Fagplan for Bachelor i vernepleie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for Bachelor i vernepleie"

Transkript

1 0 Fagplan for Bachelor i vernepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag, Program for Vernepleierutdanning Trondheim Fagplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/

2 1 Innhold 1. Innledning Studiets faglige forankring oppbygging Mål 5 2. Studiekvalitet Utdanningsplan Studie og kvalitetsutvalg Internasjonalisering Samarbeidsavtaler Undervisning og litteratur på engelsk 6 4. Faglig innhold og organisering av studiet. 6 Modul 1: Introduksjon til vernepleieyrket, 5 studiepoeng. 7 Forkunnskapskrav: 7 Læringsmål: 7 Innhold: 7 Læringsformer: 7 Arbeidskrav: 7 Modul 2: Funksjonshemning, samfunn og politikk, 10 studiepoeng. 8 Forkunnskapskrav: Opptak til studie i vernepleie 8 Læringsmål: 8 Innhold: 8 Læringsformer: 8 Arbeidskrav: 8 Modul 3: Psykologi og pedagogikk, læring og utvikling, del 1, 10 studiepoeng 9 Forkunnskapskrav: Opptak til studie i vernepleie 9 Læringsmål: 9 Innhold: 9 Læringsformer: 9 Arbeidskrav: 9 Modul 4: Ulike funksjonshemninger, del 1, 5 studiepoeng. 10 Forkunnskapskrav: 10 Læringsmål: 10 Innhold: 10 Læringsformer: 10 Arbeidskrav: 10 Modul 5 Helsefaglige emner, del 1, 10 studiepoeng 11 Forkunnskapskrav: 11 Læringsmål: 11 Innhold: 11 Læringsformer: 11 Vurderingsform: 11 Vurderingsuttrykk: 11 Modul 6. Kommunikasjon, hverdagsliv og relasjoner, 8 studiepoeng 12 Forkunnskapskrav: 12 Læringsmål: 12 Innhold: 12 Læringsformer: 12 Arbeidskrav: 12 Modul 7: P1, Hverdagsliv og samhandling, 12 studiepoeng. 13 Forkunnskapskrav: 13 Læringsmål: 13 Innhold: 13

3 2 Arbeidskrav: 13 Vurderingsuttrykk: 13 Modul 8: Psykologi og Pedagogikk, Læring og Utvikling Del 2, 5 studiepoeng 14 Forkunnskapskrav: 14 Læringsmål: 14 Innhold: 14 Læringsformer: 14 Arbeidskrav: 14 Modul 9: Metodisk arbeid, 8 studiepoeng. 15 Forkunnskapskrav: 15 Læringsmål: 15 Innhold: 15 Læringsformer: 15 Arbeidskrav: 15 Modul 10: Helsefaglige emner, del studiepoeng. 16 Forkunnskapskrav: 16 Læringsmål: 16 Innhold: 16 Læringsformer: 16 Vurderingsuttrykk: 16 Modul 11: Rehabilitering, 5 studiepoeng. 17 Forkunnskapskrav: 17 Læringsmål: 17 Innhold: 17 Læringsformer: 17 Arbeidskrav: 17 Modul 12: Psykisk helsearbeid, 10 studiepoeng 18 Forkunnskapskrav: 18 Læringsmål: 18 Innhold: 18 Læringsformer: 18 Arbeidskrav: 18 Modul 13: P2, Helse, pleie og omsorg og rehabilitering, 18 studiepoeng. 19 Forkunnskapskrav: 19 Læringsmål: 19 Innhold: 19 Arbeidskrav: 19 Vurderingsuttrykk: 19 Modul 14: Ulike funksjonshemninger, del 2; Utviklingshemning, 8 studiepoeng 20 Forkunnskapskrav: 20 Læringsmål: 20 Innhold: 20 Læringsformer: 20 Arbeidskrav: 20 Modul 15: Forvaltning og juss, 14 studiepoeng 21 Forkunnskapskrav: Feil! Bokmerke er ikke definert. Læringsmål: Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhold: Feil! Bokmerke er ikke definert. Læringsformer: Feil! Bokmerke er ikke definert. Arbeidskrav: Feil! Bokmerke er ikke definert. Modul 16: Organisasjon, ledelse og samfunnsarbeid, 10 studiepoeng 22 Forkunnskapskrav: 22 Læringsmål: 22 Innhold: 22 Læringsformer: 22 Arbeidskrav: 22

4 3 Modul 17: Samhandling og samarbeid, 10 studiepoeng 23 Forkunnskapskrav: 23 Læringsmål: 23 Innhold: 23 Læringsformer: 23 Arbeidskrav: 23 Modul 18: P3, Fordypningspraksis, 18 studiepoeng 24 Forkunnskapskrav: Feil! Bokmerke er ikke definert. Læringsmål: Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhold: Feil! Bokmerke er ikke definert. Arbeidskrav: Feil! Bokmerke er ikke definert. Vurderingsuttrykk: Feil! Bokmerke er ikke definert. 5. Studieform og læringsaktivitet Studieform Læringsaktiviteter Vurderingsordninger og oversikt over eksamener Vurderingsordninger Tilstedeværelse Oversikt over eksamener 26 Første studieår 60 studiepoeng: Feil! Bokmerke er ikke definert. Andre studieår 60 studiepoeng: Feil! Bokmerke er ikke definert. Tredje studieår 60 studiepoeng: Feil! Bokmerke er ikke definert.

5 4 1. INNLEDNING Bachelor i vernepleie er en tre-årig helsefagutdanning på i alt 180 studiepoeng, som i henhold til rammeplan er fordelt på fire hovedemner; helsefaglige emner, miljøarbeid og habiliterings og rehabiliteringsarbeid, samfunnsvitenskapelige og juridiske emner, og psykologiske og pedagogiske emner 1 Vernepleieutdanningen skal utdanne kompetente og reflekterte yrkesutøvere, som er aktører i samspill med tjenestemottaker, og som kan støtte vedkommendes egen innsats for å nå egne mål. Derfor er selvbestemmelse og brukermedvirkning sentrale tema i studieforløpet. Vernepleieutdanningen kvalifiserer for at vernepleieren som yrkesutøver skal yte bistand til mennesker med ulike funksjonshemninger; herunder mennesker med utviklingshemning, kognitive funksjonsnedsettelser, sammensatte funksjonsvansker, demens og psykiske vansker. Livsløpsperspektiv er vektlagt i utdanningen, med eksplisitt fokus på eldre som befolkningsgruppe. Vernepleiere arbeider i ulike deler av velferdstjenestene. Disse er den kommunale pleieomsorgs- og rehabiliteringstjenesten, og skole og undervisningssektoren Flere og flere vernepleiere er ansatt innenfor spesialisthelsetjenesten, og da særlig i psykisk helsevern og rehabiliteringstjenester. Vernepleieren er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell 3, jfr STUDIETS FAGLIGE FORANKRING OPPBYGGING Vernepleierutdanningen legger vekt på at studentene skal utvikle en profesjonell kompetanse gjennom å få aktualisert, integrert og utdypet kunnskaper fra teori og praksisstudier, og relatert disse til yrkesutøvelsen. Det legges også vekt på at studentene skal lære å kvalitetssikre, dokumentere og evaluere eget arbeid. Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk og utgjør minimum 60 studiepoeng, hvorav 48 studiepoeng er praksisrelatert. Innhold i praksis er relatert til samtlige hovedemner. En praksisperiode er organisert slik at studentene tilegner seg nødvendig helsefaglig kompetanse, med gode ferdigheter i medikamenthåndtering. Eksamen er organisert og gjennomføres i henhold til gjeldene forskrift 3 Eksamen omfatter alle hovedemner i rammeplanen, og/eller elementer fra flere av disse. Det skal avlegges egen eksamen i medikamentregning, og denne må være feilfri for å bli vurdert til bestått. 4 Det skal i siste studieår, utarbeides en bacheloroppgave over et faglig relevant tema, med et omfang på 12 studiepoeng. 5 1 Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet, etter lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 (2). 2 Lov om helsepersonell av 2. juli 1999, nr Forskrift om studier og eksamen ved høgskolen i Sør-Trøndelag, fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov nr Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, av 1. mai Se også Rundskriv IS-09/ Se forskrift til Rammeplan for vernepleieutdanning, 4 siste ledd.

6 5 1.2 MÅL Målet med vernepleieutdanningen er å utdanne kompetente og reflekterte yrkesutøvere, som er aktører i samspill med tjenestemottaker, og som kan støtte vedkommendes egen innsats for å nå egne mål. For personer med moderat og alvorlig til dyp grad av utviklingshemning, kan dette representere særlige utfordringer. Derfor har vernepleieren en viktig rolle i å bidra til å definere og velge mål i samarbeid med tjenestemottaker. Studentene skal derfor lære å planlegge, organisere og gjennomføre tiltak i henhold til tjenestemottakers ønsker og behov. Studentene skal gjennom studiet kunne utvikle et helhetlig syn på mennesket, med respekt for tjenestemottakers integritet og rettigheter. Viktig her er derfor ivaretakelse av tjenestemottakers autonomi og selvbestemmelsesrett. Som yrkesutøver skal vernepleieren kunne samarbeide med andre relevante aktører innen velferdstjenestene, i tråd med intensjonene i relevante og gjeldende lover. Studentene skal gjennom studiet utvikle ferdigheter i samarbeid og samhandling. Det er nødvendig at studentene tilegner seg kunnskaper i kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, i tillegg til gruppedannelser og prosesser. Vernepleieutdanningen vektlegger fokus på forebyggende helsearbeid og rehabilitering. Vernepleieren må ha grunnleggende kompetanse innen vitenskapelig tenkemåte, metode og fagetikk, med evne til kritisk tenkning. En kandidat med fullførte kvalifikasjoner skal ha et totalt læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Dette i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for Høyere utdanning STUDIEKVALITET 2.1 UTDANNINGSPLAN Fagplan for bachelor i vernepleie er en avtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og studentene for å sikre gjensidig og forpliktene samarbeid. Den enkelte student skal ha en individuell utdanningsplan som inneholder høgskolens ansvar og forpliktelse overfor studenten, og studentens ansvar og forpliktelser overfor høgskolen. 7 Studentene vil få ny semesterplan hvert semester, som nærmere beskriver detaljert innhold i de ulike modulene, og hvilke krav som forventes i henhold til disse. Oppgaver og arbeidskrav m.m. vil bli utarbeidet i eget hefte. I tillegg utarbeides eget praksishefte som nærmere beskriver detaljer i innhold i praksismodulene, og oppgaver knyttet til praksis. Det er fra og med opptak 2006 innført skikkethetsvurdering ved avdelingens programmer. Den enkelte students skikkethet vurderes løpende gjennom hele studietiden. 8 6 Kunnskapsdepartementet Se Lov om universiteter og høyskoler, Se Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, 2. Gitt med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 4-10, sjette ledd.

7 6 2.2 STUDIE OG KVALITETSUTVALG. Høgskolen i Sør-Trøndelag har eget studiekvalitetsutvalg som jevnlig gjennomfører undersøkelser om studietilfredshet. Kilden for slik evaluering er studentene selv. I tillegg har program for vernepleie eget studie- og kvalitetsutvalg som har som mandat å kvalitetssikre studiegjennomføringen i tråd med gjeldende fagplan, lover og retningslinjer for Høgskolen i Sør-Trøndelag. For å sikre at fagplanen, studiet og læringsprosessene bindes sammen og ikke fragmenteres i 18 frittstående moduler, har program for vernepleie egen fagkoordinator for studiegjennomføringen. Denne er også representert i studiets kvalitetsutvalg. 3. INTERNASJONALISERING Internasjonalisering er utveksling av ideer, kunnskap, varer og tjenester mellom nasjoner over etablerte landegrenser og har følgelig enkeltland som ståsted og perspektiv. Innen høyere utdanning vil internasjonalisering være prosessen med å integrere en internasjonal, interkulturell og global dimensjon i mål, organisering og handling.8 Utdanningen skal legge til rette grunnlaget for at både institusjoner og mennesker kan møte utfordringer og muligheter som følger med globalisering og økt internasjonal samhandling. 9 Utdanningens mål, profil og utforming, vil ligge til grunn for de avtaler som inngås med internasjonale samarbeidspartnere. 3.1 SAMARBEIDSAVTALER Høgskolen i Sør-Trøndelag legger til rette for samarbeidsavtaler vedrørende fagutveksling og studentutveksling. Program for vernepleie deltar i nasjonale utvekslingsprogram som Nordplus og Socrates/Erasmus, hvor studentene gis stipend ved praksis og/eller delutdanning i utlandet. 3.2 UNDERVISNING OG LITTERATUR PÅ ENGELSK Både engelskspråklig og norsk litteratur blir benyttet i studiet. Studentene må være forberedt på at deler av ordinær undervisning og pensumlitteratur, vil kunne foregå på engelsk. 4. FAGLIG INNHOLD OG ORGANISERING AV STUDIET. 4.1 Faglig innhold De ulike læringsmål som presenteres i modulene, er i tråd med det nye studie og kvalifikasjonsrammeverket utgitt av Kunnskapsdepartementet Organisering av studiet Studiet er organisert i 18 moduler, hvorav 3 av disse er praksis. Første studieår er organisert i 7 moduler. Andre studieår er organisert i 6 moduler og tredje studieår er organisert i 5 moduler. Nedenfor følger en presentasjon av fagliginnhold i disse modulene. 9 Se senter for internasjonalisering av høgare utdanning, Strategi St.meld. nr. 14 ( )

8 7 FØRSTE STUDIEÅR: MODUL 1: INTRODUKSJON TIL VERNEPLEIEYRKET, 5 STUDIEPOENG. FORKUNNSKAPSKRAV: Opptak til studiet i vernepleie Studentene skal tilegne seg Kunnskap om vernepleieryrket i historisk perspektiv og yrket i dag Kunnskap om hvordan utvikle profesjonell kompetanse som vernepleier Kjennskap til etisk grunnlagsforståelse Kjennskap til sentrale lover Kjennskap til kriterier for vitenskapelig arbeid Studenten skal opparbeide kunnskap om vernepleieryrket, arbeidsfeltet og bli kjent med etisk teori. Videre skal studenten bli kjent med hva profesjonell kompetanse innebærer (teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse), og hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig for å utvikle denne. Modulen inneholder også en introduksjon til studieteknikk og oppgaveskriving samt vitenskapsteori, vitenskapens betydning for generell fagkunnskap, fagkritikk og ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data. Orientering om sentraler lover for vernepleierens yrkesutøvelse. Mappearbeid.

9 8 MODUL 2: FUNKSJONSHEMNING, SAMFUNN OG POLITIKK, 10 STUDIEPOENG. FORKUNNSKAPSKRAV: Opptak til studie i vernepleie Kunnskap om velferdsapparatet som yter tjenester og utøver tiltaksarbeid overfor mennesker med ulike bistandsbehov Kunnskap om funksjonshemming som fenomen i et sosiologisk og sosialantropologisk perspektiv Kunnskap om politiske mål og tiltak som retter seg mot integrasjon, inkludering og normalisering Kjennskap til det flerkulturelle samfunn Kunnskap om forståelsen av funksjonshemning i et historisk perspektiv Kjennskap til ulike forståelser av funksjonshemning, og hvordan disse kan ha konsekvenser for yrkesutøvelsen. Modulen omhandler samfunnsvitenskapelig perspektiv på hvordan levekår for funksjonshemmede har sammenheng med utformingen av samfunn, og hvordan politikk og tjenester rettet mot funksjonshemming er utformet. Modulen tar også opp perspektiver som omhandler det flerkulturelle samfunn, kulturforståelse, kultursensitivitet og kulturanalytiske perspektiver Viser til semesterplan Mappearbeid.

10 9 MODUL 3: PSYKOLOGI OG PEDAGOGIKK, LÆRING OG UTVIKLING, DEL 1, 10 STUDIEPOENG. FORKUNNSKAPSKRAV: Opptak til studie i vernepleie Bred kunnskap om utviklingspsykologi med vekt på kunnskap om sentrale forhold ved menneskers utvikling gjennom livsløpet Bred kunnskap om og innsikt i psykologi med vekt på forståelse for kompleksiteten i menneskers mentale liv og menneskelig samspill, adferd og læring Kunnskap om hva som stimulerer vekst og utvikling hos barn og unge generelt, med vekt på barn og unge med særskilte behov. Kunnskap om hvordan menneske tilegner seg kunnskap, verdier, holdninger og ferdigheter som samlet kan skape mening og mestring i tilværelsen. Kunnskap om oppdragelse og sosialisering på ulike arenaer som hjem, barnehage, skole, fritid. Anvende faglig kunnskap om og ferdigheter i hvordan en best tilrettelegger for et positivt læringsmiljø. Innføring i psykologi skal gi innblikk i den vitenskapelige tradisjonen i psykologi som omfatter flere felt og teoretiske perspektiver. Utviklingspsykologien skal gi kunnskap om menneskelig utvikling i et livsløpsperspektiv, med hovedvekt på kognitiv og sosial utvikling og sårbarhetsfaktorer relatert til dette.innføring i pedagogikk skal gi innsikt i pedagogisk grunnsyn; fagets historikk, idegrunnlag og ulike teoretiske perspektiver, herunder forståelse for didaktikk som den faglige aksen innefor pedagogikkfaget Mappearbeid.

11 10 MODUL 4: ULIKE FUNKSJONSHEMNINGER, DEL 1, 5 STUDIEPOENG. FORKUNNSKAPSKRAV: Opptak til studie i vernepleie Bred kunnskap om diagnosekriterier knyttet til ulike funksjonshemninger med spesiell vekt på psykisk utviklingshemning Bred kunnskap om årsaker til ulike funksjonshemninger med spesiell vekt på psykisk utviklingshemning Kunnskap om hvilke konsekvenser ulike funksjonshemninger kan få for den enkelte Innholdet i denne modulen bygger på grunnlagsforståelsen av funksjonshemning presentert i modul 2: Funksjonshemning, samfunn og politikk. Denne videreføres her, nå knyttet til mennesker med ulke funksjonshemninger med vekt på utviklingshemning. Studentene vil få en grundig innføring i ulike diagnosekriterier, samt årsaker til og konsekvenser av ulike funksjonshemninger. Når det gjelder konsekvenser, vil sårbarhetsfaktorer bli vektlagt. Studentene vil også få en innføring i ulike funksjonsvansker som ofte opptrer i kombinasjon med utviklingshemning. Dette er et tema som videreføres og utdypes i modul 12 i andre studieår og modul 14 i 3. studieår. Mappearbeid.

12 11 MODUL 5 HELSEFAGLIGE EMNER, DEL 1, 10 STUDIEPOENG FORKUNNSKAPSKRAV: Opptak til studie i vernepleie Studentene skal tilegne seg Bred kunnskap om helsebegrepet og forholdet mellom helse, aktivitet, livsløp, sykdom og funksjonshemming Bred kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid på individ, gruppe og samfunnsnivå. Kjennskap til sammenhenger mellom helse, livskvalitet, livsstil og levekår. Kunnskap om mikrobiologi og hygiene Bred kunnskap om anatomi, nevroanatomi og fysiologi - oppbyggingen av menneskekroppen, og kroppens funksjoner. I denne modulen får studenten kunnskap om forhold som har avgjørende betydning for god helse, og tiltak for å oppnå god helse i hverdagen. Eksempel på dette er; kosthold og ernæring, hygiene, mobilitet og aktivitet, kultur, fysisk kontakt og seksualitet. Studentene skal ha kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid og metode for kartlegging av livsstilfaktorer, i tillegg til helseveiledning og oppfølging. Studentene skal tilegne seg kunnskap om de normale kroppsfunksjonene slik at de har forutsetninger for å kunne forstå utviklingen av sykelige tilstander. Modulen må ses i sammenheng med modul 10 Helsefaglige emner, del 2, og modul 14 Helsefaglige emner del 3. VURDERINGSFORM: Individuell skriftlig eksamen. (Skoleeksamen) VURDERINGSUTTRYKK: Bokstavkarakter

13 12 MODUL 6. KOMMUNIKASJON, HVERDAGSLIV OG RELASJONER, 8 STUDIEPOENG. FORKUNNSKAPSKRAV: Opptak til studie i vernepleie. Bred kunnskap om kommunikasjon og relasjoner Kunnskap om kommunikasjonsforstyrrelser Kunnskap om relasjonsforstyrrelser Bred kunnskap om samhandlings- og relasjonskompetanse i yrkesrollen Kunnskap om den betydning hverdagslivet har for kommunikasjon og samhandling Kompetanse i kommunikasjon blir vesentlig i vernepleierutdanningen. Som vernepleier møter en personer med ulike uttrykk- og kommunikasjonsformer, og ulike kulturell bakgrunn. For å kunne møte disse ulike uttrykk- og kommunikasjonsformene, blir det vesentlig å ha kunnskap om kommunikasjon og relasjonskompetanse. Obligatorisk arbeidskrav.

14 13 MODUL 7: P1, HVERDAGSLIV OG SAMHANDLING, 12 STUDIEPOENG. FORKUNNSKAPSKRAV: Deltatt i praksisforberedelse, herunder obligatorisk undervisning relatert til praksis. Studentene skal tilegne seg og anvende faglig kunnskap om hverdagslivets utfordringer knyttet til funksjonshemninger og lærevansker og anvende faglig kunnskap om og ferdigheter i utfordringer knyttet til kommunikasjon og samhandling og anvende faglig kunnskap om forhold som har avgjørende betydning for god helse og anvende faglig kunnskap og ferdigheter i utvikling av den profesjonelle kompetansen som vernepleier ferdigheter i etisk refleksjon knyttet til egen faglig utøvelse Se eget praksishefte ved program for vernepleie. Studentene skal i løpet av praksisperioden gjennomføre en aktivitet i samhandling og forståelse, med en tjenestemottaker ved praksisstedet. Kartleggingsoppgave VURDERINGSUTTRYKK: Bestått/ikke bestått

15 14 ANNET STUDIEÅR: MODUL 8: PSYKOLOGI OG PEDAGOGIKK, LÆRING OG UTVIKLING DEL 2, 5 STUDIEPOENG FORKUNNSKAPSKRAV: Bestått eksamener første studieår. 10 Bred kunnskap om psykologisk og pedagogisk teori knyttet til menneskets generelle utvikling, sosialisering og læring i et livsløpsperspektiv. Kunnskap om sårbarhet, og sårbarhetsfaktorer relatert til utvikling og sosialisering generelt, og spesielt for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Bred kunnskap om tilrettelegging av læringsmiljø, sosial pedagogikk og spesialpedagogiske metoder og tiltak ved ulike lærevansker, spesielt relatert til kognitive lærevansker. Bred kunnskap om sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. Bred kunnskap om læring, motivasjon og sosialisering Studenten skal i løpet av denne modulen få dypere kunnskap om ulike teorier knyttet til menneskets utvikling, og sårbarhetsfaktorer knyttet til denne. Viktig her blir tilrettelegging av læringsmiljø og kunnskap om læring, samt kunnskap om lærevansker for personer med kognitivsvikt. Mappearbeid. 10 Se eksamensforskrift ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

16 15 MODUL 9: METODISK ARBEID, 8 STUDIEPOENG. FORKUNNSKAPSKRAV: Bestått eksamener første studieår. 11 Bred kunnskap om og ferdigheter i metodisk arbeid og bruk av ulike strategier hvor målet er å bidra til sosial- og samfunnsmessig deltakelse. Bred kunnskap om ferdigheter knyttet til metodisk arbeid. og beherske kunnskap om og ferdigheter i hvordan å fremlegge faglig arbeid for andre og imøtekomme kritiske innspill på en profesjonell måte. Bred kunnskap om aktuelt regelverk, herunder bruk av individuell plan som metode. Det er viktig at studenten trener på ferdigheter som er knyttet til metodisk arbeid. Studenten skal i denne modulen få kunnskap og ferdigheter i forhold til kartlegging og analyse. Det å velge mål for andre eller å bistå andre i å velge mål for eget liv krever at man skiller egne og andres verdier. Studenten skal lære å skille metoder og tiltak og utarbeide disse slik at tjenestemottaker gis mulighet til å nå sine mål. Da vil også en plan for evaluering av eget arbeid være sentralt. Studentene utfordres i rollen som kyndig medspiller til tjenestemottaker, og til å utvikle profesjonelle kompetanse. Videre er det viktig at studenten får trent på å legge fram for andre det faglige bidraget som er arbeidet fram. Kritisk tilbakemelding er relevant å trene på for å kunne imøtekomme kritikk på en profesjonell måte. Mappearbeid. 11 Se eksamensforskrift ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

17 16 MODUL 10: HELSEFAGLIGE EMNER, DEL STUDIEPOENG. FORKUNNSKAPSKRAV: Bestått eksamener første studieår. 12 Bred kunnskap om årsaker til og kunne gjenkjenne og observere symptomer på de vanligste sykdommer i kroppens ulike organsystemer Kunnskap om ulike behandlingsformer ved somatisk sykdom Bred kunnskap om tjenestemottakerens helsetilstand, og forebyggende arbeid i tilknytning til dette Bred kunnskap om generell og spesiell farmakologi, ulike medikamenters virkning, bivirkninger, og interaksjoner. Faglig kunnskap om og ferdigheter i å administrere medikamenter i henhold til Legemiddelhåndteringsforskriften 13 Modulen er en videreføring fra modul 5, første studieår, og gir kunnskap om sykdomslære. Modulen gir en innføring i og oversikt over de vanligste sykdommer, årsaker, symptomer, observasjons- og behandlingsmetoder. Viktig i vernepleiefaglig arbeid er kunnskap om kartlegging og observasjoner av de vanligste sykdommer, for derigjennom å kunne bidra til økt helse for personer med ulike funksjonsvansker, med fokus på forebyggende arbeid. Denne modulen skal gi bred kunnskap om farmakologi og medikamentlære. Modulen skal gjøre studenten i stand til å kunne redegjøre for viktig kunnskap innenfor administrasjon av legemidler, kunnskaper om farmakologi/farmakokinetikk og legemiddelregning. Disse kunnskapene kan man se som et ledd i forberedelse til gjennomføring av praksismodulen Helse, pleie og omsorg og rehabilitering modul 13. VURDERINGSFORM: Individuell skriftlig eksamen (skoleeksamen) i Medisin- og naturvitenskapelige emner, 11,5 studiepoeng Individuell skriftlig eksamen (skoleeksamen) i medikamentregning, 3,5 studiepoeng VURDERINGSUTTRYKK: Medisin- og naturvitenskapelige emner, Bokstavkarakter Medikamentregning, Bestått/ikke bestått 12 Se eksamensforskrift ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 13 Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, FOR

18 17 MODUL 11: REHABILITERING, 5 STUDIEPOENG. FORKUNNSKAPSKRAV: Bestått eksamener første studieår. 14 Bred kunnskap om rehabilitering og kjenne til forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet. Bred kunnskap om tjenestemottakers rolle i egen rehabiliteringsprosess Bred kunnskap om vernepleieren som profesjonell aktør i en rehabiliteringsprosess, og kunne reflektere over egen faglig utøvelse Bred kunnskap om og ferdigheter i samhandling og samarbeid i rehabiliteringsprosessen, og kunne reflektere over egen faglig utøvelse I samsvar med moderne rehabilitering forstår vi begrepet rehabilitering som et overordnet begrep i forhold til habilitering/rehabilitering. 15 Studentene må kjenne til ideologien som ligger i moderne rehabilitering hvor tjenestemottaker har den sentrale posisjonen. Særlig sentralt vil dette være i forhold til tjenestemottakere med kommunikasjonsvansker og vansker knyttet til ivaretakelse av selvbestemmelse. Vernepleieren må derfor kunne drøfte etiske og faglige forhold knyttet til selvbestemmelse i en rehabiliteringsprosess. Rehabilitering skal forstås som en individuell prosess knyttet til behov og mål hos den enkelte tjenestemottaker og ikke til sykdomsgrupper. Det er viktig at studentene får kunnskap om betydningen av samhandling og samarbeid mellom ulike yrkesgrupper og tjenestemottaker i en rehabiliteringsprosess. Mappearbeid. 14 Se eksamensforskrift ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 15 St.meld.nr. 21( )

19 18 MODUL 12: PSYKISK HELSEARBEID, 10 STUDIEPOENG FORKUNNSKAPSKRAV: Bestått eksamener første studieår. 16 Bred kunnskap om ulike former for psykiske problemer og forhold som kan bidra til at psykiske problemer oppstår Bred kunnskap om barn og unges psykiske helse Bred kunnskap om utfordringer og tilnærminger som kan være spesielt aktuelle for personer med utviklingshemning og psykiske problemer Bred kunnskap om behandlingstilbud og velferdstjenester som er utformet for å bidra til rehabilitering og bistand til personer med psykiske problemer Kjennskap til forsknings og utviklingsarbeid om hvordan personer med psykiske problemer opplever å være brukere av helse- og velferdstjenester Faglig kunnskap og anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid om ulike former for psykisk helsearbeid i tilknytning til egen yrkesrolle Modulen omhandler psykisk helse på flere områder, og må ses i sammenheng med modul 5 første studieår. Modulen gir en bred innføring i diagnosekriterier knyttet til spesifikke psykiske lidelser. Viktig her er kunnskap om barn og unges psykiske helse. Modulen vektlegger forhold som kan ha betydning for psykisk helse, som for eksempel utviklingshemning, rus, incest og seksuelle overgrep, og sosialt nettverk. Det gis en grundig presentasjon over behandlings- og velferdsapparatet og psykisk helsearbeid som utføres på ulike nivå og fra ulike instanser. Videre rettes fokus på tjenestemottakerens rolle og organisasjoner knyttet til arbeid innenfor dette området. For kunnskap om psykisk helsearbeid i tilknytning til egen yrkesrolle, må studenten også tilegne seg kunnskap om samarbeid og samhandling med andre relevante yrkesgrupper. Mappearbeid. 16 Se eksamensforskrift ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

20 19 MODUL 13: P2, HELSE, PLEIE OG OMSORG OG REHABILITERING, 18 STUDIEPOENG. FORKUNNSKAPSKRAV: Deltakelse i praksisforberedelse, herunder obligatorisk undervisning relatert til praksis. Faglig kunnskap og relevante resultater om helse og rehabiliteringsarbeid, hvor fokus på tilrettelegging av miljøbetingelser blir særlig sentralt. og beherske kunnskap om og ferdigheter i anvendelse av metodisk arbeid basert på økologisk tenkning Anvende faglig kunnskap om og ferdigheter i legemiddelhåndtering og grunnleggende pleie- og omsorgsfunksjoner Kunnskap om refleksjon vedrørende aktuelle etiske problemstillinger Anvende faglig kunnskap om og ferdigheter i metoder for relasjonsorientert kommunikasjon, alternative kommunikasjonsmetoder og hjelpemidler. Anvende faglig kunnskap og ferdigheter i utvikling av den profesjonelle kompetansen som Vernepleier Se eget praksishefte utarbeidet ved program for vernepleie Oppgave knyttet til metodisk arbeid. Oppgave knyttet til etisk refleksjon. VURDERINGSUTTRYKK: Bestått/ikke bestått

21 20 TREDJE STUDIEÅR: MODUL 14: ULIKE FUNKSJONSHEMNINGER, DEL 2; UTVIKLINGSHEMNING, 8 STUDIEPOENG FORKUNNSKAPSKRAV: Bestått eksamener første og andre studieår. 17 Bred kunnskap om utviklingshemning Bred kunnskap om levekår til mennesker med utviklingshemning Bred kunnskap om utviklingshemning og aldring, herunder demens Bred kunnskap om utviklingshemning og psykiske lidelser Anvende faglig kunnskap om og ferdigheter i hvordan man kan arbeide med å tilrettelegge for mestring, utvikling og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemning I denne modulen skal studenten få fordypet kunnskap om utviklingshemning samt til spesielle områder som aldring, demens og psykiske lidelser. Videre vil studenten få kunnskap om hvordan man skal arbeide for å bedre utviklingshemmendes livssituasjon med sikte på økt livskvalitet og mestring. Obligatorisk arbeidskrav. 17 Se eksamensforskrift ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

22 21 MODUL 15: P3, FORDYPNINGSPRAKSIS, 18 STUDIEPOENG FORKUNNSKAPSKRAV: Deltakelse i praksisforberedelse, herunder obligatorisk undervisning relatert til praksis. Studenten skal kunne beherske relevante faglige verktøy, herunder kunnskap om organisering av tjenestetilbud og rammebetingelser. Studenten skal kunne tilegne seg kunnskap om sentrale arbeidsmetoder og behandlingsformer Studenten skal ha innsikt i problemstillinger knyttet til faglig og etisk kvalitetssikring Anvende faglig kunnskap om ulike funksjonshemninger Anvende faglig kunnskap om samhandling kommunikasjon og arbeidsmiljø Studenten skal reflektere over egen faglig utøvelse relatert til utvikling av den profesjonelle kompetansen som vernepleier Studenten skal ha kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser Se eget praksishefte utarbeidet ved program for vernepleie Prosjektskisse i tilknytning til Bacheloroppgaven VURDERINGSUTTRYKK: Bestått/ikke bestått

23 22 MODUL 16: ORGANISASJON, LEDELSE OG SAMFUNNSARBEID, 10 STUDIEPOENG FORKUNNSKAPSKRAV: Beståtte eksamener andre studieår. 18 Bred kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer på sentrale områder som økonomi og struktur. Bred kunnskap om samhandling, kommunikasjon og arbeidsmiljø Bred kunnskap om sentrale teorier om ledelse samt ha kjennskap til praktisk ledelse og personalansvar Kunnskap om forsknings og utviklingsarbeid i organisasjon og lokalsamfunn, herunder vitenskapsteori og metode Innsikt i ulike samarbeidsformer herunder tverretatlig, politisk, frivillighetsarbeid og privat sektor Modulen omhandler teorier innen organisasjonspsykologi og ledelse samt praktisk organisasjonskunnskap mht, organisering og personalledelse. Videre er området samfunnsarbeid en del av denne modulen. I tilknyting til dette vektlegges arbeid med forståelse av samfunnsarbeidsbegrepet og hvordan denne metodiske tilnærming kan organiseres og gjennomføres som et ledd i vernepleiernes yrkesutøvelse. Studenten skal i denne modulen kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttryksformer, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. Obligatorisk arbeidskrav. 18 Se eksamensforskrift ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

24 23 MODUL 17: SAMHANDLING OG SAMARBEID, 10 STUDIEPOENG FORKUNNSKAPSKRAV: Beståtte eksamener første og andre studieår. 19 Bred kunnskap om samarbeid og samhandling som fenomen og kjennskap til forskning og utvikling innen fagområdet Bred kunnskap om muligheter og begrensninger vedrørende egen og andre profesjoner Faglig kunnskap og ferdigheter i tverrfaglig og flerfaglig samhandling basert på resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid Bred kunnskap om behovet for samhandling på tvers av nivåer og sektorgrenser Faglig kunnskap om og anvende ferdigheter i samhandlingsstrategier og praktisk gjennomføring av samarbeid Vernepleieren som helsepersonell samarbeider med andre yrkesgrupper på ulike arenaer. Studenter skal i denne modulen få kunnskap om andre yrkesgruppers kompetanse og hvordan man kan samarbeide og samhandle med disse. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal anvende kunnskap og praktiske ferdigheter i hvordan de skal kunne gå inn i ulike samhandlingsstrategier for praktisk gjennomføring av samarbeid. Obligatorisk arbeidskrav. 19 Se eksamensforskrift ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

25 24 MODUL 18: FORVALTNING OG JUSS, 14 STUDIEPOENG FORKUNNSKAPSKRAV: Beståtte eksamener andre studieår. 20 Innsikt i juridisk tenkemåte og metode Bred kunnskap om reglene som danner den juridiske ramme for vernepleierens helsefagkompetanse Innsikt i reglene for forsvarlig saksbehandling, og betydningen av disse Innsikt i forvaltningssystemet og dets oppbygging Bred kunnskap om rettssikkerhet knyttet til regler om bruk av tvang og makt Modulen skal gi studentene kunnskap om forvaltningssystemet og det sentrale lovgrunnlaget for vernepleierens yrkesutøvelse. Tildeling av tjenester i henhold til enkeltvedtak, og hjemmet som arena for yrkesutøvelsen blir sentralt. Ivaretakelse av pasientrettigheter blir et viktig tema, herunder tjenestemottakers selvbestemmelsesrett. Et viktig fokus vil være rettssikkerhet knyttet til ulike regler for bruk av tvang og makt. Obligatorisk arbeidskrav. 20 Se eksamensforskrift ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

26 25 5. STUDIEFORM OG LÆRINGSAKTIVITET 5.1 STUDIEFORM Bachelor i vernepleie er organisert i 18 moduler, hvorav 3 av disse er moduler i praksis. 5.2 LÆRINGSAKTIVITETER Bachelor i vernepleie er i løpet av studiet sammensatt av ulike former for læringsaktiviteter. Studiet er lagt opp med tradisjonell undervisning, og obligatorisk praksis og ferdighetstrening. I tillegg vil andre former for studentaktiviserende læringsforme bli benyttet. Nye læringsformer er under stadig utvikling, og studentene må i løpet av studietiden kunne påregne å bli presentert for disse. 6. VURDERINGSORDNINGER OG OVERSIKT OVER EKSAMENER 6.1 VURDERINGSORDNINGER Vurderingsordningene er utarbeidet for å gi student og høyskole fortløpende informasjon om studentens faglige og personlige utvikling, studieforløp fremgang, samt om utdanningens kvalitet. Hensikten med vurderingsordningene er å sikre tjenestemottakerne, pårørende og offentlighet, at studenten har tilegnet seg de kunnskaper og ferdigheter som fagplanen forutsetter. Vurderingsordningene er utarbeidet med utgangspunkt i Gjeldende rammeplan med forskrift for bachelor i vernepleie 21 Gjeldende lov om Universitet og Høyskoler 22 Gjeldende forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag TILSTEDEVÆRELSE Det er pliktig tilstedeværelse ved undervisning der studentenes medvirkning er viktig for egen og andres læring, eller dersom tema for undervisningen ikke er tilstrekkelig dekket i 21 KD 1. juli april 2005 nr juni 2008

27 26 tilgjengelig faglitteratur. Undervisning med pliktig fremmøte fremgår av semesterplanene. Det er alltid pliktig fremmøte til praksisundervisning i forkant av praksisperiodene. 6.3 OVERSIKT OVER EKSAMENER Bachleor i vernepleie anvender ulike vurderingsordninger gjennom studiet. Dette i samsvar med eksamensforskriften 4-4 (1), jfr. 5-1 (3) 21 FØRSTE STUDIEÅR 60 STUDIEPOENG: Individuell skriftlig eksamen 6 timer : Helsefaglige emner del-1: 10 studiepoeng: vurderingsuttrykk: bokstavkarakter A-F Forprøve: Førstehjelpkurs Godkjent/ikke godkjent Mappeeksamen: Modul 1, 2, 3, 4 og 6: 38 studiepoeng: vurderingsutrykk: bokstavkarakter A-F Praksis: 12 studiepoeng: vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått ANDRE STUDIEÅR 60 STUDIEPOENG: Individuell skriftlig eksamen 6 timer: Helsefaglige emner del 2, 11,5 studiepoeng: vurderingsuttrykk: bokstavkarakter A-F Individuell skriftlig eksamen 3 timer: Medikamentregning, 3,5 studiepoeng: vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått Mappeeksamen: Modul 8, 9, 11 og 12, 27 studiepoeng: vurderingsuttrykk: bokstavkarakter A-F Praksis. 18 studiepoeng: vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått TREDJE STUDIEÅR 60 STUDIEPOENG: Obligatoriske arbeidskrav. Godkjent/ikke godkjent Individuell skriftlig hjemmeeksamen: 72 timer/3 dager Modul 14, 16, 17 og 18, 30 studiepoeng: vurderingsuttrykk: bokstavkarakterer : A-F Bacheloroppgave: 12 studiepoeng. vurderingsuttrykk: bokstavkarakter: A-F Praksis: 18 studiepoeng: vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått 21 Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, fastsatt 19. juni 2008.

Fagplan for Bachelor i vernepleie

Fagplan for Bachelor i vernepleie 0 Fagplan for Bachelor i vernepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag, Program for Vernepleierutdanning Trondheim 05.05.09 Fagplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Bachelor i vernepleie Studieplan 2010/2011 Beskrivelse Bachelor i vernepleie er en helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning. Studiet bygger på Rammeplan og forskrift for vernepleierutdanningen, fastsatt

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Barnevern, barnevernspedagog

Barnevern, barnevernspedagog NO EN Barnevern, barnevernspedagog Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon 4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon Emnekode: 4PH7701 Studiepoeng: 30 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Emneoversikt:

Detaljer

Vernepleieren Utdanningen og profesjonen

Vernepleieren Utdanningen og profesjonen Vernepleieren Utdanningen og profesjonen Vernepleieren Innledning Vernepleieren er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell. Vernepleieutdanningen skal kvalifisere for å «utføre miljøarbeid,

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Mat og helse 1 Kode: MH130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Side 1 av 7 1.0 Innledning Emne 3: Vernepleieren i relasjoner, 18 studiepoeng - 11 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER. Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05)

MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER. Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: SOSIALPEDAGOGIKK - MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER Kode: SO130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) Studieplan Skolebasert

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG. Hvem gjør hva? Sykepleier - Vernepleier

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG. Hvem gjør hva? Sykepleier - Vernepleier Hvem gjør hva? Sykepleier - Vernepleier Hva er en vernepleier? Hva er en sykepleier? Hva assosierer du? Skriv ned stikkord. Behov for utdannet personale Vernepleierutdanning Vernepleierutdanningens opphavsmann

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VERNEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR VERNEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR VERNEPLEIERUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fagplan i kristendoms-, religions-, og livssynskunnskap (KRL010) studieåret 2004-2005 Fag: KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP Kode: KRL010 Studiepoeng:

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse STUDIEPLAN Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse Vidareutdanning i migrasjonsfagleg kompetanse Post bachelor program in Professional Competence in Migration 30 studiepoeng/credits Harstad Kull

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene.

UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Høgskolen i Harstad Arbeidsgruppen har bestått av: Instituttleder Vivi-Ann Pettersen, (leder gruppas arbeid) Seksjonsleder vernepleierutdanninga

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, 25.03.2008 Godkjent avdelingsstyret ASP.

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I FYSISK FOSTRING (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I FYSISK FOSTRING (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I FYSISK FOSTRING (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I FYSISK FOSTRING

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 2016 Bachelor i Sykepleie Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing 180 studiepoeng/credits Campus Narvik Utarbeidet på grunnlag av Nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 11 HØST, versjon 08.aug.13 11:15:35 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013 ÅRSENHET I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - Årsenhet Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring

Detaljer

Aldring og eldreomsorg (2.del)

Aldring og eldreomsorg (2.del) Fagplan for videreutdanning i Aldring og eldreomsorg (2.del) i Cuprija, Serbia 30 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2006 Godkjent avdelingsstyret AHS Basert på fagplan

Detaljer