Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Ornitologisk Forening (NOF)"

Transkript

1 Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Sandgata 30 B N-7012 Trondheim e-post: internett: Telefon: (+ 47) Fax: (+ 47) Bankgiro: Org. nr.: NOFs Sentralstyre Deres ref. Deres kontaktperson Vår ref. Vår kontaktperson Dato 2012/ A. O. Folkestad/ Kjetil Solbakken Referat fra sentralstyremøte 5. mars 2012 (SST 2-12) Sted: Møtet ble avholdt som telefonkonferanse. Tidsrom: Mandag 5. mars kl Til stede: SST-medlemmer: Alv Ottar Folkestad (møteleder), Anette Jensen, Edvin Thesen, Trond Vidar Vedum, Elisabeth Årsnes og Rune Aae. Referent: Kjetil Aa. Solbakken (generalsekretær). Forfall: Rune Haugen deltok ikke (var i Sør-Amerika). SAK Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Styreleder beklaget at selve møteinnkallingen kom sent, men henviste også til konklusjonen i styremøte om at dette møtet var å betrakte som et nødvendig vedtaksmøte for saker som ikke kunne avsluttes på møtet den 5. februar. SAK Godkjenning av referat SST 1-12 Referatet fra SST møte ble godkjent uten kommentarer. SAK Bemanningsplan for NOFs sekretariat 2012 Generalsekretæren orienterer om saken med bakgrunn i utsendte saksvedlegg. Saken er videreføring av sak fra SST møte , og sakens tittel ble utformet i forbindelse med dette. Sakens innhold i denne omgang er imidlertid ikke en bemanningsplan, men en vurdering av fast tilsetting for to personer. Vedtak: Frode Falkenberg tilbys fast stilling (60 %) i NOFs sekretariat med mulighet for utvidelse til 100 % stilling. Peter Sjolte Ranke tilbys 100 % fast stilling i fagavdelingen i NOFs sekretariat. SAK Revidering av budsjett 2012 Det var ikke lagt opp til noen ordinær revidering av budsjettet på dette møtet. Det vises til vedtak og inngåtte avtaler i forbindelse med nye kontrakter for generalsekretær og fagsjef i NOF. Administrasjonen må sørge for å revidere budsjettet i samsvar med dette. SAK Revurdering av NOFs medlemskap i SABIMA Styreleder kommenterte innledningsvis saken og summerte styrets forarbeid: Vurdering av NOFs medlemskap i SABIMA ble tatt opp i juni Allerede da uttrykte flere styremedlemmer klar skepsis til medlemskapet ut fra SABIMAs formålsparagraf som trolig ikke har vært viet nok oppmerksomhet i NOF tidligere, særlig prinsippet om å la seg representere gjennom andre. Under arbeidsmøtet for sentralstyret på Lista oktober 2011 ble saken underlagt felles problemdrøfting. Det var da enighet om at saken måtte tas opp til vedtaksbehandling snarest. Saken var aktuell for styremøtet den februar 2012, men ble sammen med flere andre saker utsatt til dette styremøtet ( ).

2 For styrets vurdering må SABIMAs formålsparagraf legges til grunn: 3.1 SABIMA skal være et felles talerør for medlemsforeningene i forhold til forvaltningsmyndigheter og politiske miljøer. 3.2 SABIMA skal være en paraplyorganisasjon som arbeider for å styrke og koordinere medlemsforeningenes drift og aktiviteter. Formålsparagrafen definerer enhver organisasjon. Vedtektenes paragrafer om organisasjonsform om at SABIMA ikke har instruksjonsrett over for medlemsorganisasjonene og at de i enkeltsaker kan henvende seg direkte til myndighetene, opphever ikke det faktum at formålsparagrafen identifiserer SABIMA som en over-organisasjon med medlemskap som står ved lag inntil skriftlig utmeldelse. Hvordan har dette gitt utslag for NOF? 1. Andre aktørers oppfatning. Offentlige institusjoner (departementer og direktorater m.fl.) inviterer SABIMA i ulike sammenhenger. For dem er det rasjonelt og i tråd med hvordan SABIMA markedsføres. NOF får ikke lenger invitasjoner til møtesteder hvor foreningen, sammen med andre NGO, tidligere ble invitert. Omfanget er ikke kjent, etter som NOF heller ikke er kopimottaker. Dette er blitt innarbeidet over tid og betyr i praksis at NOF har opphørt å eksistere som egen organisasjon på viktige felt. For SABIMA er dette i samsvar med formålsparagrafen og NOF har latt det skje. Ved flere anledninger har NOF prøvd å kreve rett til å representere seg selv i slike anledninger og får da spørsmålet at hvis foreningen ikke vil la seg representere av SABIMA, hvorfor er NOF medlem da? Eksempel: I 2009 måtte NOF motvillig inngå kontrakt med SABIMA om «Rapportsystemet for fugler» i Artsobservasjoner. Artsdatabanken krevde å ha kontrakt med SABIMA og at SABIMA skulle fordele midlene videre til medlemsorganisasjonene. For NOF var det ikke akseptabelt å være underleverandør for SABIMA innenfor ett av sine aller viktigste arbeidsområder (faunistikk). Dette ble tatt opp i brev til SABIMA NOF var ikke innstilt på å fornye avtalen med SABIMA og inngikk derfor avtaler direkte med Artsdatabanken. NOF fikk sin vilje til slutt, men først etter tidsforbruk som kunne ha vært bedre anvendt til f.eks. strategisk ledelse og fuglevern. Et annet eksempel er arbeidet med norsk rødliste, hvor NOF tidligere var direkte involvert i listeforslaget for fugl, men hvor foreningen for de siste versjonene er bedt om å fremme innspill gjennom SABIMA. 2. Driftsstøtte fra staten. Fram til 2011 sendte NOF sine søknader om driftsstøtte fra staten til Miljøverndepartementet. Fra og med 2012 må NOF søke om slik støtte fra Direktoratet for naturforvaltning som følge av endrede regler for tildeling av slik støtte. Nå legges «Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser av 29. september 2011» til grunn. Forskriften var på høring og NOF krevde i sine innspill å bli omfattet av denne, men blei ikke hørt av Miljøverndepartementet. Det ble ikke gitt noen skriftlig begrunnelse, men muntlig hovedbegrunnelse var at NOF er for fagspesifikke. I tillegg ble det anført at NOF trolig ville kunne falle gjennom i konkurranse med de større organisasjonene. SABIMA er tatt inn under denne forskriften. Dette er ikke en ønskelig utvikling for NOF som har et klart mål om å høre naturlig hjemme blant organisasjoner som mottar støtte direkte fra Miljøverndepartementet. Etter sin formålsparagraf er NOF en helhetlig naturvernorganisasjon og burde falle inn under virkeområdet for forskriften. NOFs utgangspunkt er riktig nok fugler, men hovedformålet er vern av naturen generelt, slik også vår paraplyorganisasjon BirdLife International arbeider. Miljøforvaltningen har nok oftest møtt den fuglefaglige siden av NOF, men mange store miljøutfordringer gjøres lett forståelig med fugler som eksempel (jfr. «Silent Spring»). Dette er NOFs måte å arbeide på i forhold til mer generelle miljøspørsmål. NOFs medlemskap i SABIMA har således bidratt til å plassere NOF i en bås som «fugleforening». NOF vil derfor lettere kunne greie å vise sin reelle bredde utenfor SABIMA. 3. Bruk av tid, mannskapsressurser og midler. Etter 1996 har NOF hatt en betydelig utvikling og fått en størrelse og et aktivitetsnivå som gjør det naturlig at foreningen representerer seg selv i mange viktige sammenhenger. NOF har hele tiden vært den største medlemsorganisasjonen og har i dag halvparten av det totale medlemstallet i SABIMA. Det enkle prinsipp må være at kortest mulig vei fra formidler til

3 mottaker er det mest rasjonelle, både tidsmessig, kostnadsmessig og for mannskaper. Tid er en knapphetsressurs og vil nødvendigvis også gjelde for NOFs forhold til SABIMA og til samarbeidsoppgaver generelt. Tidsprioritet vil derfor måtte være et sentralt tema uansett om det er innenfor eller utenfor over-organisasjoner/paraplyorganisasjoner. Selv med økt stab og økt kapasitet, er det lett å se at dersom det skulle frigjøres tid til å ivareta NOFs interesser innen SABIMA, ville det måtte gå på bekostning av å løse kjerneoppgaver i foreningen (strategisk ledelse, sentralstyreoppgaver, naturvern, personaloppfølging, økonomistyring mv.). Dette illustreres allerede ved at NOF ikke engang til nå har vært i stand til å følge opp sin representasjon i SABIMA på tilfredsstillende måte. Ut fra dette konkluderer NOFs sentralstyre: 1. Det kan ikke være riktig for NOF å oppgi viktige deler av egen selvstendighet og ansvar ( 3.1 og 3.2 i SABIMAs formålsparagraf) for å oppnå delmål som kan nås mer direkte. 2. Overfor forvaltningsmyndigheter og politikere har NOF opplevd å bli utelatt fra deltakelse og kontaktflater som var innarbeidet før SABIMA ble opprettet, og uten at foreningen har fått dette erstattet gjennom SABIMA, langt mindre økt gjennom medlemskapet. 3. For riktig og rasjonell bruk av tid, krefter og økonomi kan det ikke være bedre måte å effektivisere dette på, så langt kapasiteten er til stede, enn gjennom kortest mulig vei fra formidler til mottaker. Dette må gjelde alle deler av aktiviteten. 4. Det vil være et løpende behov for et helhetlig samarbeid innen norsk miljøbevegelse. Dette fordrer ikke formelle over-organisasjoner, men bør søkes løst gjennom målrettet samkjøring av aktuelle oppgaver, jamfør SRN som strategi for de «store» organisasjonene. Det kan være nærliggende å stille spørsmål om på hvilket grunnlag og med hvilket mandat NOF i sin tid inngikk medlemskap i SABIMA. Det er sparsomt med referatførte argumenter og vedtak, men grunnlaget er styrebehandling av forslag til retningslinjer og en representasjon gjennom daværende leder under stiftelsesmøtet 7. mai Grunnlaget for NOFs medlemskap må i beste fall oppfattes som et styrevedtak uten forutgående bred drøfting i organisasjonen. Av dette følger at det også må være innenfor styrets mandat å oppheve medlemskapet og gi melding om dette i samsvar med SABIMAs vedtekter 6.3. I møtet ble det reist spørsmål om det kunne være aktuelt å avvente vedtak i saken ytterligere, men som ett av styremedlemmene uttrykte det: Det er enighet i styret og ingen hensikt i å vente lenger. Saken ble oppfattet som ferdig debattert og vurdert fra styret, oppfatningene var klare. Det var riktig å gjøre vedtak. Styreleder etterlyste ytterligere kommentarer før avstemming og fikk som svar at ingen hadde mer å legge til. Vedtaket var enstemmig. Vedtak: NOF melder seg ut av SABIMA. Det formuleres et brev som sirkuleres i styret før det sendes til SABIMA. SAK NOFs policy i forhold til jakt Styreleder orienterte om saken med bakgrunn i saksvedlegg. Vedtak: Landsstyrevedtak av 29. oktober 2000 om NOFs jaktpolitikk oppheves. NOF som organisasjon legger til en hver tid til grunn det lovverk og de forskrifter som er gjeldende for jakt i Norge. Ut over dette må foreningen stå fritt å tilkjennegi oppfatninger i forhold til jakt og jaktutøvelse, og med særlig vekt på foreningens formålsparagraf og de overordnede forvaltningsprinsipper som til enhver tid gjelder både nasjonalt og i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler. Foreningen må kjenne et spesielt ansvar for å bidra med forbedret og oppdatert kunnskap om fuglelivet og særlig se til å spille en aktiv rolle når Viltloven og forskrifter etter Viltloven tas opp til revisjon. SAK Årsmøtesaker Årsmøtesaker var gjenstand for diskusjon også på møtet i NOFs sentralstyre februar 2012, men styrets behandling av sakslisten ble sluttført på dette møtet. Et utkast til årsmøteinnkalling var sendt ut i forkant av møtet. Dette ble drøftet og justert noe før utsending. Når det gjelder de vedtektsfestede årsmøtesakene har sentralstyret følgende forslag:

4 Årsoppgjørsdisposisjoner for 2012 (Sak 4). Forslag til årsoppgjørsdisposisjoner basert på et ikke-revidert regnskap for 2012 vil bli følgende: Fond / Årstall Status per Overføring av midler Disposisjoner 2011 Status per Husbyggingsfond Driftsfond Disposisjonsfond SUM Styret i NOF har vedtatt å legge ned Driftsfondet og overføre midlene til Disposisjonsfondet. Begrunnelsen for dette er at begge disse fond er beskrevet til å være en reserve og trygghet for NOF i dårlige tider eller ved større økonomiske investeringer. Driftsfondet er bygd opp gjennom innbetalt Livsvarig medlemskap fra medlemmer. Ordningen med slike typer medlemskap opphørte etter vedtak i årsmøtet i Oslo i Dette vedtaket i tillegg til de to fonds likhet gjør at en sammenslåing er naturlig og vil skje under årsoppgjøret for regnskapsåret Husbyggerfondet godskrives som vanlig med årets rente, mens Disposisjonsfondet godskrives årets resultat med fratrekk av denne renten, samt de overførte midlene fra Driftsfondet. Driftsfondet blir da stående i null og opphører med bakgrunn i styrevedtak. Godkjenning av langtidsplaner (sak 5) Sentralstyrets forslag til vedtak: Gjeldende Strategisk Plan blir videreført. Kommentar: Arbeidet med implementering av en enhetlig organisasjonsstruktur har hovedprioritet i Andre prioriterte arbeidsoppgaver i 2012 er høringssaker, medlemsrekruttering og internasjonalt bistandsarbeid. Styret tar sikte på å legge frem en revidert strategiplan for NOFs årsmøte i 2013, hvor BirdLife Internationals strategiplan nødvendigvis må gi en del føringer, og der organisasjonsutvalgets høringsnotat "Et enhetlig og tydelig NOF" blir et naturlig grunnlagsdokument sammen med gjeldende Strategisk plan. Nytt strategiplanforslag blir på dette grunnlag satt opp som årsmøtesak 2013 i samsvar med vedtektenes Fastsettelse av kontingent for 2013 (sak 6) Sentralstyret foreslår at alle deler av kontingenten forblir uendret. Det vil si at grunnkontingent blir kr Vår Fuglefauna kr. 250 og Fuglevennen kr. 50. Sentralstyret har en intensjon om å formulere ut et resolusjonsforslag til årsmøtet knyttet til Barentshavet sør. SAK Orienteringssaker Innføring av samlet kontingentinnkreving i NOF Fem fylker har meldt seg for å innføre samordnet innkreving av medlemskontingent for Dette er Vestfold, Telemark, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Medlemmer bosatt i disse fylkene vil kun motta en giro med et samlet krav om medlemskontingent for NOF for Denne faktureringen planlegges gjennomført av NOFs sekretariat i uke 10. Innmeldingssiden på NOFs nettsider er også oppdatert for å være tilpasset den nye medlemskapsstrukturen. Link: Forlenging av åremål for generalsekretær Sentralstyret vedtok 22. oktober 2011 å tilby Kjetil Aa. Solbakken en forlengelse av generalsekretærstillingen i en ny åremålsperiode. Han har nå akseptert et tilbud fra sentralstyret og underskrevet en ny åremålskontrakt på fire år fra 1. august Opprettelse av en fagavdeling i NOFs sekretariat NOFs sekretariat har gjennomgått en omstrukturering med det som resultat at det er opprettet en fagavdeling. Ingar Jostein Øien er leder for denne avdelingen med tittelen fagsjef. Fagavdelingen er underlagt NOFs generalsekretær. Nye medlemmer i NSKF Oddvar Heggøy og Simon Rix er nye medlemmer i NSKF. Vegard Bunes har gått ut av komiteen.

5 Status for medlemmer pr. 5. mars 2012 NOF sentralt har 7523 medlemmer. Økningen siden forrige oppsummering skyldes hovedsakelig at personer som tidligere bare har hatt fylkesmedlemskap i Vestfold, Telemark, Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag eller Nord-Trøndelag nå er lagt inn i medlemsdatabasen. NOFs Facebook side har 2343 tilhengere. SAK Eventuelt Ingen saker ble tatt opp under dette punktet. For Norsk Ornitologisk Forening Kjetil Aa. Solbakken, gen.sek. Alv Ottar Folkestad, leder

Årsmelding 2011. for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding 2011. for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2011 for Norsk Ornitologisk Forening Sekretariat og organisasjon NOFs sekretariat har i 2011 hatt følgende ansatte: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Frode Falkenberg (Faunistikk- og

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsmelding 2010. for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding 2010. for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2010 for Norsk Ornitologisk Forening Organisasjon og sekretariat NOFs sekretariat har i 2010 hatt følgende sammensetning: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Frode Falkenberg (Faunistikk-

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Årsmelding 2014. for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding 2014. for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2014 for Norsk Ornitologisk Forening Sekretariat og organisasjon NOFs sekretariat har i 2014 hatt 11 ansatte: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Ingar Jostein Øien (fagsjef), Frode Falkenberg

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Skogeierlagenes framtid

Skogeierlagenes framtid Skogeierlagenes framtid Rapport fra skogeierlagsutvalget i glommen skog ba høsten 2009 Glommen Skog 1 2 Glommen Skog Innhold 1 Sammendrag og innstilling 4 2 Bakgrunn 5 2.1 Ny organisasjonsmodell 5 2.2

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer