Brukerveiledning. iq 330 generasjon 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V /07/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. iq 330 generasjon 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V-1.0-15/07/13"

Transkript

1 Brukerveiledning iq 330 generasjon 22 Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V /07/13

2

3 Med forbehold om alle rettigheter. Copyright 2012 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel for å forbedre driftssikkerhet, design og funksjonalitet og innebærer ingen forpliktelser fra produsentens side. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader og følgeskader som skyldes bruk eller manglende bruk av produktet eller dokumentasjonen, selv når produsenten er blitt informert om muligheten for slike skader. Dette dokumentet inneholder opphavsrettslig beskyttet informasjon. Med forbehold om alle rettigheter. Enhver mekanisk, elektronisk eller annen gjengivelse av hele eller deler av denne brukerveiledningen er forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse fra produsenten. Ansvarsbegrensning Det er gjort store anstrengelser for å gjøre denne brukerveiledningen så nøyaktig som mulig, men produsenten og leverandøren påtar seg intet ansvar for feil eller utelatelser i denne brukerveiledningen, og heller ikke for bruken av informasjonen den inneholder. 1

4 Innhold 1 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Ta vare på nettbrettet ditt Informasjon om strømledningen Batterisikkerhet Identifikasjon Reguleringsinformasjon CE... 6 FCC Komme i gang Koble til AC-strøm Slå på og av nettbrettet... 9 Slå på nettbrettet... 9 Slå av nettbrettet Oversikt over nettbrettet Forsiden Oversikt over LED-indikatorene Høyre sidekant Bunnkant Toppkant Baksiden Produktegenskaper og spesifikasjoner Produktegenskaper Produktspesifikasjoner Systemspesifikasjon Systemspesifikasjon (fortsettelse) Bruke nettbrettet og hurtigtastprogrammet HotTab Hurtigmeny og hurtigtastfunksjonen HotTab Bruke menyfunksjonen Endre menyinnstillinger Bruke F1-funksjonen (hurtigtast) F1-funksjon (hurtigtast) Hjelpefunksjoner Trådløst nettverk og Bluetooth Tilkobling til et trådløst nettverk Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen Slik oppretter du en Bluetooth-paring: Bruke kamerafunksjonen Strømstyring for nettbrettet Om AC-adapter Lade batteriet og sjekke ladestatus Lade batteriet Lademetoder Sjekke batterinivået Signaler og handlinger ved lavt batterinivå Feilsøking Systemgjenoppretting Kontakt Support

5 1 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Les grundig gjennom disse anvisningene før du bruker produktet, og ta vare på dem for senere bruk. Ta hensyn til alle advarslene, og følg alle anvisningene som står på produktet. Trekk støpslet ut av veggkontakten før du rengjør produktet. Rengjør produktet med en myk og fuktig klut. Ikke bruk væske eller rensespray; det kan føre til varig skade på skjermen. Ikke bruk produktet i nærheten av vann. Ikke plasser produktet på en ustødig vogn, stativ eller bord. Produktet kan falle ned, og dette kan føre til alvorlig skade på produktet. Produktet må brukes med den typen strømforsyning som står på merkeskiltet. Hvis du ikke er sikker hva slags strømforsyning du har i huset ditt, må du kontakte forhandleren eller strømleverandøren. Produktet er utstyrt med et jordet støpsel med to plugger og en tredje jordingsplugg. Dette støpslet må kobles til en jordet veggkontakt. Dette er en sikkerhetsinnretning. Hvis støpslet ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å få skiftet ut den foreldete kontakten. (gjelder bare AC-versjon) Du må ikke sette sikkerhetsfunksjonen for det jordede støpslet ut av drift. Sørg for at ingenting ligger oppå strømledningen. Ikke plasser produktet slik at noen kan trå på ledningen. Ikke stikk gjenstander inn i produktet gjennom hullene i kabinettet; de kan komme borti punkter med farlig spenning eller kortslutte deler, noe som igjen kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke søl væske på produktet. Ikke prøv å reparere produktet selv, for eksempel ved å åpne eller fjerne deksler. Slike inngrep kan føre til at du blir eksponert for punkter med farlig spenning eller andre farer, og vil gjøre garantien ugyldig. Overlat alt vedlikehold til kvalifisert servicepersonale. Trekk støpselet ut av stikkontakten og kontakt kvalifisert servicepersonale ved følgende forhold: Hvis strømledningen eller støpselet er slitt eller ødelagt. Hvis det er kommet væske inn i produktet. 3

6 Hvis produktet har vært utsatt for regn eller vann. Hvis produktet ikke virker som det skal selv om bruksanvisningen er fulgt. Juster bare kontroller som er omtalt i bruksanvisningen. Uheldig justering av andre kontroller kan føre til skade på maskinen og krever ofte omfattende arbeid av en kvalifisert tekniker for å gjenopprette normal funksjon. Hvis du har mistet ned produktet eller kabinettet er skadet. Hvis produktets ytelse blir merkbart dårligere dette tyder på at maskinen trenger service. 1.1 Ta vare på nettbrettet ditt For å unngå elektrisk støt eller skade på maskinen Koble strømmen fra datamaskinen ved å trekke støpselet ut av ACkontakten (ikke ved å trekke strømledningen ut av datamaskinen). Ikke rengjør datamaskinen mens den er koblet til en veggkontakt. Bruk en myk og fuktig klut til å rengjøre produktet. Ikke hell væske over maskinen. Ikke rengjør maskinen når den står på eller er koblet til en veggkontakt. Advar studenter mot å bruke maskinen i våte omgivelser, og be dem dessuten beskytte maskinen ved transport under slike forhold. Sørg for at det ikke kommer smuss, væske eller fett på touchpaden. Strømtilkoblingen må fjernes før du installerer signalkabler (når dette er tillatt juridisk og funksjonelt). Strømledningene må ikke kobles til igjen før alle ignalforbindelsene er fullført. 1.2 Informasjon om strømledningen Slik reduserer du faren for elektrisk støt og skade på utstyret: Sett støpselet i en AC-kontakt som alltid er lett tilgjengelig. Koble strømmen fra datamaskinen ved å trekke støpselet ut av ACkontakten (ikke ved å trekke strømledningen ut av datamaskinen). Hvis ledningen har et jordet støpsel (med tre plugger), må du plugge støpselet inn i en jordet stikkontakt. Ikke sett jordingen ut av drift ved å montere en adapter med to plugger. Jordingen er en viktig sikkerhetsfunksjon. Bruk bare AC-adapteren som følger med datamaskinen 4

7 1.3 Batterisikkerhet Hold batteriet utenfor barns rekkevidde. Batteriet skal bare brukes i dette nettbrettet. For å redusere mulige sikkerhetsproblemer må du bare bruke batteriet som følger med datamaskinen, et reservebatteri fra leverandøren eller et kompatibelt batteri som er kjøpt som tilbehør fra leverandøren. For å redusere faren for brann og forbrenninger må du ikke demontere, knuse eller stikke hull i batteriet. Du må heller ikke kortslutte batteriets utvendige kontakter, sette fyr på batteriet eller kaste det i vann. Ikke utsett batteriet for temperaturer over 60 C. Behandle batteriet svært forsiktig hvis det er ødelagt eller lekker. Hvis du kommer i berøring med elektrolytten, må du vaske det berørte området med såpe og vann. Hvis du får elektrolytt i øyet, må du skylle øyet med vann i 15 minutter og søke legehjelp. Ikke lad batteriet ved omgivelsestemperaturer over 45 C. Batteriet må ikke oppbevares på steder som er utsatt for frost. Kontakt forhandleren hvis du trenger et nytt batteri. Når du skal kassere et brukt batteri, må du kontakte lokale renovasjonsmyndigheter angående gjeldende forskrifter for avfallshåndtering og gjenvinning av batterier. Ikke bruk andre adaptere til opplading enn den medfølgende ACadapteren. FORSIKTIG! Fare for eksplosjon ved feil utskifting av batteriet. Bare kvalifiserte serviceteknikere skal skifte ut og kassere batteriet. Skift alltid ut batteriet med et batteri av samme type eller en tilsvarende type som er anbefalt av produsenten. Kasser brukte batterier i samsvar med produsentens anvisninger og lokale forskrifter. 5

8 1.4 Identifikasjon Fabrikk: Distribusjon: Produkt: Modellnr.: WinMate WinMate Communication INC. 9F, No.111-6, Shing-De Rd., San-Chung District, New Taipei City 241,Taiwan, R.O.C. Würth Online World GmbH Schliffenstr./Falkhof Künzelsau Rugged Tablet PC /iq330 M970D 1.5 Reguleringsinformasjon CE EU-merknad Dette produktet med CE-merking er i samsvar med EU-direktivet RÅDSDIREKTIV 2004/108/EF Samsvar med direktivene nedenfor innebærer at kravene ifølge europeiske normer er oppfylt: EN 55022:2010 (klasse B) EN : 2010 AS/NZS CISPR 22:2009 (klasse B) EN : 2006/A1:2009/A2:2009 EN : 2008 IEC : 2008 IEC : 2010 IEC : 2010 IEC : 2005 IEC : 2008 IEC : 2009 IEC : 2004 FCC Og i samsvar med følgende gjeldende prosedyrer for ANSI C (informasjonsteknologiutstyr) At dette produktet er testet mot følgende gjeldende standarder CISPR PUB. 22, FCC del 15 underdel B og Canada ICES-003 nr. 4 CERPASS erklærer med dette at: 6

9 Måleresultatene som er vist i denne testrapporten, gir rett til å utstede en SAMSVARSERKLÆRING og bruke FCC-merket i samsvar med gjeldende lovgivning i U. S. A. 7

10 2 Komme i gang Dette kapitlet forklarer hvordan du gjør det Rugged Tablet PC klart til bruk. 2.1 Koble til AC-strøm Vårt nettbrett kan brukes med den eksterne AC-adapteren eller intern batteristrøm. Vi foreslår at du bruker vekselstrøm når du starter nettbrettet for første gang. FORSIKTIG! Bruk bare den AC-adapteren som følger med nettbrettet. Bruk av andre AC-adaptere kan ødelegge nettbrettet. 1. Koble DC-ledningen på AC-adapteren til kontakten (1) på nettbrettet. 2. Koble hunnpluggen på AC-ledningen til AC-adapteren og hannpluggen til veggkontakten. 3. Når AC-adapteren er koblet til, lades også batteriet. Du kan sjekke fremdriften på LED-indikatoren for batteristatus. Indikatoren skifter til grønt når batteriet er fulladet. 1 8

11 2.2 Slå på og av nettbrettet Slå på nettbrettet 1. Plasser nettbrettet på et flatt og stabilt underlag eller hold nettbrettet i hånden. 2. Kontroller at nettbrettet er koblet til en AC-kontakt eller batteriet med strøm. 3. Hold strømbryteren (1) på høyre side inne i tre sekunder for å starte produktet. Slå av nettbrettet 1 # Stoppmodus Fremgangsmåte Starte eller gjenoppta 1 Slå av strømmen Følg avslutningsprosedyren for operativsystemet. Standardprosedyren kan hindre at ulagrede data går tapt og at programvaren blir skadet. 2 Dvalemodus (S3) Når systemet fungerer normalt, holder du strømbryteren inne 0,5 sekunder for å sette nettbrettet i dvalemodus. (trykk en gang til for å vekke produktet) FORSIKTIG! Hvis du må slå på nettbrettet rett etter at du har slått det av, må du vente i minst fem sekunder. Nettbrettet kan bli ødelagt hvis du slår det raskt av og på. 9

12 2.3 Oversikt over nettbrettet Denne delen viser nettbrettets eksterne tilkoblingsdeler og deres funksjoner. Forsiden LCD-display Her vises innholdet i det aktive systemet. 2. LED-statusindikatorer Fra høyre til venstre vises gjeldende status for strøm, batteri, lagring og trådløst nettverk. 10

13 Oversikt over LED-indikatorene LEDfunksjon Strøm Batteri Lagring Trådlåst nettverk LED-indikator Oversikt over LEDindikatorene Lyser blått: Maskinen får strøm. Lyser ikke: Maskinen får ikke strøm. Lyser oransje: Batteriet lades Lyser rødt: Lavt batterinivå Lyser grønt: ved lagring under bruk. Lyser ikke når lagring ikke fungerer. Lyser grønt: Trådløst nettverk er aktivt. Lyser ikke: Trådløst nettverk fungerer ikke. Høyre sidekant SIM-kortspor Her setter du inn SIM-kortet 2 Strømbryter Hold bryteren inne i tre sekunder for å slå på produktet. Trykk for tvungen avslåing av nettbrettet 11

14 Bunnkant Dokkingkontakt For tilkobling til dokkingstasjon (ekstrautstyr) 2 USB 2.0-port Standard USB2.0-port 3 LAN/HDMI Kombokontakt for LAN- og HDMI-ut. Tilkobling med LAN og HDMI-kabel (ekstrautstyr). 4 Mic-inn/Line-ut Mic-inn for mikrofon. Line-ut for ekstern høyttaler eller håndsett. 5 DC-plugg DC-strøm 12 V-inn 12

15 Toppkant Meny Hurtigmeny 2 Hurtigtast (F1) Programmerbar hurtigtast som brukeren selv kan velge funksjon for 3 Vol + Øker lydstyrken 4 Vol. - Reduserer lydstyrken Baksiden Kamera Foto- og videokamera 2. Gjenget hull Feste for håndreim 13

16 3 Produktegenskaper og spesifikasjoner 3.1 Produktegenskaper Våre Rugged Tablet PC er utformet med den nyeste teknologien innen bransjen, allsidig funksjonalitet og stabile produkter. Med stor mobilitetsstøtte og batteristyring. Vårt 9,7 tommers rugged tablet gir en alternativ løsning for kunder som trenger en mellomting mellom vanlig bruk og bruk under ekstremt tøffe forhold. 9,7 tommers IPS LED-panel med en oppløsning på 1024x768 Laveffektsystem med Intel Atom N2600-prosessor 2 GB SODIMM DDR3-800-minne Innebygd trådløs modul/bluetooth-modul Støtter 3G- og GPS-funksjon (ekstrautstyr) Standardbatteri 5300 mah Robust og mobil motstandsdyktig mot støt, vibrasjoner og fall under transport 4 punkters projektiv kapasitiv berøring 14

17 3.2 Produktspesifikasjoner Produktspesifikasjonene står i tabellen under: Systemspesifikasjon System Prosessor BIOS Systembrikkesett Systemminne LAN-kontroller Lagring Audio Intel Atom N2600 dobbel kjerne 1,6 GHz AMI System BIOS Intel NM10 brikkesett 2GB SODIMM DDR3-800 Realtek RTL811B GigaLAN-kontroller msata SSD Audio-ut for hodetelefoner, Micro-inn for mikrofonplugg, 1,0 W høyttaler x2 (interne) I/U-kontakter I/U-port bunnkant I/U-port høyre sidekant Dokkingkontakt x1, standard USB2.0-port x1, LAN- og HDMI-ut kombokontakt x1, Mic-inn/Line-ut x1, DC-plugg x1 SIM-kortspor x1 Knapper toppkant Lydstyrke opp x1, lydstyrke ned x1, hurtigtast (F1) x1, menytast x1 Frontbetjening LED-indikator Fra høyre til venstre vises gjeldende status for strøm, batteri, lagring og trådløst nettverk Skjermspesifikasjoner Størrelse Oppløsning Berøring 9,7 tommer 1024x768 piksler Projektiv kapasitiv (4 punkter) 15

18 Systemspesifikasjon (fortsettelse) Mekanikk og miljø Vekt Driftstemperatur Driftsfuktighet IP-beskyttelsesklasse Montering Støt Vibrasjoner Fall* Sertifisering 988 g (uten tilbehør) 0 grader C til 50 grader C 30 % til 90 % (ikke-kondenserende) IP54 Dokking (ekstrautstyr)/ VESA-sett (ekstrautstyr) Tåler støt tilsvarende robust mobil Tåler vibrasjoner tilsvarende robust mobil 1,2 meter CE, FCC, CCC Strømstyring Strøminngang Batteri Driftstid Adapter 12 V DC Standardbatteri 5300 mah 5 timer V AC inn, Hz, 12 VDC ut Trådløs kommunikasjon WLAN Bluetooth 3G GPS innebygd b/g/n innebygd Bluetooth Innebygd 3G-modul (ekstrautstyr) Innebygd GPS-modul (ekstrautstyr) 16

19 4 Bruke nettbrettet og hurtigtastprogrammet HotTab 4.1 Hurtigmeny og hurtigtastfunksjonen HotTab Denne delen presenterer de brukervennlige funksjonsknappene. Med funksjonsknappene på nettbrettet kan du enkelt justere nyttige funksjoner som lysstyrke og lydstyrke og sjekke batteristatusen. Den programmerbare hurtigtastfunksjonen kan brukerne også definere ut fra de programmene de bruker mest Bruke menyfunksjonen Endre menyinnstillinger # Handling Beskrivelse av funksjonen Endre innstilling 1 Trykk på menyknappen én gang Viser gjeldende lysstyrke Klikk på knappen "Vol+" for å øke lysstyrken (eller dra med berøring) 2 Trykk på menyknappen to ganger Viser gjeldende lydstyrke Klikk på knappen "Vol+" for å øke lydstyrken (eller dra med berøring) Klikk på knappen "Vol-" for å redusere lysstyrken (eller dra med berøring) Klikk på knappen "Vol-" for å redusere lydstyrken (eller dra med berøring) 3 Trykk på menyknappen 3 ganger Viser gjeldende batteristatus 4 Trykk på menyknappen 4 ganger Viser status for trådløs tilkobling\bluetooth\kamera og 3G\GPS. Trådløs tilkobling på/av Bluetooth på/av Kamera på/av 3G på/av (ekstrautstyr) GPS på/av (ekstrautstyr) 17

20 5 Trykk på menyknappen 5 ganger Viser systeminformasjon Du kan nå se følgende: HotTab-versjon Prosjekt-ID BIOS-versjon EC-versjon Bruke F1-funksjonen (hurtigtast) F1-funksjon (hurtigtast) Med hjelpeprogrammet HotTab er det lett for brukeren å programmere og definere hurtigtasten etter eget behov. Trykk lenge (3~4 sekunder) på knappen "F1" på toppkanten av din M970D. Da åpnes hjelpemenyen midt på skjermen. Trykk deretter på knappen "F1 Short". Velg en programapplikasjonen som din hurtigtastfunksjon. Da vil den innstilte programapplikasjonen åpnes når du trykker kort på knappen "F1". Hurtigtastprogramvaren er det programmerbare applikasjonsprogrammet for hurtigtasten. Som standardkonfigurasjon har vi valgt noen ofte brukte funksjoner. Brukeren kan for eksempel velge sitt eget applikasjonsprogram ved å stille inn funksjonen i konfigurasjonsvinduet. 18

21 Hjelpefunksjoner Den første er en virtuell mus 2. Skjermrotasjon 3. Skjermtastatur Kamerafunksjon 5. Funksjonstasten F1 Short Du kan sette knappen F1 som hurtigtast for å åpne programmene i menyen eller bruke "Bla gjennom" (5.a) og velge exe-filen for programmet. 5 5a 19

22 6. Strømstyringsfunksjon 6 7. Touch Lock Trykk på knappen "Touch Lock" for å låse berøringsskjermen og alle knappene på nettbrettet. 7 Dra mot høyre for å låse opp berøringsskjermen og alle knappene på nettbrettet. 8. Varsel om lavt batterinivå: Når det er under 10 % strøm igjen, viser systemet meldingen lavt batterinivå for å minne deg på å skifte batteri eller koble til adapteren for å lade batteriet. 20

23 4.2 Trådløst nettverk og Bluetooth Tilkobling til et trådløst nettverk Slik kobler du maskinen til et trådløst nettverk: 1. Trykk fire ganger på menyknappen og kontroller at funksjonen trådløst nettverk er på. 2. Bruk standardverktøyet i Windows for tilkobling av trådløst nettverk. 21

24 4.2.2 Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen Vi bruker Bluetooth 2.1+ EDR-modul som standardfunksjon for nettbrettserien. Avhengig av din applikasjon kan Bluetooth-modulen gi deg mulighet for trådløs kommunikasjon mellom enheter over korte avstander uten at du trenger kabelforbindelse. Overføringen kan gå gjennom vegger, lommer og vesker så lenge to enheter er mindre enn 10 meter fra hverandre. Følg de enkle trinnene for å koble deg til Bluetoothkommunikasjonen. 1. Trykk fire ganger på menyknappen og kontroller at Bluetooth-funksjonen er på. Slik oppretter du en Bluetooth-paring: Begge enhetene må være synlige. 2. Klikk først på ikonet på skjermen eller oppgavelinjen. 3. Klikk på Legg til enhet 4. Følg veiviserens instruksjoner Merk! Bluetooth-enheter produsert av WOW!, f.eks. WOW! Snooper konfigureres med WOW!-programvaren. 22

25 4.3 Bruke kamerafunksjonen Vi bruker en intern webkameramodul på 2M piksler som standardfunksjon nettbrettserien. 1. Trykk fire ganger på menyknappen og kontroller at kamerafunksjonen er på. 2. Hold knappen "F1" inne i ca. fem sekunder for å komme til hjelpemenyen HotTab. Velg deretter kamerafunksjonen (1) Klikk på ikonet (2) for å ta opp video. Klikk på ikonet (3) for å ta et bilde. Klikk på ikonet (4) for å endre blitsmodus. Klikk på ikonet (5) for å åpne innstillingsmenyen. Klikk på ikonet (6) for å lukke kameraet * Standard lagringsplass for bilde & video: C:\Webcam 23

26 5 Strømstyring for nettbrettet 5.1 Om AC-adapter Vårt nettbrett støtter et sett med AC-adapter og strømledning for hvert land. Kontakt forhandleren for riktig strømledning hvis nødvendig. FORSIKTIG! Når du kobler fra AC-adapteren, kobler du den først fra veggkontakten og deretter fra nettbrettet. Gjøres dette i omvendt rekkefølge, kan det føre til skade på AC-adapteren eller nettbrettet. Hold alltid i støpselet når du trekker ut ledningen, aldri i ledningen. AC-adapteren er bare beregnet til bruk sammen med ditt nettbrett. Tilkobling av AC-adapteren til en annen enhet kan ødelegge adapteren. Adapteren kan bruker til all spenning i området 100~240 V AC. ACadapteren brukes som omformer fra AC (vekselstrøm) til DC (likestrøm) fordi nettbrettet bruker likestrøm mens en stikkontakt på veggen vanligvis leverer vekselstrøm. 5.2 Lade batteriet og sjekke ladestatus Lade batteriet Batteriet er den interne strømforsyningen i nettbrettet. Det kan lades opp ved hjelp av AC-adapteren. Driftstiden for et fulladet batteri avhenger av hvordan du bruker nettbrettet. Hvis applikasjonene dine ofte bruker perifere enheter, vil dette redusere driftstiden. MERK! Ladingen starter ikke hvis batteritemperaturen er under 0 C. Vi fraråder også lading av batteriet når temperaturen er over 45 C 24

27 For å hindre skade kan det hende at ladingen avbrytes og at batteriladeindikatoren blinker rødt hvis omgivelsestemperaturen kommer over 55 C Lademetoder Det er bare én anbefalt måte å lade opp batteriet på. Koble AC-adapteren til nettbrettet og en stikkontakt. Batteriladeindikatoren på nettbrettet lyser oransje for å vise at batteriet lades. Vi anbefaler at nettbrettet er avslått under lading av batteriet. Når batteriet er fulladet, lyser batteriladeindikatoren grønt. FORSIKTIG! Etter at nettbrettet er ladet helt opp, må du ikke straks koble fra og deretter koble til AC-laderen for å lade det på nytt. Dette kan ødelegge batteriet. Under lading må du ikke koble fra AC-laderen før batteriet er fulladet; ellers vil du få et for tidlig ladet batteri Sjekke batterinivået Visningen av batteriets ladenivå er alltid omtrentlig. Den faktiske driftstiden kan være forskjellig fra den beregnede tiden, avhengig av hvordan du bruker nettbrettet. I Windows-operativsystemet kan du sjekke det omtrentlige batterinivået ved å bruke batterimålefunksjonen. For å lese av batterinivået i Windows klikker du på ikonet på oppgavelinjen. (klikk på ikonet hvis nettbrettet bruker vekselstrøm.) 25

28 5.2.4 Signaler og handlinger ved lavt batterinivå Lavt batterinivå varsles når batteriet har ca. 10 % strøm igjen (standardinnstilling i Windows). Nettbrettets batteriladeindikator ( ) blinker da rødt for å be deg om å lade. MERK! Du kan endre terskelen for lavt batterinivå og signalene i Windows. Lagre straks dataene dine når varsel om lavt batterinivå vises. Den gjenværende driftstiden avhenger av hvordan du bruker nettbrettet. Hvis du bruker audio-undersystemet, harddisken eller USBflashstasjonen, kan batteriet gå tomt for strøm veldig fort. FORSIKTIG! Hvis du ikke gjør noe, vil nettbrettet automatisk skifte til dvalemodus og slå seg av. Hvis du ikke har lagret dataene når batteriet blir helt tomt for strøm, vil du miste dataene dine. 26

29 6 Feilsøking Feilsøkingsinngrep skal bare utføres av autorisert personale. Nettbrettet ditt er gjennomtestet og var i samsvar med systemspesifikasjonene fra WOW! før transport. Men feil betjening og/eller misbruk kan føre til problemer. Du kan også oppleve enkle konfigurasjonsog driftsproblemer som kan løses ved å prøve forslagene nedenfor. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte forhandleren for service. Kontroller at AC-adapteren er plugget helt inn i nettbrettet og i veggkontakten. Kontroller om strømindikatoren for nettbrettet lyser. Kontroller at alle enheter koblet til eksterne porter er plugget helt inn. Du kan også fjerne disse enhetene for å eliminere dem som kilde til problemet. Noen programmer kan føre til problemer under vanlig bruk. Kontakt programvareleverandøren for å løse disse problemene. 6.1 Systemgjenoppretting Med systemgjenoppretting kan du gjenopprette systeminnstillingene som var ved levering. Dette gjør det mulig å korrigere forskjellige problemer som har oppstått, for eksempel som resultat av feilinstallert programvare fra tredje parts leverandører eller lignende. WOW!-programvaren blir ikke endret under systemgjenoppretting. WOW!-oppdateringsstatus og dine registreringer beholdes. ADVARSEL! Skal bare brukes hvis du blir bedt om det av servicepartneren. ADVARSEL! Alle persondata på C:-disken vil gå tapt. 27

30 VIKTIG! Utfør en manuell sikkerhetskopiering av data før du starter systemgjenopprettingen. Alle dataene på C:-disken blir slettet. MERK! Til systemgjenoppretting trenger du et standard PC-tastatur med USBtilkobling. Systemgjenopprettingen startes med tasten F9! 1. Start datamaskinen 2. Koble USB-tastaturet til nettbrettet 3. Klikk på "Sikkerhetskopier nå" på skjermen. En sikkerhetskopiering gjennomføres. Systemgjenopprettingen startes fra harddisken. 4. Foreta en omstart. Følgende melding vises på skjermen i noen sekunder: "For å gjenopprette status ved levering må du følge instruksjonene i brukerveiledningen" 5. For å starte systemgjenopprettingen trykker du på tasten F9 på USBtastaturet i løpet av denne tiden. Viktig! Du blir da informert om at alle data på C\:-stasjonen på harddisken blir slettet. 6. Trykk på OK for å bekrefte denne meldingen. 7. Installasjonsfremdriften vises. 28

31 8. Datamaskinen starter automatisk etter at systemgjenopprettingen er fullført. Systemet er nå klart til bruk igjen. 7 Kontakt Importør: Data Respons GmbH Amalienbadstr. 41, Bau 53 DE Karlsruhe Montert i Taiwan Distribusjon: WOW! Würth Online World GmbH Schliffenstraße Falkhof DE Künzelsau +49 (0) 7940/ (0)7940/ Support For mer support må du kontakte din lokale servicepartner. Kontakt det nasjonale Würth-selskapet hvis du har flere spørsmål. 29

32

33 WOW! Würth Online World GmbH Schliffenstraße Falkhof Künzelsau 2155-ENG / V /07/2013