FS-66/10 Navn, kjerneverdier, samfunnsoppdrag og visjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS-66/10 Navn, kjerneverdier, samfunnsoppdrag og visjon"

Transkript

1 FS-66/10 Navn, kjerneverdier, samfunnsoppdrag og visjon Fellesstyret hadde første drøfting av navnevalg, samfunnsoppdrag, kjerneverdier og visjon på møtet 2. november Fellesstyret fikk på møtet resultatene av navnekonkurransen blant ansatte og studenter. Sekretariatet la frem forslag til kriterier for valg av navn og samfunnsoppdrag i FS-57/10 Drøfting av navn, visjon og kjerneverdier for det nye universitetet. Fellesstyret fattet dette vedtaket på møtet 2. november: Fellesstyrets retningslinjer og vurderinger legges til grunn for utarbeidelse av forslag til nytt navn og visjon for det nye universitetet. Fellesstyret ber om at saken legges frem på møtene 2. desember 2010 og 25. januar Drøftingene på fellesstyrets møte viste at det er ulike oppfatninger av hvilket navn som er best egnet for det nye universitetet. Ledergruppen har ved flere anledninger drøftet navnevalget uten å komme frem til en samlet tilråding. I vedlegg til denne saken har sekretariatet drøftet mulige valg av navn, kjerneverdier, samfunnsoppdrag og visjon. Her redegjøres det for argumentasjon og bakgrunn for forslaget til vedtak. Forslag til vedtak: 1. Fellesstyret bør søke om godkjenning av den engelske betegnelsen Norwegian University of Life Sciences. 2. Fellesstyret bør søke om godkjenning av den norske betegnelsen Universitetet for livsvitenskap sammen med det utfyllende profileringselementet Det levende universitetet på Ås. 3. Fellesstyret bør gi de nye faglige enhetene ved det nye universitetet ansvar for å velge navn og profilering ut fra egenart og faglig ansvarsområde. 4. På grunnlag av styrets drøfting av forslaget til samfunnsoppdrag for det nye universitetet fra rektor Yngvild Wasteson, NVH og rektor Hans Fredrik Hoen, UMB, utarbeider sekretariatet et nytt forslag som kan benyttes som høringsutkast. 5. Høringsutkastet sendes sentrale aktører i forvaltning, næringsliv og forskning som vil være viktige samarbeidspartnere og oppdragsgivere for det nye universitetet. 6. På grunnlag av høringssvar legger sekretariatet frem forslag til samfunnsoppdrag på det første eller andre møte i fellesstyret vinteren Sekretariatet anbefaler at kjerneverdiene som er foreslått i dette notatet blir verdigrunnlaget for det nye universitetet. 8. Sekretariatet legger frem forslag til visjon for det nye universitetet sammen med forslag til samfunnsoppdrag på det første eller andre møte i fellesstyret vinteren Vedlegg

2 Vedlegg til FS 66/10 Forslag på navn, samfunnsoppdrag, kjerneverdier og visjon for det nye universitetet Dette notatet bygger på sekretariatets saksfremstilling i FS-57/10 om navnevalget og på fellesstyrets diskusjon på styremøtet 2. november. Styret fattet dette vedtaket: Fellesstyrets retningslinjer og vurderinger legges til grunn for utarbeidelse av forslag til nytt navn og visjon for det nye universitetet. Fellesstyret ber om at saken legges frem på møtene 2. desember 2010 og 25. januar Sekretariatet legger frem konkrete forslag til navn på det nye universitetet. Videre legges det frem forslag til visjon, samfunnsoppdrag og kjerneverdier som er basert på styrets diskusjon på møtene 11. oktober og 2. november. Del 1: Valg av navn på det nye universitetet Hva kan fellesstyret vedta? Fellesstyret for NVH og UMB kan vedta: - Visjon og kjerneverdier for det nye universitetet. - Strategi for det nye universitetet - Samfunnsansvar/samfunnskontrakt i dialog med Kunnskapsdepartementet. Fellesstyret kan ikke vedta: - Navn på det nye universitetet. Dette godkjennes ved kgl resolusjon eller gjennom St.prp. nr 1 - Tidspunkt for opprettelse av det nye universitetet. Dersom opprettelsen skal være før bygg for veterinærmedisin er ferdigsstilte, vil statsråden legge dette frem for Stortinget. Godkjennelse av navn og tidspunkt for samorganiseringen krever at fellesstyret på vegne av NVH og UMB sender en søknad til Kunnskapsdepartementet om dette. Oppsummering av retningslinjene Det er enighet i fellesstyret og god forankring i institusjonene for at det engelske navnet for det nye universitetet bør være Norwegian University of Life Sciences. Dette vil derfor være retningsgivende for fellesstyrets arbeid. Fellesstyret legger med dette til grunn en tematisk betegnelse på det nye universitetet. Valg av norsk betegnelse har disse utgangspunktene - Geografi som grunnlag for valg av navn: Eksempelvis Universitetet i Ås, Universitetet i Akershus eller Universitetet i Follo.

3 - Tematiske fagområder som grunnlag for valg: Eksempelvis Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet for biovitenskap, Universitetet for livsvitenskap. I denne kategorien er det også pekt på muligheten av metaforiske betegnelser som Det levende universitetet i Ås, Det grønne universitetet i Akershus og lignende. Med unntak av den engelske betegnelsen er det ikke klart flertall for noen av kategoriene. Blandt de nærmere 80 forslag fra ansatte og studenter i navnekonkurransen sommeren 2010, er det størst oppslutning om et geografisk basert navn. Universitetet i eller på Ås er det som oftest foreslås i denne kategorien. Sekretrariatet vil gjøre oppmerksom på at kommune- og stedsnavnet Ås kan være problematisk dersom Ås kommune blir slått sammen med en eller flere av nabokommunene Vestby, Frogn og Nesodden. En fremtidig storkommune vil kunne få navnet Follo. Sekretariatet har i det følgende ikke tatt med UMB som aktuelt navn på det nye universitetet. Styrets diskusjon på møtet 2. november viste at det er et flertall for å gi det nye universitetet både nytt innhold og nytt navn. Dersom det velges et tematisk navn, synes det som uaktuelt å få tillatelse til å føye Norges til navnet for å understreke det nasjonale ansvaret. Sekretariatet vil imidlertid anbefale at det nasjonale ansvarsperspektivet blir tatt med i søknaden til Kunnskapsdepartementet. Kriteriene for valg av navn Kriteriene som ble gjennomgått på styremøtet 2. november var disse: - Navn som kan styrke rekruttering til det nye universitetet. Navn som kan styrke det nye universitetets rolle i samfunnsutviklingen. Navn som kan styrke det nye universitetets plass og betydning i et internasjonalt perspektiv. Navn som kan styrke ansattes og studenters oppslutning om egen institusjon. Med dette som ramme for valg av navn, ble denne matrisen et viktig bidrag til fellesstyrets vurdering av aktuelt navn på det nye universitetet: Kriterier Ansatte og studenters tilknytning Rekruttering av nye studenter i alderen år Internasjonal deltakelse og rolle i forskning og utdanning Omdømme i samfunnet generelt og aktuelle samarbeidspartnere Geografi: Eks Universitetet i Ås, i Akershus, i Follo Ingen nevnt, ingen glemt argumentet. Nøytralt og inkluderende. Forutsetter at Ås er kjent og innarbeidet som akademisk institusjon. Aas, Follo, Akershus forutsettes kjent. Tradisjon og kontinuitet - argumentet. Tematisk: Eks Universitetet for veterinærog biovitenskap, miljø- og veterinærmedisin Ekskluderende for deler av universitetet. Appellerende og profilerende. Bruk av life sciences innarbeidet. Gir mulighet for ny profilering innenfor det globale biobaserte

4 spesielt kunnskapssamfunnet. Kravet om å gi det nye universitetet et navn som både peker på det nyskapende ved samorganiseringen og samtidig kommuniserer med store, ulike brukergrupper av universitetet, er en utfordring. Det er mulig å benytte en metafor i stedet for geografisk eller tematisk navnevalg. Metaforisk vil i denne sammenheng være å benytte en adjektvisk beskrivelse og karakterisering av det nye universitetet, slik NLH benyttet Det grønne universitet som alternativ betegnelse. Det er også mulig å velge et personnavn for det nye universitetet, slik det er en del eksempler på fra Europa (eksempelvis Humboldt-universitetet i Berlin) og USA (eksempelvis Johns Hopkins University). I norsk sammenheng er navn også benyttet frem til 1934 da Kgl Frederiks Universitet offisielt ble omdøpt til Universitetet i Oslo. Utfordringen er å finne en person som kan tilfredsstille ett eller flere av kriteriene nevnt ovenfor. Spesielt om valg av navn og profilering av faglige enheter Det nye universitetet kommuniserer som en samlet enhet gjennom institusjonsnavnet. Det er ofte benyttet et utfyllende element for å styrke særpreg og profil. UMB har siden 2005 benyttet Det levende universitetet i Ås som et slikt profileringselement. Profileringen av institusjonen skjer i tillegg gjennom betegnelsene på de faglige enhetene. Dette er en viktig del av etableringen av de nye faglige enhetene som skal danne kjernen i det nye universitetet. Profilering kan skje ved å vektlegge utdanning, slik det er eksempler på fra Europa og USA (eksempelvis skillet mellom colleges og schools ). UMB har allerede opprettet en handelshøyskole som en forsøksordning for å profilere økonomisstudiet og forbedre rekrutttering av dyktige studenter. Profileringen kan også skje ved å gi fakultene tematiske og disiplininndelte betegnelser eller ved å oppkalle et fakultet etter en kjent forsker. Profileringen vil også i årene fremover skje gjennom den foreslåtte arbeidsdelingen mellom norske utdanningsinstitusjoner innenfor rammen av politikken om økt Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon i sektoren (SAK). SAK-politikken vektlegger at institusjonene bør ta et ansvar for mangfoldet i sektoren som helhet når de utvikler sin profil. Sekretariatets forslag til navn Sekretariatet har registrert at det i fellesstyret er ulike oppfatninger og ulik vekting av navneforslagene som er aktuelle. Ved alle navneskifter er det ulike hensyn og interesser som skal ivaretas i en samlet vurdering. Sekretariatet vektlegger spesielt disse hensyn i valg av navn: - Navnet må ha en robusthet som kan vare lenger enn visjoner og samfunnsoppdragene for universitetet. Visjoner og samfunnsoppdrag må jevnlig endres eller oppdateres, mens navnet ikke bør endres i takt med samfunns- og kunnskapsutviklingen. - - Navnet må være så dekkende som mulig for den samlete virksomhet i dag og i et langt perspektiv. Navnet må fortelle omverden om hva universitetet er, enten geografisk eller tematisk. - Navnet må ta hensyn til det globale kunnskapssamfunnet og det nye universitetets deltakelse i internasjonal utdanning og forskning.

5 Ledergruppen har drøftet valg av navn på det nye universitetet ved flere anledninger uten å kunne komme frem til en samlet anbefaling. Sekretariatet vil, ut fra en samlet vurdering av de foreliggende navneforslagene og argumentene for disse, legge frem denne anbefalingen: 1. Fellesstyret bør søke om godkjenning av den engelske betegnelsen Norwegian University of Life Sciences. 2. Fellesstyret bør søke om godkjenning av den norske betegnelsen Universitetet for livsvitenskap sammen med det utfyllende profileringselementet Det levende universitetet på Ås. 3. Fellesstyret bør gi de nye faglige enhetene ved det nye universitetet ansvar for å velge navn og profilering ut fra egenart og faglig ansvarsområde. Sekretariatets begrunnelse Sekretariatet har lagt vekt på at det er størst mulig overenstemmelse mellom den norske og den engelske betegnelsen. Vektleggingen av det nye universitetets internasjonale rolle er av stor betydning for anbefalingen. Life sciences synes å vær et godt innarbeidet begrep i det internasjonale kunnskapsamfunnet. UMBs ansatte og studenter har ikke rapportert om vanskeligheter med å bruke Norwegian University of Life Sciences i utlandet. Tematiske navn som korresponderer med Norwegian University of Life Sciences er svært få. De aktuelle er biovitenskap eller livsvitenskap. Fellesstyrets ønske om å gi det nye universitetet et nytt navn, tilsier at biovitenskap dermed ikke blir foretrukket. I nasjonal sammenheng er det en viss reservasjon mot å bruke begrepet livsvitenskap, mens det internasjonalt er akseptert. Universitetet i Oslo benytter fra 2010 begrepet livsvitenskap for den store satsingen som nå finner sted i Gaustadbekkdalen. Livsvitenskap som begrep og betegnelse vil antagelig raskt kunne innarbeides også i norsk forsknings- og utdanningsverden. Den økende interesse og oppslutning om livsvitenskapene tyder på det. Ved å velge livsvitenskap kan samfunnsvitenskapelige/økonomiske og teknologiske fagenheter bli oppfattet som mindre sentrale enn andre. Dette ble også fremhevet da NLH fikk navnet UMB. Vektleggingen av universitetets bredde i faglig sammenheng er imidlertid vikitg både for livsvitenskapene og for fagenehetens vekstmuligheter. Sekretariatet mener dette kan gjøres gjennom profilering og navnevalg på nivå 2 (fakultetsenheter).

6 Del 2: Valg av samfunnsoppdrag Utforming av samfunnsoppdraget Det nye universitetet kan utforme et samfunnsoppdrag som er særegent og som gir det nye universitetet en spesiell rolle i norsk og internasjonal utdanning. Universitetsloven formulerer denne muligheten slik: Departementet kan gi enkelte institusjoner et særskilt nasjonalt ansvar for forskning eller undervisning på bestemte fagområder. På samme måte kan departementet gi enkelte institusjoner et særskilt nasjonalt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde forskningsbiblioteker, kunnskapsbanker og databaser samt museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger for særskilte fagområder. Det er spesielt spørsmålet om nasjonalt ansvar for forskning eller undervisning på bestemte fagområder som er aktuelt for det nye universitetet. Dette gir en mulighet som er knyttet til regjeringens satsing på SAK Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon som er nevnt ovenfor i dette saksfremlegget. Til grunn for fellesstyrets diskusjon på møtet 2. november om samfunnsoppdraget, var denne oversikten tatt med i saksfremlegget: NVHs samfunnsansvar UMBs samfunnsansvar Virksomhetsidé Norges veterinærhøgskoles samfunnsoppdrag er å fremme god dyrehelse og dyrevelferd, trygge matvarer og bærekraftig bioproduksjon gjennom å gi utdanning og drive forskning på et høyt faglig nivå innenfor veterinærmedisin og tilstøtende fag. Hovedmål for virksomheten 1. Å drive forskning på internasjonalt nivå innenfor veterinær- og biomedisinske fagområder. 2. Å gi forskningsbasert utdanning på internasjonalt nivå i veterinær- og biomedisinske fag i tråd med samfunnets behov og å tilby fremtidsrettet etter- og videreutdanning innenfor disse fagene. 3. Å drive "Dyrenes rikshospital" med det beste faglige tilbudet i landet som grunnlag for forskning og utdanning. 4. Å formidle kunnskap om veterinær- og biomedisinske spørsmål til myndigheter, næringsliv og allmennheten. UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150 års virke. UMB er det levende universitetet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene: Grunnleggende og anvendt biovitenskap Bioproduksjon, inklusive akvakultur Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Landskapsarkitektur og arealplanlegging Matproduksjon og mattrygghet Teknologi Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker Det nye universitetet skal videreføre institusjonenes nåværende samfunnsoppdrag, og skal i tillegg føye til nye områder som følger av samorganisering og samlokalisering. Interimsstyret formulerte sin anbefaling om samfunnsoppdraget slik i rapporten datert 1. mars 2010 til Kunnskapsdepartementet: Det nye universitetet har utgangspunkt i biovitenskapene med tyngdepunkt innenfor bioproduksjon, veterinærmedisin, matvitenskap, samt miljø og bærekraftig utvikling. Det nye universitetet bør ha som ambisjon å være den fremste leverandør av forskning og utdanning innenfor disse fagområdene i Norge, og være en aktiv bidragsyter til den globale kunnskapsutviklingen. Det nye universitetets engelske betegnelse bør være Norwegian University of Life Sciences. Det nye universitetet viderefører ansvaret for den bredere porteføljen av forskning og utdanning som de to institusjonene i dag driver, herunder økonomiske, teknologiske, samfunnsvitenskapelige og estetiske fagområder. Disse fagområdene bidrar i dag med kunnskap og kompetanse som er etterspurt i samfunnet, og de skal sikres gode utviklingsmuligheter også i det nye universitetet. Universitetet vil samarbeide nært med næringsliv og forvaltning for å bidra til produktutvikling og problemløsning. Forsommeren 2010 utarbeidet rektor Yngvild Wasteson og rektor Hans Fredrik Hoen følgende forslag til samfunnsoppdrag:

7 Samfunnsoppdraget for det nye universitetet Det nye universitetet skal gjennom forskning, utdanning og formidling være en konstruktiv og kritisk kunnskapsprodusent og samfunnsaktør. Globale klimaendringer, sikring av en bærekraftig mat- og vannforsyning, fattigdomsbekjempelse, økt risiko for spredning av sykdommer, bevaring av biologisk mangfold og biologisk produktivitet og overgang til fornybare energibærere er alle sentrale utfordringer for det 21. århundre. Dette må møtes gjennom utvikling av ny kunnskap. En estimert befolkningsvekst på 30 % fra 2010 til 2050 forsterker utfordringene og skjerper kravene til god forvaltning av arealressursene. Matproduksjonen må baseres på et balansert forhold mellom produksjon av vegetabilske og animalske matvarer, og en større andel av matproduksjonen må sannsynligvis foregå i havet. En økt utnyttelse av havets matressurser vil innebære mange biologiske og teknologiske utfordringer, med konsekvenser for den økologiske balansen. Den økende etterspørselen etter animalsk protein som følger den globale levestandardsveksten tilsier en kraftig økning i antall matproduserende dyr. Nye og effektive produksjonssystemer må ivareta helse og velferd for disse dyrene. En slik endring i verdens matproduksjon vil, sammen med økt etterspørsel etter energi, ha konsekvenser for klimaet. Utvikling av nye teknologiske og samfunnsmessige løsninger må samtidig kombineres med en politikkutvikling som gir økt verdiskaping og bedre og mer likeverdig fordeling av ressurser og goder. Vår tid har mulighet for å vektlegge andre verdier enn det tradisjonelle industrisamfunnet. Slike verdier omfatter blant annet å ha kontakt med dyr og vise respekt for dyrs egenverdi, anerkjenne sports- og familiedyr som viktig for menneskers psykiske og fysiske helse, å kunne bo i gode omgivelser og ha tilgang til, og opplevelse av, ren natur, godt miljø og en variert kultur. Med utgangspunkt i disse problemstillingene skal det nye universitetet bidra til å utvikle en bærekraftig matproduksjon, en helhetlig areal- og ressursutnyttelse og et godt opplevelsessamfunn som skal gi god helse for mennesker, dyr og miljø i en global sammenheng. Det nye universitetet skal: Drive forskning på høyt internasjonalt nivå og på enkelte områder være en internasjonal spydspiss Utdanne kompetente, reflekterte og attraktive kandidater for det nasjonale og internasjonale samfunnet Drive en aktiv formidlingsvirksomhet som skaper nysgjerrighet og forståelse Sekretariatets anbefaling Samfunnsoppdraget for et universitet skal vise hvilket spesielt ansvar og betydning institusjonen har innenfor en større sammenheng. Både nasjonalt og internasjonalt skal et universitet definere et ansvarsområde. De norske breddeuniversitetene (Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø) har, slik betegnelsen breddeuniversitet tilsier, ansvar for å ivareta et bredt tilbud av utdanninger og forskningsområder. Det nye universitetet, som har sin opprinnelse i de vitenskapelige høgskolene Norges landbrukshøgskole (NLH) og Norges veterinærhøgskole (NVH) har ikke et ansvar for bredde i samme grad som universitetene nevnt ovenfor. Dette vil ikke hindre det nye universitetet i å både øke studietilbud på nye områder, og bygge opp forskergrupper innenfor disipliner som i dag ikke er representert på Ås. Samfunnsoppdraget er dermed basert på en videreføring av utdannings- og forskningsvirksomheten i 2010, og en understrekning av mulighetene kunnskapsutviklingen gir i bred forstand for alle fagmiljøer som samlet på Campus Ås. Det nye universitetet vil videreføre de to institusjonenes spesielle ansvar for innovasjon og tette samarbeid med forvaltning og næringsliv. Det nye universitetet må sikre at kandidatene som blir utdannet er ettertraktet på det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet for forskning, forvaltning og næringsliv.

8 Det er derfor av avgjørende betydning at det nye universitetets brukere får anledning til å bidra til å utforme samfunnsoppdraget. Regjeringens brede satsing på forskning og utdanning for det biobaserte kunnskapssamfunnet er et av mange eksempler på utfordringer det nye universitetet står overfor. Dersom navnet livsvitenskap blir valgt for det nye universitetet, bør dette begrepet bygges inn i rektorenes forslag til samfunnsoppdrag. Sekretariatet vil på denne bakgrunn foreslå: 1. På grunnlag av styrets drøfting av forslaget til samfunnsoppdrag for det nye universitetet fra rektor Yngvild Wasteson, NVH og rektor Hans Fredrik Hoen, UMB, utarbeider sekretariatet et nytt forslag som kan benyttes som høringsutkast. 2. Høringsutkastet sendes sentrale aktører i forvaltning, næringsliv og forskning som vil være viktige samarbeidspartnere og oppdragsgivere for det nye universitetet. 3. På grunnlag av høringssvar legger sekretariatet frem forslag til samfunnsoppdrag på det første eller andre møte i fellesstyret vinteren 2011.

9 Del 3: Valg av kjerneverdier Det nye universitetet har rett til å vedta kjerneverdier som skal være grunnlaget for de ansattes og studentens arbeid og virksomhet. En viktig del av verdigrunnlaget er nedfelt i gjeldende Universitets- og høgskolelov som blant annet fastsetter at den som gir undervisning ved institusjonen har et selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg av denne innenfor de rammer som institusjonen fastsetter eller som følger av lov eller i medhold av lov. Vitenskapelige ansatte har rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale. Særskilt avtale kan f.eks. være en prosjektavtale med Forskningsrådet. Det er mulig å utforme et mer overordnet verdigrunnlag i form av kjerneverdier. Mange private og offentlige bedrifter og institusjoner aksentuerer slike verdier. Et aktuelt eksempel er forsvarsministerens understrekning av at respekt, ansvar og mot skal være forsvarets kjerneverdier. NVH har utarbeidet og vedtatt et sett med kjerneverdier som kalles RAUS. Overført til det nye universitetets kontekst, kan disse verdiene formuleres slik: Respektfull: Vi skal alltid bestrebe oss på å se verdien av andres erfaringer, arbeid og faglige ståsted. Vi skal respektere dyrenes egenverd, særpreg og naturlige behov. Vi skal være rause i all intern og ekstern kommunikasjon. Ambisiøs: Virksomheten vår skal være målrettet, tydelig og åpen for nye impulser og erkjennelser. Omverdenen skal aldri være i tvil om hva det nye universitetet står for og arbeider for. Vi skal sette oss høye mål og stille høye krav til kvalitet og etikk i alt vi gjør. Uavhengig: Forskning, undervisning og all annen virksomhet ved det nye universitetet skal være fri og uavhengig. Vår kunnskap skal bidra til å fremme god helse og god velferd for både dyr og mennesker uavhengig av politiske og økonomiske interesser. Samspillende: Samspill innebærer stor grad av åpenhet, toleranse og samhandling med kolleger og omverdenen. Det nye universitetet skal mobilisere dyktige medarbeidere og dyktige studenter. Felles engasjement baner vei for levende arbeidsmiljø, spennende resultater og gode mellommenneskelige forhold. Akronymet RAUS har fått en noe annen betydning enn den NVH har vedtatt. Dette gjelder S som i dette forslaget ikke er samarbeidende, slik NVH har vedtatt, men det mer aktive samspillende. Sekretariatets anbefaling: 1. Sekretariatet anbefaler at kjerneverdiene Respektfull, Ambisiøs, Uavhengig og Samspillende (RAUS) blir verdigrunnlaget for det nye universitetet.

10 Del 4: Visjon De fleste universiteter og høgskoler utformer en visjon for sin virksomhet. Spørsmålet som er utgangspunktet for en slik visjon er dette: Hvordan ønsker vi at vår institusjon skal være et angitt tidspunkt i fremtiden? Det nye universitetets visjon vil med andre ord være: Hvilken rolle og betydning ønsker vi å oppnå innen for eksempel 2050, altså innenfor en tidsramme på 40 år? Institusjonene har ulik vektlegging av hvilken betydning en visjon har. Som ordet innebærer, er det et betydelig element av ønsker eller ønskedrømmer i slike visjoner. Sammen med utformingen av en visjon, legges det vekt på å utarbeide en mission som oppfattes som et oppdrag eller ansvar med spesiell betydning. I dette saksdokumentet er dette tatt med i omtalen av samfunnsoppdraget. Sekretariatet vil på dette tidspunkt i fellesstyrets arbeid anbefale at visjonen for det nye universitetet blir utformet når samfunnsoppdraget er blitt drøftet og vedtatt. Visjonen vil være et viktig profileringselement til navnet, slik dette er skissert tidligere i dette saksdokumentet. Sekretariatets anbefaling 1. Sekretariatet legger frem forslag til visjon for det nye universitetet sammen med forslag til samfunnsoppdrag på det første eller andre møte i fellesstyret vinteren Sekretariatet/

FS-57/10 Drøfting av navn, visjon og kjerneverdier for det nye universitetet

FS-57/10 Drøfting av navn, visjon og kjerneverdier for det nye universitetet FS-57/10 Drøfting av navn, visjon og kjerneverdier for det nye universitetet Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap skal sammen lage en ny institusjon. Begge institusjoner

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

DNU society assignment samfunnsoppdrag, consulting comments

DNU society assignment samfunnsoppdrag, consulting comments FON-ITEM NO: 27/2011 RESPONSIBLE PERSON: RAGNHILD SOLHEIM EXECUTIVE OFFICER: ANDREAS ÅKERSTRØM REF NO: NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES RESEARCH COMMITTEE (FON) 1302 1901 Item 27/2011 DNU society

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Ærede Statsråd, øvrige inviterte gjester og alle frammøtte.

Ærede Statsråd, øvrige inviterte gjester og alle frammøtte. TALE VED REKTOR-INNSETTING 2010.08.12 Ærede Statsråd, øvrige inviterte gjester og alle frammøtte. Først vil jeg takke studenter og ansatte ved UMB for den store tillitten som ble vist meg gjennom rektorvalget

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Strategi 2014 2020 DnU

Strategi 2014 2020 DnU Utkast 29.5.2012 Strategi 2014 2020 DnU Visjon: Kunnskap for livet Det nye Universitetet har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler vår ambisjon om å bidra til å sikre livsgrunnlaget for

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 1. juni 2011. Innkalling

Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 1. juni 2011. Innkalling Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 1. juni 2011 Innkalling Det innkalles til møte onsdag 8. juni 2011 kl.08.30 for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 2, 16. DESEMBER 2010 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 HVA SKAL «BABYEN» HETE? 5 ARBEIDSGRUPPE FOR FAGLIG ORGANISERING 7 SAMFUNNSOPPDRAG FOR DET NYE UNIVERSITETET WWW.NVH.NO

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap c/o Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo Høringsinstanser ifølge liste Vår ref: 2012/25 Oslo, 5. november

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Det vises til utsendelse av styrepapirer,

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret hadde første drøfting av faglig organisering på seminaret 21. oktober

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll?

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Universitetet for miljø- og biovitenskap Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Alle trenger kurs Enten behovet er å friske opp gamle kunnskaper eller lære noe

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer!

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene og mulighetene som gis til fordypning på både master- og ph.d

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 3, 11. FEBRUAR 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER VED HANS FREDRIK HOEN OG YNGVILD WASTESON 5 FELLESSTYRETS HØRINGSMØTE MED ANSATTE OG STUDENTER 6 PROGRAM FOR 1.

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 09.12.2010 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2011 Hensikten med dette dokumentet er å kommunisere

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 16. april 2012. Innkalling

Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 16. april 2012. Innkalling Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 16. april 2012 Innkalling Det innkalles til møte tirsdag 24. april 2012, kl. 10.30 for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Det nye universitetet status og planer. Hans Fredrik Hoen Rektor

Det nye universitetet status og planer. Hans Fredrik Hoen Rektor Det nye universitetet status og planer Hans Fredrik Hoen Rektor INNHOLD Litt om UMB i dag Det nye universitetet status og planer www.umb.no 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Den høiere Landbrugsskole

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer!

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene, og mulighetene som gis til fordypning på både master og ph.d

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

MÅL, FORVENTNINGER OG FREMTIDSVYER

MÅL, FORVENTNINGER OG FREMTIDSVYER MÅL, FORVENTNINGER OG FREMTIDSVYER Oppstartsmøte Sentral brukergruppe 3. mars 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås Allmøte UMB 18/3 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences innebærer muligheter

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

Visjon2020 matnat@uio

Visjon2020 matnat@uio Visjon2020 matnat@uio Overordna ambisjoner Å utvikle vår kunnskapsarv i forhold til samfunnets behov Å styrke fakultetets posisjon som et internasjonalt forskningsfakultet The Faculty at a glance Life

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer