INNHOLD. Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart. Daglig leder har ordet side 4. Fag og utvikling side 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart. Daglig leder har ordet side 4. Fag og utvikling side 5"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart Daglig leder har ordet side 4 Fag og utvikling side 5 Tiltak side 6 Kurs og prosjekter side 7 Styrets årsberetning side 9 Årsregnskap 2011 side 11 Noter til regnskapet side 15 Revisors beretning side 19 2

3 MØLLA KOMPETANSESENTER AS Kort om Mølla Mølla kompetansesenter AS er en equasssertifisert arbeidsinkluderingsbedrift 100 % eiet av Bærum kommune. Selskapet overtok virksomheten fra Mølla Kompetansesenter KF 1. mars 2009 og har som mål å være en døråpner til arbeidslivet for personer som trenger hjelp og støtte på veien mot arbeid. Vi tilbyr tjenester som skal bidra til å få flere mennesker i arbeid, blant annet Arbeid med Bistand (AB), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeidsmarkedsopplæring (AMO), transporttjenester, bruktbutikk, sykkelverksted og ulike kurs og prosjekter. I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr vi dessuten videreutdanning i supported employment. Vi har opparbeidet en bred kontaktflate mot lokalt næringsliv, og er opptatt av å forstå arbeidsmarkedets behov, være gode relasjonsbyggere og spille på lag med arbeidsgivere. I 2012 var våre hovedkunder NAV Akershus, NAV Oslo, NAV Buskerud, NAV Bærum, NAV Asker, Flyktningkontoret og Bærum Kommune Styremedlemmer Ingjerd Schou (leder) Kåre Hagen (nestleder) Solveig Sikkeland Marit Borg Hartvig Munthe-Kaas Svein Dagestad (valgt av de ansatte) Maja Rasmussen (valgt av de ansatte) Varamedlemmer Cathrin Bretzeg (1. varamedlem) Andreas Joner (2. varamedlem) Ralph Bjørnson (ansatt varamedlem) Margrete Aarmo (ansatt varamedlem) For mer informasjon, se våre nettsider: Organisasjonskart Mølla Kompetansesenter AS 2012 Styret Administrasjon Morten Løvald Økonomi, regnskap HR, IKT, resepsjon Daglig leder Elisabeth Johansen Strategi og utvikling Kvalitetssikring Fagstab Grete J. Wangen Fag- og utvikling Videreutdanning Avd. 1 Arbeid, kvalifisering og oppfølging Ketil Engeland Arbeid med Bistand (AB), Ung i jobb Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Bruktbutikken, Møllabussen Avd. 2 Arbeid, kvalifisering og oppfølging Camilla Bildsten Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) Kontinuerlig nye kurs og prosjekter 3

4 Daglig leder har ordet Salg av delkompetanse, service-tjenester og annet som kan bidra til økt inntekt og bedre arbeidsinkludering, er av det gode! Fagutvikling gjennom Supported employment (SE), individual placement and support (IPS) og deltagelse i Ringer i vannet, som er et samarbeidsprosjekt med mellom NHO, Attføringsbedriftene og NHOs medlemsbedrifter har stått sentralt i Vi videreførte også videreutdanningen; Supported employment (SE) i samarbeid med høyskolen i Oslo og Akershus med 14 studenter. I 2012 har selskapet hatt en omsetning på kr 39,4 mill. og med et netto driftsresultat på minus kr 1,3 mill. Resultatet må til en viss grad sees i lys av uforutsette forhold knyttet til ny transportavtale med Bærum kommune og utskifting av tilhørende busspark. Samtidig er resultatet også en indikator på at omstillingsplanen, som ble iverksatt da årlig kommunalt rammetilskudd på kr 5,4 mill. og momskompensasjonen falt bort etter overgangen fra kommunalt foretak til aksjeselskap i 2009, viser seg vanskeligere å gjennomføre enn antatt. I løpet av fjoråret mottok 820 personer arbeidsinkluderende tjenester fra Mølla. Tar vi med de 325 funksjonshemmede som transporteres til og fra arbeid, aktiviteter og skolefritidsordning i Bærum kommune med Møllabussene, mottok 1145 personer tjenester fra Mølla i Resultatene knyttet til de enkelte tiltak og kurs finner dere bak i denne rapporten. Gjennom det europeiske kvalitetssikringssystemet equass Assurance ble vi i november sertifisert for tredje gang. Systemet bidrar til kontinuerlig forbedring og gir oss blant annet en merverdi i konkurransen om offentlige anbud. Gjennom vår kvalitetspolitikk har vi valgt å vise åpenhet vedrørende antall klager. Totalt mottok vi 29 klager i 2012 herav 25 klager vedrørende transport/ Møllabussene. Når vi vet at Møllabussene kjører ca turer i løpet av et år, så antall klager må sies å være på et absolutt minimum! Alle klager er løst i minnelighet. 4 Møllas ungdomssatsning; Ung i jobb ble videreført som et tverretatlig samarbeid mellom fylke, stat og kommune i Ved siden av å bistå ungdommene ut i jobb eller tilbake til skole, har Ung i jobb deltatt i et forskningssamarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Forskningsprosjektet hadde som mål å forske på hvordan ungdommer selv forklarer hvorfor de avbrøt skolegang. Seniorrådgiver Maja Rasmussen ved Ung i jobb gjennomførte en spørreundersøkelse blant ungdom i målgruppen. Funnene fra undersøkelsen ble presentert i en artikkel publisert i Fontene forskning, ført i pennen av Maja og HIOA-forsker Sidsel Natland. De påpeker i artikkelen at årsaker til bort valg av utdanning er komplekse og henger sammen med kvaliteten på sentrale arenaer i ungdommens liv; familie, fritid og skole. Jeg er stolt av det viktige arbeidet ungdomsteamet vårt gjør. Dette ser også lokale politikere som bevilget nye friske midler til Ung i jobb også for Strategiarbeid og salg har vært tema i styrearbeid og plenumsmøter gjennom hele Salg av vår delkompetanse til offentlige og private samarbeidspartnere har vært gjennomført godt over budsjett. Ansattes spisskompetanse har bidratt til utvikling av nye kurs og tjenester og muliggjort mer salg til flere kommuner utenfor vår region, bydeler og andre tiltaksbedrifter. Dette utgjør etter hvert en ikke ubetydelig inntekt. Takk til alle som har bidratt! Vi har også i 2012 konkurrert i et uforutsigbart «NAV marked» og med flere aktører enn tidligere i offentlige anbudsutlysninger knyttet til arbeidsinkludering. Økt salg i Bruktbutikken og salg av transporttjenester har vært satsningsområder i tillegg til annet salg. I 2012 hentet vi over 90 tonn gjenstander fra «nye» ISI avfallsanlegg til en omsetningsverdi på kr 2,2 mill. Vi takker for samarbeidet og ser frem til å videreutvikle vårt miljøperspektiv i samarbeid med Bærum kommune! Elisabeth Johansen, daglig leder

5 Fag og Utvikling I 2012 har vi videreutviklet videreutdanningen vår og fortsatt salget av kurs, seminarer og fagdager innen SE/arbeidsinkludering, Mindfulness til NAV og andre interesserte. Videreutdanning i Supported Employment (SE) Videreutdanningen ble gjennomført også i Leder for fagutvikling er faglig ansvarlig for utdanningen fra Møllas side. I 2012 var det 14 studenter som startet på studiet, hvorav to av Møllas egne ansatte. 11 studenter fullførte studiet. Evalueringen av studiet for 2012 var svært bra. Vi fortsetter imidlertid videreutviklingen av studiet, og har blant annet utarbeidet nytt pensum, basert på nyere forskning på feltet. Vi legger vekt på IPS og kvalitetskriterier i SE. Flere av Møllas egne ansatte har vært forelesere på studiet og en ansatt har vært veileder for studenter og koordinator for de andre veilederne (totalt 3). Samarbeid, forskning og fagutvikling I 2012 fortsatte vi arbeidet med Leonardo 2 som har satt søkelys på hvordan jobbe faglig bra med mennesker som befinner seg i vanskelige livssituasjoner og derved opplever seg marginalisert i arbeidslivet. Prosjektet ble avsluttet juli Vi har videreført samarbeidsavtalen med AFI og vi har etablert et IPS-prosjekt (Individual Placement and Support) i samarbeid med DI-gruppen, Asker og Bærum kommuner og NAV kontorene i de to kommunene. Prosjektet følges opp av Bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Vi har avgitt høringsuttalelse på Brofossutvalgets innstilling. I forbindelse med EQUASS-sertifisering har leder for fagutvikling jobbet med å utvikle nøkkelprosessene i Kompetanseplattformen. Det har vært gjennomført brukerundersøkelser gjennom SurveyExact for oppdragsgivere, deltakere og arbeidsgivere. Vi har i samarbeid med HIOA publisert en fagartikkel i Fontene forskning. Kurs, undervisning og etterutdanning Den positive økningen i kompetansesalg (fagdager, seminarer og kurs) har fortsatt i 2012 for NAV, kommuner og andre. Eksempler på innhold er Supported employment og arbeidsgiverkontakt, Innføring i SE Verktøykasse, Mindfulness. Vi har holdt kurs/fagdager for blant andre Stavne arbeid og kompetanse, Kvalifiseringssenter for innvandrere, NAV Frogner, samt holdt forelesninger på høgskoler. Kompetanseutvikling Mølla satser på både kollektiv og individuell kompetanseutvikling av sine ansatte. I 2011 ble det i hovedsak gjennomført og påbegynt følgende opplæring/utdanninger: EDO, salgsopplæring Videreutdanning i SE Videreutdanning i Organisasjon, ledelse og arbeidsrett Lederutvikling IPS i London Jobbpics Hjulbygging Møllas ansatte har i 2012 fått faglig veiledning gjennom Psykologibistand AS. 5

6 Tiltak Arbeid med Bistand Arbeid med bistand* skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. 119 personer er skrevet ut av tiltaket i løpet av året. Av disse fikk 64 personer jobb eller startet i utdanning (54 %). Av disse fikk 53 personer jobb, 4 startet egenfinansiert utdanning og 7 startet utdanning dekket av NAV. 11 personer (9,2 %) gikk videre til andre arbeidsinkluderingstilbud. 6 personer flyttet (5 %), 12 startet i behandling / rehabilitering (7,6 %) og 2 gikk til uføretrygd (1,7 %). De øvrige faller utenfor disse kriteriene. I jobbformidling og overgang til utdanning utgjør resultatene en bedring på drøy 2 prosent sammenlignet med Utover dette ser vi en klar tendens til at antallet personer som får uføretrygd går ned; 9,6 % i 2010, 4,3 % i 2011 og 1,7 % i Mølla vil i tett dialog med NAV som oppdragsgiver jobbe videre med å forbedre sine tjenester med det for øye at flest mulig skal lykkes i å komme i jobb eller starte i utdanning. 54 % fikk jobb eller startet utdanning *Det er her rapportert samlet for alt Mølla gjør innenfor rammen av Arbeid med bistand; Ordinær Arbeid med bistand, Arbeid med bistand for ungdom under 25 år, Samarbeidet med Senter for jobbmestring og tilbudet Fokus på fremtiden. Ung i jobb Ung i jobb er et tilbud for ungdom mellom 15 og 25 år som har utfordringer med å gjennomføre/fullføre videregående skole, har avbrutt skolegang og/eller har sammensatte behov og vanskeligheter med å mestre sosialt liv og læringssituasjon. De ønsker selv deltakelse i Ung i jobb og har som målsetting jobb og/eller videre skolegang/utdanning. Formålet med Ung i jobb er å forebygge ekskludering fra arbeidslivet. På oppdrag fra Bærum Kommune driver Ung i jobb et drop-in -tilbud der formålet er å være et lavterskeltilbud for ungdom i Bærum. Det legges vekt på lett tilgjengelighet, ingen ventetid og umiddelbare råd, veiledning og samarbeid. Prosjektet skal bistå ungdom ut i praksis, arbeid og/eller videregående opplæring (inkl. lærekandidat- /lærlingeordningen). Det kan gi ungdom tett, skreddersydd og omfattende oppfølging over lang tid og sørge for tverretatlig- og faglig samarbeid. Av 55 personer som avsluttet i 2012 fikk 17 ungdommer jobb (30,9 %), 5 gikk til jobb kombinert med utdanning (9,1 %) og 10 startet eller gikk tilbake til utdanning (18,2 %). 32 ungdommer fikk altså jobb eller startet utdanning i 2012 (58,2 %). Ved årsskiftet benytter ytterligere 30 ungdommer tjenesten. Det betyr at 85 ungdommer har mottatt tjenester i For Akershus fylkeskommune har Ung i jobb et tilbud for ungdom som er henvist fra Oppfølgingstjenesten (OT). Her er mandatet primært å bistå ungdom inn i lærekandidat- /lærlingløp ofte med praksis som inngangsport. I 2011 har 15 ungdommer benyttet tilbudet. 6 har avsluttet i 2012, og alle disse har lykkes i å få en jobb (3 ungdommer) eller fått lærling eller lærekandidatplass (3 ungdommer). Ung i jobb gir ungdom muligheter Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tilbudet skal bidra til å avklare den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet, og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Arbeidstreningen har vært knyttet til Bruktbutikken, Miljøverkstedet, Møllabussen, Mølla Kafé og eksterne bedrifter. 44 personer har avsluttet sitt tilbud i løpet av året. Av disse gikk 3 direkte til ordinær jobb (6,8 %) og 11 gikk videre til andre tiltak (25 %). 8 personer (18,2 %) startet i behandling, 7 (15,9 %) ble uføretrygdet. 10 personer (22,7 %) ble tilbakeført til NAV, og 11 avbrøt tilbudet eller møtte ikke opp. 7 personer avsluttet tilbudet og fikk uføretrygd i Det er et høyt tall sammenlignet med 2011 (1 person) og 2010 (3 personer). Dette kan tyde på at tilbudet i for høy grad brukes som «avklaringstiltak» mot uføretrygd. Dette vil vi se nærmere på i samarbeid med vår oppdragsgiver NAV. 6

7 Bruktbutikken og miljøverkstedet har sørget for gjenbruk av over 90 tonn varer i Omsetningen har økt med 5,9 % fra Gjennom de siste årene har stadig flere kunder funnet fram til Bruktbutikken. Et tett og godt samarbeid med ISI avfallsanlegg, og høy aktivitet på møbel og sykkelverkstedet gjør det mulig å tilby kundene gjenbruksvarer av god kvalitet. I 2012 har vi også tilbudt service og reparasjoner av sykler. Stadig flere kunder finner veien til bruktbutikken. Kurs og prosjekter I 2012 har til sammen 387 personer deltatt på kurs og/eller fått individuell oppfølging fra Avdeling Kurs og Prosjekter. Totalt antall avropte AMO-kurs har i dette året vært 24 kurs. 8 av disse hadde oppstart i 2011, men ble i hovedsak gjennomført i kurs hadde oppstart i 2012 og blir sluttført i begynnelsen av I 2012 har Mølla kompetansesenter i samarbeid med FRAM Helse og Rehabilitering vunnet 1 ny rammeavtale om AMO-kurs for NAV Tiltak Akershus; Arbeidsrettet rehabilitering. For NAV Tiltak Akershus hadde vi fra tidligere AMO-kursene Jobbsøkerkurs med norsk for Intro og KVP, Jobb og Muligheter og Saksbehandlerkurs med praksis. Med NAV Tiltak Oslo har vi fra tidligere hatt kurset Det hele mennesket, som har skiftet navn til Mot Arbeid og Mestring. Dette videreføres i Mølla har på oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum hatt individuell oppfølging og gruppetilbud for introduksjonsdeltakere. Møllabussen På oppdrag fra Bærum kommune sørger Møllabussen(e) for at funksjonshemmede i Bærum kommer seg til og fra arbeids- og aktivitetstilbud. Kjøringen gjøres både av ordinært ansatte sjåfører og sjåfører i arbeidstrening. Gjennom 2012 har Mølla hatt 14 busser på veien, og gir til enhver tid transportjenester til 325 personer. For personer i arbeidstrening, utgjør Møllabussen et springbrett både mot sjåfør- og pleie og omsorgsyrker. Vi erfarer at arbeidstrening herfra gir gode muligheter i arbeidslivet. Møllabussen er i seg selv en mulighet for ordinært lønnet arbeid. 3 nye sjåfører ble ansatt i I 2012 har vi fått nye lokaler, sentralt i Oslo, Nydalen. Der gjennomføres kursene for NAV tiltak Oslo og kurs for NAV tiltak Akershus som omfatter hele fylket. Saksbehandlerkurs med praksis Kurset er for deltakere som har minimum bachelorgrad og ønsker jobb som saksbehandler i privat eller offentlig virksomhet eller andre administrative stillinger. Det er plass til 20 deltakere pr kurs og det er åpent for deltakere fra hele Akershus. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse innen juridiske emner, verktøy og regler for saksbehandling m.m. I tillegg får kursdeltakerne bistand til å markedsføre sin kompetanse gjennom bl.a. å skrive CV, jobbsøknader og intervjutrening. Kurset har en teoridel på 8 uker og en praksisdel på 10 uker. Antall avrop: 4 Antall deltakere: 80 Antall avsluttet: 60 Resultater: Jobb: 23 Utdanning: 2 Praksisplass: 28 Annet: 7 7

8 Jobb og muligheter Jobb og muligheter er for personer i Asker og Bærum som har vært lenge ute av, eller har en svak tilknytning til, arbeidslivet og har behov for tett individuell oppfølging for å komme ut av en vanskelig livssituasjon. NAV har bestilt et skreddersydd kurs inn mot målgruppen ungdom samt et for ordinære arbeidssøkere. Kurset vektlegger det å få og beholde en jobb. Kurset bygger på Supported Employment og tilbyr yrkeskartlegging og karriereplanlegging, arbeidstrening/praksis og tett individuell oppfølging. Kurset består av 3 uker teori og 19 uker praksis med mulighet for deltakere å overføres til neste kurs. Antall avrop: 6 Antall plasser: 12 pr kurs Antall deltakere: 64 (6 har gått to kurs) Antall avsluttet: 39 Resultater: Jobb: 8 Utdanning: 3 Praksisplass: 4 Aktive tiltak: 18 Anne: 6 Det Hele Mennesket/ Mot Arbeid og Mestring Kurset er for arbeidssøkere i Oslo som har moderate/lette psykososiale utfordringer og strever med å mestre hverdagen og arbeidslivet. Det Hele Mennesket / Mot arbeid og Mestring er et 22 ukers kurs med en teoridel på 8-10 uker og påfølgende ukers praksis. I dette kurset legges det vekt på mestring, motivasjon, helse, fysisk aktivitet, jobbsøking og arbeid. Målet med kurset er jobb eller annen aktiv løsning ved kursets slutt. Kurset består av 8-10 uker teori og uker praksis. Antall avrop: 5 Antall plasser: 60 Antall deltakere: 55 Antall avsluttet: 43 Resultater: Jobb: 1 egenetablering Utdanning: 0 Praksisplass:10 Aktive tiltak: 13 Annet: 19 (15 utskrevet i kurs perioden) Jobbsøkerkurs med norsk for Intro og KVP (Asker og Bærum) Målgruppen er flyktninger i introduksjonsprogrammet samt flyktninger / innvandrere i kvalifiseringsprogrammet i Asker og Bærum. Jobbsøkerkurset er delt inn i tre grupper som avropes individuelt. Gruppene er basert på deltakernes språkkunnskaper og behov for norskopplæring / praksis. Kurset består av kartlegging, veiledning, språk, kommunikasjon, arbeidslivskunnskap, jobbsøking, praksis og plan for veien videre mot jobb. I undervisningen benyttes blant annet verktøy fra SE og Karriereveiledning for flerkulturelle. Antall deltakere som kun har mottatt norskundervisning var 31 personer. Kurset består av 8 uker teori og uker praksis. Antall avrop: 6 avrop fordelt på tre grupper Antall plasser: Gr 1: 15/20, Gr 2: 20, Gr 3: 15 Antall deltakere:154 Antall avsluttet:102 Resultater: Jobb: 23 Utdanning: 12 Praksisplass: 14 Aktive tiltak: 11 Kun mottatt norsk: 31 Annet:11 8 Arbeidsrettet Rehabilitering AMO kurset Arbeidsrettet Rehabilitering er et individuelt tilbud til personer som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt, og skal rehabiliteres ut i eller tilbake til arbeid. Kurset hodes av FRAM helserehabilitering og Mølla er underleverandør. Dette var under oppstart i slutten av 2012 og hadde dermed liten aktivitet i Oppdrag for Flyktningkontoret På oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum har Mølla gitt individuell oppfølging til 17 flyktninger i introduksjonsprogrammet. Høsten 2012 gjennomførte vi dessuten et kurs for 6 kvinner med fokus på norsk og arbeid.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0

D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0 ÅRSRAPPORT 2010 Mot Innhold 3 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 4 Ko r t o m M ø l l a 4 O rg a n i s a s j o n s k a r t 5 I n ntekter 2010 6 M a r ke d sføring og omdømme 6 7 9 Fa g o g u t v i k l

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Finne balansen holde balansen. Årsrapport

Finne balansen holde balansen. Årsrapport Finne balansen holde balansen Årsrapport 2012 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever

Detaljer

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2011 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester, som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. Keops er navnet på den

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Årsrapport til NAV 2011

Årsrapport til NAV 2011 Årsrapport til NAV 2011 1 Årsrapport 2011 til NAV Organisering og arbeidstilbud Bedriftens navn, eierforhold og organisasjon JobbIntro as er en attføringsbedrift beliggende i Horten, og som er heleid av

Detaljer

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle Keops er navnet på den største

Detaljer

Årsrapport 2013. Follo Futura AS

Årsrapport 2013. Follo Futura AS Årsrapport 2013 Follo Futura AS Follo Futura utfordrer mennesket til et aktivt liv. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bedriftspresentasjon... 3 Historikk...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Adm. direktør har ordet

Adm. direktør har ordet Årsberetning 2013 Adm. direktør har ordet Konkurransen om nye markeder har styrket vår evne til å levere.1322 medarbeidere fikk via NAV bistand fra Norasonde. En vekst på 14% fra fjoråret. 184 medarbeidere

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Oppstart av Smia...side 6. Lager og butikk...side 8. Organisasjonskart...side 10. Styret...

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Oppstart av Smia...side 6. Lager og butikk...side 8. Organisasjonskart...side 10. Styret... Årsmelding 2013 Innhold: Daglig leder har ordet...side 4 Oppstart av Smia...side 6 Lager og butikk...side 8 Organisasjonskart...side 10 Styret...side 11 Visjon og verdier...side 12 Kvalitetspolitikk...side

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak..

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 24. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom

Handlingsplan mot fattigdom Handlingsplan Handlingsplan mot fattigdom status 2008 og styrket innsats 2009 Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2008 2009) statsbudsjettet 2009 Forord Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. Alle

Detaljer