OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE"

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato

2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. 2 av 12

3 - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. 3 av 12

4 Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Sentral beliggenhet ved Kittelsbukt i Arendal sentrum,kort vei til barnehage,skole og butikker i sentrum.offentlige transportmidler like ved. Skrånende terreng med opparbeidet hage og terrasser.trappeadkomst til boligen. Eiendommen er bebygd med bolig i 3 etasjer og loftsetasje. Boligen har normal god standard. Grei utnyttelse av tomten. Konklusjon tilstand Bygning oppført ca.1750,senere ombygget og oppgradert.bygningen er bra vedlikeholdt.deler av ytterkledning og vinduer bør overflatebehandles innen rimlig tid. Flisgulvet i bad 1.etasje må legges om. Skjevheter og gulvknirk i flere rom. Viser ellers til rapportens enkelte punkter Takstmann (sign) 4 av 12

5 Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Stein Olav Kjerland Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Dokumentkontroll Eier Dokumenter fremvist: Eiers egenerklæring Dato Erklæring fremvist. Andre dok./kilder: Eier Dato Eier var med og påviste eiendommen. Kommentar til egenerklæring Takstmannens kommentar til egenerklæringen: Eiendomsdata Fuktindikering i bodromsgulv. Matrikkeldata: Gnr. 501 Bnr. 689 Hjemmelshaver: Tomt: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Kommuneplan: Andre opplysninger: Stein Olav Kjerland og Line Einersen Kjerland Eiet tomt. Areal 392 m² Opplysninger fra Eiendomsverdi. Boplikt Arendal Kommune Offentlig gangvei. Offentlig Offentlig Antikvarisk spesialområde. Eiendommen er ikke sjekket for offentlige krav og pålegg.kommunens byggesaksarkiv er ikke kontrollert. Bygningen er ikke nærmere undersøkt med hensyn på sopp og skadedyr.radonmåling ikke foretatt. Forsikringsforhold Forsikringsselskap: if... 5 av 12

6 Bygninger på eiendommen Eiet bolig Byggeår: Anvendelse: Tilbygd: Eiers opplysninger. Antatt byggeår. Bolig med utleiemulighet. Senere ombygd Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Eiet bolig - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Underetasje Vindfang, kjøkken, stue, bad, disponibelt rom,benyttet som soverom Etasjen har lav takhøyde: cm. 1. etasje Trapperom, entré, kott, soverom, stue, soverom 2, kjøkken, bod, bad 2. etasje Soverom, stue, stue 2, kontor/sov, entré, trapperom, bad/wc/vaskerom 3. etasje Gang/trapperom, soverom, soverom 2, loftstue, kottrom Sum bygning av 12

7 Eiet bolig - romfordeling Gnr. 501 Bnr. 689 Etasje Primærrom Sekundærrom Underetasje Vindfang, kjøkken, stue, bad, disponibelt rom,benyttet som soverom 1. etasje Trapperom, entré, soverom, stue, soverom 2, Kott, bod kjøkken, bad 2. etasje Soverom, stue, stue 2, kontor/sov, entré, trapperom, bad/wc/vaskerom 3. etasje Gang/trapperom, soverom, soverom 2, loftstue Kottrom Beskrivelser - Eiet bolig Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Ukjente fundamenter fra byggeår. Ingen synlig svikt. TG: 2 Gulv på grunn Støpt gulv i underetasjen. Mindree skjevheter i gulver.fuktsøk ga ingen fuktindikering. TG: 1 Grunnmur Normal tid før reparasjon av plasstøpt betonggolv på lastbærende isolasjon er år. Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vegger mot grunn Grunnmur av gråstein og teglstein,utvendig malt,innvendig utforet med treverk. Mindre malingsflas på vestvegg. TG: 1 Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Naturlig drenering. Ingen synlig drenering eller fuktsikring av muren.fuktsøk i konstruksjoner ga ingen fuktindikering,men konstruksjonene ligger utsatt til. Normal levetid for drenering er 20 til 60 år. TG: 2 7 av 12

8 Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Utvendige overflater Tømmer og bindingsverksvegger med utvendig trekledning,innvendig tømmer og panel.noe platekledning. Mindre enderåte i noen bord.delvis gammel kledning.ukjent tilstand på underliggende konstruksjoner. Overflatebehandlet liggende og stående trekledning. TG: 2 Kledning mot nord og vest bør vaskes og overflatebehandles/males. TG: 1 Vinduer og dører Normal levetid for trepanel er 20 til 60 år. Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6-12 år. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2-6 år. Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4-8 år. Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Ytterdører og porter Overflatebehandlede, koblede vinduer. Normal slitasje,enkelte vinduer bør etterkittes og males. Vinduer underetasjen tilfredstiller ikke krav til varig oppholdsrom;for liten lysåpning. Normal levetid for trevinduer er 20 til 60 år. Overflatebehandlede dører. TG: 1 Normal slitasje. TG: 1 Innvendige dører Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2-8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Overflatebehandlede speildører og furu speildører. Normal slitasje. Det bør lages luftespalte i dører til våtrom. Enkelte dører trenger mindre justering. Normal tid før utskifting av tredør er år. TG: 1 8 av 12

9 Takkonstruksjon Gnr. 501 Bnr. 689 Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Saltak tekket med takstein.metall/plast renner og nedløp. Konstruksjonen er innekledd og ikke inspiserbar.denne typen konstrusjoner er risikokonstruksjoner og har erfaringsmessig høy skadefrekvens. Ingen synlig svikt eller fuktgjennomgang.noe "seg" i konstruksjonen.tilstandsgrad med grunnlag i lukket konstruksjon. Synlig del av takkonstruksjonen i kottrom 3.etg. viser del av takbukk og ås. Spor etter borebille i konstruksjonen. Normal levetid for gesims og takbeslag er 15 til 35 år. Normal levetid for vindski/vannbord i tre er 15 til 25 år. Normal levetid for takrenner/nedløp i plast er 20 til 30 år. Normal levetid for takr/nedl av sink eller plastbelagt stål er 25 til 35 år. TG: 2 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Overlys, takluker m.m. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering. Overlys og takluker Bordtak tekket med sutaksplater og papp,lekter og takstein. Eldre tegltakstein,taket omlagdt sannsynligvis omkring Lekkasje i taket mot nord er utbedret. Normal levetid for teglstein, full utskiftning er 40 til 60 år. Normal levetid for teglstein, omlegging er 20 til 40 år. 3 stk. Velux overlysvindu i loftsetasjen. Et vindusglass mot nord har pungtert; glasset bør skiftes. Fuktmerker i karmer. TG: 2 TG: 2 Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Belegg på terrasse, balkong og utvendige trapper og ramper Platting ved 2.etg. og 1.etg. med skifertekking.utvendig trapp av imp. trevirke fra 1.etasje til 2.etasje. Platting har fall fra boligen. Varmekabel i platting ved 1.etg. iflg. eier. TG: 1 9 av 12

10 Trapper og ramper Gnr. 501 Bnr. 689 Overflatebehandlede tretrapper med repos og tette opptrinn. Noe skjevheter og knirk i trinn. Rekkverk montert. Normal slitasje i trinn. TG: 1 Piper og ildsteder Normal tid før utskifting av trapper i tre er år. Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Teglsteinspipe med lufteløp, pusset og malte overflater påkoblet 2 etasjeovner og peis med innsats. Ikke fungsjonsprøvd.fotbeslag over tak.mindre riss/bom i puss i brannmursnisjer. Røkrør på etasjeovn 1.etg. er for nær trebjelke; skal være min 300mm. Feieluker montert i underetasje og i 2.etasje. Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er år. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Bad Trebjelkelag mellom etasjer. TG: 1 Naturlige skjevheter og knirk i flere rom.gamle spor etter mark/borebille. TG: 2 Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I- bjelker er år. Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Bad 2.etg. har gulv- og veggfliser. Innmurt badekar,søylevask,toilett og opplegg for vaskemaskin. Plastsluk under badekaret med adkomst via lufteluke i badekarvegg.gulvfall mot luken, og spalte under luken for evt. lekkasjevann. Oppkant ved døren. Fuktsøk ga ingen indikering. Rommet er luftet via elvifte; det bør lages luftespalte i døren. TG:1 Bad 1.etg. har gulv- og sokkelflis, malt panel på vegger.servantskap,toilett og dusjkabinett montert. Plastsluk i gulvet og oppkant ved døren. Luftet via el-vifte; det bør lages spalte i døren. Flere fliser har sprekker og liten limdekning: rommet bør oppgraderes. TG:2 Bad hybel har gulv- og veggfliser. Dusjgarnityr,servantskap og toilett montert. Fuktsøk ga ingen indikering. Rommet er luftet via el-vifte. TG:1 10 av 12

11 Kjøkken Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning 1.etasje: Kjøkken med slette frontrer,massiv benkeplate,over og underskap,nedfeldt rustfri oppvaskkum og avtrekksvifte. Underetasje:Te-kjøkken,med avtrekksvifte, over/underskap og oppvaskkum. Fuktsøkt i utsatte områder,ingen fuktindikering. TG: 1 Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Lakkerte og malte tregulv,keramiske fliser og belegg. Flisgulvet i badet 1.etasje har løse fliser og fliser med sprekker.gulvet må legges om.ellers normal slitasje på overflater. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5-15 år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er år. Normal tid før utskifting av golv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er år. Normal tid før utskifting av golv i våtrom med keramiske fliser på påstøp og underliggende banemembran er år. Normal tid før maling av trapper i tre, malt er 6-10 år. Normal tid før maling av tregolv, malt er 6-10 år. Normal tid før utskifting av vinyl er år. Normal tid før sliping og oljing av tregolv, parkett, lakkert er år. Normal tid før vedlikehold av tregolv, parkett, lakkert er 4-6 år. Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Tømmervegger,malt panel og keramiske fliser. TG: 2 Generelt bra tilstand. TG: 1 Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5-15 år. Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er år. Normal tid før maling av trevindu, malt er 6-12 år. Normal tid før maling av tredører, malt er 8-20 år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er år. Normal tid før maling av plater, malt er 8-16 år. Normal tid før maling av puss, malt er år. Normal tid før maling av trepanel, malt er 8-16 år. 11 av 12

12 Overflater på innvendig himling Malt tak med bjelker og malt panel,noe panel. Generelt bra tilstand. TG: 1 Normal tid før maling av trepanel, malt er år. Normal tid før maling av plater, malt er år. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. VVS-installasjoner, generelt 198 liter varmtvannsbereder fra 2004,116 liters bereder fra 2003 og 50 liters bereder fra 2002.Vannrør i kobber,avløpsrør i plast. Varme, generelt Elektrisk anlegg Ingen synlig svikt. Ukjent avløp. Normal levetid for vannledning av PE/PEX er 25 til 75 år Normal levetid for vannledning av kobber er 25 til 75 år Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år Normal levetid for avløpsledninger av støpejern er 30 til 40 år Normal levetid for v.v beredere elektrisk er 15 til 25 år. Varmepumpe Panasonic montert i 2.etasje. TG: 1 Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt Annet El-tavler med skrusikringer og automatsikringer, og jordfeilbryter.jevn punktfordeling i boligen.det er ikke gitt tilstandsgrad på el-anlegget.det henvises til el-takstmann for evt. gjennomgang. Normal levetid for el.anlegg er 20 til 40 år. Bodrom med 2 stk. varmtvannsberedere har gulvbelegg med oppkant, plastsluk i gulvet. Fuktsøk ga fuktindikering i gulvet. TG:2 12 av 12