NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORHEIMSUND NYE BARNESKULE"

Transkript

1 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU - Kilde Akustikk as Lås og Beslag - Trioving as ANBYDER (FIRMASTEMPEL):

2 - Dato: Side 2 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Norheimsund nye barneskule Oppdragsgiver: Kvam Herad Teknisk etat Dokumenttittel: Entreprise K401 Elektro Oppdragsnr: A Saksbeh: MLUN Sted/dato: Oppdragsansv: MLUN Prosjektdokumentene er inndelt i dokumentgrupper i henhold til NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg - Redigering og innhold av konkurransegrunnlag, 4. utgave Innholdsfortegnelse til sist i dette dokument viser organisering av prosjektdokumentene. Dokumentgruppe D1 Beskrivende del er inndelt etter NS 3451 Bygningsdelstabell, 2009.

3 A-1 Dokumentliste D2 TEGNINGER OG SUPPLERENDE DOKUMENTER TIL BESKRIVELSE Tilbudstegninger fra COWI AS Dato: Side 3 TEGN. TEGN.NAVN MÅLESTOKK REV. TEGN. NR. DATO Se vedlagt leveranseplan. VEDLEGG Dokumenter utarbeidet av COWI AS: ~ Spesifikasjon av bygningsmessige hjelpearbeider for tekniske installasjoner, inklusive rigging, som andre entreprenører skal levere/utføre. Dokumenter utarbeidet av byggherre/pgl: ~ BOK 0 ~ HMS - plan Andre vedlegg: ~ Brannteknisk strategi med tegninger

4 A-2 Innbydelse Dato: Side 4 Oppdragsgiver og konkurranseform Kvam herad innbyr til konkurranse vedrørende Norheimsund nye barneskule, entreprise nummer K401Elektro Se også bok 0... den Sign. Konkurransedokumenter Konkurransedokumentene består av: Bok 0 Prosjektbeskrivelse med vedlegg iht. kap A1 Tegningsliste og tegninger 1 sett 1 sett Konferanse Det vil bli avholdt konferanse med befaring. Mandag 9. mai kl Møtested: Norheimsund barneskule Gamle Sandvenvegen 27 Tilleggsopplysninger Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke er tilstrekkelig kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger fra: Cowi AS Morten Luneng Solheimsgaten bergen Mob:

5 A-3 Orientering om prosjektet Dato: Side 5 Prosjektets art og omfang Se Bok 0 Prosjektorganisering og entrepriseform Se Bok 0

6 A-3 Orientering om prosjektet Dato: Side 6 ADRESSELISTE Se Bok 0

7 A-3 Orientering om prosjektet Dato: Side 7 Andre entrepriser Se Bok 0 Bygningsmessige hjelpearbeider som skal utføres av andre entreprenører er innarbeidet i de angitte entreprisene. Som informasjon til tilbyder er omfang av disse arbeider og ytelser beskrevet i eget vedlegg. Beliggenhet og atkomst Se Bok 0 Forhold på byggeplassen Se Bok 0 Tidsfrister Se Bok 0 Autorisasjon og andre kvalifikasjoner Krav til autorisasjoner: 1. For lavspenningsinstallasjoner skal arbeidet forestås av godkjent elektroinstallatør gruppe L. 2. For høyspenningsinstallasjoner skal arbeidet forestås av godkjent elektroinstallatør gruppe H. 3. For tele- og datanett kreves autorisasjon som teleinstallatør (TIA) gitt av Post- og Teletilsynet 4. For installasjoner til kabel-tv kreves autorisasjon som kabel-tv og radiolinje-installatør (KIA) gitt av Post- og Teletilsynet Krav til sentrale godkjenninger etter Plan- og bygningsloven: Ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen i tiltaksklasse 3 innenfor relevante arbeidsområder. Organisering av gjennomføring Byggherren legger vekt på at tilbyder etablerer en organisasjon med kompetanse til å gjennomføre oppdraget innenfor de tidsfrister og det arbeidsopplegg som er bestemt. Som en del av tilbudet skal det derfor i tilbudsbrevet presenteres en plan for organisasjonen. Relevante data for nøkkelpersonell må oppgis. Andre forhold Se Bok 0

8 A-3 Orientering om prosjektet Dato: Side 8 Byggetid Det er forutsatt følgende byggetid for prosjektet: Se bok 0 Dersom tilbyder har avvikende oppfatning av byggetiden skal dette klart framgå av tilbudsbrevet.

9 B-1 Konkurranseregler Dato: Side 9 Se Bok 0.

10 B-3 Krav til tilbud Dato: Side 10 Innlevering Prosjektdokumentet er sendt ut som tilbudsfil på G-PROG filformat *.gab. Prosjektet med priser leveres på filformatet *.gap i tillegg til papirutgave. Sammen med tilbudsfilen skal det leveres tilbudsbrev vedlagt ett sett av beskrivelse i utfylt, datert og signert stand. Papirutgaven skal skrives ut fra programmet G-PROG Linker, med de samme prisdata som er lagret på den vedlagte fil. Prising av teknisk beskrivelse gjøres i programmet G-PROG Linker. Dette program kan lastes ned gratis fra internett-adressen &title=g-prog+linker. Eventuelle spørsmål til programmet G-PROG Linker kan stilles brukerstøtte hos Norconsult Informasjonssystemer, telefon eller per e-post: Dersom en tilbyder ikke gir tilbud, skal all utlevert dokumentasjon returneres. Tilbudet skal være i lukket konvolutt eller pakke merket: Kvam Herad teknisk etat. Norheimsund nye barneskule. K 401. Det sendes eller leveres til: Se Bok 0 Tilbudsfil vedlegges tilbudet på CD-ROM. Tegninger returneres i egen pakke og sendes/leveres til: Se Bok 0 Tilbudsfrist og tilbudsåpning Se Bok 0 Vedståelsesfrist Se bok 0 Offentlighet Se Bok 0 Tilbakemelding fra byggherren Se Bok 0 Garanti og sikkerhetsstillelse Se Bok 0 Forbehold om finansiering Se Bok 0

11 C-1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Dato: Side 11 Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt Se Forøvrig Bok 0

12 D1- Dato: Side 12 Innledning Kapittelinndelingen i beskrivelsens tekniske del følger NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg - Redigering og innhold av konkurransegrunnlag, 4. utgave 2006, tillegg A. Hvert kapittel er underinndelt etter NS 3451 Bygningsdelstabell, utgave Hver bygningsdel i den tekniske beskrivelsen består av en innledende tekst og en mengdefortegnelse med prisbærende poster. Den innledende teksten omfatter nødvendig beskrivelse av hva som inngår under bygningsdelen og tekniske krav til anlegg, installasjon eller system som ikke er en følge av tekniske forskrifter, angitt i de spesifiserende tekstene direkte eller ved koder i henhold til NS I den innledende teksten kan det også være henvisninger til spesielle standarder eller andre tilgjengelige dokumenter med krav til materialer, funksjon eller funksjonalitet som skal gjelde for den aktuelle bygningsdelen. Mengdefortegnelsen er bygget opp med spesifiserende tekster for delprodukter i henhold til NS 3420 databaseversjon utg. 4 (200901). ~ Eventuelle bygningsmessige hjelpearbeider som det forutsettes at den tekniske entreprenøren selv skal utføre eller forestå utførelsen av, er spesifisert i de kapitler hvor det er aktuelt. ~ Spesiell teknisk dokumentasjon for installasjon, anlegg eller system er normalt beskrevet med egen prisbærende post i de aktuelle kapitlene. (Dokumentasjon som skal leveres i henhold til krav i NS 3420 inngår i enhetspris for de aktuelle delprodukt.) Mengdeangivelse - tillegg til NS 3420 Flerkammerbokser/universalbokser som er felles for elkraftanlegg og teletekniske anlegg telles og angis sammen med elkraftanlegg. Slissing i murverk for føringer av kabler og rør er ikke angitt separat. Hulltak for kabler og rør i bygningsdeler - inntil 50 mm hulldiameter er ikke angitt separat. Kostnad for slissing og hulltak skal inngå i enhetspris for delprodukt under rør og kabler, og under delprodukt forøvrig hvor hulltak og slissing er aktuelt. For større slisser og hull og for felles hull for flere kabler er omfang angitt i mengdeoppstilling og skal prises separat, såfremt arbeidene ikke er med i andre entrepriser. Det blir ikke laget detalj tegninger for rør og bokser som skal støpes inn i vegger.entrepenør må selv planlegge og beregne hvor el.bokser og utstyr skal plasseres, også i synlige betongvegger. Mengdekontroll Prisbærende enheter i den tekniske beskrivelsen er poster angitt med eget nummer i venstre kolonne og med måleenhet og mengde. Mengdene er på delproduktnivå i henhold til NS Detaljert mengdeberegning forutsettes utført av én part og skal kunne kontrolleres av den annen part. Eventuelle justeringer foretas ved kontraktsinngåelse. Eventuelle justeringer skal kalkuleres i henhold til tilbudets enhetspriser / beregningsgrunnlag. Etter at mengdekontroll er foretatt er det ikke anledning til å kreve korrigering av kontraktens mengder. Unntak er hvor det i beskrivelsen er angitt at kapittel eller post skal avregnes på et senere tidspunkt. Det påligger entreprenøren å kontrollere lengder, for varer som bestilles og kappes etter mål, på stedet før varen bestilles.

13 D1-01 Rigging og drift av byggeplass Dato: Side 13 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Tekniske bestemmelser: Generelt: Dette kapittel er basert på NS 3420, 4. utgave Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de ytelser som inngår i de enkelte poster. Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Der hovedentreprenører eller dennes underentreprenør oppdager uverensstemmelser mellom beskrivelse og tegning plikter hovedentreprenøren å varsle byggherren og dennes rådgivere om avviket uten ugrunnet opphold slik at eventuelle kostnads- og priskonsekvenser minimalisteres ved nødvendig endring i forhold til beskrivelse. De generelle rammebetingelsene for byggeplassens rigg- og driftsforhold samt Entreprenørens administrasjon av kontrakten er omtalt i BOK 0. BOK 0 gir en generell orientering om hvilke rigg- og driftsytelser som besørges av Byggherren. Alle øvrige rigg- og driftsytelser som er nødvendige for å gjennomføre eget og underentreprenørers arbeid i ht. bestemmelser i kontrakt skal være medtatt i Entreprenørens rigg- og driftsytelser. Entreprenøren for entreprise skal forestå hovedriggen for anlegget og være hovedbedrift i ht. arbeidsmiljølovens 2-2 i hele byggeperioden. Tilbyderne for denne entreprisen skal i sitt tilbud angi hvilke riggytelser han har behov for. Entreprisen skal i perioden bl.a. være hovedbedrift, holde felles rigg, sikre byggegrop / interntrafikk, koordinere transportlogistikk, koordinere fremdrift og holde egne maskiner. I postene nedenfor skal det bare medtas slike kostnader som ikke er tatt inn i enhetsprisene for de enkelte arbeider i mengdeberegningene. Poster som ikke blir utfylt med kronebeløp av tilbyder, regnes å være innkalkulert i enhetsprisene annet sted dersom det ikke er tatt spesielle forbehold i følgeskrivet. Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med forholdene på byggestedet og også andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller medføre ansvar. Han skal bringe på det rene hvilken stand tomta er i, plassforhold, hvor det kan gjøres uttak for provisorisk vann, avløp og strømtilførsel, adkomst for transport osv. Feiltakelser, skader og misforståelser som følge av manglende orientering om tomteforholdene, berettiger ikke til krav om ekstra godtgjørelse. Før byggearbeidene igangsettes skal entreprenøren utarbeide en plan for byggeplasstilrigging. Han er også ansvarlig for at sideentreprenører og de underentreprenører han benytter følger planen. Når arbeidene er avsluttet, er han ansvarlig for at arealene rundt nybygget og som evt. er benyttet til riggplass/oppstillingsplass er fullstendig oppryddet og istandsatt. Det påpekes spesielt at byggherren vil skjerpe plikten til samordning i forhold til NS 8405 pkt i henhold til BOK 0 Dersom en eventuell underentreprenør overtar deler av arbeidene skal det økonomiske oppgjøret skje mellom entreprenør og underentreprenør, og skal være byggherren uvedkommende. Det henvises forøvrig til Bok0, SHA-plan og orienterende Riggplan hvor det også er angitt hvilke ytelser entreprenøren skal stille til disposisjon for de øvrige entreprenører og for byggherren samt hvilke krav som stilles til entreprenøren.

14 D1-01 Rigging og drift av byggeplass Dato: Side 14 Byggeplassen: Se bok 0. Arbeidstid: Se bok 0 Adkomst / sikring: Se bok 0

15 D1-01 Rigging og drift av byggeplass Dato: Side 15 Rent, tørt bygg: Ansvarlig Rent Byggentreprenør: Hovedentreprenør Ansvarlig for Rent Bygg ytelser beskrevet her: Under dette kapittel prises de tjenester som denne entreprenør skal medta i ht. Rent, Tørt Byggprosedyrene. Omfang og konsekvenser for den enkelte fagentreprenør fremgår av teksten i dette kapittel sammen med eventuell orienterende tekst i Bok 0. NB! Kostnader vedrørende Rent, Tørt Bygg prises kun i dette kapittel *) Orientering Bygget skal produseres etter RENT, TØRT BYGG - metodene. Metodene er beskrevet i: Rent, Tørt Bygg håndboken, 2.utgave, september Entreprenøren skal ha nødvendig kjennskap til begreper og målsetninger slik de fremkommer i håndboken. Håndboken som er en vesentlig del av arbeidsgrunnlaget kan bestilles ved hendvendelse til: RIF Essendropsgate 3 Boks 5491 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: Telefaks: epost: RENT, TØRT BYGG - håndboken vil bli brukt som tolkningsgrunnlag ved eventuelle diskusjoner om kvalitetsnivået og arbeidsomfanget i entreprisen. Det er et overordnet mål at bygget ved overlevering skal holde avtalt kvalitet. Tømrer monterer produksjonsrom. Det er et krav at alle entreprenører benytter produksjonsrommene ved kapping av plater, lister, isolering og blanding av mørtel etc. I rommene blir det plassert et arbeidsbord. Når "råbygget" er avsluttet skal renholds-entreprenør fremskaffe sentralstøvsuger(e) / industristøvsugere til bruk for samtlige entreprenører i resten av byggetiden. Det er et krav at støvsuger benyttes når det etter en arbeidsoperasjon blir synlige hauger av støv / spon. Det er også et krav at støvreduserende verktøy benyttes og tilkobles støvsugeranlegget. Slanger, munnstykker og spesialuttak medleveres støvsuger, men tilpasning til spesialverktøy må medtas av den som bruker verktøyet. Det presiseres at bestemmelse under dette kapittel gis svært høy prioritet av tiltakshaver og vil bli fulgt meget nøye opp av både byggeleder og fagrådgiver. Brudd på bestemmelse i dette kapittel vil ikke bli akseptert.

16 D1-01 Rigging og drift av byggeplass Dato: Side 16 Fuktsikring i byggefasen: Generelt I det følgende er det gitt endel krav som utfyller eller kommer i tillegg til forskriftskrav eller krav gitt i NS Kravene er ikke komplette mht. nødvendig fuktsikring og kommer i tillegg til endel spesielle fuktkrav tatt med i beskrivelsen under de enkelte fag og i koder i ht. NS Det gjøres oppmerksom på at noen av kravene nevnt her også kan være tatt med i beskrivelsen for de berørte fag. Mottak og lagring av materialer på byggeplassen Materialer skal lagres slik at de ikke nedbrytes, gir grobunn for mikroorganismer eller tar opp fukt. Fuktskadede materialer som mineralull, sponplater, gipsplater, treverk, linoleum, papp, osv. tillates ikke brukt, og skal fjernes fra byggeplassen (gjelder også materialer som er blitt fuktskadet etter montasje). Alle materialer skal være beskyttet mot nedbør under transport og lagring. Dette skal ivaretas etter følgende rutiner: Materialene skal ankomme byggeplassen i rett tid, dvs. rett i forkant av montasjetidspunkt. Materialer som kommer for tidlig, kan kreves returnert for kontraktpartners regning. Kontraktpartner skal pålegge leverandører å beskytte materialene mot oppfukting under transport. Dersom noe må lagres ute, skal det være beskyttet mot nedbør og fukt fra grunnen. Spesielt fuktømfientlige materialer (f.eks. sponplater, parkett) skal ikke lagres ute.

17 D1-01 Rigging og drift av byggeplass Dato: Side 17 Prising av tilbud: Tilbudet skal både leveres i elektronisk format og signert papirutgave, se Bok 0 Tilbyderne bør primært benytte programmet G-PROG Linker for elektronisk prising av tilbudet. Da kan prisene legges direkte inn i G-PROG beskrivelsen. Programmet kan hentes gratis på Informasjon til tilbyder: Programmet G-PROG Linker hentes her: Alt du trenger er en PC og G-PROG Linker for å levere prisene tilbake slik du ønsker: feilfritt, sikkert og digitalt G-PROG Linker installerer du bare en gang. Deretter kan du besvare tilbudene profesjonelt og enkelt gang etter gang. Eksempel 1: uten eget kalkyleprogam Du får en anbudsbeskrivelse til prising og ønsker å gjøre dette feilfritt & digitalt. Hva gjør du? - du mottar anbudsfilen (.gab filen) - du legger inn dine priser med G-PROG Linker - du skriver ut anbudet og sender anbudsprisene tilbake digitalt som prisfil (.gap fil) Eksempel 2: med eget kalkyleprogram - du mottar anbudsfilen (.gab filen) og lager selv en NS 3459-fil med G-PROG Linker - du kalkulerer i ditt kalkyleprogram - du tar ut en NS 3459-fil med priser som du importerer prisene inn i den aktuelle anbudsfilen - for første gang kan du faktisk selv sjekke om 3459-overføringen går bra Du skriver ut anbudet og sender anbudsprisene tilbake feilfritt & digitalt. Myndigheter: Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og kommunale lover, forskrifter og bestemmelser, samt aktuelle norske standarder. Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene tilfredstiller disse. Sentral godkjenning: Entreprenøren er ansvarlig for at foretaket selv og alle underentreprenører har sentral godkjenning eller har tilstrekkelig kompetanse til å oppnå lokal godkjenning. Tiltaket omfatter behov for følgende godkjenningsklasser: 1. ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3 2. ansvarlig kontrollerende for utførelse av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3

18 D1-01 Rigging og drift av byggeplass Dato: Side 18 Produktspesifikasjon: Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt med hensyn til valg av utstyr i henhold til de krav som er stilt. Der det er ønskelig å få oppgitt opplysninger om fabrikat og type av elutstyr, er det avsatt plass for utfylling under de resepktive poster. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder. Disse data vil evalueres og medtas i den totale vurderingen av tilbudet. Plassfohold: Entreprenøren skal sette seg inn i tegningsgrunnlaget, systemtegninger og montasjetegninger for de komponenter som skal monteres på en slik måte at han kan gi tilbakemelding til RIE om det er satt av tilstrekkelig plass for montasje og service. Det forutsettes at entreprenøren samarbeider med RIE om å utnytte de avsatte plassforhold slik at sluttresultatet blir best mulig for byggherren. Entreprenøren skal gi skriftlig tilbakemelding til RIE minimum 14 dager før bestilling av utstyr dersom de avsatte plassforhold ikke er tilstrekkelig. Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning. Der hvor entreprenøren tilbyr alternativt utstyr som krever større bygningsvolumer eller andre økte tekniske behov, må entreprenøren dekke alle tilleggskostnader. Dette omfatter både prosjektering, bygningsmessige arbeider, og reviderte mengder for samtlige bygningsdeler. Elektrisk utstyr: Byggets strømforsyning: Spenning : 230 V IT system Faser : 3 Frekvens : 50 Hz Matriellkrav : NEMKO Separat jord (PE) Alt levert utstyr skal tilfredstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg. E-verkets særbestemmelser. Forøvrig skal: Motorene dimensjoneres for driftstid minimum timer. Motorene tåle kontinuerlig ± 5% spenningsavvik. Entreprenøren kontrollere strømforsyningen til de enkelte komponenter før utstyret settes i bestilling.

19 D1-01 Rigging og drift av byggeplass Dato: Side 19 Lydkrav generelt: Det settes krav til maksimalt samlet støynivå fra de tekniske anleggene og til de enkelte rom og til omgivelsene. Generelt vises til krav i PBL vedr. støy fra tekniske installasjoner. Entreprenøren må påse at det ikke velges utstyr/løsninger som ikke tilfredstiller kravene gitt i byggeforeskriftene med veiledning eller under de enkelte beskrivende poster. Utendørs skal støynivået fra de tekniske anlegg ikke overstige 40 db(a), målt utenfor vindu for rom beregnet for varig opphold. Krav til leveranse og dokumentasjon av tekniske data: Dokumentasjon ved tilbudsinnlevering dersom det tilbys alternative løsninger, fabrikat/type. Innen 3 uker etter at tilbudet er akseptert, skal det leveres dokumentasjon av tilbudt materiell og utstyr i henhold til NS 5820 Utgave 2, 1994 Dokumentasjon av utstyrsleveranser. Dokumentasjon legges fram i form av katalogblader (brosjyremateriell) av alle spesifiserte produkter og komponenter som skal benyttes. For produkter der det ikke kreves brosjyremateriell skal fabrikat listes opp, som f.eks fabrikat av kabelbroer, elkanaler etc Entreprenøren skal lage en opplistning som viser sammenheng mellom beskrivelsespost og fabrikat/type på det produkt som leveres. Generelle brosjyreblad vil ikke aksepteres som dokumentasjon. Dersom brosjyrebladet dokumenterer flere produkter, skal entreprenøren gjøre nødvendige anmerkninger slik at det klart fremkommer hvilket produkt som skal leveres med referanse til beskrivelsespost. Entreprenøren er ansvarlig for utveksling av nødvendige data til entreprenører for andre fag i prosjektet. Dette omfatter bl.a vekter for inntransport, kjølebehov og grensesnitt mot SD-leverandør. Denne informasjonen utveksles direkte fra entreprenør til øvrige aktuelle aktører i prosjektet med kopi til RIE. Dette kapittel omfatter rigging og nedrigging av byggeplass. Ytelser som vil bli levert av byggherren direkte eller som ytelser fra andre entreprenører i forbindelse med rigg av byggeplass, er spesifisert i eget vedlegg. Se bok 0 Elektroentreprenøren må selv holde stillaser for arbeider over 4 meter og/eller spesielt løfte- eller transportutstyr for egne arbeider. Sentral godkjenning: Entreprenøren er ansvarlig for at foretaket selv og alle underentreprenører har sentral godkjenning eller har tilstrekkelig kompetanse til å oppnå lokal godkjenning. Tiltaket omfatter behov for følgende godkjenningsklasser: 1. ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3 2. ansvarlig kontrollerende for utførelse av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3

20 D1-01 Rigging og drift av byggeplass EL Elektroentreprise 1 RIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS Dato: Side 20 Produktspesifikasjon: Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt med hensyn til valg av utstyr i henhold til de krav som er stilt. Der det er ønskelig å få oppgitt opplysninger om fabrikat og type av elutstyr, er det avsatt plass for utfylling under de resepktive poster. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder. Disse data vil evalueres og medtas i den totale vurderingen av tilbudet. Plassfohold: Entreprenøren skal sette seg inn i tegningsgrunnlaget, systemtegninger og montasjetegninger for de komponenter som skal monteres på en slik måte at han kan gi tilbakemelding til RIE om det er satt av tilstrekkelig plass for montasje og service. Det forutsettes at entreprenøren samarbeider med RIE om å utnytte de avsatte plassforhold slik at sluttresultatet blir best mulig for byggherren. Entreprenøren skal gi skriftlig tilbakemelding til RIE minimum 14 dager før bestilling av utstyr dersom de avsatte plassforhold ikke er tilstrekkelig. Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning. Der hvor entreprenøren tilbyr alternativt utstyr som krever større bygningsvolumer eller andre økte tekniske behov, må entreprenøren dekke alle tilleggskostnader. Dette omfatter både prosjektering, bygningsmessige arbeider, og reviderte mengder for samtlige bygningsdeler. Elektrisk utstyr: Byggets strømforsyning: Spenning : 230 V IT system Faser : 3 Frekvens : 50 Hz Matriellkrav : NEMKO Separat jord (PE) Alt levert utstyr skal tilfredstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg. E-verkets særbestemmelser. Forøvrig skal: Motorene dimensjoneres for driftstid minimum timer. Motorene tåle kontinuerlig ± 5% spenningsavvik. Entreprenøren kontrollere strømforsyningen til de enkelte komponenter før utstyret settes i bestilling.

21 D1-01 Rigging og drift av byggeplass EL Elektroentreprise 1 RIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS Dato: Side 21 Lydkrav generelt: Det settes krav til maksimalt samlet støynivå fra de tekniske anleggene og til de enkelte rom og til omgivelsene. Generelt vises til krav i PBL vedr. støy fra tekniske installasjoner. Entreprenøren må påse at det ikke velges utstyr/løsninger som ikke tilfredstiller kravene gitt i byggeforeskriftene med veiledning eller under de enkelte beskrivende poster. Utendørs skal støynivået fra de tekniske anlegg ikke overstige 40 db(a), målt utenfor vindu for rom beregnet for varig opphold. Krav til leveranse og dokumentasjon av tekniske data: Dokumentasjon ved tilbudsinnlevering dersom det tilbys alternative løsninger, fabrikat/type. Innen 3 uker etter at tilbudet er akseptert, skal det leveres dokumentasjon av tilbudt materiell og utstyr i henhold til NS 5820 Utgave 2, 1994 Dokumentasjon av utstyrsleveranser. Dokumentasjon legges fram i form av katalogblader (brosjyremateriell) av alle spesifiserte produkter og komponenter som skal benyttes. For produkter der det ikke kreves brosjyremateriell skal fabrikat listes opp, som f.eks fabrikat av kabelbroer, elkanaler etc Entreprenøren skal lage en opplistning som viser sammenheng mellom beskrivelsespost og fabrikat/type på det produkt som leveres. Generelle brosjyreblad vil ikke aksepteres som dokumentasjon. Dersom brosjyrebladet dokumenterer flere produkter, skal entreprenøren gjøre nødvendige anmerkninger slik at det klart fremkommer hvilket produkt som skal leveres med referanse til beskrivelsespost. Entreprenøren er ansvarlig for utveksling av nødvendige data til entreprenører for andre fag i prosjektet. Dette omfatter bl.a vekter for inntransport, kjølebehov og grensesnitt mot SD-leverandør. Denne informasjonen utveksles direkte fra entreprenør til øvrige aktuelle aktører i prosjektet med kopi til RIE.

22 D1-01 Rigging og drift av byggeplass EL Elektroentreprise 1 RIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS Dato: Side 22 Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 databaseversjon utg. 4 (200901). Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse. EL.1.8 EL.1.9 EL.1.10 PÅMERKING KJERNEBORING. Påmerking og dimensjon for kjerneboring for alle elektrotekniske føringer. RIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS Andre ytelser for egne arbeider utover det som er medtatt i felles rigg og drift, spesifiseres og prissettes her: AV1.1 KOMPLETT RIGG FOR EGET KONTRAKTARBEID Andre krav: RS RS RS Akkumulert EL Elektroentreprise :

23 D1-01 Rigging og drift av byggeplass EL Elektroentreprise 2 ADMINISTRASJON OG DRIFT AV BYGGEPLASS Dato: Side 23 Dette kapittel omfatter: ~ administrasjon av byggeplass inklusive befaringer med byggherre eller hans representant; ~ kapitalytelser som forsikring, sikkerhetsstillelse, avgifter og gebyrer; ~ HMS- og kvalitetsstyring på byggeplass; ~ drift av byggeplass Kapitalytelser Entreprenørens forsikringer og sikkerhetsstillelse skal være i overensstemmelse med kravene i dokumentgruppe C, Kontraktsbestemmelser. HMS- og kvalitetsstyring på byggeplass Entreprenørens system for kvalitetsstyring skal minst omfatte: ~ mottakskontroll av utstyr og dokumenter; ~ fabrikkprøving av større systemer, tavler etc; ~ kontroll av eget arbeid (overensstemmelse med prosjektdokumenter); ~ prøving av aktuelle systemer / avleveringsprøver; ~ HMS-plan for egne arbeider på byggeplass; ~ registrering og behandling av avvik. Entreprenøren skal før oppstart på byggeplass ~ utarbeide en kvalitetsplan for prosjektet som viser: - hvilke krav som gjelder for prosjektet (krav fra byggherre og myndigheter); - hvordan prosjektet er organisert; - hvordan prosjektet er planlagt og styres; - hvilke prosedyrer for kvalitetssikring av utførelse som gjelder for prosjektet; - hvordan overensstemmelse med krav kontrolleres og verifiseres. ~ presentere en kontrollplan for prosjektet som viser oversikt over alle kontroller som skal gjennomføres i prosjektet, med referanse til kontrolldokumentasjon som sjekklister, prøvemetoder med videre; ~ bekrefte at han kjenner de generelle og spesielle HMS-krav som gjelder på byggeplass og at disse er kjent for hans personell på byggeplassen. Byggherren kan iverksette revisjon av entreprenørens opplegg for og/eller gjennomføring av kvalitetssikring av utførelsen. Eventuell kvalitetsrevisjon vil bli varslet med minst en ukes frist, og entreprenøren plikter i denne forbindelse å: ~ oversende kopi av kvalitetsplan for prosjektet med alle dokumenter denne planen viser til; ~ frigjøre aktuelt personell i nødvendig utstrekning; ~ fremlegge dokumentasjon av gjennomført kvalitetssikring (kopi av utfylte og signerte sjekklister, måleprotokoller etc.). Drift av byggeplass Ytelser som vil bli levert av byggherren direkte eller som ytelser fra andre entreprenører i forbindelse med drift av byggeplass, er spesifisert i eget vedlegg. I mengdeoppstillingen er det spesifisert de ytelser og arbeider som skal inngå i denne entreprise.

24 D1-01 Rigging og drift av byggeplass EL Elektroentreprise 2 ADMINISTRASJON OG DRIFT AV BYGGEPLASS Dato: Side 24 Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 databaseversjon utg. 4 (200901). Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse. EL.2.1 EL.2.2 AM1.1A DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Varighet: Hele byggeperioden. Ytelser som beskrevet i generell inledende tekst i dette kapittel. AM3.71 Løpende byggrenhold RENT OG TØRT BYGG Ytelser som beskrevet i bok 0 og HMS-plan RS RS Sum EL Elektroentreprise :