Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 211

2 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s j e k ter 1 Styrets årsberetning 12 Å r s re g n s k a p N oter til re g n s k a p et 2 Rev i s o r s b e retning 2

3 Kort om Mølla Mølla kompetansesenter AS er en arbeidsinkluderingsbedrift 1% eiet av Bærum kommune. Selskapet overtok virksomheten fra Mølla Kompetansesenter KF 1. mars 29 og har som mål å være en døråpner til arbeidslivet for personer som ønsker en ny start og trenger støtte på veien mot arbeid. Vi tilbyr tjenester som skal bidra til å få flere mennesker i arbeid, blant annet Arbeid med Bistand (AB), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeidsmarkedsopplæring (AMO), transporttjenester, bruktbutikk, sykkelverksted og ulike kurs og prosjekter. I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr vi dessuten videreutdanning i supported employment. Vi har opparbeidet en bred kontaktflate mot lokalt næringsliv, og er opptatt av å forstå arbeidsmarkedets behov, være gode relasjonsbyggere og spille på lag med arbeidsgivere. I 211 var våre hovedkunder NAV Akershus, NAV Oslo, NAV Buskerud, NAV Bærum, NAV Asker, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet, Bærum Kommune, HUSK og Fylkesmannen i Akershus. Styremedlemmer Ingjerd Schou (leder) Kåre Hagen (nestleder) Solveig Sikkeland Marit Borg Hartvig Munthe-Kaas Svein Dagestad (valgt av de ansatte) Gunvor Flagstad (valgt av de ansatte) Varamedlemmer Cathrin Bretzeg Andreas Joner Ralph Bjørnson Gudrun Sigurdardottir For mer informasjon, se våre nettsider: o rganisasjonskart Mølla Kompetansesenter AS 211 Styret administrasjon Morten Løvald Økonomi/regnskap/lønn HR IKT Sentralbord/resepsjon daglig leder Elisabeth johansen Strategisk ledelse og utvikling Kvalitetssikring fagstab Grete Wangen Fag- og komp.utvikling Videreutdanning Salg og markedsføring avd. 1 arbeid, kvalifisering og oppfølging ketil engeland Arbeid med bistand (AB) Arbeidspraksis i skjermet sektor (APS) Fokus på fremtiden Senter for jobbmestring Bruktbutikken Møllabussen Avd. 2 arbeid, kvalifisering og oppfølging camilla bildsten Medarbeider med brukererfaring (MB) Ung i Jobb Det hele mennesket Individuell karriereoppfølging (IKO) Jobbsøkerkurs med norsk for intro+kvp Kontinuerlig nye kurs og prosjekter 3

4 Daglig leder har ordet... I 211 har strategiske satsningsområder på Mølla vært sosialt entrepenørskap, arbeidsinkludering og kontakten med arbeidsgivere og næringsliv. I løpet av året omsatte vi for nærmere 4 mill. kr. Dette er en liten nedgang fra 21, men en fortsatt resultatforbedring på kr,5 mill. I løpet av fjoråret mottok 724 personer arbeidsinkluderende tjenester fra Mølla. Tar vi med de 3 funksjonshemmede som transporteres til og fra arbeid, aktiviteter og skolefritidsordning i Bærum kommune med Møllabussene, mottok over 1 personer tjenester fra Mølla i 211. Resultatene knyttet til de enkelte tiltak og kurs finner dere bak i denne årsrapporten. Vårt kvalitetssikringssystem equass Assurance har bidratt til at vi ønsker å være åpne når det gjelder klager. Ved utgangen av året har vi registrert 3 klager hvorav to er løst i minnelighet, vi er stolte av å være en equass bedrift! I 211 ble det på nytt avsatt ressurser til fagutvikling gjennom blant annet videreføring av videreutdanningen; Supported employment (SE) i samarbeid med høyskolen i Oslo og Akershus. Høsten 211 opprettet vi en ny stilling med fokus på lokalt næringsliv. 1. september tiltrådte Jon Fjeldstad som ny næringslivskontakt. Denne investeringen har gitt umiddelbare resultater og forsterket kontakten med det lokale næringsliv. I november ble det gjennomført et vellykket formiddagsseminar i samarbeid med næringsrådene i Asker og Bærum hvor tema; arbeidsinkludering var hovedfokus. Godt over 5 lokale arbeidsgivere var til stede for å høre erfaringer fra ansatte på Mølla og sentrale lokalpolitikeres holdning til et mer inkluderende arbeidsliv. Gjennom ansettelsen av næringslivskontakt har vi fått tilført viktig kompetanse innen salg. Møllas ungdomssatsning; Ung i jobb ble videreført som et tverretatlig samarbeid mellom fylke, stat og kommune i 211. Erfaringene herfra følges tett av et bredt sammensatt fagutvalg bestående av bl.a. Nav, relevante instanser i Bærum kommune, NHO, LO og politiet. Vi har fortsatt å konkurrere på offentlige anbud innenfor arbeidsinkludering og transport. Ledere og ansatte har i tett dialog funnet løsninger som har gjort at alle har arbeidet på inntektsgivende oppdrag gjennom hele 211. Ansettelsen av næringslivskontakt er et konkret eksempel på at vi vil spille på lag med lokalt næringsliv! Gjennom blant annet å konkurrere om direkte kompetansegivende AMO kurs har vi skaffet oss ny kunnskap og erfaring knyttet til å skolere saksbehandlere til offentlig forvaltning. Et absolutt høydepunkt var å vinne anbudsrunden på transport av over 3 funksjonshemmede i Bærum kommune. Dermed kunne Møllabussene rulle videre, vi sikret arbeidsplasser og skapte nye, dette er sosialt entrepenørskap i praksis! Avslutningsvis vil jeg også takke alle som gjennom sin spisskompetanse har bidratt til utvikling av nye kurs og tjenester og som har muliggjort mersalg til kommuner, bydeler, andre tiltaksbedrifter m.m., dette utgjør etter hvert en ikke ubetydelig inntekt. Jeg vil også rette en takk til et nyvalgt og kompetent styre som forventer utvikling og vekst! Elisabeth Johansen Daglig leder 4

5 Fag og utvikling FAG O G U T V I K L I N G I 211 har fagstaben jobbet med å videreutvikle integrert tilnærming og supported employment (SE) som metodisk tilnærming til arbeidsinkludering. Dette har blitt gjenspeilet blant annet i kompetanseutviklingsplanen og gjennom å ansette en næringslivskontakt for å styrke arbeidet overfor næringslivet. Vi har videreutviklet videreutdanningen vår og økt salget av kurs, seminarer og fagdager innen SE/arbeidsinkludering til NAV og andre interesserte. V I D E R E U T DA N N I N G I S U P P O RT E D E M P LOYM E N T ( S E ) Videreutdanningen gjennomføres av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Mølla kompetansesenter. Utdanningen er både forsknings- og praksisbasert. Leder for fagutvikling er faglig ansvarlig for utdanningen fra Møllas side. I 211 var det 17 studenter som startet på studiet, hvorav en av Møllas innleide konsulenter. 11 studenter fullførte innen normert tid, mens 4 skal levere eksamen i april/november studenter avbrøt studiet. Også for 211 var evalueringen av studiet bra. Vi fortsetter imidlertid videreutviklingen av studiet, og vil legge enda mer vekt på samarbeid med arbeidsgivere i fremtiden. Flere av Møllas egne ansatte har vært forelesere på studiet og to ansatte har vært veiledere for studenter. I tillegg hadde vi to eksterne veiledere. Nytt opptak for 212 var klart på nyåret, og 14 studenter er nå godt i gang med første semester og har gjennomført en samling. S A M A R B E I D, FORSKNING OG FAG U T V I K L I N G Mølla har deltatt aktivt i to EU-prosjektet finansiert av Leonardo-programmet. I 211 ble Toolkit (Verktøykasse for SE) (Leonardo 1) oversatt og distribuert og tatt i bruk både internt og eksternt. Arbeidet med SE for all (Leonardo 2) er en videreføring av Leonardo 1 og setter søkelys på hvordan jobbe faglig bra med mennesker som befinner seg i vanskelige livssituasjoner og derved opplever seg marginalisert i arbeidslivet. Leonardo 2 fortsetter i 212. Gjennom representasjon i styret i Attføringsbedriftene samt på interne fagdager har vi fått kunnskap om og gitt innspill til Brofossutvalgets arbeid med å utvikling av arbeidsrettede tiltak. Resultatet av arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding om arbeidsrettede tiltak som vil ha innvirkning på Mølla som tiltaksarrangør. KURS, U N D E R V I S N I N G O G ETT E R U T DA N N I N G Fagstaben har i 211 hatt en formidabel økning når det gjelder eksterne oppdrag (fagdager, seminarer og kurs) for NAV, kommuner og andre. Eksempler på innhold er Supported employment og arbeidsgiverkontakt, Innføring i SE Verktøykasse, Flerkulturell karriereveiledning. Vi har holdt kurs/ fagdager blant annet for NAV Frogner og Nordre Aker, bydel Søndre Nordstrand, Masvo, Unikum og Løxa utvikling, samt holdt forelesninger på høgskoler. Videre har vi gjennomført kurs i oppmerksomhetstrening/intensjonsarbeid på Stord. V E R D I A R B E I D Verdidokumentet er blitt revidert og revitalisert i 211 og resultatet er en liten folder no/ommolla/verdidokument_flyer.pdf med beskrivelse av verdiene og med utsagn fra tiltaksdeltakere, ansatte, ledere og styremedlemmer som utdyper vår forståelse av verdiene og hvordan de anvendes i det daglige arbeidet. Arbeidet har vært prosess-styrt og alle har blitt involvert gjennom fagdager, seminarer og intervjuer. KO M P ETA N S E U T V I K L I N G Mølla satser på både kollektiv og individuell kompetanseutvikling av sine ansatte. I 211 ble det i hovedsak gjennomført og påbegynt følgende opplæring/utdanninger: Lederutvikling og lederveiledning Videreutdanning i ledelse Videreutdanning i karriereveiledning Faglig veiledning Interne fagdager og fagmøter hatt temaer som strategi, Supported employment, Brofoss-utvalget og intern kompetansedeling. 5

6 Tiltak Ung i jobb får unge i jobb A R B E I D M E D B I STA N D * Arbeid med bistand* skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. 116 personer er skrevet ut av tiltaket i løpet av året. Av disse fikk 53 personer jobb (45,7 %) og 7 startet i utdanning (6 %), 16 personer (14,7 %) gikk videre til andre tilbud. 12 startet i behandling/ rehabilitering (1,3 %) og 5 gikk til uføretrygd. De øvrige faller utenfor disse kriteriene. I jobbformidling utgjør resultatene en bedring på snaue 6 prosentpoeng sammenlignet med 21. Resultatet ligger 2,5 % over landsgjennomsnittet, men Mølla ønsker å strekke seg i mot bedre resultater i Arbeid med bistand. Vi vil jobbe hardt for at flere skal lykkes i arbeidsmarkedet i tiden framover. *Det er her rapportert samlet for alt Mølla gjør innenfor rammen av Arbeid med bistand; Ordinær Arbeid med bistand, Arbeid med bistand for ungdom under 25 år (22 plasser se presentasjon nedenfor), Samarbeidet med Senter for jobbmestring og tilbudet Fokus på fremtiden. U N G I J O B B Ung i jobb er et tredelt prosjekt som omfatter tilbudene AB Ungdom, Drop-in og OT: Målgruppen er ungdom mellom 15 og 25 år som har utfordringer med å gjennomføre/fullføre videregående skole, har avbrutt skolegang og/eller har sammensatte behov og vanskeligheter med å mestre sosialt liv og læringssituasjon. De ønsker selv deltakelse i Ung i jobb og har som målsetting jobb og/eller videre skolegang/utdanning. Formålet med Ung i jobb er å forebygge ekskludering fra arbeidslivet. På oppdrag fra Bærum Kommune driver Ung i jobb et drop-in -tilbud der formålet er å være et lavterskeltilbud for ungdom i Bærum. Det legges vekt på lett tilgjengelighet, ingen ventetid og umiddelbare råd, veiledning og samarbeid. 6 Prosjektet skal bistå ungdom ut i praksis, arbeid og/eller videregående opplæring (inkl. lærekandidat- /lærlingeordningen). Det kan gi ungdom tett, skreddersydd og omfattende oppfølging over lang tid og sørge for tverretatlig- og faglig samarbeid. 42 personer har benyttet tilbudet i er skrevet ut i perioden; 5 til lønnet jobb, 1 til praksis, 1 til jobb/utdanning og 1 til fødselspermisjon. 6 ungdommer har møtt kun 1 gang. Måloppnåelsen er dermed 75 % på bakgrunn av tre kategorier: lønnet jobb, utdanning og jobb/utdanning (der jobb er lik lønnet jobb) For Akershus fylkeskommune har Ung i jobb et tilbud for ungdom som er henvist fra Oppfølgingstjenesten (OT). Her er mandatet primært å bistå ungdom inn i lærekandidat-/lærlingløp ofte med praksis som inngangsport. I 211 har 11 ungdommer benyttet tilbudet. 1 er skrevet ut til ordinær jobb. Av de øvrige 1 er 7 i praksis ved eksterne bedrifter. 2 av disse har fått tilsagn om lærlingplass og starter i januar-mars. For 6 av ungdommene i praksis vil det vurderes å inngå lærekontrakt og oppnå kompetansebevis via lærekandidatordningen. 1 ungdom er p.t. i inntaksfasen og skal i praksis for å inngå lærekontrakt. 2 av ungdommene har ikke vært tilgjengelig for samarbeid. Det vurderes nå å skrive disse ut av prosjektet. A R B E I D S P R A K S I S I S K J E R M ET V I R K S O M H ET(APS) skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tilbudet skal bidra til å avklare den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Arbeidstreningen har vært knyttet til Bruktbutikken, Miljøverkstedet, Møllabussen, Mølla Kafé og eksterne bedrifter. 44 personer har avsluttet sitt tilbud i løpet av året. Av disse gikk 2 direkte til ordinær jobb (4,5 %), 3 startet i utdanning (6,8 %) og 15 gikk videre til andre tiltak (34,1 %). 6 (13 %) startet i behandling, 1 (2%) ble uføretrygdet. 14 personer ble tilbakeført til NAV, og 3 avbrøt tilbudet/møtte ikke.

7 Møllabussen skaper arbeidsplasser Ut fra tiltakets formål er resultatene om lag på samme nivå som i 21. Under mottoet rett tilbud til rett person vil vi imidlertid sammen med vår oppdragsgiver, NAV, se nærmere på hvordan plassene i dette tilbudet skal brukes på en best mulig måte. 81 tonn gjenbruksvarer fikk nytt liv og nye eiere B R U K T B U T I K K E N O G M I L J Ø V E R K ST E D ET har sørget for gjenbruk av 81 tonn varer i 211. Omsetningen har økt med 6 % fra i fjor. Det betyr at flere kunder har funnet fram til Bruktbutikken, at verkstedet har økt produksjonen, og at et tett samarbeid med ISI avfallsanlegg har sørget for god tilgang til salgbare varer. Reparasjon og salg av møbler og sykler, utgjør en betydelig del av omsetningen. Ikke minst opplever vi en stor interesse for sykler noe som har inspirert oss til å se på sykler som et satsningsområde over i 212. M Ø L L A B U SSEN På oppdrag fra Bærum kommune sørger Møllabussen(e) for at funksjonshemmede i Bærum kommer seg til og fra arbeids- og aktivitetstilbud. Kjøringen gjøres både av ordinært ansatte sjåfører og sjåfører i arbeidstrening. Gjennom 211 har Mølla hatt 13 busser på veien, og 25 sjåfører i turnus har betjent ca. 3 stoppesteder per dag. For personer i arbeidstrening, utgjør Møllabussen et springbrett både mot sjåfør- og pleie og omsorgsyrker. Vi erfarer at arbeidstrening herfra gir gode muligheter i arbeidslivet. Møllabussen er i seg selv en mulighet for ordinært lønnet arbeid. De to siste årene har 8 personer fått ordinær sjåfør jobb her etter endt arbeidstrening. Transportoppdraget Møllabussen utfører ble lagt ut på åpent anbud sommeren 211. Vi vant anbudskonkurransen, og Møllabussen vil dermed rulle videre i årene fremover i enda større omfang enn i dag. U T V I K L I N G S A R B E I D I Vi har etablert og driftet et nytt Ung i jobb tilbud som retter seg mot ungdom under 25 år. Ung i jobb har i samarbeid med Bærum Kommune/ Utviklingsenheten nedsatt et fagutvalg med i tillegg representanter fra kommunens ungdomstjeneste, Utekontakten, NAV Bærum, Akershus Fylkeskommune/Oppfølgingstjenesten, LO, NHO, Virke, Bærums Næringsråd og Politiet. Formålet med utvalget er å ha oversikt over kommunens tilbud overfor ungdom, samt sikre helheten, sammenhengen og samarbeidet i disse tjenestene. Ung i jobb har nedsatt og leder en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Bærums Kommune, Akershus Fylkeskommune og NAV Bærum alle med tjenestetilbud til ungdom; Utekontakten, Barnevernet, Helsestasjonen for ungdom, Kommuneoverlegen for barn og ungdom, Veiledningssenteret/ Oppfølgingstjenesten og NAVs ungdomsteam er representert og skal samarbeide om at prosjektets målsetting oppnås. Vi har deltatt i planleggingsfasen for firmaet Pixellus. De tilbyr tjenester innen digitalisering og restaurering av fotografier, og ansetter personer med Aspergers syndrom. En av stillingene i Arbeid med bistand har vært knyttet til samarbeid med Senter for jobbmestring i Akershus. Her er kognitiv veiledning integrert med jobbmestrende oppfølging. Arbeidet inngår i et nasjonalt forskningsprosjekt. Vi har deltatt i en forsøksording med alternative finansieringsformer i Arbeid med bistand. Forsøket er initiert av Arbeids- og Velferdsdirektoratet og en sluttrapport vil foreligge i mars

8 Kurs og prosjekter S a k s b e h a n d l e r kurs med praksis Kurset er for deltakere som har høyere utdanning og ønsker jobb som saksbehandler i privat eller offentlig virksomhet eller andre administrative stillinger. Det er plass til 2 deltakere pr kurs og det er åpent for deltakere fra hele Akershus. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse innen juridiske emner, verktøy og regler for saksbehandling m.m. I tillegg får kursdeltakerne bistand til å markedsføre sin kompetanse gjennom bl.a. å skrive CV, jobbsøknader og intervjutrening. Kurset har en teoridel på 8 uker og en praksisdel på 1 uker. Antall avrop: 2 hvorav 1 avsluttet i 211 Antall plasser: 2 pr kurs Antall deltakere: 4 Antall avsluttet: 2 i 211 I 211 har til sammen har 44 personer deltatt på kurs og/eller fått individuell oppfølging fra Avdeling 2 Arbeid, kvalifisering og oppfølging. Totalt antall avropte AMO-kurs har i dette året vært 26 kurs. Åtte av disse hadde oppstart i 21, men ble i hovedsak gjennomført i 211. Ni kurs hadde oppstart i 211 og blir sluttført i begynnelsen av 212. I 211 har Mølla kompetansesenter vunnet to nye rammeavtaler om AMO-kurs for NAV Tiltak Akershus; Saksbehandlerkurs med praksis og Jobb og muligheter. For NAV Tiltak Akershus hadde vi fra tidligere AMOkursene Jobbsøkerkurs med norsk for Intro og KVP. Med NAV Tiltak Oslo har vi fra tidligere hatt kurset Det hele mennesket. Dette videreføres i 212. Rammeavtalen på AMO-kurset Individuell karriereoppfølging ble avsluttet i august 211. Mølla har på oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum hatt individuell oppfølging og gruppetilbud for introduksjonsdeltakere. Høsten 211 inviterte Flyktningkontoret til en anbudskonkurranse der Mølla vant oppdraget for et jobbsøkerkurs med fokus på ekstrajobber. 8 Resultater: Jobb: 5 Utdanning: 1 Praksisplass: 9 Aktive tiltak: 4 Annet: 1 J o b b o g muligheter Jobb og muligheter er for personer i Asker og Bærum som har vært lenge ute av, eller har en svak tilknytning til, arbeidslivet og har behov for tett individuell oppfølging for å komme ut av en vanskelig livssituasjon. NAV har bestilt et skreddersydd kurs inn mot målgruppen ungdom samt et for ordinære arbeidssøkere. Kurset vektlegger det å få og beholde en jobb. Kurset bygger på Supported Employment og tilbyr yrkeskartlegging og karriereplanlegging, arbeidstrening/praksis og tett individuell oppfølging. Kurset består av 3 uker teori og 19 uker praksis. Antall avrop: 2 Antall plasser: 12 pr kurs Antall deltakere: 22 Resultater: Ingen avsluttet i 211

9 J o b b s ø k e r kurs for Intro Og KVP ( A s k e r o g B æ r u m ) Målgruppen er flyktninger i introduksjonsprogrammet samt flyktninger / innvandrere i kvalifiseringsprogrammet i Asker og Bærum. Jobbsøkerkurset er delt inn i tre grupper basert på deltakernes språkkunnskaper og behov for norskopplæring/ praksis. Kurset består av kartlegging, veiledning, språk, kommunikasjon, arbeidslivskunnskap, jobbsøking, praksis og plan for veien videre mot jobb. I undervisningen benyttes blant annet verktøyene Migranorsk og Karriereveiledning for flerkulturelle. Kurset består av 8 uker teori og uker praksis. Antall avrop: 3 avrop av tre grupper Antall plasser: 17 Antall deltakere:161 Antall avsluttet i 211: 16 Antall kun mottatt norsk: 37 Antall rapportert: 69 Resultater: Jobb: 24 Utdanning: 8 Praksisplass: 7 Aktive tiltak: 2 Annet: 1 D et Hele Mennesket Kurset er for arbeidssøkere i Oslo som har moderate/ lette psykososiale utfordringer og strever med å mestre hverdagen og arbeidslivet. Det Hele Mennesket er et 2 ukers kurs med en teoridel på 8 uker og påfølgende 12 ukers praksis. I dette kurset legges det vekt på mestring, motivasjon, helse, fysisk aktivitet, jobbsøking og arbeid. Målet med kurset er jobb eller annen aktiv løsning ved kursets slutt. Kurset består av 8 uker teori og 12 uker praksis. Resultater: Jobb: 4 Utdanning: 5 Praksisplass: 9 Aktive tiltak: 47 Annet: 1 I n d i v i d u e l l k a r r i e r eo p p f ø lg i n g Kurset var for arbeidssøkere fra Asker og Bærum og hadde en varighet på 26 uker med mulighet for forlengelse inntil tre år. Kurset bestod av karriereveiledning, jobbsøking og oppfølging / coaching. Som del av kurset kunne deltakerne velge tilleggsmoduler som datakortet, helse/kosthold med trening, arbeidslivskunnskap, kognitiv stressmestring, hverdagslivbistand og arbeidspraksis. Antall avrop: 2 Antall plasser: 4 Antall deltakere: 42 Resultater: Jobb: 11 Utdanning: 2 Praksisplass: 1 Aktive tiltak: 26 Annet: 2 O p p d r ag for Fly k t n i n g ko n to r et På oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum har Mølla gitt individuell oppfølging til 13 flyktninger i introduksjonsprogrammet. Våren 211 gjennomførte vi et jobbsøkerkurs for 8 enslig mindreårige flyktninger. Høsten 211 inviterte Flyktningkontoret til en anbudskonkurranse der Mølla vant oppdraget om et kurs for 24 flyktninger som ønsket bistand til å skaffe seg ekstrajobb. Antall avrop: 9 Antall plasser: 18 Antall deltakere: 94 Antall ansluttede i 211: 75 9

10 Årsberetning 211 M ø l l a Ko m p eta n s e s e n t e r A S O rg.nr V i r k s o m h etens art o g h vo r d e n b e d r i v e s Mølla Kompetansesenter AS er en Equass - sertifisert arbeidsinkluderingsbedrift og er 1% eiet av Bærum kommune. Selskapet ble stiftet og er en videreføring av virksomheten etter Mølla Kompetansesenter KFSelskapet har tilhold i leide lokaler på Vøyenenga i Bærum kommune. Selskapet leier også et kontorlokale i Sandvika knyttet til prosjektet Ung i Jobb samt kurslokaler i Oslo. Virksomhetens formål er å gi mennesker med behov for bistand en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Mølla Kompetansesenter skal dessuten være en sentral aktør i forhold til fagutvikling og forskning innenfor arbeidslivsspørsmål og skal kunne gi utdanningstilbud innenfor selskapets arbeidsområder. Selskapet har ikke ved sin virksomhet til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapet er innmeldt i NHO-service og i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. I løpet av 211 har 125 personer fått tilbud om tiltak og tjenester ved Mølla kompetansesenter. V i r k s o m h etens utvikling, resultat o g st i l l i n g I 211 har selskapet hatt en omsetning på kr 39,2 mill. og med et netto driftsresultat på minus kr Nedgangen i omsetningen fra 21 til 211 skyldes hovedsakelig noe redusert aktivitet for NAV-AMO kurs. Resultatforbedringen fra foregående år, på kr,5 mill., er noe svakere enn forventet målt mot en 3 års plan for omstilling. Omstillingsplanen ble iverksatt da årlig kommunalt rammetilskudd på kr 5,4 mill. falt bort i overgangen fra kommunalt foretak til aksjeselskap. Selskapets egenkapitalandel pr er 53,5 % av totalkapitalen og likviditeten er tilfredsstillende. Forsknings- og u t v i k l i n g s a k t i v i t eter Selskapet har avsatt egne ressurser til fagutvikling og kompetanseheving. 21 var første driftsår med videreutdanning i Metodisk jobbcoaching og jobbutvikling i samarbeid med Høgskolen i Akershus. Videreutdanningen ble videreført i 211 under navnet Supported employment (SE). Møllas ungdomssatsning, Ung i jobb, ble videreført som et tverretatlig samarbeid mellom fylke, stat og kommune. Gjennom 211 har vi forsterket kontakten til næringslivet gjennom å ansette en egen næringslivskontakt. Fortsatt d r i f t Årsregnskapet for 211 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter herved at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. A r b e i d s m i l j ø Sykefraværet var på totalt 6,3 % i 211 mot 6,5 % i 21. Dette kan tilbakeføres til enkelttilfeller og åpenbare årsaker utenfor Møllas drifts- og arbeidsmiljø. Virksomheten er en IA - bedrift og har et tilfredsstillende HMS system i tråd med lover og forskrifter. Et inkluderende og stimulerende arbeidsmiljø er avgjørende for Møllas troverdighet som kompetansebedrift hvor oppgaven er å bidra til økt arbeidsinkludering. Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjeneste ved HMS enheten i Bærum kommune. L i k e st i l l i n g Selskapet har ved utgangen av året 72 ansatte, hvorav 31 er deltidsansatte, dette utgjør 55,7 årsverk. Deltidsansatte er primært knyttet til selskapets transporttjeneste. Kvinneandelen totalt utgjør 48,6 % og i deltidsstillingene isolert sett; 35,5 %. Kvinneandelen i lederstillinger utgjør i underkant av 6 %. I styret er 4 av 7 medlemmer kvinner. 1

11 Selskapet arbeider målrettet og planmessig for likestilling, blant annet ved å tilstrebe en jevn kjønnsfordeling og opprettholdelse av et flerkulturelt - og kompetansemessig mangfold. Gjennomsnittsalder er 49,9 år. T i lta k for å hindre d i s k r i m i n e r i n g mv. Gjennom sin primæroppgave arbeider selskapet målrettet for å sikre like muligheter og hindre diskriminering i arbeidslivet. Gjennom delmål i IA-avtalen oppfordres kandidater med funksjonsnedsettelser til å søke ved utlysning av nye stillinger. Selskapet hadde i 211 et etnisk mangfold med ansatte fra bl.a Cuba, Chile, Pakistan, Somalia, Sør- Afrika, Irak, Bosnia, Island, Nederland og Danmark Y t r e m i l j ø Selskapets virksomhet er ikke regulert av miljømessige konsesjoner eller påbud. Selskapets virksomhet medfører i liten grad forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Unntaket i denne sammenheng er transportordningen Møllabussene som transporter funksjonshemmede til og fra arbeid og aktiviteter i Bærum kommune. Selskapet tilstreber generelt å opptre mest mulig miljøvennlig. Samarbeidet med ISI avfallsanlegg om mottak av gjenbruksanvennelige varer for oppgradering og salg i selskapets bruktbutikk er et eksempel på dette. R e d eg j ø r e l s e for årsreg n s k a p et og r e s u ltat d i s p o n e r i n g Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for virksomhetens resultat og økonomiske stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Selskapet har for 211 hatt et underskudd på kr mot minus kr for 21. Underskuddet foreslås dekket av selskapets overkursfond. Vøyenenga Gunvor Flagstad - ansatterepresentant Hartvig Munthe-Kaas - styremedlem Ingjerd Schou (styrets leder) Kåre Hagen (nestleder) Solveig Sikkeland (styremedlem) Cathrin Bretzeg (vara) For Marit Borg (styremedlem) Svein Dagestad (styremedlem) (ansattes representant) Elisabeth Johansen (daglig leder) 11

12 resultatregnskap 211 Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Andre inntekter Tilskudd Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføres udekket tap

13 BALANSE PR Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i annet foretak i samme konsern 11 2 Lån til foretak i samme konsern Pensjonsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 BALANSE PR Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 2, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Gunvor Flagstad - ansatterepresentant Hartvig Munthe-Kaas - styremedlem Ingjerd Schou (styrets leder) Kåre Hagen (nestleder) Solveig Sikkeland (styremedlem) Cathrin Bretzeg (vara) For Marit Borg (styremedlem) Svein Dagestad (styremedlem) (ansattes representant) Elisabeth Johansen (daglig leder) 14

15 noter til regnskapet 211 N ot e 1 - R eg n s k a p s p r i n s i p p e r Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. S a lg s i n n t e k t e r Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tilskudd inntektsføres når rett på inntektene oppstår. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Va r e b e h o l d n i n g e r Lager av varer er verdsatt til forventet salgsverdi i regnskapet. Va r i g e d r i f tsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. L ea s i n g / l e i eav ta l e r Operasjonelle leasingavtaler kostnadsføres løpende som annen driftskostnad. Finansiell leasing bokføres som operasjonell leasing i henhold til god regnskapsskikk for små foretakk. P e n s j o n e r Selskapet har fra 211 gått over til å regnskapsføre forsikringsdekkede ytelsesplaner etter reglene for små foretak av hensyn til sammenlignbarhet med tilsvarende selskaper. Dette prinsippet innebærer at betalt pensjonspremie knyttet til disse ordningene kostnadsføres etter betaling. Sammenligningstall er ikke omarbeidet. Netto effekt på egenkapitalen fremgår av egenkapitalnoten. B r u k av e st i m at e r Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. N ot e 2 - A k s j e k a p i ta l o g a k s j o n æ r i n forma s j o n Aksjekapitalen består av: Aksjekapital Antall 1 Pålydende 5 kr Balanseført 5 Oversikt over aksjonærene i selskapet pr Bærum kommune Selskapet eier ikke egne aksjer. Ordinære aksjer 1 Sum 1 Eierandel 1% Stemmeandel 1% 15

16 N ot e 3 - L ø n n s ko st n a d e r, a n ta l l a n s att e, l å n t i l a n s att e o g g o dtg j ø r e l s e t i l r e v i s o r Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt i gjennomsnitt 53 årsverk. Ved utgangen av året var det 72 ansatte, hvorav 31 deltidsansatte. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser Daglig leder Styrehonorar Daglig leder har bonusavtale. Maksimal bonus er 1 % av årslønn. Det foreligger ingen avtaler om slutt eller etterlønn for daglig leder. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Revisjon Sum Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret N ot e 4 - Va r i g e d r i f tsmidler Anskaffelseskost 1.1. Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Kontormaskiner Inventar Biler Påkostning bygg Sum Akk. avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 4 år Lineær 6 år Lineær 5 1 år Lineær 6 år Lineær Som følge av en estimatendring er levetiden for busser endret fra 5 til 1 år. Effekten på avskrivningene fordeles over gjenværende levetid. 16

17 N ot e 5 - P e n s j o n e r Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har fra 211 gått over til å regnskapsføre forsikringsdekkede ytelsesplaner etter reglene for små foretak av hensyn til sammenlignbarhet med tilsvarende selskaper. Dette prinsippet innebærer at betalt pensjonspremie knyttet til disse ordningene kostnadsføres etter betaling. Sammenligningstall er ikke omarbeidet. Netto effekt på egenkapitalen fremgår av egenkapitalnoten. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Trekk ansatte Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Resultatført estimatavvik Avkortning oppgjør Resultatført pensjonskostnad Innskuddspensjon og betaling ytelsesordninger Avsetning egenandel Netto pensjonskostnad Balanseført pensjonsforpliktelse Balanseførte pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse N ot e 6 - B a n k i n n s kudd Skattetrekksmidler per utgjorde kr Det foreligger ingen bindinger for resterende andel av bankinnskuddet. N ot e 7 - Eg e n k a p i ta l Egenkapital Effekt av prinsippendringer* Årsresultat Dekking av underskudd** Egenkapital Aksjekapital 5 5 Overkursfond Udekket Tap Sum *I forbindelse med prinsippendring pensjoner ble netto pensjonsforpliktelse ført mot annen egenkapital i tråd med reglene for små foretak. **Akkumulert udekket tap, herunder årets underskudd, er dekket fra overkursfondet. 17

18 N ot e 8 - L a n g s i k t i g g j e l d Selskapet hadde per ingen gjeld til kredittinstitusjoner som forfaller mer enn 5 år frem i tid. Selskapets langsiktige gjeld er sikret med pant i anleggsmidler. Bokført verdi på pantsatte midler per utgjorde kr I tillegg har selskapet pantsatt et beløp pålydende kr 593 i selskapets omløpsmidler i henhold til avtale om faktoring. N ot e 9 - A n d r e d r i f tsko st n a d e r Andre driftskostnader består av følgende: Kostnader vedrørende lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnadsførte anskaffelser Eksterne honorarer Kontorkostnader Drivstoff, vedlikehold og forsikring Reise, diett og bilgodtgjørelse Salgs- og reklamekostnader Sum Andre driftskostnader N ot e 1 - S k att Selskapet ble i 21 innvilget skattefritak og er ikke lenger gjenstand for beskatning. Dette innebærer også at fremførbare underskudd ikke kan anvendes på et senere tidspunkt. N ot e I n v e st e r i n g i t i l k n y tt et selskap Mølla Kompetansesenter AS eide 33,3 % av aksjene i Lunsjbilen AS. Selskapets forretningssted var Bærum. Som følge av svak resultatutvikling er Lunsjbilen AS avviklet i regnskapsåret, og Mølla Kompetansesenter AS har kostnadsført bokført verdi av aksjene med kr 2 i 211. Mølla Kompetansesenter AS hadde i tillegg gitt et lån på kr til Lunsjbilen AS. Restkravet som ikke ble dekket ved avviklingen er kostnadsført med kr

19 Postadresse: Postboks 117, 1314 Vøyenenga Besøksadresse: Ringeriksveien 193B, 1339 Vøyenenga Tlf: , Fax:

20 2

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

INNHOLD. Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart. Daglig leder har ordet side 4. Fag og utvikling side 5

INNHOLD. Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart. Daglig leder har ordet side 4. Fag og utvikling side 5 ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart Daglig leder har ordet side 4 Fag og utvikling side 5 Tiltak side 6 Kurs og prosjekter side 7 Styrets årsberetning

Detaljer

MØLLA KOMPETANSESENTERS KOMPETANSEPLATFORM

MØLLA KOMPETANSESENTERS KOMPETANSEPLATFORM ÅRSRAPPORT 2013 MØLLA KOMPETANSESENTERS KOMPETANSEPLATFORM 1 INNHOLD Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart Daglig leder har ordet side 4 Kompetanseutvikling side 5 Arbeid

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord 214 Organisasjonsnummer 981 366 69 -fusberetning -,Ärsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Sandefiord ÅnsnnnnrNrNc

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer