Brukerveiledning. iq 330 generasjon 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V /07/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. iq 330 generasjon 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V-1.0-15/07/13"

Transkript

1 Brukerveiledning iq 330 generasjon 22 Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V /07/13

2

3 Med forbehold om alle rettigheter. Copyright 2012 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel for å forbedre driftssikkerhet, design og funksjonalitet og innebærer ingen forpliktelser fra produsentens side. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader og følgeskader som skyldes bruk eller manglende bruk av produktet eller dokumentasjonen, selv når produsenten er blitt informert om muligheten for slike skader. Dette dokumentet inneholder opphavsrettslig beskyttet informasjon. Med forbehold om alle rettigheter. Enhver mekanisk, elektronisk eller annen gjengivelse av hele eller deler av denne brukerveiledningen er forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse fra produsenten. Ansvarsbegrensning Det er gjort store anstrengelser for å gjøre denne brukerveiledningen så nøyaktig som mulig, men produsenten og leverandøren påtar seg intet ansvar for feil eller utelatelser i denne brukerveiledningen, og heller ikke for bruken av informasjonen den inneholder. 1

4 Innhold 1 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Ta vare på nettbrettet ditt Informasjon om strømledningen Batterisikkerhet Identifikasjon Reguleringsinformasjon CE... 6 FCC Komme i gang Koble til AC-strøm Slå på og av nettbrettet... 9 Slå på nettbrettet... 9 Slå av nettbrettet Oversikt over nettbrettet Forsiden Oversikt over LED-indikatorene Høyre sidekant Bunnkant Toppkant Baksiden Produktegenskaper og spesifikasjoner Produktegenskaper Produktspesifikasjoner Systemspesifikasjon Systemspesifikasjon (fortsettelse) Bruke nettbrettet og hurtigtastprogrammet HotTab Hurtigmeny og hurtigtastfunksjonen HotTab Bruke menyfunksjonen Endre menyinnstillinger Bruke F1-funksjonen (hurtigtast) F1-funksjon (hurtigtast) Hjelpefunksjoner Trådløst nettverk og Bluetooth Tilkobling til et trådløst nettverk Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen Slik oppretter du en Bluetooth-paring: Bruke kamerafunksjonen Strømstyring for nettbrettet Om AC-adapter Lade batteriet og sjekke ladestatus Lade batteriet Lademetoder Sjekke batterinivået Signaler og handlinger ved lavt batterinivå Feilsøking Systemgjenoppretting Kontakt Support

5 1 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Les grundig gjennom disse anvisningene før du bruker produktet, og ta vare på dem for senere bruk. Ta hensyn til alle advarslene, og følg alle anvisningene som står på produktet. Trekk støpslet ut av veggkontakten før du rengjør produktet. Rengjør produktet med en myk og fuktig klut. Ikke bruk væske eller rensespray; det kan føre til varig skade på skjermen. Ikke bruk produktet i nærheten av vann. Ikke plasser produktet på en ustødig vogn, stativ eller bord. Produktet kan falle ned, og dette kan føre til alvorlig skade på produktet. Produktet må brukes med den typen strømforsyning som står på merkeskiltet. Hvis du ikke er sikker hva slags strømforsyning du har i huset ditt, må du kontakte forhandleren eller strømleverandøren. Produktet er utstyrt med et jordet støpsel med to plugger og en tredje jordingsplugg. Dette støpslet må kobles til en jordet veggkontakt. Dette er en sikkerhetsinnretning. Hvis støpslet ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å få skiftet ut den foreldete kontakten. (gjelder bare AC-versjon) Du må ikke sette sikkerhetsfunksjonen for det jordede støpslet ut av drift. Sørg for at ingenting ligger oppå strømledningen. Ikke plasser produktet slik at noen kan trå på ledningen. Ikke stikk gjenstander inn i produktet gjennom hullene i kabinettet; de kan komme borti punkter med farlig spenning eller kortslutte deler, noe som igjen kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke søl væske på produktet. Ikke prøv å reparere produktet selv, for eksempel ved å åpne eller fjerne deksler. Slike inngrep kan føre til at du blir eksponert for punkter med farlig spenning eller andre farer, og vil gjøre garantien ugyldig. Overlat alt vedlikehold til kvalifisert servicepersonale. Trekk støpselet ut av stikkontakten og kontakt kvalifisert servicepersonale ved følgende forhold: Hvis strømledningen eller støpselet er slitt eller ødelagt. Hvis det er kommet væske inn i produktet. 3

6 Hvis produktet har vært utsatt for regn eller vann. Hvis produktet ikke virker som det skal selv om bruksanvisningen er fulgt. Juster bare kontroller som er omtalt i bruksanvisningen. Uheldig justering av andre kontroller kan føre til skade på maskinen og krever ofte omfattende arbeid av en kvalifisert tekniker for å gjenopprette normal funksjon. Hvis du har mistet ned produktet eller kabinettet er skadet. Hvis produktets ytelse blir merkbart dårligere dette tyder på at maskinen trenger service. 1.1 Ta vare på nettbrettet ditt For å unngå elektrisk støt eller skade på maskinen Koble strømmen fra datamaskinen ved å trekke støpselet ut av ACkontakten (ikke ved å trekke strømledningen ut av datamaskinen). Ikke rengjør datamaskinen mens den er koblet til en veggkontakt. Bruk en myk og fuktig klut til å rengjøre produktet. Ikke hell væske over maskinen. Ikke rengjør maskinen når den står på eller er koblet til en veggkontakt. Advar studenter mot å bruke maskinen i våte omgivelser, og be dem dessuten beskytte maskinen ved transport under slike forhold. Sørg for at det ikke kommer smuss, væske eller fett på touchpaden. Strømtilkoblingen må fjernes før du installerer signalkabler (når dette er tillatt juridisk og funksjonelt). Strømledningene må ikke kobles til igjen før alle ignalforbindelsene er fullført. 1.2 Informasjon om strømledningen Slik reduserer du faren for elektrisk støt og skade på utstyret: Sett støpselet i en AC-kontakt som alltid er lett tilgjengelig. Koble strømmen fra datamaskinen ved å trekke støpselet ut av ACkontakten (ikke ved å trekke strømledningen ut av datamaskinen). Hvis ledningen har et jordet støpsel (med tre plugger), må du plugge støpselet inn i en jordet stikkontakt. Ikke sett jordingen ut av drift ved å montere en adapter med to plugger. Jordingen er en viktig sikkerhetsfunksjon. Bruk bare AC-adapteren som følger med datamaskinen 4

7 1.3 Batterisikkerhet Hold batteriet utenfor barns rekkevidde. Batteriet skal bare brukes i dette nettbrettet. For å redusere mulige sikkerhetsproblemer må du bare bruke batteriet som følger med datamaskinen, et reservebatteri fra leverandøren eller et kompatibelt batteri som er kjøpt som tilbehør fra leverandøren. For å redusere faren for brann og forbrenninger må du ikke demontere, knuse eller stikke hull i batteriet. Du må heller ikke kortslutte batteriets utvendige kontakter, sette fyr på batteriet eller kaste det i vann. Ikke utsett batteriet for temperaturer over 60 C. Behandle batteriet svært forsiktig hvis det er ødelagt eller lekker. Hvis du kommer i berøring med elektrolytten, må du vaske det berørte området med såpe og vann. Hvis du får elektrolytt i øyet, må du skylle øyet med vann i 15 minutter og søke legehjelp. Ikke lad batteriet ved omgivelsestemperaturer over 45 C. Batteriet må ikke oppbevares på steder som er utsatt for frost. Kontakt forhandleren hvis du trenger et nytt batteri. Når du skal kassere et brukt batteri, må du kontakte lokale renovasjonsmyndigheter angående gjeldende forskrifter for avfallshåndtering og gjenvinning av batterier. Ikke bruk andre adaptere til opplading enn den medfølgende ACadapteren. FORSIKTIG! Fare for eksplosjon ved feil utskifting av batteriet. Bare kvalifiserte serviceteknikere skal skifte ut og kassere batteriet. Skift alltid ut batteriet med et batteri av samme type eller en tilsvarende type som er anbefalt av produsenten. Kasser brukte batterier i samsvar med produsentens anvisninger og lokale forskrifter. 5

8 1.4 Identifikasjon Fabrikk: Distribusjon: Produkt: Modellnr.: WinMate WinMate Communication INC. 9F, No.111-6, Shing-De Rd., San-Chung District, New Taipei City 241,Taiwan, R.O.C. Würth Online World GmbH Schliffenstr./Falkhof Künzelsau Rugged Tablet PC /iq330 M970D 1.5 Reguleringsinformasjon CE EU-merknad Dette produktet med CE-merking er i samsvar med EU-direktivet RÅDSDIREKTIV 2004/108/EF Samsvar med direktivene nedenfor innebærer at kravene ifølge europeiske normer er oppfylt: EN 55022:2010 (klasse B) EN : 2010 AS/NZS CISPR 22:2009 (klasse B) EN : 2006/A1:2009/A2:2009 EN : 2008 IEC : 2008 IEC : 2010 IEC : 2010 IEC : 2005 IEC : 2008 IEC : 2009 IEC : 2004 FCC Og i samsvar med følgende gjeldende prosedyrer for ANSI C (informasjonsteknologiutstyr) At dette produktet er testet mot følgende gjeldende standarder CISPR PUB. 22, FCC del 15 underdel B og Canada ICES-003 nr. 4 CERPASS erklærer med dette at: 6

9 Måleresultatene som er vist i denne testrapporten, gir rett til å utstede en SAMSVARSERKLÆRING og bruke FCC-merket i samsvar med gjeldende lovgivning i U. S. A. 7

10 2 Komme i gang Dette kapitlet forklarer hvordan du gjør det Rugged Tablet PC klart til bruk. 2.1 Koble til AC-strøm Vårt nettbrett kan brukes med den eksterne AC-adapteren eller intern batteristrøm. Vi foreslår at du bruker vekselstrøm når du starter nettbrettet for første gang. FORSIKTIG! Bruk bare den AC-adapteren som følger med nettbrettet. Bruk av andre AC-adaptere kan ødelegge nettbrettet. 1. Koble DC-ledningen på AC-adapteren til kontakten (1) på nettbrettet. 2. Koble hunnpluggen på AC-ledningen til AC-adapteren og hannpluggen til veggkontakten. 3. Når AC-adapteren er koblet til, lades også batteriet. Du kan sjekke fremdriften på LED-indikatoren for batteristatus. Indikatoren skifter til grønt når batteriet er fulladet. 1 8

11 2.2 Slå på og av nettbrettet Slå på nettbrettet 1. Plasser nettbrettet på et flatt og stabilt underlag eller hold nettbrettet i hånden. 2. Kontroller at nettbrettet er koblet til en AC-kontakt eller batteriet med strøm. 3. Hold strømbryteren (1) på høyre side inne i tre sekunder for å starte produktet. Slå av nettbrettet 1 # Stoppmodus Fremgangsmåte Starte eller gjenoppta 1 Slå av strømmen Følg avslutningsprosedyren for operativsystemet. Standardprosedyren kan hindre at ulagrede data går tapt og at programvaren blir skadet. 2 Dvalemodus (S3) Når systemet fungerer normalt, holder du strømbryteren inne 0,5 sekunder for å sette nettbrettet i dvalemodus. (trykk en gang til for å vekke produktet) FORSIKTIG! Hvis du må slå på nettbrettet rett etter at du har slått det av, må du vente i minst fem sekunder. Nettbrettet kan bli ødelagt hvis du slår det raskt av og på. 9

12 2.3 Oversikt over nettbrettet Denne delen viser nettbrettets eksterne tilkoblingsdeler og deres funksjoner. Forsiden LCD-display Her vises innholdet i det aktive systemet. 2. LED-statusindikatorer Fra høyre til venstre vises gjeldende status for strøm, batteri, lagring og trådløst nettverk. 10

13 Oversikt over LED-indikatorene LEDfunksjon Strøm Batteri Lagring Trådlåst nettverk LED-indikator Oversikt over LEDindikatorene Lyser blått: Maskinen får strøm. Lyser ikke: Maskinen får ikke strøm. Lyser oransje: Batteriet lades Lyser rødt: Lavt batterinivå Lyser grønt: ved lagring under bruk. Lyser ikke når lagring ikke fungerer. Lyser grønt: Trådløst nettverk er aktivt. Lyser ikke: Trådløst nettverk fungerer ikke. Høyre sidekant SIM-kortspor Her setter du inn SIM-kortet 2 Strømbryter Hold bryteren inne i tre sekunder for å slå på produktet. Trykk for tvungen avslåing av nettbrettet 11

14 Bunnkant Dokkingkontakt For tilkobling til dokkingstasjon (ekstrautstyr) 2 USB 2.0-port Standard USB2.0-port 3 LAN/HDMI Kombokontakt for LAN- og HDMI-ut. Tilkobling med LAN og HDMI-kabel (ekstrautstyr). 4 Mic-inn/Line-ut Mic-inn for mikrofon. Line-ut for ekstern høyttaler eller håndsett. 5 DC-plugg DC-strøm 12 V-inn 12

15 Toppkant Meny Hurtigmeny 2 Hurtigtast (F1) Programmerbar hurtigtast som brukeren selv kan velge funksjon for 3 Vol + Øker lydstyrken 4 Vol. - Reduserer lydstyrken Baksiden Kamera Foto- og videokamera 2. Gjenget hull Feste for håndreim 13

16 3 Produktegenskaper og spesifikasjoner 3.1 Produktegenskaper Våre Rugged Tablet PC er utformet med den nyeste teknologien innen bransjen, allsidig funksjonalitet og stabile produkter. Med stor mobilitetsstøtte og batteristyring. Vårt 9,7 tommers rugged tablet gir en alternativ løsning for kunder som trenger en mellomting mellom vanlig bruk og bruk under ekstremt tøffe forhold. 9,7 tommers IPS LED-panel med en oppløsning på 1024x768 Laveffektsystem med Intel Atom N2600-prosessor 2 GB SODIMM DDR3-800-minne Innebygd trådløs modul/bluetooth-modul Støtter 3G- og GPS-funksjon (ekstrautstyr) Standardbatteri 5300 mah Robust og mobil motstandsdyktig mot støt, vibrasjoner og fall under transport 4 punkters projektiv kapasitiv berøring 14

17 3.2 Produktspesifikasjoner Produktspesifikasjonene står i tabellen under: Systemspesifikasjon System Prosessor BIOS Systembrikkesett Systemminne LAN-kontroller Lagring Audio Intel Atom N2600 dobbel kjerne 1,6 GHz AMI System BIOS Intel NM10 brikkesett 2GB SODIMM DDR3-800 Realtek RTL811B GigaLAN-kontroller msata SSD Audio-ut for hodetelefoner, Micro-inn for mikrofonplugg, 1,0 W høyttaler x2 (interne) I/U-kontakter I/U-port bunnkant I/U-port høyre sidekant Dokkingkontakt x1, standard USB2.0-port x1, LAN- og HDMI-ut kombokontakt x1, Mic-inn/Line-ut x1, DC-plugg x1 SIM-kortspor x1 Knapper toppkant Lydstyrke opp x1, lydstyrke ned x1, hurtigtast (F1) x1, menytast x1 Frontbetjening LED-indikator Fra høyre til venstre vises gjeldende status for strøm, batteri, lagring og trådløst nettverk Skjermspesifikasjoner Størrelse Oppløsning Berøring 9,7 tommer 1024x768 piksler Projektiv kapasitiv (4 punkter) 15

18 Systemspesifikasjon (fortsettelse) Mekanikk og miljø Vekt Driftstemperatur Driftsfuktighet IP-beskyttelsesklasse Montering Støt Vibrasjoner Fall* Sertifisering 988 g (uten tilbehør) 0 grader C til 50 grader C 30 % til 90 % (ikke-kondenserende) IP54 Dokking (ekstrautstyr)/ VESA-sett (ekstrautstyr) Tåler støt tilsvarende robust mobil Tåler vibrasjoner tilsvarende robust mobil 1,2 meter CE, FCC, CCC Strømstyring Strøminngang Batteri Driftstid Adapter 12 V DC Standardbatteri 5300 mah 5 timer V AC inn, Hz, 12 VDC ut Trådløs kommunikasjon WLAN Bluetooth 3G GPS innebygd b/g/n innebygd Bluetooth Innebygd 3G-modul (ekstrautstyr) Innebygd GPS-modul (ekstrautstyr) 16

19 4 Bruke nettbrettet og hurtigtastprogrammet HotTab 4.1 Hurtigmeny og hurtigtastfunksjonen HotTab Denne delen presenterer de brukervennlige funksjonsknappene. Med funksjonsknappene på nettbrettet kan du enkelt justere nyttige funksjoner som lysstyrke og lydstyrke og sjekke batteristatusen. Den programmerbare hurtigtastfunksjonen kan brukerne også definere ut fra de programmene de bruker mest Bruke menyfunksjonen Endre menyinnstillinger # Handling Beskrivelse av funksjonen Endre innstilling 1 Trykk på menyknappen én gang Viser gjeldende lysstyrke Klikk på knappen "Vol+" for å øke lysstyrken (eller dra med berøring) 2 Trykk på menyknappen to ganger Viser gjeldende lydstyrke Klikk på knappen "Vol+" for å øke lydstyrken (eller dra med berøring) Klikk på knappen "Vol-" for å redusere lysstyrken (eller dra med berøring) Klikk på knappen "Vol-" for å redusere lydstyrken (eller dra med berøring) 3 Trykk på menyknappen 3 ganger Viser gjeldende batteristatus 4 Trykk på menyknappen 4 ganger Viser status for trådløs tilkobling\bluetooth\kamera og 3G\GPS. Trådløs tilkobling på/av Bluetooth på/av Kamera på/av 3G på/av (ekstrautstyr) GPS på/av (ekstrautstyr) 17

20 5 Trykk på menyknappen 5 ganger Viser systeminformasjon Du kan nå se følgende: HotTab-versjon Prosjekt-ID BIOS-versjon EC-versjon Bruke F1-funksjonen (hurtigtast) F1-funksjon (hurtigtast) Med hjelpeprogrammet HotTab er det lett for brukeren å programmere og definere hurtigtasten etter eget behov. Trykk lenge (3~4 sekunder) på knappen "F1" på toppkanten av din M970D. Da åpnes hjelpemenyen midt på skjermen. Trykk deretter på knappen "F1 Short". Velg en programapplikasjonen som din hurtigtastfunksjon. Da vil den innstilte programapplikasjonen åpnes når du trykker kort på knappen "F1". Hurtigtastprogramvaren er det programmerbare applikasjonsprogrammet for hurtigtasten. Som standardkonfigurasjon har vi valgt noen ofte brukte funksjoner. Brukeren kan for eksempel velge sitt eget applikasjonsprogram ved å stille inn funksjonen i konfigurasjonsvinduet. 18

21 Hjelpefunksjoner Den første er en virtuell mus 2. Skjermrotasjon 3. Skjermtastatur Kamerafunksjon 5. Funksjonstasten F1 Short Du kan sette knappen F1 som hurtigtast for å åpne programmene i menyen eller bruke "Bla gjennom" (5.a) og velge exe-filen for programmet. 5 5a 19

22 6. Strømstyringsfunksjon 6 7. Touch Lock Trykk på knappen "Touch Lock" for å låse berøringsskjermen og alle knappene på nettbrettet. 7 Dra mot høyre for å låse opp berøringsskjermen og alle knappene på nettbrettet. 8. Varsel om lavt batterinivå: Når det er under 10 % strøm igjen, viser systemet meldingen lavt batterinivå for å minne deg på å skifte batteri eller koble til adapteren for å lade batteriet. 20

23 4.2 Trådløst nettverk og Bluetooth Tilkobling til et trådløst nettverk Slik kobler du maskinen til et trådløst nettverk: 1. Trykk fire ganger på menyknappen og kontroller at funksjonen trådløst nettverk er på. 2. Bruk standardverktøyet i Windows for tilkobling av trådløst nettverk. 21

24 4.2.2 Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen Vi bruker Bluetooth 2.1+ EDR-modul som standardfunksjon for nettbrettserien. Avhengig av din applikasjon kan Bluetooth-modulen gi deg mulighet for trådløs kommunikasjon mellom enheter over korte avstander uten at du trenger kabelforbindelse. Overføringen kan gå gjennom vegger, lommer og vesker så lenge to enheter er mindre enn 10 meter fra hverandre. Følg de enkle trinnene for å koble deg til Bluetoothkommunikasjonen. 1. Trykk fire ganger på menyknappen og kontroller at Bluetooth-funksjonen er på. Slik oppretter du en Bluetooth-paring: Begge enhetene må være synlige. 2. Klikk først på ikonet på skjermen eller oppgavelinjen. 3. Klikk på Legg til enhet 4. Følg veiviserens instruksjoner Merk! Bluetooth-enheter produsert av WOW!, f.eks. WOW! Snooper konfigureres med WOW!-programvaren. 22

25 4.3 Bruke kamerafunksjonen Vi bruker en intern webkameramodul på 2M piksler som standardfunksjon nettbrettserien. 1. Trykk fire ganger på menyknappen og kontroller at kamerafunksjonen er på. 2. Hold knappen "F1" inne i ca. fem sekunder for å komme til hjelpemenyen HotTab. Velg deretter kamerafunksjonen (1) Klikk på ikonet (2) for å ta opp video. Klikk på ikonet (3) for å ta et bilde. Klikk på ikonet (4) for å endre blitsmodus. Klikk på ikonet (5) for å åpne innstillingsmenyen. Klikk på ikonet (6) for å lukke kameraet * Standard lagringsplass for bilde & video: C:\Webcam 23

26 5 Strømstyring for nettbrettet 5.1 Om AC-adapter Vårt nettbrett støtter et sett med AC-adapter og strømledning for hvert land. Kontakt forhandleren for riktig strømledning hvis nødvendig. FORSIKTIG! Når du kobler fra AC-adapteren, kobler du den først fra veggkontakten og deretter fra nettbrettet. Gjøres dette i omvendt rekkefølge, kan det føre til skade på AC-adapteren eller nettbrettet. Hold alltid i støpselet når du trekker ut ledningen, aldri i ledningen. AC-adapteren er bare beregnet til bruk sammen med ditt nettbrett. Tilkobling av AC-adapteren til en annen enhet kan ødelegge adapteren. Adapteren kan bruker til all spenning i området 100~240 V AC. ACadapteren brukes som omformer fra AC (vekselstrøm) til DC (likestrøm) fordi nettbrettet bruker likestrøm mens en stikkontakt på veggen vanligvis leverer vekselstrøm. 5.2 Lade batteriet og sjekke ladestatus Lade batteriet Batteriet er den interne strømforsyningen i nettbrettet. Det kan lades opp ved hjelp av AC-adapteren. Driftstiden for et fulladet batteri avhenger av hvordan du bruker nettbrettet. Hvis applikasjonene dine ofte bruker perifere enheter, vil dette redusere driftstiden. MERK! Ladingen starter ikke hvis batteritemperaturen er under 0 C. Vi fraråder også lading av batteriet når temperaturen er over 45 C 24

27 For å hindre skade kan det hende at ladingen avbrytes og at batteriladeindikatoren blinker rødt hvis omgivelsestemperaturen kommer over 55 C Lademetoder Det er bare én anbefalt måte å lade opp batteriet på. Koble AC-adapteren til nettbrettet og en stikkontakt. Batteriladeindikatoren på nettbrettet lyser oransje for å vise at batteriet lades. Vi anbefaler at nettbrettet er avslått under lading av batteriet. Når batteriet er fulladet, lyser batteriladeindikatoren grønt. FORSIKTIG! Etter at nettbrettet er ladet helt opp, må du ikke straks koble fra og deretter koble til AC-laderen for å lade det på nytt. Dette kan ødelegge batteriet. Under lading må du ikke koble fra AC-laderen før batteriet er fulladet; ellers vil du få et for tidlig ladet batteri Sjekke batterinivået Visningen av batteriets ladenivå er alltid omtrentlig. Den faktiske driftstiden kan være forskjellig fra den beregnede tiden, avhengig av hvordan du bruker nettbrettet. I Windows-operativsystemet kan du sjekke det omtrentlige batterinivået ved å bruke batterimålefunksjonen. For å lese av batterinivået i Windows klikker du på ikonet på oppgavelinjen. (klikk på ikonet hvis nettbrettet bruker vekselstrøm.) 25

28 5.2.4 Signaler og handlinger ved lavt batterinivå Lavt batterinivå varsles når batteriet har ca. 10 % strøm igjen (standardinnstilling i Windows). Nettbrettets batteriladeindikator ( ) blinker da rødt for å be deg om å lade. MERK! Du kan endre terskelen for lavt batterinivå og signalene i Windows. Lagre straks dataene dine når varsel om lavt batterinivå vises. Den gjenværende driftstiden avhenger av hvordan du bruker nettbrettet. Hvis du bruker audio-undersystemet, harddisken eller USBflashstasjonen, kan batteriet gå tomt for strøm veldig fort. FORSIKTIG! Hvis du ikke gjør noe, vil nettbrettet automatisk skifte til dvalemodus og slå seg av. Hvis du ikke har lagret dataene når batteriet blir helt tomt for strøm, vil du miste dataene dine. 26

29 6 Feilsøking Feilsøkingsinngrep skal bare utføres av autorisert personale. Nettbrettet ditt er gjennomtestet og var i samsvar med systemspesifikasjonene fra WOW! før transport. Men feil betjening og/eller misbruk kan føre til problemer. Du kan også oppleve enkle konfigurasjonsog driftsproblemer som kan løses ved å prøve forslagene nedenfor. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte forhandleren for service. Kontroller at AC-adapteren er plugget helt inn i nettbrettet og i veggkontakten. Kontroller om strømindikatoren for nettbrettet lyser. Kontroller at alle enheter koblet til eksterne porter er plugget helt inn. Du kan også fjerne disse enhetene for å eliminere dem som kilde til problemet. Noen programmer kan føre til problemer under vanlig bruk. Kontakt programvareleverandøren for å løse disse problemene. 6.1 Systemgjenoppretting Med systemgjenoppretting kan du gjenopprette systeminnstillingene som var ved levering. Dette gjør det mulig å korrigere forskjellige problemer som har oppstått, for eksempel som resultat av feilinstallert programvare fra tredje parts leverandører eller lignende. WOW!-programvaren blir ikke endret under systemgjenoppretting. WOW!-oppdateringsstatus og dine registreringer beholdes. ADVARSEL! Skal bare brukes hvis du blir bedt om det av servicepartneren. ADVARSEL! Alle persondata på C:-disken vil gå tapt. 27

30 VIKTIG! Utfør en manuell sikkerhetskopiering av data før du starter systemgjenopprettingen. Alle dataene på C:-disken blir slettet. MERK! Til systemgjenoppretting trenger du et standard PC-tastatur med USBtilkobling. Systemgjenopprettingen startes med tasten F9! 1. Start datamaskinen 2. Koble USB-tastaturet til nettbrettet 3. Klikk på "Sikkerhetskopier nå" på skjermen. En sikkerhetskopiering gjennomføres. Systemgjenopprettingen startes fra harddisken. 4. Foreta en omstart. Følgende melding vises på skjermen i noen sekunder: "For å gjenopprette status ved levering må du følge instruksjonene i brukerveiledningen" 5. For å starte systemgjenopprettingen trykker du på tasten F9 på USBtastaturet i løpet av denne tiden. Viktig! Du blir da informert om at alle data på C\:-stasjonen på harddisken blir slettet. 6. Trykk på OK for å bekrefte denne meldingen. 7. Installasjonsfremdriften vises. 28

31 8. Datamaskinen starter automatisk etter at systemgjenopprettingen er fullført. Systemet er nå klart til bruk igjen. 7 Kontakt Importør: Data Respons GmbH Amalienbadstr. 41, Bau 53 DE Karlsruhe Montert i Taiwan Distribusjon: WOW! Würth Online World GmbH Schliffenstraße Falkhof DE Künzelsau +49 (0) 7940/ (0)7940/ Support For mer support må du kontakte din lokale servicepartner. Kontakt det nasjonale Würth-selskapet hvis du har flere spørsmål. 29

32

33 WOW! Würth Online World GmbH Schliffenstraße Falkhof Künzelsau 2155-ENG / V /07/2013

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring. Brukerhåndbok

Strømstyring. Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Kom i gang Grid Pad Pro 18

Kom i gang Grid Pad Pro 18 Kom i gang Grid Pad Pro 18 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21)

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade den bærbare

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Produktmanual. Wireless

Produktmanual. Wireless Produktmanual Wireless Eskens innhold 4 1. Unimouse 2. Dongel (trådløs mottaker) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Bruksanvisning 2 3 5 1 /1 Unimouse funksjoner Rullehjul / Klikk Venstreklikk

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Bruke trådløst LAN Arbeide

Detaljer

alea technologies Kom i gang Grid Pad Eye 13

alea technologies Kom i gang Grid Pad Eye 13 alea technologies Kom i gang Grid Pad Eye 13 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut.

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer