Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 211

2 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s j e k ter 1 Styrets årsberetning 12 Å r s re g n s k a p N oter til re g n s k a p et 2 Rev i s o r s b e retning 2

3 Kort om Mølla Mølla kompetansesenter AS er en arbeidsinkluderingsbedrift 1% eiet av Bærum kommune. Selskapet overtok virksomheten fra Mølla Kompetansesenter KF 1. mars 29 og har som mål å være en døråpner til arbeidslivet for personer som ønsker en ny start og trenger støtte på veien mot arbeid. Vi tilbyr tjenester som skal bidra til å få flere mennesker i arbeid, blant annet Arbeid med Bistand (AB), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeidsmarkedsopplæring (AMO), transporttjenester, bruktbutikk, sykkelverksted og ulike kurs og prosjekter. I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr vi dessuten videreutdanning i supported employment. Vi har opparbeidet en bred kontaktflate mot lokalt næringsliv, og er opptatt av å forstå arbeidsmarkedets behov, være gode relasjonsbyggere og spille på lag med arbeidsgivere. I 211 var våre hovedkunder NAV Akershus, NAV Oslo, NAV Buskerud, NAV Bærum, NAV Asker, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet, Bærum Kommune, HUSK og Fylkesmannen i Akershus. Styremedlemmer Ingjerd Schou (leder) Kåre Hagen (nestleder) Solveig Sikkeland Marit Borg Hartvig Munthe-Kaas Svein Dagestad (valgt av de ansatte) Gunvor Flagstad (valgt av de ansatte) Varamedlemmer Cathrin Bretzeg Andreas Joner Ralph Bjørnson Gudrun Sigurdardottir For mer informasjon, se våre nettsider: o rganisasjonskart Mølla Kompetansesenter AS 211 Styret administrasjon Morten Løvald Økonomi/regnskap/lønn HR IKT Sentralbord/resepsjon daglig leder Elisabeth johansen Strategisk ledelse og utvikling Kvalitetssikring fagstab Grete Wangen Fag- og komp.utvikling Videreutdanning Salg og markedsføring avd. 1 arbeid, kvalifisering og oppfølging ketil engeland Arbeid med bistand (AB) Arbeidspraksis i skjermet sektor (APS) Fokus på fremtiden Senter for jobbmestring Bruktbutikken Møllabussen Avd. 2 arbeid, kvalifisering og oppfølging camilla bildsten Medarbeider med brukererfaring (MB) Ung i Jobb Det hele mennesket Individuell karriereoppfølging (IKO) Jobbsøkerkurs med norsk for intro+kvp Kontinuerlig nye kurs og prosjekter 3

4 Daglig leder har ordet... I 211 har strategiske satsningsområder på Mølla vært sosialt entrepenørskap, arbeidsinkludering og kontakten med arbeidsgivere og næringsliv. I løpet av året omsatte vi for nærmere 4 mill. kr. Dette er en liten nedgang fra 21, men en fortsatt resultatforbedring på kr,5 mill. I løpet av fjoråret mottok 724 personer arbeidsinkluderende tjenester fra Mølla. Tar vi med de 3 funksjonshemmede som transporteres til og fra arbeid, aktiviteter og skolefritidsordning i Bærum kommune med Møllabussene, mottok over 1 personer tjenester fra Mølla i 211. Resultatene knyttet til de enkelte tiltak og kurs finner dere bak i denne årsrapporten. Vårt kvalitetssikringssystem equass Assurance har bidratt til at vi ønsker å være åpne når det gjelder klager. Ved utgangen av året har vi registrert 3 klager hvorav to er løst i minnelighet, vi er stolte av å være en equass bedrift! I 211 ble det på nytt avsatt ressurser til fagutvikling gjennom blant annet videreføring av videreutdanningen; Supported employment (SE) i samarbeid med høyskolen i Oslo og Akershus. Høsten 211 opprettet vi en ny stilling med fokus på lokalt næringsliv. 1. september tiltrådte Jon Fjeldstad som ny næringslivskontakt. Denne investeringen har gitt umiddelbare resultater og forsterket kontakten med det lokale næringsliv. I november ble det gjennomført et vellykket formiddagsseminar i samarbeid med næringsrådene i Asker og Bærum hvor tema; arbeidsinkludering var hovedfokus. Godt over 5 lokale arbeidsgivere var til stede for å høre erfaringer fra ansatte på Mølla og sentrale lokalpolitikeres holdning til et mer inkluderende arbeidsliv. Gjennom ansettelsen av næringslivskontakt har vi fått tilført viktig kompetanse innen salg. Møllas ungdomssatsning; Ung i jobb ble videreført som et tverretatlig samarbeid mellom fylke, stat og kommune i 211. Erfaringene herfra følges tett av et bredt sammensatt fagutvalg bestående av bl.a. Nav, relevante instanser i Bærum kommune, NHO, LO og politiet. Vi har fortsatt å konkurrere på offentlige anbud innenfor arbeidsinkludering og transport. Ledere og ansatte har i tett dialog funnet løsninger som har gjort at alle har arbeidet på inntektsgivende oppdrag gjennom hele 211. Ansettelsen av næringslivskontakt er et konkret eksempel på at vi vil spille på lag med lokalt næringsliv! Gjennom blant annet å konkurrere om direkte kompetansegivende AMO kurs har vi skaffet oss ny kunnskap og erfaring knyttet til å skolere saksbehandlere til offentlig forvaltning. Et absolutt høydepunkt var å vinne anbudsrunden på transport av over 3 funksjonshemmede i Bærum kommune. Dermed kunne Møllabussene rulle videre, vi sikret arbeidsplasser og skapte nye, dette er sosialt entrepenørskap i praksis! Avslutningsvis vil jeg også takke alle som gjennom sin spisskompetanse har bidratt til utvikling av nye kurs og tjenester og som har muliggjort mersalg til kommuner, bydeler, andre tiltaksbedrifter m.m., dette utgjør etter hvert en ikke ubetydelig inntekt. Jeg vil også rette en takk til et nyvalgt og kompetent styre som forventer utvikling og vekst! Elisabeth Johansen Daglig leder 4

5 Fag og utvikling FAG O G U T V I K L I N G I 211 har fagstaben jobbet med å videreutvikle integrert tilnærming og supported employment (SE) som metodisk tilnærming til arbeidsinkludering. Dette har blitt gjenspeilet blant annet i kompetanseutviklingsplanen og gjennom å ansette en næringslivskontakt for å styrke arbeidet overfor næringslivet. Vi har videreutviklet videreutdanningen vår og økt salget av kurs, seminarer og fagdager innen SE/arbeidsinkludering til NAV og andre interesserte. V I D E R E U T DA N N I N G I S U P P O RT E D E M P LOYM E N T ( S E ) Videreutdanningen gjennomføres av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Mølla kompetansesenter. Utdanningen er både forsknings- og praksisbasert. Leder for fagutvikling er faglig ansvarlig for utdanningen fra Møllas side. I 211 var det 17 studenter som startet på studiet, hvorav en av Møllas innleide konsulenter. 11 studenter fullførte innen normert tid, mens 4 skal levere eksamen i april/november studenter avbrøt studiet. Også for 211 var evalueringen av studiet bra. Vi fortsetter imidlertid videreutviklingen av studiet, og vil legge enda mer vekt på samarbeid med arbeidsgivere i fremtiden. Flere av Møllas egne ansatte har vært forelesere på studiet og to ansatte har vært veiledere for studenter. I tillegg hadde vi to eksterne veiledere. Nytt opptak for 212 var klart på nyåret, og 14 studenter er nå godt i gang med første semester og har gjennomført en samling. S A M A R B E I D, FORSKNING OG FAG U T V I K L I N G Mølla har deltatt aktivt i to EU-prosjektet finansiert av Leonardo-programmet. I 211 ble Toolkit (Verktøykasse for SE) (Leonardo 1) oversatt og distribuert og tatt i bruk både internt og eksternt. Arbeidet med SE for all (Leonardo 2) er en videreføring av Leonardo 1 og setter søkelys på hvordan jobbe faglig bra med mennesker som befinner seg i vanskelige livssituasjoner og derved opplever seg marginalisert i arbeidslivet. Leonardo 2 fortsetter i 212. Gjennom representasjon i styret i Attføringsbedriftene samt på interne fagdager har vi fått kunnskap om og gitt innspill til Brofossutvalgets arbeid med å utvikling av arbeidsrettede tiltak. Resultatet av arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding om arbeidsrettede tiltak som vil ha innvirkning på Mølla som tiltaksarrangør. KURS, U N D E R V I S N I N G O G ETT E R U T DA N N I N G Fagstaben har i 211 hatt en formidabel økning når det gjelder eksterne oppdrag (fagdager, seminarer og kurs) for NAV, kommuner og andre. Eksempler på innhold er Supported employment og arbeidsgiverkontakt, Innføring i SE Verktøykasse, Flerkulturell karriereveiledning. Vi har holdt kurs/ fagdager blant annet for NAV Frogner og Nordre Aker, bydel Søndre Nordstrand, Masvo, Unikum og Løxa utvikling, samt holdt forelesninger på høgskoler. Videre har vi gjennomført kurs i oppmerksomhetstrening/intensjonsarbeid på Stord. V E R D I A R B E I D Verdidokumentet er blitt revidert og revitalisert i 211 og resultatet er en liten folder no/ommolla/verdidokument_flyer.pdf med beskrivelse av verdiene og med utsagn fra tiltaksdeltakere, ansatte, ledere og styremedlemmer som utdyper vår forståelse av verdiene og hvordan de anvendes i det daglige arbeidet. Arbeidet har vært prosess-styrt og alle har blitt involvert gjennom fagdager, seminarer og intervjuer. KO M P ETA N S E U T V I K L I N G Mølla satser på både kollektiv og individuell kompetanseutvikling av sine ansatte. I 211 ble det i hovedsak gjennomført og påbegynt følgende opplæring/utdanninger: Lederutvikling og lederveiledning Videreutdanning i ledelse Videreutdanning i karriereveiledning Faglig veiledning Interne fagdager og fagmøter hatt temaer som strategi, Supported employment, Brofoss-utvalget og intern kompetansedeling. 5

6 Tiltak Ung i jobb får unge i jobb A R B E I D M E D B I STA N D * Arbeid med bistand* skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. 116 personer er skrevet ut av tiltaket i løpet av året. Av disse fikk 53 personer jobb (45,7 %) og 7 startet i utdanning (6 %), 16 personer (14,7 %) gikk videre til andre tilbud. 12 startet i behandling/ rehabilitering (1,3 %) og 5 gikk til uføretrygd. De øvrige faller utenfor disse kriteriene. I jobbformidling utgjør resultatene en bedring på snaue 6 prosentpoeng sammenlignet med 21. Resultatet ligger 2,5 % over landsgjennomsnittet, men Mølla ønsker å strekke seg i mot bedre resultater i Arbeid med bistand. Vi vil jobbe hardt for at flere skal lykkes i arbeidsmarkedet i tiden framover. *Det er her rapportert samlet for alt Mølla gjør innenfor rammen av Arbeid med bistand; Ordinær Arbeid med bistand, Arbeid med bistand for ungdom under 25 år (22 plasser se presentasjon nedenfor), Samarbeidet med Senter for jobbmestring og tilbudet Fokus på fremtiden. U N G I J O B B Ung i jobb er et tredelt prosjekt som omfatter tilbudene AB Ungdom, Drop-in og OT: Målgruppen er ungdom mellom 15 og 25 år som har utfordringer med å gjennomføre/fullføre videregående skole, har avbrutt skolegang og/eller har sammensatte behov og vanskeligheter med å mestre sosialt liv og læringssituasjon. De ønsker selv deltakelse i Ung i jobb og har som målsetting jobb og/eller videre skolegang/utdanning. Formålet med Ung i jobb er å forebygge ekskludering fra arbeidslivet. På oppdrag fra Bærum Kommune driver Ung i jobb et drop-in -tilbud der formålet er å være et lavterskeltilbud for ungdom i Bærum. Det legges vekt på lett tilgjengelighet, ingen ventetid og umiddelbare råd, veiledning og samarbeid. 6 Prosjektet skal bistå ungdom ut i praksis, arbeid og/eller videregående opplæring (inkl. lærekandidat- /lærlingeordningen). Det kan gi ungdom tett, skreddersydd og omfattende oppfølging over lang tid og sørge for tverretatlig- og faglig samarbeid. 42 personer har benyttet tilbudet i er skrevet ut i perioden; 5 til lønnet jobb, 1 til praksis, 1 til jobb/utdanning og 1 til fødselspermisjon. 6 ungdommer har møtt kun 1 gang. Måloppnåelsen er dermed 75 % på bakgrunn av tre kategorier: lønnet jobb, utdanning og jobb/utdanning (der jobb er lik lønnet jobb) For Akershus fylkeskommune har Ung i jobb et tilbud for ungdom som er henvist fra Oppfølgingstjenesten (OT). Her er mandatet primært å bistå ungdom inn i lærekandidat-/lærlingløp ofte med praksis som inngangsport. I 211 har 11 ungdommer benyttet tilbudet. 1 er skrevet ut til ordinær jobb. Av de øvrige 1 er 7 i praksis ved eksterne bedrifter. 2 av disse har fått tilsagn om lærlingplass og starter i januar-mars. For 6 av ungdommene i praksis vil det vurderes å inngå lærekontrakt og oppnå kompetansebevis via lærekandidatordningen. 1 ungdom er p.t. i inntaksfasen og skal i praksis for å inngå lærekontrakt. 2 av ungdommene har ikke vært tilgjengelig for samarbeid. Det vurderes nå å skrive disse ut av prosjektet. A R B E I D S P R A K S I S I S K J E R M ET V I R K S O M H ET(APS) skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tilbudet skal bidra til å avklare den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Arbeidstreningen har vært knyttet til Bruktbutikken, Miljøverkstedet, Møllabussen, Mølla Kafé og eksterne bedrifter. 44 personer har avsluttet sitt tilbud i løpet av året. Av disse gikk 2 direkte til ordinær jobb (4,5 %), 3 startet i utdanning (6,8 %) og 15 gikk videre til andre tiltak (34,1 %). 6 (13 %) startet i behandling, 1 (2%) ble uføretrygdet. 14 personer ble tilbakeført til NAV, og 3 avbrøt tilbudet/møtte ikke.

7 Møllabussen skaper arbeidsplasser Ut fra tiltakets formål er resultatene om lag på samme nivå som i 21. Under mottoet rett tilbud til rett person vil vi imidlertid sammen med vår oppdragsgiver, NAV, se nærmere på hvordan plassene i dette tilbudet skal brukes på en best mulig måte. 81 tonn gjenbruksvarer fikk nytt liv og nye eiere B R U K T B U T I K K E N O G M I L J Ø V E R K ST E D ET har sørget for gjenbruk av 81 tonn varer i 211. Omsetningen har økt med 6 % fra i fjor. Det betyr at flere kunder har funnet fram til Bruktbutikken, at verkstedet har økt produksjonen, og at et tett samarbeid med ISI avfallsanlegg har sørget for god tilgang til salgbare varer. Reparasjon og salg av møbler og sykler, utgjør en betydelig del av omsetningen. Ikke minst opplever vi en stor interesse for sykler noe som har inspirert oss til å se på sykler som et satsningsområde over i 212. M Ø L L A B U SSEN På oppdrag fra Bærum kommune sørger Møllabussen(e) for at funksjonshemmede i Bærum kommer seg til og fra arbeids- og aktivitetstilbud. Kjøringen gjøres både av ordinært ansatte sjåfører og sjåfører i arbeidstrening. Gjennom 211 har Mølla hatt 13 busser på veien, og 25 sjåfører i turnus har betjent ca. 3 stoppesteder per dag. For personer i arbeidstrening, utgjør Møllabussen et springbrett både mot sjåfør- og pleie og omsorgsyrker. Vi erfarer at arbeidstrening herfra gir gode muligheter i arbeidslivet. Møllabussen er i seg selv en mulighet for ordinært lønnet arbeid. De to siste årene har 8 personer fått ordinær sjåfør jobb her etter endt arbeidstrening. Transportoppdraget Møllabussen utfører ble lagt ut på åpent anbud sommeren 211. Vi vant anbudskonkurransen, og Møllabussen vil dermed rulle videre i årene fremover i enda større omfang enn i dag. U T V I K L I N G S A R B E I D I Vi har etablert og driftet et nytt Ung i jobb tilbud som retter seg mot ungdom under 25 år. Ung i jobb har i samarbeid med Bærum Kommune/ Utviklingsenheten nedsatt et fagutvalg med i tillegg representanter fra kommunens ungdomstjeneste, Utekontakten, NAV Bærum, Akershus Fylkeskommune/Oppfølgingstjenesten, LO, NHO, Virke, Bærums Næringsråd og Politiet. Formålet med utvalget er å ha oversikt over kommunens tilbud overfor ungdom, samt sikre helheten, sammenhengen og samarbeidet i disse tjenestene. Ung i jobb har nedsatt og leder en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Bærums Kommune, Akershus Fylkeskommune og NAV Bærum alle med tjenestetilbud til ungdom; Utekontakten, Barnevernet, Helsestasjonen for ungdom, Kommuneoverlegen for barn og ungdom, Veiledningssenteret/ Oppfølgingstjenesten og NAVs ungdomsteam er representert og skal samarbeide om at prosjektets målsetting oppnås. Vi har deltatt i planleggingsfasen for firmaet Pixellus. De tilbyr tjenester innen digitalisering og restaurering av fotografier, og ansetter personer med Aspergers syndrom. En av stillingene i Arbeid med bistand har vært knyttet til samarbeid med Senter for jobbmestring i Akershus. Her er kognitiv veiledning integrert med jobbmestrende oppfølging. Arbeidet inngår i et nasjonalt forskningsprosjekt. Vi har deltatt i en forsøksording med alternative finansieringsformer i Arbeid med bistand. Forsøket er initiert av Arbeids- og Velferdsdirektoratet og en sluttrapport vil foreligge i mars

8 Kurs og prosjekter S a k s b e h a n d l e r kurs med praksis Kurset er for deltakere som har høyere utdanning og ønsker jobb som saksbehandler i privat eller offentlig virksomhet eller andre administrative stillinger. Det er plass til 2 deltakere pr kurs og det er åpent for deltakere fra hele Akershus. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse innen juridiske emner, verktøy og regler for saksbehandling m.m. I tillegg får kursdeltakerne bistand til å markedsføre sin kompetanse gjennom bl.a. å skrive CV, jobbsøknader og intervjutrening. Kurset har en teoridel på 8 uker og en praksisdel på 1 uker. Antall avrop: 2 hvorav 1 avsluttet i 211 Antall plasser: 2 pr kurs Antall deltakere: 4 Antall avsluttet: 2 i 211 I 211 har til sammen har 44 personer deltatt på kurs og/eller fått individuell oppfølging fra Avdeling 2 Arbeid, kvalifisering og oppfølging. Totalt antall avropte AMO-kurs har i dette året vært 26 kurs. Åtte av disse hadde oppstart i 21, men ble i hovedsak gjennomført i 211. Ni kurs hadde oppstart i 211 og blir sluttført i begynnelsen av 212. I 211 har Mølla kompetansesenter vunnet to nye rammeavtaler om AMO-kurs for NAV Tiltak Akershus; Saksbehandlerkurs med praksis og Jobb og muligheter. For NAV Tiltak Akershus hadde vi fra tidligere AMOkursene Jobbsøkerkurs med norsk for Intro og KVP. Med NAV Tiltak Oslo har vi fra tidligere hatt kurset Det hele mennesket. Dette videreføres i 212. Rammeavtalen på AMO-kurset Individuell karriereoppfølging ble avsluttet i august 211. Mølla har på oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum hatt individuell oppfølging og gruppetilbud for introduksjonsdeltakere. Høsten 211 inviterte Flyktningkontoret til en anbudskonkurranse der Mølla vant oppdraget for et jobbsøkerkurs med fokus på ekstrajobber. 8 Resultater: Jobb: 5 Utdanning: 1 Praksisplass: 9 Aktive tiltak: 4 Annet: 1 J o b b o g muligheter Jobb og muligheter er for personer i Asker og Bærum som har vært lenge ute av, eller har en svak tilknytning til, arbeidslivet og har behov for tett individuell oppfølging for å komme ut av en vanskelig livssituasjon. NAV har bestilt et skreddersydd kurs inn mot målgruppen ungdom samt et for ordinære arbeidssøkere. Kurset vektlegger det å få og beholde en jobb. Kurset bygger på Supported Employment og tilbyr yrkeskartlegging og karriereplanlegging, arbeidstrening/praksis og tett individuell oppfølging. Kurset består av 3 uker teori og 19 uker praksis. Antall avrop: 2 Antall plasser: 12 pr kurs Antall deltakere: 22 Resultater: Ingen avsluttet i 211

9 J o b b s ø k e r kurs for Intro Og KVP ( A s k e r o g B æ r u m ) Målgruppen er flyktninger i introduksjonsprogrammet samt flyktninger / innvandrere i kvalifiseringsprogrammet i Asker og Bærum. Jobbsøkerkurset er delt inn i tre grupper basert på deltakernes språkkunnskaper og behov for norskopplæring/ praksis. Kurset består av kartlegging, veiledning, språk, kommunikasjon, arbeidslivskunnskap, jobbsøking, praksis og plan for veien videre mot jobb. I undervisningen benyttes blant annet verktøyene Migranorsk og Karriereveiledning for flerkulturelle. Kurset består av 8 uker teori og uker praksis. Antall avrop: 3 avrop av tre grupper Antall plasser: 17 Antall deltakere:161 Antall avsluttet i 211: 16 Antall kun mottatt norsk: 37 Antall rapportert: 69 Resultater: Jobb: 24 Utdanning: 8 Praksisplass: 7 Aktive tiltak: 2 Annet: 1 D et Hele Mennesket Kurset er for arbeidssøkere i Oslo som har moderate/ lette psykososiale utfordringer og strever med å mestre hverdagen og arbeidslivet. Det Hele Mennesket er et 2 ukers kurs med en teoridel på 8 uker og påfølgende 12 ukers praksis. I dette kurset legges det vekt på mestring, motivasjon, helse, fysisk aktivitet, jobbsøking og arbeid. Målet med kurset er jobb eller annen aktiv løsning ved kursets slutt. Kurset består av 8 uker teori og 12 uker praksis. Resultater: Jobb: 4 Utdanning: 5 Praksisplass: 9 Aktive tiltak: 47 Annet: 1 I n d i v i d u e l l k a r r i e r eo p p f ø lg i n g Kurset var for arbeidssøkere fra Asker og Bærum og hadde en varighet på 26 uker med mulighet for forlengelse inntil tre år. Kurset bestod av karriereveiledning, jobbsøking og oppfølging / coaching. Som del av kurset kunne deltakerne velge tilleggsmoduler som datakortet, helse/kosthold med trening, arbeidslivskunnskap, kognitiv stressmestring, hverdagslivbistand og arbeidspraksis. Antall avrop: 2 Antall plasser: 4 Antall deltakere: 42 Resultater: Jobb: 11 Utdanning: 2 Praksisplass: 1 Aktive tiltak: 26 Annet: 2 O p p d r ag for Fly k t n i n g ko n to r et På oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum har Mølla gitt individuell oppfølging til 13 flyktninger i introduksjonsprogrammet. Våren 211 gjennomførte vi et jobbsøkerkurs for 8 enslig mindreårige flyktninger. Høsten 211 inviterte Flyktningkontoret til en anbudskonkurranse der Mølla vant oppdraget om et kurs for 24 flyktninger som ønsket bistand til å skaffe seg ekstrajobb. Antall avrop: 9 Antall plasser: 18 Antall deltakere: 94 Antall ansluttede i 211: 75 9

10 Årsberetning 211 M ø l l a Ko m p eta n s e s e n t e r A S O rg.nr V i r k s o m h etens art o g h vo r d e n b e d r i v e s Mølla Kompetansesenter AS er en Equass - sertifisert arbeidsinkluderingsbedrift og er 1% eiet av Bærum kommune. Selskapet ble stiftet og er en videreføring av virksomheten etter Mølla Kompetansesenter KFSelskapet har tilhold i leide lokaler på Vøyenenga i Bærum kommune. Selskapet leier også et kontorlokale i Sandvika knyttet til prosjektet Ung i Jobb samt kurslokaler i Oslo. Virksomhetens formål er å gi mennesker med behov for bistand en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Mølla Kompetansesenter skal dessuten være en sentral aktør i forhold til fagutvikling og forskning innenfor arbeidslivsspørsmål og skal kunne gi utdanningstilbud innenfor selskapets arbeidsområder. Selskapet har ikke ved sin virksomhet til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapet er innmeldt i NHO-service og i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. I løpet av 211 har 125 personer fått tilbud om tiltak og tjenester ved Mølla kompetansesenter. V i r k s o m h etens utvikling, resultat o g st i l l i n g I 211 har selskapet hatt en omsetning på kr 39,2 mill. og med et netto driftsresultat på minus kr Nedgangen i omsetningen fra 21 til 211 skyldes hovedsakelig noe redusert aktivitet for NAV-AMO kurs. Resultatforbedringen fra foregående år, på kr,5 mill., er noe svakere enn forventet målt mot en 3 års plan for omstilling. Omstillingsplanen ble iverksatt da årlig kommunalt rammetilskudd på kr 5,4 mill. falt bort i overgangen fra kommunalt foretak til aksjeselskap. Selskapets egenkapitalandel pr er 53,5 % av totalkapitalen og likviditeten er tilfredsstillende. Forsknings- og u t v i k l i n g s a k t i v i t eter Selskapet har avsatt egne ressurser til fagutvikling og kompetanseheving. 21 var første driftsår med videreutdanning i Metodisk jobbcoaching og jobbutvikling i samarbeid med Høgskolen i Akershus. Videreutdanningen ble videreført i 211 under navnet Supported employment (SE). Møllas ungdomssatsning, Ung i jobb, ble videreført som et tverretatlig samarbeid mellom fylke, stat og kommune. Gjennom 211 har vi forsterket kontakten til næringslivet gjennom å ansette en egen næringslivskontakt. Fortsatt d r i f t Årsregnskapet for 211 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter herved at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. A r b e i d s m i l j ø Sykefraværet var på totalt 6,3 % i 211 mot 6,5 % i 21. Dette kan tilbakeføres til enkelttilfeller og åpenbare årsaker utenfor Møllas drifts- og arbeidsmiljø. Virksomheten er en IA - bedrift og har et tilfredsstillende HMS system i tråd med lover og forskrifter. Et inkluderende og stimulerende arbeidsmiljø er avgjørende for Møllas troverdighet som kompetansebedrift hvor oppgaven er å bidra til økt arbeidsinkludering. Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjeneste ved HMS enheten i Bærum kommune. L i k e st i l l i n g Selskapet har ved utgangen av året 72 ansatte, hvorav 31 er deltidsansatte, dette utgjør 55,7 årsverk. Deltidsansatte er primært knyttet til selskapets transporttjeneste. Kvinneandelen totalt utgjør 48,6 % og i deltidsstillingene isolert sett; 35,5 %. Kvinneandelen i lederstillinger utgjør i underkant av 6 %. I styret er 4 av 7 medlemmer kvinner. 1

11 Selskapet arbeider målrettet og planmessig for likestilling, blant annet ved å tilstrebe en jevn kjønnsfordeling og opprettholdelse av et flerkulturelt - og kompetansemessig mangfold. Gjennomsnittsalder er 49,9 år. T i lta k for å hindre d i s k r i m i n e r i n g mv. Gjennom sin primæroppgave arbeider selskapet målrettet for å sikre like muligheter og hindre diskriminering i arbeidslivet. Gjennom delmål i IA-avtalen oppfordres kandidater med funksjonsnedsettelser til å søke ved utlysning av nye stillinger. Selskapet hadde i 211 et etnisk mangfold med ansatte fra bl.a Cuba, Chile, Pakistan, Somalia, Sør- Afrika, Irak, Bosnia, Island, Nederland og Danmark Y t r e m i l j ø Selskapets virksomhet er ikke regulert av miljømessige konsesjoner eller påbud. Selskapets virksomhet medfører i liten grad forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Unntaket i denne sammenheng er transportordningen Møllabussene som transporter funksjonshemmede til og fra arbeid og aktiviteter i Bærum kommune. Selskapet tilstreber generelt å opptre mest mulig miljøvennlig. Samarbeidet med ISI avfallsanlegg om mottak av gjenbruksanvennelige varer for oppgradering og salg i selskapets bruktbutikk er et eksempel på dette. R e d eg j ø r e l s e for årsreg n s k a p et og r e s u ltat d i s p o n e r i n g Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for virksomhetens resultat og økonomiske stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Selskapet har for 211 hatt et underskudd på kr mot minus kr for 21. Underskuddet foreslås dekket av selskapets overkursfond. Vøyenenga Gunvor Flagstad - ansatterepresentant Hartvig Munthe-Kaas - styremedlem Ingjerd Schou (styrets leder) Kåre Hagen (nestleder) Solveig Sikkeland (styremedlem) Cathrin Bretzeg (vara) For Marit Borg (styremedlem) Svein Dagestad (styremedlem) (ansattes representant) Elisabeth Johansen (daglig leder) 11

12 resultatregnskap 211 Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Andre inntekter Tilskudd Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføres udekket tap

13 BALANSE PR Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i annet foretak i samme konsern 11 2 Lån til foretak i samme konsern Pensjonsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 BALANSE PR Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 2, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Gunvor Flagstad - ansatterepresentant Hartvig Munthe-Kaas - styremedlem Ingjerd Schou (styrets leder) Kåre Hagen (nestleder) Solveig Sikkeland (styremedlem) Cathrin Bretzeg (vara) For Marit Borg (styremedlem) Svein Dagestad (styremedlem) (ansattes representant) Elisabeth Johansen (daglig leder) 14

15 noter til regnskapet 211 N ot e 1 - R eg n s k a p s p r i n s i p p e r Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. S a lg s i n n t e k t e r Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tilskudd inntektsføres når rett på inntektene oppstår. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Va r e b e h o l d n i n g e r Lager av varer er verdsatt til forventet salgsverdi i regnskapet. Va r i g e d r i f tsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. L ea s i n g / l e i eav ta l e r Operasjonelle leasingavtaler kostnadsføres løpende som annen driftskostnad. Finansiell leasing bokføres som operasjonell leasing i henhold til god regnskapsskikk for små foretakk. P e n s j o n e r Selskapet har fra 211 gått over til å regnskapsføre forsikringsdekkede ytelsesplaner etter reglene for små foretak av hensyn til sammenlignbarhet med tilsvarende selskaper. Dette prinsippet innebærer at betalt pensjonspremie knyttet til disse ordningene kostnadsføres etter betaling. Sammenligningstall er ikke omarbeidet. Netto effekt på egenkapitalen fremgår av egenkapitalnoten. B r u k av e st i m at e r Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. N ot e 2 - A k s j e k a p i ta l o g a k s j o n æ r i n forma s j o n Aksjekapitalen består av: Aksjekapital Antall 1 Pålydende 5 kr Balanseført 5 Oversikt over aksjonærene i selskapet pr Bærum kommune Selskapet eier ikke egne aksjer. Ordinære aksjer 1 Sum 1 Eierandel 1% Stemmeandel 1% 15

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

AtB 2011 Innhold side

AtB 2011 Innhold side Årsrapport AtB 2011 Innhold side Innledning s.2 Sammendrag s.3 AtBs verdigrunnlag s.4 AtBs organisasjon s.4 Arbeidsmiljø s.4 Kjøp av transporttjenester s.5 Trafikk- og markedsutvikling s.6 Rutetilbudet

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer