FS-57/10 Drøfting av navn, visjon og kjerneverdier for det nye universitetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS-57/10 Drøfting av navn, visjon og kjerneverdier for det nye universitetet"

Transkript

1 FS-57/10 Drøfting av navn, visjon og kjerneverdier for det nye universitetet Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap skal sammen lage en ny institusjon. Begge institusjoner har sitt utgangspunkt som vitenskapelige høgskoler. Det nye universitetet vil allerede fra starten ha et særpreg ved å ha konsentrasjon om utvalgte forskningsområder og forskningsdisipliner. Fellesstyret skal anbefale overfor Kunnskapsdepartementet hvilket navn det nye universitetet skal ha, og fellesstyret skal utarbeide en visjon for institusjonen. Fellesstyret drøftet spørsmålet om nytt navn og visjon for det nye universitetet på styremøtet 11. oktober i Utrecht, jf FS-43/10 Navn-, visjons- og verdigrunnlags-konkurransen status og veien videre. Med utgangspunkt i fellesstyrets vurderinger på møtet, har sekretariatet utarbeidet det vedlagte saksfremlegget som grunnlag for fellesstyrets vurderinger og avklaringer av kriterier og hensyn for valg av navn, samfunnsoppdrag, kjerneverdier og visjon. På grunnlag av fellesstyrets diskusjon på styremøtet, utarbeider sekretariatet et omforent forslag i samarbeid med NVH og UMB. Det tas sikte på at fellesstyret tar endelig stilling til navn og visjon på møtet 25. januar Det blir gitt en kort orientering om fremdrift i arbeidet på styremøtet i desember dette året. Forslag til vedtak: Fellesstyrets retningslinjer og vurderinger legges til grunn for endelig utarbeidelse av forslag til nytt navn og visjon for det nye universitetet. Fellesstyret ber om at saken legges frem på møtet 25. januar Vedlegg

2 1 Vedlegg til FS-57/10 Valg av navn og visjon for det nye universitetet Dette notatet legger frem forslag til kriterier for navnefastsettelse og ramme for utforming av samfunnsoppdrag, kjerneverdier og visjon for det nye universitetet. Målsettingen er å gi fellesstyret et grunnlag for en drøfting av muligheter og avgrensing av navnevalg og visjonsutforming. De innkomne forslag til navn og visjon er et godt utgangspunkt for drøftingene. Forslagene i 2010 er langt på vei identiske med forslagene som ble utformet da Norges landbrukshøgskole (NLH) søkte om universitetsstatus i Visjonsforslagene i 2010 er også nært knyttet til tilsvarende forslag da det nye universitetsstyret for UMB vedtok den første strategiske planen for dette universitetet. Sekretariatet har ikke på dette trinn i saksforberedelsen innhentet nye forslag til navn og visjon fra eksterne kilder. Profileringsfirmaer med kompetanse på merkevarebygging og profilering kan være fruktbare samarbeidspartnere for fellesstyret. Sekretariatet har imidlertid valgt å legge frem et første diskusjonsgrunnlag med utgangspunkt i blant annet de foreliggende forslag og på bakgrunn av UMBs erfaringer fra 2004 og 2005 når det gjelder bruk av konsulenter for markedsføring og profilering. Sekretariatet legger ikke frem anbefalinger om valg av navn og visjon i dette saksdokumentet. DEL 1: Valg av navn Retningsgiver for valg av navn NVH og UMB var enige i starten av fusjonsprosessen i 2008 om at det engelske navnet på det nye universitetet må være Norwegian University of Life Sciences. Dette navnevalget ble lagt til grunn for interimsstyrets arbeid med å stake ut kursen for det nye universitetet. Fellesstyret har også lagt denne engelske betegnelsen til grunn for sitt navnevalg. Majoriteten av forslagene som er kommet inn fra ansatte og studenter støtter opp om dette navnevalget. Flere mener at denne engelske betegnelsen må beholdes selv om det norske navnet vil kunne være forskjellig. I valg av nytt navn i 2004 ble også denne engelske betegnelsen valgt som retningsgiver for institusjonsnavnet for UMB. Firmaet som UMB benyttet til profilering av institusjonen, Tangram, fremholdt også life sciences som et viktig profileringselement. Det må derfor fastslås at det er bred enighet og god forankring i institusjonene for at det engelske navnet for det nye universitetet blir Norwegian University of Life Sciences. Dette vil derfor være retningsgivende for fellesstyrets arbeid. Fellesstyret legger med dette til grunn en tematisk betegnelse på det nye universitetet. Valg av norsk betegnelse Forslagene i 2004 og i 2010 grupperer seg rundt to forskjellige sentra:

3 2 - Geografi som grunnlag for valg av navn: Her er det av naturlige årsaker et begrenset antall muligheter, og forslagene omfatter kommune, fylke, region og historisk område. Begrunnelsen for valg av geografi er primært analogi til de andre universitetene i Norge og utlandet (med hederlige unntak) og at det ikke blir vektlagt spesielle fagområder. - Tematiske fagområder som grunnlag for valg: Her er det en rekke forslag som enten er avgrenset til ett spesielt område, eller som med store variasjoner sammenstiller to eller flere fagområder i navnet. Begrunnelsen for dette valget er dels videreføring av tematisk betegnelse slik UMB (og NTNU) har i dag, dels ønske om å fremheve egenart, nasjonalt ansvar og konsentrasjonsområder for den nye institusjonen. Norwegian University of Life Sciences tilhører denne kategorien. Med unntak av den engelske betegnelsen er det ikke klart flertall for noen av kategoriene, men det synes som om et geografisk basert navn har størst oppslutning. Universitetet i eller på Ås er det som oftest foreslås i denne kategorien. Argumentasjonen for valg av navn Både forslag om tematisk og geografisk betegnelse bygger på flere argumentrekker. Vektlegging og begrunnelse er sentrert rundt disse forholdene: - Vektlegging av rekruttering: Her er argumentasjon knyttet til det nye universitetets behov for å sikre seg tilstrekkelig antall studenter med best mulige kvalifikasjoner. Valg av navn må blant annet kommunisere med ungdomskullene fra 18 til 25 år med vekt på elementer som fremtidsrettet, nyskapende og samfunnsrelevant. Denne argumentasjonsrekken er primært knyttet til markedsføring, omdømme og evne til å tiltrekke seg de beste studenter. - Vektlegging av universitetets rolle i samfunnsutviklingen : Her er argumentasjonen knyttet mer generelt til det nye universitetets betydning for forvaltning, næringsliv og samfunnslivet i bred forstand. Denne argumentasjonsrekken er i stor grad basert på en politisk vurdering av hvilken rolle det nye universitetet kan spille på sine såkalte ansvarsområder. Disse ansvarsområdene varierer fra forslagsstiller til forslagsstiller. - Vektlegging av internasjonalisering: Her er argumentasjonen knyttet til det nye universitetets deltakelse i internasjonal kunnskapsutvikling og globale ansvar. Også denne argumentasjonsrekken bygger på en politisk vurdering av hvilken rolle det nye universitetet skal ha. - Vektlegging av ansattes og studenters tilknytning: Her er argumentasjonen at studenter og ansatte i størst mulig utstrekning skal identifisere seg med institusjonen og at navnet i denne forbindelse er viktig. Det er en stor variasjon i begrunnelsene for hvilket navn det nye universitetet skal ha. Det er i utgangspunktet ingen argumentasjon som kan sies å ha entydig tilslutning.

4 3 Bruk av kriterier Kriteriene som kan benyttes for valg av navn, er i hovedsak disse: - Navnet må gi ansatte og studenter en naturlig og god tilknytning til institusjonen. Ansatte og studenter er de viktigste formidlere av institusjonens samfunnsrelevans og rolle i norsk og internasjonal utdanning og forskning. - Navnet må være tiltrekkende for ungdom og andre som skal velge studieplass. Navnet må kommunisere verdier og fremtidsutsikter som sikrer rekruttering av gode studenter. - Navnet må kunne kommunisere med det internasjonale forsknings- og utdanningsområdet. - Navnet må videreføre den positive rollen som både NVH og UMB har i samfunnet og tiltrekke samarbeidspartnere. Med dette som ramme for valg av navn, kan denne matrisen være viktig i vektingen av de ulike argumenter og hensyn: Kriterier Ansatte og studenters tilknytning Rekruttering av nye studenter i alderen år Internasjonal deltakelse og rolle i forskning og utdanning Omdømme i samfunnet generelt og aktuelle samarbeidspartnere spesielt Geografi: Eks Universitetet i Ås, i Akershus, i Follo Ingen nevnt, ingen glemt argumentet. Nøytralt og inkluderende Forutsetter at Ås er kjent og innarbeidet som akademisk institusjon Aas, Follo, Akershus forutsettes kjent. Tradisjon og kontinuitet - argumentet. Tematisk: Eks Universitetet for veterinærog biovitenskap, miljø- og veterinærmedisin Ekskluderende for deler av universitetet. Appellerende og profilerende Bruk av life sciences innarbeidet Gir mulighet for ny profilering innenfor det globale biobaserte kunnskapssamfunnet. Det er selvsagt ulike oppfatninger av hvordan de ulike delene skal vektes. Det er derfor avgjørende for fellesstyret at det utarbeides en god begrunnelse for anbefalingen av navn. Denne begrunnelsen inngår i visjonen for det nye universitetet. Spesielt om profilering Det nye universitetet kommuniserer ikke utelukkende gjennom institusjonsnavnet. Profileringen av institusjonen skjer i tillegg til enten et geografisk eller tematisk navn også gjennom betegnelsene på de faglige enhetene. Dette er en viktig del av etableringen av de nye fakultetsenhetene som skal danne kjernen i det nye universitetet. Flere norske universiteter har tatt i bruk eller vurderer å ta i bruk andre betegnelser enn fakultet. UMB har i 2009 vedtatt som en prøveordning å benytte termen skole og school

5 4 for studieprogrammet for siviløkonomer. Dette kan åpne for en mer differensiert navnebruk på fagenhetene enn det tradisjonelle fakultet. Dermed kan den nye institusjonen ha enheter med varierende betegnelser avhengig av hvilke ambisjoner og målgrupper fakultetene vil prioritere i konkurransen om nye studenter og ekstern finansiering av sin forskningsvirksomhet. Profileringen vil også i årene fremover skje gjennom den foreslåtte arbeidsdelingen mellom norske utdanningsinstitusjoner innenfor rammen av politikken om økt Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon i sektoren (SAK). SAK-politikken vektlegger at institusjonene bør ta et ansvar for mangfoldet i sektoren som helhet når de utvikler sin profil. NVH og UMB har i flere sammenhenger vektlagt det nasjonale ansvar de to institusjonene har for enkelte fagområder i utdanning og forskning. Det har derfor vært viktig for mange å understreke denne betydning og funksjon i navnevalget. Ved å bruke Norwegian University of Life Sciences som engelsk betegnelse, blir dette nasjonale ansvaret understreket. Sekretariatet er kjent med at Kunnskapsdepartementet ikke har ønsket å bruke nasjonal betegnelse i navn på universiteter. Samtidig uttrykker et navn som Universitetet for... en viss nasjonal eksklusivitet som da også legitimerer nasjonsbetegnelsen i det engelske navnet. I løpet av høsten vil det bli avklart om det er mulig å bruke nasjonsnavnet dersom fellesstyret skulle velge en tematisk betegnelse. Utarbeidelse av forslag til navn på den nye institusjonen Sekretariatet foreslår at fellesstyret drøfter valget mellom en geografisk eller tematisk betegnelse for det nye universitetet ut fra de kriterier som er skissert i dette saksdokumentet.

6 5 DEL 2: Valg av samfunnsoppdrag, kjerneverdier og visjon Felles samfunnsoppdrag for alle universiteter og høgskoler Det nye universitetets visjon bygger på samfunnsoppdraget som er gitt i gjeldende Universitets- og høgskolelov som ble vedtatt i 2007 og trådte i kraft 1. januar Samfunnsoppdraget (jf 1.3) for alle universiteter og høgskoler er dette: - Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å: a) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. b) utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. c) forvalte tilførte ressurser effektivt og aktivt søke tilføring av eksterne ressurser. d) bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. e) bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. f) legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. g) bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale forskningsfronten og utviklingen av høyere utdanningstilbud. h) samarbeide med andre universiteter og høyskoler og tilsvarende institusjoner i andre land, lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner. i) tilby etter- og videreutdanning innenfor institusjonens virkeområde. En rekke av de innkomne forslagene til visjon omhandler disse punktene i universitets- og høgskoleloven, om enn med noen andre formuleringer. Tilsvarende gjelder også for institusjonenes faglig frihet og ansvar (jf 1-5): (1) Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Institusjonene har et ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper. (2) Universiteter og høyskoler har ellers rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag innenfor de rammer som er fastsatt i eller i medhold av lov. (3) Universiteter og høyskoler kan ikke gis pålegg eller instrukser om a) læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen eller i det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet b) individuelle ansettelser eller utnevnelser. Universitets- og høgskoleloven har gjennom samfunnsoppdraget også lagt grunnlaget for de enkelte institusjonenes visjon for sin utdannings- og forskningsvirksomhet. I de innkomne forslagene er det foreslått at det nye universitetet blant annet skal være kritisk, innovativt, nyskapende og i forskningsfronten. Dette er ikke et krav som gjelder spesielt for det nye universitetet, men inngår i samfunnsoppdraget Stortinget har gitt alle høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Kjerneverdier Det nye universitetet har som nevnt ovenfor rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag innenfor rammene som er satt i loven. Loven fastsetter at den som gir undervisning ved institusjonen har et selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg av denne innenfor de rammer som institusjonen fastsetter eller som følger av lov eller i medhold av lov. Vitenskapelige ansatte har rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale. Særskilt avtale kan f.eks. være en prosjektavtale med Forskningsrådet. NVH har utarbeidet et verdigrunnlag som kalles RAUS:

7 6 Respektfull: Vi skal alltid bestrebe oss på å se verdien av andres erfaringer, arbeid og faglige ståsted. Vi skal respektere dyrenes egenverd, særpreg og naturlige behov. Vi skal være rause i all intern og ekstern kommunikasjon. Ambisiøs: Virksomheten vår skal være målrettet, tydelig og åpen for nye impulser og erkjennelser. Omverdenen skal aldri være i tvil om hva NVH står for og arbeider for. Vi skal sette oss høye mål og stille høye krav til kvalitet og etikk i alt vi gjør. Uavhengig: Forskning, undervisning og all annen virksomhet ved NVH skal være fri og uavhengig. Vår kunnskap skal bidra til å fremme god helse og god velferd for både dyr og mennesker uavhengig av politiske og økonomiske interesser. Samarbeidende: Samarbeid innebærer stor grad av åpenhet, toleranse og samhandling med kolleger og omverdenen. NVH skal mobilisere dyktige medarbeidere og dyktige studenter. Felles engasjement baner vei for levende arbeidsmiljø, spennende resultater og gode mellommenneskelige forhold. Fellesstyret kan ha disse kjerneverdiene som utgangspunkt for sin vurdering og vedtak Samfunnsoppdrag med et særskilt ansvar Universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innenfor de områder der de tildeler doktorgrad (jf 1-4). Det nye universitetet kan på dette grunnlag gå videre i utformingen av en visjon og samfunnsoppdrag som er særegent og som gir det nye universitetet en spesiell rolle i norsk og internasjonal utdanning. Universitetsloven formulerer denne muligheten slik: Departementet kan gi enkelte institusjoner et særskilt nasjonalt ansvar for forskning eller undervisning på bestemte fagområder. På samme måte kan departementet gi enkelte institusjoner et særskilt nasjonalt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde forskningsbiblioteker, kunnskapsbanker og databaser samt museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger for særskilte fagområder. Det er spesielt spørsmålet om nasjonalt ansvar for forskning eller undervisning på bestemte fagområder som er aktuelt for det nye universitetet. Dette gir en mulighet som er knyttet til regjeringens satsing på SAK Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon som er nevnt ovenfor i dette saksfremlegget. De innkomne forslagene i 2010 er langt på vei identiske med forslagene i 2004 (i 2004 var ikke veterinærmedisin aktuelt som fagområde ved daværende NLH og var ikke med blant forslagene). Disse fagområdene er kort oppsummert disse: Miljø og utvikling/landbruk, fiskeri og veterinærmedisin, dyresykdommer/biovitenskap/matproduksjon/matforsyning/dyrehelse/energiressurser/biologi. Til disse fagområdene er det foreslått at visjonen må vektlegge disse elementene: Samfunnsrelevans/samfunnsnyttig/samfunnsengasjert/bærekraftig/helse/grønn/tverrfaglig. Kvalitetskravene som er ønsket for den nye institusjonen er spesielt knyttet til disse elementene: Fremtidsrettet/attraktiv/moderne/innovativ/fremste/grensesprengende/handlekraftig/ansvarlig /jordnær/allsidig/nyskapende/særegen/akademisk/kritisk/kreativ/levende/analytisk/synlig/helh etlig.

8 7 Det utfyllende samfunnsoppdrag som det nye universitetet skal i oppstartsfasen, er det gjeldende samfunnsansvar som NVH og UMB har i Disse er formulert slik av institusjonene i sine respektive strategiske planer: NVHs samfunnsansvar (se: NVH/Strategi-og-planer/) Vår visjon er å være blant de fremste veterinærmedisinske forsknings- og utdanningsinsitusjonene i Europa Virksomhetsidé Norges veterinærhøgskoles samfunnsoppdrag er å fremme god dyrehelse og dyrevelferd, trygge matvarer og bærekraftig bioproduksjon gjennom å gi utdanning og drive forskning på et høyt faglig nivå innenfor veterinærmedisin og tilstøtende fag. Hovedmål for virksomheten 1. Å drive forskning på internasjonalt nivå innenfor veterinær- og biomedisinske fagområder. 2. Å gi forskningsbasert utdanning på internasjonalt nivå i veterinær- og biomedisinske fag i tråd med samfunnets behov og å tilby fremtidsrettet etter- og videreutdanning innenfor disse fagene. UMBs samfunnsansvar (se UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150 års virke. UMB er det levende universitetet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene: Grunnleggende og anvendt biovitenskap Bioproduksjon, inklusive akvakultur Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Landskapsarkitektur og arealplanlegging Matproduksjon og mattrygghet Teknologi Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker 3. Å drive "Dyrenes rikshospital" med det beste faglige tilbudet i landet som grunnlag for forskning og utdanning. 4. Å formidle kunnskap om veterinær- og biomedisinske spørsmål til myndigheter, næringsliv og allmennheten. I St.prp. nr 30 ( ) om Framtidig lokalisering og organisering av Noregs veterinærhøgskole har regjeringen en visjon for det nye universitetet: Regjeringa meiner at ei samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB, samt flytting av VI til Ås, vil medverke til å byggje ei samla og integrert primærnæringsretta verksemd. Lokalisering av Noregs veterinærhøgskole til Ås vil leggje eit grunnlag for etablering av ei unik nyskaping der NVH og UMB inngår i ei tett samvirke med andre relevante forskingsinstitusjonar innanfor feltet. Satsing på etablering av eit «grønt universitet» inneber noko nytt og innovativt for norsk høgre utdanning og forsking og for veterinærfeltet. Interimsstyret sammenfattet sin anbefaling om samfunnsoppdrag og visjon i rapporten som ble overlevert Kunnskapsdepartementet 1. mars i år på denne måten: Visjon og samfunnsoppdrag: Det nye universitetet har utgangspunkt i biovitenskapene med tyngdepunkt innenfor bioproduksjon, veterinærmedisin, matvitenskap, samt miljø og bærekraftig utvikling. Det nye universitetet bør ha som ambisjon å være den fremste leverandør av forskning og utdanning innenfor disse fagområdene i Norge, og være en aktiv bidragsyter til den globale kunnskapsutviklingen. Det nye universitetets engelske betegnelse bør være Norwegian University of Life Sciences. Det nye universitetet viderefører ansvaret for den bredere porteføljen av forskning og utdanning som de to institusjonene i dag driver, herunder økonomiske, teknologiske, samfunnsvitenskapelige og estetiske fagområder. Disse fagområdene bidrar i dag med kunnskap og kompetanse som er etterspurt i samfunnet, og de skal sikres gode

9 8 utviklingsmuligheter også i det nye universitetet. Universitetet vil samarbeide nært med næringsliv og forvaltning for å bidra til produktutvikling og problemløsning. Bakgrunn for de innkomne forslagene til visjon Forsommeren 2010 ble følgende samfunnsoppdrag utarbeidet av ledergruppen og lagt til grunn for navne- og visjonskonkurransen på NVH og UMB: Samfunnsoppdraget for det nye universitetet Det nye universitetet skal gjennom forskning, utdanning og formidling være en konstruktiv og kritisk kunnskapsprodusent og samfunnsaktør. Globale klimaendringer, sikring av en bærekraftig mat- og vannforsyning, fattigdomsbekjempelse, økt risiko for spredning av sykdommer, bevaring av biologisk mangfold og biologisk produktivitet og overgang til fornybare energibærere er alle sentrale utfordringer for det 21. århundre. Dette må møtes gjennom utvikling av ny kunnskap. En estimert befolkningsvekst på 30 % fra 2010 til 2050 forsterker utfordringene og skjerper kravene til god forvaltning av arealressursene. Matproduksjonen må baseres på et balansert forhold mellom produksjon av vegetabilske og animalske matvarer, og en større andel av matproduksjonen må sannsynligvis foregå i havet. En økt utnyttelse av havets matressurser vil innebære mange biologiske og teknologiske utfordringer, med konsekvenser for den økologiske balansen. Den økende etterspørselen etter animalsk protein som følger den globale levestandardsveksten tilsier en kraftig økning i antall matproduserende dyr. Nye og effektive produksjonssystemer må ivareta helse og velferd for disse dyrene. En slik endring i verdens matproduksjon vil, sammen med økt etterspørsel etter energi, ha konsekvenser for klimaet. Utvikling av nye teknologiske og samfunnsmessige løsninger må samtidig kombineres med en politikkutvikling som gir økt verdiskaping og bedre og mer likeverdig fordeling av ressurser og goder. Vår tid har mulighet for å vektlegge andre verdier enn det tradisjonelle industrisamfunnet. Slike verdier omfatter blant annet å ha kontakt med dyr og vise respekt for dyrs egenverdi, anerkjenne sports- og familiedyr som viktig for menneskers psykiske og fysiske helse, å kunne bo i gode omgivelser og ha tilgang til, og opplevelse av, ren natur, godt miljø og en variert kultur. Med utgangspunkt i disse problemstillingene skal det nye universitetet bidra til å utvikle en bærekraftig matproduksjon, en helhetlig areal- og ressursutnyttelse og et godt opplevelsessamfunn som skal gi god helse for mennesker, dyr og miljø i en global sammenheng. Det nye universitetet skal: Drive forskning på høyt internasjonalt nivå og på enkelte områder være en internasjonal spydspiss Utdanne kompetente, reflekterte og attraktive kandidater for det nasjonale og internasjonale samfunnet Drive en aktiv formidlingsvirksomhet som skaper nysgjerrighet og forståelse Denne fremstillingen av samfunnsoppdraget er i tråd med vektleggingen av universitetenes samfunnsrolle og ansvar. For det nye universitetet vil den internasjonale debatten om det biobaserte kunnskapssamfunn være relevant i utformingen av samfunnsoppdrag og visjon. Utarbeidelse av visjon og samfunnsoppdrag Sekretariatet foreslår at fellesstyret drøfter mulighetene for å utarbeide et en visjon som bygger på et generelt og spesifisert samfunnsoppdrag. Drøftingene kan ha følgende utgangspunkt: 1. Generelt om det nye universitetets samfunnsopprag og visjon: I denne delen bygges det på samfunnsoppdraget Stortinget har gitt universitetene og høgskolene. Det nye universitetets fundament for forskning, utdanning, formidling, innovasjon, og deltakelse i samfunnsutviklingen, blir kort beskrevet. 2. Spesielt om det nasjonale samfunnsoppdraget det nye universitetet skal ha (med hjemmel i U&H-lovens 1-4): ansvar for veterinærmedisinsk utdanning og regjeringens begrunnelse for å fusjonere NVH og UMB er utgangspunktet for denne

10 9 delen av visjonen. Her er nåværende strategier og anbefalinger fra interimsstyret elementer som kan innarbeides. 3. Den spesielle visjonen for det nye universitetet bygger på det generelle og spesielle samfunnsoppdraget. Dersom det velges en tematisk betegnelse for det nye universitetet, bør visjonen ha dette som utgangspunkt. Sekretariatet/PS/

FS-66/10 Navn, kjerneverdier, samfunnsoppdrag og visjon

FS-66/10 Navn, kjerneverdier, samfunnsoppdrag og visjon FS-66/10 Navn, kjerneverdier, samfunnsoppdrag og visjon Fellesstyret hadde første drøfting av navnevalg, samfunnsoppdrag, kjerneverdier og visjon på møtet 2. november 2010. Fellesstyret fikk på møtet resultatene

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

DNU society assignment samfunnsoppdrag, consulting comments

DNU society assignment samfunnsoppdrag, consulting comments FON-ITEM NO: 27/2011 RESPONSIBLE PERSON: RAGNHILD SOLHEIM EXECUTIVE OFFICER: ANDREAS ÅKERSTRØM REF NO: NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES RESEARCH COMMITTEE (FON) 1302 1901 Item 27/2011 DNU society

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Strategi 2014 2020 DnU

Strategi 2014 2020 DnU Utkast 29.5.2012 Strategi 2014 2020 DnU Visjon: Kunnskap for livet Det nye Universitetet har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler vår ambisjon om å bidra til å sikre livsgrunnlaget for

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap c/o Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo Høringsinstanser ifølge liste Vår ref: 2012/25 Oslo, 5. november

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Lov om universiteter og høyskoler

Lov om universiteter og høyskoler Lov om universiteter og høyskoler 1-1. Lovens formål Denne lov har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler a)tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. b)utfører forskning

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret hadde første drøfting av faglig organisering på seminaret 21. oktober

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Det vises til utsendelse av styrepapirer,

Detaljer

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer!

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene og mulighetene som gis til fordypning på både master- og ph.d

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Ærede Statsråd, øvrige inviterte gjester og alle frammøtte.

Ærede Statsråd, øvrige inviterte gjester og alle frammøtte. TALE VED REKTOR-INNSETTING 2010.08.12 Ærede Statsråd, øvrige inviterte gjester og alle frammøtte. Først vil jeg takke studenter og ansatte ved UMB for den store tillitten som ble vist meg gjennom rektorvalget

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole 9.10.2013 Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark å bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning, forskning og faglig og

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer!

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene, og mulighetene som gis til fordypning på både master og ph.d

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2007 2008) FRAMTIDIG LOKALISERING OG ORGANISERING AV NOREGS VETERINÆRHØGSKOLE

St.prp. nr. 30 (2007 2008) FRAMTIDIG LOKALISERING OG ORGANISERING AV NOREGS VETERINÆRHØGSKOLE St.prp. nr. 30 (2007 2008) FRAMTIDIG LOKALISERING OG ORGANISERING AV NOREGS VETERINÆRHØGSKOLE Tilråding frå Kunnskapsdepartementet av 11. januar 2008, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE 2011 2013 VERDIGRUNNLAG: NVH en RAUS organisasjon Respektfull Ambisiøs Uavhengig Samarbeidende ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ikke formulerte

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

STR ATE GI

STR ATE GI STR ATE GI 2014 2017 STRATEGI FOR NHH 2014 2017 STRATEGI SOM VISER VEI NHH SKAL VÆRE EN DRIVKRAFT FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING OG UTDANNE MENNESKER FOR VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING. NHH har

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig Strategi 2017-2021 Visjon Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig HSN er et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt universitet. Universitetet har høy internasjonal

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll?

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Universitetet for miljø- og biovitenskap Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Alle trenger kurs Enten behovet er å friske opp gamle kunnskaper eller lære noe

Detaljer

Torsdag, 18. februar Informasjonsarbeid. Jørgen G. Bramness. Senter for rus og avhengighetsforskning, IKM/UiO

Torsdag, 18. februar Informasjonsarbeid. Jørgen G. Bramness. Senter for rus og avhengighetsforskning, IKM/UiO Torsdag, 18. februar 2016 Informasjonsarbeid Jørgen G. Bramness Senter for rus og avhengighetsforskning, IKM/UiO Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven). 1.3 Universiteter og

Detaljer

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter De store linjer Den Høiere Landbrugsskole på Ås fra 1859 Norges

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås Allmøte UMB 18/3 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences innebærer muligheter

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Strategisk plan for Bioforsk

Strategisk plan for Bioforsk Strategisk plan for Bioforsk 2013-2016 Faglig plattform og egenart Bioforsk har sin faglige plattform innen landbruk og matproduksjon, plantebiologi og plantehelse, og miljø og ressursforvaltning. Organisasjonens

Detaljer

Mål for Miljøtek US,

Mål for Miljøtek US, Mål for Miljøtek US, 25. 09. 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Miljøendringer Økosystemers funksjoner og tjenester Bærekraftig teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

«Mulig fakultetsorganisering av UMB»

«Mulig fakultetsorganisering av UMB» «Mulig fakultetsorganisering av UMB» Mandat: Hvilke fakultet skal det nye universitetet ha, og hvilke fagområder skal være i hvilket fakultet? Antall nivå i den interne faglige organiseringen Antall nivå

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Høringssvar fra Fellesadministrasjonen: 06.04.16 Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Et ungt og innovativt universitet med et regionalt og globalt engasjement.

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Innlegg på seminar om organisasjonsmodell for det nye universitetet lørdag 4. februar 2010: " En unik nyskaping"

Innlegg på seminar om organisasjonsmodell for det nye universitetet lørdag 4. februar 2010:  En unik nyskaping 1 Innlegg på seminar om organisasjonsmodell for det nye universitetet lørdag 4. februar 2010: " En unik nyskaping" 1. Innlegget er delt i tre deler: - Hovedutfordringene omhandler kort historikk og forventningene

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dekan Eva Falleth

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dekan Eva Falleth Fakultet for samfunnsvitenskap Dekan Eva Falleth Universitetsstyrets seminar 5-6 mars 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Samfunnsperspektiv på areal, folkehelse, klima, landskap, mat,

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer