Årsmelding for. Norsk Ornitologisk Forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for. Norsk Ornitologisk Forening"

Transkript

1 Årsmelding 2018 for Norsk Ornitologisk Forening

2 Sekretariat og organisasjon NOFs sekretariat har i 2018 hatt følgende sammensetning: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Ingar Jostein Øien (fagsjef), Martin Eggen (naturvernrådgiver), Frode Falkenberg (rådgiver), Oddvar Heggøy (førstekonsulent), Berit Krogstad (førstekonsulent, deltid frem til mai), Magne Myklebust (informasjonskonsulent), Faris Omerovic (rådgiver), Morten Ree (organisasjonskonsulent), Jan Erik Røer (seniorrådgiver, deltid), Paul Shimmings (førstekonsulent), Andreas Winnem (rådgiver) og Tomas Aarvak (rådgiver). Dette utgjorde 11,1 årsverk. I tillegg kommer en del kortere engasjementer i prosjektvirksomheten. NOF har fylkesavdelinger i alle fylker. Antall lokallag er 50. NOFs strategi gjelder for perioden , og en prosess med å revidere denne ble startet i NOF har et prinsipprogram som angir overordnede retningslinjer for hele organisasjonen innenfor flere temaer. Dette ble revidert i NOF er medlem i BirdLife International, som er verdens største partnerskap av grasrotbaserte naturvernorganisasjoner. NOF samarbeider med en rekke andre foreninger gjennom medlemskap i Sabima og Forum for Natur og Friluftsliv. Sentralstyret Etter årsmøtet i 2018 har Michael Fredriksen vært styreleder og Eli Maria Stenklev har vært nestleder. Merete Wiken Dees, Dag Gjerstad, Steinar Eldøy, Per Stensland og Anne Sørensen har vært styremedlemmer. Styret hadde fire møter og behandlet 38 saker i løpet av året. Medlemsutvikling NOF hadde totalt medlemmer i 2018, noe som er en økning på 381 medlemmer fra % er menn og 36 % er kvinner. Prosessen med felles medlemskontingent i NOF ble sluttført i 2018, da alle medlemmer fra NOF avd. Oslo og Akershus ble med i NOFs felles medlemsdatabase. Tidsskrifter NOF sentralt gir ut fire tidsskrifter. Hovedtidsskriftet Vår Fuglefauna kom regelmessig ut med kvartalsvise numre, og i dette bladet settes det fokus på foreningens naturvernarbeid, populærvitenskapelige artikler om fugler samt arbeidet i de ulike ledd av organisasjonen. Som en del av fornyelsen av bladet har vært gjennom de siste årene, kom det også i 2018 en ny spalte i bladet. Nytt fra felten erstatter på mange måter den gamle Siste Nytt spalten, men har en bredere tematikk enn sin forgjenger. Bladet hadde 4592 abonnenter mot slutten av Fuglevennen kom ut med to numre i Dette bladet er innfallsporten til fugleinteressen, og er å betrakte som vårt rekrutteringstidsskrift. Her legges det vekt på fuglefôring, fuglekasser og hverdagslige opplevelser med fugler i nærmiljøet som passer for folk flest. Bladet hadde 4186 abonnenter mot slutten av Fagtidsskriftet Ornis Norvegica er utelukkende nettbasert, og publiserte i løpet av året tre artikler på til sammen 24 sider. Fra 2014 har vi også publisert årboken Fugleåret. Dette er en omfattende oppsummering av interessante, kvalitetssikrede fugleobservasjoner fra de aktuelle årene. Det kom ut to hefter av Fugleåret i Fugleåret 2015 ble publisert i juni, mens Fugleåret 2016 ble publisert i desember. Bladet hadde ved årets utløp 1347 abonnenter. NOFs fylkesavdelinger utgir til sammen 16 lokaltidsskrifter, av disse hadde 13 tidsskrifter utgivelser på papir eller nett i

3 Internett og sosiale medier I 2018 ble det publisert totalt 202 nyhetssaker på birdlife.no, derav 93 som ble vist på forsiden. Fylkesvis fordeling av nyhetssaker på fylkeslagsidene var som følger: Finnmark (31), Hordaland (26), Nordland (25), Aust Agder (8), Buskerud (8), Trøndelag (8), Vestfold (7), Hedmark (5), Rogaland (5), Oslo og Akershus (4), Telemark (4), Sogn og Fjordane (2), Oppland (1) og Vest Agder (1). Fylkene Møre og Romsdal, Svalbard (LOFF), Troms og Østfold har ikke hatt noen aktivitet på sine respektive nettsider på birdlife.no i Flere av disse bruker egne nettsider som primært nettsted for sine avdelinger, og statistikk for disse er ikke inkludert her. De 10 mest besøkte nyhetssakene i 2018 var følgende: 1. Hagefugltellingen 2018 (oppsummering), 2. Lag en trygg hekkeplass for tjelden, 3. Tjeld er årets fugl i 2018, 4. Nytt stort fuglekasseprosjekt, 5. Oppdrag Fuglekasse et satsingsområde helt frem til og med 2020!, 6. Bli venn med fuglene der du bor!, 7. Hogger flest trær når fugleungene ligger i reiret, 8. Ikke ta med fugleunger hjem!, 9. Mørkmyrhauk ny art for Norge, 10. Drager eller måker på taket? Bruken av birdlife.no var god i 2018, men med en liten tilbakegang i forhold til 2017 (ca. 8 %) sideoppslag ble gjort. Tilsvarende tall for fuglevennen.no er sideoppslag. Aktiviteten var med dette betydelig høyere enn i 2017, da sideoppslag ble gjort. Hagefugltellingen i slutten av januar medførte stor aktivitet på siden, der søndag 28. januar skiller seg ut med hele sideoppslag. NOF er aktiv i de sosiale mediene Facebook og Twitter, og dette er effektive formidlingskanaler for informasjon fra NOF. Per 31. desember 2018 hadde vi følgere på Facebook ( som er et tilfang på tilhengere i løpet av På Twitter ( var det følgere 31. desember 2018, hvilket er en økning på 296 følgere i løpet av året. I 2018 var vi også for andre år aktive på Instagram ( Aktiviteten gjorde at vi i løpet av året mer enn doblet antall følgere i forhold til fjoråret personer følger nå NOF på Instagram. Vårt nyhetsbrev ( gikk ut til 3500 personer per , hvilket er 419 personer flere enn året før. Økonomi Det reviderte årsregnskapet til NOF viser et overskudd på kr Totalomsetningen for året ble kr Fordelingen er ca. 11,0 millioner på organisasjonsdrift og ca. 12,6 millioner på prosjektvirksomheten. Driftstøtten fra Miljødirektoratet utgjorde kr NOF har for tiden god likviditet, og egenkapitalen er ved årsskiftet kr Foreningen hadde ved utgangen av 2018 en bankbeholdning på kr , herav er kr bundet opp i prosjektvirksomheten. Årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret 2018 Fond / Årstall Status per Disposisjoner 2018 Status per Disposisjonsfond

4 NOFs egenkapital er i sin helhet plassert i et disposisjonsfond. Årsoppgjørsdisposisjonene framlegges årsmøtet ved Saltstraumen 27. april 2019 for godkjenning. Fond NOFs fond bestyres av et fondsstyre, som er utnevnt av sentralstyret. For 2018 har fondsstyret bestått av Svein Karlsen (leder), Jostein Sandvik, Torborg Berge, Torgeir Nygård og Peter Sjolte Ranke (sekretær). Hvert fond har egne statutter, hvor den generelle regelen er at maksimalt 80 % av årets rente skal fordeles til prioriterte søknader. NOFs fondsregnskap inngår ikke i årsregnskapet for foreningen. Status for fondene per : Norsk Fuglevernfond: Formål å fremme ornitologisk forskning innen fuglevern ved utdeling av årlige stipender. Innestående kr Snøuglefondet: Underlagt Norsk Fuglevernfonds statutter, i tillegg til egen avtale om disponering. Gjelder prosjekter på norskhekkende dagrovfugler og ugler og i særdeleshet snøugle. Innestående kr Oddmund Aune og Erling Bjørgums Minnefond: Formål å fremme ornitologisk forskning med spesiell vekt på trekkfugler. Utdeling av årlige stipendier. Innestående kr Svein Haftorns Minnefond: Fondets formål er, i Svein Haftorns ånd, å øke barn og ungdommers interesse for norsk fuglefauna. Innestående kr Jon Suuls Legat: Dette er et fond som har til formål å støtte ideell virksomhet innen norsk natur og kulturvernarbeid rettet mot sjøfugl, i særdeleshet ærfugl. Det vil ikke bli foretatt utbetalinger fra fondet før beholdningen er minimum kr Innestående kr Totalt innestående på NOFs fond er per kr Det ble delt ut kr til prioriterte fondssøknader i Prosjektvirksomheten Prosjektvirksomheten i NOF har vært betydelig også i Aktiviteten er både knyttet til oppdrag fra forvaltningsmyndighetene og egne prosjekter, og ikke minst en kombinasjon av disse kategoriene, hvor NOF initierer prosjekter som vi søker støtte til gjennomføringen av hos forvaltningsmyndighetene. Flere større prosjekter er i stor grad basert på frivillig innsats fra foreningens medlemmer. Noen prosjekter inngår i nasjonal bestandsovervåking av fuglefaunaen, enten som en generell overvåking av fuglefaunaen, eller som spesifikk overvåking av enkeltarters hekke /overvintringsbestander eller trekkregistreringer. De fleste av disse prosjektene er langsiktige, slik at bestandsutviklingen over tid kan følges. Dette gjelder blant annet datainnsamling i hekkefuglovervåkingen Terrestrisk overvåking av fuglebestandene (TOV E), som overvåker hekkebestanden i standardiserte geografiske ruter for en rekke norske fuglearter. Prosjektet har siden 2012 omfattet ruter i alle landets fylker. Ved NOFs fuglestasjoner på Lista og Jomfruland følges bestandsutviklingen for en rekke fuglearter under vår og høsttrekket ved tellinger og ved standardisert fangst og ringmerking, som også inngår som en del av miljømyndighetenes terrestriske miljøovervåking. Resultatene fra NOFs overvåking ved fuglestasjonene publiseres årlig i NOFs rapportserie. Norsk Hagefugltelling er en årlig landsdekkende telling av hagefugler, og ble 4

5 som vanlig gjennomført den siste helga i januar med stor deltakelse. I tillegg utfører NOF Overvåking av fugler i jordbrukets kulturlandskap (3Q) i samarbeid med Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO). NOF deltar i den regionale overvåkingen av sjøfugl både i hekketiden og om vinteren som en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugler (SEAPOP). I 2018 har NOF utarbeidet interaktive fakta ark for alle sjøfugler som skal inngå i Miljødirektoratets nasjonale handlingsplan for sjøfugler som er under utarbeidelse. Av de artsspesifikke prosjektene gjennomfører vi nasjonal overvåking på to av de globalt truete artene vi har i Norge, dverggås og stellerand, samt havørn som er en ansvarsart for Norge og åkerrikse som er på den norske rødlista som kritisk truet. Fra og med 2016 startet vi et overvåkingsprosjekt på svarthalespove, som i likhet med dverggås er en «prioritert art» i Norge med egen forskrift. I likhet med dverggås har åkerrikse en egen nasjonal handlingsplan, og for svarthalespove er en nasjonal handlingsplan under utarbeidelse. NOF produserte i faktagrunnlaget for begge disse nasjonale handlingsplanene. For stellerand og særlig for dverggås, er prosjektene omfattende og innsatsen favner utenfor landets grenser. Blant annet har begge disse prosjektene stor aktivitet innenfor rammen av Miljøsamarbeidet mellom Norge og Russland. Fra 2011 har et EU prosjekt pågått med bevaring av dverggås langs den europeiske trekkruta (LIFE+). Prosjektet ble avsluttet i 2018 og i 2019 er søknad om et nytt LIFE+ prosjekt under utarbeidelse. Her spiller NOF en viktig rolle. Fra 2016 har NOF og HOS (BirdLife partner i Hellas) inngått en 5 årig bilateral samarbeidsavtale for bevaring av dverggåsa i de viktigste overvintringsområdene for den fennoskandiske bestanden i Hellas. Fra og med 2016 deltar NOFs dverggåsprosjekt også i det internasjonale forsknings og forvaltningsprogrammet SUSTAIN hvor både Klima og Miljødepartementet samt Miljødirektoratet også deltar. NOF gjennomførte i 2018 en totalkartlegging av horndykker i Sør Trøndelag. Dette er en rødlisteart som det er viktig å følge bestandsutviklingen til. Det ble også gjennomført kartlegging av denne arten i deler av Nordland. Dobbeltbekkasin er en annen rødlisteart som vi i 2018 startet et overvåkingsprosjekt på i områdene i og ved Hardangervidda. Etter at NOFs femårige nasjonale kartlegging av hubro ble avsluttet i 2012, ble dette prosjektet avløst av et løpende overvåkingsprosjekt for arten i utvalgte områder i Norge. I 2013 ble dette utvidet til å omfatte fire overvåkingsområder. Arbeidet har også inkludert kartlegging av habitatbruk vha. satellitt telemetri og GPS teknologi. Fra 2015 har vi i tillegg foretatt genetiske undersøkelser av både unger og voksne på samtlige registrerte reir i overvåkingsområdene. Dette gjøres i samarbeid med en genetiker ved NINA. Et omfattende arbeid med å kartlegge dietten hos hubro i Midt Norge ble innlemmet i NOFs prosjektportefølje i Dette er videreført i perioden , og i løpet av ble deler av resultatene publisert, mens det i 2018 har blitt arbeidet med sluttpublisering av hele materialet. I 2016 startet vi opp et arbeid med C14 datering av byttedyr på hubroens hekkeplasser som fortsatt pågår. Videre overvåker vi sædgås. Dette arbeidet har fokus både på studier av trekk og overvintringsforhold vha. satellittsendere og halsringmerking, samt genetiske/morfologiske analyser som viser at vi har to distinkte underarter hekkende i Norge. NOF arbeider med begge underartene, og vi kartlegger hekkeforekomstene av underarten fabalis. Denne underarten er i tilbakegang på global basis, og det er nå en internasjonal handlingsplan under utarbeidelse, hvor NOFs prosjekt har vært en sentral bidragsyter. Fra og med 2015 arbeider NOF også aktivt med kartlegging og overvåking av bestander av gjess som utgjør forvaltningsmessige utfordringer både på regionalt og nasjonalt nivå på grunn av beiteskadeproblematikk. Dette gjelder hvitkinngås, kortnebbgås og grågås. 5

6 NOF har også regionale overvåkingsprosjekter på vandrefalk, jaktfalk og hønsehauk. Sammen med NINA og Agder naturmuseum, har NOF et prosjekt som omfatter kartlegging av hekkeøkologi, bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg hos snøugle. Det har blitt påsatt satellittsendere på 22 snøuglehunner fram til og med 2018, og disse gir viktig informasjon om artens vandringer. NOF er involvert i et genetikkstudium på snøugle i samarbeid med en genetikkforsker ved NINA, og dette har siden 2014 gitt interessante resultater. Prosjektet omfatter også samarbeid og direkte innsats i Russland (som del av Miljøsamarbeidet mellom Norge og Russland) og Canada ettersom prosjektet søker å avdekke bestandsforhold og vandringer i en global sammenheng. Prosjektet har initiert og leder den internasjonale arbeidsgruppen for snøugle (International Snowy Owl Working Group ISOWG), og i 2017 førte arbeidsgruppens arbeid til at snøuglas status på IUCNs rødliste ble oppgradert. Prosjektets arbeid har også ført til at snøugle ble en prioritert art i Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) sitt initiativ AMBI (Arctic Migratory Birds Initiative som skal sikre bedre bevaring av fuglearter som hekker i Arktis). Andre arter som er sentrale i dette initiativet er dverggås og lappspove. NOFs prosjektarbeid på alle disse tre artene gjør at NOFs fagavdeling har en spesiell rådgivende rolle for CAFF i AMBIsammenheng. Vi kartlegger også trekkrutene og bevegelser hos fiskeørn, fjellvåk, lappugle, boltit og lappspove vha. miniatyr satellittsendere og lysfølsomme dataloggere. Fra 2014 startet vi opp med kartlegging og overvåking av kongeørn som inngår i Miljødirektoratet sitt «Rovdata prosjekt». I tillegg gjennomfører NOF feltregistreringer av kongeørn i Rødsjø beitedistrikt i forbindelse med kartlegging av kongeørnskader på bufe på oppdrag fra Statens naturoppsyn. NOFs fagavdeling har publisert flere notater om kongeørnskader på bufe og rein i Norge, samt laget kunnskapsstatus for kongeørn som er et viktig grunnlagsdokument for Miljødirektoratets forvaltning av arten i Norge. NOFs bistandsrelaterte aktiviteter var i 2018 et utfasingsår for prosjektet i Nepal og Malawi. Opprinnelig var dette et treårig Norad finansiert prosjekt som skulle avsluttes i Vi fikk midler for utfasing i Samarbeidspartnerne har som tidligere vært BirdLife organisasjonene Wildlife and Environmental Society of Malawi og Bird Conservation Nepal. Prosjektet hadde som mål å bidra til bedre ivaretakelse av viktige fugleområder ved bevisstgjøring og igangsetting av bærekraftige inntektsskapende aktiviteter for lokalbefolkningen. Resultatene av arbeidet har vært fruktbare, og mange miljøbevarende og bærekraftige aktiviteter har blitt implementert i lokalsamfunn i de seks viktige fugleområdene (IBA) vi har jobbet i (tre i hvert land). I 2015 fullførte NOF første del av arbeidet med å revidere statusen for norske IBA områder. Dette er et todelt prosjekt, hvor første del går ut på å oppdatere status for alle terrestriske og eksisterende IBA er, mens identifisering av marine IBA er vil komme i et oppfølgingsprosjekt. En full gjennomgang og oppdatering av de terrestriske og eksisterende IBA er i Norge ble publisert i I har vi forberedt arbeidet med en tilsvarende oversikt over de marine IBA områdene som vi håper å få gjennomført i I løpet av 2018 har NOF fått på plass et omfattende nettverk av IBA voktere for hvert enkelt IBA. Disse har ansvar for oppdatering av områdets status og rapportere hvis IBA et er truet av inngrep. NOFs fagrapporter kan fritt lastes ned fra våre nettsider. I løpet av gjennomførte NOF et arbeid med kartlegging av omfanget av ulovlig jakt på fugler i Norge, og dette gjennomføres i nær tilknytning til BirdLife International som koordinerer et slikt arbeid for hele Europa. Resultatene er både publisert internasjonalt i fagtidsskrift og i Vår Fuglefauna. I 6

7 2018 gjennomførte vi en studie av huskattens predasjon på ville fugler i Norge. Denne ble publisert tidlig i 2019 i NOFs rapportserie og på birdlife.no. I 2018 har NOFs fagavdeling arbeidet med innsamling, kvalitetssikring og systematisering av hekkedata for alle norske hekkefugler som sammen med data fra alle andre europeiske land skal inngå i det andre store Europeiske hekkeatlaset for fugler (EBBA2). Dette arbeidet vil bli sluttført i 2019 og atlaset vil bli publisert i NOFs fagavdeling hadde også ansvaret for gjennomføring av en landsdekkende kartlegging av Årets fugl tjeld i Arbeidet er sammenstilt og publisert i Vår Fuglefauna nr I 2018 sluttførte vi arbeidet med utarbeidelse av faktaark for sensitive fuglearter som er tilgjengelig på NOFs server for forvaltningsmyndigheter på alle nivå i arealplansaker. I løpet av 2018 har NOF gjennomført omfattende registreringer og skjøtselstiltak i verneområder i Midt Norge. I 2018 produserte NOFs fagavdeling til sammen 5 rapporter i NOFs rapportserie og 26 NOFnotater. Rapportene i rapportserien er tilgengelig på NOFs internettsider. NOFs fagavdeling produserer også årlig både populærvitenskapelige og vitenskapelige artikler fra prosjektarbeidet. Gjennom NOFs fylkesavdelinger og lokallag er det et stort mangfold av lokale og regionale prosjekter rettet mot arter og/eller lokaliteter. Resultatene fra disse publiseres gjerne i våre fylkesvise tidsskrifter, NOFs medlemstidsskrift Vår Fuglefauna eller i NOFs fagtidsskrift Ornis Norvegica. Lista Fuglestasjon Lista Fuglestasjon gjennomførte i 2018 sin 29. sesong med overvåking av fugletrekket i området ved Lista Fyr. Da stasjonen ble overtatt av NOF i 2015, var dette den fjerde sesongen der NOF var ansvarlig for gjennomføringen av denne overvåkingsaktiviteten. Overvåking foregikk fra 15. mars 10. juni og 15. juli 15. november med standardisert nettfangst og trekktellinger. Egen overvåkingsrapport er utarbeidet og oversendt Miljødirektoratet som gir støtte til prosjektet. Materialet fra stasjonen har vært vesentlig i to vitenskapelige artikler under produksjon. Den ene er nå publisert (2019). Aïda López García har vært ansatt som stasjonsleder i Rubén Piculo har vært ansvarlig for gjennomføringen av feltarbeidet både vår og høst. Fuglestasjonen hadde et betydelig antall frivillige som fikk opplæring og bidro ved fuglestasjonen i Av resultater kan nevnes at tallene i den standardiserte vår og høstfangsten på Lista Fuglestasjon var hhv. 9,3 % høyere og 15,7 % lavere enn gjennomsnittet. Den ekstremt tørre og varme sommeren medvirket nok til at enkelte arter trivdes og greide seg godt og hadde høye antall på høsten, mens tørken generelt slo ut negativt på produksjonen til flertallet av arter, som hadde tall langt under normalen. Fuglestasjonen gjennomførte siste helg i august en fuglefestival i likhet med de foregående år med god deltakelse. Stasjonen har arrangert ett ringmerkingskurs i 2018 og vært ansvarlig for ringmerkingen i Slevdalsvann som var gjennomført på høsten. 7 frivillige fra 5 ulike land har hatt lengre opphold ved stasjonen. I tillegg har stasjonen vært involvert i driften av publikumstilbudet ved Lista Fyr gjennom prosjektet Besøkssenter Våtmark Lista Lista Fyr, der Jan Erik Røer har vært NOFs representant som leder for styringsgruppen i samarbeid med flere lokale og offentlige aktører. Fuglestasjonen fikk også ferdigstilt en ny observasjonsplattform for observasjon og trekketellinger ved Lista Fyr. 7

8 Naturvernarbeid NOFs sekretariat samarbeider med våre fylkesavdelinger, lokallag og ressurspersoner om innspill i lokale/regionale og nasjonale høringsprosesser, og om innspill til ulike politiske nivå. Vi har engasjert oss i en lang rekke saker i ulike deler av organisasjonen. Arealplaner kommer ofte i konflikt med viktige natur og fugleområder, og arbeidet med å uttale oss og fremme våre synspunkter i saker der naturverdier står på spill er sentralt for NOF. I NOFs rekker finnes folk med lokalkunnskap om det meste av landet og fagekspertise på en lang rekke felter, og vi arbeider hele tiden med å innhente innspill fra folk i NOFs nettverk i vårt naturvernarbeid. Samtidig innehar sekretariatet en støttefunksjon ovenfor nettverket når det trengs. NOF har en naturvernrådgiver som jobber med naturvernarbeid og kommunikasjon/utadrettet virksomhet. Forvaltningen av kongeørn NOF er fast medlem av Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen. I tillegg har sentralstyret utnevnt Alv Ottar Folkestad som kongeørnekspert i NOF. Han er talerør og kontaktpunkt for NOF i saker som omhandler kongeørn. Prosesser og press mot kongeørna har blitt fulgt tett opp i I et representantforslag fra Senterpartiet i Stortingets energi og miljøkomité i april ble det foreslått en rekke endringer i rovviltpolitikken. Et av forslagene omhandlet kongeørn. Her blir det foreslått å åpne for felling av kongeørn forut for skade. Gjennom bl.a. direkte kontakt med politikerne jobbet NOF for at forslaget ikke skulle vedtas, noe det heller ikke ble. At det ikke er behov for vesentlige forandringer i forvaltningen av kongeørn er ellers fulgt opp med grundig argumentasjon til rette instanser, også med bakgrunn i tapsstatistikk for Kongeørna (og havørna) feiret 50 årsjubileum for fredningen. Det gjorde året spesielt, og ble bl.a. feiret med fagseminar hos Alv Ottar Folkestad i august og spredning av kunnskap om rovfuglers rolle i naturen og konsekvenser av fredningen. Utsetting av stokkand, fasan og rapphøns fra oppdrett Miljødirektoratet gav i 2016 og 2017 flere tillatelser til import av stokkender fra Sverige. Endene ble satt ut på privat grunn for å selge «jaktopplevelser». Til sammen har ender blitt tillatt importert fra Sverige og satt ut i Telemark i 2016 og I 2018 kom Klima og miljødirektoratets endelige tilslutning til Miljødirektoratets syn (med bakgrunn i våre klager) om at denne praksisen nå er stanset. Vi jobber nå med å stanse utsettinger av andre arter for jaktformål, som fasaner og rapphøns. I juni 2018 gav Miljødirektoratet syv ulike søkere lov til å slippe løs fugler for å drive hundetrening på dem. Miljødirektoratets vedtak er påklaget av NOF. Vi har ikke fått medhold på klagene våre hos direktoratet, så dette er inne til klagebehandling hos Klima og miljødepartementet. Blyammunisjon krav om utfasing NOF har sendt en forespørsel til regjeringen om utfasing av blyammunisjon ved all form for jakt. Etter at EU har satt i gang prosesser for å hindre spredningen av bly, samtidig som det er kommet nye undersøkelser som dokumenterer skadevirkningene på bl.a. kongeørn, er handling påkrevd. Regjeringen har svart at de vil følge nøye med på EUs politikk på området fremover. Naturforvaltning I et brev sendt i januar anmodet NOF regjeringen om å omgjøre beslutningen om å flytte forvaltningsansvaret for jaktbare viltressurser fra Klima og miljødepartementet til 8

9 Landbruks og matdepartementet. Ansvaret for norske fugle og dyrearter må miljøforvaltningen ha, og det er fortsatt uklarheter rundt hvilke praktiske betydninger dette vil ha for forvaltningen fremover. I 2018 trappet vi opp fokuset på ivaretakelse av marin våtmark, gjennom konkret arbeid (f.eks. forsøk på å stanse utfyllingen av Drevjaleira i Nordland), politisk og mediarettet arbeid og brev til departementet. Etter vårt syn må viktige fjæreområder sikres med statlige planretningslinjer. Vi har også vært kritisk til at arealinnsigelser fra Fylkesmannen i stadig mindre grad blir tatt hensyn til. Etter at NOF og andre naturvernorganisasjoner klaget et vedtak om en omkjøringsvei ved Åkra inn for Sivilombudsmannen, måtte Kommunal og moderniseringsdepartementet gjøre nytt vedtak i saken. Det nye vedtaket vurderer naturmangfoldloven på en helt annen måte, noe som førte til betydelige innrømmelser i favør av naturhensynet. Nå må det utarbeides en ny reguleringsplan. Handlingsplanen for horndykker kom i 2009, har det som en direkte oppfølging av denne blitt gjennomført kartlegging og overvåking av arten i flere delområder i landet. Handlingsplanen skulle evalueres etter en ny totalkartlegging av arten i Norge som ble planlagt i Dette har uteblitt, og imens stuper bestanden i deler av landet. Vi har etterlyst bedre oppfølging hos Fylkesmannen i Troms og Miljødirektoratet, samt oppdatering og iverksettelse av andre handlingsplaner (bl.a. åkerrikse og svarthalespove). Naturvernrettet informasjonsarbeid NOF har i 2018 laget faktaark og spredt informasjon rundt gjentakende problemstillinger som konflikter mellom mennesker og måker, tilrettelegging for hekking av sandsvale og taksvale, skadefellinger og annet. Supplerende vern Miljødirektoratet har bedt fylkesmennene foreslå områder som er aktuelle for de kommende supplerende verneplanene i Norge, med frist 1. februar 2019 for tilbakemelding. Mange fylkesavdelinger, lokallag og enkeltpersoner har vært involvert i arbeidet med å «tipse» fylkesmennene om aktuelle områder, utvidelse av områder, endret vernestatus osv. NOF har også spilt inn at IBAer (Important Bird Areas) må prioriteres, og gitt beskjed om hvilke IBAer som er aktuelle for vern eller utvidet vern. Klage til Bern konvensjonen Vår klage til Bernkonvensjonen om manglende oppretting av en inkurie når paragrafen om nødrett ble overført fra viltloven til naturmangfoldloven, ble behandlet i Bernkonvensjonens møte i desember 2017 og på nytt i november NOF bidro med supplerende informasjon foran møtet i 2018, som detaljer rundt nye drap av rovfugler i Norge, det ene under dekke av «nødrett». Inkurien medfører at rovfugler/rovvilt har dårligere beskyttelse nå enn tidligere. NOF mener at dagens lovverk ikke er forenlig med konvensjonens artikkel 9. Takket være NOFs klage til konvensjonen har nå Klima og miljødepartementet lovet å rette opp i inkurien, og det er fastlagt en tidsplan for dette. Økosystemtjenester fra våtmark NOF har sittet i en referansegruppe Miljødirektoratet har oppnevnt for å komme med innspill til en rapport om økosystemtjenester fra våtmark, ledet av en oppnevnt ekspertgruppe. Økosystemutredningen for våtmark er den første utredningen i sitt slag i Norge som bygger på den metodikken som er etablert av Naturpanelet (IPBES). Arbeidet med økosystemutredninger følger opp Stortingsmeldingen «Natur for livet», som sier at naturforvaltningen skal sikre at summen av all aktivitet eller bruk skjer på en måte som 9

10 medfører at norske økosystemer i størst mulig grad opprettholder god tilstand over tid. Rapporten ble offentliggjort i april Vindkraftutbygging og energi NVE arbeider med å lage en nasjonal ramme for vindkraftutbygging, og er bedt om å komme med faglige råd om gunstige og ugunstige områder for vindkraft. Dette er en oppfølging av Energimeldingen, og vi jobber for at naturhensyn skal vektes i større grad. Vi har i 2018 hatt direkte kontakt med Miljødirektoratet, som lager underrapport på tema fugl. NOF har gjennom hele 2018 også sittet i en dialoggruppe NVE og organisasjonene har hatt, siste møte var i desember I oktober 2018 leverte NOF et omfattende faglig innspill i etterkant av et møte med Miljødirektoratet i september. Vi har vært involvert i arbeidet mot flere vindkraftverk i 2018, samt forberedt klage til Sivilombudsmannen på Innvordfjellet vindkraftverk i Trøndelag. Rapportsystemet for fugler NOF administrerer innholdet i artsobservasjoner.no/fugler, og har ansvar for brukerstøtte til generelle og administrative brukere. Administrasjonen som NOF gjennom en avtale med Artsdatabanken skal gjennomføre, innebærer validering av utvalgte arter som omfattes av de alvorligste kategoriene på den norske rødlisten av Truete arter som ble spesielt nøye fulgt opp i Artsobservasjoner i 2018 var bl.a. dverggås, åkerrikse, vipe, hubro, snøugle, fiskeørn og jaktfalk. Oppslutningen rundt systemet har som tidligere år vært meget god, og antall innlagte observasjoner er på et stabilt høyt nivå millioner observasjoner ble rapportert fra 1. januar til 31. desember Det er en liten nedgang i forhold til i 2017 (figur), noe som i stor grad skyldes at færre eldre observasjoner ble rapportert i Majoriteten av materialet ble rapportert av fuglekikkere på frivillig basis. NOF står bak 17 millioner fugleregistreringer i Artsobservasjoner, noe som utgjør 85 % av alle registreringer i databasen. Miljøforvaltningen har best tilgang til disse dataene gjennom innsynsløsningen Artskart. Materialet samlet inn gjennom NOF står nå for nærmere 60 % av innholdet i Artskart, dvs. tilgjengelig georeferert materiale om biologisk mangfold i Norge. NOF er med god margin den største leverandøren av data som til daglig brukes av miljøforvaltningen. Komiteer og utvalg De fleste lokale rapport og sjeldenhetskomiteer (LRSK) benytter artsobservasjoner.no/fugler til både validering av funn og som kilde og rapportgenerator til sine årsrapporter. NSKF bruker rapportsystemet til behandling av saker, mens NFKF lager sine årsrapporter ved hjelp av verktøyene tilgjengelige for dem. 97 personer fra landets 22 rapportområder har vært involvert i å kvalitetssikre materiale fra Rapportsystemet for fugler. Denne delen av vår virksomhet blir i all hovedsak gjennomført på idealistisk grunnlag av foreningens medlemmer. Det er et svært omfattende materiale som på denne måten stilles til disposisjon for de ulike ledd av naturforvaltningen her i landet (som for eksempel viltkartlegging og naturtypekartlegging), noe som er med på å sette NOF i en særstilling blant norske naturvernorganisasjoner. 10

11 Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl (NSKF) har i 2018 bestått av Tor Audun Olsen (sekretær), Oddvar Heggøy, Kjell Ruud Mjølsnes, Sindre Molværsmyr (ny i 2018), Bjørn Olav Tveit og Andreas Winnem (ny i 2018). Ut av komiteen gikk Øivind Egeland og Simon Rix. Komiteen behandlet uvanlig mange saker i løpet av rapportåret for å ta inn et etterslep fra tidligere år. Med hele 750 behandlete saker er nå komiteen vel ajour med publiseringsplanene for Fugleåret. NSKFs rapport for 2016 ble publisert i «Fugleåret 2016» i desember Norsk Faunakomité for Fugl (NFKF) har i løpet av året arbeidet med rapporten «Fugler i Norge 2016». Denne ble publisert i «Fugleåret 2016» desember Bidragsytere i komiteen er Frode Falkenberg (sekretær), Magne Myklebust, Oddvar Heggøy og Andreas Winnem. Norsk navnekomité for fugl (NNKF) har i 2018 bestått av Morten Bergan (sekretær), Odd Bruce Hansen, Helge Kvam, Viggo Ree, Per Ole Syvertsen og Øivind Syvertsen. I desember 2018 publiserte komiteen en oppdatert global navneliste som er tilgjengelig fra NOFs nettside. Eierskap og engasjement i andre virksomheter NOF er eneeier av Natur og Fritid AS. Dette er en butikk som selger biologisk litteratur, optikk og feltutstyr til naturinteresserte m.m. Selskapet hadde en omsetning i 2018 på kr. 17,1 millioner. NOF sitter i styringsgruppen for Besøkssenter Våtmark Lista. NOF eier 51 % av aksjene i Trondheimsfjorden Ramsarsenter AS. NOF er også en av stifterne av Norsk Sjøfuglsenter på Værlandet i Askvoll. Oppsummering NOF har hatt et godt år i Foreningens arbeid med naturvernsaker og utadrettet arbeid har vært omfattende. Den økonomiske omsetningen har holdt seg høy, og aktiviteten i prosjektvirksomheten har vært stor. 11

Årsmelding for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2017 for Norsk Ornitologisk Forening Sekretariat og organisasjon NOFs sekretariat har i 2017 hatt følgende sammensetning: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Ingar Jostein Øien (fagsjef),

Detaljer

Årsmelding for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2016 for Norsk Ornitologisk Forening Sekretariat og organisasjon NOFs sekretariat har i 2016 hatt følgende sammensetning: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Ingar Jostein Øien (fagsjef),

Detaljer

Årsmelding 2014. for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding 2014. for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2014 for Norsk Ornitologisk Forening Sekretariat og organisasjon NOFs sekretariat har i 2014 hatt 11 ansatte: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Ingar Jostein Øien (fagsjef), Frode Falkenberg

Detaljer

Årsmelding for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2009 for Norsk Ornitologisk Forening Organisasjon og sekretariat NOFs sekretariat har i 2009 hatt følgende sammensetning: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Frode Falkenberg (Faunistikk-

Detaljer

Årsmelding for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2015 for Norsk Ornitologisk Forening Sekretariat og organisasjon NOFs sekretariat har i 2015 hatt følgende sammensetning: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Ingar Jostein Øien (fagsjef),

Detaljer

Årsmelding 2012. for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding 2012. for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2012 for Norsk Ornitologisk Forening Sekretariat og organisasjon NOFs sekretariat har i 2012 hatt følgende ansatte: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Ingar Jostein Øien (fagsjef), Frode

Detaljer

Årsmelding 2011. for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding 2011. for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2011 for Norsk Ornitologisk Forening Sekretariat og organisasjon NOFs sekretariat har i 2011 hatt følgende ansatte: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Frode Falkenberg (Faunistikk- og

Detaljer

Årsmelding 2010. for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding 2010. for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2010 for Norsk Ornitologisk Forening Organisasjon og sekretariat NOFs sekretariat har i 2010 hatt følgende sammensetning: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Frode Falkenberg (Faunistikk-

Detaljer

Årsmelding Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2008 for Norsk Ornitologisk Forening Organisasjon og sekretariat NOFs sekretariat har dette året hatt skifte av generalsekretær. Inge Hafstad som ble ansatt i stillingen 1. januar sluttet igjen

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2019-2024 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte ved Saltstraumen 27. april 2019 Lomvi. Foto: Rob Barrett. Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2019-2024 Sentralstyrets

Detaljer

Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK. ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST

Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK. ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST Hva er LRSK? Fylkesvise komiteer under NOFs fylkeslag. Består av 3-4 respekterte ornitologer med god kunnskap om fylkets fuglefauna

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglevern

Norsk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglevern - Årets fugl 2008 - Inngikk etter hvert som en del av handlingsplanen for hubro - I forkant av prosjektet ansett som svært viktig for norsk naturforvaltning å gjennomføre nye og grundige registreringer

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Vindkraft og fugler. Nasjonal ramme for vindkraft Oslo, 9. april Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening

Vindkraft og fugler. Nasjonal ramme for vindkraft Oslo, 9. april Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening Vindkraft og fugler Nasjonal ramme for vindkraft Oslo, 9. april 2019 Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening Fuglebestander Birdlife Internationals «State of the World s Birds» (2018): 40 % av verdens

Detaljer

Handlingsplan for hubro. Årsrapport Miljøvernavdelinga

Handlingsplan for hubro. Årsrapport Miljøvernavdelinga Handlingsplan for hubro Årsrapport 2013 Miljøvernavdelinga Rapport 2 / 2014 Tittel: Handlingsplan for hubro. Årsrapport 2013. Rapport 2 / 2014. Utgiver: Fylkesmannen i Nordland Antall sider:10 ISBN:978-82-92558-59-1

Detaljer

Handlingsplan for hubro. Årsrapport 2012. Miljøvernavdelinga

Handlingsplan for hubro. Årsrapport 2012. Miljøvernavdelinga Handlingsplan for hubro Årsrapport 2012 Miljøvernavdelinga Rapport 8 /2013 Tittel: Handlingsplan for hubro. Årsrapport 2012 Utgiver: Fylkesmannen i Nordland Antall sider: 11 ISBN: 978-82-92558-57-7 Dato:

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Miljødirektoratet og forvaltning av store rovdyr

Miljødirektoratet og forvaltning av store rovdyr Miljødirektoratet og forvaltning av store rovdyr Valldal, 14. januar 2014 Anders Braa, seniorrådgiver, Miljødirektoratet Todelt målsetting Sikre en bærekraftig forvaltning av rovviltartene Ivareta hensyn

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2019/46 434.0 26.07.2019 Etter adresseliste Vedtak om ny kvote for betinget skadefelling

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 7 - Nordland

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 7 - Nordland Nordland Bondelag PB 383 8001 BODØ Deres ref Vår ref 19/144- Dato 24. januar 2019 Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 7 - Nordland - 2019 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Sandgata 30 B N-7012 Trondheim e-post: nof@birdlife.no internett: www.birdlife.no Telefon: (+ 47) 73 84 16 40 Fax: (+ 47) 73 84 16 41 Bankgiro: 4358.50.12840 Org. nr.:

Detaljer

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2003

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2003 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 23 Henrik Brøseth John Odden John D.C. Linnell Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 7 På

Detaljer

Protokoll fra konstituerende møte i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra konstituerende møte i Rådet for Levende Skog (sms) U:\WORD\A06570.doc 2007-05-07 Protokoll fra konstituerende møte i Rådet for Levende Skog Møtedato: 1. desember 2006 Møtested: Norges Skogeierforbund Til stede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 6/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Søknad om dispensasjon

Detaljer

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 1 i 2018

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 1 i 2018 DET KONGELIGE KLIMA. OG MILJØDEPARTEMENT Naturvernforbundet i Vest-Agder Postboks 718 4666 KRISTIANSAND S Deres ref Vår ref Dato 17/3507-2. februar 2018 Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for kvotejakt

Detaljer

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 24 Henrik Brøseth John Odden John D.C. Linnell Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 73

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Sandgata 30 B N-7012 Trondheim e-post: nof@birdlife.no internett: www.birdlife.no Telefon: (+ 47) 73 84 16 40 Fax: (+ 47) 73 84 16 41 Bankgiro: 4358.50.12840 Org. nr.:

Detaljer

Gjess i Agder: Lista Fuglestasjon

Gjess i Agder: Lista Fuglestasjon Gjess i Agder: Lista Fuglestasjon Grågås på Lista Fyr Foto: Jan Erik Røer Vanlige arter i Agder 1. Sædgås 2. Kortnebbgås 3. Tundragås 4. *Grågås 5. Ringgås 6. *Hvitkinngås 7. *Kanadagås 1. Sædgås (Anser

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Sandgata 30 B N-7012 Trondheim e-post: nof@birdlife.no internett: www.birdlife.no Telefon: (+ 47) 73 84 16 40 Fax: (+ 47) 73 84 16 41 Bankgiro: 4358.50.12840 Org. nr.:

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Første kvartal 2019 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), kommunenes og Norges vassdragsog energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 16.06.2017 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i region

Detaljer

Ny stortingsmelding for naturmangfold

Ny stortingsmelding for naturmangfold Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding for naturmangfold Ingunn Aanes, 18. januar 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet Norsk handlingsplan

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen.

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF),

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 1. kvartal 2018 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), kommunenes og Norges vassdragsog energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon og

Detaljer

NiN landskap og kartlegging av friluftslivsområder. Innlegg på samling , Pål Theodorsen, Miljødirektoratet

NiN landskap og kartlegging av friluftslivsområder. Innlegg på samling , Pål Theodorsen, Miljødirektoratet NiN landskap og kartlegging av friluftslivsområder Innlegg på samling 08.12.2015, Pål Theodorsen, Miljødirektoratet Dette er Miljødirektoratet forvaltningsorgan under Klimaog miljødepartementet etablert

Detaljer

Håndtering av sensitive artsdata

Håndtering av sensitive artsdata Håndtering av sensitive artsdata Hva er sensitiv artsinformasjon? all nøyaktig informasjon om arter som man ikke kan finnes ved bruk av normalt åpne kilder og søkemotorer som kartinformasjon, internett

Detaljer

Planlegging av snøskuterløyper - hensyn til naturmangfold

Planlegging av snøskuterløyper - hensyn til naturmangfold 1 Planlegging av snøskuterløyper - hensyn til naturmangfold Trondheim okt. 2016. Bjørn Rangbru Epost: fmstbra@fylkesmannen.no 2 Hva kan Fylkesmannen bidra med i planleggingsfasen? 1. Fylkesmannen kan bidra

Detaljer

Handlingsplan mot mink. Johan Danielsen

Handlingsplan mot mink. Johan Danielsen Handlingsplan mot mink Johan Danielsen Mink (Neovison vison) Innført til Norge for pelsdyravl på 1920-tallet Ville bestander av mink i norsk natur fra 1930-tallet I dag er arten etablert i hele Norge med

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Tredje kvartal 2018 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), kommunenes og Norges vassdragsog energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Fjerde kvartal 2018 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), kommunenes og Norges vassdragsog energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 8.11.2016 Etter adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2017

Detaljer

Revisjonsrapport for 2017 om miljømyndighetenes etterlevelse av naturmangfoldlovens bestemmelser om truede arter og naturtyper

Revisjonsrapport for 2017 om miljømyndighetenes etterlevelse av naturmangfoldlovens bestemmelser om truede arter og naturtyper Revisjonsrapport for 2017 om miljømyndighetenes etterlevelse av naturmangfoldlovens bestemmelser om truede arter og naturtyper Presentasjon for Norsk forening for miljørett 9. mai 2019 ved seniorrådgiver

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 17.06.2016 Etter adresseliste Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 13/2017 Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avdeling Trøndelag, foreningen for fuglevern.

1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avdeling Trøndelag, foreningen for fuglevern. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening avdeling Trøndelag, foreningen for fuglevern 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avdeling Trøndelag, foreningen for fuglevern. 2. Formål

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2002

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2002 Adresseliste YOUR REF: OUR REF: PLACE: DATE: 17/-.3/HBr Trondheim 1. October Yngleregistreringer av jerv i Norge i Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr Henrik Brøseth & Roy Andersen, NINA Datagrunnlaget

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2018/384 434.0 10.12.2018 Ifølge adresseliste Vedtak om kvotefordeling og vilkår for jakt

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Andre kvartal 2019 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), kommunenes og Norges vassdragsog energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

NOFs årsmøte 2012 SAKSLISTE:

NOFs årsmøte 2012 SAKSLISTE: NOFs årsmøte 2012 Sentralstyret i NOF innkaller herved til årsmøte lørdag 21. april 2012. Møtet blir holdt mellom kl. 10.00-13.00 på Herdla Gjestegård på Herdla i Askøy kommune i Hordaland. Medlemmer som

Detaljer

Status og aktuelle saker i viltforvaltningen

Status og aktuelle saker i viltforvaltningen Klima- og miljødepartementet Status og aktuelle saker i viltforvaltningen Statssekretær Lars Andreas Lunde Scandic Hell, 3. november 2016 s rolle og ansvar har det øverste ansvaret for viltforvaltningen,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2019/46 434.0 13.05.2019 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

I dette notatet oppsummeres store rovdyr mottatt og undersøkt av Rovdata i perioden 5. juni juni 2019.

I dette notatet oppsummeres store rovdyr mottatt og undersøkt av Rovdata i perioden 5. juni juni 2019. Fallvilt 2019 Mari Tovmo og Frode Holmstrøm Trondheim 27.06.2019 Fallvilt er døde dyr som er felt under jakt, påkjørt eller har dødd av naturlige årsaker. Alle fallvilt av store rovdyr (bjørn, gaupe, jerv

Detaljer

Vedlegg 4 Andre forhold ved kartleggingen

Vedlegg 4 Andre forhold ved kartleggingen Vedlegg 4 Andre forhold ved kartleggingen Tabell som viser aktivitet i fylkesavdelingene innrapporterte lokale likemenn pr. 31.12.15 innrapporterte dager med lokal likemannsaktivitet pr. 31.12.15 styremøter

Detaljer

Regionreform diskusjonsnotat til fylkesavdelingene

Regionreform diskusjonsnotat til fylkesavdelingene Regionreform diskusjonsnotat til fylkesavdelingene Bakgrunn: Ny fylkesinndeling fra 2020 Stortinget har vedtatt regionreform. Fra 2020 skal 19 fylkeskommuner bli til 11. Oppgavefordelingen blir kjent 15.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 12.05.2017 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

Resultater fra NOFs landsdekkende kartlegging av hubro i 2009

Resultater fra NOFs landsdekkende kartlegging av hubro i 2009 Resultater fra NOFs landsdekkende kartlegging av hubro i 2009 Peter Sjolte Ranke, Ingar Jostein Øien, Karl-Otto Jacobsen Bjarne Oddane, Odd Frydenlund Steen & Tomas Aarvak NOF rapport 4-2010 NOF RAPPORTSERIE

Detaljer

Stortingets rammer oversikt over hovedtrekkene i norsk rovviltforvaltning. Knut Morten Vangen Bodø 13. mars 2013

Stortingets rammer oversikt over hovedtrekkene i norsk rovviltforvaltning. Knut Morten Vangen Bodø 13. mars 2013 Stortingets rammer oversikt over hovedtrekkene i norsk rovviltforvaltning Knut Morten Vangen Bodø 13. mars 2013 Rovviltforvaltning - tilbakeblikk Intens jakt på gaupe, jerv, bjørn og ulv i forrige århundre

Detaljer

Kolumnetittel

Kolumnetittel 14.05.2019 Kolumnetittel FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT Slik gjør Norge det i Horisont 2020 Aggregerte tall januar 2014 mars 2019 EU-rådgiver og NCP samling 8. mai 2019 3 Norges deltakelse i tall

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Kvotejakt på gaupe i 2019 kvotefordeling og vilkår

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Kvotejakt på gaupe i 2019 kvotefordeling og vilkår ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2018 Kvotejakt på gaupe i 2019 kvotefordeling og vilkår Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for

Detaljer

Stortingsmelding om naturmangfold

Stortingsmelding om naturmangfold Klima- og miljødepartementet Stortingsmelding om naturmangfold Politisk rådgiver Jens Frølich Holte, 29. april 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forenings årsmøte 2019

Norsk Ornitologisk Forenings årsmøte 2019 Norsk Ornitologisk Forenings årsmøte 2019 Sentralstyret i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) innkaller herved til årsmøte lørdag 27. april 2019. Møtet blir holdt mellom kl. 09.15 12.45 på Saltstraumen Hotell

Detaljer

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilrådning

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilrådning Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 02.01.2019 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2018/12903 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Klage på vedtak om kvotejakt

Detaljer

Årsrapport 2011 Rapport 2012-1

Årsrapport 2011 Rapport 2012-1 Oppfølging av handlingsplan for hubro Årsrapport 2011 Rapport 2012-1 2 Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Rapport Nr. 2012-1 Tittel: Oppfølging av handlingsplan for hubro. Årsrapport 2011 Utgiver:

Detaljer

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Lovgrunnlaget Prosess Faggrunnlaget Informasjon Forskrifter Forvaltning

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forenings årsmøte 2016

Norsk Ornitologisk Forenings årsmøte 2016 Norsk Ornitologisk Forenings årsmøte 2016 Sentralstyret i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) innkaller herved til årsmøte lørdag 23. april 2016. Møtet blir holdt mellom kl. 10.00 13.00 på Stiklestad hotell

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 29.11.2013 av Miljødirektoratet ja Tilstanden for den norske lomvibestanden er svært alvorlig. Det kan være et tidsspørsmål

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet juli 2007

Hovedtall om arbeidsmarkedet juli 2007 Arbeids- og velferdsdirektoratet juli 2007 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige, ordinære tiltaksdeltakere og yrkeshemmede registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av juli 2007 I alt måned

Detaljer

Forvaltning av rovvilt i Norge og region 2 Jan Paul Bolstad, seniorrådgiver viltseksjonen

Forvaltning av rovvilt i Norge og region 2 Jan Paul Bolstad, seniorrådgiver viltseksjonen Forvaltning av rovvilt i Norge og region 2 Jan Paul Bolstad, seniorrådgiver viltseksjonen Miljødirektoratets ansvar i rovviltforvaltningen Nasjonalt ansvar for gjennomføring av rovviltforvaltningen Innhente

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019 Rovviltets Røst Norge Deres ref Vår ref 19/145-2 Dato 25. januar 2019 Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019 Klima- og miljødepartementet viser til klage

Detaljer