Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv"

Transkript

1 Hordaland krins av Norges Speiderforbund Retningslinjer for tillitsverv Sist oppdatert

2 INNHOLD 1. Tillitsverv i Hordaland krins Kretsstyret Arbeidsutvalget Ledertrenerpatruljen Støtteapparatet Andre tillitsverv Valgkomitéen Representanter til speidertinget Revisor Forretningsstyret i Fritid-Sport A/S 2 2. Nettverk og prosjektgrupper Nettverk Prosjektgrupper Generelle retningslinjer for prosjektgrupper 2 3. Retningslinjer for støtteapparatet og andre tillitsverv Generelle retningslinjer Rapportering Ekstern kontakt Spesielle retningslinjer for støtteapparatet Pressekontakt Vevsredaktør IT- ansvarlig Materialforvalter Godsforvalter for Tellevik Internasjonal kontakt (IC) RBB Husstyret (Speidersenteret i Bergen) Hytteutvalget (komiteen for anskaffelse av hytte til kretsen) Andre spesielle retningslinjer Valgkomitéen 4 4. Ikrafttredelse og endringer Ikrafttredelse Endringer 4 Vedlegg 1: Retningslinjer for kretsting 5 1. Forretningsorden 5 2. Utgifter 5 3. Innvalgte medlemmer 5 4. Endringer 5 Vedlegg 2: Retningslinjer valgkomité 6 Vedlegg 3: Retningslinjer for RBB 7 1. Formål 7 2. Struktur 7 3. Økonomi og materiell 7 4. Utadrettet virksomhet 7 5. Informasjon 7 6. Endringer 7 Vedlegg 4: Retningslinjer for refusjon av utgifter ved tillitsverv 8 1. Generell bestemmelse 8 retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

3 2. Reisegodtgjørelse 8 3. Andre utgifter 8 Vedlegg 5: Retningslinjer for disponering av nøkler til kretsens møte- og kontorlokaler 9 1. Generell bestemmelse 9 2. Kretskontoret 9 3. Betaling og tilbakebetaling av depositum 9 4. Om bruk av kretsens lokaler 9 Vedlegg 6: Retningslinjer for bruk og vedlikehold av kretsens utstyr Hva som omfattes av disse retningslinjer Generell bestemmelse Reservering av utstyr Tilbakelevering av utstyret Retningslinjer for bruk av kretsens fjell- og sikkerhetsutstyr Retningslinjer for bruk av kretsens leirutstyr Lagring og vedlikehold av leirutstyret Utlån av utstyret Utlån av patruljeutstyr til utenlandske speidere Retningslinjer for bruk av kretsens ekspansjonsmateriell Retningslinjer for bruk av kretsens varetilhenger Annet utstyr 11 Vedlegg 7: Retningslinjer for bruk og vedlikehold av leirstedet "Michelsensplass" i Tellevik "Michelsensplass" Utleie Ordensregler Kjøring Ettersyn og vedlikehold 12 Vedlegg 8: Organisasjonsstruktur 13 retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

4 1. Tillitsverv i Hordaland krins 1.1 Kretsstyret Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder, og 5 styremedlemmer. Kretsstyrets medlemmer velges av kretstingets årsmøte iht. NSFs lover. Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges samtidig for en periode på 2 år. Kretsstyret har totalansvar for all virksomhet drevet av og på vegne av Hordaland krins Arbeidsutvalget Kretsstyret skal ha at arbeidsutvalg bestående av minimum kretsleder og visekretsleder. Arbeidsutvalget kan fatte vedtak på kretsstyrets vegne innenfor de rammer som kretsstyret fastsetter. Alle vedtak skal presenteres på sakslisten/referatet til det påfølgende kresstyremøte. 1.2 Ledertrenerpatruljen Kretsstyret i Hordaland krins oppnevner ledertrenerpatruljen for en periode på 2 år. Ledertrenerpatruljen er hovedansvarlig for kretsens lederutdanning og kan etablere prosjektgrupper til gjennomføring av terminfestede arrangement. Ledertrenerpatruljen samarbeider med kretsstyret ved utarbeidelse av forslag til arbeidsplan, terminliste, og budsjett. 1.3 Støtteapparatet Kretsstyret kan etter behov opprette støtteapparat for å ivareta kretsens arbeid innenfor spesielle arbeidsfelt (fagfelt). De enkelte deler av støtteapparatet avtaler sine arbeidsoppgaver med kretsstyret. Hordaland krins vil normalt ha oppnevnt følgende støtteapparat for en periode på 2 år : Pressekontakt Vevsredaktør IT- ansvarlig Materialforvalter Godsforvalter for Tellevik Internasjonal kontakt RBB ( styret for Rovernes Beredskapstjeneste i Bergen) Husstyret (Speidersenteret i Bergen) Hytteutvalget 1.4 Andre tillitsverv I tillegg til kretsstyret, ledertrenerpatruljen og støtteapparatet har følgende tillitsverv i Hordaland krins: Valgkomité Representanter til speidertinget Revisor Forretningsstyret i Fritid-Sport A/S Valgkomitéen Valgkomitéen velges av kretstingets årsmøte for en periode på 1 år, iht NSFs lover. Valgkomitéen forbereder alle valg til kretsstyret. Valgkomitéens arbeid er beskrevet i spesielle retningslinjer vedtatt av kretstinget (se kap valgkomitéen). retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

5 1.4.2 Representanter til speidertinget Hordaland krins er representert på speidertinget ved kretsleder og valgte tilleggsrepresentanter. Tilleggsrepresentantene og deres vararepresentanter velges av kretstingets årsmøte for 2 år av gangen iht. NSFs lover Revisor Revisor velges av kretstingets årsmøte iht. NSFs lover. Revisor velges for 1 år av gangen Forretningsstyret i Fritid-Sport A/S Forretningsstyret i Fritid-Sport A/S nomineres og velges av generalforsamlingen iht. selskapets vedtekter og aksjelovens bestemmelser. Kretsleder svarer for Hordaland krins sine interesser i selskapets generalforsamling. 2. Nettverk og prosjektgrupper 2.1 Nettverk Nettverk er en gruppering av ressurspersoner som oppnevnte i støtteapparatet kan knytte til seg, eller som kretsstyret/ledertrenerpatruljen etablerer. Nettverkene har en uformell karakter og oppnevnes ikke av kretsstyret, men registreres ved kretskontoret slik at man til enhver tid vet hvem som er tilknyttet nettverkene. 2.2 Prosjektgrupper Prosjektgrupper etableres av kretsstyret eller av ledertrenerpatruljen for å få utført oppgaver med avgrenset varighet, for eksempel arrangement på terminlisten. Den som oppnevner prosjektgruppen inngår en skriftlig avtale med prosjektlederne og bemanner prosjektgruppene i samarbeid med dem. Det er utarbeidet en veiledende standardavtale som skal benyttes når avtale mellom oppdragsgiver og prosjektledelse inngås (se vedlegg) Generelle retningslinjer for prosjektgrupper Prosjektgruppene er selv ansvarlig for tidsnok informasjon/kunngjøring om planlagt prosjekt/arrangement. Prosjektgrupper må forholde seg til et budsjett. Ved behov for avvik, må det taes opp med kretsstyret/ledertrenerpatruljen på forhånd. Prosjektgrupper skal rapportere til kretsstyret/ledertrenerpatruljen. Rapport sendes umiddelbart etter avsluttet prosjekt. 3. Retningslinjer for støtteapparatet og andre tillitsverv 3.1 Generelle retningslinjer Rapportering Alle tillitsvalgte er ansvarlige for å gi kretsstyret innspill til kretsstyrets forslag til årsmelding for kretsen. Dette omfatter en skjematisk oversikt over aktiviteter gjennom året, samt en kort vurdering av årets arbeid Ekstern kontakt All kontakt med offentlige myndigheter og media skal skje i forståelse med kretsstyret. retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

6 3.2 Spesielle retningslinjer for støtteapparatet Pressekontakt Pressekontakt skal bistå kretsens ulike enheter, d.v.s. tillitsvalgte, støtteapparat, nettverk, prosjektgrupper, kretsens grupper og andre enheter, i forbindelse med kontakt med presse/media. For kretsstyret, ledertrenerpatruljen og kretskontoret skal pressekontakten være det direkte bindeleddet med pressen. For støtteapparatet, nettverk og prosjektgrupper skal pressekontakt bistå ved utforming og distribusjon av pressemeldinger. For kretsen for øvrig skal pressekontakt gi råd og koordinere kontakt med presse/media Vevsredaktør Vevsredaktør skal administrere og ivareta kretsens internettsider og være webmaster for kretsen IT- ansvarlig IT- ansvarlig skal administrere og ivareta kretsens edb-ressurser, herunder utstyr og programvare. IT - ansvarlig har ansvar for drift, vedlikehold, oppgradering og brukerstøtte av kretsens IT- løsninger. Brukere er i prioritert rekkefølge: kretsens ansatte, kretsstyret, ledertrenerpatrulje og støtteapparat, og gruppene Materialforvalter Materialforvalter bistår kretsstyret i spørsmål vedrørende utstyrsdisposisjoner. Materialforvalter kan tillegges ansvar for tilsyn, vedlikehold og organisering av utlån av kretsens utstyr. Hvilke deler av kretsens utstyr som ligger inn under materialforvalterens ansvarsområde fastsettes i egne retningslinjer (bl.a. Gjennom " Retningslinjer for bruk av kretsens utstyr", som følger som vedlegg til disse retningslinjene) eller avtales spesielt mellom materialforvalter og kretsstyret Godsforvalter for Tellevik Kretsstyret oppnevner også en godsforvalter. Godsforvalter er etter nærmere avtale med kretsstyret ansvarlig for organiseringen av tilsyn og vedlikehold av leirstedet Michelsensplass i Tellevik. Ved behov for samordning av aktivitetene til godsforvalter og materialforvalter, gjør disse selv avtaler om hvordan samarbeidet skal organiseres. Kretsens godsforvalter kan tillegges ansvar for tilsyn med, vedlikehold og organisering av utlån av eiendommer som kretsen eier eller har fast leieavtale for. Hva som ligger inn under godsforvalters ansvarsområde fastsettes i egne retningslinjer (bla. gjennom "Retningslinjer for bruk og vedlikehold av leirstedet Michelsensplass", som følger som vedlegg til disse retningslinjene ) eller avtales spesielt mellom godsforvalter og kretsstyret. Godsforvalter rapporterer direkte til kretsstyret Internasjonal kontakt (IC) Internasjonal kontakt ivaretar kretsens kontakt med utenlandske speidere og speidergrupper. Internasjonal kontakt bistår med nødvendig korrespondanse og kontakt med lokale speidergrupper. Internasjonal kontakt bistår utenlandske grupper med innkvartering. I den grad det er kapasitet bistår internasjonal kontakt kretsens speidergrupper og speidere med kontakt i utlandet RBB Rovernes Beredskapstjeneste i Bergen (RBB) er knyttet til kretsens tillitsapparat ved at styret i RBB oppnevnes som tillitsvalgte i kretsen. RBB jobber etter spesielle retningslinjer. RBBs tilknytning til Hordaland krins av NSF er regulert gjennom "Retningslinjer for RBB". De øvrige vedtekter utarbeides av RBB selv, iht. NSFs lover og retningslinjer, samt de sentralt gitte " Retningslinjer for beredskapsgrupper i NSF". Se eget vedlegg til disse retningslinjene. retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

7 3.2.8 Husstyret (Speidersenteret i Bergen) Husstyret forestår den daglige driften av Speidersenteret i Bergen. Driften av senteret skal ta hensyn til målsettinger i kretsens planer, og ellers sikre at kretsens ansatte og tillitsvalgte gis så gode arbeidsforhold som mulig. Kretsens forpliktelser som arbeidsgiver for de ansatte iht. lover og avtaler skal vektlegges, bl.a. gjennom ordensregler som sikrer at de ansatte ikke belastes med oppgaver disse ikke er ment å skulle utføre. Det utarbeides et eget, identifiserbart budsjett for driften av Speidersenteret, som innarbeides i kretsens ordinære budsjett. Innenfor rammene av vedtatt budsjett arbeider husstyret fritt. Husstyret kan ta initiativ til aktiviteter og arrangement der Speidersenteret utnyttes som det sentrale samlingssted for rovere og ledere i kretsen, eller aktiviteter som profilerer speiderarbeidet i kretsen overfor publikum. Øvrige rammer for husstyrets arbeid avtales mellom husstyret og kretsstyret. Leietakere i Speidersenteret kan etter inngått leieavtale representeres i husstyret, og så langt som mulig delta i husstyrets arbeid på lik linje med kretsens egne representanter. Husstyret skal ha en overvekt av medlemmer som representerer Hordaland krins av NSF. Husstyrets leder skal være medlem i Hordaland krins av NSF. Hordaland krins av NSFs representanter i husstyret er oppnevnt som tillitsvalgte i kretsen. Husstyret avklarer alle praktiske spørsmål knyttet til sambruk av lokalene med andre leietakere. De prinsipielle spørsmålene knyttet til felles bruk av senteret, herunder omfanget av tilgang til felles møterom etc., avklares i egen leiekontrakt mellom kretsen og leietakerne. Her er kretsstyret kontraktspart Hytteutvalget (komiteen for anskaffelse av hytte til kretsen) Hytteutvalget arbeider ut fra følgende mandat: 1. Vurdere behovet for hytte. 2. Ta kontakt med eiendomsmeglere for å signalisere interesse for hytte til kretsen og følge med i markedet. 3. Vurdere kjøps-/leieobjekter og legge frem innstilling for kretsstyret. 3.3 Andre spesielle retningslinjer Valgkomitéen Retningslinjer for valgkomitéen, og tidspunkt for dennes ikrafttredelse, vedtas av kretstinget. Retningslinjene for valgkomité følger som eget vedlegg. 4. Ikrafttredelse og endringer 4.1 Ikrafttredelse Kretsstyret fatter vedtak om tidspunkt for ikrafttredelse av "Retningslinjer for tillitsverv" eller deler av disse retningslinjene. Unntak er spesielle retningslinjer der det fremgår at vedtak om ikrafttredelse er tillagt andre organisasjonsledd enn kretsstyret. 4.2 Endringer Med mindre annet er angitt i de foregående kapitler, fatter kretsstyret vedtak om endringer i "Retningslinjer for tillitsverv" eller deler av disse retningslinjer. retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

8 Vedlegg 1: Retningslinjer for kretsting 1. Forretningsorden 1.1. Kretstinget ledes av valgt møteledelse Kretstingets møtebok føres av valgt referent. Møteboken undertegnes av referenten og av to valgte representanter Møteledelsen har rett til å foreslå innkortet taletid. Møteledelsen har rett til å sette strek ved inntegnet talerliste. Møteledelsen kan fremme forslag om forkortet talerliste. Forslag om forkortet talerliste vedtas med kvalifisert (2/3) flertall I saker som kretsstyret legger frem for kretstinget skal kretsstyret gjøre kjent stemmetall for eventuelle flertalls- og mindretallssyn, og hvem som representerer flerog mindretallet Alle forslag skal leveres skriftlig, undertegnet med representantens navn, til møteledelsen. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at møteledelsen har satt strek for debatten. Fremsatte forslag kan ikke trekkes tilbake etter at møteledelsen har satt strek. Det kan ikke fremsettes forslag utenom de saker som er oppført på den av kretstinget vedtatte saksliste. Innkomne saker må senest sendes kretsstyret 6 uker før kretstinget, slik at sakene kan presenteres i innkallingen til kretstinget Alle vedtak gjøres med simpelt flertall, med de unntak NSFs lover og disse retningslinjer fastsetter. Alle avstemninger foregår skriftlig dersom minst en representant krever det Møteledelsen leder alle valg. Alle valg foregår skriftlig dersom det er mer enn en kandidat eller minst en av representantene krever det. Det kan fremmes benkeforslag for valg til verv som medlemmer og varamedlemmer til kretsstyret når valgkomitéen ikke klarer å framskaffe kandidater for å kunne gjennomføre et reelt valg I møteboken føres alle forslag og fattede vedtak. I møteboken føres også navn på de representanter som har hatt ordet i de forskjellige saker. Møteboken skal også kort gjengi representantenes ulike synspunkter. 2. Utgifter 2.1. Kretsen dekker alle møteutgifter. 3. Innvalgte medlemmer 3.1. For medlemmer som blir innvalgt i kretsting på bakgrunn av oppnevning i tillitsapparatet begrenses innvelgelsen til oppnevningstiden Videre begrenses innvelgelsen til faktisk funksjonstid. 4. Endringer 4.1. Retningslinjene kan endres av kretstinget med simpelt flertall. Forslag til endringer skal sendes ut sammen med kretstingets øvrige sakspapirer. "Retningslinjer for kretsting" er i sin helhet vedtatt av kretstinget 19. november retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

9 Vedlegg 2: Retningslinjer valgkomité 1. Valgkomitéens leder og 4 medlemmer velges av kretsens årsmøte. Valgkomitéen fungerer fram til neste ordinære årsmøte. 2. Valgkomitéen forbereder alle valg til kretsstyret og til speidertingsdelegater. Valgkomitéen sørger for kunngjøring av alle valgene. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om hvilke verv som er på valg, formelle krav til kandidatene, hvem som har rett til å foreslå kandidater og frist for innsendelse av forslag til valgkomitéen. 3. Valgkomitéen arbeider for å oppnå et tilstrekkelig antall kandidater til alle verv. Valgkomitéen har rett til selv å foreslå kandidater etter forslagsfristens utløp. 4. Valgkomitéen undersøker de foreslåtte kandidaters formelle valgbarhet i henhold til NSFs lover. Valgbare kandidater skal underrettes om hvilke verv de er foreslått til og spørres om de er villige til å stille til valg. 5. Valgkomitéen sender kretsstyret en liste over hvilke kandidater som stiller til valg. Kandidatlisten og en presentasjon av kandidatene offentliggjøres som ordinære sakspapirer til årsmøtet. Valgkomitéen presenterer kandidatene på årsmøtet. 6. Valgkomitéen makulerer deretter sitt bakgrunnsmateriale. "Retningslinjer for valgkomité" er i sin helhet vedtatt av kretstinget 19. november retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

10 Vedlegg 3: Retningslinjer for RBB 1. Formål RBBs formål er å gjøre samfunnsnyttig tjeneste. Gjennom friluftsliv skal medlemmene øke sin kompetanse innen beredskap. 2. Struktur RBB er en del av Hordaland krins av Norges speiderforbund. Når annet ikke er spesifisert gjennom "Retningslinjer for tillitsverv" eller NSFs retningslinjer for beredskapsgrupper, arbeider RBBs tillitsvalgte etter de samme retningslinjer som kretsens øvrige tillitsvalgte. Ved opphør forvaltes midler og eiendeler av kretsstyret inntil en ny beredskapsgruppe er startet. For å bli medlem i RBB må man være speider, ha fylt 16 år og bestått grunnopptreningen. RBB kan ha medlemmer fra andre speiderforbund enn NSF. RBB ledes av et valgt styre. RBBs styre velges av RBBs årsmøte, som også vedtar styrets struktur. Styret i RBB skal ha en overvekt av medlemmer fra NSF. Styrets leder må være medlem av NSF. Medlemmer av RBBs styre som tilhører NSF, oppnevnes som et støtteapparat i Hordaland krins av NSF. RBB vedtar selv sin øvrige styringsstruktur, i henhold til NSFs overordnede demokratiske prinsipper, samt retningslinjer for beredskapsgrupper. 3. Økonomi og materiell RBB har selvstendig økonomi, og fører eget regnskap iht. NSFs lover og god regnskapsskikk. Regnskapet føres av kretsens regnskapsfører, og revideres av kretsens revisor. RBB kan selv sette i gang inntektsbringende tiltak og søke bedrifter/legater/off. myndigheter/ andre organisasjoner om støtte. RBB disponerer selv midler innkommet ved slike aktiviteter. I tilfeller hvor kretsapparatet sentralt og RBB ønsker å søke samme bedrift/organisasjon om støtte, koordineres søknadene mellom styret i RBB og kretsstyret. Koordinering ivaretas av kretssekretær/kretsstyre-kontakt. Ved slike motstridende interesser har kretsens økonomiske aktiviteter prioritet. RBB kan ikke inngå avtaler som innebærer større økonomiske forpliktelser enn RBB selv fullt ut er i stand til å svare for. RBB har full disposisjonsrett over utstyr og materiell som er skaffet til veie ved egne økonomiske aktiviteter. RBB kan i tillegg disponere annet utstyr i kretsen, etter nærmere avtale med kretsstyret. 4. Utadrettet virksomhet RBB har anledning til å inngå samarbeidsavtaler med andre organisasjoner og offentlige myndigheter på arbeidsområder som faller inn under RBBs arbeidsfelt. Avtaler må ikke inngås med organisasjoner eller lignende med interesser som strider mot kretsens egne, eller hvis aktiviteter er i strid med NSFs lover og retningslinjer. RBB kan selv drive PR for og informere om sitt arbeid. 5. Informasjon RBBs løpende informasjonsplikt overfor kretsstyret omfatter: Styrets sammensetning Terminliste og program Medlemsoversikt Utadrettet kontaktvirksomhet Større aksjoner og arrangement 6. Endringer Endringer i retningslinjer for RBB må godkjennes av styret i RBB og av kretsstyret. retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

11 Vedlegg 4: Retningslinjer for refusjon av utgifter ved tillitsverv 1. Generell bestemmelse Alle søknader/krav om refusjon av utgifter sendes til kretskontoret. Søknader knyttet til arbeid i støtteapparat, prosjektgrupper og andre tillitsverv godkjennes av de ansvarlige før de behandles av kretssekretæren. 2. Reisegodtgjørelse 2.1. Det kan gis refusjon for reiseutgifter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av kretsens terminfestede arrangement. Disse utgiftene regnskapsføres som vanlige driftsutgifter for det enkelte arrangement, og forutsettes dekket av driftsinntekter ved arrangementet Det kan søkes om refusjon for reiseutgifter i forbindelse med: representasjon arbeid som utføres for Hordaland krins og som ikke er normal møtevirksomhet for det vervet vedkommende har Disse utgiftene regnskapsføres som driftsutgifter for kretsstyret, ledertrenerpatruljen eller deler av støtteapparatet, og forutsetter budsjettmessig dekning Reiseutgifter i forbindelse med møter i kretsstyret, ledertrenerpatruljen, støtteapparatet, komitéer nedsatt av forannevnte, og fellesmøter i tillitsapparatet, kan etter søknad dekkes Det gis refusjon for billigste reisemåte. Andre reisemåter kan benyttes dersom det er mer hensiktsmessig. Godtgjørelse ved bruk av bil følger forbundets satser Krav om refusjon av reiseutgifter for enkeltarrangement (jfr. pkt. 2.1) må foreligge senest tre uker etter at arrangementet er avsluttet. Krav om refusjon av reiseutgifter for generelt arbeid ved utførelse av tillitsverv (jfr. pkt. 2.2 og 2.3) skal skje samlet én eller to ganger per år. 3. Andre utgifter Medlemmer av kretsens tillitsapparat og prosjektgrupper som på grunn av sitt arbeid for kretsen har spesielt høye utgifter til telefon m.m. kan søke om refusjon av disse utgiftene. Er utgiftene knyttet til et spesielt arrangement, skal disse regnskapsføres på arrangementet. Før refusjon av slike utgifter finner sted skal det fratrekkes en egenandel på kr 50 per arrangement/kr 250 per år for generelt arbeid. "Retningslinjer for refusjon av utgifter ved tillitsverv" er i sin helhet vedtatt av kretsstyret 30. april retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

12 Vedlegg 5: Retningslinjer for disponering av nøkler til kretsens møte- og kontorlokaler Gjelder p.t. kretsens lokaler i Speidersenteret i Bergen, Tverrgaten 2 1. Generell bestemmelse Kretsens ansatte og samtlige med tillitsverv i kretsen som har behov for det, kan disponere nøkler til kretsens møtelokaler og TA-kontoret. 2. Kretskontoret Kretsens ansatte, medlemmer av kretsstyret og husstyret kan disponere nøkler til kretskontoret. Det påligger alle brukere av kretskontoret et spesielt ansvar i å sikre våre ansatte gode og ryddige arbeidsforhold. 3. Betaling og tilbakebetaling av depositum Alle medlemmer av kretsens tillitsapparat som kvitterer ut nøkler til kretsens kontor- og/eller møtelokaler betaler et depositum, stort kr for ett nøkkelsett. Depositumet oppbevares av kretsen, og tilbakebetales når nøklene leveres tilbake etter endt valg-/oppnevningsperiode. Ved tap av utleverte nøkler bekoster nøkkelinnehaveren nye nøkler (evt. som fratrekk ved tilbakebetaling av depositum). Kretsens ansatte betaler ikke depositum. Kretssekretæren administrerer ordningen. 4. Om bruk av kretsens lokaler Det påligger samtlige brukere av kretsens møte- og kontorlokaler å bidra til at lokalene holdes i ryddig stand. Kretsstyret kan i samråd med husstyret gi ordensregler for bruken av lokalene. Innehavere av tillitsverv som i sitt arbeid ikke viser seg i stand til å overholde disse reglene, kan av kretsstyret fratas retten til å disponere nøkler til lokalene. "Retningslinjer for disponering av nøkler til kretsens møte- og kontorlokaler" er i sin helhet vedtatt av kretsstyret 20. september retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

13 Vedlegg 6: Retningslinjer for bruk og vedlikehold av kretsens utstyr 1. Hva som omfattes av disse retningslinjer Retningslinjene omfatter bruk, utlån og vedlikehold av kretsens fjell- og sikkerhetsutstyr, leirutstyr, ekspansjonsmateriell, miljøutstyr, kretsens varetilhenger, samt en del annet utstyr (som nevnt i pkt. 10). 2. Generell bestemmelse Kretsstyret, ledertrenerpatruljen og støtteappparatet disponerer alt kretsens utstyr til kretsens aktiviteter. En del av kretsens utstyr kan også benyttes av kretsens ledere og rovere til arrangement på gruppeplan e.l. Kretsstyret kan i tillegg vedta å låne eller leie ut kretsens utstyr til brukere utenfor Hordaland krins. Kretsen dekker utgifter til normalt vedlikehold av utstyret. Brukt forbruksmateriell dekkes av brukere (for kretsarrangement dekkes dette av arrangementets inntekter). Tapt utstyr, eller reparasjon av skade ved uforsvarlig bruk av utstyret, dekkes av bruker. 3. Reservering av utstyr Arrangør av aktiviteter på kretsplan (herunder RBBs aktiviteter) har fortrinnsrett til bruk av alt kretsens utstyr. Arrangør må reservere det aktuelle utstyret innen fire uker før arrangementet finner sted. Utstyret kan etter denne fristen lånes ut til andre brukere. Har flere arrangører behov for det samme utstyret på samme tid, har arrangør av kretsens terminfestede arrangement alltid fortrinnsrett. Reservering av utstyr skjer til kretskontoret. 4. Tilbakelevering av utstyret Alt utstyr skal være tilbakelevert der det ble utlånt innen tre dager etter bruk. Hvis dette ikke overholdes, kan fremtidig utlån nektes. 5. Retningslinjer for bruk av kretsens fjell- og sikkerhetsutstyr Kretsens fjell- og sikkerhetsutstyr omfatter: Førstehjelpsutstyr, sambandsutstyr (VHF), snøspader og snøsager, søkestenger, bre- og klatreutstyr. Kretsens førstehjelpsutstyr er normalt ikke til utlån til gruppene. Ved arrangement på kretsplan med stort behov for førstehjelpsutstyr bør RBB forespørres om å forestå sanitetstjeneste. Kretsens 4 Stronophone 4000 VHF-apparater kan lånes ut til gruppene. Ved arrangement (både på krets- og gruppeplan) med store sambandsbehov bør RBB forespørres om å forestå sambandstjeneste. Det øvrige fjell- og sikkerhetsutstyr kan benyttes fritt av alle aktuelle brukere. Kretsens fjellog sikkerhetsutstyr, bre- og klatreutstyr lagres, ettersees, og vedlikeholdes av RBB. 6. Retningslinjer for bruk av kretsens leirutstyr Kretsens leirutstyr omfatter blant annet: forlegningstelt (20-manns og 16-manns), svervelitelt, kjøkkenutstyr, "patruljekasser", propanapparater, elektrisk utstyr, motorsag, høytrykksspyler, griller, dobøtter/dotelt etc. Alt kretsens leirutstyr kan benyttes fritt av alle aktuelle brukere. 6.1 Lagring og vedlikehold av leirutstyret Kretsens leirutstyr lagres på eget utstyrslager. Kretsens materialforvalter er ansvarlig for gjennomføring av utlånsrutiner og vedlikehold av leirutstyret. Alt leirutstyr skal lagres, merkes og systematiseres slik at utstyret er lett identifiserbart på lageret. På lageret skal det finnes fullstendig oversikt (protokoll, utstyrslister e.l.) over alt leirutstyret. Skader eller tap av utstyr meldes til kretsens materialforvalter så snart som mulig etter at utstyret har vært brukt (se også pkt. 4). Reparasjon og supplering av utstyret bør skje umiddelbart. Brukere av utstyret har selv - etter avtale med materialforvalter - ansvar for reparasjon/supplering. retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

14 6.2 Utlån av utstyret På kretsens utstyrslager skal det finnes en utlånsprotokoll, hvor alt som tas ut fra lageret skal noteres. Bruker av utstyret er ansvarlig for at alt utstyr kvitteres ut i protokollen, og at utstyret kvitteres inn igjen etter bruk. I utlånsprotokollen skal det også noteres om noe av utstyret er i dårlig forfatning, og har behov for reparasjon eller supplering. 6.3 Utlån av patruljeutstyr til utenlandske speidere Utenlandske speidere som gjester kretsen kan låne (eller leie) svervelitelt og patruljekasser til bruk på leir i Norge. Kretsens internasjonale kontakt forestår slikt utlån i samarbeid med kretsens materialforvalter. Til denne typen bruk bør det utarbeides engelske innholdslister til patruljekassene. Internasjonal kontakt har ansvar for å følge opp utlån til utenlandske gjester, slik at utstyret brukes og leveres tilbake i henhold til disse retningslinjene. Ved utlån av leirutstyr til utenlandske speidere kan det kreves leie, evt. depositum, som dekker vedlikehold av utstyret, i tillegg til at låntaker kan belastes kostnader til transport og forsikring. Størrelsen på leie og depositum avtales mellom internasjonalt kontakt og materialforvalter i hvert enkelt tilfelle. 7. Retningslinjer for bruk av kretsens ekspansjonsmateriell Kretsens ekspansjonsmateriell omfatter bla.: Infostand (vegg) med plakater etc., lysbildeserien "Dette er speiding", diverse brosjyremateriell. Ekspansjonsmateriellet kan benyttes fritt av alle aktuelle brukere. 8. Retningslinjer for bruk av kretsens varetilhenger Kretsens varetilhenger (stor tilhenger m/kapell) kan benyttes fritt av alle aktuelle brukere. Grupper eller ledere som benytter tilhengeren må ved evt. skade/tyveri av tilhengeren dekke forsikringens egenandel. Vognkort utleveres ved utlån. 9. Annet utstyr Annet utstyr som fritt kan benyttes av alle aktuelle brukere iht. disse retningslinjer: Lysbildefremviser og lerret, portabel overhead-prosjektor, volleyballer og nett. "Retningslinjer for bruk og vedlikehold av kretsens utstyr" er i sin helhet vedtatt av kretsstyret 30. april retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

15 Vedlegg 7: Retningslinjer for bruk og vedlikehold av leirstedet "Michelsensplass" i Tellevik 1. "Michelsensplass" Leirstedet "Michelsensplass" i Tellevik eies av Bergen kommune, og leies av Hordaland krins av Norges speiderforbund. Leirstedet kan benyttes av alle kretsens speidergrupper, og kan i tillegg leies ut til andre brukere i perioder hvor kretsen og gruppene har lite behov for stedet. 2. Utleie For leie av "Michelsensplass" betales en leie etter kretsens gjeldende satser, som er ( per ) kr. 15 per person. Brukere som ønsker å benytte stedet til dagsturer betaler også leie, som er( per ) kr. 100,- per arrangement. Leieprisen er den samme for overnatting i h.h.v. telt og bygninger på stedet. Kretskontoret organiserer reservasjon og utleie av leirstedet. Kontoret kvitterer ut nøkler, og gir kjøretillatelse frem til leirstedet. Kontoret følger også opp at nøkler og oppgjør kommer inn fra brukerne. Etter avtale med kretskontoret kan andre overta ansvar for utleie av stedet i kortere eller lengre perioder. I sommersesongen står Internasjonal kontakt for utleie til utenlandske speidere som besøker Bergen. 3. Ordensregler Brukere av "Michelsensplass" har ansvar for at stedet benyttes på en forsvarlig måte, og forlates i ryddet og vasket stand. Kretsstyret kan i samarbeid med kretsens godsforvalter gi nærmere ordensregler for bruk av leirstedet. Ordensreglene bekjentgjøres ved oppslag, og de leveres ut sammen med nøklene ved utleie. Brukere som ikke viser seg i stand til å overholde disse reglene, kan miste retten til å benytte "Michelsensplass". 4. Kjøring Det er ikke tillatt å kjøre helt frem til "Michelsensplass". Både leietakere og andre (f.eks. foreldre som bringer og henter speidere) må parkere eller sette av/plukke opp passasjerer ved hovedveien som går forbi Tellevik. Unntatt fra dette er én bil per. arrangement, som kan kjøre helt inn til leirstedet med tyngre utstyr. Denne bilen skal ha kjøretillatelse utstedt av kretskontoret synlig i frontruten. Bilen skal ikke benyttes til å kjøre frem og tilbake mellom hovedveien og leirstedet under arrangementet. 5. Ettersyn og vedlikehold Kretsens godsforvalter er ansvarlig for ettersyn og vedlikehold av leirstedet "Michelsensplass". Omfanget av det arbeid som skal utføres på stedet avtales mellom kretsstyret og godsforvalter. Godsforvalter kan etter avtale med kretsstyret disponere midler til vedlikehold av leirstedet, dersom slike midler er avsatt i budsjettet for Hordaland krins. Vedlikeholdsarbeider som krever midler ut over det som er budsjettert godkjennes av kretsstyret. Ved behov for større dugnadsarbeider har godsforvalter ansvaret for innkalling til og organisering av dugnaden, evt. i samarbeid med kretsstyret. Godsforvalter kan knytte til seg flere ressurspersoner i et nettverk ("Godsbestyrelse"), som står for det praktiske arbeidet med ettersyn og vedlikehold av "Michelsensplass". "Retningslinjer for bruk og vedlikehold av leirstedet Michelsensplass" er i sin helhet vedtatt av kretsstyret 20. september retningslinjer tillitsverv.doc sist oppdatert

16 Vedlegg 8: Organisasjonsstruktur ORGANISASJONSSTRUKTUR KRETSTINGET KRETSKONTORET KRETSSTYRET LEDERTRENERP. PROSJEKTGRUPPER STØTTEAPPARATET PRESSEKONTAKT KONTAKT MED MEDIA VEVSREDAKTØR INTERNETT NETTVERK NETTVERK NETTVERK: Nettverk er en gruppering av ressurspersoner som oppnevnte i støtteapparatet kan knytte til seg, eller som kretsstyret/ledertrenerpatruljen etablerer. Nettverkene har en uformell karakter og oppnevnes ikke av kretsstyret, men registreres ved kretskontoret slik at man til enhver tid vet hvem som er tilknyttet nettverkene. PROSJEKTGRUPPER PROSJEKTGRUPPER NETTVERK NETTVERK NETTVERK IT-ANSVARLIG KRETSENS DATAUTSTYR MATERIALFORVALTER KRETSENS UTSTYR PÅ LAGER I KANALVEIEN GODSFORVALTER TELLEVIK INTERNASJONAL KONTAKT "IC" RBB ROVERNES BEREDSKAPSTJENESTE I BERGEN NETTVERK NETTVERK NETTVERK NETTVERK PROSJEKTGRUPPER: Prosjektgrupper etableres av kretsstyret eller av ledertrenerpatruljen for å få utført oppgaver med avgrenset varighet, for eksempel arrangement på terminlisten. Den som oppnevner prosjektgruppen inngår en avtale med prosjektlederne og bemanner prosjektgruppene i samarbeid med dem. Kretsstyret eller ledertrenerpatruljen inngår en avtale med prosjektlederne og bemanner prosjektgruppene i samarbeid med dem. HUSSTYRET SPEIDERSENTERET Sist oppdatert

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått:

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: 6 LOVENDRINGER 6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: Nåværende overskrifter vises etter følgende mal: 1. Navn Forslag til ny visning av overskrifter:

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen.

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Valginstruks vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan 2 25.11.2016 Valginstruks vedtatt 15.11.2016 Olav Rugset 3 06.03.2017 Olav Rugset Valginstruks vedtatt 28.02.2017

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

* * * Lov. for Oppland travforbund, stiftet 1935 med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av

* * * Lov. for Oppland travforbund, stiftet 1935 med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av * * * Lov for Oppland travforbund, stiftet 1935 Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av Godkjent av Styret i DNT den 1 Navn (1) Oppland travforbund stiftet 1935, er medlem

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Forslag til nye: VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD 2017 Vedtatt på Årsmøtet Februar 1985 Senere revidert på årsmøtene 30/01/1986, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98, 02/03/2009, 04/02/13. Sist

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR. OSLO KRETS AV NORSK KOLONIHAGEFORBUND Stiftelsår: 1927 Siste gang endret på årsmøte 04.03.15

VEDTEKTER FOR. OSLO KRETS AV NORSK KOLONIHAGEFORBUND Stiftelsår: 1927 Siste gang endret på årsmøte 04.03.15 VEDTEKTER FOR OSLO KRETS AV NORSK KOLONIHAGEFORBUND Stiftelsår: 1927 Siste gang endret på årsmøte 04.03.15 1 Navn Kretsens navn er Oslo krets av Norsk kolonihageforbund (NKHF). Kretsen er registrert i

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

* * * Lov. for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest

* * * Lov. for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Sogn og Fjordane krets

Sogn og Fjordane krets Sogn og Fjordane krets Oppgaver og organisering Innhold Forord...3 Ombud, komitéer og styrer...4 Kretsstyret...4 Speiderombud...4 Roverombud...4 Lederombud...4 Kretsleirkomité...5 Valgkomité...5 Kretsstyret...6

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer