sin politiske menighet og resten av dem satt som om de hadde en knebel i munnen og en medfødt gåsehud på hele kroppen. Og over dem alle suste mannen med den store svada', - Carl Joachim Hambro, - ljom representerer alle de hlllå kristelig~ dyder, men som mangler den ene store, kardinaldyden : menneskevennlighet. Fbr hele hans fete veltalenhet drypper av ondskapsfullhet så. snart han streifer et medmenneske, - det være seg meningsfelle eller mots tan der, - selv når han taler til l5'eskyt telse av den treenige Gud! Det er således betegnende for ham, at i samme stund som han konfirmasjonsdebatten svang seg opp til de himmelske høyder, fikk

7 rp Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Fredag 13~ juli 1951 Nr./26 ~ 5.. årg. M Stortingsmann Moseid siel' sine Særbehandling 'selvgode. kolibrier sannhoten u t~rn~k~. ~~hjø~~e~~r~~~e~e~~~. ~ (j. gjelder Justisdepartementets ordre om at generalkonsul P. Har2iem skal settes inn til soning av stri$ff idømt Han bebl1sider de stortingsmenn som Ja landet etter de ulovlige, med tilbakevirkende kraft utstyrte «landssviklover». åpent, i dag (,an slå seg på sift bryst som uskyldige Harsem ble idømt 3 år og 6 måneder, han har sonet 756 dager. Forutsatt Til Norges Storting. IJ e lovgivende instanser har be fradrag for den halve tid er~ straffen slutte) å frata de sturti.ngsmenn,!lom var medlemmer av utsonet, regner man kun med fradrag fl eltagere i Forbundet for SOSial/ Fengselsmyndighetene vil kunne be- 69,000 JAPANERE av 1/3, gjenstår ca. 3 måneder. Allerede den 12. mars fikk Ha:tj!em inn _?ppreisnings landsmøte på Nord- krefte at det er verdifulle og dyktige tun l Frol - forsamlet fra alle lan- mennesker som det her gjelder, norske fikk tilbake sine borgerlige rettig- NS, tetten til pensjon. Under dets kanter i dagene 8. og 9. juu landsmenn, som nok kan hende kan heter i siste uke etter 5% drs politkallelse gjennom Domsarkivet til rest vil' i ærbødighet rette følgen- overføres at de har hatt en avvikende isk utestengning. De fleste var 1mde henvendelse til Stortinget: innstilling til den gjengse politiske opp sjonalister og «uønskede elementer» behjjlii'ln.gen av denne sak i soning, «Justisdepartementet har ikke funnet betingelsene tilste!\e for løs Ennskjønt mer enn seks år er gått fatning, men som likevel _ når alt fra presse, kringkasting og tilmin- odel.:;unget uttalte representan ten MCSEID bl. a.: lateise på prøve etter reglene i lov siden landet ble frigjort for tysk okku- kommer til alt _ har handlet ut fra dtl8trien. Ytterligere vil senepasjon, sitter ennå i dag henved halv- ideelle, patriotiske forutsetninger. re bli opptatt i samfunnet igjen. - av 9. juli 1948». Det vil si loven om -- Personlig har j eg stor re - halv soning. Begrunnelsen er at Harsem skal være dømt for profitørvirk annet hundrede personer fengslet i Samfunnet som sådant kan ikke len andre vil sannsynligvis aldri spel~t for stortingsrepresentanter tvangsarbeidsleirer for angivelig sam- ger ansees å ha noen interesse av fd tilbake sine rettigheter. Den jaarbeid med okkupasjonsmakten i åre- fortsatt, å holde disse mennesker in- panske presse hilste med glede be- og har alltid hatt det. Men jeg somhet «helt eller for en overveiende del». Men lagmannsretten dømte ham har ansett dem som alminnelige n~ Hele fem og sytti av nesperret. Tvertimot gjør hensynet til slutningen om opphevelsen av retdisse soner straff på livstid, og også dem selv, til deres familier og til det tighetstapene. (Time 2/7 51) jo for: medlemskap, propaganda, mennesker som kan gjøre både «Harsem-komiteen for fiskerirefor - feil og forbrytelser og som må ta mer», angiveri, domsmannsvirksom - for d: øvriges vedkommende andrar hele samfunn for øvrig, det særdeles sin straff for det. Men jeg vil ikke være med å lage en ny straff het, gaver til NS, Germanske SS etc., ~en tilmålte str'affetid til et betrakte- påkrevd at oppgjøret blir avviklet og- PA ET MØTE MELLOM og sluttelig profitørvirksomhet. Altså hg åremål. For et 'stort.antalls ved- så i denne henseende og at det til- forsvarsministrene i Det britiske overveiende i k k e profitørvirksomhet. kommende gjelder det at den forgåel- lates dem i mest mulig normale for- Samveldet (Australia, Canada, Sørse de er dømt for, er av ren politisk mer å gjeninntre blant sine landsmenn afrikasambandet,new Zealand og ovenpå den som domstolene ha/ laget. Jep; vet, at hr. Hambro har Justitsdepartementets standpunkt natur. Så å si ingen har noensinne som fri mennesker. De som hittil har Storbritannia) i London siste uke h~tt den oppfatning at man kan utrydde det onde med Øks - i et bl derfor grundig imøtegått av h.r. poe med straffemyndighetene å vært løslatt, har vist en disiplin, en ble det i prinsippet oppnådd enighet adv. Heuch Bugge, Harsem lot seg gjøre. holdning og en personlig aktiv inn- 0:"- vidtrekkende planer for oppbygovertale til å søke benådning til Kongen, men fikk ny innkallelse, til so Mange av de fengslede er i en fram- satsvilje som har avtvunget respekt. gmgen av et forsvar av Midt-Østen. hv~rt fall har han gitt uttrykk skreden alder - til dels enog over Vi tror å kunne innestå for at de De forskjellige lands regjeringer for det. Jeg for min del har ikke sit bryst og fremstille seg som om ning med den oegrunnelse at departementet «har ikke funnet grunn til å 70 år, mange er ennå i sin beste som ennå er igjen, heller ikke vil skal nå ta stilling til en plan om å den oppfatning. Jeg har aldri de ikke har gjort noe galt som alder. For de flestes vedkommende skuffe. sende tropper og utstyr til Midtgjelder det at de har familier, og ma- I!'tndre land har vi gjennom de se- østen for å styrke de engelske trop- sett noe annet enn ulykker og stortingsmenn, når de har vært foredra sakeh for Kongem). Rvilket ødeleggelse av den lære som føres på det grunnlag, både i vårt at det ble en sterkt medvirkende sem lot gjennom sin advokat medde ge lever under de slettest tenkelige - amnesti for dem som har vært med på å legge landet åpent, slik fikk meg til å spørre om også H. M. joriteten av disse befinner seg i yt- nere år sett at det er blitt gitt om- per som allerede er der. Kongens post blir tilbakeholdt. Har teist vanskelige økonomiske kår. Man- fattende - og i mange tilfeller totalt (Daily Mai! 5/7 51) land og i andre land. Når man årsak til at vi fikk okkupasjonen. le, at han søkte om gjenopptakelse av boligforhold og lider direkte nød. For dømt for sin holdning i forbindelse DET AMERIKANSKE mener at jeg har brukt sterke ut Senere i debatten uttalte hr. sin sak. De som har fulgt sakens detaljer har våndet seg i forferdelse Det sier seg nesten selv at det men- eget land må f-ølge disse eksempler. bygge et nytt p;entagon, (den ameri dem er påkjenningen kanskje vel så med' den annen verdenskrig. I dag sterk som for dem som sitter inne. tillater vi oss å be om at også vårt forsvarsdeparteemnt holder nå pd Il trykk, vil jeg få lov til å referere Moseid videre: Jeg er forberedt over motsetningene mellom kjenns - til hva professor Gabriel Langfeldt sier i en bok om «Forbry - landssvikanordningen og rettsves, ny innkallelse. og et kvart år har vært holdt av- ikke nå noe, så trues de av fullstendig bygges inn i fjellet i staten Maryland, på å måtte komme tilbake til tale trykk som etterhånden gjør seg De vi ber for, har til denne stund kanske jorsvarsmakts administrasjonsgjeldende for dem som i samfulle seks vært mer enn hardt nok straffet. Skjer' og nervesentrum). Det nye Pentagon gjerninger og domspremisser. Forgje telse og straff»: «Vi kan synes at oppgjøret senere, når den sal{ Harsemfikk legeerklæring fra dr. sperret fra sitt naturlige liv, fra sine undergang. og beregnes li kunne motstli atom bompårørende og fra verden for øvrig, let- Norge har sluttet opp om prinsip- beangrep. ( Time 2/7 51) øye-for-øye-jussen kan være både barbarisk og komisk, men avne presisere at jeg for min del ham å bli satt inn til soning. Like for tere kan tenkes enn beskrives. Hittil pene for menneskerettighetene. Det OVER 2000 kommer fram, men jeg vil gjer Leikvam og fra dr. Hallein, som erklærer at det vil være livsfarlig for standen til vår egen straffepraksis er mindre enn vi tenker. Det alltid har hevdet at de som har gjeves. Harsem vendte seg ttl Stortingets Justiskomite og gjorde merk har riktignok de fleste greid å holde vil være i fullt samsvar hermed om gjort' seg skyldig ilandsforrederi se,'; oppe i håpet om at en endring våre myndigheter nå går til å gjen- operaentusiaster hyllet Kirsten Flagvar forestående, men ettersom tiden nomføre den forføyning vi ber om. stad uavbrutt i femten minutter i et betenkelige ved gjengjeldeises - eller andre grove forbrytelser, sam på at man nu ettergir reatstraffer på åremål, sogar uten at v.edkommende har søkt om b.enådnir\'g. Like går og håpet rykker stadig lenger ut, Også den utenrikspolitiske utvikling overfylt Covent Garden i London. Fru prinsippet er først og fremst dets må ta sin straff, men dermed tiltar mismotet og det er å frykte at har i den senere tid tatt veier som Flagstad, som ikke vil påta seg flere nære slektskap med hevntran - skal de også kunne vende tilbake forgjeves. det syvende fengsell.år vil øve en så synes å gjøre det maktpåliggende at operaroller denne sesong, tok lørdag gen. Det kreves meget finere moralske instinkter enn de fleste av til samfunnet, og da vil jeg ikke Sammen med noen få venner tok ytterligere øket depressiv virkning på man hurtigst mulig søker å jevne de aften farvel med publikum. Den' overdisse mennesker at det vil bryte dem skranker som ennå står hindrende i fylte operasal ville ikke la fru Flag være med og forfølge dem på den jeg avskjed med Harsem i hans hjem aftenen før han skulle «bli avhentet». helt ned. veien for intern norsk forståelse og stad gå, og gang på gang ble hun kalt oss eier for å kunne opprettholde måte som jeg forstår så mange Da kom et innlegg fra h.r.ad. Finn Et slikt resultat av etterkrigsopp- samdrektighet. I tilbake for Il motta aen mest hjertegjøret kan ing~n v~re tjent med. Frol i Nord-Trøndelag, den 9/ lige hyldest fra alle som var tilstede. gjengjeldelseskravet uten at det vil her. R. Schjødt som påstod uriktig' lovanvendelse og «en særbehandling 'av Har.(Aftenposten 2/7 51) sniker seg inn noe a v hevnlyst, sem som jeg tror det er vanskelig å skadefryd og fariseisk selvgod DEN KOMMUNISTISKE gi noen rettslig holdbar begrunnelse Holtesaken: hj erteløs11ct». for». Videre en ny legeerklæring om regjering i Øst-Berlin ha.l' den 4. ds. J g tror det er god grunn til fare for livet. gitt dødsstøtet til den private skipsfart å høre på det. Etter min mening Harsem ble ikke avhentet, h1!.n ligger iilsengs, erklæringen går ~ut på, Rettens katastrofale forfall I i sovjetsonen. Hele flodtrafikken vil nå bli overtatt av sta.ten. Kystrederiene må v":., straffelovgivning ta sikte på å nå framover mot det g-er som innil nå har fått lov til å eksi og de få private fiskerisammenslutnin- mål som HartVig Nissen har gitt stere vil bli sluttet sammen i kollektive selskaper, hvori staten overtar 60 uttrykk for hvor han siterer pst. av aksjene - foreløbig. Torp - det er ikke hr. Torp l (Berlingske Tid. 4/7 51) denne sal - at samfunnets best mulige sikring mot forbrytelser er de ferrest mulige offer og navnlig den minst-mulige lidelse for sam funnets ulykkeligste og Nordens historie De viktigste lærdommer I en omtale av Foreningen Nordens historiske publikasjoner skriver overlege Johan Sch a r f fen ber g følgende sannhetsord : De viktigste lærdommer våre folk bør trekke av Nordens historie, er: 1. Innbyrdes strid om makt og prestisje har altid svekket våre lands evne til å hevde seg i verden. 2. Nordiske staters allianse med fremmede makter under innbyrdes at han må ha minst 2 månede~s opphold borte fra alle "de forhokt som provoserer hans hjerfeanfall.. Harsem sier stadig til myncljghetene: det er ikke de 3 eller flere,måneders fengsel som skremmer,.det er ulikheten for loven, det er bi1lbstheten om at han skal særbehandlt fordi han ikke har kunnet tie sti.lr, men har sunget ut om all rettslø" eten, humbugen, all råttenskapen. lian skal knebles som representant for Grunn Det RESOL E De idag en tufeldlg leser av «B. Mai» Så bli imorgen en r fast abonnent. nnskap er makt. Kunnskap er ijeneste I SJON. grell 'bel ysning Lagmann Lunde:«Likvideringer for~tatt P I ingen er lovlige» før frigjør- DET ER OPPN ADD forlik mellom redaktøren av 100, den! Etterforskningen ble ikke utført Toralt Fanebust og Norsk Oentralfor"- olitibetjent Aasulv H o l t e har som' den burde vært utført, og jeg vil ening for Boktrykkere. Norsk Oentral ~kke l~~~_ angsten for levebrødet el- sette fingeren på at den ble ledet av forening for Boktrykkere trekke~ ti.l-

8 denne sal - at samlunnets DeSlJ I bø~ tr';ki~~o-;,,~ N~;d-;;;~--hist~rl~,-~;-~ ulikheten for loven, det er ilvssthemulige sijuing mot forbrytelser 1. Innbyrdes strid om makt og ten om at han skal særbehan les forprestisje har altid svekket våre di han ikke har kunnet tie sl;j le, men forlik mellom redaktøren av 100, Ingen er lovlige» DET ER OPPN ADD er ele ferrest mulige offer og navnlig den Stiftelsen minst-mulige norsk Okkupasjonshistorie, lidelse lands 2014 evne til å hevde seg i verden. har sunget ut om all rettsll'sheten, den! Etterforskningell ble ikke utført Toralf Fanebust og Norsk OentraJfor~ 2. Nordiske staters allianse med' humbugen, all råtten:skapen. Han skal P olltibetjent Aasulv Ho I t e har som den burde vært utført, og jeg vil for samfunnets ulykkeligste og ening for Boktrykkere. Norsk OentraZforening for Boktrykkere trekker til fremmede makter under innbyrdes knebles som representant for Grunnstrid har alltid vræt mer i utlan- lovens sørgelig forglemte paragraf ler polltikammerstøv sløve sitt syn den omtalte politiful1m. Holte forklabake beskyldningene om nazisme og Ikke latt angsten for levebrødet el sette fingeren på at den ble ledet av mest beldagelsesverdige medlemmer, forbryterne. Jeg tror det er dets enn i Nordens interesse. hundrede. Derfor kjemper han for sin for grensen mellom rett og urett! rer videre at en mann som han navnga, i mai-juni hadde sett iallfall ett partene er blitt enige om. skal betale red. Fanebust et b'eløp som den rette linje å gå og den vil jeg 3. 'Nordiske stater burde aldri frihet. HlUr skal også knebles fordi Han er som en minnelse om Islands søkt å erobre land fra fremmede man ikke kommer noen vei med infolk, aldri blandet seg inn i kriger jurieprosessen. mot ham, den som den som l den norske eterkrigsjungelen ble kjent av politiet ville det vært på FORBUNDSREGJERINGEN store NJaal, og kjemper nesten en av likene uten å melde fra. Da dette forfekte her så lenge jeg har anledning til å delta i denne sal. som ikke direkte truet Nordens fel- bedrøvelige Stortingsmelding,nr. 64 mot den store statspolypild med de sin plass å sammenlikne vedkommendes forklaring med forklaringen til gram på 200 mill. mark for finansåret Det som har pint meg mest som les interesser. sang så høyt om for 3/4 år siden. vedtok den 3. ds. et nødhjelpspro mange farlige fangarmer, og de dulmende bevegelser via statsadvoka dem som fant likene i slutten av sep 1951 til bekjempelse av arbeidsløs stortingsmann, det er at det ikke Foreningen Nordens historiske lyktes å beskytte vårt land før publikasjoner fortjener almenhetens støtte. De kan gjøre til skam kjemper for oppklaring av neddys Statsadvokaten presiserer på ny at ter, dommere og statsråder. Holte tember. heten. Programmet. skal især' komme krigen kom, så vi kunne ha unngått den forferdelige okkupade verst.» kesjelen og bryter ned lovens og likvideringen fant sted før eller etter de nødstedte områder SleSVig-Holsten, me det gamle ord: «frende er fren Glimt fra amerika'nsk sede ugjerninger, som ulmer l fol bevisførselen må innskrenke seg til om Nedre-Sachsen, Hessen og Nedr~bayern til gode. I slutningen av mai sj onstiden. Det har alltid vært frigjøringen. justis dommerkappens autoritet l Norge. var det i Vest-Tyskland 1,4 mill. arbeidsløse. 70 pst. av disse befant seg i en pine for meg å tenke tilbake Uoppklarte, ustraffede mord alskens snikløp, rov' og niddingsverk de overfor omtalte områder. Lagmannen: - Er den foretatt før på at jeg ikke kunne gjøre noe Fra. New Orleans telegraferes til er den i orden. Er den foretatt etter Bedre sent enn aldri. svenske aviser 29. jun,!: er den ulovlig.» ligger nå og ulmer i de nasjonale helgeners fotefar, og vil oppmuntre ul (Berlingske Tid. 4/7 51) mere. Og jeg forstår ikke dem En time før den 25-1ri.ge neger Paul Dette er rene ord for pengen~. Jeg som her kan stå og slå seg for Trygve Lie holdt 30. juni en tale Washington skulle henrettes i den kan ikke se at lagmann Kristian Lunde har benektet riktigheten av Aften over FN's radio, hvori han tilslutt vene i' det siste store anfall. USA.8 LEDENDE elektriske stol fikk han beskjed om uttalte: Aasulv Holte strever med å trekke forsvarssjefer har besluttet at USA at den amerikanske høyesterett hadde postens referat. en nyskapning på strafferettens område' frem i dagens fulle lys, døpt ter med Storbritannia. Diplomatiske ikke skal dele noen atomhemmelighe «Det eneste som oppnåes i en gitt ordre om at henrettelsen skulle Så brutalt og enk~lt avfeier lagmann Lunde disse åpenbart klare, ge Koreakrigen medførte en moderne krig, er at både den utsettes. i den andenæsiske juss. forberedelser som tok sikte p44 gjenoppta et fullstendig gjensidig utbytte såkalte seierherre og den beseirede lider nederlag. klippet og spist sitt «siste» måltid Han var allerede blitt barbert og mene mord, som myndighetene ikke Holte forstår at det folk hvori iskalde, strebere og Va Banque- spille våger å etterforske av hensyn til gjerningsmennenes nervesystem og so. stigning iverdensprisene Hvem er de virkelige seierherrer i den moderne krig? 0deleg- ble i 1948 dømt' til døden for vold da beskjeden kom. Paul Washington av forskningsresultater mellom de to re' greier å sl!:ape en slik rettsforvirring blant almuen, at et mord ikke stemt tid.' land, siale posisjon! De døde var bra nordmenn som hadde et annet og kanskje er blitt avbrutt og utsatt på ube. gelse, sykdom, fattigdom, sult og tekt på en hvit kvinne. Hans advokat er et mord, unntatt når det er utført pa,25 prosent frykt. La de folk som overveier hevder at tilståelsen var blitt avpresset ham ved ulovlige metoder-,: og at riktigere syn på Norges ve og vel enn (Sthlms. Tid. 4/7 51) av dandssvikere, nazister' og tyskere». Koreakrigens ofre i døde, savnede muligheten av å nå sine nasjonale den i disse saker sterkt kompromiterte Jens Chr. Hauge, som glatt erklæ Et slikt folk er dømt til en undergang, 1 forhold til hvilken den kom og sårede nærmer seg halvannen million mennesker, hvortil kommer de mål ved å ødelegge og brenne og han ikke hadde. fått anledning.til å lemleste og forgifte tusener av forsvare seg ved rettsforhandungene. rer mordene for «lovlige». - Herr mende gerhardsenske velferdsfalitt er enorme ødeleggelser og de talløse menn, kvinner og barn i andre Høyesterett skal nå ta opp saken:. Hauges stilling og mange andres ville En reftsak Oln den rene idyll... bli desperat hvis disse saker ble gransket av uhildede. flyktningeskarer. Krigen har kostet land - la de folk tenke litt over, Den dagen er på trappene da det. hvem som blir de uunngåelige milliarder av dollars, og freden vil minste barn vil øyne de forferdelige Mens den umiddelbare hovedmann krig- eller koste like meget, kanskje mer, alt etter omfanget av de gjenoppbyggings seierherrer i en krig, som noen få følger av at det norske folk lot seg el ønsker å betrakte som «uunngåelig». et brutalt, personlig behov for mørk 25 milliarder til lå syk i Danmark og ble skåtlet av «anordne» og regjere av menn med myndighetene, forklarte ingeniør Jens Henrettet «landsforræders», dødsbo arbeider FN vil sette i gang. A. Dale seg om «likvideringen», etter Etter hva dansk «Politiken» meddeler, regner man med at verdensprise bli slått og de seierrike styrker,,det ble derfor nødvendig for disse De vil vil som deres motstandere vest-europeiske legging \lv sannhet og rett... krever livsforsikring utbetalt. at det var gitt referatforbud. En av de myrdede eterlot seg to ne - rundt regnet - er steget med som deretter skal styre verden, folk å overhøre vår gamle, bunnsolide L andsretten i København behandler 25 pst. siden krigen begynte. Samtidig er skipsfraktene steget )ned 80 ruiner, elendighet, sult og frykt». trengende advarsler antagelig i generasjoner, blir: forsvarsprogram rp er ytterst aktverdige gamle foreldre, en sak, hvorunder der skal taes og urnorske rettslærer Jon Skeies inn hvis eneste håp og glede han var. stilling til, hvorvidt Danmark og Tysk Men fra 1954 må. Vest-Juropa,.... Etter hva det vites fikk de den første l,and har vært i krig. Dødsboet etter pst. De demokratiske børser registrerte da også meddelelsen om våpenstill opp for «de såkalte seierherrer» fra Sannheten er altså omsider gått selv dekke sine forsv~sutgifter etter «frigjøringen» - i form av' en muneskolelærer Arne Pedersen fra underretning om sønnens død - lenge henrettet «landsforreder», fhv. kom Rettens katastrofale forfall. i Norge belyses' i. disse dager grellt i en markert uttalelse av lagmann Kristian En slik brutalitet slår selv lagmann skapet «Danebrog» dømt til å utbetastand med tildels sterke fall! annen verdenskrig! n en amerikanske forsvarsf' Marshall, regner med at " nister naken kremasjonsregning! Sønderborg, krever livsforsikringssel erika Lunde, Skien, i Holtesaken. Skal man Lundes og Jens Chr. Hauges. le en forsikringssum på 5000 kr. stole på Aftenpostens referat, sier lagmannen like ut, og uten forbehold, enn gjengjøpsverdien, der er på inntil begynn. elsen av.l.954. m.å....a. 25 milliarder dollars til det u. vilge Alexander Lange Selskapet nekter å utbetale mere andske hjelpeprogram. Opplysning frem uten forutgående etterforskning, at er kr. Der henvises til, at forsikringen ik han anbrb,kt at: «Kirkeministeren og markerte sitt standpunkt i alle kan vel ikke være så overbevist om kulturelle og religiøse. spørsmål, - kom i en tale Marshall 'holdt 'kongressens utenrikskomite for å!l,'oppnå før frigjøringen, er det i orden... U ndersøkelse av de borgerkrig eller vepnet oppstand: en likvidering, d.v.s. et mord, foretatt ke dekker, hvis man deltar i krig, sin 'egen ubetydelighet, at han kan og det til tross for at Carl Joachim tro at hans nærvær på Aulafesten Hambro allerede da hadde plasert en øyeblikkelig bevilgning, av ';5 milliard dollars i samme øyemed>' Mens Holtesaken egentlig dreier seg om, For å gi leserne et bilde av hva Fra dødsboets side hevdes det, at ikke ble bemerket, -». I sannhet seg på Guds grønne enger, - i 'bevissthet om at der har det alltid USA stiller penger til disposisjon, står skal vi gjengi en' del av Aftenpostens sosialiserte fore Arne Pedersen ikke har deltatt i krig en smukt plasert infamitet av den eller er død som følge av krigsbegi -. 1e tvers igjennom usympatiske tals- vært et fett politisk beite. de vest-europeiske nasjoner tutjeneste med menneskeliv - soldater. som gennr. 1. juni i år, side 6, spalte 7. tagenders ringer, hvorav de to er utbetalt. merkverdig avslørende referat i mor venheter. Han hadde fire livsforsik -.. :nann for nestekjærlighetens evangelium. Mowinckel i den borgerlige midte skal. danne bolverk motkontmunis (Uthevelsene er gjort av oss). En forutsetning for å treffe avgjø Idag er det ingen Johan Ludvig Men ellers var han nok den l'latur på. det norske Storting. Og det bærer ikke minst stortingsvenstre preg at Korea bare er en liten del 4" ver om likvidasjonen fant sted. f ø l' eller virksomhet om der har vært krig mellom Danmen, uttalte han, og påpekte'vldere «--:- Lagmannen: Det er spørsmålet relse i saken er det, at det fastslåes, lige exponent for hele den borgerlige blokl}, hvor ikke en eneste en av. Men selv innenfor det nåværende stortingsvenstre burde det dog gen slutter, bare må gå til en4 kraf- Dem om. densbildet og at USA om Ko~-kri e.t ter' frigjøringen De skal' forklare mark og Tyskland. Professorene Ross vovet å bryte ut av frykt for å bli innrullert i de 5 pst. av folket som være folk med frisinn nok og' klarsyn nok til å føle glede ved at man Fra januar 1954 må de vesteutopeis foregått før, andre at den er foregått en spesiell undersøkelseskommisjon tigere anstrelplelser., i\, H o l te': - Ja, noen sier den er D en franske regjering har nedsatt og Hurwitz har uttalt, at det 1 hvert fall først har vært etter 29. august i følge Hambro begår det geniak 1943, medens professor Illum mener, kjeltrinvstrick å tyrannisere de 95 på fritenkerhold ikke lenger be gren ke nasjoner selv bestride utgiftene til etter. Når det gjelder likfunn har politiet strenge instrukser om hvordan liserte foretakenders virksomhet. - som skal se litt nærmere,på de sosia det overhodet ikke har vært krig. - prosent., ser seg til spott og negativ kritikk sine forsvarsprogrammer. et-klærte Høyesterett har tidligere fastslått, at Den som har en smule politisk tra men melder seg som medarbeidere i han til slutt. " det skal gås frem. Dette likfunn ble Kommisjonens rapport inneholder der har vært krig. disjon og hukommelse, han husker det moralsk byggende arbeid. gjort et kvart år etter krigens slutt. mange graverende vitnesbyrd om svik imidlertid med vemod de, tider, da Og så langt fra å gå løs på de Venstres politiske fører 'het Johan kretser og tanker som står bak den KONG. LEOPOLD En påtaleinstruks taler sitt tydelige tende effektivitet og duelighet, både språk om hvordan man skal forholde hos den tekniske og den økonomiske \ Ludwig Movinckel, - mannen som horgerlige konfirmasjon, burde de vil etter sin abdikasjon bli ~vilget seg:. Politiet skal rapportere slike ting ledelse. Bl. a. pekes det på sløseriet [)emokratisk politikk fra sin ungdom av stod utenfor slutte opp om kravet og tankene en 'årlig. apanasje av 6 millioner til riksadvokaten'. med arbeidskraft innen forvaltningen statskirken og som nektet å melde fra Studenternes Venstreforening: 'francs. Dessuten får han en residens. som gave. minte om hva riksadvokaten sier i virksomheter tillemper de samme for Statsadvokaten (Sideroy Nordgård) og kommisjonen krever at disse stats Det amerikanske tidsskrift «Time» seg inn i den, til tross for at loven at det må bli en samfunnsoppgave minner i sitt siste nr. om at årsdagen for Koreakrigen også falt sam den gang var slik, at man måtte å ta hånd om de b.\rn, den ungdom sin instruks om behandlingen i slike retningsmessige metoder som privatforetagendenemen med tiårsdagen for utbruddet av stå i statskirken for å kunne sitte og de borgere som på grunn av sin SVERIGE «KEMISK STORMÅKT» saker,. hvortil Holte' svarer: - Ja I..' ved l{ongens bord. Og han husker religiøse overbevisning blir født, lever, kjemper, lider og dør uten hjelp også med vemodig glede den venstreregjering som til slutt gikk inn fra de kirkelige organisasjoner.. I dagene septembet '" holdes men den instruksen er laget etter at De offisielle uttalelser, som foreligger, gir et avskrekkende billede av krigen mellom Tyskland og Russland. i New York den 16.. konf anse i likfunnet ble gjort! Statsadvoka1en Bladet referer i denne forbindelse hva for «Lex ~lviowinckel>\ for å få denne lovhindring ryddet bort og det 'orening en ungdommelig flokk som For vel er Studenternes Venstreden interna.sjonale. keml-uni.'. Professor Tisalius i Uppsala er unionens i oktober 1945, altså en tid etter dette sis. Erfaringene fra England går i leser så instruksen' som er utferdiget hvorledes sosialiseringen virker i prak den den gang ukjente senator fra Missouri, Harry S. 'l'ruman, uttalte: stortingsvenstre som samtykket ikke teller synderlig innen. velgermassen. Men den:;om vil se seg selv visepresident, og Sverige ha.r som spesielle likfunn. den samme retning, og bare vent, så «Hvis vi ser at Tyskland kommer til deri. ',emisk stormakt» ved siden av USA, Holte kunne ikke innse at instruksert som statsadv. Nordgaard leste opp de private virksomheters menn vise kommer vi nok etter. Men først må å seire, bør vi hjelpe Russland, og I Dengang var det også en politis],; i øynene når han blir eldet mann Storbritannia, Frankrike, Russland hvis Russland ser ut til å seire, bør belastning å gi den slags l{onsesjoner til ekte religiøst frisinn, men nøye akt på de idealer som ungdom bør lytte til sin egen ungdom og gi og Sveits rett til å sende 6 delegerte i retten, endret noe 'på den påtaleinstruks politiet hadde å gå etter under sine protester som ellers virker litt sitt Initiativ og legge argumenter bak vi hjelpe Tyskland, og på denne måte til konferansen. la dem drepe så mange som mulig, en etterforskning. Det heter i påtaleinstruksen at alt skal etterforskes! ha' forstått den store fare som sosiali for valne. Det er som om de ikke ennå skjønt jeg ikke under noen omstendigheter ønsker 'å se Hitler som seier venstres ledende menn og velger:, mer.. til enhver tid representerer. herre.» tok belastningen. Og de tålte også Stavanger 24 5: 51. Det lå 'ikke noen seddel ved siden av seringen er for et fremtidig sundt næ at Johan L1xlvig :Mowinckel senere i likene som fortalte at de var drept riz:gsliv, hvor også forbrukernes intere~s,"r skal varetas. Nordmørspostens hele sin politiske ferd holdt sin linje Trygve Wyller. ~Husk kontingenten som et ledd i motstanden mot fien- Trykkeri

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Innstilling 1 fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1. juli 1950 (budsjett-innst. S. nr. 258) Etter

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger Andre verdenskrig Vendepunktet og krigens virkninger Invasjonen av Russland 21. juni 1941: Operasjon Barbarossa Blitzkrig-taktikken Invasjonsstyrken var på 3 millioner menn fordelt på 153 divisjoner, 17

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 EXT. UTENFOR HUSET TIL - KVELD Line står utenfor huset til Even. Skal hun banke på? Hun går mot

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

En TEKST fra - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem!

En TEKST fra  - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem! En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Gjennom det umulige Roald Kvam 2008 Tekst: 2M 14:1-31. Situasjon. Farao har endelig latt Moses få lede folket ut av Egypt. Men de hadde ikke kommet

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Etikk og møte med andre. København Oslo 11.mars 2011

Etikk og møte med andre. København Oslo 11.mars 2011 Etikk og møte med andre København Oslo 11.mars 2011 Hvilket København? Jan Erik Vold: SI MEG - HVA bruker han det døve øret til? Det døve øret? Ja, det døve øret. Nåh - DET DØVE ØRET, det bruker han til

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S Notat Quiz den Kalde Krigen Quiz en om den kalde krigen er ment som et verktøy i bussen. Alle Aktive Fredsreisers turer denne høsten skal ha et spesielt fokus på den kalde krigen og Murens fall i 1989.

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite

Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite. Møtet ble ledet av formannen, Finn Moe. Til stede var: Bondevik, Braadland, Kjøs, Langhelle, Langlo, Finn Moe, Nordahl, Erling Petersen, Jakob Pettersen,

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Forelesningen favner 1.En oversikt over sentrale aspekter ved den politiske krisa i Norge i mellomkrigstiden og 2. Andre verdenskrig fram til vendepunktet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Lærlingne m vennr spurte om gåtne. J: Dre får vite hemlihetn. Andre får gåtr så de kan fatte og få syndne tgitt. Lignelsen om såmannen 1

Lærlingne m vennr spurte om gåtne. J: Dre får vite hemlihetn. Andre får gåtr så de kan fatte og få syndne tgitt. Lignelsen om såmannen 1 MRK SMS4 Lignelsen om såmannen 1 Han begynte igjen å undervise der ved sjøen. Og en stor folkemengde samlet seg om Ham, så Han måtte gå om bord i en båt som lå på vannet og sette seg i den. Og hele folkemengden

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen.

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. Side 1 av 5 Av Gøril Huse 19.06.06 13:59, ny 19.06.06 15:13 17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. TV 2 Nettavisen følger

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer